Om oss

Didner & Gerge Fonder AB är sedan år 1994 verksamt som fondbolag i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Vi förvaltar flera värdepappersfonder med inriktning på ägande i bolag både i Sverige och i Europa men också USA och Globalt. Våra kunder, som är andelsägare i de fonder som vi förvaltar (fondandelsägare), utgörs av såväl institutionella investerare som privatpersoner. De tillgångar som andelsägarna sätter in (till exempel genom månadssparande) i de fonder som vi förvaltar investeras i värdepapper, framför allt i aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader i berörda länder och områden.

Som fondbolag representerar vi samtliga fondandelsägare i förvaltningen av fonderna. Eftersom de tillgångar som ingår i fonderna investeras i aktier är det vi som fondbolag som kan utöva rösträtter och andra rättigheter kopplade till aktieinnehavet för fondandelsägarnas räkning. Vi har på så sätt också möjlighet att påverka styrningen av bolagen i den riktning vi bedömer mest gynnar fondandelsägarna.

Detta dokument syftar till att beskriva hur vi som fondbolag och förvaltare av fonderna utövar aktieägarengagemang i praktiken, genom att använda rösträtter knutna till de aktier som ingår i fonderna som förvaltas av oss. Detta ska inte förväxlas med bolagsstyrning, som handlar om roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och företagsledning. God bolagsstyrning innebär att bolag sköts hållbart och ansvarsfullt. Aktieägarengagemang handlar i stället om ägarnas sätt att utöva påverkan och kontroll, till exempel i syfte att driva bolaget i en viss riktning för att därmed uppnå god bolagsstyrning. Aktieägarengagemang berör alltså främst förhållandet mellan bolagsägare (aktieägare) och bolagsstyrelse. De principer som beskrivs i detta dokument handlar därför om vår roll och ansvar som ägarrepresentant.

Vårt aktieägarengagemang utövas i praktiken främst på innehav i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De principer som beskrivs gäller dock för alla aktier, dvs. oavsett geografisk marknad.

Utgångspunkter för vårt aktieägarengagemang

Vår viktigaste uppgift är att på ett ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart sätt aktivt förvalta och öka värdet av våra kunders, tillika fondandelsägarnas, tillgångar. Som fondbolag företräder vi fondandelsägarna i alla frågor som rör de förvaltade fonderna, vilket inkluderar att representera fondandelsägarna i ägarfrågor. Vårt aktieägarengagemang sker därför alltid i syfte att på bästa sätt ta tillvara på det förtroende som fondandelsägarna har gett oss att förvalta deras kapital. Vi gör det genom att engagera oss för fondandelsägarnas gemensamma intresse i de bolag som deras tillgångar har investerats i. Genom detta engagemang kan vi även bidra till en långsiktigt sund utveckling av såväl bolagen som av finansmarknaden i stort. I praktiken bör vårt aktieägarengagemang leda till att värdet på de aktier som fondernas medel har investerats i på lång sikt ska utvecklas väl med hänsyn tagen till fondernas placeringsinriktning och risk samt, i förekommande fall, till de särskilda kriterier som fastställts för varje fond och som framgår av fondbestämmelserna. Aktieägarengagemanget är därför en central och integrerad del av vårt förvaltaruppdrag. Vår övertygelse är att bolag som sköts långsiktigt, hållbart och ansvarsfullt också är de mest lönsamma. Som företrädare för andelsägarna verkar vi därför för att de bolag som fondernas medel har investerats i agerar enligt relevanta regler och riktlinjer samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden.

Nedan följer en beskrivning av våra principer för aktieägarengagemang avseende aktierna som ingår i de fonder som vi förvaltar.

Vår övervakning av relevanta frågor

Att aktivt övervaka relevanta frågor i de bolag som fondernas medel har investerats i för att ta tillvara andelsägarnas gemensamma intresse är centralt i vår förvaltning. Våra förvaltare arbetar i team om två förvaltare per fond. Samtliga förvaltarteam integrerar frågor om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning i alla sina bedömningar och beslut avseende bolagen. Förvaltarna investerar endast i bolag som har en analyserbar historik, vilket gör att de löpande kan följa utvecklingen i varje enskilt bolag så väl att det normalt går att reagera på när det inträffar något av tydligt positiv eller negativ karaktär i varje enskilt bolag.

Att ta hänsyn till frågor som rör miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning (ESG-faktorer) är en integrerad del i vår investeringsprocess. Vi anser att en integrering av ESG-faktorer höjer kvaliteten på investeringsprocessen, vilket på sikt gynnar fondandelsägarna. Våra förvaltare tar del av allmänt tillgänglig information men söker också aktivt information om bolagen genom ett flertal informationstjänster – allt i syfte att få frågor kopplade till bolagen belysta från flera perspektiv samt få ett så komplett underlag som möjligt för sin bolagsanalys och därmed kunna fatta välgrundade beslut avseende bolagen. För att få ytterligare information om bolagens agerande, särskilt i frågor som rör ESG-faktorer, använder våra förvaltare även en välrenommerad extern screeningtjänst med fokus på hållbarhetsfrågor för kunskapsinhämtning och som stöd för sina bedömningar och beslut avseende bolagen.

Förvaltarna uppmuntrar även bolagen att vara transparenta och offentliggöra hur de arbetar med ESG-faktorer.

Våra dialoger med bolagsföreträdare

Våra förvaltare övervakar även relevanta frågor i de bolag som fondernas medel har investerats i genom att ta del av presentationer, rapporttillfällen, delta på möten, kapitalmarknadsdagar m.m. där möjlighet till dialog ges med företrädare för bolagen. Våra förvaltare arrangerar också möten, som en del i fondernas placeringsstrategi, med företrädare för dessa bolag. Vid dessa möten förs en dialog avseende relevanta frågor om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning.

Om det i ett bolag som fonden investerat i skulle inträffa något av tydligt negativ karaktär och det samtidigt bedöms att detta kommer att fortgå, är det normala att aktierna i bolaget säljs. Dessa situationer förekommer endast i undantagsfall och försäljningen sker då som en sista åtgärd när andra möjligheter till förändring, till exempel utövande av rösträtt vid bolagsstämma eller dialoger med bolagsföreträdare, bedöms som utsiktslösa. Ett vanligare scenario är att det inträffar händelser i ett bolag som vi anser bör föranleda en tydlig reaktion, men där det ändå bedöms vara i andelsägarnas gemensamma intresse att tills vidare helt eller delvis behålla aktierna, till exempel för att värderingsskäl gör att en försäljning inte kan berättigas. I en sådan situation försöker våra förvaltarteam föra en dialog med bolaget och, i förekommande fall, utöva rösträtt på bolagsstämman för att påverka utvecklingen i en riktning som bedöms gynnsam för det berörda bolaget och därmed även för fondandelsägarna. Fondandelsägarnas gemensamma intresse blir alltid avgörande för beslutet om vilken åtgärd som ska vidtas i den uppkomna situationen.

Vårt utövande av rösträtt och andra rättigheter knutna till aktieinnehavet

Representanter från fondbolaget deltar normalt på bolagsstämmor som hålls i de bolag vi äger, antingen fysiskt, digitalt eller via förhandsröstning. Vid de fysiska bolagsstämmor där fondbolaget har en egen representation, deltar normalt någon av grundarna eller förvaltare som ingår i det förvaltarteam som beslutat att investera i det aktuella bolaget. Användandet av rösträtter ska alltid göras till förmån för fonden och med andelsägarnas bästa intresse i åtanke.

Vi har ambitionen att själva sätta oss in i de frågor som behandlas på bolagsstämmor. Endast i särskilda undantagsfall, till exempel om en fråga som kommer upp till omröstning är komplicerad eller det är fråga om förhållanden som är specifika för ett visst land, kan vi komma att använda oss av röstningsrådgivare.

Eftersom vi, för att sprida riskerna, investerar i ett stort antal bolag och bedriver aktiv förvaltning, är vår bedömning att aktieinnehavets storlek sett i relation till ägandet av effektivitetsskäl och utifrån andelsägarnas gemensamma intresse måste bli styrande för nivån på engagemanget i respektive bolag (se även avsnittet Princip för proportionell tillämpning nedan).

Med början år 2020 redovisar vi hur vi har röstat på bolagsstämmor i en årlig rapport som publiceras på vår hemsida.

Vårt samarbete med andra aktieägare och relevanta intressenter

Vi samarbetar med andra aktieägare när vi deltar i valberedningar i bolagen som våra fonder har investerat i. Då det är lämpligt och i andelsägarnas gemensamma intresse kan vi välja att samarbeta med andra aktieägare för att tillsammans med dem få större genomslag i relevanta ägarfrågor. I praktiken kan det gå till så att vi, i samarbete med andra ägare som delar vår uppfattning, ger en särskild utpekad ägare fullmakt att för vår gemensamma räkning och intresse rösta för ett specifikt innehav. Vi är sedan år 2014 medlemmar i Institutionella Ägares Förening, som är ett forum där ägarfrågor av gemensamt intresse diskuteras.

Vår hantering av faktiska och potentiella intressekonflikter

Intressekonflikter kan uppstå i alla verksamheter, så även i vår verksamhet. I varje situation där en faktisk eller potentiell intressekonflikt skulle inträffa ska fondandelsägarnas intressen alltid sättas före andra intressen. Vi verkar i en förtroendebransch där vi har fått fondandelsägarnas förtroende att förvalta deras medel på bästa sätt. Vikten av att upprätthålla detta förtroende genomsyrar hela vår verksamhet. Därför har vi en hög ambitionsnivå när det gäller att upptäcka och hantera eventuella faktiska eller potentiella intressekonflikter. Utöver de lagar som gäller för verksamheten har vi en policy för hantering av intressekonflikter som reglerar hur vi identifierar, sammanställer, övervakar och löser eventuella intressekonflikter.

Våra principer för egen medverkan i valberedningsarbete

I de fall där fondens innehav i ett bolag är av en sådan storlek att det gör att vi får möjlighet att ingå i bolagets valberedning, tackar vi som huvudregel ja till att delta i valberedningsarbetet och därmed till den möjlighet till ägarpåverkan och kontroll som det arbetet innebär. Det ger oss rätt att bland annat föreslå stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor och styrelsearvodets storlek och fördelning. Deltagande i valberedningsarbete ger oss också en god insikt i hur styrelsearbetet fungerar i det berörda bolaget. De undantagsfall där vi tackar nej till möjligheten att delta i valberedningsarbetet kan till exempel vara situationer där våra förvaltare planerar att i närtid sälja hela eller delar av det portföljinnehav som skulle kvalificera för valberedningsarbete. Vi kan också välja att lämna valberedningsarbetet i det fall vi inte får gehör för viktiga relevanta frågor som ska hanteras av en valberedning (se även nedan om vårt agerande vid eskalering).

Vår hantering av insiderinformation i relation till aktieägarengagemanget

Vi undviker att försätta oss i situationer där vi kan komma att ta del av insiderinformation. Våra förvaltare respektive företrädare i valberedningar iakttar därför försiktighet när de kommunicerar direkt med styrelsemedlemmar eller företagsledningar i bolag, där sådan information typiskt sett omedvetet skulle kunna röjas. Om det ändå skulle inträffa att våra förvaltare eller företrädare i valberedningar får del av insiderinformation, har vi interna rutiner på plats som reglerar hur informationen ska hanteras så att insiderhandel inte ska kunna ske. Rutinerna är utformade så att eventuell insiderinformation kan hanteras i enlighet med gällande lag och rekommendationer.

Vårt agerande vid eskalering

Vårt aktieägarengagemang i de bolag som fondernas medel har investerats i bygger på att det finns ett förtroende för och en ömsesidig respekt mellan oss och bolagen. I det fall vårt löpande engagemang i bolagen avseende relevanta frågor inte är framgångsrikt och det finns anledning att anse att det förhållandet kan komma att fortgå, kan vi eskalera vårt aktieägarengagemang. En eskalering kan till exempel ske genom att initiera fler dialoger med det berörda bolagets styrelseordförande, styrelse eller ledning för att påtala det som vi anser vara fel. Vi kan vidare också välja att rösta emot framlagda förslag på bolagsstämmor och/eller att samarbeta med andra ägare som delar vår uppfattning för att få större genomslag för uppfattningen. I vissa fall kan vi välja att göra vår uppfattning publik. Lämpligheten i nivån och valet av åtgärd för en eventuell eskalering är en bedömningsfråga för fondbolagets respektive förvaltarteam.

Användning av röstningsrådgivare

Vi har ambitionen att själva sätta oss in i de frågor som behandlas på bolagsstämmor. Endast i särskilda undantagsfall, till exempel om en fråga som kommer upp till omröstning är komplicerad eller det är fråga om förhållanden som är specifika för ett visst land, kan vi komma att använda oss av röstningsrådgivare.

Princip för aktielån

Vi deltar normalt inte i transaktioner eller avtal som innefattar aktielån. Sådana transaktioner får endast ske i särskilda undantagsfall i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen.

Princip för proportionell tillämpning

Som framgått ovan kan vårt aktieägarengagemang komma att utövas gentemot bolag som fondernas medel har investerats i, oavsett marknadsvärdet eller storleken på innehavet. Av praktiska skäl använder vi dock en proportionalitetsprincip vid aktieägarengagemang. Proportionalitetsprincipen innebär att fondernas procentuella ägarandel i ett visst bolag påverkar omfattningen av vårt aktieägarengagemang i det bolaget.

Principer för styrelsernas sammansättning

Vi verkar för att styrelsen i de bolag som fondernas medel har investerats i är väl sammansatt avseende kompetens, erfarenhet och jämn könsfördelning samt i övrigt uppfyller de krav som anges i Svensk kod för bolagsstyrning. I valberedningsarbetet verkar vi även särskilt för att en bredd i rekryteringsbasen tillämpas när ledamöterna i bolagens styrelser ska utses.

Principer för aktierelaterade incitamentsprogram

Vi välkomnar att bolag som fondernas medel har investerats i försöker att öka sina anställdas engagemang i bolagets utveckling genom att göra det möjligt för anställda att bli långsiktiga aktieägare i bolaget (så kallat ”aktierelaterat incitamentsprogram”). För att sådana aktierelaterade incitamentsprogram ska vara effektiva anser vi att hänsyn bör tas till följande omständigheter vid utformningen av programmen:

  1. Om ett bolag väljer att utforma ett aktierelaterat incitamentsprogram som innebär att nya aktier ges ut till anställda så kommer det att innebära en utspädning. En sådan utspädning bör över en tioårsperiod inte överstiga10 procent av kapitalet i bolaget. En högre nivå är tänkbar om aktier tecknas av de anställda på mer marknadsmässiga villkor.

  2. Den anställde bör ta någon form av risk kopplad till aktieinnehavet och/eller utfallet av innehavet bör vara kopplat till en prestation, till exempel vinstutveckling per aktie, där prestationen inte bör vara för enkel att uppnå.

  3. Den totala kostnaden för incitamentsprogrammet för bolaget måste stå i rimlig proportion till bolagets lönesumma.

  4. Utfallet av aktieinnehavet för den anställde bör stå i rimlig proportion till den anställdes lön. Detta bör gälla även vid en mycket positiv utveckling för bolaget.

  5. Incitamentsprogrammet bör omprövas åtminstone var tredje år.

  6. Incitamentsprogrammet bör inte bidra till att omotiverade skillnader görs mellan olika grupper av anställda.

Begränsning av vårt inflytande

Fondbolag får enligt 5 kap. 20 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder inte förvärva aktier med en sådan rösträtt som gör det möjligt att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett företag. Bestämmelsen tillämpas på de förvaltade fondernas sammanlagda innehav. Det finns inte någon fast gräns för när fondbolag kan anses ha ett sådant ”väsentligt inflytande” som avses utan en bedömning måste göras med ledning av hur ägarstrukturen i bolaget i övrigt ser ut (se prop. 2002/03:150 s. 219 ff.).

Mot bakgrund av regelverket har vi beslutat att de sammanlagda innehaven (dvs. fondens ägarandel) i ett enskilt bolag aldrig får överstiga 10 procent av detta bolags aktier eller rösträtt.

Eftersom ett väsentligt inflytande i vissa fall kan anses föreligga även om fondens innehav i ett bolag understiger tio procent, gör vi en utökad kontroll i de fall ett sammanlagt innehav överstiger fem procent. Vår administration gör också kontinuerliga kontroller av att fondernas ägarandel inte medför att ett väsentligt inflytande uppnås i de bolag som fondernas medel har investerats i.

Tillgänglighet

Principerna för aktieägarengagemang är föremål för årlig översyn. Bolagets kontaktperson i ägarfrågor är Henrik Didner.

En redogörelse för hur principerna har tillämpats kommer årligen att publiceras på Didner & Gerges hemsida, www.didnergerge.se.

För ytterligare information kontakta fondbolaget på telefonnummer 018-640 540 eller e-post info@didnergerge.se.