RÅDETS DIREKTIV 89/117/EEG

Skyldigheter angående offentliggörande av årsredovisningshandlingar för i en medlemsstat inrättade filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i en annan medlemsstat

Europeiska gemenskapernas råd har antagit detta direktiv

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 54 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

i samarbete med Europaparlamentet,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Inrättandet av en europeisk inre marknad förutsätter att filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i andra medlemsstater behandlas på samma sätt som filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i samma medlemsstat. Detta innebär, såvitt gäller årsredovisningshandlingar, att det är tillräckligt för en filial till ett sådant institut, som har huvudkontor i en annan medlemsstat, att offentliggöra årsredovisningshandlingar för institutet i dess helhet.

I en annan rättsakt om samordning av filialers skyldighet att offentliggöra uppgifter har tagits in att vissa dokument och upplysningar, hänförliga till filialer inrättade i en medlemsstat, måste offentliggöras av vissa kategorier av företag som lyder under en annan medlemsstats lag, däribland banker och andra finansiella institut. I fråga om offentliggörande av redovisningshandlingar hänvisas till särskilda regler som skall föreskrivas för banker och andra finansiella institut.

Den praxis som gäller i vissa medlemsstater och enligt vilken filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor utanför dessa medlemsstater är skyldiga att offentliggöra särskilda årsbokslut för filialernas verksamhet är inte längre befogad efter det att rådets direktiv 86/635 av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut antagits. Offentliggörandet av årliga filialbokslut kan ändå inte ge allmänheten, i synnerhet inte borgenärerna, en rättvisande bild av företagets finansiella ställning, eftersom en del av helheten inte kan betraktas isolerad.

Å andra sidan kan det, med hänsyn till nuvarande integrationsnivå, inte bortses från att ett behov finns av särskilda upplysningar om verksamheten hos filialer, inrättade i en medlemsstat av kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor utanför denna medlemsstat. Sådana upplysningar bör dock begränsas till sin omfattning, så att konkurrensstörningar förhindras.

Detta direktiv rör endast upplysningsskyldighet med avseende på årsbokslut och påverkar inte alls de skyldigheter som i övrigt kan ligga på filialer till kreditinstitut och finansiella institut att lämna upplysningar, exempelvis till följd av bestämmelser i sociallagstiftning, bestämmelser om anställdas rätt till information, bestämmelser om värdländers rätt att utöva tillsyn över kreditinstitut eller finansiella institut och bestämmelser i skattelagstiftning, samt för statistiska ändamål.

Lika konkurrensbetingelser innebär, såvitt gäller filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i tredje land, att sådana filialer skall å ena sidan, då de offentliggör årsredovisningshandlingar, följa normer som är desamma som eller likvärdiga med de normer som gäller inom gemenskapen, men att dessa filialer å andra sidan inte skall behöva offentliggöra årsredovisningshandlingar som hänför sig till den egna verksamheten, om de uppfyller de villkor som nu nämnts.

Det krav som i detta direktiv ställs upp på likvärdighet hos årsredovisningshandlingar för kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i tredje land kan medföra bedömningsproblem. Det är därför nödvändigt att sådana problem och andra problem på det område som omfattas av direktivet, särskilt med avseende på dess tillämpning, behandlas av företrädare för medlemsstaterna och av kommissionen gemensamt i en kontaktkommitté. För att antalet kommittéer av sådan typ skall kunna begränsas, bör samarbetet ske i den kommitté som inrättats enligt artikel 52 i rådets direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av bolag, senast ändrad i direktiv 84/569/EEG. Dock bör kommitténs sammansättning anpassas efter ärendets art, då frågor om problem med anknytning till kreditinstitut handläggs.

Artikel 1 Räckvidd

1.Vad som i detta direktiv föreskrivs om samordning skall gälla för filialer, inrättade i en medlemsstat av sådana kreditinstitut och finansiella institut som avses i artikel 2.1 a och b i direktiv 86/635/EEG och som har huvudkontor utanför denna medlemsstat. För kreditinstitut eller finansiella institut med huvudkontor i tredje land skall detta direktiv gälla, om kreditinstitutets eller det finansiella institutets rättsliga form kan jämställas med de företagsformer som anges i den ovannämnda artikeln 2.1 a och b.

2.Den tredje strecksatsen av artikel 1 i direktiv 77/780/EEG skall också tillämpas på filialer till kreditinstitut och finansiella institut som omfattas av detta direktiv.

Artikel 2 Bestämmelser om filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i andra medlemsstater

1.Medlemsstaterna skall föreskriva att filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i andra medlemsstater skall offentliggöra, i enlighet med artikel 44 i direktiv 86/635/EEG, de handlingar för kreditinstitut respektive finansiella institut som där avses (årsbokslut, sammanställd redovisning, förvaltningsberättelse, sammanställd förvaltningsberättelse, revisionsberättelse över årsbokslut och över sammanställd redovisning).

2.Sådana handlingar skall vara upprättade och reviderade i den ordning som, i enlighet med direktiv 86/635/EEG, föreskrivits i den medlemsstat där kreditinstitutet eller det finansiella institutet har sitt huvudkontor.

3.Det får inte föreskrivas skyldighet för filialer att offentliggöra årsbokslut för den egna verksamheten.

4.Medlemsstaterna får, i avvaktan på vidare samordning, ålägga filialer att offentliggöra följande ytterligare uppgifter:

 • Filialens intäkter och kostnader hänförliga till posterna 1, 3, 4, 6, 7, 8 och 15 i artikel 27 i direktiv 86/635/EEG eller posterna A.4, A.9, B.1–4 och B.7 i artikel 28 i samma direktiv.

 • Det genomsnittliga antalet anställda vid filialen.

 • Samtliga till filialen hänförliga fordringar och skulder, uppdelade på kreditinstitut och kunder, jämte sammantaget belopp för sådana fordringar och skulder, uttryckt i den valuta som gäller i det land där filialen är inrättad.

 • Samtliga tillgångar och belopp som svarar emot tillgångsposterna 2, 3, 4, 5 och 6, skuldposterna 1, 2 och 3 samt posterna 1 och 2 utanför balansräkningen, såsom definierats i artikel 4 och motsvarande artiklar i direktiv 86/635/EEG, och, i fråga om tillgångsposterna 2, 5 och 6, en uppdelning av värdepapper, beroende på om de betraktas som finansiella anläggningstillgångar, enligt artikel 35 i direktiv 86/635/EEG, eller ej.

I de fall det ställs krav på sådana uppgifter, skall deras riktighet och deras överensstämmelse med årsbokslutet kontrolleras av en eller flera personer som enligt lagen i den medlemsstat där filialen är inrättad är auktoriserade att utföra revision av räkenskaper.

Artikel 3 Bestämmelser om filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i tredje land

1.Medlemsstaterna skall föreskriva att filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i tredje land skall offentliggöra de handlingar som anges i artikel 2.1, upprättade och reviderade i den ordning som gäller enligt lagen i det land där huvudkontoret finns.

2.När sådana handlingar överensstämmer eller är likvärdiga med handlingar som upprättats i enlighet med direktiv 86/635/EEG, och kravet på reciprocitet för kreditinstitut och finansiella institut från gemenskapen är uppfyllt i det tredje land där huvudkontoret finns, skall artikel 2.3 gälla.

3.I andra fall än som avses i punkt 2 får medlemsstaterna ålägga filialerna att offentliggöra årsbokslut för den egna verksamheten.

4.I sådana fall som avses i punkterna 2 och 3 får medlemsstaterna ålägga filialerna att offentliggöra de uppgifter som avses i artikel 2.4 och uppgifter om storleken på särskilt tillskjutet kapital.

5.Artikel 9.1 och 9.3 i direktiv 77/780/EEG skall gälla analogt för filialer till kreditinstitut och finansiella institut som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4 Språk vid offentliggörande

En medlemsstat får föreskriva att de handlingar som detta direktiv gäller skall offentliggöras på landets officiella språk och att översättningar av dem skall vara bestyrkta.

Artikel 5 Kontaktkommitténs uppgifter

Den kontaktkommitté som inrättats i enlighet med artikel 52 i direktiv 78/660/EEG skall, i lämplig sammansättning, också

 1. underlätta, såvitt det är förenligt med artiklarna 169 och 170 i fördraget, en enhetlig tillämpning av detta direktiv genom att hålla regelbundna sammanträden för behandling särskilt av praktiska problem, exempelvis sådana som gäller bedömning av handlingars likvärdighet, samt underlätta beslut i frågor om jämförbarhet och likvärdighet av sådana rättsliga företagsformer som avses i artikel 1.1,

 2. vid behov ge kommissionen råd i fråga om tillägg eller ändringar i detta direktiv.

Slutbestämmelser

Artikel 6

1.Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1991. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2.En medlemsstat får föreskriva att de bestämmelser som avses i punkt 1 skall tillämpas första gången på årsbokslut för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 1993 eller under kalenderåret 1993.

3.Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 7

Efter förslag från kommissionen skall rådet fem år efter den dag som avses i artikel 6.2 granska och, vid behov på grundval av ett kommissionsförslag och i samarbete med Europaparlamentet, ändra artikel 2.4 mot bakgrund av dels de erfarenheter som vunnits vid tillämpning av detta direktiv, dels målsättningen att undanröja sådan särskild information som avses i artikel 2.4, varvid hänsyn skall tas till framsteg som gjorts i strävandet efter samordning av bankers och andra finansiella instituts bokslut.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...