BOLAGSVERKETS FÖRESKRIFTER

BOLFS 2009:2 Inteckningsbrevsregister

Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för

 • elektronisk ingivning av ansökningar enligt 14 § förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister,

 • det tekniska förfarandet vid förandet av inteckningsbrevsregistret,

 • adressuppgifter som behövs för underrättelseskyldighet enligt 8 och 10 §§ förordningen om inteckningsbrevsregister, och

 • betalning av avgifter och undantag från bestämmelser om avgifter.

Definitioner

2 §Följande beteckningar används med nedan angiven betydelse.

Beteckning

Betydelse

Användaridentitet

Identitetsbeteckning för en användare.

Lösenord

Teckensträng som används vid identifiering av användare.

Organisationscertifikat

Certifikat med tillhörande publik nyckel som tilldelats en dator eller annan teknisk komponent varigenom den organisation som certifikatet utfärdas för identifieras med namn och organisationsnummer.

Begrepp som i övrigt används i dessa föreskrifter har samma innebörd som i e-nämndens grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 9 juni 2004.

Elektronisk ingivning till en mottagningstjänst

3 §Ansökningar om åtgärder enligt dessa föreskrifter får ges in elektroniskt endast

 1. genom den elektroniska tjänst som anges på Bolagsverkets webbplats www.bolagsverket.se/foretagsinteckningar,

 2. till verkets elektroniska mottagningstjänst för handlingar som ges in enligt den författning som anges i 1 §, och

 3. i ett sådant format och med sådana rutiner att verket kan ta emot, läsa och bevara handlingarna och skydda sig mot datavirus och andra hot mot informationssäkerheten i enlighet med avsnitt 4.15 e-nämndens grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 9 juni 2004.

Tillträde till den elektroniska tjänsten

4 §Tillträde till den elektroniska tjänsten enligt 3 § får ges endast om användaren har

 1. legitimerat sig elektroniskt eller angett sin användaridentitet och ett lösenord, och

 2. angett för vem han eller hon agerar.

5 §Legitimering enligt 4 § 1 får ske endast med sådan personlig e-legitimation som uppfyller kraven i avsnitt 5.9 e-nämndens grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 9 juni 2004.

Som användaridentitet och lösenord enligt 4 § 1 får användas endast sådana identiteter och lösenord som Bolagsverket har utfärdat.

6 §Uppgift enligt 4 § 2 lämnas genom

 1. ett rollregister hos Bolagsverket där viss e-legitimation eller användaridentitet knutits till en viss huvudman, eller

 2. ett organisationscertifikat av vilket framgår från vilket organ ett anrop till Bolagsverkets elektroniska tjänst kommer.

7 §En användare för vilken Bolagsverket har utfärdat användaridentitet och lösenord är skyldig att följa de regler om skydd mot obehörig åtkomst till dessa uppgifter som Bolagsverket tillämpar.

En användare som mist kontrollen över sitt lösenord eller annars har anledning att misstänka att det kan komma att missbrukas ska genast göra en anmälan om spärr till Bolagsverket.

Föreläggande att komplettera

8 §Bolagsverkets elektroniska mottagningstjänst enligt 3 § är konstruerad så att samtliga elektroniska handlingar och elektroniska underskrifter måste vara läsbara och kunna hanteras elektroniskt. Om en sådan handling eller underskrift har en brist så att Bolagsverket inte kan hantera den elektroniskt får verket förelägga sökanden att på nytt ge in en fullständig försändelse i

 1. elektronisk form i enlighet med 3–7 §§, eller

 2. traditionell form på papper, jfr 10 § tredje stycket förvaltningslagen (1986:223).

Ett sådant föreläggande grundas på vad som kommit fram vid Bolagsverkets bedömningar eller kontroller, bl.a. enligt avsnitten 5.14–5.18 och 6.2 e-nämndens grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 9 juni 2004.

Adresser

9 §Ansökan om registrering eller avregistrering enligt 5–7 §§ lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister där sökanden företräds av ombud som inte visar upp skriftlig fullmakt ska innehålla uppgift om postadress för

 1. sökanden i ärendet,

 2. den som avses registreras som inteckningsbrevshavare, eller

 3. den som enligt 2 § andra stycket lagen om inteckningsbrevsregister ska anses som inteckningsbrevshavare.

Om uppgift om postadress enligt första stycket redan finns registrerad hos Bolagsverket behöver någon särskild uppgift härom inte lämnas.

Avgifter

10 §Sökande som enligt 2 § andra stycket lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister ska anses som inteckningsbrevshavare ska inte debiteras avgift enligt 20 § förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister

 1. för registrering av ny inteckning, och

 2. för registrering av tidigare beviljad inteckning.

11 §Avgiften för maskinellt byte av inteckningsbrevshavare är 4 kr per inteckning när antalet inteckningar överstiger 10.000 stycken.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...