Innehåll

DOMSTOLSVERKETS FÖRESKRIFTER

DVFS 2011:7 Innehållet i information om förenklad delgivning enligt 24 § första stycket delgivningslagen (2010:1932)

Domstolsverket föreskriver med stöd av 25 § 1 delgivningsförordningen (2011:154) att information enligt 24 § första stycket delgivningslagen (2010:1932) ska innehålla:

  1. information till delgivningsmottagaren att myndigheten i fortsättningen kan komma att använda förenklad delgivning i målet eller ärendet genom att skicka den handling som ska delges till delgivningsmottagarens senast kända adress samt att närmast följande arbetsdag till samma adress skicka ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats,

  2. information om att handlingen och kontrollmeddelandet, om den senast kända adressen inte kan användas, får skickas till folkbokföringsadressen, om denna är en annan,

  3. information om att delgivning normalt kommer att anses ha skett två veckor efter det att den handling som ska delges skickades,

  4. information, i förekommande fall, om att förenklad delgivning även kan komma att användas i högre instanser om ett avgörande överklagas dit,

  5. information, i förekommande fall, om att förenklad delgivning även kan komma att användas hos annan angiven myndighet om målet överlämnas dit,

  6. uppmaning till delgivningsmottagaren att så länge målet eller ärendet pågår åtminstone varannan vecka ta del av sin post eller, om det inte är möjligt, höra av sig till myndigheten,

  7. uppmaning till delgivningsmottagaren att anmäla ändrad adress till myndigheten.