Ni har i skrivelse till Bokföringsnämnden (BFN) ställt frågan om de företag som tillämpar BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2 AB) eller BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2 EF) får tillämpa säkringsredovisning på andra säkringsförhållanden än de som anges i punkterna 11.7, 13.5 och 17.8 i dessa regelverk.

K2 AB och K2 EF är regelverk som mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar kan välja att tillämpa i stället för huvudregelverket BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Ett överordnat mål med K2 AB och K2 EF är förenkling för mindre företag. Reglerna är utformade utifrån en avvägning av olika intressen och innehåller förenklingar i form av schablonregler, färre valmöjligheter, färre tilläggsupplysningar samt regler som ligger nära skattelagstiftningen. Ett förhållande som är viktigt att ha i åtanke vid tolkning av regelverken.

I samband med framtagandet av K2 beslutades att säkringsredovisning skulle tillåtas men begränsas till säkringsförhållanden som avser befintliga fordringar och skulder i utländsk valuta som säkras med terminer. Beslutet kommer till uttryck i punkterna 11.7, 13.5 och 17.8. Säkringsredovisning av andra säkringsförhållanden är således inte tillåten.