1 §Expeditionsavgiften för gravationsbevis enligt 27 § förordningen (2003:552) om företagshypotek uppgår till 150 kr.

BOLFS (2009:1)

2 §Expeditionsavgift enligt 5 § förordningen (2003:552) om företagshypotek ska inte betalas för bevis om

  • uppskov till senare inskrivningsdag,

  • rättelse av oriktig införing i företagsinteckningsregistret, och

  • dödning.

BOLFS (2009:1)

3 §Utfärdas bevis på flera handlingar i ett ärende ska avgift betalas för endast ett bevis. Vid utbyte ska avgift betalas för varje företagsinteckningsbrev som sätts i stället för annan handling.

BOLFS (2009:1)

4 §Expeditionsavgift ska betalas av den som begär ett bevis eller en annan handling.

BOLFS (2009:1)

5 §Betalning av expeditionsavgiften och stämpelskatten ska ske genom insättning på av Bolagsverket anvisat bankgironummer. Vid detta betalsätt ska betalningen av avgiften ske innan bevis om företagsinteckning eller annan handling lämnas ut.

Avgiften ska betalas inom en månad från den dag beslut om bevis om företagsinteckning eller annan handling hölls tillgänglig för sökanden.

Avgiften och skatten får tas ut via autogiro om Bolagsverket och sökanden har kommit överens om att betalning får ske med autogiro.

Bestämmelse om att skatten ska betalas inom en månad från den dag då beslut om skatten tillhandahålls sökanden och att skatten ska betalas innan ett bevis eller annan handling lämnas ut finns i 31 och 33 §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

BOLFS (2019:2)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:2

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2019.