ESRS G1 är antagen av EU-kommissionen genom förordning (EU) 2023/2772.

Syfte

1.Syftet med denna standard är att specificera upplysningskrav som ska göra att de som använder hållbarhetsförklaringar förstår företagets strategier, metoder, processer och förfaranden, liksom dess resultat, vad gäller affärsetik.

2.Denna standard är inriktad på följande frågor, som i denna standard gemensamt kallas ”affärsetik eller frågor som rör affärsetik”:

 1. Affärsetik och företagskultur, inbegripet bekämpning av korruption och mutor, skydd för visselblåsare och djurskydd.

 2. Förvaltning av förbindelser med leverantörer, inbegripet betalningsrutiner, särskilt när det gäller sena betalningar till små och medelstora företag.

 3. Företagets verksamhet och åtaganden som avser utövande av dess politiska inflytande, inbegripet lobbyverksamhet.

Förhållande till andra ESRS-standarder

3.Innehållet i denna standard om allmänna upplysningar, liksom hantering av konsekvenser, risker och möjligheter och mått och mål ska läsas tillsammans med ESRS 1 Allmänna principer respektive ESRS 2 Allmänna krav.

Upplysningskrav

ESRS 2 Allmänna upplysningar

4.Kraven i detta avsnitt bör läsas och redovisas tillsammans med upplysningarna som krävs enligt ESRS 2 om styrning (GOV), strategi (SBM) och hantering av konsekvenser, risker och möjligheter (IRO).

Styrning

Upplysningskrav relaterat till ESRS 2 GOV-1: Förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganens ansvar

5.När information lämnas om förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganens roll ska företaget täcka följande aspekter:

 1. Vilket ansvar förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganet har när det gäller affärsetik.

 2. Vilka sakkunskaper förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganen besitter när det gäller affärsetiska frågor.

Hantering av konsekvenser, risker och möjligheter

Upplysningskrav relaterat till ESRS 2 IRO-1: Beskrivning av arbetsgången för att fastställa och bedöma väsentliga konsekvenser, risker och möjligheter

6.När företaget beskriver processen för att identifiera väsentliga konsekvenser, risker och möjligheter i samband med affärsetiska frågor ska det lämna upplysningar om alla relevanta kriterier som används i processen, inbegripet transaktionens lokalisering, verksamhet, sektor och struktur.

Upplysningskrav G1-1: Affärsetiska policyer och företagskultur

7.Företaget ska redovisa sina policyer när det gäller frågor som rör affärsetik och hur det främjar sin företagskultur.

8.Syftet med detta upplysningskrav är att ge förståelse för i vilken utsträckning företaget har policyer för att upptäcka, bedöma, hantera och/eller åtgärda väsentliga konsekvenser, risker och möjligheter relaterade till affärsetiska frågor. Det syftar också till att ge en förståelse för företagets syn på företagskultur.

9.De upplysningar som krävs enligt punkt 7 ska omfatta hur företaget upprättar, utvecklar, främjar och utvärderar sin företagskultur.

10.Upplysningarna enligt punkt 7 ska innehålla följande information om företagets affärsetiska policyer:

 1. En beskrivning av mekanismerna för att upptäcka, anmäla och utreda handlingar som bryter mot lagen, företagets uppförandekod eller liknande interna regler. Huruvida det är möjligt för interna/externa intressenter att inge anmälningar.

 2. Om företaget inte har några policyer mot korruption och mutor som är förenliga med FN:s konvention mot korruption1 ska företaget uppge detta och huruvida man planerar att införa sådana och i så fall när.

 3. Hur företaget skyddar visselblåsare, inbegripet

  1. uppgifter om inrättandet av interna rapporteringskanaler för visselblåsare, inbegripet huruvida företaget tillhandahåller information och utbildning för sina egna arbetstagare och information om utseende och utbildning av personal som tar emot anmälningar och

  2. åtgärder för att skydda sina egna arbetstagare som är visselblåsare i enlighet med tillämplig lag som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937.

 4. Om företaget inte har några policyer för skydd av visselblåsare2 ska företaget uppge detta och huruvida man planerar att införa sådana och i så fall när.

 5. Utöver förfarandena för uppföljning av rapporter från visselblåsare i enlighet med tillämplig lag som införlivar direktiv (EU) 2019/1937, om företaget har förfaranden för på ett snabbt, oberoende och objektivt sätt utreda incidenter som rör affärsetik, inbegripet korruptions- och mutbrott.

 6. Om företaget, i förekommande fall, har policyer för djurskydd.

 7. Om företaget har en policy för utbildning om affärsetik inom organisationen och i så fall vilka som är målgruppen, hur ofta sådan utbildning genomförs och hur ingående den är,

 8. Vilka avdelningar inom företaget där risken för korruption och mutor är störst.

Denna information är relevant för finansmarknadsaktörer som omfattas av förordning (EU) 2019/2088 eftersom den härrör från en ytterligare indikator för huvudsakliga negativa konsekvenser såsom anges i indikator nr 15 i tabell III i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 vad gäller regler för offentliggörande av information om hållbara investeringar (”Ingen policy för bekämpning av korruption och mutor”).

Denna information är relevant för finansmarknadsaktörer som omfattas av förordning (EU) 2019/2088 eftersom den härrör från en ytterligare indikator för huvudsakliga negativa konsekvenser såsom anges i indikator nr 6 i tabell III i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 vad gäller regler för offentliggörande av information om hållbara investeringar (”Otillräckligt skydd för visselblåsare”).

11.Företag som omfattas av rättsliga krav enligt nationell lagstiftning som införlivar direktiv (EU) 2019/1937, eller likvärdiga rättsliga krav med avseende på skydd av visselblåsare, får följa de upplysningar som anges i punkt 10 d genom att ange att de omfattas av dessa rättsliga krav.

Upplysningskrav G1-2: Hantering av förbindelser med leverantörer

12.Företaget ska lämna information om hur man hanterar förbindelserna med sina leverantörer och de konsekvenser som man orsakar för leveranskedjan.

13.Syftet med detta upplysningskrav är att ge förståelse för hur företaget sköter sin inköpsprocess, till exempel om man behandlar sina leverantörer rättvist.

14.Företaget ska tillhandahålla en beskrivning av sin policy för att förhindra sena betalningar, särskilt till små och medelstora företag.

15.Den upplysning som krävs enligt punkt 12 ska innehålla information om följande:

 1. Företagets strategi för sina förbindelser med sina leverantörer, med beaktande av risker för företaget i samband med dess leveranskedja och konsekvenser för hållbarhetsfrågor.

 2. Om och hur man tar hänsyn till samhälls- och miljökriterier när man väljer sina leverantörer.

Upplysningskrav G1-3: Förebyggande arbete mot, och upptäckt av, korruption och mutor

16.Företaget ska lämna information om vilket system man har för att förebygga och upptäcka, utreda och vidta åtgärder vid anklagelser eller incidenter rörande korruption och mutor, liksom om utbildning på området.

17.Syftet med detta upplysningskrav är att ge insyn i företagets främsta rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera anklagelser om korruption och mutor. Här ingår även utbildning till de egna medarbetarna och/eller information internt eller till leverantörer.

18.Den upplysning som krävs enligt punkt 16 ska innehålla information om följande:

 1. En beskrivning av rutinerna för att förebygga, upptäcka och hantera anklagelser eller incidenter rörande korruption och mutor.

 2. Huruvida de personer eller den kommitté som utreder korruption och mutor är oberoende från de som är inblandade i fallet.

 3. Rutinerna för hur resultaten ska redovisas inför förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganen.

19.Om företaget inte har några rutiner för detta ska företaget upplysa om det och, i förekommande fall, uppge om man planerar att införa rutiner på detta område.

20.De upplysningar som krävs enligt punkt 16 ska innehålla information om hur företaget informerar om sina policyer till de som berörs av dem och ser till att de har tillgång till policyerna och förstår deras innebörd.

21.Den upplysning som krävs enligt punkt 16 ska innehålla följande information om utbildning:

 1. Vilken typ av utbildning om korruption och mutor som ges eller krävs av företaget, vad den omfattar och hur ingående den är.

 2. Hur stor andel av de riskutsatta avdelningarna som får utbildning.

 3. I vilken utsträckning ledamöterna i förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganen får utbildning.

Mått och mål

Upplysningskrav G1-4: Fall av korruption och mutor

22.Företaget ska lämna information om fall av korruption eller mutor under rapporteringsperioden.

23.Syftet med detta upplysningskrav är att ge kännedom om fall av korruption eller mutor som har inträffat under rapporteringsperioden och vad dessa har lett till.

24.Företaget ska lämna upplysningar om

 1. Antalet fällande domar och bötesbeloppen för brott mot lagar mot korruption och mutor3.

 2. Alla åtgärder som vidtas för att hantera överträdelser i förfaranden och normer för korruptionsbekämpning och mutor4.

Denna information är relevant för finansmarknadsaktörer som omfattas av förordning (EU) 2019/2088 eftersom den härrör från en obligatorisk indikator för huvudsakliga negativa konsekvenser såsom anges i indikator nr 17 i tabell III i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 vad gäller regler för offentliggörande av information om hållbara investeringar (”Antal fällande domar och bötesbelopp för brott mot lagar mot korruption och bestickning”), och administratörer av referensvärden som redovisar ESG-faktorer enligt förordning (EU)2020/1816 genom indikatorn ”Antal fällande domar och bötesbelopp för brott mot lagar mot korruption och bestickning” i avsnitten 1 och 2 i bilaga II.

Denna information är relevant för de finansmarknadsaktörer som måste följa förordning (EU) 2019/2088 i och med att den utgör en ytterligare indikator relaterad till sådana huvudsaklig negativa konsekvenser som avses i indikator nr 16 i tabell III i bilaga I till kommissionens delegerade förordning vad gäller regler om upplysningar om hållbara investeringar (”Fall av otillräckliga åtgärder som vidtagits för att hantera brott mot standarder för bekämpning av korruption och mutor”).

25.Företaget får lämna upplysningar om följande:

 1. Det sammanlagda antalet bekräftade fall av korruption och mutor och vilken typ av fall det rörde sig om.

 2. Antalet bekräftade fall då egna medarbetare har avskedats eller ålagts disciplinåtgärder för korruptions- eller mutrelaterade incidenter.

 3. Antalet bekräftade fall som rör avtal med affärspartner som har sagts upp eller inte förnyats på grund av brott relaterade till korruption och mutor.

 4. Uppgifter om åtal i brottmål avseende mutor och korruption som har väckts mot företaget och dess medarbetare under rapporteringsperioden och utfallet av dessa åtal. Detta omfattar mål som inletts under tidigare år där resultatet endast fastställdes under den aktuella rapporteringsperioden.

26.Upplysningarna som krävs ska omfatta fall där aktörer i företagets värdekedja varit inblandade endast om företaget eller dess egna medarbetare har varit direkt inblandade.

Upplysningskrav G1-5: Politiskt inflytande och lobbyverksamhet

27.Företaget ska lämna information om sin verksamhet och sina avsikter avseende politiskt inflytande, inklusive lobbyverksamhet rörande väsentliga konsekvenser, risker och möjligheter som företaget förorsakar.

28.Syftet med detta upplysningskrav är att tillhandahålla insyn i företagets verksamhet och dess avsikter avseende politiskt inflytande med politiska bidrag, inbegripet typen av och syftet med lobbyverksamhet.

29.Den upplysning som krävs enligt punkt 27 ska innehålla följande:

 1. I förekommande fall, den eller de ledamöter i förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganet som har ansvar för tillsynen över denna verksamhet.

 2. För politiska bidrag i pengar eller in natura:

  1. det sammanlagda monetära värdet av de politiska bidrag i pengar eller in natura som företaget har gett direkt eller indirekt, sammanställt per land eller, i förekommande fall, geografiskt område, liksom typ av mottagare och

  2. i förekommande fall, hur det monetära värdet av bidrag in natura har beräknats.

 3. De främsta frågor som lobbyverksamheten har gällt och en kortfattad sammanfattning av företagets huvudsakliga ståndpunkt i dessa frågor. Företaget ska även förklara hur dessa frågor samverkar med företagets väsentliga konsekvenser, risker och möjligheter som fastslagits i väsentlighetsbedömningen enligt ESRS 2.

 4. Om företaget finns upptaget i EU:s öppenhetsregister eller motsvarande öppenhetsregister i en medlemsstat och i så fall namnet på det registret och vilket id-nummer företaget har i registret.

30.Företaget ska även uppge om någon under den aktuella rapporteringsperioden har utnämnts till ledamot i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet som har innehaft en jämförbar befattning hos en myndighet (inklusive tillsynsmyndighet) under de två år som föregår utnämningen.

Upplysningskrav G1-6: Betalningspraxis

31.Företaget ska tillhandahålla information om sina betalningsvillkor, särskilt när det gäller sena betalningar till små och medelstora företag.

32.Syftet med detta upplysningskrav är att ge insyn i de avtalade betalningsvillkoren och den genomsnittliga faktiska betalningstiden, särskilt hur denna tid påverkar små och medelstora företag, framför allt med avseende på sena betalningar till små och medelstora företag.

33.Upplysningen enligt punkt 31 ska innehålla information om följande:

 1. Den genomsnittliga tid i antal dagar som det tar för företaget att betala en faktura från den dag som beräkningen av betalningstiden påbörjas enligt avtal eller lag.

 2. Hur lång betalningstid som företaget tillämpar som standard, angiven i antal dagar och uppdelat efter huvudkategorier av leverantörer samt hur stor andel av dess betalningar som görs inom denna betalningstid.

 3. Antalet rättsliga förfaranden som för närvarande är utestående avseende sena betalningar.

 4. Kompletterande information som behövs för att ge tillräcklig bakgrund. Om företaget har använt ett representativt urval för att beräkna de uppgifter som krävs enligt led a ska det ange detta och kortfattat beskriva den metod som använts.

Tillägg A Tillämpningskrav (AR)

Detta tillägg utgör en integrerad del av ESRS G1 Affärsetik. Tillägget ska vara till hjälp i tillämpningen av upplysningskraven i denna standard och har samma rättsverkan som de andra delarna av standarden.

Hantering av konsekvenser, risker och möjligheter

Upplysningskrav G1-1: Affärsetiska policyer och företagskultur

AR 1.Företaget kan ta med följande aspekter vid redovisning enligt punkt 7:

 1. De frågor relaterade till företagskultur som tagits upp och diskuterats i förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganen och hur ofta sådana frågor tas upp.

 2. Huvudteman som främjas och förmedlas som en del av företagskulturen.

 3. Hur medlemmarna i företagets förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan tillhandahåller vägledning för att främja en företagskultur.

 4. Särskilda incitament eller verktyg för de egna medarbetarna som ska främja och uppmuntra till sund företagskultur.

Upplysningskrav G1-2: Hantering av förbindelser med leverantörer

AR 2.Med hantering av förbindelser med företagets leverantörer avses i denna standard bland annat följande:

 1. Hur företagets rutiner, bland annat vad man gör för att undvika eller så långt som möjligt minska störningar i sin leveranskedja, bidrar till företagets strategi och riskhantering.

 2. Hur man utbildar sina medarbetare som arbetar med inköp/leveranskedjan om hur de ska sköta kontakter och samtala med leverantörerna, liksom de inköpsansvariga medarbetarnas incitament och om det gäller priser, kvalitet eller hållbarhetsfaktorer.

 3. Hur man undersöker och utvärderar vilket samhälls- och miljöansvar leverantörer tar.

 4. Huruvida lokala och/eller certifierade leverantörer ingår i leveranskedjan.

 5. Hur företagets rutiner hanterar sårbara leverantörer.

 6. Företagets mål och åtgärder när det gäller kommunikation och hantering av relationer med leverantörer. och

 7. Hur resultatet av dessa rutiner utvärderas, till exempel genom besök hos leverantörerna, revisioner eller undersökningar.

AR 3.Med sårbara leverantörer avses leverantörer som är utsatta för betydande ekonomiska, miljörelaterade, och/eller samhällsrelaterade risker.

Upplysningskrav G1-3: Förebyggande arbete mot, och upptäckt av, korruption och mutor

AR 4.Med riskutsatta avdelningar avses sådana avdelningar där det bedöms finnas risk för korruption och mutor på grund av avdelningens arbetsuppgifter och ansvar.

AR 5.Upplysningarna kan utgöras av övergripande uppgifter om riskbedömningar och/eller kartläggning, liksom övervakningsprogram och/eller rutiner för intern kontroll som företaget gör för att upptäcka korruption och mutor.

AR 6.Företagets policyer för korruption och mutor kan vara relevanta för vissa grupper av människor, antingen för att de måste följa dem (t.ex. företagets anställda, uppdragstagare och leverantörer) eller för att de har ett direkt intresse av att de följs (t.ex. medarbetare i värdekedjan och investerare). Företaget kan ange vilka verktyg och kanaler som man använder för att informera om policyerna (broschyrer, nyhetsbrev, särskilda webbplatser, sociala medier, personliga möten, fackföreningar och/eller arbetstagarföreträdare). Detta kan även inbegripa identifiering och/eller avlägsnande av potentiella hinder för spridning, t.ex. genom översättning till relevanta språk eller användning av grafik.

AR 7.Företaget kan dela upp sin utbildning, till exempel efter region eller kategori av den egna arbetskraften, där utbildningen i betydande utsträckning skiljer sig åt på grund av dessa faktorer och där sådan information är till nytta för användarna.

AR 8.Företaget kan redovisa den information som krävs om utbildning med hjälp av nedanstående tabell.

Illustrativt exempel på utbildning om korruption och mutor

Under räkenskapsåret 20XY genomförde ABC utbildning för sina riskutsatta medarbetare om företagets policyer (se anmärkning x). För de avdelningar där risk finns är utbildningen obligatorisk, men ABC har även anordnat frivillig utbildning för andra medarbetare. Här följer uppgifter om utbildningen under året:

Riskutsatta avdelningar

Chefer

Förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan

Andra medarbetare

Antal som fått utbildning

Totalt

20.000

200

16

70.000

Totalt som fått utbildning

19.500

150

8

5.000

Typ av utbildning och utbildningens varaktighet

Klassrumsundervisning

5 h

Datorbaserad utbildning

1 h

2 h

1 h

Frivillig datorbaserad utbildning

1 h

Återkommande

Hur ofta utbildning måste genomföras

En gång om året

En gång om året

Två gånger per år

Ämnen i utbildningen

Hur korruption definieras

X

X

X

X

Policy

X

X

X

X

Rutiner vid misstanke/upptäckt

X

X

Osv.

X

Mått och mål

Upplysningskrav G1-5: Politiskt inflytande och lobbyverksamhet

AR 9.Med politiskt bidrag avses i denna standard stöd i pengar eller in natura som ges direkt till politiska partier, deras valda företrädare eller till kandidater till politiska uppdrag. Ekonomiska bidrag kan vara donationer, lån, sponsring, förskottsbetalningar för tjänster eller köp av biljetter till evenemang för insamling av pengar och liknande. Bidrag in natura kan vara annonser, användning av lokaler, design och tryck, donationer av utrustning eller styrelseuppdrag, anställning eller konsultuppdrag för folkvalda politiker eller kandidater till politiska uppdrag.

AR 10.Med indirekta politiska bidrag avses sådana politiska bidrag som görs genom en organisation som fungerar som mellanhand, t.ex. en lobbyist eller en välgörenhetsorganisation, eller stöd som ges till organisationer som tankesmedjor eller branschorganisationer som har koppling till eller stöder vissa politiska partier eller frågor.

AR 11.När företaget ska avgöra vad som utgör en jämförbar befattning för denna standard kan hänsyn tas till en rad olika faktorer, som ansvarsnivå och arbetsuppgifter.

AR 12.Företaget kan lämna följande information om sina bidrag i pengar och in natura vad gäller företagets lobbyverksamhet:

 1. Det sammanlagda beloppet som har gått till sådana utgifter.

 2. Det sammanlagda beloppet som har gått till medlemskap i lobbyorganisationer.

AR 13.Om företaget enligt lag är skyldigt att vara medlem i en handelskammare eller annan organisation som företräder dess intressen, får det upplysa om att så är fallet.

AR 14.För att uppfylla kraven i punkt 29 c ska företaget ange hur dess offentliga uttalanden om sina väsentliga konsekvenser, risker och möjligheter förhåller sig till företagets lobbyverksamhet.

AR 15.Nedan ges ett exempel på hur sådana upplysningar kan se ut.

Politiskt engagemang (inklusive lobbyverksamhet), illustrativt exempel

Under räkenskapsåret 20XY var ABC inblandat i arbetet kring lagförslaget XXX som skulle få betydande negativa konsekvenser för företagets affärsmodell om det antogs i sin dåvarande form. ABC anser att det nu liggande förslaget visserligen kommer att innebära vissa förbättringar vad gäller regelverket, som xxx, men att kostnaderna för xxx, så som lagförslaget ser ut i dag, kommer att vara större än nyttan. ABC och likasinnade kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med XXX (lagstiftaren) för att förbättra jämvikten mellan kostnader och nytta.

ABC har även gett stöd till partiet QRP i landet X och partiet EFG i landet Y eftersom båda …. ABC är registrerat i det lokala öppenhetsregistret, XYZ, med registreringsnummer 987234.

Belopp i tusen euro

2023

2022 [bekräftas senare]

Politisk finansiering

100

Finansiering till QRP

75

Finansiering till EFG

25

100

Upplysningskrav G1-6: Betalningspraxis

AR 16.I vissa fall kan företagets avtalade betalningsvillkor som används som standard skilja sig åt markant i olika länder eller för olika typer av leverantörer. I sådana fall kan information om standardvillkoren, uppdelade efter leverantörer eller land eller geografisk region, vara exempel på ytterligare kontextuell information som kan ges förklaring till upplysningarna enligt punkt 33 b.

AR 17.Här följer ett exempel på hur upplysningen enligt punkt 33 b om hur betalningsvillkoren som tillämpas som standard kan se ut:

ABC:s betalningsvillkor i standardavtal är betalning mot faktura för grossister, och sådana fakturor utgör ungefär 80 procent av fakturorna per år. Företaget betalar för utförda tjänster inom 30 dagar från det att fakturan har mottagits, och sådana fakturor utgör runt 5 procent av fakturorna per år. Återstående fakturor betalas 60 dagar efter att fakturan mottagits, förutom i landet X, där fakturor betalas inom 90 dagar enligt den marknadsstandard som gäller där.