Denna förordning upphör att gälla den 16 oktober 2023 enligt förordning (EU) 2023/1803.

Europeiska gemenskapernas kommission har antagit denna förordning

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpningen av internationella redovisningsstandarder, särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

  1. Enligt förordning (EG) nr 1606/2002 ska noterade företag som är underställda en medlemsstats lagstiftning för varje räkenskapsår som inleds den 1 januari 2005 eller därefter på vissa villkor upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna såsom de definieras i artikel 2 i den förordningen.

  2. Genom kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 av den 29 september 2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 antogs vissa internationella standarder och tolkningar som var i kraft den 14 september 2002. Kommissionen har beaktat de råd som Technical Expert Group (TEG) inom European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) tillhandahållit och har ändrat den förordningen för att ta med alla standarder som utarbetats av International Accounting Standards Board (IASB) samt alla tolkningar som offentliggjorts av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) och antagits inom gemenskapen i sin helhet till den 15 oktober 2008, med undantag för IAS 39 (avseende redovisning och värdering av finansiella instrument), av vilken begränsade delar undantagits.

  3. De olika internationella standarderna har antagits genom ett antal ändringsförordningar. Detta leder till rättslig osäkerhet och gör det svårt att tillämpa internationella redovisningsstandarder korrekt i gemenskapen. För att förenkla gemenskapslagstiftningen om redovisningsstandarder är det lämpligt att i syfte att öka tydligheten och genomsynligheten införa de standarder som i dag ingår i förordning (EG) nr 1725/2003 och dess ändringsrättsakter i en enda rättsakt.

  4. Förordning (EG) nr 1725/2003 bör därför upphävas och ersättas av denna förordning.

  5. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor.

Artikel 1

De internationella redovisningsstandarderna enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 1606/2002 ska antas i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1725/2003 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 2 december 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser för ändringsrättsakter

Förordning 1254/2012/EU

Denna förordning antar IFRS 10, IFRS 11 och IFRS 12. Förordningen ändrar i IAS 27 och IAS 28. Förordningen följdändrar i IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 5, IFRS 7, IAS 1, IAS 7, IAS 12, IAS 18, IAS 21, IAS 24, IAS 27, IAS 32, IAS 33, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IFRIC 5, IFRIC 9, IFRIC 16 och IFRIC 17. Förordningen ersätter IAS 31, SIC 12 och SIC 13.

Varje hänvisning till IFRS 9 i ändringarna ska läsas som en hänvisning till IAS 39.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2014 eller senare.

Förordning 1255/2012/EU

Denna förordning antar IFRS 13 och IFRIC 20. Förordningen ändrar i IFRS 1 och IAS 12. Förordningen följdändrar i IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 5, IFRS 7, IAS 1, IAS 2, IAS 8, IAS 10, IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 19, IAS 20, IAS 21, IAS 28, IAS 31, IAS 32, IAS 33, IAS 34, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IAS 41, IFRIC 2, IFRIC 4, IFRIC 13, IFRIC 17 och IFRIC 19. Förordningen ersätter SIC 21.

Varje hänvisning till IFRS 9 i ändringarna bör läsas som en hänvisning till IAS 39.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2013 eller senare.

Förordning 313/2013/EU

Denna förordning ändrar i IFRS 10, IFRS 11 och IFRS 12. Förordningen följdändrar i IFRS 1.

Varje hänvisning till IFRS 9 i ändringarna ska läsas som en hänvisning till IAS 39.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2014.

Förordning 1174/2013/EU

Denna förordning ändrar i IFRS 10, IFRS 12 och IAS 27. Förordningen följdändrar i IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 7, IAS 12, IAS 24, IAS 32, IAS 34 och IAS 39.

Varje hänvisning till IFRS 9 i ändringarna bör läsas som en hänvisning till IAS 39.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2014.

Förordning 634/2014/EU

Denna förordning antar IFRIC 21.

IFRIC 21 ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 17 juni 2014 eller senare.

Förordning 1361/2014/EU

Denna förordning ändrar i IFRS 3, IFRS 13 och IAS 40.

Varje hänvisning till IFRS 9 i ändringarna ska läsas som en hänvisning till IAS 39.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2015 eller senare.

Förordning (EU) 2015/28

Denna förordning ändrar i IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IAS 16, IAS 24 och IAS 38. Förordningen följdändrar i IAS 37 och IAS 39.

Varje hänvisning till IFRS 9 i ändringarna ska läsas som en hänvisning till IAS 39.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 februari 2015 eller senare.

Förordning (EU) 2015/29

Denna förordning ändrar i IAS 19.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 februari 2015 eller senare.

Förordning (EU) 2015/2113

Denna förordning ändrar i IAS 16 och IAS 41. Förordningen följdändrar i IAS 1, IAS 17, IAS 23, IAS 36 och IAS 40.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2016 eller senare.

Förordning (EU) 2015/2173

Denna förordning ändrar i IFRS 11. Förordningen följdändrar i IFRS 1.

Varje hänvisning till IFRS 9 i ändringarna ska läsas som en hänvisning till IAS 39.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2016 eller senare.

Förordning (EU) 2015/2231

Denna förordning ändrar i IAS 16 och IAS 38.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2016 eller senare.

Förordning (EU) 2015/2343

Denna förordning ändrar i IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 och IAS 34. Förordningen följdändrar i IFRS 1.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2016 eller senare.

Förordning (EU) 2015/2406

Denna förordning ändrar i IAS 1. Förordningen följdändrar i IFRS 7 och IAS 34.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2016 eller senare.

Förordning (EU) 2015/2441

Denna förordning ändrar i IAS 27. Förordningen följdändrar i IFRS 1 och IAS 28.

Varje hänvisning till IFRS 9 i ändringarna ska läsas som en hänvisning till IAS 39.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2016 eller senare.

Förordning (EU) 2016/1703

Denna förordning ändrar i IFRS 10, IFRS 12 och IAS 28.

Varje hänvisning till IFRS 9 i ändringarna ska läsas som en hänvisning till IAS 39.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2016 eller senare.

Förordning (EU) 2016/1905

Denna förordning antar IFRS 15. Förordningen följdändrar i IFRS 1, IFRS 3, IFRS 4, IAS 1, IAS 2, IAS 12, IAS 16, IAS 32, IAS 34, IAS 36, IAS 37, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IFRIC 12, SIC 27 och SIC 32. Förordningen upphäver IAS 11, IAS 18, IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 och SIC 31.

Varje hänvisning till IFRS 9 i ändringarna ska läsas som en hänvisning till IAS 39.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare.

Förordning (EU) 2016/2067

Denna förordning antar IFRS 9. Förordningen följdändrar i IAS 1, IAS 2, IAS 8, IAS 10, IAS 12, IAS 20, IAS 21, IAS 23, IAS 28, IAS 32, IAS 33, IAS 36, IAS 37, IAS 39, IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 5, IFRS 7, IFRS 13, IFRIC 2, IFRIC 5, IFRIC 10, IFRIC 12, IFRIC 16, IFRIC 19 och SIC 27. Förordningen upphäver IFRIC 9.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare.

Förordning (EU) 2017/1986

Denna förordning antar IFRS 16. Förordningen följdändrar i IAS 1, IAS 2, IAS 7, IAS 12, IAS 16, IAS 21, IAS 23, IAS 32, IAS 37, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IAS 41, IFRS 1, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13, IFRS 15, IFRIC 1, IFRIC 12, SIC 29 och SIC 32. Förordningen upphäver IAS 17, IFRIC 4, SIC 15 och SIC 27.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2019 eller senare.

Förordning (EU) 2017/1987

Denna förordning ändrar IFRS 15.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare.

Förordning (EU) 2017/1988

Denna förordning ändrar IFRS 4.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare.

Finansiella konglomerat får dock välja att inget av dess företag som är verksamma i försäkringssektorn i den mening som avses i artikel 2.8 b i direktiv 2002/87/EG tillämpar IFRS 9 i den sammanställda redovisningen för räkenskapsår som börjar före den 1 januari 2021, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

  1. Inga finansiella instrument överförs mellan försäkringssektorn och någon annan sektor i det finansiella konglomeratet efter den 29 november 2017, med undantag för finansiella instrument som värderas till verkligt värde med förändringar av verkligt värde redovisade i resultatet för båda de sektorer som berörs i sådana överföringar.

  2. Det finansiella konglomeratet anger i den sammanställda redovisningen vilka av gruppens försäkringsföretag som tillämpar IAS 39.

  3. De upplysningar som krävs enligt IFRS 7 ges separat för försäkringssektorn som tillämpar IAS 39 och för resten av gruppen som tillämpar IFRS 9.

Förordning (EU) 2017/1989

Denna förordning ändrar IAS 12.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2017 eller senare.

Förordning (EU) 2017/1990

Denna förordning ändrar IAS 7.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2017 eller senare.

Förordning (EU) 2018/182

Denna förordning ändrar IAS 28, IFRS 1 och IFRS 12.

Ändringarna i IAS 28 ska senast tillämpas från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2018.

Ändringarna i IFRS 1 ska tillämpas från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2018.

Ändringarna i IFRS 12 ska tillämpas från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2017.

Förordning (EU) 2018/289

Denna förordning ändrar IFRS 2.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare.

Förordning (EU) 2018/400

Denna förordning ändrar IAS 40.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare.

Förordning (EU) 2018/498

Denna förordning ändrar IFRS 9.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2019 eller senare.

Förordning (EU) 2018/519

Denna förordning antar IFRIC 22. Förordningen följdändrar i IFRS 1.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare.

Förordning (EU) 2018/1595

Denna förordning antar IFRIC 23. Förordningen följdändrar i IFRS 1.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2019 eller senare.

Förordning (EU) 2019/237

Denna förordning ändrar IAS 28.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2019 eller senare.

Förordning (EU) 2019/402

Denna förordning ändrar IAS 19.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2019 eller senare.

Förordning (EU) 2019/412

Denna förordning ändrar IAS 12, IAS 23, IFRS 3 och IFRS 11.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2019 eller senare.

Förordning (EU) 2019/2075

Denna förordning ändrar IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22 och SIC 32.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Förordning (EU) 2019/2104

Denna förordning ändrar IAS 1 och IAS 8. Förordningen följdändrar i IAS 10, IAS 34 och IAS 37.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Förordning (EU) 2020/34

Denna förordning ändrar IAS 39, IFRS 7 och IFRS 9.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Förordning (EU) 2020/551

Denna förordning ändrar IFRS 3.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Förordning (EU) 2020/1434

Denna förordning ändrar IFRS 16.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juni 2020 för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Förordning (EU) 2020/2097

Denna förordning ändrar IFRS 4.

Ändringarna ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2021 eller senare.

Förordning (EU) 2021/25

Denna förordning ändrar IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 16 och IAS 39.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare.

Förordning (EU) 2021/1080

Denna förordning ändrar IFRS 1, IFRS 3, IFRS 9, IAS 16, IAS 37 och IAS 41.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2022 eller senare.

Förordning (EU) 2021/1421

Denna förordning ändrar IFRS 16.

Ändringarna ska tillämpas från och med den 1 april 2021 för det räkenskapsår som inleds senast den 1 januari 2021 eller närmast därefter.

Förordning (EU) 2021/2036

Denna förordning antar IFRS 17. Förordningen följdändrar IFRS 1, IFRS 3, IFRS 5, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 15, IAS 1, IAS 7, IAS 16, IAS 19, IAS 28, IAS 32, IAS 36, IAS 37, IAS 38 och IAS 40. Förordningen upphäver IFRS 4.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 eller senare.

Förordning (EU) 2022/357

Denna förordning ändrar IAS 1 och IAS 8. Förordningen följdändrar IFRS 7, IAS 26 och IAS 34.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 eller senare.

Förordning (EU) 2022/1392

Denna förordning ändrar IAS 12. Förordningen följdändrar IFRS 1.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 eller senare.

Förordning (EU) 2022/1491

Denna förordning ändrar IFRS 17.

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den första dagen av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 eller senare.

Förordning (EU) 2023/1803

Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2023.

Förordning (EG) nr 1126/2008 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till förordning (EU) 2023/1803.

[Bilagan utgörs av de olika standarderna och återges ej här; red.anm.]