Europeiska kommissionen har antagit denna förordning

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), särskilt artiklarna 75.4, 78.7 och 81.2, och

av följande skäl:

 1. I direktiv 2009/65/EG anges de huvudprinciper som bör följas vid utformning och tillhandahållande av basfakta för investerare, inklusive villkor för form och presentation, syften, väsentliga uppgifter som ska meddelas, vem som ska lämna uppgifter till vem och på vilket sätt. Detaljer om innehåll och form har utelämnats för att utformas som genomförandebestämmelser, som bör vara så detaljerade att investerare tillförsäkras de uppgifter de behöver för specifika fondstrukturer.

 2. Valet av förordning motiveras av att bara denna regleringsform kan garantera en harmonisering av uttömmande basfakta för investerare. Dessutom kommer ett faktablad med basfakta för investerare att bli mer effektivt, om alla medlemsstater har samma krav på det. Alla aktörer bör gynnas av en harmoniserad ordning om uppgiftslämnandets innehåll och form som tryggar konsekvent och jämförbar information om investeringsmöjligheter på värdepappersmarknaden.

 3. I vissa fall kan basfakta för investerare lämnas på ett mer effektivt sätt om motsvarande faktablad tillhandahålls investerare på en webbplats eller om den bifogas en annan handling när den ges till den eventuelle investeraren. I dessa fall bör dock faktabladet inte förekomma i ett sammanhang som undergräver dess syfte eller ger intryck av att det rör sig om reklammaterial eller att åtföljande reklammaterial har samma eller större relevans för icke-professionella investerare.

 4. Det bör säkerställas att informationens innehåll är relevant, att informationen är logiskt disponerad och formulerad på ett för icke-professionella investerare lämpligt sätt. I detta syfte bör det genom denna förordning säkerställas att faktabladet med basfakta för investerare förmår engagera investerarna och underlätta jämförelser genom sin utformning, presentation och språkets kvalitet och karaktär. Förordningen syftar till att trygga att faktabladet har en konsekvent form och gemensam struktur med identiska rubriker.

 5. I förordningen anges vilket innehåll informationen om fondföretags investeringsmål och placeringsinriktning ska ha, så att investerare lätt kan se om en fond verkar motsvara deras behov. Av informationen bör det därför framgå om avkastningen kan förväntas i form kapitaltillväxt, utbetalning av inkomst eller en kombination av båda. För investeraren bör det av beskrivningen av placeringsinriktningen framgå vilka övergripande mål fondföretaget har och hur de ska uppnås. När det gäller vilka finansiella instrument som det ska investeras i, behöver endast de nämnas som reellt påverkar fondföretagets resultat och inte alla instrument som kan förekomma.

 6. I förordningen anges närmare bestämmelser om hur investeringens risk/avkastningsprofil ska presenteras. Här krävs att en samlingsindikator ska användas och anges hur indikatorn i sig ska förklaras och vilka risker den inte täcker, men som reellt kan påverka fondföretagets risk/avkastningsprofil. Vid tillämpningen av bestämmelserna om samlingsindikatorn bör den beräkningsmetod beaktas som utvecklats av behöriga myndigheter som arbetar inom europeiska värdepapperstillsynskommittén. Förvaltningsbolaget bör efter en analys av varje fonds särdrag i varje enskilt fall besluta vilka specifika risker som bör offentliggöras. Man bör då också betänka att handlingen inte ska överlastas med information som ickeprofessionella investerare får svårt att begripa. Dessutom bör förklaringen av risk/avkastningsprofilen få begränsat utrymme i faktabladet med basfakta för investerare. Det bör vara möjligt med hänvisningar till fondföretagets prospekt där alla detaljer om dess risker offentliggörs.

 7. Det bör säkerställas att förklaringen av riskerna i faktablad med basfakta för investerare överensstämmer med förvaltningsbolagets interna riskhanteringsförfaranden, som ska svara mot kommissionens direktiv 2010/43/EU av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller organisatoriska krav, intressekonflikter, uppföranderegler, riskhantering och innehållet i avtalet mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag. För sådan överensstämmelse bör exempelvis den fasta riskhanteringsfunktionen vid behov kunna se över och kommentera avsnittet om risk/avkastningsprofil i faktabladet med basfakta för investerare.

 8. I denna förordning specificeras standardutformningen för hur avgifter ska presenteras och förklaras, inklusive relevanta varningar, så investerare får lämplig information om vilka avgifter de ska betala och deras andel av det kapital som reellt investeras i fonden. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser bör den metod för avgiftsberäkning beaktas som utvecklats av behöriga myndigheter som arbetar inom europeiska värdepapperstillsynskommittén.

 9. De närmare bestämmelserna om hur information om hur tidigare resultat ska presenteras baseras på kraven på sådan information i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG. Denna förordning kompletterar bestämmelserna i direktiv 2004/39/EG genom att innehålla särskilda krav för att harmonisera informationen, i syfte att underlätta jämförelser mellan olika faktablad med basfakta för investerare. Bland annat föreskrivs det i denna förordning att bara årliga nettoresultat ska redovisas och i stapeldiagramsform. Vissa aspekter på stapeldiagrammets presentation bör regleras, inklusive de begränsade fall där simulerade data får användas.

 10. Förvisso kan hänvisningar till information vara användbara för investeraren, men det är väsentligt att faktablad med basfakta för investerare innehåller alla uppgifter som investeraren behöver för att förstå grundläggande fakta om fondföretaget. Om det förekommer hänvisningar till andra informationskällor än prospektet och periodiska rapporter, bör det klargöras att de senare är investerarnas primära källor för ytterligare information och hänvisningarna bör inte tona ner deras betydelse.

 11. Faktablad med basfakta för investerare bör vid behov ses över och revideras, för att se till att de fortfarande uppfyller kraven på basfakta för investerare enligt artiklarna 78.2 och 79.1 i direktiv 2009/65/EG. Som god praxis bör förvaltningsbolag se över faktablad med basfakta för investerare, innan de tar initiativ till vad som sannolikt leder till att många nya investerare köper andelar i fonden.

 12. Formen eller innehållet i basfakta för investerare kan i speciella fall behöva anpassas. Följaktligen innehåller denna förordning de allmänna bestämmelserna för alla fondföretag, så att hänsyn tas till den särskilda situationen för vissa typer av fondföretag, nämligen de som har olika delfonder eller aktiekategorier, de som är fond-i-fondföretag, de som har master/feeder-struktur och de som är strukturerade, exempelvis kapitalskyddade och andra jämförbara fondföretag.

 13. Fondföretag med olika aktiekategorier bör inte ha skyldighet att för varje aktiekategori ta fram ett faktablad med basfakta för investerare, så länge inte investerarnas intressen äventyras. Detaljerade uppgifter om två eller flera kategorier får bara samlas i ett enda faktablad, om detta kan ske utan att faktabladet blir alltför komplicerat eller späckat. Alternativt kan en representativ kategori väljas ut, men bara om kategorierna är så snarlika att informationen om den representativa kategorin är rättvisande, tydlig och inte vilseledande om kategorin i fråga. Vid bedömningen av om en representativ kategori är rättvisande, tydlig och inte vilseledande bör hänsyn tas till fondföretagets karaktär, skillnaderna mellan de olika aktiekategorierna och det utbud som erbjuds varje investerare eller grupp av investerare.

 14. I fallet fond-i-fondföretag bör en rimlig balans eftersträvas mellan informationen om fondföretaget som investeraren investerar i och om dess underliggande fonder. Faktabladet med basfakta för investerare om ett fond-i-fondföretag bör därför utformas med utgångspunkt från att investeraren inte vill eller behöver få detaljerad information om alla underliggande fonder, som vid en aktiv förvaltning av fondföretaget i alla händelser bör variera med tiden. För att faktablad ska kunna ge effektiv information om fond-i-fondföretagets mål och placeringsinriktning, riskfaktorer och avgiftsstruktur, bör emellertid karaktären på dess underliggande fonder framgå.

 15. När det gäller master/feeder-strukturer, bör beskrivningen av feederfondföretagets risk/avkastningsprofil inte i sak skilja sig från motsvarande avsnitt i masterfondföretagets faktablad med basfakta för investerare, så att feederfondföretaget kan kopiera information från masterfondföretagets faktablad, när så är relevant. Emellertid bör denna information kompletteras med relevanta förklaringar eller adekvat anpassas när feederfondföretagets kompletterande tillgångar kan förändra riskprofilen i förhållande till masterfondföretaget, så att de inneboende riskerna med dessa kompletterande tillgångar beaktas, exempelvis om derivat används. De samlade kostnaderna vid en investering i feeder- och masterfondföretaget bör offentliggöras för dem som investerar i feederfondföretaget.

 16. När det gäller strukturerade fondföretag, exempelvis kapitalskyddade och andra jämförbara fondföretag, krävs det att information lämnas om framtida resultatscenarier och inte om tidigare resultat. Med framtida resultatscenarier menas att fondens väntade resultat ska beräknas utifrån optimistiska, negativa eller neutrala antaganden om marknadssituationen. Dessa scenarier bör väljas så att de klart illustrerar formelns alla tänkbara utfall.

 17. Om basfakta för investerare och prospektet ska tillhandahållas på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats, krävs ytterligare säkerhetsåtgärder för skydd av investeraren. Dessa ska säkerställa att investerare får adekvat information och att den tillhandahållna informationen inte påverkas, att förändringar som gör den obegriplig och ineffektiv förhindras och det undviks att obehöriga manipulerar eller ändrar den. I förordningen hänvisas till bestämmelser om varaktiga medier som föreskrivs i kommissionens direktiv 2006/73/EG av den 10 augusti 2006 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet. Syftet är att trygga likvärdig behandling av investerare och konkurrens på lika villkor inom finanssektorn.

 18. För att förvaltningsbolag och investeringsbolag effektivt och ändamålsenlighet ska kunna anpassa sig till de nya kraven i denna förordning, bör förordningens ikraftträdande anpassas till införlivandet av direktiv 2009/65/EG.

 19. Europeiska värdepapperstillsynskommittén, som inrättats genom kommissionens beslut 2009/77/EG, har rådfrågats i tekniska frågor.

 20. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från europeiska värdepapperskommittén.

Kapitel I Syfte och allmänna principer

Artikel 1 Syfte

I denna förordning anges närmare bestämmelser för tillämpningen av artiklarna 75.2, 78.2–78.5 och 81.1 i direktiv 2009/65/EG.

Artikel 2 Allmänna principer

1.Skyldigheter enligt denna förordning ska tillämpas på alla förvaltningsbolag i förhållande till de fondföretag som bolaget förvaltar.

2.Förordningen ska tillämpas på alla investeringsbolag som inte har utsett ett förvaltningsbolag som är auktoriserat i enlighet med direktiv 2009/65/EG.

Artikel 3 Principer för faktablad med basfakta för investerare

1.I denna förordning anges uttömmande den föreskrivna formen och innehållet för faktablad med basfakta för investerare (nedan kallat faktablad). Inga andra uppgifter eller förklaringar ska ingå, om inte annat föreskrivs i förordningen.

2.Basfakta för investerare ska vara rättvisande, tydliga och inte vilseledande.

3.Faktabladet ska tillhandahållas på ett sätt som säkerställer att investerare kan skilja den från annat material. Den får i synnerhet inte presenteras eller lämnas på ett sådant sätt att det kan förväntas att investerare kan uppfatta den som mindre viktig än annan information om fondföretaget och dess risker och fördelar.

Kapitel II Form och presentation avseende faktablad med basfakta för investerare

Avsnitt 1 Titel, struktur och avsnittsrubriker

Artikel 4 Handlingens titel och innehåll

1.Faktabladets innehåll ska presenteras i den ordning som föreskrivs i punkterna 2–13.

2.Titeln ”Basfakta för investerare” ska återges tydligt överst på första sidan i faktabladet.

3.En förklaring ska följa direkt under titeln. Denna ska ha följande lydelse:

”Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.”

4.Fondföretaget ska anges tydligt, inklusive berörd aktiekategori eller delfond. Vid delfonder eller aktiekategorier ska fondföretagets namn följa efter delfondens eller aktiekategorins namn. Om fondföretaget, delfonden eller aktiekategorin har ett kodnummer, ska detta ingå i fondföretagets namn.

5.Förvaltningsbolagets namn ska anges.

6.Om förvaltningsbolaget ingår i en koncern av juridiska, administrativa eller marknadsföringsskäl, kan dessutom koncernens namn anges. Företagssymboler får ingå, om de inte hindrar investerare från att förstå investeringens karaktär eller minskar deras möjligheter att jämföra investeringsprodukter.

7.Det avsnitt i faktabladet som har rubriken ”Mål och placeringsinriktning” ska innehålla den information som anges i kapitel III avsnitt 1 i denna förordning.

8.Det avsnitt i faktabladet som har rubriken ”Risk/avkastningsprofil” ska innehålla den information som anges i kapitel III avsnitt 2 i denna förordning.

9.Det avsnitt i faktabladet som har rubriken ”Avgifter” ska innehålla den information som anges i kapitel III avsnitt 3 i denna förordning.

10.Det avsnitt i faktabladet som har rubriken ”Tidigare resultat” ska innehålla den information som anges i kapitel III avsnitt 4 i denna förordning.

11.Det avsnitt i faktabladet som har rubriken ”Praktisk information” ska innehålla den information som anges i kapitel III avsnitt 5 i denna förordning.

12.Närmare uppgifter om auktorisation ska bestå av följande text:

”Detta fondföretag är auktoriserat i [medlemsstatens namn] och tillsyn över fonden utövas av [uppgift om behörig myndighet].”

Om fondföretaget förvaltas av ett förvaltningsbolag med rättigheter enligt artikel 16 i direktiv 2009/65/EG, ska följande text ingå:

”[Förvaltningsbolagets namn] är auktoriserat i [medlemsstatens namn] och tillsyn över fonden utövas av [uppgift om behörig myndighet].”

13.Information om publicering ska bestå av följande text:

”Dessa basfakta för investerare gäller per den [publiceringsdatum].”

Avsnitt 2 Språk, längd och presentation

Artikel 5 Presentation och språk

1.Ett faktablad ska vara följande:

 1. Presenterat och utformat så att det är lättläst, med läsbara tecken.

 2. Tydligt formulerat och skrivet på ett språk som underlättar för investeraren att ta till sig informationen, bland annat på följande sätt:

  1. Språket är klart, koncist och begripligt.

  2. Jargong undviks.

  3. Tekniska termer undviks om vardagliga uttryck kan användas i stället.

 3. Inriktat på basinformation som investerare behöver.

2.Om färger används får de inte minska informationens begriplighet, om faktabladet skulle tryckas eller kopieras i svartvitt.

3.Om förvaltningsbolagets eller dess koncerns symbol används, får den inte distrahera investeraren eller skymma texten.

Artikel 6 Längd

Faktabladet får inte vara längre än två tryckta A4-papperssidor.

Kapitel III Innehållet i de olika avsnitten i faktabladet

Avsnitt 1 Mål och placeringsinriktning

Artikel 7 Beskrivningens närmare innehåll

1.Beskrivningen i avsnittet ”Mål och placeringsinriktning” i faktabladet ska omfatta de väsentliga aspekter på fondföretaget som en investerare bör informeras om, även om dessa aspekter inte ingår i prospektets beskrivning av mål och placeringsinriktning. Följande uppgifter ska ingå:

 1. De huvudkategorier av finansiella instrument som fondmedlen får placeras i.

 2. Investerarens möjlighet att begära inlösen av fondandelar samt uppgift om frekvensen för handeln med andelar.

 3. Om fondföretaget har ett särskilt mål för vissa industrisektorer, geografiska sektorer eller andra marknadssektorer eller särskilda tillgångsslag.

 4. Om fondföretaget möjliggör diskretionära investeringsval och om detta inkluderar eller förutsätter hänvisning till en jämförelsenorm och i så fall vilken.

 5. Om vinster delas ut eller återinvesteras.

Vid tillämpningen av punkt d ska i tillämpliga fall handlingsfriheten i förhållande till en förutsatt jämförelsenorm anges och fondföretagets indexmål anges.

2.I beskrivningen enligt punkt 1 ska följande uppgifter ingå, om de är relevanta:

 1. Om fondföretaget investerar i skuldförbindelser: uppgifter om huruvida de getts ut av företag, myndigheter eller andra organisationer och i tillämpliga fall krav på lägsta kreditvärderingsbetyg.

 2. Om fondföretaget är strukturerat: en enkel förklaring av allt som krävs för att rätt begripa vinsten (pay-off) och vilka faktorer som förväntas påverka resultatet, vid behov även uppgifter om den algoritm som förekommer i prospektet och hur den fungerar.

 3. Om valet av tillgångar styrs av särskilda kriterier: en förklaring av kriterierna, exempelvis ”tillväxt”, ”värde” eller ”hög utdelning”.

 4. Om särskild förvaltningsteknik används för tillgångarna, som hedging, arbitrage eller hävstångseffekt: en enkel förklaring av vilka faktorer som förväntas påverka fondföretagets resultat.

 5. Om fondföretagets strategi gör att portföljens transaktionskostnader kan förväntas påverka resultatet substantiellt: ett förtydligande av att så är fallet och att transaktionskostnaderna betalas ur fondens tillgångar utöver avgifterna enligt avsnitt 3 i detta kapitel.

 6. Om en minsta innehavsperiod för andelar i fondföretaget rekommenderas antingen i prospektet eller i reklammaterial eller om det anges att en minsta innehavsperiod är ett väsentligt inslag i investeringsstrategin: ett förtydligande med följande lydelse:

”Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom [tidsperiod].”

3.I information enligt punkterna 1 och 2 ska de breda investeringskategorierna enligt punkterna 1 a, 1 c och 2 a skiljas från förvaltningsbolags hantering av dessa investeringar enligt punkterna 1 d och 2 b–2 d.

4.Avsnittet ”Mål och placeringsinriktning” i faktabladet får innehålla andra uppgifter än de som förtecknas i punkt 2, inklusive en beskrivning av fondföretagets investeringsstrategi, om detta krävs för en adekvat beskrivning av företagets mål och placeringsinriktning.

Avsnitt 2 Risk/avkastningsprofil

Artikel 8 Förklaring av potentiella risker och avkastning, inklusive användning av indikator

1.Avsnittet ”Risk/avkastningsprofil” i faktabladet ska innehålla en samlingsindikator, kompletterad med följande:

 1. En förklarande beskrivning av indikatorn och dess viktigaste begränsningar.

 2. En förklarande beskrivning av substantiella risker för fondföretaget och som samlingsindikatorn inte korrekt återger.

2.Samlingsindikatorn enligt punkt 1 ska utgöras av en serie av kategorier på en numerisk skala, där fondföretaget förs till en av kategorierna. Samlingsindikatorn ska vara utformad enligt bilaga I.

3.Beräkningen av samlingsindikatorn enligt punkt 1 ska vara dokumenterad på lämpligt sätt, liksom alla revideringar av denna.

Förvaltningsbolag ska arkivera dessa beräkningar i minst fem år. För strukturerade fonder ska perioden förlängas till fem år efter förfallodagen.

4.Den förklarande beskrivningen enligt punkt 1 a ska innehålla följande uppgifter:

 1. En förklaring om att historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på fondföretagets framtida riskprofil.

 2. En förklaring om att den visade risk/avkastningskategorin inte garanterat gäller i framtiden och att fondföretagets klassning kan förändras med tiden.

 3. En förklaring om att den lägsta kategorin inte innebär en riskfri investering.

 4. En kort förklaring av varför fondföretaget tillhör en viss kategori.

 5. Närmare uppgifter om fondföretagets eventuella kapitalgarantier eller skydd vad avser dessas natur, tidsgränser och omfattning, inklusive de potentiella effekterna av inlösen av andelar vid annan tidpunkt än under den garanterade eller skyddade perioden.

5.Den förklarande beskrivningen enligt punkt 1 b ska omfatta följande riskkategorier, om riskerna är materiella:

 1. Kreditrisker, om en betydande del av investeringen avser skuldförbindelser.

 2. Likviditetsrisker, om en betydande del av investeringen avser finansiella instrument som till sin natur är tillräckligt likvida, men som i vissa fall kan ha en relativt låg likviditet och därmed totalt sett påverkar fondföretagets likviditetsrisker.

 3. Motpartsrisker, om tredjeman ställt säkerhet för en fond eller om fonden i väsentlig grad är exponerad mot en motpart genom ett eller flera avtal.

 4. Operativa risker och risker i samband med förvaring av tillgångar.

 5. Påverkan av finansiell teknik enligt artikel 50.1 g i direktiv 2009/65/EG som derivatkontrakts påverkan på fondföretagets riskprofil, om sådan teknik används för att skapa, öka eller minska exponering mot underliggande tillgångar.

Artikel 9 Principer för identifiering, förklaring och presentation av risker

Identifiering och förklaring av risker enligt artikel 8.1 b ska överensstämma med det interna förfarande för att identifiera, mäta och övervaka risker som fondföretagets förvaltningsbolag antagit i enlighet med direktiv 2010/43/EU. Om ett förvaltningsbolag förvaltar flera fondföretag, ska riskerna identifieras och förklaras på ett enhetligt sätt.

Avsnitt 3 Avgifter

Artikel 10 Presenterandet av avgifter

1.I det avsnitt i faktabladet som har rubriken ”Avgifter” ska avgifterna presenteras i form av en tabell enligt bilaga II.

2.Uppgifterna i tabellen enligt punkt 1 ska uppfylla följande krav:

 1. Tecknings- och inlösenavgifter ska bägge avse den högsta procentsats som får belasta investerarens kapitalinsats i fondföretaget.

 2. En sifferuppgift ska visa avgifter som tagits ur fondföretaget under ett år, angett som ”årliga avgifter” och som avser alla årsavgifter och andra betalningar som tagits ur fondföretagets tillgångar under den angivna perioden och grundas på föregående års siffror.

 3. I tabellen ska sådana avgifter förtecknas och förklaras som debiteras fondföretaget under särskilda omständigheter, hur avgiften beräknas och när den debiteras.

Artikel 11 Förklaring av avgifter och framställning av avgifters betydelse

1.Avsnittet ”Avgifter” ska innehålla en förklarande beskrivning av varje avgift som visas i tabellen, inklusive följande information:

 1. Om tecknings- och inlösenavgifter:

  1. Det ska göras klart att avgifterna alltid är maximital, så att investeraren i vissa fall kan betala mindre.

  2. En förklarande text ska ingå om att investeraren kan få uppgifter om gällande tecknings- och inlösenavgifter från sin finansiella rådgivare eller distributör.

 2. Beträffande ”årliga avgifter” ska det uppges att sifferuppgiften grundas på föregående års utgifter, för det år som slutade [månad/år] och i tillämpliga fall att siffran kan uppvisa årsvariationer.

2.Avsnittet ”Avgifter” ska innehålla en framställning av avgifternas betydelse, som ska klargöra att avgifterna investeraren betalar används till att betala fondföretagets driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelar, och att dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Artikel 12 Ytterligare krav

1.Alla inslag i avgiftsstrukturen ska framställas så klart som möjligt, så att investerare kan bedöma avgifternas totala effekt.

2.Om fondföretagets strategi gör att transaktionskostnader kan förväntas påverka resultatet substantiellt, ska detta i enlighet med artikel 7.2 e anges i avsnittet ”Mål och placeringsinriktning”.

3.Resultatrelaterade avgifter ska uppges i enlighet med artikel 10.2 c. Den resultatrelaterade avgift som tagits ut under fondföretagets senaste räkenskapsår ska anges i procent.

Artikel 13 Särskilda fall

1.Om ett nytt fondföretag inte kan uppfylla kraven i artikel 10.2 b och 11.1 b, ska de årliga avgifterna skattas med utgångspunkt från förväntade totala avgifter.

2.Punkt 1 ska inte gälla

 1. fonder som tar ut en fast avgift, där i stället den avgiften ska visas,

 2. fonder med ett tak eller maximum för vad som får debiteras, där i stället motsvarande siffra ska visas under förutsättning att förvaltningsbolaget åtar sig att respektera den offentliggjorda sifferuppgiften och själv svara för eventuella extra kostnader.

Artikel 14 Hänvisningar

Om så är relevant, ska avsnittet ”Avgifter” innehålla en hänvisning till de delar av fondföretagets prospekt som innehåller närmare uppgifter om avgifterna, inklusive uppgifter om resultatrelaterade avgifter och hur dessa beräknas.

Avsnitt 4 Tidigare resultat

Artikel 15 Information om tidigare resultat

1.Informationen om fondföretagets tidigare resultat ska presenteras i ett stapeldiagram över fondföretagets resultat under de senaste 10 åren.

Stapeldiagrammet enligt första stycket ska vara så stort att det är läsbart men får aldrig uppta mer än en halv sida i faktabladet.

2.Fondföretag med kortare verksamhetstid än 5 hela kalenderår ska i presentationen bara ange resultaten under de senaste 5 åren.

3.År för vilka uppgifter saknas ska vara tomma.

4.För fondföretag som saknar resultatuppgifter för ett helt kalenderår, ska det i en förklaring anges att det saknas uppgifter som skulle kunna ge investerare en bild av tidigare resultat.

5.Stapeldiagrammet ska kompletteras med väl synliga kommentarer med följande innehåll:

 1. En varning om dess begränsade värde som vägledning om framtida resultat.

 2. Kortfattad uppgift om vilka avgifter och arvoden som ingår eller inte ingår i beräkningen av tidigare resultat.

 3. Uppgift om fondens startår.

 4. Uppgift om i vilken valuta det tidigare resultatet har beräknats.

Kravet enligt punkt b ska inte gälla för fondföretag som inte har tecknings- eller inlösenavgifter.

6.Ett faktablad får inte innehålla uppgifter om tidigare resultat för del av aktuellt kalenderår.

Artikel 16 Beräkningsmetod för tidigare resultat

Tidigare resultat ska beräknas på fondföretagets substansvärde och beräkningen ska utgå ifrån att all utdelningsbar inkomst har återinvesterats i fonden.

Artikel 17 Effekter och hantering av substantiella förändringar

1.Om ett fondföretags mål och placeringsinriktning substantiellt förändras under den period som visas i stapeldiagrammet enligt artikel 15, ska fondföretagets resultat före denna substantiella förändring fortsätta att visas.

2.Perioden före den substantiella förändringen enligt punkt 1 ska anges i stapeldiagrammet och förses med en tydlig varning om att resultatet uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller.

Artikel 18 Användning av jämförelsenorm vid tidigare resultat

1.Om det i avsnittet ”Mål och placeringsinriktning” i faktabladet hänvisas till en jämförelsenorm, ska en stapel över resultatet i förhållande till jämförelsenormen visas i stapeldiagrammet vid sidan av stapeln över fondföretagets tidigare resultat.

2.För fondföretag som saknar uppgifter om tidigare resultat under de föreskrivna fem eller tio åren, ska jämförelsenormen inte visas för de år fondföretaget inte existerade.

Artikel 19 Användning av ”simulerade” data för tidigare resultat

1.Simulerade resultat för perioden innan uppgifter fanns tillgängliga får bara tillåtas i följande fall, förutsatt att användningen är rättvisande, tydlig och inte vilseledande:

 1. För en ny aktiekategori i ett befintligt fondföretag eller delfond får resultat simuleras genom att resultatet för en annan kategori används, förutsatt att de två kategorierna inte skiljer sig substantiellt när det gäller deras andel av fondföretagets tillgångar.

 2. Ett feederfondföretag får simulera sitt resultat genom att använda masterfondföretagets resultat, om ett av följande villkor uppfylls:

  1. Enligt feederfondföretagets strategi och mål tillåts inte andra tillgångar än andelar i masterfondföretaget och kompletterande likvida tillgångar.

  2. Feederfondföretagets egenskaper skiljer sig inte substantiellt från masterfondföretagets.

2.I alla fall där resultatet har simulerats i enlighet med punkt 1, ska det i stapeldiagrammet tydligt anges att så har skett.

3.Ett fondföretag som ändrar sin rättsliga ställning, men fortsätter att vara etablerat i samma medlemsstat, ska bara få bibehålla sin resultathistorik om medlemsstatens behöriga myndighet gör bedömningen att förändringen rimligtvis inte påverkar fondföretagets resultat.

4.Vid fusioner enligt artikel 2.1 i och iii i direktiv 2009/65/EG, ska bara det övertagande fondföretagets tidigare resultat bibehållas i faktabladet.

Avsnitt 5 Praktisk information och hänvisningar

Artikel 20 Innehållet i avsnittet ”Praktisk information”

1.Avsnittet ”Praktisk information” i faktabladet ska innehålla följande information som är relevant för investerare i alla medlemsstater där fondföretaget marknadsförs:

 1. Förvaringsinstitutets namn.

 2. Var och hur ytterligare information om fondföretaget kan inhämtas, kopior på dess prospekt och senaste årsrapport och eventuell följande halvårsrapport, med uppgift om vilka/vilket språk handlingarna finns tillgängliga på samt att de kan erhållas kostnadsfritt.

 3. Var och hur annan praktisk information kan inhämtas, inklusive var aktuella fondandelspriser finns tillgängliga.

 4. En förklaring om att skattelagstiftningen i fondföretagets hemmedlemsstat kan påverka investerarens personliga skattesituation.

 5. Följande förklaring:

  ”[Investeringsbolagets eller förvaltningsbolagets namn] kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.”

2.Om faktabladet tas fram för ett fondföretags delfond, ska avsnittet ”Praktisk information” innehålla information enligt artikel 25.2, inklusive information om investerares rätt att byta mellan delfonder.

3.I tillämpliga fall ska avsnittet ”Praktisk information” i faktabladet innehålla föreskriven information om tillgängliga aktiekategorier enligt artikel 26.

Artikel 21 Hänvisningar till andra informationskällor

1.Hänvisningar till andra informationskällor, inklusive prospektet och års- eller halvårsrapporter, får ingå i faktabladet om detta innehåller all väsentlig information för att investeraren ska kunna förstå investeringens karaktär.

Hänvisningar ska tillåtas till fondföretagets eller förvaltningsbolagets webbplats, inklusive delar av en sådan webbplats som innehåller prospektet och de periodiska rapporterna.

2.Hänvisningar enligt punkt 1 ska leda investeraren till den specifika delen av informationskällan i fråga. Flera olika hänvisningar får användas i faktabladet, men de ska vara så få som möjligt.

Avsnitt 6 Översyn och ändring av faktabladet

Artikel 22 Översyn av basfakta för investerare

1.Ett förvaltningsbolag eller investeringsbolag ska se till att faktabladet ses över minst var tolfte månad.

2.En översyn ska göras före varje föreslagen ändring av prospekt, fondbestämmelser eller investeringsbolags bolagsordning, om dessa ändringar inte varit föremål för en översyn enligt punkt 1.

3.En översyn ska göras före eller efter varje förändring som uppfattas vara relevant för informationen i faktabladet.

Artikel 23 Offentliggörande av den reviderade versionen

1.Om en översyn enligt artikel 22 visar att ändringar måste göras i faktabladet, ska den reviderade versionen hållas tillgänglig utan dröjsmål.

2.Om en ändring av faktabladet var det väntade resultatet av ett beslut från förvaltningsbolagets sida, inbegripet förändringar av prospekt, fondbestämmelser eller investeringsbolags bolagsordning, ska den reviderade versionen av faktabladet tillhandahållas innan förändringen träder i kraft.

3.Ett faktablad med en uppdaterad presentation av fondföretagets tidigare resultat ska hållas tillgänglig senast 35 arbetsdagar efter den 31 december varje år.

Artikel 24 Substantiella ändringar av avgiftsstrukturen

1.Avgiftsinformationen ska avspegla alla ändringar av avgiftsstrukturen som föranleder en höjning av det högsta tillåtna beloppet för engångsavgifter som investeraren ska betala.

2.Om uppgiften ”årliga avgifter”, beräknade i enlighet med artikel 10.2 b, inte längre stämmer, ska förvaltningsbolaget i stället göra en skattning av ”årliga avgifter” som det på rimliga grunder anser vara indikativ för det belopp som kan förväntas debiteras fondföretaget i framtiden.

Dessa förändrade beräkningsgrunder ska meddelas i form av följande uppgift:

”Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning. [Infoga en kort förklaring av varför en skattning använts i stället för en faktisk efterhandsuppgift.] Fondföretagets årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.”

Kapitel IV Särskilda fondföretagsstrukturer

Avsnitt 1 Delfonder

Artikel 25 Delfonder

1.Om ett fondföretag består av två eller flera delfonder, ska ett särskilt faktablad tas fram för varje delfond.

2.Varje faktablad enligt punkt 1 ska i avsnittet ”Praktisk information” innehålla följande information:

 1. Att faktabladet beskriver ett fondföretags delfond och att, om så är fallet, prospektet och de periodiska rapporterna tas fram för hela det fondföretag som anges i början av faktabladet.

 2. Om varje delfonds tillgångar och skulder är separerade enligt lag eller om de inte är det, och hur detta kan påverka investeraren.

 3. Om investeraren har rätt att byta sina andelar i en delfond mot andelar i en annan delfond och var det i så fall finns information om hur denna rättighet kan utövas.

3.Om förvaltningsbolaget tar ut en avgift för investerarens byte av andelar enligt punkt 2 c och denna avgift skiljer sig från standardavgiften för att köpa eller sälja andelar, ska denna avgift anges separat i avsnittet ”Avgifter” i faktabladet.

Avsnitt 2 Aktiekategorier

Artikel 26 Faktablad för aktiekategorier

1.Om ett fondföretag har fler än en andels- eller aktiekategori, ska ett faktablad tas fram för varje andels- eller aktiekategori.

2.Faktabladsinformationen för två eller flera av ett fondföretags kategorier får samlas i ett enda faktablad, om detta uppfyller alla krav i kapitel II avsnitt 2, även avseende längd.

3.Förvaltningsbolaget får låta en kategori representera en eller flera andra av fondföretagets kategorier, om valet av kategori är rättvisande, tydligt och inte vilseledande för potentiella investerare i dessa andra kategorier. I sådana fall ska avsnittet ”Risk/avkastningsprofil” i faktabladet innehålla en förklaring av vilka materiella risker som kan påverka någon av de representerade kategorierna. Ett faktablad för en representativ kategori får tillhandahållas dem som investerar i övriga kategorier.

4.Olika kategorier får inte samlas i en sammansatt representativ kategori enligt punkt 3.

5.Förvaltningsbolaget ska föra ett register över vilka kategorier som representeras av en representativ kategori enligt punkt 3 och motiven till valet.

Artikel 27 Avsnittet praktisk information

I tillämpliga fall ska avsnittet ”Praktisk information” i faktabladet kompletteras med en uppgift om vilken kategori som valts till representativ kategori, där den term som används för kategorin i fondföretagets prospekt ska användas.

Avsnittet ska också innehålla uppgifter om var investerare kan få information om fondföretagets övriga kategorier som marknadsförs i deras medlemsstat.

Avsnitt 3 Fond-i-fondföretag

Artikel 28 Avsnittet mål och placeringsinriktning

Om fondföretaget investerar en betydande del av sina tillgångar i andra fondföretag eller andra företag för kollektiva investeringar enligt artikel 50.1 e i direktiv 2009/65/EG, ska beskrivningen av fondföretagets mål och placeringsinriktning i faktabladet innehålla en kort förklaring av hur de andra företagen för kollektiva investeringar löpande väljs ut.

Artikel 29 Risk/avkastningsprofil

I den förklarande beskrivningen av riskfaktorer enligt artikel 8.1 b ska underliggande fonders risker beaktas, om dessa sannolikt är materiella risker för fondföretaget som helhet.

Artikel 30 Avsnittet avgifter

I beskrivningen av avgifterna ska avgifter beaktas som belastar fondföretaget när det investerar i de underliggande fonderna. Särskilt ska eventuella tecknings- och inlösenavgifter och årliga avgifter som underliggande fonder debiterar avspeglas i fondföretagets beräkning av sina egna årliga avgifter.

Avsnitt 4 Feederfondföretag

Artikel 31 Avsnittet mål och placeringsinriktning

1.Faktabladet för feederfondföretag, enligt definitionen i artikel 58 i direktiv 2009/65/EG, ska i beskrivningen av mål och placeringsinriktning innehålla uppgifter om den andel av företagets tillgångar som placerats i masterfondföretaget.

2.Det ska även innehålla en beskrivning av masterfondföretagets mål och placeringsinriktning, i tillämpliga fall kompletterat med

 1. en uppgift om att feederfondföretagets avkastning i hög grad kommer att motsvara masterfondföretagets, eller

 2. en förklaring till hur och varför feederfondföretagets och masterfondföretagets avkastning kan skilja sig.

Artikel 32 Avsnittet risk/avkastningsprofil

1.Om feederfondföretagets risk/avkastningsprofil substantiellt skiljer sig från masterfondföretagets, ska detta faktum och dess orsaker förklaras i avsnittet ”Risk/avkastningsprofil” i faktabladet.

2.Likviditetsrisker och förhållandet mellan master- och feederfondföretagets köp- och inlösenförfaranden ska förklaras i avsnittet ”Risk/avkastningsprofil” i faktabladet.

Artikel 33 Avsnittet avgifter

Avsnittet ”Avgifter” i faktabladet ska både omfatta kostnaderna för att investera i feederfondföretaget och kostnader samt utgifter som masterfondföretaget kan debitera feederfondföretaget.

Dessutom ska master- och feederfondföretagets kostnader sammanföras i feederfondföretagets uppgift om årliga avgifter.

Artikel 34 Avsnittet praktisk information

1.Avsnittet ”Praktisk information” i ett feederfondföretags faktablad ska innehålla information som är specifik för feederfondföretaget.

2.Den information som avses i punkt 1 ska omfatta följande:

 1. En uppgift om att och hur masterfondföretagets prospekt, faktablad, periodiska rapporter och redovisning tillhandahålls feederfondföretagets investerare på begäran samt på vilka/vilket språk.

 2. Om de handlingar som förtecknas i led a bara finns tillgängliga som papperskopior eller även på andra varaktiga medier och om avgift utgår för sådana handlingar som inte ska översändas kostnadsfritt i enlighet med artikel 63.5 i direktiv 2009/65/EG.

 3. Om masterfondföretaget är etablerat i en annan medlemsstat än feederfondföretaget och detta kan påverka feederfondföretagets skattesituation, ska detta anges.

Artikel 35 Tidigare resultat

1.Presentationen av tidigare resultat i feederfondföretagets faktabladet ska avse detta företag och inte återge masterfondföretagets tidigare resultat.

2.Punkt 1 ska inte gälla i följande fall:

 1. Om feederfondföretaget visar sitt masterfondföretags tidigare resultat som jämförelsenorm, eller

 2. om feederfondföretaget startades som sådant senare än masterfondföretaget och om villkoren i artikel 19 uppfylls och ett simulerat resultat visas för åren innan feederfondföretaget fanns, baserat på masterfondföretagets resultat, eller

 3. om feederfondföretaget har tidigare resultat från tiden innan verksamheten som feederfondföretag inleddes, med dess egna resultat i stapeldiagrammet för de aktuella åren och med den substantiella förändringen försedd med en uppgift i enlighet med artikel 17.2.

Avsnitt 5 Strukturerade fondföretag

Artikel 36 Resultatscenarier

1.Strukturerade fondföretags faktablad ska inte innehålla något avsnitt med rubriken ”Tidigare resultat”.

Vid tillämpningen av detta avsnitt ska med strukturerade fondföretag förstås fondföretag som, vid vissa förutbestämda tidpunkter, ger investerare algoritmbaserade vinster som är relaterade till resultat, eller till realiserade prisförändringar eller andra villkor, med avseende på finansiella tillgångar, index eller referensportföljer eller fondföretag med liknande egenskaper.

2.Avsnittet ”Mål och placeringsinriktning” i strukturerade fondföretags faktablad ska innehålla en förklaring av hur formeln (algoritmen) fungerar eller hur vinsten beräknas.

3.Förklaringen enligt punkt 2 ska åtföljas av en illustration som visar minst tre möjliga resultatscenarier för fondföretaget. Lämpliga scenarier ska väljas som visar under vilka omständigheter formeln kan ge investeraren låg, medelstor eller hög avkastning, inklusive eventuell negativ avkastning.

4.Scenarierna enligt punkt 3 ska göra det möjligt för investeraren att förstå alla effekter av formelns beräkningsmekanism.

De ska presenteras på ett rättvisande, tydligt och inte vilseledande sätt som bör kunna förstås av en genomsnittlig icke-professionell investerare. De ska särskilt inte överdriva vikten av fondföretagets slutliga resultat.

5.Scenarierna enligt punkt 3 ska baseras på rimliga och försiktiga antaganden om framtida marknadssituationer och prisrörelser.

Om emellertid formeln kan åsamka investerarna betydande förluster, exempelvis genom en kapitalgaranti som bara gäller under vissa omständigheter, ska sådana förluster beskrivas på lämpligt sätt, även om sannolikheten för motsvarande marknadssituationer är låg.

6.Scenarierna enligt punkt 3 ska åtföljas av en förklaring om att de är exempel som ska illustrera formeln och inte utgör någon framtidsprognos. Det ska göras klart att de visade scenarierna kanske inte är lika sannolika.

Artikel 37 Längd

Strukturerade fondföretags faktablad får inte vara längre än tre tryckta A4-papperssidor.

Kapitel V Varaktiga medier

Artikel 38 Villkor som gäller när ett faktablad eller ett prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats

1.Om vid tillämpning av direktiv 2009/65/EG faktabladet eller prospektet ska tillhandahållas investerarna på annat varaktigt medium än papper, ska följande villkor uppfyllas:

 1. Tillhandahållandet av faktabladet eller prospektet på ett sådant varaktigt medium ska vara lämpligt för det sammanhang där affären mellan förvaltningsbolaget och investeraren genomförs eller ska genomföras, och

 2. den person till vilken faktabladet eller prospektet ska tillhandahållas väljer uttryckligen det andra mediet, när det finns en valmöjlighet mellan information på papper och annat varaktigt medium.

2.Om faktabladet eller prospektet ska tillhandahållas på en webbplats och denna information inte är personligt riktad till investeraren, ska även följande villkor uppfyllas:

 1. Tillhandahållandet av informationen på det mediet är lämpligt för det sammanhang där affären mellan förvaltningsbolaget och investeraren genomförs eller ska genomföras.

 2. Investeraren ska uttryckligen samtycka till att informationen tillhandahålls i den formen.

 3. Investeraren ska underrättas elektroniskt om webbadressen och var på webbplatsen informationen finns tillgänglig.

 4. Informationen ska vara aktuell.

 5. Informationen ska fortlöpande finnas tillgänglig på webbplatsen under en så lång tidsperiod som kunden rimligtvis kan behöva för att ta del av den.

3.Vid tillämpning av denna artikel ska tillhandahållande av information via elektronisk kommunikation anses vara lämpligt för det sammanhang där affären mellan förvaltningsbolaget och investeraren genomförs eller ska genomföras, om det finns bevis för att investeraren har regelbunden tillgång till internet. Om investeraren har lämnat en e-postadress för att genomföra affären, ska detta betraktas som ett sådant bevis.

Kapitel VI Slutbestämmelser

Artikel 39 Ikraftträdande

1.Denna förordning träder i kraft den 27 augusti 2010.

2.Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 juli 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Bilaga I Krav på presenterandet av samlingsindikatorn

 1. Samlingsindikatorn ska klassa fonden på en skala från 1 till 7 med utgångspunkt från historisk volatilitet.

 2. Skalan ska visas som en följd av kategorier angivna med heltal i stigande ordning från 1 till 7 vilka löper från vänster till höger och representerar risk- och avkastningsnivåer, från lägsta till högsta nivå.

 3. Det ska på skalan klargöras att lägre risker kan innebära lägre avkastning och att högre risker kan innebära högre avkastning.

 4. Det ska tydligt framgå vilken kategori fondföretaget tillhör.

 5. Färger får inte användas för att skilja partier på skalan.

Bilaga II Presenterandet av avgifter

Avgifterna ska presenteras i en tabell med följande struktur:

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift

[ ] %

Inlösenavgift

[ ] %

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar [innan de investeras] [innan vinsten på din investering betalas ut]

Avgifter som debiteras fonden under året

Förvaltningsavgift

[ ] %

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift

[ ] % per år av fondens avkastning över jämförelsenormen [ange jämförelsenormens namn] för dessa avgifter

 • En procentuppgift ska anges för alla dessa avgifter.

 • För den resultatrelaterade avgiften ska vad som debiterats under fondföretagets senaste räkenskapsår anges i procent.

Bilaga III Presenterandet av information om tidigare resultat

Det stapeldiagram som presenterar tidigare resultat ska uppfylla följande kriterier:

 1. Y-axelns skala i stapeldiagrammet ska vara linjär, inte logaritmisk.

 2. Skalan ska vara anpassad till de visade staplarnas storlek och får inte komprimera dem så att avkastningsvariationer blir svårare att urskilja.

 3. X-axeln ska börja i nollresultat (0 %).

 4. Varje stapel ska förses med uppgift om den uppnådda procentuella avkastningen.

 5. Tidigare resultat ska avrundas till en decimal.