Europeiska gemenskapernas råd har antagit detta direktiv

Med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 54 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

i samarbete med Europaparlamentet,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

I den utsträckning som krävs och i syfte att skapa likvärdiga regler inom gemenskapen föreskrivs i artikel 54.3 g i Romfördraget samordning av de åtgärder som till skydd för såväl delägares som tredjemans intressen krävs i medlemsstaterna av bolag såsom de definieras i artikel 58 andra stycket i fördraget.

Rådets direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag, senast ändrat genom direktiv 90/605/EEG, behöver i avvaktan på fortsatt samordning inte tillämpas för försäkringsbolag, i fortsättningen kallade ”försäkringsföretag”. Med hänsyn till försäkringsföretags stora betydelse i gemenskapen kan en sådan samordning inte uppskjutas längre efter genomförandet av direktiv 78/660/EEG.

Vad som i rådets direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983, grundat på artikel 54.3 g i fördraget, om sammanställd redovisning, senast ändrat genom direktiv 90/605/EEG, sägs om undantag för försäkringsföretag gäller endast till dess att föreliggande direktiv skall börja tillämpas. Detta direktiv måste därför även innehålla särskilda bestämmelser om sammanställd redovisning för försäkringsföretag.

En sådan samordning är också mycket angelägen eftersom försäkringsföretag bedriver verksamhet över gränserna. För borgenärer, gäldenärer, delägare, försäkringstagare och deras rådgivare samt för allmänheten är det av största betydelse att dessa företags årsbokslut och sammanställda redovisning blir lättare att jämföra.

I medlemstaterna råder konkurrens mellan försäkringsföretag med olika juridisk form. Företag som driver direkt försäkringsrörelse driver vanligtvis även återförsäkringsrörelse och konkurrerar därigenom med företag som är specialiserade på återförsäkring. Det är därför lämpligt att inte begränsa en samordning till sådana företagsformer för vilka direktiv 78/660/EEG gäller utan utsträcka tillämpningsområdet till de företag som omfattas av rådets direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring, senast ändrat genom direktiv 90/618/EEG, och rådets direktiv 79/267/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse, senast ändrat genom direktiv 90/619/EEG, och därutöver till vissa företag som inte omfattas av dessa direktiv samt återförsäkringsföretag.

Även om det med hänsyn till vad som särskilt kännetecknar försäkringsföretag framstår som ändamålsenligt att utforma ett särdirektiv om årsbokslut och sammanställd redovisning för sådana företag, fordrar detta inte nödvändigtvis ett regelverk av annat slag än i direktiven 78/660/ EEG och 83/349/EEG. Ett särdirektiv av sådan innebörd skulle varken vara lämpligt eller förenligt med de principer som samordningen av bolagsrätten bygger på, då försäkringsföretagen med den viktiga plats de intar för gemenskapens ekonomi inte kan undantas från ett regelverk avsett för företag i allmänhet. Av detta skäl har hänsyn här tagits endast till vad som är utmärkande för försäkringsföretagen, och således innehåller detta direktiv endast avvikelser från bestämmelserna i direktiven 78/660/EEG och 83/349/EEG.

De olika medlemsstaterna uppvisar stora skillnader i fråga om uppställningen av och innehållet i försäkringsföretagens balansräkningar. I detta direktiv måste därför föreskrivas att alla försäkringsföretag i gemenskapen skall tillämpa samma uppställningsform och samma benämning på posterna i balansräkningarna.

För att årsbokslut och sammanställda redovisningar skall kunna jämföras måste ett antal grundläggande frågor avgöras som rör upplysning i balansräkningen om vissa transaktioner.

För att jämförbarheten skall bli bättre måste också exakt anges vad de olika posterna i balanräkningen avser.

Det kan vara värdefullt att skilja på försäkringsgivares och återförsäkrares åtaganden genom att på tillgångssidan som tillgång redovisa återförsäkrarens andel av de tekniska avsättningarna.

Uppställningen av resultaträkningen måste också bestämmas och vissa poster i den definieras.

Med hänsyn till försäkringsnäringens särskilda beskaffenhet kan det vara till nytta att orealiserade vinster och förluster redovisas i resultaträkningen.

Jämförbarheten av uppgifter i balansräkningen och resultaträkningen beror också av till vilka värden tillgångar och skulder tas upp i balansräkningen. För att ge en riktig bild av ett försäkringsföretags ekonomiska ställning måste redovisningen innehålla uppgift såväl om dagsvärdet av placeringarna som om deras värde beräknat efter inköps- eller tillverkningskostnad. Kravet att åtminstone i not till räkenskaperna ange placeringars dagsvärde införs dock uteslutande för att åstadkomma jämförbarhet och klarhet och är inte avsett att föranleda ändringar i den skattemässiga behandlingen av försäkringsföretagen.

Livförsäkringsavsättningar får beräknas enligt försäkringsmatematiska metoder som normalt används på marknaden eller godtas av tillsynsmyndigheterna. Metoderna får tillämpas av aktuarie eller annan expert i enlighet med de villkor som kan ha fastställts i nationell lag och med beaktande av de försäkringsmatematiska principer som erkänts vid nuvarande och senare samordning av de grundläggande reglerna för en betryggande och ekonomisk kontroll av direkt livförsäkringsrörelse.

Vid beräkning av avsättningar för oreglerade skador bör för att ernå försiktig bedömning och god insyn å ena sidan alla icke öppet redovisade diskonteringar eller nedsättningar förbjudas och å andra sidan exakta villkor definieras för vilka öppet redovisade diskonteringar och nedsättningar är tillåtna.

Med hänsyn till försäkringsföretagens särskilda karaktär är vissa förändringar nödvändiga beträffande noterna till årsbokslut och sammanställd redovisning.

I överensstämmelse med syftet att reglerna skall avse alla försäkringsföretag som omfattas av direktiven 73/239/EEG och 79/267/EEG liksom vissa andra försäkringsföretag föreskrivs inte sådana undantag för små och medelstora försäkringsföretag som i direktiv 78/660/EEG; dock bör inte sådana små ömsesidiga institut som faller utanför räckvidden för direktiv 73/239/EEG och 79/267/EEG omfattas av det här direktivet.

I fråga om försäkringsföretag har av samma skäl till medlemsstaterna inte utsträckts möjligheten enligt direktiv 83/349/EEG att undanta moderföretag från skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning då de i gruppen ingående företagen sammantagna inte överstiger en viss storlek.

Med hänsyn till försäkringssammanslutningen Lloyd’s särskilda karaktär behövs särskilda regler för denna.

Direktivets bestämmelser gäller också sammanställda redovisningar som upprättats av moderföretag som är finansiella holdingbolag när dotterföretagen uteslutande eller huvudsakligen är försäkringsföretag.

De problem som uppkommer i samband med detta direktiv, särskilt vad avser dess tillämpning, kräver att företrädare för medlemsstaterna och kommissionen samverkar i en kontaktkommitté. För att sådana kommittéer inte skall bli onödigt många, bör denna samverkan ske i den kommitté som avses i artikel 52 i direktiv 78/660/EEG. Dock måste kommittén då den behandlar problem som rör försäkringsföretag ha en för ändamålet lämplig sammansättning.

Med hänsyn till sakens komplicerade beskaffenhet måste försäkringsföretag som omfattas av detta direktiv medges en lämplig tidsfrist för att följa dess regler. Denna frist måste förlängas för att möjliggöra de anpassningar som behöver göras beträffande å ena sidan sammanslutningen Lloyd’s och å andra sidan de företag som när detta direktiv blir tillämpligt tar upp placeringar till anskaffningskostnaderna.

I syfte att åstadkomma större insyn och harmonisering, bör det skapas förutsättningar för att vissa bestämmelser i detta direktiv skall kunna ses över efter fem års tillämpning.

Avsnitt 1 Inledande bestämmelser och räckvidd

Artikel 1

1.Artiklarna 2 och 3, artikel 4.1 och 4.3–4.6, artiklarna 6, 7, 13 och 14, artikel 15.3 och 15.4, artiklarna 16–21, 29–35, 37–41, 42 och 42 a–42 f, artikel 43.1, punkterna 1–7 b och 9–14, artiklarna 45.1 och 46.1 och 46.2, artiklarna 46 a, 48–50, 50 a, 50 b och 50 c, artikel 51.1, artiklarna 51 a, 56–59, 60 a, 61 och 61 a i direktiv 78/660/EEG skall tillämpas på de företag som anges i artikel 2 i det här direktivet, om annat inte föreskrivs i det här direktivet. Artiklarna 46, 47, 48, 51 och 53 i det här direktivet skall inte tillämpas på tillgångar och skulder som värderas i enlighet med avsnitt 7 a i direktiv 78/660/EEG.

2.När det i direktiven 78/660/EEG och 83/349/EEG hänvisas till artiklarna 9, 10 och 10 a (balansräkning) eller i direktiv 78/660/EEG till artiklarna 22–26 (resultaträkning), skall hänvisningarna anses gälla artikel 6 (balansräkning) respektive 34 (resultaträkning) i det här direktivet.

3.Hänvisningar i direktiven 78/660/EEG och 83/349/EEG till artiklarna 31–42 i direktiv 78/660/EEG skall anses gälla med beaktande av artiklarna 45–62 i detta direktiv.

4.När de nyss nämnda bestämmelserna i direktiv 78/660/EEG hänvisar till poster i balansräkningen som inte har någon motsvarighet i detta direktiv, skall hänvisningarna anses gälla sådana i artikel 6 i detta direktiv angivna poster där motsvarande tillgångar och skulder finns upptagna.

Direktiv (2006/46/EG)

Artikel 2

1.Föreskrifterna om samordning i detta direktiv skall gälla de bolag och andra företag som avses i fördragets artikel 58 andra stycket och som är

 1. företag som avses i artikel 1 i direktiv 73/239/EEG, med undantag av de ömsesidiga institut för vilka det direktivet enligt dess artikel 3 inte gäller men med tillägg av de organisationer som avses i artikel 4 a, b, c och e utom dem vars verksamhet inte helt eller huvudsakligen utgörs av försäkringsrörelse,

 2. företag som avses i artikel 1 i direktiv 79/267/EEG med undantag för sådana organisationer och ömsesidiga institut som avses i artiklarna 2.2 och 2.3 samt 3 i det direktivet, eller

 3. företag som driver återförsäkringsrörelse.

Sådana företag skall i detta direktiv betecknas som försäkringsföretag.

2.Medel i en sådan pensionsfond som avses i artikel 1.2 c och d i direktiv 79/267/EEG som ett försäkringsföretag förvaltar i eget namn men för någon annans räkning skall redovisas i balansräkningen, om företaget har rätt att förfoga över tillgångarna. Summan av sådana tillgångar och skulder skall redovisas särskilt eller i noter till respektive tillgångs- och skuldposter. Dock får medlemsstaterna medge att sådana medel tas upp som poster utanför balansräkningen om medlen enligt särskilda regler kan avskiljas från de tillgångar som står till förfogande för utskiftning i händelse av likvidation av försäkringsföretag (eller liknande förfaranden).

Tillgångar som förvärvats i någon annans namn och för dennes räkning får inte tas upp i balansräkningen.

Artikel 3

De bestämmelser i detta direktiv som avser livförsäkring skall i tillämpliga delar gälla också för försäkringsföretag som meddelar enbart sjukförsäkring och som gör detta uteslutande eller huvudsakligen enligt livförsäkringstekniska principer.

Medlemsstaterna får tillämpa första stycket på sjukförsäkring som meddelats av blandade företag enligt livförsäkringstekniska principer då denna verksamhet är betydande.

Artikel 4

1.Detta direktiv skall tillämpas på den sammanslutning av försäkringsgivare som benämns Lloyd’s. I detta direktiv skall både Lloyd’s och Lloyd’s syndikat anses vara försäkringsföretag.

2.Med undantag från artikel 65.1 skall Lloyd’s i stället för de sammanställda redovisningar som krävs i direktiv 83/349/EEG utföra samlade redovisningar. Samlade redovisningar skall utföras genom kumulation av alla syndikatredovisningar.

Direktiv (2003/51/EG)

Avsnitt 2 Allmänna bestämmelser om balans- och resultaträkningar

Artikel 5

En sammanslagning av poster enligt de villkor som föreskrivs i artikel 4.3 a eller b i direktiv 78/660/EEG skall för försäkringsföretag begränsas

 • såvitt avser balansräkningen, till poster vars beteckning börjar med arabiska siffror, med undantag för poster som avser tekniska avsättningar, och

 • såvitt avser resultaträkningen, till poster vars beteckning börjar med en eller två gemena bokstäver, med undantag för poster under I.1 och I.4 och II.1, II.5 och II.6.

Sammanslagning skall tillåtas endast i enlighet med de bestämmelser som medlemsstaterna antagit.

Avsnitt 3 Balansräkningens uppställningsform

Artikel 6

Medlemsstaterna skall föreskriva följande form för uppställning av balansräkningar:

Tillgångar
 1. Tecknat ej inbetalt kapital

  med särskilt angivande av infordrat kapital (såvida det inte i nationell lag föreskrivs att infordrat kapital skall redovisas på skuldsidan, i vilket fall kapital som har infordrats men ännu inte inbetalts skall tas upp som tillgång, antingen under A eller under E.IV).

 2. Immateriella tillgångar

  angivna under posterna B och C.I, i artikel 9 i direktiv 78/660/EEG, med särskilt angivande av

  • kostnader för bolagsbildning, så som de definierats i nationell lag, i den utsträckning de enligt nationell lag får redovisas som tillgångar (såvida det inte i nationell lag föreskrivs att de skall uppges i noter),

  • goodwill, till den del den förvärvats mot vederlag (såvida det inte i nationell lag föreskrivs att den skall uppges i noter).

 3. Placeringar

  1. Mark och byggnader

   med särskilt angivande av mark och byggnader som används av ett försäkringsföretag för den egna verksamheten (såvida det inte i nationell lag föreskrivs att uppgift om detta skall lämnas i noter).

  2. Placeringar i anknutna företag och ägarintressen:

   1. Aktier och andelar i anknutna företag.

   2. Obligationer och andra skuldförbindelser emitterade av, och fordringar hos, anknutna företag.

   3. Ägarintressen.

   4. Obligationer och andra skuldförbindelser emitterade av, och fordringar hos, företag i vilka försäkringsföretaget har ett ägarintresse.

  3. Andra finansiella placeringar

   1. Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning och andelar i värdepappersfonder.

   2. Obligationer och andra värdepapper med fast avkastning.

   3. Andelar i gemensamma investeringar.

   4. Lån med säkerhet i fast egendom.

   5. Annan utlåning.

   6. Insättningar hos kreditinstitut.

   7. Övriga.

  4. Depositioner hos företag som avgivit affär.

 4. Placeringar för de livförsäkringstagares räkning som själva bär placeringsrisken

 5. Fordringar

  (Fordringar hos

  • anknutna företag, och

  • företag i vilka försäkringsföretaget har ett ägarintresse

  skall redovisas särskilt, som delposter till posterna I, II och III).

  1. Fordringar som uppstått i direktförsäkringsverksamhet hos

   1. försäkringstagare,

   2. försäkringsförmedlare.

  2. Fordringar som uppstått i återförsäkringsverksamhet.

  3. Andra fordringar.

  4. Tecknat och infordrat ej inbetalt kapital

   (såvida det inte i nationell lag föreskrivs att kapital som har infordrats men inte inbetalts skall redovisas som tillgång under A).

 6. Andra tillgångar

  1. Materiella tillgångar och varulager som angetts under C.II och D.I i artikel 9 i direktiv 78/660/EEG, utom mark och byggnader, byggnader under uppförande och erlagd handpenning avseende mark och byggnader.

  2. Kassa och bank.

  3. Egna aktier eller andelar (med uppgift om deras nominella värde eller, i avsaknad därav, deras bokförda parivärde), i den utsträckning det i nationell lag medges att de redovisas i balansräkningen.

  4. Övriga

 7. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

  1. Upplupen ränta och hyra.

  2. Förutbetalda anskaffningskostnader (med särredovisning av vad som hänför sig till skadeförsäkrings- respektive livförsäkringsrörelse).

  3. Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

 8. Förlust under räkenskapsåret

  (såvida det inte i nationell lag föreskrivs att den skall redovisas under Skulder och eget kapital, post A.VI).

Skulder och eget kapital
 1. Eget kapital

  1. Tecknat kapital eller motsvarande medel

   (såvida det inte i nationell lag föreskrivs att infordrat kapital skall redovisas under denna post. Tecknat kapital och inbetalt kapital skall i så fall redovisas var för sig).

  2. Överkurs vid emission.

  3. Uppskrivningsfond

  4. Kapitalreserver.

  5. Balanserad vinst eller förlust.

  6. Vinst eller förlust under räkenskapsåret

   (såvida det inte i nationell lag föreskrivs att den skall redovisas under Tillgångar, post H, eller under Skulder och eget kapital, post I).

 2. Efterställda skulder

 3. Tekniska avsättningar

  1. Avsättning för ej intjänade premier:

   1. bruttobelopp

   2. återförsäkringsbelopp (–)

  2. Livförsäkringsavsättning:

   1. bruttobelopp (–)

   2. återförsäkringsbelopp (–)

  3. Avsättning för oreglerade skador:

   1. bruttobelopp

   2. återförsäkringsbelopp (–)

  4. Avsättning för återbäring och rabatter (om den inte tas upp under 2):

   1. bruttobelopp

   2. återförsäkringsbelopp (–)

  5. Utjämningsavsättning

  6. Övriga tekniska avsättningar

   1. bruttobelopp

   2. återförsäkringsbelopp (–)

 4. Tekniska avsättningar för livförsäkringsavtal där försäkringstagaren bär placeringsrisken:

  1. bruttobelopp

  2. återförsäkringsbelopp (–)

 5. Andra avsättningar

  1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

  2. Avsättningar för skatter.

  3. Övriga avsättningar.

 6. Depositioner mottagna från återförsäkrare.

 7. Skulder

  (Skulder till:

  • anknutna företag, och

  • företag i vilka försäkringsföretaget har ett ägarintresse

  skall redovisas särskilt, som delposter.)

  1. Skulder som uppstått i direktförsäkringsverksamhet

  2. Skulder som uppstått i återförsäkringsverksamhet

  3. Obligationslån med särskilt angivande av konvertibla lån

  4. Skulder till kreditinstitut

  5. Övriga skulder, inbegripet skatt och sociala avgifter

 8. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 9. Vinst under räkenskapsåret

  (såvida det inte i nationell lag föreskrivs att den skall redovisas under Skulder och eget kapital, post A.VI).

Direktiv (2003/51/EG)

Artikel 7

Artikel 14 i direktiv 78/660/EEG skall inte tillämpas på åtaganden som sammanhänger med försäkringsverksamhet.

Avsnitt 4 Särskilda bestämmelser för vissa poster i balansräkningen

Artikel 8

Artikel 15.3 i direktiv 78/660/EEG skall tillämpas endast på tillgångsposterna B och C.I och C.II enligt definitionen i artikel 6 i detta direktiv. Alla förändringar avseende dessa poster skall redovisas på grundval av balansvärdet vid räkenskapsårets början.

Artikel 9

Tillgångar:

Post C.III 2

Obligationer och andra värdepapper med fast avkastning

1.Denna post skall omfatta omsättningsbara obligationer och andra värdepapper med fast avkastning som emitterats av kreditinstitut, av andra företag eller av offentliga organ, såvida de inte omfattas av post C.II 2 eller C.II 4.

2.Värdepapper som löper med en ränta som varierar i enlighet med vissa givna faktorer, såsom räntan på interbankmarknaden eller på euromarknaden, skall också anses som obligationer och andra värdepapper med fast avkastning.

Artikel 10

Tillgångar:

Post C.III 3

Andelar i gemensamma investeringar

Denna post skall omfatta andelar som ett företag har i investeringar som är gemensamma för flera företag eller pensionsfonder, och där ett av dessa företag eller en av dessa pensionsfonder har anförtrotts förvaltningen.

Artikel 11

Tillgångar:

Post C.III 4 och C.III 5

Lån med säkerhet i fast egendom och annan utlåning

Lån till försäkringstagare där försäkringsbrevet utgör den huvudsakliga säkerheten skall redovisas under ”Annan utlåning” och det sammanlagda beloppet skall anges i noter. Lån med säkerhet i fast egendom skall redovisas som sådana också när försäkringsavtalet utgör ytterligare säkerhet. Om sammanlagda beloppet av ”Annan utlåning” som inte har försäkringsavtal som säkerhet är betydande, skall fördelningen av lånen anges i en not.

Artikel 12

Tillgångar:

Post C.III 6

Insättningar hos kreditinstitut

Denna post skall omfatta insatta belopp som är beroende av uppsägning. Insättningar utan sådan begränsning skall tas upp under F.II även om de är räntebärande.

Artikel 13

Tillgångar:

Post C.III 7

Övriga

Denna post skall omfatta de placeringar som inte omfattas av posterna C.III 1–C.III 6. När sådana placeringar uppgår till betydande belopp, skall de tas upp i noter till bokslutet.

Artikel 14

Tillgångar:

Post C.IV

Depositioner hos företag som avgivit affär

I balansräkningen för ett företag som tar emot återförsäkring skall denna post omfatta fordringar på de företag som har avgivit affär och motsvara de garantibelopp som deponerats hos dessa avgivande företag eller hos tredjeman eller som innehållits av dessa företag.

Dessa fordringar får inte läggas samman med andra fordringar som återförsäkraren kan ha på den som avgivit affär och inte heller avräknas mot återförsäkrarens skulder till det företag som avger affär.

Då värdepapper har deponerats hos den som avgivit affär eller hos tredjeman men äganderätten behålls av det företag som tagit emot återförsäkring, skall värdepappren upptas som placering under lämplig rubrik i den senares bokslut.

Artikel 15

Tillgångar:

Post D

Placeringar för de livförsäkringstagares räkning som själva bär placeringsrisken

Vad gäller livförsäkring skall denna post omfatta å ena sidan placeringar vilkas värde används för att bestämma värdet av eller avkastningen på försäkringar kopplade till en fond för gemensamma placeringar och å andra sidan placeringar som tjänar som täckning för indexreglerade förpliktelser. Posten skall också omfatta placeringar som innehas för medlemmarna av en tontins räkning och som är avsedda att fördelas mellan dem.

Artikel 16

Tillgångar:

Post F.IV

Övriga

Denna post skall omfatta de tillgångar som inte hänförs till posterna F.I–F.III. Om sådana tillgångar är betydande, skall de anges i noter.

Artikel 17

Tillgångar:

Post G.I

Upplupen ränta och hyra

Denna post skall omfatta sådan ränta och hyra som på balansdagen är intjänad men som ännu inte har erhållits.

Artikel 18

Tillgångar:

Post G.II

Förutbetalda anskaffningskostnader

1.Kostnaderna för förvärv av försäkringsavtal skall återföras i enlighet med artikel 18 i direktiv 78/660/EEG i den mån sådant återförande inte är förbjudet i medlemsstaterna.

2.Medlemsstaterna får emellertid tillåta att anskaffningskostnader i skadeförsäkringsrörelse dras av från ej intjänade premier och i livförsäkringsrörelse från livförsäkringsavsättningarna i enlighet med en försäkringsmatematisk metod. När en sådan metod används, måste de belopp som dras av från avsättningarna anges i noter.

Artikel 19

Skulder och eget kapital:

Post A.I

Tecknat kapital eller motsvarande medel

Denna post skall omfatta alla belopp som, oavsett hur de faktiskt betecknats, enligt den berörda medlemsstatens nationella lag skall anses som eget kapital, tecknat av aktieägare eller andra personer, allt efter det ifrågavarande försäkringsföretagets associationsform.

Artikel 20

Skulder och eget kapital:

Post A.IV

Kapitalreserver

Denna post skall omfatta alla slag av reserver som i artikel 9 i direktiv 78/660/EEG angivits och definierats under Skulder och eget kapital, post A.IV. För försäkringsföretag vars associationsform inte omfattas av direktiv 78/660/EEG får medlemsstaterna vid behov föreskriva även andra slag av reserver.

Kapitalreserverna skall i berörda försäkringsföretags balansräkningar redovisas särskilt, som delposter under Skulder och eget kapital, post A.IV, med undantag för uppskrivningsfond som skall tas upp under Skulder och eget kapital, post A.III.

Artikel 21

Skulder och eget kapital:

Post B

Efterställda skulder

Har det genom avtal bestämts att vissa skulder, vare sig de representeras av skriftliga skuldförbindelser eller ej, i händelse av likvidation eller konkurs skall återbetalas först efter det att alla övriga borgenärers krav har tillgodosetts, skall dessa skulder tas upp under denna post.

Artikel 22

När en medlemsstat tillåter att ett företag i balansräkningen tar upp medel vilkas fördelning mellan försäkringstagarna och aktieägarna inte har fastställts vid räkenskapsårets utgång, skall dessa medel tas upp på skuldsidan under en särskild post Ba (Medel för framtida tilldelning).

Förändringar i denna post skall komma från en post II.12 a i resultaträkningen (Överföringar till eller från Medel för framtida tilldelning).

Artikel 23

Skulder och eget kapital:

Post C

Tekniska avsättningar

Artikel 20 i direktiv 78/660/EEG skall tillämpas på tekniska avsättningar med de avvikelser som följer av artikel 24–30 i det här direktivet.

Artikel 24

Skulder och eget kapital:

Poster C.1 b, C.2 b, C.3 b, C.4 b och C.6 b och D.b

Återförsäkringsbelopp

1.Återförsäkringsbeloppen skall omfatta de verkliga eller uppskattade belopp som enligt återförsäkringsavtal dras av från de tekniska avsättningarnas bruttobelopp.

2.När det gäller avsättning för ej intjänade premier skall återförsäkringsbeloppen beräknas enligt de metoder som avses i artikel 57 eller i enlighet med villkoren i återförsäkringsavtalet.

3.Medlemstaterna får kräva eller tillåta att återförsäkringsbeloppen redovisas som tillgång. När denna möjlighet utnyttjas, skall dessa belopp redovisas som tillgångar under en post Da (Återförsäkrares andel av tekniska avsättningar), med uppdelning på följande delposter:

 1. Avsättning för ej intjänade premier

 2. Livförsäkringsavsättning

 3. Avsättning för oreglerade skador

 4. Avsättning för återbäring och rabatter (om den inte tas upp under 2)

 5. Övriga tekniska avsättningar

 6. Tekniska avsättningar för livförsäkringsavtal där försäkringstagaren bär placeringsrisken.

Trots vad som sägs i artikel 5, skall dessa poster inte sammanslås.

Artikel 25

Skulder och eget kapital:

Post C.1

Avsättning för ej intjänade premier

Avsättning för ej intjänade premier skall omfatta den andel av tecknade bruttopremier som skall föras till påföljande eller senare räkenskapsår. I fråga om livförsäkringar får medlemsstaterna i avvaktan på ytterligare harmonisering kräva eller tillåta att avsättning för ej intjänade premier ingår i posten C.2.

I de fall posten C.1 i enlighet med artikel 26 skall omfatta också avsättning för kvardröjande risker skall den betecknas ”Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker”. När avsättning för kvardröjande risker uppgår till betydande belopp, skall den redovisas separat antingen i balansräkningen eller i noter.

Artikel 26

Skulder och eget kapital:

Post C.6

Övriga tekniska avsättningar

Denna post skall bl.a. innehålla avsättning för kvardröjande risker, dvs. det belopp utöver avsättningen för ej intjänade premier som har reserverats med hänsyn till risker som försäkringsföretaget bär efter räkenskapsårets utgång för att täcka alla ersättningskrav och kostnader som har samband med gällande försäkringsavtal och som går utöver mot dessa avtal svarande ej intjänade och förväntade premier. Om den nationella lagstiftningen så föreskriver, får dock avsättningen för kvardröjande risker sammanläggas med avsättningen för ej intjänade premier som denna definieras i artikel 25 och ingå i det belopp som redovisas under C.1.

Där de kvardröjande riskerna uppgår till betydande belopp, skall summan av dem redovisas separat antingen i balansräkningen eller i noter.

När den möjlighet som anges i artikel 3 andra stycket inte utnyttjas, skall denna post omfatta också avsättningar för stigande ålder.

Artikel 27

Skulder och eget kapital:

Post C.2

Livförsäkringsavsättning

Livförsäkringsavsättningen skall omfatta det försäkringsmatematiskt uppskattade värdet av ett försäkringsföretags förpliktelser inklusive återbäring som redan har beviljats med avdrag för det försäkringsmatematiska värdet av framtida premier.

Artikel 28

Skulder och eget kapital:

Post C.3

Avsättning för oreglerade skador

Avsättning för oreglerade skador skall uppgå till försäkringsföretagets hela uppskattade slutliga kostnad för att tillgodose alla krav som beror på händelser som har inträffat före räkenskapsårets utgång, vare sig dessa krav har anmälts eller ej, minus belopp som bolaget redan betalat ut med anledning av ersättningskrav.

Artikel 29

Skulder och eget kapital:

Post C.4

Avsättning för återbäring och rabatter

Avsättningen för återbäring och rabatter skall omfatta belopp avsedda för försäkringstagare eller förmånstagare och gäller återbäring och rabatter såsom dessa definieras i artikel 39 i den mån beloppen inte redan gottskrivits försäkringstagare eller förmånstagare eller innefattats i post Ba Medel för framtida tilldelning på det sätt som föreskrivs i artikel 22 första stycket eller i post C.2.

Artikel 30

Skulder och eget kapital:

Post C.5

Utjämningsavsättning

1.Utjämningsavsättningen skall omfatta belopp som har avsatts i enlighet med rättsliga eller administrativa krav på utjämning av variationerna i skadefrekvens mellan åren eller för att täcka speciella risker.

2.Om det i avsaknad av några sådana rättsliga eller administrativa krav skapas reserver av den betydelse som avses i artikel 20 för samma ändamål, skall detta uppges i noter.

Artikel 31

Skulder och eget kapital:

Post D

Tekniska avsättningar för livförsäkringsavtal där försäkringstagaren bär placeringsrisken

Denna post skall omfatta de tekniska avsättningar som har gjorts för att täcka åtaganden som följer av placeringar som har samband med livförsäkringsavtal vilkas värde eller avkastning bestäms med ledning av placeringar för vilka försäkringstagaren bär risken eller med ledning av ett index.

Varje ytterligare teknisk avsättning som därutöver görs för att täcka dödsfallsrisker, driftskostnader eller övriga risker (såsom utbetalningar som skall ske viss inlösningsdag eller garantibelopp som skall erläggas vid inlösen) skall tas upp under post C.2.

Post D skall också omfatta tekniska avsättningar som representerar en tontinorganisatörs åtaganden gentemot tontinens medlemmar.

Artikel 32

Skulder och eget kapital:

Post F

Depositioner mottagna från återförsäkrare

I balansräkningen för ett försäkringsbolag som avger affär skall denna post omfatta belopp som deponerats av andra försäkringsföretag i enlighet med återförsäkringsavtal eller som innehålls av samma skäl. Dessa belopp får inte slås samman med andra belopp som försäkringsföretaget är skyldigt eller har att fordra av dessa andra försäkringsföretag.

När ett företag som har avgett affär har erhållit värdepapper som säkerhet och står som ägare till dessa, skall denna post omfatta det belopp företaget är skyldigt med anledning av depositionen.

Avsnitt 5 Resultaträkningens uppställningsform

Artikel 33

1.Medlemsstaterna skall föreskriva den i artikel 34 angivna formen för uppställning av resultaträkning.

2.Den tekniska resultaträkningen för skadeförsäkringsrörelse skall användas för de klasser av direktförsäkring som omfattas av direktiv 73/239/EEG och för motsvarande klasser av återförsäkringsrörelse.

3.Den tekniska resultaträkningen för livförsäkringsrörelse skall användas för de klasser av direktförsäkring som omfattas av direktiv 79/267/EEG och för motsvarande klasser av återförsäkringsrörelse.

4.Medlemsstaterna får kräva eller medge att företag som uteslutande driver återförsäkringsrörelse använder den tekniska resultaträkningen för skadeförsäkringsrörelse för hela sin rörelse. Detsamma skall också gälla företag som utöver återförsäkring endast meddelar direkt skadeförsäkring.

Artikel 34

Resultaträkningen
 1. Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse

  1. Premieintäkter, netto efter avgiven återförsäkring

   1. tecknade bruttopremier

   2. premier för avgiven återförsäkring (–)

   3. förändring i bruttoavsättningen för ej intjänade premier, och i den mån den nationella lagstiftningen medger att denna avsättning tas upp under Skulder och eget kapital, posten C.I, förändring i avsättningen för kvardröjande risker (±)

   4. förändring i avsättningen för ej intjänade premier, återförsäkrares andel (±)

  2. Fördelad avkastning på placeringar överförd från det icke-tekniska resultatet (post III 6)

  3. Övriga tekniska intäkter, netto efter avgiven återförsäkring

  4. Uppkommna krav på försäkringsersättning, netto efter avgiven återförsäkring

   1. utbetalda försäkringsersättningar

    aa)

    bruttobelopp

    bb)

    återförsäkrares andel (–)

   2. förändring i avsättningen för oreglerade skador

    aa)

    bruttobelopp

    bb)

    återförsäkrares andel (–)

  5. Förändringar i andra tekniska avsättningar, netto efter avgiven återförsäkring, vilka inte tas upp under andra rubriker (±)

  6. Återbäring och rabatter, netto efter avgiven återförsäkring

  7. Driftskostnadsnetto

   1. anskaffningskostnader

   2. förändring i posten Förutbetalda anskaffningskostnader (±)

   3. administrationskostnader

   4. återförsäkrares provisioner och vinstandelar (–)

  8. Övriga tekniska kostnader, netto efter återförsäkring

  9. Förändring i utjämningsavsättningen (±)

  10. Delsaldo (teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse (post III 1)).

 2. Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse

  1. Premieintäkter, netto efter avgiven återförsäkring

   1. tecknade bruttopremier

   2. premier för avgiven återförsäkring (–)

   3. förändring i avsättningen för ej intjänade premier, netto efter avgiven återförsäkring (±)

  2. Intäkter och vinster av placeringar

   1. intäkter från ägarintressen, med särskild uppgift om intäkter från anknutna företag

   2. intäkter från övriga placeringar, med särskild uppgift om intäkter från anknutna företag

    aa)

    intäkter från mark och byggnader

    bb)

    intäkter från övriga placeringar

   3. återföring av värdejusteringar av placeringar

   4. vinster vid avyttring av placeringar

  3. Orealiserade vinster på placeringar

  4. Övriga tekniska intäkter, netto efter avgiven återförsäkring

  5. Uppkommna krav på försäkringsersättning, netto efter avgiven återförsäkring

   1. utbetalade försäkringsersättningar

    aa)

    bruttobelopp

    bb)

    återförsäkrares andel (–)

   2. förändring i avsättningen för oreglerade skador

    aa)

    bruttobelopp

    bb)

    återförsäkrares andel (–)

  6. Förändring i övriga tekniska avsättningar, netto efter avgiven återförsäkring, vilka inte tas upp under andra rubriker (±)

   1. livförsäkringsavsättning efter avgiven återförsäkring

    aa)

    bruttobelopp

    bb)

    återförsäkrares andel (–)

   2. övriga tekniska avsättningar, netto efter avgiven återförsäkring

  7. Återbäring och rabatter, netto efter avgiven återförsäkring

  8. Driftskostnadsnetto

   1. anskaffningskostnader

   2. förändring i posten Förutbetalda anskaffningskostnader (±)

   3. administrationskostnader

   4. återförsäkrares provisioner och vinstandelar (–)

  9. Kostnader för och förluster på placeringar

   1. kapitalförvaltningskostnader, inklusive räntor

   2. värdejusteringar av placeringar

   3. förluster vid avyttring av placeringar

  10. Orealiserade förluster på placeringar

  11. Övriga tekniska kostnader, netto efter återförsäkring

  12. Fördelad avkastning på placeringar överförd till icke-tekniska redovisningen (post III.4)

  13. Delsaldo (behållning av teknisk redovisning – livförsäkringsrörelse (post III.2)

 3. Icke-teknisk redovisning

  1. Teknisk redovisning – skadeförsäkringsrörelse (post I.10)

  2. Teknisk redovisning – livförsäkringsrörelse (post II.13)

  3. Intäkter och vinster på placeringar

   1. intäkter från ägarintressen, med särskild uppgift om intäkter från anknutna företag

   2. intäkter av övriga placeringar, med särskild uppgift om intäkter från anknutna företag

    aa)

    intäkter från mark och byggnader

    bb)

    intäkter från övriga placeringar

   3. återföring av värdejusteringar av placeringar

   4. vinster vid avyttring av placeringar

  4. Fördelad avkastning på placeringar överförd från den tekniska redovisningen av livförsäkring (post II.12)

  5. Kostnader och förluster på placeringar

   1. kapitalförvaltningskostnader, inklusive räntor

   2. värdejusteringar av placeringar

   3. förluster vid avyttring av placeringar

  6. Fördelad avkastning på placeringar överförd till den tekniska redovisningen av skadeförsäkring (post I.2)

  7. Övriga intäkter

  8. Övriga kostnader, inklusive värdejusteringar

  9. Skatt på resultat av den normala verksamheten

  10. Resultat av den normala verksamheten efter skatt

  11. Extraordinära intäkter

  12. Extraordinära kostnader

  13. Extraordinärt resultat

  14. Skatt på extraordinärt resultat

  15. Övriga skatter som inte ingår i ovanstående poster

  16. Vinst eller förlust under räkenskapsåret

Avsnitt 6 Särskilda bestämmelser för vissa poster i resultaträkningen

Artikel 35

Teknisk redovisning av skadeförsäkring:

Post I.1 a.

Teknisk redovisning av livförsäkring:

Post II.1 a.

Tecknad bruttopremie

I posten Tecknad bruttopremie skall innefattas alla belopp som förfaller till betalning under räkenskapsåret med anledning av försäkringsavtal, oavsett om dessa belopp helt eller delvis avser ett senare räkenskapsår, och skall omfatta bl.a.

 1. ännu inte debiterade premier i fall då beräkningen av premierna inte kan göras förrän vid årets slut,

  • engångspremier, inklusive premier för livräntor,

  • vid livförsäkring, även engångspremier som härrör från avsättningar för återbäring och rabatter i den mån dessa enligt avtal skall betraktas som premier och den nationella lagstiftningen kräver eller medger att de redovisas som premier,

 2. tilläggspremier vid halvårsvisa, kvartalsvisa eller månadsvisa premieinbetalningar samt tilläggsbetalningar gjorda av försäkringstagare för utgifter som försäkringsföretaget haft,

 3. vid koassurans, företagets andel av totalt premiebelopp,

 4. återförsäkringspremier från försäkringsföretag som avgivit eller returnerat affär inkl. portföljpremie

efter avdrag för:

 • belopp som gottskrivits företag som avgivit eller returnerat affär när portfölj återtas, och

 • uppsagda avtal.

I ovannämnda belopp får inte inräknas skatter och offentliga avgifter som utgår på försäkringspremier.

Artikel 36

Teknisk redovisning av skadeförsäkring:

Post I.1 b

Teknisk redovisning av livförsäkring:

Post II.1 b

Premie för avgiven återförsäkring

Posten premie för avgiven återförsäkring skall omfatta alla premier som betalats eller förfallit till betalning med anledning av återförsäkringsavtal som försäkringsföretaget har ingått. Portföljposter som förfaller till betalning vid tecknandet eller förnyelsen av avgiven affär skall läggas till och gottgörelse på grund av pågående portföljåtertaganden skall dras av.

Artikel 37

Teknisk redovisning av skadeförsäkring:

Posterna I.1 c och I.1 d

Teknisk redovisning av livförsäkring:

Post II.1 c

Förändring i avsättning för ej intjänade premier, netto efter avgiven återförsäkring

I avvaktan på ytterligare samordning får medlemsstaterna i fråga om livförsäkring kräva eller medge att förändringen i avsättning för ej intjänade premier inräknas i förändringen i livförsäkringsavsättningen.

Artikel 38

Teknisk redovisning av skadeförsäkring:

Post I.4

Teknisk redovisning av livförsäkring:

Post II.5

Utgående försäkringsersättningar, netto efter avgiven återförsäkring

1.Posten skall omfatta alla utbetalningar av försäkringsersättningar som gjorts under räkenskapsåret med tillägg för avsättningen för oreglerade skador men med avdrag för avsättningen för oreglerade skador avseende det föregående räkenskapsåret.

Beloppet skall omfatta livräntor, återköp av försäkringar, överföring av avsättning för oreglerade skador mellan företag som avgivit affär och återförsäkrare och kostnader för egen och fristående skadereglering samt kostnader för skador som inträffat, men ej anmälts så som de som anges i artikel 60.1 b och 60.2 a.

Belopp som kan återvinnas genom regress eller räddningsåtgärder som avses i artikel 60.1 d skall dras av.

2.När det är väsentlig skillnad mellan

 • avsättningen vid årets ingång för oreglerade skador från föregående år, och

 • utbetalade försäkringsersättningar för skador från föregående år och avsättningen för oreglerade skador vid årets slut,

skall detta anges i en not, med fördelning på skadeart och belopp.

Artikel 39

Teknisk redovisning av skadeförsäkring:

Post I.6

Teknisk redovisning av livförsäkring:

Post II.7

Återbäring och rabatter, netto efter avgiven återförsäkring

Återbäring skall omfatta alla belopp som skall belasta räkenskapsåret och som har utbetalats eller skall utbetalas till försäkringstagare eller andra försäkrade eller avsättas för deras räkning, inkl. belopp som använts för att öka de tekniska avsättningarna eller som använts för att minska framtida premier i den omfattning som beloppen utgör en tilldelning av överskott eller vinst från rörelsen i sin helhet eller från en rörelsegren, efter avdrag för sådana avsättningar från föregående år som inte längre behövs.

Rabatter skall omfatta sådana belopp i den utsträckning de utgör en partiell återbetalning av premier på grundval av erfarenheten av enskilda avtal.

När de belopp som debiterats för återbäring resp. rabatter är väsentliga skall de anges var för sig i noter.

Artikel 40

Teknisk redovisning av skadeförsäkring:

Post I.7 a

Teknisk redovisning av livförsäkring:

Post II.8 a

Anskaffningskostnader

Anskaffningskostnader skall omfatta kostnader som uppkommit för att ingå försäkringsavtal. De skall täcka såväl direkta kostnader såsom anskaffningsprovisioner, kostnaden för att upprätta försäkringsavtal och att föra in försäkringsavtalet i beståndet, som indirekta kostnader såsom annonskostnader och de administrationskostnader som sammanhänger med handläggning av offerter och utfärdande av försäkringsbrev.

Medlemsstaterna får föreskriva att förnyelseprovisioner anges under post I.7 c eller II.8 c.

Artikel 41

Teknisk redovisning av skadeförsäkring:

Post I.7 c

Teknisk redovisning av livförsäkring:

Post II.8 c

Administrationskostnader

Administrationskostnader skall omfatta kostnader för premieuppbörd, förvaltning av bestånd, hantering av återbäring och rabatter samt för mottagen och avgiven återförsäkring. De skall särskilt inkludera personalkostnader och avskrivning av kontorsinventarier och kontorsutrustning i den mån dessa kostnader inte behöver redovisas under anskaffningskostnader, uppkommna krav på försäkringsersättning eller kostnader för placeringar.

Artikel 42

Teknisk redovisning av livförsäkring:

Posterna II.2 och II.9

Icke-teknisk redovisning:

Posterna III.3 och III.5

Intäkter och vinster samt kostnader och förluster av placeringar

1.Alla intäkter och vinster samt kostnader och förluster av placeringar som sammanhänger med skadeförsäkringsverksamhet skall anges i den icke-tekniska redovisningen.

2.Om ett företag endast driver livförsäkringsrörelse skall intäkter och vinster samt kostnader och förluster av placeringar anges i den tekniska redovisningen av livförsäkring.

3.Om ett företag driver både liv- och skadeförsäkringsrörelse skall intäkter och vinster samt kostnader och förluster av placeringar anges i den tekniska redovisningen av livförsäkring, till den del de direkt sammanhänger med den bedrivna livförsäkringsrörelsen.

4.Medlemsstaterna får kräva eller tillåta att intäkter och vinster samt kostnader och förluster av placeringar anges utifrån det slag av placering beloppet är hänförligt till, om nödvändigt genom ytterligare poster i den tekniska redovisningen av skadeförsäkring, på samma sätt som för motsvarande poster i den tekniska redovisningen av livförsäkring.

Artikel 43

Teknisk redovisning av skadeförsäkring:

Post I.2

Teknisk redovisning av livförsäkring:

Post II.12

Icke-teknisk redovisning:

Post III.4 och III.6

Fördelad avkastning på placeringar

1.I de fall avkastningen på placeringar överförs till den tekniska redovisningen av skadeförsäkring skall överföringen från den icke-tekniska redovisningen dras av från post III.6 och läggas till post I.2.

2.I de fall den avkastning på placeringar som anges i den tekniska redovisningen av livförsäkring överförs till den icke-tekniska redovisningen, skall överföringen dras av från post II.12 och läggas till post III.4.

3.Medlemsstaterna får fastställa regler för hur och med vilka belopp som avkastning får överföras från en del av resultaträkningen till en annan. Skälen för sådana överföringar och grunderna för hur de genomförs skall anges i noter i varje särskilt fall. Där så är lämpligt räcker det med hänvisning till innehållet i berörd författning.

Artikel 44

Teknisk redovisning av livförsäkring:

Post II.3 och II.10

Orealiserade vinster och förluster vid avyttring av placeringar

1.För livförsäkringsrörelse får medlemsstaterna tillåta att posterna II.3 och II.10 i resultaträkningen helt eller delvis anger skillnaden mellan

 • placeringar värderade till verkligt värde eller till värdet enligt de principer som anges i artikel 33.1 i direktiv 78/660/EEG, och

 • deras värde till inköpspris.

Under alla omständigheter skall medlemsstaterna föreskriva att de belopp som anges i första stycket skall tas upp i ovannämnda poster i de fall de har samband med placeringar som tas upp som tillgångar under D.

2.Medlemsstater som kräver eller tillåter att placeringar som tas upp som tillgångar under C värderas till verkligt värde kan, med avseende på skadeförsäkring, medge att i resultaträkningen i en post III.3 a och i en post III.5 a helt eller delvis anges förändringen av skillnaden mellan värdering av dessa placeringar till verkligt värde och deras inköpspris.

Avsnitt 7 Värderingsregler

Artikel 45

Artikel 32 i direktiv 78/660/EEG, enligt vilken värderingen av de poster som redovisas i årsbokslutet skall grundas på inköps- eller tillverkningskostnad, skall i den mån inte annat stadgas i artikel 46–49 i det här direktivet, tillämpas på placeringar.

Artikel 46

1.Medlemsstaterna får kräva eller tillåta att placeringar som tas upp som tillgångar under C värderas till verkligt värde i enlighet med artiklarna 48 och 49.

2.De placeringar som tas upp som tillgångar under D skall tas upp till verkligt värde.

3.Om placeringar tas upp till inköpspris skall deras verkliga värde anges i noter.

Emellertid får medlemsstater i vilka placeringar vid tidpunkten för anmälan av detta direktiv tas upp till inköpspris ge företagen rätt att senast fem år efter den tidpunkt som avses i artikel 70.1 välja att i noter ange det verkliga värdet av de placeringar som tas upp som tillgångar under C.I och högst tre år efter samma dag välja att ange verkligt värde för övriga placeringar.

4.Om placeringar tas upp till sitt verkliga värde, skall inköpspriset anges i noter.

5.Samma värderingsmetod skall tillämpas på alla placeringar som tas upp under en och samma post angiven med en arabisk siffra eller som tas upp som tillgångar under C.I. Medlemsstaterna får bevilja undantag från detta krav.

6.Den eller de metoder som tillämpats på varje investeringspost tillsammans med de belopp de resulterat i skall anges i noterna till redovisningen.

Direktiv (2003/51/EG)

Artikel 46 a

1.Om tillgångar och skulder värderas i enlighet med avsnitt 7 a i direktiv 78/660/EEG skall punkterna 2–6 i denna artikel tillämpas.

2.De investeringar som redovisas som tillgångar under D skall uppges till sitt verkliga värde.

3.Om investeringar redovisas till inköpspriset skall deras verkliga värde uppges i noterna till redovisningarna.

4.Om investeringar redovisas till sina verkliga värden skall deras inköpspris uppges i noterna till redovisningarna.

5.Samma värderingsmetod skall tillämpas för alla investeringar som ingår i någon post som tas upp under en arabisk siffra eller redovisas som tillgångar under C I. Medlemsstaterna får bevilja undantag från detta krav.

6.Den metod eller de metoder som tillämpas för varje investeringspost skall uppges i noterna till redovisningarna, tillsammans med de belopp de resulterat i.

Direktiv (2003/51/EG)

Artikel 47

I de fall placeringar värderas till verkligt värde skall artikel 33.2 och 33.3 i direktiv 78/660/EEG tillämpas utom då annat föreskrivs i artikel 37 och 44 i det här direktivet.

Artikel 48

1.I fråga om andra placeringar än mark och byggnader skall med verkligt värde menas marknadsvärde; jämför dock punkt 5.

2.I de fall värdet av en placering noteras officiellt på en officiell börs, skall med marknadsvärde menas värdet på balansdagen eller när denna inte är börsdag, på senaste börsdag före balansdagen.

3.I de fall då det finns en marknad för andra placeringar än dem som avses i punkt 2 skall med marknadsvärde förstås det genomsnittliga pris till vilket sådana placeringar handlades på balansdagen eller när denna dag inte är bankdag på senaste bankdag före balansdagen.

4.I de fall då det på den dag då bokslutet upprättas har sålts eller till omedelbar försäljning utbjudits sådana placeringar som avses i punkt 2 eller 3 skall marknadsvärdet på dessa reduceras med den faktiska eller beräknade försäljningskostnaden.

5.Utom i de fall kapitalandelsmetoden tillämpas i enlighet med artikel 59 i direktiv 78/660/EEG, skall värderingen av alla andra placeringar ske på grund av ett försiktigt beräknat försäljningsvärde.

6.I samtliga fall skall värderingsmetoden beskrivas exakt och skälet för valet av denna lämnas i en not.

Artikel 49

1.I fråga om mark och byggnader skall med verkligt värde förstås marknadsvärdet på värderingsdagen, i tillämpliga fall nedsatt på det sätt som föreskrivs i punkterna 4 och 5.

2.Med marknadsvärde skall förstås det pris som mark och byggnader på värderingsdagen skulle betinga vid en privat försäljning mellan en villig säljare och en oberoende köpare, under antagandet av att egendomen offentligt utbjuds till salu, att marknadsförhållandena tillåter försäljning i normal ordning och att det med beaktande av egendomens art står en skälig tidsrymd till förfogande för förhandling av köpet.

3.Marknadsvärdet skall fastställas genom värdering av varje markenhet och byggnad för sig minst en gång vart femte år enligt metoder som är allmänt erkända eller godkända av de myndigheter som utövar tillsyn över försäkringsverksamhet. Artikel 35.1 b i direktiv 78/660/EEG skall inte gälla.

4.Om värdet av någon markenhet eller byggnad har minskat sedan senaste värdering enligt punkt 3, skall en lämplig värdejustering göras. Det lägre värde som då bestäms får inte höjas i senare balansräkningar om inte höjningen är föranledd av en ny bestämning av det marknadsvärde som erhålls i enlighet med punkterna 2 och 3.

5.Om mark eller byggnader den dag då bokslutet upprättas har sålts eller beräknas bli sålda inom kort, skall från det värde som erhålls i enlighet med punkt 2 och 4 avdras faktiska eller beräknade försäljningskostnader.

6.Om det är omöjligt att fastställa marknadsvärdet av en markenhet eller en byggnad, skall det värde som erhålls med ledning av inköpspris eller tillverkningskostnad betraktas som verkligt värde.

7.I en not skall anges vilken metod som har använts för att bestämma det verkliga värdet på mark och byggnader samt hur dessa fördelar sig på räkenskapsår vad avser senast gjorda värdering.

Artikel 50

När artikel 33 i direktiv 78/660/EEG tillämpas på försäkringsföretag skall det ske på följande sätt:

 1. Punkt 1.a skall gälla tillgångar som tas upp under F.I såsom definierade i artikel 6 i detta direktiv.

 2. Punkt 1.c skall gälla tillgångar som redovisas under C.I–C.IV och F.I (utom vad gäller varulager) samt F.III såsom definierade i artikel 6 i detta direktiv.

Artikel 51

Artikel 35 i direktiv 78/660/EEG skall gälla försäkringsföretag enligt följande.

 1. Den skall gälla tillgångar som tas upp under B och C och anläggningstillgångar upptagna under F.I såsom definierade i artikel 6 i detta direktiv.

 2. Punkt 1.c aa skall gälla tillgångar som redovisas under C.II–C.IV samt F.III såsom de är definierade i artikel 6 i detta direktiv.

Medlemsstaterna får kräva att värdejusteringar avseende överlåtbara värdepapper som tagits upp som placeringar, så att de tas upp till det lägre värde de skall åsättas på balansdagen.

Artikel 52

Artikel 38 i direktiv 78/660/EEG skall gälla tillgångar som redovisas under F.I såsom de är definierade i artikel 6 i detta direktiv.

Artikel 53

Artikel 39 i direktiv 78/660/EEG skall gälla tillgångar som redovisas under E.I–E.III samt F.II såsom de är definierade i artikel 6 i detta direktiv.

Artikel 54

Vid skadeförsäkringsverksamhet skall beloppet förutbetalda anskaffningskostnader fastställas på motsvarande sätt som för ej intjänade premier.

Vid livförsäkringsverksamhet får beräkningen av belopp som skall anses som förutbetalda anskaffningskostnader ske inom ramen för den försäkringsmatematiska beräkning som avses i artikel 59.

Artikel 55

 1. Obligationer och andra värdepapper med fast avkastning som redovisas som tillgångar under C.II och C.III skall tas upp till inköpspris i balansräkningen om de inte har värderats till marknadsvärde. Medlemsstaterna får dock kräva eller medge att sådana värdepapper tas upp i balansräkningen till inlösenvärdet.

b)

I de fall inköpspriset för värdepapper som avses i punkt a överstiger inlösenvärdet, skall skillnaden kostnadsföras i resultaträkningen. Medlemsstaterna får dock kräva eller medge att skillnaden skrivs av enligt en plan så att den är helt avskriven när värdepapperen löses in. Denna skillnad skall anges särskilt i balansräkningen eller i en not.

c)

I de fall inköpspriset för värdepapper som avses i punkt a understiger inlösenvärdet, får medlemsstaterna kräva eller medge att skillnaden redovisas som inkomst fördelad enligt en plan över den tid som återstår till dess värdepapper löses in. Nämnda skillnad måste visas separat i balanräkningen eller i not till bokslutet.

2.I de fall obligationer eller andra värdepapper med fast avkastning inte är värderade till marknadsvärde och säljs före inlösentidpunkten och inkomsten används till köp av andra obligationer eller värdepapper med fast avkastning, får medlemsstaterna medge att skillnaden mellan försäljningsintäkten och det bokförda värdet fördelas jämnt över den tid som återstår till den ursprungliga placeringens inlösentidpunkt.

Artikel 56

Tekniska avsättningar

De tekniska avsättningarna måste vid varje tidpunkt vara så stora att företaget kan upfylla alla åtaganden som rimligen kan förutses uppkomma med anledning av ingångna försäkringsavtal.

Artikel 57

Avsättning för ej intjänade premier

1.Avsättningen för ej intjänade premier skall i princip beräknas särskilt för varje försäkringsavtal. Medlemsstaterna får dock tillåta att statistiska metoder används, i synnerhet bråkdelsmetod och metod med fasta procentsatser, när de kan förväntas ge ungefär samma resultat som beräkningar för varje avtal för sig.

2.Inom försäkringsklasser där det är olämpligt att anta en tidsmässig korrelation mellan risk och premie, skall en beräkningsmetod användas som tar hänsyn till hur risken varierar över tiden.

Artikel 58

Avsättning för kvarstående risker

Om de ersättningskrav och administrativa kostnader som förväntas uppkomma efter räkenskapsårets slut på grund av avtal som har slutits före räkenskapsårets utgång beräknas överstiga avsättningen för ej intjänade premier och avsättningen för ej erlagda premier för samma avtal skall en sådan avsättning för kvarstående risker som avses i artikel 26 beräknas på grundval av det överskjutande beloppet.

Artikel 59

Livförsäkringsavsättning

1.Livförsäkringsavsättningen skall i princip beräknas särskilt för varje livförsäkringsavtal. Medlemsstaterna får dock medge att statistiska eller försäkringsmatematiska metoder används om de kan förväntas ge ungefär samma resultat som beräkningar för varje avtal för sig. En sammanfattning av de viktigaste beräkningsantagandena skall lämnas i en not.

2.Beräkningen skall göras årligen av en försäkringsmatematiker eller annan specialist på detta område på grundval av erkända försäkringsmatematiska metoder.

Artikel 60

Avsättning för oreglerade skador

 1. Skadeförsäkring

  1. Avsättningen skall i princip beräknas särskilt för varje ärende på grundval av de ytterligare kostnader som kan beräknas uppkomma. Statistiska metoder får användas om de leder till en tillräcklig avsättning med beaktande av riskernas art. Medlemsstaterna får dock kräva att sådana metoder skall godkännas i förväg innan de används.

  2. Denna avsättning skall även täcka skador som på balansdagen inträffat men ej anmälts. Beloppet för sådana skador skall bestämmas med hänsyn till tidigare erfarenhet av antal och storlek av skador som anmäls efter balansdagen.

  3. Skaderegleringskostnader skall omfattas av beräkningen av avsättningen oavsett hur de uppkommit.

  4. Belopp som kan återvinnas genom att överta försäkringstagarnas rätt mot tredjeman (regress) eller genom övertagande av äganderätten till försäkrad egendom (räddning) skall dras av från avsättningen för oreglerade skador. Avdragen skall beräknas försiktigt. Om avdragen uppgår till betydande belopp skall de specificeras i noter.

  5. Utan hinder av vad som sägs under d får medlemsstaterna kräva eller tillåta att belopp som kan återvinnas skall anges som tillgångar.

  6. Om skadeersättning skall betalas i form av livränta, skall det belopp som avsätts för detta ändamål beräknas med erkända försäkringsmatematiska metoder.

  7. Varje icke öppet redovisad diskontering eller nedsättning är förbjuden, vare sig den beror på åsättande av ett dagsvärde på en avsättning för oreglerad skada som beräknas bli slutreglerad till ett högre belopp eller åstadkoms på annat sätt.

   Medlemsstaterna får tillåta att diskontering eller nedsättning som görs öppet tar hänsyn till intäkter och vinster av placeringar. Sådan diskontering eller nedsättning får inte förekomma med mindre

   1. den beräknade genomsnittliga dagen för slutreglering av skadorna ligger minst fyra år efter balansdagen,

   2. diskonteringen eller nedsättningen genomförs med erkända och försiktiga metoder, varvid den behöriga myndigheten måste underrättas i förväg innan metoden för diskontering ändras,

   3. företaget när totalkostnaden för skadornas reglering beräknas tar hänsyn till alla faktorer som kan medföra ökning av kostnaden,

   4. företaget har tillräckliga uppgifter till sitt förfogande för att bygga upp en tillförlitlig modell för den takt med vilken skadorna regleras,

   5. den räntesats som används vid nuvärdesberäkningar inte överstiger en försiktig bedömning av intäkter och vinster av de tillgångar som placerats som avsättning för oreglerade skador under den tidsrymd som erfordras för betalning av skadorna och inte heller överstiger vare sig

    • intäkter och vinster av sådana tillgångar under de föregånde fem åren, eller

    • intäkter och vinster av sådana tillgångar under året före balansdagen.

   Om sådan diskontering eller nedsättning har använts, skall företaget i en not ange avsättningens totala belopp före diskontering eller nedsättning, de skadearter för vilka diskontering skett eller från vilka nedsättning skett och, för varje skadeart, de metoder som har använts, särskilt räntesatsen vid de beräkningar som avses i föregående punkt, punkt iii och v, och kriterierna för att beräkna den tidsrymd som kommer att förflyta innan skadorna är slutreglerade.

 2. Livförsäkring

  1. Avsättningen för oreglerade skador skall vara lika stor som skulden till förmånstagarna med tillägg för kostnaden för reglering av ersättningskrav. Den skall omfatta avsättningen för inträffade men ej anmälda ersättningsfall.

  2. Medlemsstaterna får föreskriva att uppgifter enligt a skall intas i skuldposten C.2.

Artikel 61

1.I avvaktan på vidare samordning får medlemsstaterna kräva eller tillåta att följande metoder används när det, på grund av försäkringsklassens art eller den typ av försäkring det gäller, vid bokslutet för riskåren saknas tillräckliga uppgifter om premier som skall erhållas, ersättningskrav som skall betalas eller bådadera och säkra bedömningar därför inte kan göras.

Metod 1

Överskottet av tecknade premier över skador och förvaltningskostnader för avtal som börjar under teckningsåret skall bilda en teknisk avsättning som ingår i den tekniska avsättning för oreglerade skador som anges i balansräkningen under Skulder och eget kapital, post C.3. Avsättningen kan också beräknas på grundval av en angiven procentsats av den tecknade premien om en sådan metod är ändamålsenlig för den risk som försäkrats. Vid behov skall detta avsättningsbelopp ökas så att det är tillräckligt för att täcka nuvarande och framtida förpliktelser. De tekniska avsättningar som görs med denna metod skall ersättas av en avsättning för oreglerade skador som beräknas på vanligt sätt så snart tillräcklig information har samlats och senast vid utgången av det tredje året från teckningsåret.

Metod 2

De belopp som anges i den tekniska redovisningen eller i enskilda poster i denna skall avse ett år som helt eller delvis föregår räkenskapsåret, dock inte mer än tolv månader före räkenskapsåret. De tekniska avsättningarnas belopp i bokslutet skall vid behov ökas så att de täcker nuvarande och framtida förpliktelser.

2.I de fall då en av de metoder som beskrivs i första punkten används, skall detta ske systematiskt under en följd av år om inte omständigheterna motiverar en ändring. Användningen av endera metoden skall anges i noterna tillsammans med skälen därför; om ändring sker i den använda metoden, så skall även inverkan på tillgångar, skulder, ekonomisk ställning och resultat anges i noterna. Används metod 1, skall i noterna även anges den tid som förflyter till dess att en avsättning för oreglerade skador på vanligt sätt upprättas. I de fall metod 2 används, skall den tid med vilken det tidigare året föregår räkenskapsåret och storleken av de berörda transaktionerna anges i noter.

3.I denna artikel skall med ”teckningsår” förstås det räkenskapsår då försäkringsavtal inom ifrågavarande försäkringsklass eller försäkringsslag börjar gälla.

Artikel 62

I avvaktan på vidare samordning skall de medlemsstater som kräver bildande av utjämningsavsättningar föreskriva värderingsregler som skall gälla för sådana avsättningar.

Avsnitt 8 Noternas innehåll

Artikel 63

I stället för de upplysningar som krävs i artikel 43.1 8 i direktiv 78/660/ EEG skall försäkringsföretag lämna följande särskilda upplysningar.

 1. I fråga om skadeförsäkring skall i noterna anges

  1. tecknad bruttopremie

  2. intjänad bruttopremie

  3. skadeersättningar brutto

  4. driftskostnader brutto

  5. återförsäkringsresultat

  Dessa belopp skall fördelas på direkt försäkring och mottagen återförsäkring, om mottagen återförsäkring utgör 10 % eller mer av tecknad bruttopremie, och inom direkt försäkring grupperas på följande försäkringsklasser:

  • Olycksfall och sjukdom.

  • Motorfordon, ansvar mot tredjeman.

  • Motorfordon, övriga klasser.

  • Sjöfart, luftfart och transport.

  • Brand och annan skada på egendom.

  • Allmän ansvarighet.

  • Kredit och borgen.

  • Rättsskydd.

  • Assistans.

  • Övriga försäkringsklasser.

  Grupperingen av försäkringsklasser inom direkt försäkring är inte nödvändig om summan av tecknade bruttopremier för i frågavarande grupp inte överstiger 10 miljoner ecu. Varje företag skall dock ange beloppen för de tre största grupperna av försäkringsklasser i sin rörelse.

 2. I fråga om livförsäkring skall i noterna anges följande uppgifter:

  1. Tecknad bruttopremie, fördelad mellan direkt försäkring och mottagen återförsäkring om mottagen återförsäkring utgör 10 % eller mer av tecknad bruttopremie och inom direkt försäkring utvisa

    1. premier för individuell försäkring

    2. gruppförsäkringspremier

    1. periodiska premier

    2. engångspremier

    1. premier för ej återbäringsberättigade avtal

    2. premier för återbäringsberättigade avtal

    3. premier för avtal där försäkringstagaren bär placeringsrisken

   Uppgifter avseende a, b eller c krävs inte om beloppet inte överstiger 10 % av tecknad bruttopremie för direkt försäkring.

  2. Återförsäkringsresultatet

 3. I de fall som avses i artikel 33.4, skall i noterna upplysas om bruttopremiernas fördelning på livförsäkring och skadeförsäkring.

 4. I samtliga fall skall i noterna upplysas om den totala bruttopremie för direkt försäkring som avser avtal som har slutits av försäkringsföretaget i

  • den medlemsstat där huvudkontoret är beläget,

  • övriga medlemsstater, och

  • övriga länder.

  Uppgiften behöver dock inte lämnas om en post inte överstiger 5 % av den totala bruttopremien.

Artikel 64

Försäkringsföretag skall i noter ange det totala beloppet för provisioner för direkt försäkringsrörelse som ingår i räkenskaperna för räkenskapsåret. Detta krav omfattar alla slags provisioner, och särskilt provision för ackvisition, förnyelse, uppbörd och beståndsförvaltning.

Avsnitt 9 Bestämmelser om sammanställd redovisning

Artikel 65

1.Försäkringsföretag skall upprätta sammanställd redovisning och sammanställd förvaltningsberättelse i enlighet med direktiv 83/349/ EEG, såvida ej annat föreskrivs i detta avsnitt.

2.I den mån en medlemsstat inte tillämpar artikel 5 i direktiv 83/349/ EEG skall punkt 1 gälla också moderföretag vars hela eller väsentliga verksamhetsinriktning är att förvärva innehav i dotterföretag och att göra dem vinstbringande, såvitt dotterföretagen uteslutande eller huvudsakligen är försäkringsföretag.

Artikel 66

Direktiv 83/349/EEG skall tillämpas med följande avvikelser:

 1. Artiklarna 4, 6 och 40 skall inte gälla.

 2. Uppgifter som avses i den första och andra strecksatsen i artikel 9.2, alltså

  • summan av anläggningstillgångarna, och

  • nettoomsättningen,

  skall ersättas med särskilda uppgifter om de tecknade bruttopremierna såsom dessa är definierade i artikel 35 i det här direktivet.

 3. En medlemsstat får tillämpa artikel 12 i direktiv 83/349/EEG också på två eller flera försäkringsföretag som inte har något sådant samband som sägs i artikel 1.1 eller 1.2 i det direktivet men som på annan grund än avtal eller bestämmelser i stiftelseurkund eller bolagsordning står under gemensam ledning. Gemensam ledning kan också bestå av betydelsefulla och varaktiga återförsäkringsförbindelser.

 4. Medlemsstaterna får medge undantag från artikel 26.1 c i direktiv 83/349/EEG om en affär är avslutad enligt sedvanliga villkor i branschen och har skapat rättigheter för försäkringstagarna. Sådana avsteg skall anges, och om de har väsentlig betydelse för tillgångar, skulder, ekonomiskt läge och resultat för samtliga företag som ingår i den sammanställda redovisningen skall denna omständighet uppges i en not till redovisningen.

 5. Artikel 27.3 i direktiv 83/349/EEG skall tillämpas under förutsättning att balansdagen för ett företag som omfattas av sammanställd redovisning inte ligger tidigare än sex månader före balansdagen för den sammanställda redovisningen.

 6. Artikel 29 i direktiv 83/349/EEG skall inte tillämpas på sådana skuldposter som av företagsgruppen värderats med tillämpning av särskilda bestämmelser för försäkringsföretag eller på sådana förändringar av tillgångar som påverkar försäkringstagarnas rätt. Om denna avvikelse tillämpas, skall detta anges i noter.

Artikel 67

Medlemsstaterna får uteslutande för sammanställd redovisning kräva eller tillåta att hela beloppet av intäkter och vinster samt kostnader och förluster av placeringar anges i den icke-tekniska redovisningen även när dessa har samband med livförsäkringsrörelse.

Medlemsstaterna får i sådan fall dessutom kräva eller tillåta fördelning av del av intäkter och vinster av placeringar på livförsäkringsrörelsens redovisning.

Avsnitt 10 Offentliggörande

Artikel 68

1.Ett försäkringsföretags vederbörligen fastställda årsbokslut skall, jämte förvaltningsberättelse och berättelse avgiven av de personer som är ansvariga för revision av räkenskaperna, offentliggöras enligt nationell lag i varje medlemsstat i överensstämmelse med artikel 3 i direktiv 68/151/EEG.

Genom nationell lagstiftning får dock bestämmas att förvaltningsberättelsen inte behöver offentliggöras enligt punkt 1. I sådana fall skall den hållas tillgänglig för allmänheten på företagets huvudkontor i den ifrågavarande medlemsstaten. Det skall vara möjligt att på begäran få en kopia av hela berättelsen eller någon del av den. Priset på en sådan kopia får inte överstiga administrationskostnaden.

2.Punkt 1 skall också gälla i fråga om vederbörligen fastställd sammanställd redovisning, sammanställd förvaltningsberättelse och berättelse som avgivits av dem som är ansvariga för revision av sammanställd redovisning.

3.Om ett försäkringsföretag som har upprättat årsbokslut eller sammanställd redovisning inte är etablerat i någon sådan bolagsform som är angiven i artikel 1.1 i direktiv 78/660/EEG och inte har skyldighet enligt nationell lag att offentliggöra handlingar som avses i punkt 1 och 2 i denna artikel och som föreskrivs i artikel 3 i direktiv 68/151/ EEG, skall företaget i vart fall hålla handlingarna tillgängliga för allmänheten på sitt huvudkontor. Det skall vara möjligt att på begäran få kopior av handlingarna. Priset på sådana kopior får inte överstiga administrationskostnaden.

4.Medlemsstaterna skall föreskriva lämpliga påföljder för underlåtenhet att följa bestämmelserna om offentliggörande i denna artikel.

Avsnitt 11 Slutbestämmelser

Artikel 69

Den kontaktkommitté som har inrättats enligt artikel 52 i direktiv 78/660/EEG skall, när den vederbörligen har bildats, ha till uppgift

 1. att, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 169 och 170 i fördraget, underlätta enhetlig tillämpning av detta direktiv genom regelbundet samråd, särskilt om praktiska problem i samband med tillämpningen,

 2. att vid behov rekommendera kommissionen tillägg eller ändringar i detta direktiv.

Artikel 70

1.Medlemsstaterna skall före den 1 januari 1994 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar bestämmelser till följd av punkt 1 skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.Medlemsstaterna får föreskriva att bestämmelser som avses i punkt 1 skall tillämpas första gången på årsbokslut och sammanställd redovisning för det räkenskapsår som börjar den 1 januari 1995 eller under kalenderåret 1995.

3.Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 71

Fem år efter den dag som avses i artikel 70.2 skall rådet på förslag från kommissionen se över och vid behov ändra de bestämmelser i detta direktiv som ger medlemsstaterna valmöjlighet mot bakgrund av de erfarenheter som vunnits vid tillämpning av direktivet och särskilt med hänsyn tagen till syftet att åstadkomma större åskådlighet och samordning av de bestämmelser som omfattas av detta direktiv.

Artikel 72

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.