Du har per e-post till Bokföringsnämnden (BFN) ställt frågor om kassaflödesanalys och om tillkommande kostnader för byggnader.

BFN sammanfattar frågeställningarna enligt följande:

  1. Är det tillåtet för ett företag som tillämpar K2 att låta en kassaflödesanalys ingå i årsredovisningen?

  2. Är det tillåtet för ett företag som tillämpar K2 att redovisa (aktivera) redan vid förvärvet planerade underhållsåtgärder som tillkommande utgifter?

BFN utgår i enlighet med vad du uppgett att årsredovisningen upprättas enligt K2-regelverket Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1), K2.

Bedömning kassaflödesanalys

1. Är det tillåtet för ett företag som tillämpar K2 att låta en kassaflödes analys ingå i årsredovisningen?

BFNs huvudregelverk för årsredovisning är K3-regelverket Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Detta innehåller regler som är heltäckande och behandlar också skyldigheten att upprätta t.ex. en frivillig kassaflödesanalys inom ramen för K3. K2 är ett förenklat regelverk som kan tillämpas av företag som är mindre enligt den definition som finns i årsredovisningslagen (ÅRL). Eftersom ett mindre företag enligt definitionen i ÅRL inte är skyldigt att upprätta en kassaflödesanalys saknas regler om detta i K2.

Av inledningen till K2 framgår att vägledningen innehåller alla regler som krävs för att upprätta en årsredovisning som uppfyller kraven i ÅRL. Det anges att ett företag inte ska tillämpa andra allmänna råd, rekommendationer eller specifika uttalanden när det ska upprätta årsredovisning med undantag för regler om fusion. Detta regleras i punkt 1.4 med kommentar där det framgår att det allmänna rådet ska tillämpas i sin helhet och utan avvikelse. Vidare att den som tillämpar det allmänna rådet inte samtidigt får tillämpa annan normgivning när årsredovisningen upprättas.

I punkt 3.1 anges att årsredovisningens olika delar ska presenteras i ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Mot bakgrund av att ÅRL inte ställer upp något krav på kassaflödesanalys anges inte denna rapport i uppräkningen av årsredovisningens olika delar.

Eftersom K2 är ett förenklat regelverk som är skrivet för mindre företag saknas alltså regler om kassaflödesanalys. Någon vägledning om hur en frivillig kassaflödesanalys kan upprättas finns inte heller att hämta, vare sig i liknande regler i det allmänna rådet eller i ÅRLs grundläggande principer. Samtidigt kan konstateras att regelverket är skrivet för att vara heltäckande och innehålla samtliga regler som kan tillämpas av ett mindre företag. Ett företag som tillämpar K2 kan därför inte upprätta en kassaflödesanalys med stöd av det regelverket eller låta en kassaflödesanalys upprättad enligt andra regler ingå i årsredovisningen.

Bedömning tillkommande utgifter

2. Är det tillåtet för ett företag som tillämpar K2 att redovisa (aktivera) redan vid förvärvet planerade underhållsåtgärder som tillkommande utgifter?

En underhållsåtgärd som utförs i anslutning till förvärvet av en fastighet får bedömas inom ramen för de regler som finns om tillkommande utgifter. Företaget behöver alltså göra en bedömning av om utförda underhållsåtgärder är en tillbyggnad, en ombyggnad som är värdehöjande eller en reparation som ska kostnadsföras. Den frågan har nyligen behandlats av BFN. Se brevsvaret Redovisning av tillkommande utgifter som avser byggnad samt avskrivningsenheter vid tillämpning av K2 från 2014-12-12.