ESRS Förkortningar är antagen av EU-kommissionen genom förordning (EU) 2023/2772.

Här anges alla förkortningar som finns i ESRS.

Förkortningar

AR

Tillämpningskrav

BAT

Bästa tillgängliga teknik

BAT-AEL

Utsläppsnivå som motsvarar bästa tillgängliga teknik

BAT-AEPL

Miljöprestandanivå som motsvarar bästa tillgängliga teknik

Bref-dokument

Referensdokument för bästa tillgängliga teknik

CEN

Europeiska standardiseringskommittén

Cenelec

Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering

CH4

Metan

CO2

Koldioxid

CRR

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen)

DR BP-1

Upplysningskrav – Allmän grund för utarbetande av hållbarhetsredovisningar

DR BP-2

Upplysningskrav – Upplysningar med avseende på särskilda omständigheter

DR GOV-1

Upplysningskrav – Förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganens roll

DR GOV-2

Upplysningskrav – Information som lämnas till och hållbarhetsfrågor som behandlas av företagets förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan

DR GOV-3

Upplysningskrav – Integration av hållbarhetsrelaterade resultat i incitamentssystem

DR GOV-4

Upplysningskrav – Förklaring om tillbörlig aktsamhet i fråga om hållbarhet

DR GOV-5

Upplysningskrav – Riskhantering och intern kontroll över hållbarhetsrapportering

DR SBM-1

Upplysningskrav – Marknadsställning, strategi, affärsmodell(er) och värdekedja

DR SBM-2

Upplysningskrav – Intressenters intressen och synpunkter

DR SBM-3

Upplysningskrav – Väsentliga konsekvenser, risker och möjligheter och deras förhållande till strategi och affärsmodell(er)

DR IRO-1

Upplysningskrav – Beskrivning av arbetsgången för att fastställa och bedöma väsentliga konsekvenser, risker och möjligheter

DR IRO-2

Upplysningskrav i ESRS-standarder som omfattas av företagets hållbarhetsförklaringar

EBA

Europeiska bankmyndigheten

EES

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Efrag

European Financial Reporting and Advisory Group

MKB

Miljökonsekvensbedömning

Emas

Miljölednings- och miljörevisionsordning

ESA

Europeiska tillsynsmyndigheterna

Esma

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

ESRS

Europeiska standarder för hållbarhetsrapportering

ESRS 1

Europeiska standarder för hållbarhetsrapportering 1 Allmänna krav

ESRS 2

Europeiska standarder för hållbarhetsrapportering 2 Allmänna upplysningar

ESRS E1

Europeiska standarder för hållbarhetsrapportering E1 Klimatförändringar

ESRS E2

Europeiska standarder för hållbarhetsrapportering E2 Föroreningar

ESRS E3

Europeiska standarder för hållbarhetsrapportering E3 Vatten och marina resurser

ESRS E4

Europeiska standarder för hållbarhetsrapportering E4 Biologisk mångfald och ekosystem

ESRS E5

Europeiska standarder för hållbarhetsrapportering E5 Resursanvändning och cirkulär ekonomi

ESRS G1

Europeiska standarder för hållbarhetsrapportering G1 Affärsetik

ESRS S1

Europeiska standarder för hållbarhetsrapportering S1 Den egna arbetskraften

ESRS S2

Europeiska standarder för hållbarhetsrapportering S2 Medarbetare i värdekedjan

ESRS S3

Europeiska standarder för hållbarhetsrapportering S3 Berörda samhällen

ESRS S4

Europeiska standarder för hållbarhetsrapportering S4 Konsumenter och slutanvändare

EU

Europeiska unionen

FPIC

Free, Prior and Informed Consent

GWP

Global uppvärmningspotential

HFC

Fluorkolväten

ILO

Internationella arbetsorganisationen

ISO

Internationella standardiseringsorganisationen

IUCN

Internationella naturvårdsunionen

Kg

Kilogram

MWh

Megawattimmar

N2O

Dikväveoxid

Nace

Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning

NF3

Kvävetrifluorid

NH3

Ammoniak

NOX

Kväveoxider

NUTS

Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter

O3

Ozon

OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

PBT

Långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen

PCF

Perfluorkolväten

PMT

Långlivade, mobila och toxiska ämnen

Reach

Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

SOx

Svaveloxider

SVHC

Ämne som inger mycket stora betänkligheter

FN

Förenta nationerna

Unep

FN:s miljöprogram

Unesco

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur

vPvB

Mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen

vPvM

Mycket långlivade och mycket mobila ämnen

WRI

World Resources Institute

WWF

Världsnaturfonden