Till förordning 600/2014/EU hör

Kommissionens delegerade förordningar:

 • (EU) 2022/930 fastställande av avgifter som avser Esmas tillsyn över leverantörer av datarapporteringstjänster

 • (EU) 2022/803 fastställande av förfaranderegler för Esmas utövande av befogenheten att ålägga leverantörer av datarapporteringstjänster att betala sanktionsavgifter och viten

 • (EU) 2022/466 specificera kriterier för undantag från principen om att godkända publiceringsarrangemang och godkända rapporteringsmekanismer ska övervakas av Esma

 • (EU) 2017/2417 marknader för finansiella instrument vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende handelsskyldigheten för vissa derivat

 • (EU) 2017/2194 marknader för finansiella instrument vad gäller paketorder

 • (EU) 2017/2154 tekniska tillsynsstandarder för indirekta clearingarrangemang

 • (EU) 2017/1799 undantaget från kraven på transparens före och efter handel för vissa tredjeländers centralbanker när de bedriver sin penningpolitik, valutapolitik och politik för finansiell stabilitet

 • (EU) 2017/590 tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter

 • (EU) 2017/587 tekniska standarder för tillsyn när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och krav på att utföra transaktioner för vissa aktier på en handelsplats eller genom en systematisk internhandlare

 • (EU) 2017/585 tekniska standarder för tillsyn när det gäller datastandarder och format för referensuppgifter för finansiella instrument och tekniska åtgärder för de arrangemang som ska inrättas av Esma och de behöriga myndigheterna

 • (EU) 2017/583 tekniska tillsynsstandarder när det gäller krav på transparens för handelsplatser och värdepappersföretag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat

 • (EU) 2017/582 tekniska tillsynsstandarder som närmare fastställer clearingkravet för derivat som handlas på reglerade marknader samt tidsramar för godkännande av clearing

 • (EU) 2017/581 tekniska standarder för tillsyn när det gäller tillträde till handelsplatsers och centrala motparters clearingsystem

 • (EU) 2017/580 tekniska standarder för tillsyn när det gäller bevarande av relevanta uppgifter om order som avser finansiella instrument

 • (EU) 2017/579 tekniska tillsynsstandarder när det gäller direkt, väsentlig och förutsebar effekt av derivatavtal inom unionen och förhindrande av att regler och skyldigheter kringgås

 • (EU) 2017/577 tekniska standarder för tillsyn för volymtaksmekanismen och tillhandahållande av information för säkerställande av transparens samt andra beräkningar

 • (EU) 2017/572 tekniska standarder för tillsyn av specificeringen av uppgifter före och efter handel och detaljnivån för uppgifterna

 • (EU) 2017/567 definitioner, transparens, portföljkompression och tillsynsåtgärder beträffande produktingripande och positioner

 • (EU) 2016/2022 tekniska tillsynsstandarder för registreringsinformationen för tredjelandsföretag och formatet för den information som ska tillhandahållas kunder

 • (EU) 2016/2021 tekniska standarder för tillsyn av tillträde till referensvärden

 • (EU) 2016/2020 tekniska standarder för tillsyn för kriterier för att bestämma huruvida derivat som är föremål för clearingkravet även ska vara föremål för handelsskyldigheten

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit denna förordning

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

 1. Finanskrisen har visat att det råder bristande transparens när det gäller finansmarknaderna vilket kan bidra till skadliga sociala och ekonomiska konsekvenser. Förbättrad transparens utgör en gemensam princip för att stärka det finansiella systemet, vilket bekräftades i G20-ledarnas förklaring av den 2 april 2009 i London. För att skapa bättre transparens och förbättra det sätt på vilket den inre marknaden för finansiella instrument fungerar bör man inrätta ett nytt ramverk med enhetliga bestämmelser för transparens avseende transaktioner på marknaderna för finansiella instrument. Ramverket bör innefatta övergripande regler för många olika kategorier av finansiella instrument. Den bör komplettera de transparenskrav för order och transaktioner som gäller aktier, som fastställts i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG.

 2. Högnivågruppen för finansiell tillsyn i EU, som leddes av Jacques de Larosière, uppmanade unionen att ta fram en mer harmoniserad uppsättning regler för finansmarknaderna. När det gäller den framtida europeiska tillsynsstrukturen betonade Europeiska rådet den 18–19 juni 2009 behovet av att inrätta ett enhetligt europeiskt regelverk som ska gälla för alla finansiella institut på den inre marknaden.

 3. Den nya lagstiftningen bör således bestå av två olika rättsakter, ett direktiv och denna förordning. Dessa två rättsakter bör tillsammans utgöra den rättsliga ramen för de krav som ställs på värdepappersföretag, reglerade marknader och den som tillhandahåller handelsinformation. Denna förordning bör därför läsas tillsammans med det direktivet. För att kunna inrätta en enda uppsättning regler om vissa krav som gäller för alla institut, undvika potentiella regelarbitrage, skapa större rättslig förutsebarhet och minska regelsystemets komplexitet för marknadsaktörerna behövs en rättslig grund som gör det möjligt att utarbeta en förordning. För att kunna avlägsna de återstående hindren för handeln och motverka betydande snedvridning av konkurrensen beroende på skillnader i nationell lagstiftning, samt förhindra eventuella framtida hinder för handeln och eventuell framtida betydande snedvridning av konkurrensen, är det nödvändigt att anta en förordning med enhetliga regler som gäller i samtliga medlemsstater. Målsättningen med denna direkt tillämpliga rättsakt är att på ett avgörande sätt bidra till att den inre marknaden fungerar friktionsfritt och den bör således baseras på artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), så som artikeln tolkats i EU-domstolens fasta rättspraxis.

 4. Genom direktiv 2004/39/EG inrättades regler för att skapa transparens för handeln med aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad, både före och efter en transaktion, och för att se till att transaktioner med finansiella instrument som tagits upp till handel på en reglerad marknad rapporteras till behöriga myndigheter. Direktivet måste omarbetas för att korrekt spegla utvecklingen på finansmarknaderna, åtgärda svagheter och täppa till kryphål, som bland annat blivit uppenbara till följd av finanskrisen.

 5. Bestämmelser om handel och krav på transparens enligt olika regelverk måste utformas som direkt tillämplig lagstiftning som gäller alla värdepappersföretag, vilka bör följa gemensamma regler på alla unionens marknader, för att man ska få till stånd en enhetlig tillämpning av ett gemensamt regelverk, stärka förtroendet för marknadernas transparens i hela unionen, minska regleringssystemens komplexitet och värdepappersföretagens kostnader för att efterleva bestämmelserna, i synnerhet när det gäller finansiella institut med gränsöverskridande verksamhet, samt bidra till att eliminera konkurrenssnedvridningen. Dessa regleringsmål uppnås bäst genom en förordning eftersom den säkerställer direkt tillämplighet och enhetliga villkor genom att förhindra skillnader i nationella krav, vilket kan bli följden av införlivandet av ett direktiv.

 6. Det är viktigt att se till att handeln med finansiella instrument så långt det är möjligt bedrivs på organiserade handelsplatser och att alla sådana handelsplatser är lämpligt reglerade. Inom ramen för direktiv 2004/39/EG utvecklades vissa handelssystem som regelverket inte täckte på ett adekvat sätt. Varje handelssystem för finansiella instrument, t.ex. enheter som för närvarande benämns broker crossing networks, bör i framtiden på ett lämpligt sätt regleras lämpligt och auktoriseras som någon av kategorierna av multilaterala handelsplatser eller som systematisk internhandlare enligt villkoren i denna förordning och i direktiv 2014/65/EU.

 7. Definitionerna av begreppen reglerad marknad och multilateral handelsplattform (MTF-plattform) bör preciseras och förbli nära anpassade till varandra så att det framgår att båda faktiskt fyller funktionen av organiserad handel. Definitionerna bör inte omfatta bilaterala system där ett värdepappersföretag genomför varje transaktion för egen räkning, även i egenskap av en motpart mellan köparen och säljaren utan egen risk. Reglerade marknader och MTF-plattformar bör inte ha rätt att utföra kundorder med utnyttjande av eget kapital. Begreppet system omfattar såväl alla marknader som består av ett regelverk och en handelsplattform som de marknader som endast fungerar på grundval av ett regelverk. Reglerade marknader och MTF-plattformar är inte skyldiga att använda ett tekniskt system för matchning av order och bör kunna använda andra handelsprotokoll inbegripet system där användarna kan handla mot begärda bud från flera leverantörer. En marknad som endast består av ett regelverk som styr olika aspekter av medlemskap, upptagande av instrument till handel, handel mellan medlemmar, rapportering samt, i tillämpliga fall, transparens utgör en reglerad marknad eller en MTF-plattform i den mening som avses i denna förordning, och de transaktioner som genomförs enligt dessa regler anses vara utförda i enlighet med systemen för en reglerad marknad eller en MTF-plattform. Uttrycket köp- och säljintressen bör uppfattas i vid mening, så att det omfattar order, bud och intresseanmälningar.

  Ett av de viktiga kraven gäller skyldigheten att dessa intressen sammanförs inom systemet enligt icke-diskretionära regler som fastställts av systemoperatören. Det kravet innebär att de sammanförs enligt de regler som gäller för systemet eller enligt dess protokoll eller interna sätt att arbeta, inbegripet rutiner som integrerats i dataprogram. Begreppet icke-diskretionära regler innebär regler som inte ger en reglerad marknad eller en marknadsoperatör eller ett värdepappersföretag som driver en MTF-plattform någon möjlighet att skönsmässigt avgöra hur interaktionen mellan intressena sker. Enligt definitionerna krävs det att intressena sammanförs på ett sådant sätt att det leder till ett kontrakt, vilket sker när en transaktion utförs enligt de regler som gäller för systemet eller enligt dess protokoll eller interna sätt att arbeta.

 8. För att öka transparensen och effektiviteten på unionens finansiella marknader och för att skapa lika konkurrensvillkor mellan olika handelsplatser som erbjuder multilaterala handelstjänster är det nödvändigt att införa en ny kategori av organiserad handelsplattform (OTF-plattform) för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat och att se till att denna regleras på ett lämpligt sätt och tillämpar icke-diskriminerande regler när det gäller tillträde till plattformen. Den nya kategorin definieras brett för att i dag och framöver kunna inbegripa alla kategorier av organiserade transaktioner och handelssystem som inte motsvarar befintliga handelsplatsers funktioner eller regler. Lämpliga organisationskrav och regler om transparens som stöder effektiv prisbildning måste därför tillämpas. Den nya kategorin innefattar system som är tillåtna för handel med derivat som är godtagbara för clearing och har tillräcklig likviditetsnivå.

  Den bör inte omfatta system där inga verkliga transaktioner äger rum eller inga avtal ingås, som anslagstavlor för att annonsera köp- och säljintressen, andra enheter för att sammanföra eller gruppera potentiella köp- och säljintressen, elektroniska bekräftelsetjänster efter handel eller portföljkompression, som minskar de icke-marknadsrelaterade riskerna i befintliga derivatportföljer utan att förändra portföljernas marknadsrisk. Portföljkompression får tillhandahållas av en rad företag som inte är reglerade genom denna förordning eller genom direktiv 2014/65/EU, t.ex. centrala motparter, transaktionsregister, värdepappersföretag och marknadsoperatörer. Det är lämpligt att klargöra att när värdepappersföretag och marknadsoperatörer bedriver portföljkompression är vissa bestämmelser i denna förordning och i direktiv 2014/65/EU inte tillämpliga på portföljkompression. Eftersom värdepapperscentraler kommer att omfattas av samma krav som värdepappersföretag när de tillhandahåller vissa investeringstjänster eller bedriver vissa investeringsverksamheter, bör bestämmelserna i denna förordning och i direktiv 2014/65/EU inte tillämpas på företag som inte är reglerade i dessa när de bedriver portföljkompression.

 9. Den nya kategorin OTF-plattformar kommer att komplettera befintliga handelsplatser. Reglerade marknader och MTF-plattformar har icke-diskretionära regler för utförandet av transaktioner, medan en operatör av en OTF-plattform bör utföra order på diskretionära grunder, i tillämpliga fall i enlighet med kraven på transparens före handel och skyldigheterna beträffande bästa utförande. Regler om uppförande, bästa utförande och hantering av kundorder bör således gälla i samband med transaktioner som utförs på en OTF-plattform som drivs av ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör. Dessutom bör varje marknadsoperatör med tillstånd att driva en OTF-plattform följa kapitel 1 i direktiv 2014/65/EU om villkor och förfaranden för auktorisation för värdepappersföretag. Ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör som driver en OTF-plattform bör kunna fatta beslut på diskretionära grunder på två olika nivåer: för det första vid beslut att lägga en order på OTF-plattformen eller dra tillbaka den igen och för det andra vid beslut att inte matcha en specifik order mot de order som finns tillgängliga i systemet vid en given tidpunkt, förutsatt att detta överensstämmer med de specifika instruktioner som mottagits från kunder och med skyldigheterna beträffande bästa utförande.

  För det system som matchar kundorder bör operatören kunna besluta huruvida den vill matcha två eller flera order inom systemet, när detta i så fall ska ske och hur stor del av orderna den i så fall vill matcha. I enlighet med artikel 20.1, 20.2, 20.4 och 20.5 i direktiv 2014/65/EU och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20.3 i direktiv 2014/65/EU, bör företaget kunna underlätta förhandling kunder emellan för att sammanföra två eller flera potentiellt kompatibla köp- och säljintressen i en transaktion. På båda dessa diskretionära nivåer måste operatören av en OTF-plattform beakta skyldigheterna enligt artiklarna 18 och 27 i direktiv 2014/65/EU. Marknadsoperatörer eller värdepappersföretag som driver en OTF-plattform bör klargöra för handelsplatsens användare hur de kommer att fatta beslut på diskretionära grunder. Eftersom en OTF-plattform utgör en verklig handelsplattform, bör plattformsoperatören vara neutral. Därför bör värdepappersföretaget eller operatören av en OTF-plattform bli föremål för krav när det gäller icke-diskriminerande utförande, och varken värdepappersföretaget eller operatören av en OTF-plattform eller någon enhet som ingår i samma koncern eller juridiska person som värdepappersföretaget eller marknadsoperatören bör få utföra kundorder på en OTF-plattform med utnyttjande av eget kapital.

  För att underlätta utförandet av en eller flera kundorder som avser obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat som inte har förklarats omfattas av clearingkravet i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 kommer en operatör av en OTF-plattform att ha rätt att använda handel genom matchad principalhandel i den mening som avses i direktiv 2014/65/EU, förutsatt att kunden har samtyckt till denna process. När det gäller statspapper för vilka det saknas en likvid marknad bör värdepappersföretaget eller operatören av en OTF-plattform kunna handla för egen räkning, med undantag av handel genom matchad principalhandel. När handel genom matchad principalhandel används måste alla krav på transparens före och efter handel och skyldigheter beträffande bästa utförande uppfyllas. Operatören av en OTF-plattform eller en enhet som ingår i samma koncern eller juridiska person som värdepappersföretaget eller marknadsoperatören bör inte handla som systematisk internhandlare på den OTF-plattform som den driver. Vidare bör operatören av en OTF-plattform vara föremål för samma krav som en MTF-plattform när det gäller sund hantering av potentiella intressekonflikter.

 10. All organiserad handel bör ske på reglerade handelsplatser och med full transparens både före och efter handel. Lämpligt kalibrerade transparenskrav bör således gälla för alla kategorier av handelsplatser och för alla finansiella instrument som handlas där.

 11. För att mer handel ska ske på reglerade handelsplatser och systematiska internhandlare bör man i denna förordning införa en handelsskyldighet för värdepappersföretag avseende aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad eller som handlas på en handelsplats. Den handelsskyldigheten innebär att värdepappersföretag måste genomföra alla transaktioner för egen räkning och transaktioner i samband med utförande av kundorder, via en reglerad marknad, MTF-plattform eller systematisk internhandlare, eller motsvarande handelsplats i tredjeland. Ett undantag från denna handelsskyldighet bör dock föreskrivas om det finns legitima skäl. Sådana legitima skäl kan vara när transaktioner utförs icke-systematiskt, ad hoc, oregelbundet och sällan eller när det rör sig om tekniska transaktioner, såsom så kallade give-up trades, som inte bidrar till prisbildningsprocessen. Sådana undantag från den handelsskyldigheten får inte utnyttjas för att kringgå de begränsningar som införts avseende användningen av referensprisundantag och undantag vid förhandlade priser eller för att driva ett broker crossing network eller något annat matchningssystem.

  Valmöjligheten att genomföra transaktioner genom en systematisk internhandlare påverkar inte den ordning för systematiska internhandlare som fastställs i denna förordning. Meningen är att ett värdepappersföretag som uppfyller de relevanta kriterierna i denna förordning för att betraktas som en systematisk internhandlare i en specifik aktie får genomföra transaktionen på detta sätt. Om värdepappersföretaget inte betraktas som en systematisk internhandlare i en specifik aktie bör det dock ändå kunna genomföra transaktionen genom en annan systematisk internhandlare, om det är i överensstämmer med dess skyldigheter beträffande bästa utförande och har denna valmöjlighet. För att säkerställa att multilateral handel med aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument är ordentligt reglerad, bör ett värdepappersföretag som driver ett internt matchningssystem på multilateral basis vara auktoriserat som en MTF-plattform. Det bör klargöras att bestämmelserna avseende bästa utförande i direktiv 2014/65/EU bör tillämpas på sådant sätt att de inte hindrar de handelsskyldigheter som regleras den här förordningen.

 12. Handeln med depåbevis, börshandlade fonder, certifikat, liknande finansiella instrument och aktier, som inte tagits upp till handel på en reglerad marknad, äger rum på ett likartat sätt och uppfyller ett ekonomiskt syfte som är praktiskt taget identiskt med handeln med aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bestämmelser om transparens för aktier som tagits upp till handel på reglerade marknader bör därför utvidgas till att omfatta dessa finansiella instrument.

 13. Samtidigt som det konstateras att det i princip finns behov av ett regelverk för undantag för kraven på transparens före handel för att marknaderna ska fungera effektivt är det nödvändigt att se över i vad mån tillämpningsområdet och gällande villkor är lämpliga när det gäller undantagsregler för aktier enligt direktiv 2004/39/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1287/2006. För att säkerställa enhetlig tillämpning av undantagen från kraven på transparens före handel med aktier och i slutändan andra liknande finansiella instrument och ickeaktierelaterade produkter för särskilda marknadsmodeller samt olika orderkategorier och orderstorlekar, bör Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (Esma) bedöma i vilken mån enskilda ansökningar om tillämpning av undantag är förenliga med reglerna som anges den här förordningen och med delegerade akter som föreskrivs i den här förordningen. Esmas bedömning bör utformas som ett yttrande i enlighet med artikel 29 i förordning (EU) nr 1095/2010. Vidare bör befintliga undantag för aktier granskas av Esma inom en lämplig tidsfrist och en bedömning göras enligt samma förfarande av huruvida undantagen fortfarande är förenliga med reglerna i denna förordning och i de delegerade akter som föreskrivs i den här förordningen.

 14. Finanskrisen har uppenbarat särskilda svagheter i fråga om hur marknadsaktörerna har tillgång till information om handelsmöjligheter och priser på finansiella instrument som inte är aktier, i synnerhet när det gäller tidpunkt, grad av storleksmässig diversifiering, likvärdig tillgång och tillförlitlighet. Det bör införas krav på transparens i lämplig tid före och efter handel som beaktar de olika egenskaperna och marknadsstrukturerna hos specifika kategorier av finansiella instrument som inte är aktier, och dessa krav bör anpassas så att de fungerar för olika handelssystem, inklusive orderbokssystem, budbaserade system, hybridsystem, system med periodiskt återkommande auktioner samt voice broking-system. För att skapa ett sunt transparent regelverk för alla berörda finansiella instrument bör dessa krav vara tillämpliga på obligationer och strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat som handlas på en handelsplats. Därför bör undantag från kraven på transparens före handel och anpassning av kraven i samband med uppskjutet offentliggörande vara tillgängliga endast i vissa särskilt definierade fall.

 15. För att underlätta produktvärderingen och effektivisera prisbildningen är det nödvändigt att införa en rimlig nivå av transparens i handeln på marknaderna för obligationer, strukturerade finansiella produkter och derivat. Strukturerade finansiella produkter bör framför allt innefatta värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet enligt definitionen i artikel 2.5 i kommissionens förordning (EG) nr 809/2004, som bland annat omfattar CDO (collateralised debt obligations).

 16. För att säkerställa att enhetliga villkor tillämpas för olika handelsplatser bör samma krav på transparens före och efter handel gälla för olika kategorier av handelsplatser. Transparenskraven bör anpassas till olika kategorier av finansiella instrument, däribland aktier, obligationer och derivat, och ta hänsyn till såväl investerares som emittenters, även statliga emittenter av obligationer, intressen, samt likviditeten på marknaden. Kraven bör anpassas till olika kategorier av handel som orderbokssystem och budbaserade system såsom RFQ-systemet samt hybrid- och röstbaserade handelssystem, och ta hänsyn till transaktionsstorlek, inklusive omsättning, och andra relevanta kriterier.

 17. För att undvika negativ inverkan på prisbildningen måste en lämplig volymtaksmekanism införas såväl för order i system som grundar sig på en handelsmetod där priset fastställs enligt ett referenspris som för vissa manuella avslut. Den mekanismen bör ha ett dubbelt tak, varigenom ett volymtak ska tillämpas på varje handelsplats som använder dessa undantag, så att endast en viss procentandel av handeln kan ske på varje handelsplats, och vidare ska det finnas ett övergripande volymtak, vars överskridande skulle resultera i att användningen av dessa undantag tills vidare avskaffas i hela unionen. Vid manuella avslut bör den endast tillämpas på de transaktioner som genomförs till en kurs som faller inom det aktuella volymvägda intervallet (spread) mellan köp- och säljkurs i orderboken eller ligger inom intervallet mellan marknadsgaranternas köp- och säljbud på den handelsplats som driver systemet. Den bör inte gälla manuella avslut i illikvida aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat eller andra liknande finansiella instrument, och inte heller transaktioner som är föremål för andra villkor än det aktuella marknadspriset, eftersom dessa inte bidrar till prisbildningsprocessen.

 18. För att handel på OTC-marknader inte ska äventyra effektiv prisbildning eller transparenta och lika konkurrensvillkor mellan olika kategorier av handel, bör adekvata krav på transparens före handel tillämpas på värdepappersföretag som handlar för egen räkning med finansiella instrument på OTC-marknaden, om handeln sker i deras egenskap av systematiska internhandlare med aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat eller andra liknande finansiella instrument för vilka det finns en likvid marknad, obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat som handlas på en handelsplats och för vilka det finns en likvid marknad.

 19. Ett värdepappersföretag som utför kundorder med utnyttjande av eget kapital bör anses vara en systematisk internhandlare om inte transaktionerna utförs tillfälligt, ad-hoc och oregelbundet utanför en handelsplats. En systematisk internhandlare bör följaktligen definieras som ett värdepappersföretag som på ett organiserat, frekvent, systematiskt och substantiellt sätt handlar för egen räkning genom att utföra kundorder utanför en handelsplats. Kraven för systematiska internhandlare i denna förordning bör endast gälla för ett värdepappersföretag i förhållande till varje enskilt finansiellt instrument (till exempel på ISIN-kod-nivå), där det är en systematisk internhandlare. För att säkerställa en objektiv och ändamålsenlig tillämpning av denna definition av systematisk internhandlare på värdepappersföretag bör det finnas en förutbestämd tröskel för systematisk internhandel med exakt angivelse av vad som menas med ett frekvent, systematiskt och substantiellt sätt.

 20. Medan en OTF-plattform är ett system eller en facilitet där flera tredje parters köp- och säljintressen interagerar i systemet bör en systematisk internhandlare inte tillåtas att sammanföra tredje parters köp- och säljintressen. Till exempel bör en plattform med en enda handlare, där handeln alltid sker med ett enda värdepappersföretag, betraktas som en systematisk internhandlare, om den uppfyller kraven i denna förordning. En plattform med flera handlare, där flera handlare interagerar för samma finansiella instrument, bör dock inte betraktas som en systematisk internhandlare.

 21. Systematiska internhandlare bör, på grundval av sin affärspolicy och på ett objektivt icke-diskriminerande sätt, kunna besluta om vilka kunder de ger tillgång till sina bud, med åtskillnad mellan olika kundkategorier, och de bör även ha rätt att beakta skillnader mellan kunder, till exempel när det gäller kreditrisk. Systematiska internhandlare bör inte vara skyldiga att offentliggöra fasta bud, utföra kundorder eller ge tillgång till sina bud för aktietransaktioner som är större än den normala orderstorlek på marknaden eller icke-aktierelaterade transaktioner som är större än den storlek som är specifik för finansiella instrumentet. De behöriga myndigheterna bör kontrollera hur systematiska internhandlare fullgör sina skyldigheter, och de bör därför få information så att de kan göra dessa kontroller.

 22. Syftet med denna förordning är inte att kraven på transparens före handel ska gälla för transaktioner som utförs på OTC-basis, med undantag av de som utförs av systematiska internhandlare.

 23. Marknadsdata bör vara lätt och snabbt tillgängliga för användarna och utformas så detaljerat som möjligt för att investerare och den som tillhandahåller datatjänster, som tillgodoser deras behov, i största möjliga utsträckning ska kunna utveckla skräddarsydda datorlösningar. Information före och efter handel bör därför offentliggöras på ett tillräckligt uppdelat sätt för att minska marknadsaktörernas kostnader för att köpa marknadsdata.

 24. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 bör till fullo tillämpas av medlemsstaterna och Esma vid utbyte, överföring och behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning, särskilt avdelning IV.

 25. Eftersom det vid G20-gruppens möte i Pittsburgh den 25 september 2009 beslutades att flytta handeln med standardiserade OTC-derivatkontrakt till börser eller, i tillämpliga fall, elektroniska handelsplattformar, bör ett formellt tillsynsförfarande fastställas för att tillåta handel mellan finansiella motparter och stora icke-finansiella motparter med alla derivat som är godtagbara för clearing och tillräckligt likvida på olika handelsplatser som omfattas av likvärdig lagstiftning, för att därmed möjliggöra för aktörer att handla med flera olika motparter. För att fastställa om likviditeten är tillräcklig bör hänsyn tas till särdragen hos de nationella marknaderna, däribland antalet och typen av marknadsaktörer på en viss marknad, och transaktionssärdragen, t.ex. transaktionernas storlek och frekvens på den marknaden.

  En likvid marknad för en produktkategori av derivat kännetecknas av ett stort antal aktiva marknadsaktörer, inbegripet en lämplig blandning av tillhandahållare av likviditet och likviditetstagare (liquidity takers), i förhållande till antalet produkter som handlas, som frekvent genomför transaktioner med dessa produkter i storlekar som är mindre än en storlek som är omfattande. Sådan handelsaktivitet bör kännetecknas av ett stort antal vilande köpbud och försäljningsbud (resting bids and offers) inom det relevanta derivatet som leder till en smal spread för en transaktion av normal marknadsomfattning. För att fastställa om likviditeten är tillräcklig bör det noteras att likviditeten för ett derivat kan variera väsentligt beroende på marknadsförhållandena och dess livscykel.

 26. Med hänsyn till att det vid G20-gruppens möte i Pittsburgh den 25 september 2009 å ena sidan beslutades att flytta handeln med standardiserade OTC-derivatkontrakt till börser eller, i tillämpliga fall, elektroniska handelsplattformar, och å andra sidan den relativt låga likviditeten för olika OTC-derivat, bör man fastställa ett lämpligt urval av godtagbara handelsplatser där det kan bedrivas handel i enlighet med det åtagandet. Alla godtagbara handelsplatser bör omfattas av nära samordnade organisatoriska och driftsmässiga regleringskrav samt arrangemang för minskning av intressekonflikter, övervakning av all transaktionsverksamhet, information före och efter handel speciellt anpassad till olika finansiella instrument och kategorier av handelssystem, och möjlighet till interaktion mellan flera tredje parters köp- och säljintressen. För att förbättra genomförandet och likviditeten bör marknadsoperatörer dock möjligheten att i enlighet med detta åtagande på ett diskretionärt sätt anordna transaktioner mellan flera tredje parter föreskrivas.

 27. Skyldigheten att genomföra transaktioner med derivat som tillhör en kategori av derivat som har förklarats omfattas av handelsskyldigheten på en reglerad marknad, en MTF-plattform, en OTF-plattform eller ett tredjelands handelsplats bör inte gälla komponenter i icke-prisbildande riskreduceringstjänster efter handel som minskar de icke-marknadsrelaterade riskerna när det gäller derivatportföljer, inklusive befintliga OTC-derivatportföljer i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012, utan att förändra portföljernas marknadsrisk. Även om det är lämpligt att föreskriva specifika bestämmelser för portföljkompression, är denna förordning inte avsedd att förhindra användningen av riskreduceringstjänster efter handel.

 28. Den handelsskyldighet som föreskrivs för dessa derivat bör möjliggöra effektiv konkurrens mellan godtagbara handelsplatser. Dessa handelsplatser bör därför inte ha möjlighet att kräva exklusiva rättigheter för derivat som omfattas av dessa handelsregler och förhindra andra handelsplatser att erbjuda handel med dessa finansiella instrument. För att konkurrensen mellan handelsplatser som handlar med derivat ska fungera väl är det väsentligt att handelsplatser har ett icke-diskriminerande och transparent tillträde till centrala motparter. Icke-diskriminerande tillträde till centrala motparter bör innebära att en handelsplats har rätt till icke-diskriminerande behandling av kontrakt som förhandlas på dess plattform när det gäller krav på säkerhet, nettning av ekonomiskt likvärdiga kontrakt, korsberäkning av marginalsäkerheter (cross-margining) med korrelerade kontrakt clearade av samma centrala motpart och icke-diskriminerande clearingavgifter.

 29. Behöriga myndigheters befogenheter bör kompletteras med en tydlig mekanism för att förbjuda eller begränsa marknadsföring, distribution och försäljning av någon typ av finansiellt instrument eller strukturerade insättningar som väcker allvarliga betänkligheter i fråga om investerarskyddet, finansmarknadernas, eller råvarumarknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten i hela eller delar av finanssystemet, i kombination med en lämplig samordning av och beredskapsbefogenheter för Esma, eller när det gäller strukturerade insättningar Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten (EBA), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010. För att dessa befogenheter ska kunna utövas av behöriga myndigheter och, i undantagsfall, av Esma eller EBA bör ett antal särskilda villkor vara uppfyllda. När dessa villkor har uppfyllts bör den behöriga myndigheten eller, i undantagsfall, Esma eller EBA kunna införa ett förbud eller en begränsning av försiktighetsskäl innan en investeringsprodukt eller strukturerade insättningar har marknadsförts, distribuerats eller sålts till kunder.

  Dessa befogenheter innebär inte något krav på att införa eller tillämpa ett produktgodkännande eller en licens från de behöriga myndigheterna Esma eller EBA, och fråntar inte värdepappersföretagen deras skyldighet att följa samtliga relevanta krav som fastställs i den här förordningen och i direktiv 2014/65/EU. Råvarumarknadernas korrekta funktion och integritet bör ingå som ett kriterium för intervention från behöriga myndigheters sida för att göra det möjligt att vidta åtgärder för att motverka eventuella negativa externa effekter på råvarumarknaderna av verksamhet på de finansiella marknaderna. Detta är särskilt fallet när det gäller marknader för jordbruksråvaror som syftar till att trygga en säker livsmedelsförsörjning åt befolkningen. I dessa fall bör åtgärderna även samordnas med de myndigheter som är behöriga för de berörda råvarumarknaderna.

 30. Behöriga myndigheter bör till Esma lämna närmare uppgifter om alla ansökningar om att minska en position i ett derivatkontrakt, om eventuella positionslimiter i det enskilda fallet och ex ante-positionslimiter, för att bättre kunna samordna och tillnärma utövandet av dessa befogenheter. Väsentliga uppgifter om de ex ante-positionslimiter som tillämpas av en behörig myndighet bör offentliggöras på Esmas webbplats.

 31. Esma bör kunna begära information från vem som helst om dess position i ett derivatkontrakt, för att kunna begära att positionen minskas samt begränsa en persons möjligheter att genomföra enskilda transaktioner för råvaruderivat. Esma bör därefter underrätta behöriga myndigheter om de åtgärder som föreslås och offentliggöra dessa åtgärder.

 32. Uppgifter om transaktioner med finansiella instrument bör rapporteras till behöriga myndigheter för att dessa ska kunna upptäcka och utreda potentiella fall av marknadsmissbruk, övervaka att marknaderna fungerar på ett rättvist och korrekt sätt och övervaka värdepappersföretags verksamhet. Den övervakningen omfattar alla finansiella instrument som handlas på en handelsplats och finansiella instrument där den underliggande tillgången är ett finansiellt instrument som handlas på en handelsplats eller där den underliggande tillgången är ett index eller en korg bestående av finansiella instrument som handlas på en handelsplats. Kravet bör gälla oavsett om sådana transaktioner med något av dessa finansiella instrument utfördes på en handelsplats eller inte. För att värdepappersföretagen inte ska drabbas av onödiga administrativa bördor bör rapporteringskravet inte gälla för finansiella instrument som inte lätt blir föremål för marknadsmissbruk. Rapporterna bör använda en identitetsbeteckning för juridiska personer i linje med G20-åtagandena. Esma bör rapportera till kommissionen om hur den rapporteringen till de behöriga myndigheterna fungerar, och kommissionen bör vidta åtgärder för att föreslå eventuella ändringar när det är lämpligt.

 33. Handelsplatsoperatören bör tillhandahålla sin behöriga myndighet relevanta referensuppgifter för finansiella instrument. Dessa underrättelser ska utan dröjsmål översändas av de behöriga myndigheterna till Esma, som omedelbart bör offentliggöra dem på sin webbplats så att Esma och de behöriga myndigheterna kan använda, analysera och utbyta transaktionsrapporter.

 34. För att transaktionsrapporterna ska kunna fungera som ett marknadsövervakningsverktyg bör de innehålla uppgifter om vem som fattat investeringsbeslutet och vem som ansvarar för verkställandet. Utöver det informationssystem som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012, ger anmälning av blankning användbar kompletterande information som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att övervaka tröskelvärdena för blankning. Behöriga myndigheter bör ha full tillgång till dokumentationen av alla skeden i utförandet av en order, från det ursprungliga affärsbeslutet till verkställandet. Värdepappersföretagen bör därför föra register över alla order och alla transaktioner med finansiella instrument, och plattformsoperatörer måste föra register över alla order som kommer in i deras system. Esma bör samordna informationsutbytet mellan behöriga myndigheter för att säkerställa att de får tillgång till alla register över transaktioner och order, däribland transaktioner och order rörande finansiella instrument som står under deras tillsyn och som sker på plattformar verksamma utanför deras territorium.

 35. Dubbel rapportering av samma uppgifter bör undvikas. Rapporter som överförs till transaktionsregister som registrerats eller godkänts enligt förordning (EU) nr 648/2012 för finansiella instrumenten i fråga och som innehåller alla erforderliga uppgifter för transaktionsrapporteringsändamål bör inte nödvändigtvis också lämnas till behöriga myndigheter utan bör vidarebefordras till dem från transaktionsregistren. Förordning (EU) nr 648/2012 bör ändras i enlighet med detta.

 36. Allt utbyte och all överföring av information mellan behöriga myndigheter bör ske i enlighet med bestämmelserna om överföring av personuppgifter enligt direktiv 95/46/EG. Allt informationsutbyte med och all överföring av information från Esma bör ske i enlighet med bestämmelserna om överföring av personuppgifter i förordning (EG) nr 45/2001, som vid tillämpningen av denna förordning bör gälla till fullo vid behandling av personuppgifter.

 37. I förordning (EU) nr 648/2012 fastställs kriterierna för att avgöra vilka kategorier av OTC-derivat som bör omfattas av clearingkravet. Den förhindrar snedvridning av konkurrensen genom att föreskriva ett icke-diskriminerande tillträde till centrala motparter som erbjuder handelsplatser clearing av OTC-derivat och icke-diskriminerande tillträde till handelsplatsers transaktionsuppgifter för centrala motparter som erbjuder clearing av OTC-derivat. Eftersom OTC-derivat definieras som derivatkontrakt vars utförande inte äger rum på en reglerad marknad är det nödvändigt att införa liknande bestämmelser för reglerade marknader enligt denna förordning. Derivat som handlas på reglerade marknader bör också clearas centralt.

 38. Utöver de krav i direktiv 2004/39/EG och i direktiv 2014/65/EU som förhindrar medlemsstaterna att otillbörligt begränsa tillträdet till infrastruktur efter handel, t.ex. system med centrala motparter och system för avveckling, är det nödvändigt att denna förordning undanröjer andra kategorier av kommersiella hinder som kan användas för att förhindra konkurrens i samband med clearing av finansiella instrument. För att undvika all diskriminerande praxis bör centrala motparter acceptera att cleara transaktioner som genomförs på olika handelsplatser, förutsatt att dessa handelsplatser uppfyller den centrala motpartens operativa och tekniska krav, inbegripet riskhanteringskraven. En central motpart bör bevilja tillträde om vissa tillträdeskriterier som fastställs i de tekniska standarderna för tillsyn är uppfyllda. När det gäller nyligen etablerade centrala motparter som har varit auktoriserade eller godkända under en period av mindre än tre år då denna förordning träder i kraft, bör det, vad gäller överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, för de behöriga myndigheterna finnas möjlighet att godkänna en övergångsperiod på upp till två och ett halvt år innan de exponeras för fullständigt icke-diskriminerande tillträde i fråga om överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Om en central motpart väljer att använda sig av övergångsarrangemangen, bör den dock inte kunna utnyttja rätten till tillträde till en handelsplats enligt denna förordning så länge övergångsarrangemangen gäller. Vidare bör ingen handelsplats med nära förbindelse till denna centrala motpart kunna utnyttja rätten till tillträde till en central motpart enligt denna förordning så länge övergångsarrangemangen gäller.

 39. I förordning (EU) nr 648/2012 fastställs villkoren för när icke-diskriminerande tillträde mellan centrala motparter och handelsplatser bör beviljas för OTC-derivat. I förordning (EU) nr 648/2012 definieras OTC-derivat som derivat vars handel inte genomförs på en reglerad marknad eller på en marknad i ett tredjeland som anses vara likvärdig med en reglerad marknad i enlighet med artikel 19.6 i direktiv 2004/39/EG. För att luckor eller överlappningar ska undvikas och för att överensstämmelse mellan förordning (EU) nr 648/2012 och denna förordning ska säkerställas, bör de krav som i denna förordning fastställs för icke-diskriminerande tillträde mellan centrala motparter och handelsplatser gälla för derivat som handlas på reglerade marknader eller på en marknad i ett tredjeland som betraktas som likvärdig med en reglerad marknad i enlighet direktiv 2014/65/EU och för samtliga finansiella instrument som inte är derivat.

 40. Krav bör ställas på att handelsplatser ska ge tillträde, däribland till transaktionsuppgifter, på ett öppet och icke-diskriminerande sätt för centrala motparter som önskar cleara transaktioner som utförs på en handelsplats. Detta bör dock inte framtvinga användning av samverkansöverenskommelser för clearing av transaktioner med derivat eller skapa fragmentering av likviditeten på ett sätt som skulle äventyra marknadernas friktionsfria och korrekta sätt att fungera. En handelsplats bör endast neka tillträde om vissa tillträdeskriterier som anges i de tekniska standarderna för tillsyn inte uppfylls. När det gäller börshandlade derivat, vore det oproportionellt att kräva att mindre handelsplatser, särskilt sådana med nära förbindelse till centrala motparter, omedelbart uppfyller kraven för icke-diskriminerande tillträde, om de ännu inte har skaffat sig den tekniska kapacitet som krävs för att konkurrera på lika villkor med majoriteten av marknaden som tillhandahåller infrastruktur för information efter handel. Handelsplatser under den relevanta tröskeln bör därför ha möjlighet att välja att de själva, och därmed också de centrala motparter som är kopplade till dem, ska undantas från krav på icke-diskriminerande tillträde i fråga om börshandlade derivat under en period på 30 månader med möjlighet till förlängningar därefter. Om en handelsplats väljer att undantas, bör den dock inte kunna utnyttja rätten till tillträde till en central motpart enligt denna förordning så länge undantaget gäller.

  Vidare bör ingen central motpart med nära förbindelse till denna handelsplats kunna utnyttja rätten till tillträde till en handelsplats enligt denna förordning så länge undantaget gäller. I förordning (EU) nr 648/2012 fastställs det att licenser bör finnas tillgängliga på proportionella, rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor i fall där kommersiella och immateriella rättigheter avser finansiella tjänster avseende derivatkontrakt. Därför bör centrala motparter och andra handelsplatser på proportionella, rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor få tillträde till licenser för och uppgifter om referensvärden som används för att fastställa värdet på finansiella instrument, och tillgång till licenser bör ges på rimliga affärsvillkor. När ett nytt referensvärde utvecklas efter att denna förordning har trätt i kraft bör skyldighet att söka licens börja 30 månader efter att ett finansiellt instrument som hänvisar till referensvärdet började handlas eller togs upp till handel, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelser om konkurrens. Tillträde till licenser är av avgörande betydelse för att underlätta tillträdet mellan handelsplatser och centrala motparter enligt artiklarna 35 och 36, eftersom licensieringsarrangemang annars fortfarande skulle kunna hindra tillträde mellan handelsplatser och de centrala motparter som de har begärt tillträde till.

  Målsättningen med att eliminera hinder och diskriminerande praxis är att förbättra konkurrensen vid clearing av och handel med finansiella instrument för att inom unionen minska investerings- och lånekostnaderna, eliminera ineffektiviteter och främja innovation på unionens marknader. Kommissionen bör fortsätta att noga övervaka hur infrastrukturen för information efter handel utvecklas framdeles och vid behov ingripa för att förhindra konkurrenssnedvridning på den inre marknaden, särskilt när nekat tillträde till infrastruktur eller nekad tillgång till referensvärden strider mot artiklarna 101 eller 102 i EUF-fördraget. Licenskraven i denna förordning bör inte påverka referensvärdeägares allmänna skyldighet enligt unionens konkurrensrätt, och särskilt enligt artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget, avseende tillgång till referensvärden som är oundgängliga för att komma in på en ny marknad. Behöriga myndigheters godkännande av att inte tillämpa rätten till tillträde under övergångsperioder utgör ingen auktorisation eller ändring av en auktorisation.

 41. Tjänster som inom unionen tillhandahålls av tredjelandsföretag omfattas av nationella ordningar och nationella bestämmelser. Det finns stora skillnader mellan dessa ordningar och de företag som auktoriserats på grundval av dessa ordningar åtnjuter inte rätt att tillhandahålla tjänster eller etableringsfrihet i andra medlemsstater än där de är etablerade. Det är lämpligt att införa ett gemensamt regelverk på unionsnivå. Denna gemensamma ordning bör harmonisera det i dag uppsplittrade regelverket, säkerställa att tredjelandsföretag som är verksamma i unionen åtnjuter rättslig säkerhet och jämlik behandling, säkerställa att kommissionen har gjort en bedömning av huruvida tredjelands ramverk för tillsyn och affärsuppförande faktiskt är likvärdiga och säkerställa att kunder i unionen som tar i anspråk tredjelandsföretags tjänster ges en jämförbar skyddsnivå.

  När ordningen tillämpas bör kommissionen och medlemsstaterna prioritera de områden som omfattas av G20-åtagandena och överenskommelserna med unionens största handelspartner och de bör beakta den centrala roll unionen spelar på de globala finansmarknaderna och säkerställa att tillämpningen av tredjelandskrav inte hindrar unionens investerare och emittenter att investera i och anskaffa kapital från tredjeland, och omvänt heller inte hindrar tredjelands investerare och emittenter att investera, anskaffa kapital eller erhålla andra finansiella tjänster på unionens marknader, förutom när det är motiverat av objektiva och faktabaserade tillsynsskäl. När kommissionen gör sin bedömning bör hänsyn tas till Internationella organisationen för värdepapperstillsyns (Iosco) tillsynsprinciper Objectives and Principles of Securities Regulation, och dess rekommendationer med Ioscos ändringar och tolkning.

  När ett beslut inte kan fattas om faktisk likvärdighet, behåller de nationella instanserna avgörandet huruvida företag från tredjeland ska få tillhandahålla tjänster i unionen. Kommissionen bör på eget initiativ inleda bedömningar av likvärdighet. Medlemsstaterna bör kunna meddela att de är intresserade av att ett visst eller vissa tredjeland blir föremål för kommissionens bedömningar av likvärdighet, utan att detta förbinder kommissionen att inleda en likvärdighetsbedömning. Likvärdighetsbedömningen bör vara resultatbaserad och bedöma i vilken utsträckning ett tredjelandsregelverk och tillsynssystem åstadkommer likvärdiga och adekvata regleringseffekter och i vilken utsträckning de uppfyller samma mål som unionsrätten. När kommissionen inleder dessa likvärdighetsbedömningar bör den kunna prioritera bland tredjelandsjurisdiktioner och beakta hur viktigt resultatet av bedömningen är för företag och kunder i unionen, förekomsten av tillsyns- och samarbetsavtal mellan tredjelandet och medlemsstaterna, förekomsten av ett faktiskt likvärdigt system för godkännande av värdepappersföretag som är auktoriserade enligt utländska system samt tredjelandets intresse och vilja att engagera sig i likvärdighetsbedömningen. Kommissionen bör övervaka varje betydande förändring av tredjelands regelverk och tillsynssystem, och när så är lämpligt se över likvärdighetsbeslutet.

 42. Enligt denna förordning bör tillhandahållandet av tjänster utan filialer begränsas till godtagbara motparter och professionella kunder. Sådant tillhandahållande bör registreras hos Esma och omfattas av tredjelands tillsyn. Det bör finnas lämpliga samarbetsavtal mellan Esma och behöriga myndigheter i tredjeland.

 43. De bestämmelser i denna förordning som reglerar tredjelandsföretags tillhandhållande av tjänster eller utövande av verksamhet bör inte påverka den möjlighet som personer etablerade i unionen har att på eget initiativ ta i anspråk ett tredjelandsföretags investeringstjänster eller för värdepappersföretag eller kreditinstitut i unionen att på eget initiativ ta i anspråk ett tredjelandsföretags investeringstjänster eller investeringsverksamhet eller för en kund att på eget initiativ ta i anspråk investeringstjänster från ett tredjelandsföretag genom medverkan från ett sådant kreditinstitut eller värdepappersföretag. När ett tredjelandsföretag tillhandahåller en i unionen etablerad person tjänster på dennes egna initiativ bör dessa inte anses ha tillhandahållits inom unionens territorium. När ett tredjelandsföretag söker upp kunder eller potentiella kunder i unionen eller erbjuder eller marknadsför investeringstjänster eller investeringsverksamhet tillsammans med sidotjänster i unionen bör detta inte betraktas som tjänster som tillhandahålls på kundens eget initiativ.

 44. När det gäller godkännande av företag i tredjeland, och i överensstämmelse med unionens internationella skyldigheter enligt avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, inklusive det allmänna tjänstehandelsavtalet, bör beslut som fastställer att tredjelands regelverk och tillsynssystem är likvärdiga med unionens regelverk och tillsynssystem antas endast om detta tredjeland har ett effektivt likvärdigt system för godkännande av värdepappersföretag som är auktoriserade i enlighet med utländska rättsordningar, i överensstämmelse med bl.a. de allmänna regleringsmål och regleringsstandarder som fastställdes vid G20-mötet i september 2009, nämligen att förbättra derivatmarknadernas transparens, begränsa systemriskerna och skydda mot marknadsmissbruk. Ett sådant system bör anses likvärdigt om det säkerställer att det väsentliga resultatet av det tillämpliga regelverket liknar unionens krav, och det bör anses vara effektivt om dessa regler tillämpas på ett konsekvent sätt.

 45. Flera olika kategorier av bedrägerier har ägt rum på andrahandsspotmarknader för EUs utsläppsrätter, vilket kan undergräva förtroendet för det system för handel med utsläppsrätter som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87EG, och åtgärder som vidtas för att stärka systemet med register för EUs utsläppsrätter och villkoren för att öppna ett konto för handel med sådana utsläppsrätter. För att stärka dessa marknaders integritet och säkerställa att de fungerar på ett effektivt sätt, innefattande en övergripande tillsyn av handelsverksamheten, är det lämpligt att komplettera de åtgärder som föreskrivs i direktiv 2003/87/EG genom att helt inbegripa dem i tillämpningsområdet för den här förordningen och direktiv 2014/65/EU, samt för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/EU, genom att klassificera dem som finansiella instrument.

 46. Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. Delegerade akter bör framför allt antas för att utvidga tillämpningsområdet för vissa bestämmelser i denna förordning till centralbanker i tredjeland, för att precisera vissa definitioner, särskilda kostnadsrelaterade bestämmelser som avser tillgången på marknadsdata, tillgång till bud av en storlek vid vilken, eller under vilken, ett företag ska utföra transaktioner med varje annan kund som budet gjorts tillgängligt för, portföljkompression och det vidare fastställandet av när det föreligger ett allvarligt problem med investerarskyddet eller ett hot mot investerarskyddet, finansmarknadernas eller råvarumarknadernas korrekta funktion och deras integritet samt stabiliteten i hela eller delar av unionens finanssystem kan motivera att Esma, EBA eller behöriga myndigheter vidtar åtgärder, Esmas befogenheter avseende positionshantering, förlängning av övergångsperioden enligt artikel 35.5 i denna förordning för en viss tidsperiod och i fråga om undantaget av börshandlade derivat från tillämpningsområdet för vissa bestämmelser i denna förordning under en viss period. Det är särskild viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

 47. I syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen ges genomförandebefogenheter beträffande beslut om fastställande av likvärdighet i fråga om tredjelandsregelverk och tillsynssystem när det gäller tjänster som tillhandahålls av tredjelandsföretag eller tredjelands handelsplatser, uteslutande i fråga om behörighet som handelsplats för derivat som omfattas av handelsskyldigheten och tillgång för centrala motpart och handelsplatser i tredjeland till centrala motparter och handelsplatser etablerade inom unionen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

 48. Eftersom målen för denna förordning, nämligen att införa enhetliga krav för finansiella instrument avseende offentliggörande av uppgifter om handel, rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter, handel med derivat och aktier på organiserade handelsplatser, icke-diskriminerande tillträde till centrala motparter och handelsplatser och till referensvärden, befogenheter avseende produktingripande och befogenheter i fråga om positionshantering och positionslimiter, tredjelandsföretags tillhandahållande av investeringstjänster eller investeringsverksamhet inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, därför att även om nationella behöriga myndigheter visserligen har bättre förutsättningar att övervaka marknadsutvecklingen, så kan de samlade effekterna av de problem som hänför sig till kraven på transparens i samband med handel, transaktionsrapportering, derivathandel samt förbud mot produkter och praxis enbart förstås på ett unionsövergripande plan, utan snarare, på grund av dess omfattning och effekter, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går förordningen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

 49. Inga åtgärder som behöriga myndigheter eller Esma vidtar när de utför sina uppgifter bör direkt eller indirekt diskriminera någon medlemsstat eller grupp av medlemsstater på platsen där reglerna för tillhandahållande av investeringstjänster och investeringsverksamhet i någon valuta finns. Ingen åtgärd som EBA vidtar när de utför sina uppgifter bör varken direkt eller indirekt diskriminera någon medlemsstat eller grupp av medlemsstater.

 50. Tekniska standarder för finansiella tjänster bör säkerställa ett adekvat skydd för insättare, investerare och konsumenter i hela unionen. Eftersom Esma har högspecialiserad expertis på området vore det därför effektivt och lämpligt att Esma anförtros uppgiften att utarbeta förslag till sådana tekniska standarder för tillsyn som inte inbegriper några policyval, och att dessa läggs fram för kommissionen.

 51. Kommissionen bör anta de förslag tekniska standarder för tillsyn som utarbetats av Esma om detaljerade villkor för kraven på transparens för handel, om åtgärder som genomförs inom ramen för penningpolitik, växelkurspolitik och politik för finansiell stabilisering och de kategorier av transaktioner som är relevanta enligt denna förordning, om detaljerade villkor för undantag från kraven på transparens före handel, om arrangemang för att skjuta upp offentliggörande av uppgifter efter handel, om skyldighet att separat tillgängliggöra uppgifter före och efter handel, om kriterierna för tillämpningen av kraven på transparens före handel för systematiska internhandlare, om offentliggörande efter avslutade transaktioner, om innehållet och frekvensen för en begäran av uppgifter för tillhandahållande av information för transparensändamål samt andra beräkningar, om transaktioner som inte bidrar till prisbildningsprocessen, om orderdata som ska bevaras, om transaktionsrapporternas innehåll och specifikationer, om innehåll och specifikationer när det gäller referensuppgifter för finansiella instrument, om de kontraktskategorier som har en direkt, väsentlig och förutsebar effekt inom unionen och de fall där handelsskyldigheten för derivat är nödvändig, om system och förfaranden som säkerställer att transaktioner med clearade derivat överlämnas och godkänns för clearing, om specificering av olika kategorier av indirekta clearingtjänstearrangemang, om derivat som omfattas av ett krav om handel på organiserade handelsplatser, om icke-diskriminerande tillträde till en central motpart och till en handelsplats, om icke-diskriminerande tillträde till och skyldighet att licensiera referensvärden, om den information som det sökande tredjelandsföretaget bör tillhandahålla Esma i sin registreringsansökan. Kommissionen bör anta dessa förslag till tekniska standarder genom delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget och artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

 52. I artikel 95 i direktiv 2014/65/EU föreskrivs en övergångsbestämmelse avseende undantag för vissa C6-energiderivatkontrakt. Därför är det nödvändigt att de tekniska standarder som specificerar clearingkravet och som Esma utarbetat i enlighet med artikel 5.2 b i förordning (EU) nr 648/2012 tar hänsyn till det, och inte inför ett clearingkrav för derivatkontrakt som sedan skulle omfattas av en övergångsbestämmelse avseende undantag för C6-energiderivatkontrakt.

 53. Tillämpningen av kraven i denna förordning bör skjutas upp för att kunna anpassas till tillämpningen av de införlivade bestämmelserna från det omarbetade direktivet och för att fastställa alla viktiga genomförandeåtgärder. Hela lagstiftningspaketet bör således tillämpas från och med samma tidpunkt. Det är inte lämpligt att skjuta upp tillämpningen av de befogenheter som gäller genomförandeåtgärderna, eftersom åtgärder bör vidtas för att så snart som möjligt utarbeta och anta dessa genomförandeåtgärder.

 54. Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och principer som i synnerhet anges i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt skyddet av personuppgifter (artikel 8), rätten till näringsfrihet (artikel 16), rätten till konsumentskydd (artikel 38), rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol (artikel 47) och rätten att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott (artikel 50), och måste tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

 55. Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den 10 februari 2012.

Avdelning I Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1 Syfte och tillämpningsområde

1.I denna förordning fastställs enhetliga krav som gäller följande:

 1. Offentliggörande av uppgifter om handel.

 2. Rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter.

 3. Handel med derivat på organiserade handelsplatser.

 4. Icke-diskriminerande tillträde till clearing och till handel med referensvärden.

 5. Befogenheter för behöriga myndigheter, Esma och EBA i fråga om produktingripanden samt befogenheter för Esma i fråga om kontroller av positionshantering och positionslimiter.

 6. Investeringstjänster eller investeringsverksamheter som tillhandahålls av tredjelandsföretag efter ett tillämpligt kommissionsbeslut om fastställande av likvärdighet, med eller utan filial.

 7. Auktorisation och tillsyn av leverantörer av datarapporteringstjänster.

Förordning (EU) 2019/2175

2.Denna förordning ska tillämpas på värdepappersföretag auktoriserade enligt direktiv 2014/65/EU och kreditinstitut auktoriserade enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU när de tillhandahåller investeringstjänster och/eller utför investeringsverksamhet samt på marknadsoperatörer, inklusive eventuella handelsplatser som de driver.

3.Avdelning V i denna förordning är också tillämplig på alla finansiella och icke-finansiella motparter som omfattas av clearingkravet enligt avdelning II i förordning (EU) nr 648/2012.

Förordning (EU) 2024/791

4.Avdelning VI i denna förordning är även tillämplig på centrala motparter och personer som har äganderätt till referensvärden.

4a.Avdelning VII kapitel 1 i denna förordning är även tillämplig på företag i tredjeland som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver verksamhet inom unionen.

Förordning (EU) 2019/2033

5.Avdelning VIII i denna förordning ska tillämpas på tredjelandsföretag som tillhandahåller investeringstjänster eller investeringsverksamheter inom unionen efter ett tillämpligt kommissionsbeslut om fastställande av likvärdighet, med eller utan filial.

5a.Avdelningarna II och III i den här förordningen ska inte tillämpas på transaktioner för värdepappersfinansiering enligt definitionen i artikel 3.11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365.

Förordning (EU) 2016/1033

5b.Alla multilaterala system ska drivas antingen i enlighet med bestämmelserna i avdelning II i direktiv 2014/65/EU avseende MTF-plattformar eller OTF-plattformar eller i enlighet med bestämmelserna i avdelning III i samma direktiv avseende reglerade marknader.

Systematiska internhandlare ska drivas i enlighet med avdelning III i denna förordning.

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 23 och 28 ska alla värdepappersföretag som genomför transaktioner med finansiella instrument som inte genomförs vid multilaterala system eller systematiska internhandlare följa artiklarna 20 och 21.

Förordning (EU) 2024/791

6.Artiklarna 8, 8a, 8b, 10 och 21 ska inte tillämpas på reglerade marknader, marknadsoperatörer och värdepappersföretag med avseende på en transaktion som ingåtts av en medlem i Europeiska centralbankssystemet (ECBS), om den medlemmen i förväg har underrättat sin motpart om att transaktionen är undantagen och om något av följande gäller:

 1. medlemmen i ECBS är medlem i Eurosystemet i enlighet med kapitel IV i protokoll nr 4 om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, fogat till fördraget om Europeiska unionen och EUF-fördraget, med undantag för artikel 24 i den stadgan,

 2. medlemmen i ECBS är inte medlem i Eurosystemet och transaktionen genomförs inom ramen för ECBS-medlemmens penning- eller valutapolitik, inbegripet transaktioner för att inneha eller förvalta officiella valutareserver, som ECBS-medlemmen har laglig rätt att genomföra, eller

 3. transaktionen genomförs inom ramen för en politik för finansiell stabilitet som denna ECBS-medlem har laglig rätt att genomföra.

Förordning (EU) 2024/791

7.Punkt 6 ska inte tillämpas på transaktioner som genomförs av en ECBS-medlem som inte är medlem i Eurosystemet, inom ramen för denna medlems investeringsverksamhet.

Förordning (EU) 2024/791

8.Esma ska i nära samarbete med ECBS utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera de penning-, valuta- och finansstabilitetspolitiska transaktioner samt de typer av transaktioner som punkterna 6 och 7 är tillämpliga på med avseende på de ECBS-medlemmar som inte är medlemmar i Eurosystemet.

Esma ska lägga fram dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn för kommissionen senast den 29 mars 2026.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

9.Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 50 för att utvidga tillämpningen av punkt 6 i den här artikeln till att omfatta andra centralbanker.

Kommissionen ska därför senast den 1 juni 2015 lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet som utvärderar behandlingen av transaktioner av centralbanker i tredjeland, vilket vid tillämpning av denna punkt inbegriper Banken för internationell betalningsutjämning. Rapporten ska innehålla en analys av deras lagstadgade uppgifter och deras handelsvolymer inom unionen. Rapporten ska

 1. redovisa vilka bestämmelser som tillämpas i berört tredjeland avseende det lagstadgade offentliggörandet av transaktioner som genomförs av centralbanker, inklusive transaktioner som genomförs av medlemmar av ESCB i detta tredjeland, och

 2. utvärdera vilken potentiell inverkan som lagstadgade krav på offentliggörande inom unionen kan ha på transaktioner som genomförs av centralbanker i tredjeland.

Om rapporten kommer fram till att det undantag som avses i punkt 6 är nödvändigt för transaktioner där motparten är en centralbank i ett tredjeland som bedriver penningpolitik, växelkurspolitik eller politik för finansiell stabilitet, ska kommissionen se till att denna centralbank i tredjelandet omfattas av det undantaget.

Artikel 2 Definitioner

1.I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

värdepappersföretag: ett värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i direktiv 2014/65/EU.

2.

investeringstjänster och investeringsverksamhet: investeringstjänster och verksamhet enligt definitionen i artikel 4.1.2 i direktiv 2014/65/EU.

3.

sidotjänst: sidotjänst enligt definitionen i artikel 4.1.3 i direktiv 2014/65/EU.

4.

utförande av order för kunds räkning: utförande av order för kunds räkning enligt definitionen i artikel 4.1.5 i direktiv 2014/65/EU.

5.

handel för egen räkning: handel för egen räkning enligt definitionen i artikel 4.1.6 i direktiv 2014/65/EU.

6.

marknadsgarant: marknadsgarant enligt definitionen i artikel 4.1.7 i direktiv 2014/65/EU.

7.

kund: kund enligt definitionen i artikel 4.1.9 i direktiv 2014/65/EU.

8.

professionell kund: professionell kund enligt definitionen i artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU.

8a.

tillväxtmarknad för små och medelstora företag: en tillväxtmarknad för små och medelstora företag enligt definitionen i artikel 4.1.12 i direktiv 2014/65/EU.

9.

finansiellt instrument: finansiellt instrument enligt definitionen i artikel 4.1.15 i direktiv 2014/65/EU.

10.

marknadsoperatör: marknadsoperatör enligt definitionen i artikel 4.1.18 i direktiv 2014/65/EU.

11.

multilateralt system: ett system eller en facilitet där flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument kan interagera.

12.

systematisk internhandlare: systematisk internhandlare enligt definitionen i artikel 4.1.20 i direktiv 2014/65/EU.

13.

reglerad marknad: reglerad marknad enligt definitionen i artikel 4.1.21 i direktiv 2014/65/EU.

14.

multilateral handelsplattform (MTF-plattform): multilateral handelsplattform enligt definitionen i artikel 4.1.22 i direktiv 2014/65/EU.

15.

organiserad handelsplattform (OTF-plattform): organiserad handelsplattform enligt definitionen i artikel 4.1.23 i direktiv 2014/65/EU.

16.

handelsplats: handelsplats enligt definitionen i artikel 4.1.24 i direktiv 2014/65/EU.

16a.

utsedd publiceringsenhet: ett värdepappersföretag som ansvarar för att offentliggöra transaktioner genom ett godkänt publiceringsarrangemang (APA) i enlighet med artiklarna 20.1 och 21.1.

17.

likvid marknad:

 1. vid tillämpningen av artiklarna 9, 11 och 11a:

  1. När det gäller obligationer, en marknad där det ständigt finns beredda och villiga köpare och säljare, där marknaden bedöms utifrån obligationens emissionsstorlek.

  2. När det gäller andra finansiella instrument eller kategorier av finansiella instrument än dem som avses i led i, en marknad på vilken det ständigt finns tillgängliga och villiga köpare och säljare, där marknaden bedöms i enlighet med följande kriterier, med beaktande av de specifika marknadsstrukturerna för det särskilda finansiella instrumentet eller den särskilda kategorin av finansiella instrument:

   • den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktionsstorleken under ett antal marknadsförhållanden, med beaktande av produkternas art och livscykel inom kategorin av finansiella instrument,

   • antalet och typen av marknadsaktörer, inbegripet förhållandet mellan antalet marknadsaktörer och antalet finansiella instrument som handlas när det gäller en viss produkt,

   • den genomsnittliga storleken på spreadar, om uppgift finns,

   • emissionens storlek, i förekommande fall.

 2. vid tillämpningen av artiklarna 4, 5 och 14, en marknad för ett finansiellt instrument som handlas dagligen, där marknaden bedöms i enlighet med följande kriterier:

  1. Det finansiella instrumentets börsvärde.

  2. Det genomsnittliga dagliga antalet transaktioner med det finansiella instrumentet.

  3. Den genomsnittliga dagliga omsättningen för det finansiella instrumentet.

18.

behörig myndighet: en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1.26 i direktiv 2014/65/EU och, för auktorisation och tillsyn av leverantörer av datarapporteringstjänster, Esma, utom för godkända rapporteringsmekanismer (APA) och godkända publiceringsarrangemang (ARM) med undantag i enlighet med punkt 3 i den här artikeln.

19.

behörig myndighet: behörig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1.26 i direktiv 2014/65/EU.

19.

kreditinstitut: kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

20.

filial: filial enligt definitionen i artikel 4.1.30 i direktiv 2014/65/EU.

21.

nära förbindelser: nära förbindelser enligt definitionen i artikel 4.1.35 i direktiv 2014/65/EU.

22.

ledningsorgan: ledningsorgan enligt definitionen i artikel 4.1.36 i direktiv 2014/65/EU.

22a.

personer i ledande befattning: personer i ledande befattning enligt definitionen i artikel 4.1.37 i direktiv 2014/65/EU.

23.

strukturerad insättning: strukturerad insättning enligt definitionen i artikel 4.1.43 i direktiv 2014/65/EU.

24.

överlåtbara värdepapper: överlåtbara värdepapper enligt definitionen i artikel 4.1.44 i direktiv 2014/65/EU.

25.

depåbevis: depåbevis enligt definitionen i artikel 4.1.45 i direktiv 2014/65/EU.

26.

börshandlad fond: börshandlad fond enligt definitionen i artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU.

27.

certifikat: värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden och vilka, om emittenten betalar tillbaka en investering, har företräde framför aktier men efterställs obligationsinstrument utan säkerhet eller andra liknande instrument.

28.

strukturerade finansiella produkter: värdepapper avsedda att värdepapperisera och överföra kreditrisker kopplade till en pool av finansiella tillgångar, vilka ger värdepappersinnehavaren rätt till att erhålla regelbundna betalningar i förhållande till likviditetsflödet från de underliggande tillgångarna.

29.

derivat: sådana finansiella instrument som definieras i artikel 4.1 led 44 c i direktiv 2014/65/EU, och som avses i avsnitt C 4–10 i bilaga I till det direktivet.

30.

råvaruderivat: finansiella instrument, enligt definitionen i artikel 4.1 led 44 c i direktiv 2014/65/EU, som hänför sig till en råvara eller ett basvärde enligt vad som avses i avsnitt C 10 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU eller punkterna 5, 6, 7 och 10 i avsnitt C i bilaga I till det direktivet.

31.

central motpart: en central motpart i den mening som avses i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 648/2012.

32.

börshandlat derivat: ett derivat som handlas på en reglerad marknad eller på en marknad i ett tredjeland som betraktas som likvärdig med en reglerad marknad i enlighet med artikel 28 i denna förordning och som därmed inte omfattas av definitionen av OTC-derivat enligt definitionen i artikel 2.7 i förordning (EU) nr 648/2012.

32a.

OTC-derivat: OTC-derivat enligt definitionen i artikel 2.1.7 i förordning (EU) nr 648/2012.

33.

genomförbar intresseanmälan: ett meddelande från en medlem eller aktör till en annan i ett handelssystem i relation till tillgängliga intressen för handel och som innehåller all nödvändig information för att ingå avtal om handel.

34.

godkänt publiceringsarrangemang eller APA: en person som enligt denna förordning är auktoriserad att för värdepappersföretags räkning publicera rapporter om värdepappershandeln enligt artiklarna 20 och 21.

35.

tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation eller CTP: en person som auktoriserats i enlighet med avdelning IVa kapitel 1 i denna förordning för att tillhandahålla tjänsten att samla in data från handelsplatser och APA, och konsolidera dessa data i ett kontinuerligt elektroniskt realtidsinformationsflöde som tillhandahåller centrala marknadsdata och regulatoriska data.

36.

godkänd rapporteringsmekanism eller ARM: en person som enligt denna förordning är auktoriserad att för värdepappersföretags räkning rapportera uppgifter om transaktioner till behöriga myndigheter eller Esma.

36a.

leverantör av datarapporteringstjänster: en person som avses i leden 34–36 och en person som avses i artikel 27b.2.

36b.

centrala marknadsdata:

 1. samtliga följande data om en viss aktie eller ETF vid en given tidsstämpel:

  1. För kontinuerliga orderböcker, det europeiska bästa köp- och säljbudet med motsvarande volym.

  2. För handelssystem med auktioner, det pris till vilket handelsalgoritmen bäst skulle tillgodoses och den volym som deltagarna i systemet potentiellt skulle kunna utföra till det priset.

  3. Det transaktionspris och den transaktionsvolym som utförs till det priset.

  4. För transaktioner, typen av handelssystem och tillämpliga undantag och uppskjutanden.

  5. Med undantag för den information som avses i leden i och ii, den MIC-kod som entydigt identifierar handelsplatsen och, för andra utförandeplatser, den identifieringskod som identifierar typen av utförandeplats.

  6. Den standardiserade instrumentidentifierare som gäller på olika utförandeplatser.

  7. Tidsstämpelinformation om följande, beroende på vad som är tillämpligt:

   • Utförandet av transaktionen och eventuella ändringar av detta.

   • Införandet av de bästa köp- och säljbuden i orderboken.

   • Uppgifter om priser eller volymer i ett handelssystem med auktioner.

   • Handelsplatsernas offentliggörande av de uppgifter som anges i första, andra och tredje strecksatserna.

   • Spridning av centrala marknadsdata.

 2. samtliga följande data om en viss obligation eller ett visst OTC-derivat vid en given tidsstämpel:

  1. Det transaktionspris och den kvantitet eller storlek som utförs till det priset.

  2. Den MIC-kod som entydigt identifierar handelsplatsen och, för andra utförandeplatser, den identifieringskod som identifierar typen av utförandeplats.

  3. För obligationer, den standardiserade instrumentidentifierare som gäller på alla utförandeplatser.

  4. För OTC-derivat, de identifierande referensuppgifter som avses i artikel 27.1 andra stycket.

  5. Tidsstämpelinformation om följande:

   • Utförandet av transaktionen och eventuella ändringar av detta.

   • Handelsplatsernas offentliggörande av transaktionen.

   • Spridning av centrala marknadsdata.

  6. Typ av handelssystem och tillämpliga undantag och uppskjutanden.

36c.

regulatoriska data: data om statusen för system som matchar order i finansiella instrument och data som rör handelsstatus för enskilda finansiella instrument.

37.

hemmedlemsstat: en hemmedlemsstat enligt definitionen i artikel 4.1.55 i direktiv 2014/65/EU.

38.

värdmedlemsstat: en värdmedlemsstat enligt definitionen i artikel 4.1.56 i direktiv 2014/65/EU.

39.

referensvärde: en kurs, ett index eller ett tal som gjorts tillgängligt för allmänheten eller publicerats och som periodiskt eller regelbundet beräknas genom tillämpning av en formel eller som baseras på värdet av en eller flera underliggande tillgångar eller priser, inklusive uppskattade priser, faktiska eller uppskattade räntesatser eller andra värden eller enkäter, och på grundval av vilket det belopp som ska betalas enligt ett finansiellt instrument eller värdet av ett finansiellt instrument fastställs.

40.

samverkansöverenskommelse: samverkansöverenskommelse enligt definitionen i artikel 2.12 i förordning (EU) nr 648/2012.

41.

finansiella institut i tredjeland: enheter vilkas huvudkontor är etablerat i ett tredjeland och som enligt det tredjelandets lagstiftning auktoriserats eller godkänts att bedriva sådana tjänster eller verksamheter som förtecknas i direktiv 2013/36/EU, direktiv 2014/65/EU, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU.

42.

företag i tredjeland: företag i tredjeland enligt definitionen i artikel 4.1.57 i direktiv 2014/65/EU.

43.

grossistenergiprodukt: grossistenergiprodukt enligt definitionen i artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011.

44.

jordbruksråvaruderivat: derivatkontrakt som avser de produkter som anges i artikel 1 i, och i del I–XX och XXIV/1 i bilaga I till, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013.

45.

fragmentering av likviditeten: en situation i vilken

 1. deltagare på en handelsplats inte kan ingå en transaktion med en eller flera andra deltagare på denna handelsplats, eftersom det saknas clearingarrangemang som alla deltagare har tillträde till, eller

 2. en clearingmedlem eller dess kunder skulle tvingas inneha sina positioner i ett finansiellt instrument i fler än hos en central motpart, vilket begränsar potentialen för nettning av finansiella exponeringar.

46.

statspapper: statspapper enligt definitionen i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU.

47.

portföljkompression: en riskreduceringstjänst, där två eller fler motparter helt eller delvis avslutar några av eller alla de derivat som lämnats av dessa motparter för att ingå i portföljkompressionen och ersätta de derivat som avslutats med ett annat derivat vars kombinerade nominella värde är mindre än det kombinerade nominella värdet för de derivat som avslutats.

48.

byte av kontrakt mot fysiska varor: en transaktion rörande derivatkontrakt eller annat finansiellt instrument som förutsätter samtidig leverans av samma mängd av en underliggande fysisk tillgång.

49.

paketorder: en order som är prissatt som en enda enhet

 1. för genomförande av ett byte av kontrakt mot fysiska varor, eller

 2. i två eller flera finansiella instrument, för genomförande av en pakettransaktion.

50.

pakettransaktion:

 1. ett byte av kontrakt mot fysiska varor, eller

 2. en transaktion som innebär ett genomförande av två eller flera sammansatta transaktioner avseende finansiella instrument och som uppfyller samtliga följande kriterier:

  1. transaktionen genomförs mellan två eller flera motparter,

  2. varje komponent i transaktionen innebär en relevant ekonomisk eller finansiell risk med anknytning till samtliga andra komponenter, och

  3. genomförandet av varje komponent sker samtidigt och förutsätter genomförandet av samtliga andra komponenter.

Förordning (EU) 2024/791

2.Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 för att precisera vissa tekniska detaljer i definitionerna i punkt 1, för att anpassa dem till marknadsutvecklingen.

3.Kommissionen ska anta en delegerad akt i enlighet med artikel 50 med kriterier för att identifiera sådana ARM och APA som, genom undantag från denna förordning på grund av sin begränsade relevans för den inre marknaden, omfattas av auktorisation och tillsyn av en medlemsstats behöriga myndighet enligt definitionen i artikel 4.1.26 i direktiv 2014/65/EU.

När kommissionen antar den delegerade akten ska den beakta en eller flera av följande faktorer:

 1. I vilken utsträckning tjänsterna tillhandahålls värdepappersföretag som är auktoriserade i endast en medlemsstat.

 2. Antalet handelsrapporter eller transaktioner.

 3. Huruvida ARM eller APA är en del av en grupp finansmarknadsaktörer med gränsöverskridande verksamhet.

Om en enhet står under Esmas tillsyn för någon tjänst som den tillhandahåller i egenskap av en leverantör av datarapporteringstjänster enligt denna förordning, ska ingen av dess verksamheter som en ARM eller ett APA undantas från tillsyn av Esma enligt den delegerade akt som antagits enligt denna punkt.

Förordning (EU) 2019/2175

Avdelning II Transparens när det gäller handelsplatser

Kapitel 1 Transparens när det gäller aktieinstrument

Artikel 3 Krav på transparens före handel på handelsplatser för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument

1.Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska offentliggöra aktuella köp- och säljbud och orderdjupet vid de priser som visas i deras system för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument som handlas på en handelsplats. Det kravet ska även gälla för genomförbara intresseanmälningar. Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska under den tid då marknaderna normalt är öppna kontinuerligt offentliggöra den informationen.

2.De transparenskrav som avses i punkt 1 ska anpassas för olika kategorier av handelssystem, däribland orderbokssystem, budbaserade system, hybridsystem samt system med periodiskt återkommande auktioner.

3.Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska på rimliga affärsvillkor och på icke-diskriminerande grunder ge tillträde till de arrangemang de använder för att offentliggöra den information som avses i punkt 1 till värdepappersföretag som enligt artikel 14 är skyldiga att offentliggöra sina bud i fråga om aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument.

Artikel 4 Undantag när det gäller aktieinstrument

1.Behöriga myndigheter ska kunna medge undantag från kravet för marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats att offentliggöra den information som avses i artikel 3.1 när det gäller följande:

 1. System som matchar order som är baserade på en handelsmetod där priset på det finansiella instrument som avses i artikel 3.1 härleds från en handelsplats där det finansiella instrumentet först togs upp till handel eller den mest relevanta marknaden vad gäller likviditet, där referenspriset är allmänt tillgängligt och betraktas som ett tillförlitligt referenspris av marknadsdeltagare. För fortsatt användning av det undantaget ska de villkor som anges i artikel 5 gälla.

 2. System som resulterar i manuella avslut som

  1. genomförs till en kurs som faller inom det aktuella volymvägda intervallet (spread) mellan köp- och säljkurs i orderboken eller ligger inom intervallet mellan marknadsgaranternas köp- och säljbud på den handelsplats som driver systemet,

  2. avser illikvida aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat eller andra liknande finansiella instrument som inte omfattas av begreppet likvid marknad och som genomförs inom en viss procentandel av ett lämpligt referenspris, där procentandelen och referenspriset ska ha fastställts i förväg av systemoperatören, eller

  3. är föremål för andra villkor än det aktuella marknadspriset för det finansiella instrumentet.

 3. Order av större omfattning än normalt på marknaden.

 4. Order som genom en orderhanteringsfacilitet på handelsplatsen hålls dolda i avvaktan på att de senare ska visas.

Förordning (EU) 2024/791

2.Det referenspris som avses i punkt 1 a ska fastställas genom något av följande värden:

 1. Mittpunkten inom de aktuella köp- och säljbuden på den handelsplats där det finansiella instrumentet först togs upp till handel eller den mest relevanta marknaden i termer av likviditet.

 2. När det pris som avses i led a inte finns tillgängligt, öppnings- eller slutkurs för den relevanta handelssessionen.

För order ska de priser som avses i led b endast användas som referens utanför den kontinuerliga handelsfasen av den relevanta handelssessionen.

3.När handelsplatser utnyttjar system som formaliserar manuella avslut i enlighet med punkt 1 b i ska

 1. dessa transaktioner genomföras i enlighet med handelsplatsens regler,

 2. handelsplatsen se till att det finns arrangemang, system och förfaranden för att förhindra och upptäcka marknadsmissbruk eller försök till marknadsmissbruk i samband med sådana manuella avslut, i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 596/2014, och

 3. handelsplatsen inrätta, upprätthålla och tillämpa system för att upptäcka eventuella försök att utnyttja undantaget för att kringgå andra krav i denna förordning eller i direktiv 2014/65/EU och rapportera sådana försök till den behöriga myndigheten.

När en behörig myndighet beviljar undantag enligt punkt 1 b i eller 1 b iii ska denna behöriga myndighet övervaka hur handelsplatsen utnyttjar undantaget, för att försäkra sig om att villkoren för utnyttjandet av undantaget respekteras.

4.Innan undantag medges enligt punkt 1, ska behöriga myndigheter underrätta Esma och andra behöriga myndigheter om hur varje enskilt undantag är avsett att användas samt förklara hur det ska tillämpas, inklusive uppgifter om den handelsplats där referenspriset fastställs enligt punkt 1 a. Avsikten att medge ett undantag ska anmälas minst fyra månader innan undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom två månader efter det att anmälan mottagits, avge ett icke bindande yttrande till behöriga myndigheter som fastställer i vad mån undantaget är förenligt med de krav som anges i punkt 1 och som specificeras i de tekniska standarder för tillsyn som antagits enligt punkt 6. Om den behöriga myndigheten medger ett undantag och en annan medlemsstats behöriga myndighet invänder kan den berörda myndigheten på nytt hänskjuta ärendet till Esma, som kan utöva de befogenheter som den tilldelats enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010. Esma ska övervaka hur undantagen tillämpas och lägga fram en årlig rapport för kommissionen om hur tillämpningen sker i praktiken.

5.En behörig myndighet får, antingen på eget initiativ eller på begäran av en annan behörig myndighet, återkalla ett undantag som beviljats enligt punkt 1, såsom anges i punkt 6 om den konstaterar att undantaget tillämpas på ett sätt som avviker från dess ursprungliga syfte eller om den anser att undantaget används för att kringgå de bestämmelser som fastställs i denna artikel.

Behöriga myndigheter ska underrätta Esma och andra behöriga myndigheter om ett sådant återkallande och lämna en fullständig motivering av sitt beslut.

6.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera följande:

 1. De närmare uppgifter om data före handel, köp- och säljbud eller utsedda marknadsgaranters bud och det orderdjup vid dessa priser som ska offentliggöras för varje berörd kategori av finansiella instrument i enlighet med artikel 3.1, med beaktande av den nödvändiga anpassningen för olika typer av handelssystem i enlighet med vad som anges i artikel 3.2.

 2. De mest relevanta marknaderna i termer av likviditet för ett finansiellt instrument, i enlighet med punkt 1 a.

 3. De specifika egenskaperna hos ett manuellt avslut, när det gäller de olika sätt på vilka en medlem eller deltagare på en handelsplats kan genomföra ett sådant manuellt avslut.

 4. De manuella avslut som inte bidrar till prisbildningen vilka omfattas av undantaget i punkt 1 b iii.

 5. Storleken på order som är av stor omfattning och typen och minimistorleken på order som genom en orderhanteringsfacilitet på en handelsplats hålls dolda i avvaktan på att de senare ska visas, för vilka det kan göras undantag från kravet på uppgifter före handel enligt punkt 1 för varje berörd kategori av finansiella instrument.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 3 juli 2015.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket, i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

7.Undantag som medgetts av behöriga myndigheter i enlighet med artiklarna 29.2 och 44.2 i direktiv 2004/39/EG och artiklarna 18, 19 och 20 i förordning (EG) nr 1287/2006 före den 3 januari 2018 ska granskas av Esma senast den 3 januari 2020. Esma ska avge ett yttrande till berörda behöriga myndighet som fastställer i vad mån varje enskilt undantag fortfarande är förenligt med bestämmelserna i denna förordning och i tekniska standarder för tillsyn som grundar sig på denna förordning.

Förordning (EU) 2016/1033

Artikel 5 Volymtak

1.Handelsplatser ska avbryta sin användning av det undantag som avses i artikel 4.1 a om den andel av handeln med ett finansiellt instrument i unionen som utförs enligt detta undantag överstiger 7 % av den totala volymen av handeln med det finansiella instrumentet i unionen. Handelsplatserna ska grunda sitt beslut att tillfälligt upphäva användningen av detta undantag på de data som Esma offentliggjort i enlighet med punkt 4 i den här artikeln och ska fatta ett sådant beslut inom två arbetsdagar efter offentliggörandet av dessa data och under en period av tre månader.

Förordning (EU) 2024/791

2.har upphävts.

Förordning (EU) 2024/791

3.har upphävts.

Förordning (EU) 2024/791

4.Esma ska inom sju arbetsdagar efter utgången av mars, juni, september och december varje kalenderår offentliggöra den totala handelsvolymen i unionen per finansiellt instrument under de föregående tolv månaderna, den procentandel av handeln med ett finansiellt instrument som genomförts i unionen enligt det undantag som avses i artikel 4.1 a och den metod som används för att härleda dessa procentandelar av handeln med varje finansiellt instrument.

Förordning (EU) 2024/791

5.har upphävts.

Förordning (EU) 2024/791

6.har upphävts.

Förordning (EU) 2024/791

7.För att säkerställa en tillförlitlig grund för att övervaka den handel som sker enligt det undantag som avses i artikel 4.1 a och för att avgöra om den begränsning som avses i punkt 1 har överskridits ska operatörer av handelsplatser ha system och förfaranden inrättade som gör det möjligt att identifiera alla transaktioner som har genomförts på deras handelsplats enligt detta undantag.

Förordning (EU) 2024/791

8.Perioden för Esmas offentliggörande av handelsdata, och för vilken handel med ett finansiellt instrument enligt undantaget ska övervakas, ska inledas den 29 september 2025.

Förordning (EU) 2024/791

9.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar vilken metod, inbegripet anmälan av transaktioner, Esma använder för att sammanställa, beräkna och offentliggöra transaktionsdata, i enlighet med punkt 4, i syfte att lämna korrekta mätningar av den totala handelsvolymen per finansiellt instrument och de procentandelar handel som använder undantaget i unionen.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 29 mars 2025.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

10.Senast den 29 september 2027, och därefter varje år, ska Esma till kommissionen överlämna en rapport med en bedömning av det tröskelvärde för volymtak som anges i punkt 1, med beaktande av finansiell stabilitet, internationell bästa praxis, unionsföretagens konkurrenskraft, marknadspåverkans storlek och prisbildningsprocessens effektivitet.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 för att ändra denna förordning genom att ändra det tröskelvärde för volymtak som anges i punkt 1 i denna artikel. Vid tillämpningen av detta stycke ska kommissionen beakta Esmas rapport som avses i första stycket i denna punkt, den internationella utvecklingen samt de standarder som överenskommits på unionsnivå eller internationell nivå.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 6 Krav på transparens efter handel på handelsplatser för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument

1.Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska offentliggöra pris, volym och tidpunkt för de transaktioner som utförts med aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument som handlas på denna handelsplats. Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska offentliggöra alla uppgifter som rör sådana transaktioner så nära realtid som det är tekniskt möjligt.

2.Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska på rimliga affärsvillkor och på icke-diskriminerande grunder ge tillträde till de arrangemang de använder för att offentliggöra den information som avses i punkt 1 i denna artikel till värdepappersföretag som enligt artikel 20 är skyldiga att offentliggöra närmare uppgifter om sina transaktioner med aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument.

Artikel 7 Tillstånd att skjuta upp offentliggörande

1.Behöriga myndigheter ska kunna ge marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats tillstånd att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner baserat på deras typ eller storlek.

Behöriga myndigheter ska framför allt kunna tillåta att offentliggörandet skjuts upp för transaktioner som är av större omfattning än normalt på marknaden för ifrågavarande aktie, depåbevis, börshandlade fond, certifikat och andra liknande finansiella instrument eller kategorier av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat eller liknande finansiella instrument.

Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska på förhand inhämta tillstånd från behöriga myndigheter för de föreslagna arrangemangen för uppskjutet offentliggörande och tydligt informera marknadsaktörer och allmänheten om de arrangemangen. Esma ska övervaka hur de arrangemangen för ett uppskjutet offentliggörande tillämpas och lägga fram en årlig rapport för kommissionen om hur de används i praktiken.

Om en behörig myndighet tillåter att ett offentliggörande skjuts upp och en annan medlemsstats behöriga myndighet invänder mot detta uppskjutande eller mot hur den beviljade auktorisationen faktiskt tillämpas, kan den berörda behöriga myndigheten på nytt hänskjuta ärendet till Esma, som kan utöva de befogenheter som den tilldelats enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.

2.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera följande på ett sådant sätt att den information som krävs enligt artikel 64 i direktiv2014/65/EU kan offentliggöras:

 1. De uppgifter om transaktioner som värdepappersföretag, däribland systematiska internhandlare samt marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats, ska offentliggöra för varje berörd kategori av finansiella instrument i enlighet med artikel 6.1, inklusive identifieringskoder för de olika kategorier av transaktioner som offentliggörs enligt artiklarna 6.1 och 20, med åtskillnad mellan dem som bestäms av faktorer som i första hand har samband med värderingen av de finansiella instrumenten och dem som fastställs genom andra faktorer.

 2. Den tidsgräns som kan anses förenlig med kravet på offentliggörande så nära realtid som möjligt, inklusive när transaktionerna genomförs utanför marknadernas normala öppettider.

 3. Villkoren för att ge värdepappersföretag, däribland systematiska internhandlare, marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats, tillstånd att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner för varje berörd kategori av finansiella instrument i enlighet med punkt 1 i den här artikeln och artikel 20.1.

 4. De kriterier som ska gälla när det fastställs för vilka transaktioner man på grundval av storleken eller typ, inklusive likviditetsprofil, för varje aktie, depåbevis, börshandlad fond, certifikat eller liknande finansiellt instrument kan tillåta att offentliggörandet skjuts upp för varje enskild kategori av finansiella instrument.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 3 juli 2015.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket, i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Kapitel 2 Transparens när det gäller icke-aktierelaterade instrument

Artikel 8 Krav på transparens före handel på handelsplatser för obligationer, strukturerade finansiella produkter och utsläppsrätter

1.När marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats tillämpar en central limitorderbok eller ett handelssystem med periodiskt återkommande auktioner ska de offentliggöra aktuella köp- och säljbud och orderdjupet vid dessa priser som visas i deras system för obligationer, strukturerade finansiella produkter och utsläppsrätter. Dessa marknadsoperatörer och värdepappersföretag ska under den tid då marknaderna normalt är öppna kontinuerligt offentliggöra den informationen.

Förordning (EU) 2024/791

2.De transparenskrav som avses i punkt 1 ska anpassas till olika typer av handelssystem.

Förordning (EU) 2024/791

3.har upphävts.

Förordning (EU) 2024/791

4.har upphävts.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 8a Krav på transparens före handel på handelsplatser när det gäller derivat

1.När marknadsoperatörer som driver en reglerad marknad tillämpar en central limitorderbok eller ett handelssystem med periodiskt återkommande auktioner ska de offentliggöra aktuella köp- och säljbud och orderdjupet vid dessa priser som visas i deras system för börshandlade derivat. Dessa marknadsoperatörer ska under den tid då marknaderna normalt är öppna kontinuerligt offentliggöra den informationen.

Förordning (EU) 2024/791

2.När marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en MTF- eller OTF-plattform tillämpar en central limitorderbok eller ett handelssystem med periodiskt återkommande auktioner ska de offentliggöra aktuella köp- och säljbud och orderdjupet vid dessa priser som visas i deras system för OTC-derivat som är denominerade i euro, japanska yen, US-dollar eller brittiska pund och som

 1. omfattas av clearingkravet enligt avdelning II i förordning (EU) nr 648/2012, clearas centralt och, när det gäller räntederivat, har en avtalsenlig löptid på 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25 eller 30 år,

 2. är kreditswappar med ett namn som hänvisar till en global systemviktig bank och som clearas centralt, eller

 3. är kreditswappar som hänvisar till ett index som omfattar globala systemviktiga banker och som clearas centralt.

Dessa marknadsoperatörer och värdepappersföretag ska under den tid då marknaderna normalt är öppna kontinuerligt offentliggöra den informationen.

Förordning (EU) 2024/791

3.De transparenskrav som avses i punkterna 1 och 2 ska anpassas för olika typer av handelssystem.

Förordning (EU) 2024/791

4.Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 för att ändra punkt 2 första stycket i den här artikeln när det gäller OTC-derivat som omfattas av transparenskraven i det stycket mot bakgrund av marknadsutvecklingen.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 8b Krav på transparens före handel på handelsplatser när det gäller paketorder

1.När marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats tillämpar en central limitorderbok eller ett handelssystem med periodiskt återkommande auktioner ska de offentliggöra aktuella köp- och säljbud och orderdjupet vid dessa priser som visas i deras system för paketorder som består av obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat. Dessa marknadsoperatörer och värdepappersföretag ska under den tid då marknaderna normalt är öppna kontinuerligt offentliggöra denna information.

Förordning (EU) 2024/791

2.De transparenskrav som avses i punkt 1 ska anpassas till olika typer av handelssystem.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 9 Undantag för obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter, derivat och paketorder

1.Behöriga myndigheter ska kunna ge marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats undantag från kravet att offentliggöra den information som avses i artiklarna 8.1, 8a.1, 8a.2 och 8b.1 för

 1. order av större omfattning än normalt på marknaden och order som genom en orderhanteringsfacilitet på handelsplatsen hålls dolda i avvaktan på att de senare ska visas,

 2. [utgått]

 3. OTC-derivat som inte omfattas av den handelsskyldighet som avses i artikel 28 och för vilka det inte finns någon likvid marknad, och andra finansiella instrument för vilka det inte finns någon likvid marknad,

 4. order avseende genomförande av ett byte av kontrakt mot fysiska varor, och

 5. paketorder som uppfyller något av följande villkor:

  1. minst en av komponenterna är ett finansiellt instrument för vilket det inte finns en likvid marknad, såvida det inte finns en likvid marknad för paketordern i dess helhet,

  2. minst en av komponenterna är av stor omfattning jämfört med den normala marknadsstorleken, såvida det inte finns en likvid marknad för paketordern i dess helhet,

  3. [utgått].

Förordning (EU) 2024/791

2.Innan undantag medges enligt punkt 1 ska behöriga myndigheter underrätta Esma och andra behöriga myndigheter om hur varje enskilt undantag är avsett att användas samt förklara hur de ska tillämpas. Avsikten att medge ett undantag ska anmälas minst fyra månader innan undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom två månader efter det att anmälan mottagits, avge ett yttrande till behöriga myndigheter som fastställer i vad mån undantaget är förenligt med de krav som anges i punkt 1 och som specificeras i de tekniska standarder för tillsyn som antagits enligt punkt 5. Om den behöriga myndigheten medger ett undantag och en annan medlemsstats behöriga myndighet invänder kan den berörda myndigheten på nytt hänskjuta ärendet till Esma, som kan utöva de befogenheter som den tilldelats enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010. Esma ska övervaka hur undantagen tillämpas och lägga fram en årlig rapport för kommissionen om hur tillämpningen sker i praktiken.

2a.Behöriga myndigheter ska kunna medge undantag från det krav som avses i artikel 8b.1 för varje enskild komponent i en paketorder.

Förordning (EU) 2024/791

3.Behöriga myndigheter får, antingen på eget initiativ eller på begäran av andra behöriga myndigheter eller Esma, återkalla ett undantag som beviljats enligt punkt 1 om de konstaterar att undantaget används på ett sätt som avviker från dess ursprungliga syfte eller om de anser att undantaget används för att kringgå de krav som fastställs i denna artikel.

Behöriga myndigheter ska utan dröjsmål och innan återkallandet träder i kraft underrätta Esma och andra behöriga myndigheter om ett sådant återkallande och lämna en fullständig motivering av sitt beslut.

Förordning (EU) 2024/791

4.Den behöriga myndighet som ansvarar för tillsynen över en eller flera handelsplatser där en kategori av obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat handlas får, om likviditeten för den kategorin av finansiella instrument understiger ett specificerat tröskelvärde, tillfälligt upphäva de skyldigheter som avses i artikel 8. Det specificerade tröskelvärdet ska fastställas på grundval av objektiva kriterier som är specifika för marknaden för det berörda finansiella instrumentet. Meddelandet om ett sådant tillfälligt upphävande ska offentliggöras på den berörda behöriga myndighetens webbplats och meddelas Esma. Esma ska offentliggöra detta tillfälliga upphävande på sin webbplats.

Det tillfälliga upphävandet ska gälla en inledande period på högst tre månader räknat från dagen för dess offentliggörande på den berörda behöriga myndighetens webbplats. Detta tillfälliga upphävande får förlängas med ytterligare perioder på högst tre månader åt gången om skälen för det tillfälliga upphävandet kvarstår. Om det tillfälliga upphävandet inte förlängs efter denna period på tre månader ska det automatiskt upphöra att gälla.

Innan de skyldigheter som avses i artikel 8 upphävs eller ett tillfälligt upphävande förnyas ska den relevanta behöriga myndigheten underrätta Esma om sin avsikt och ge en förklaring. Esma ska så snart som möjligt avge ett yttrande till den behöriga myndigheten om huruvida Esma anser att det tillfälliga upphävandet eller förnyandet av det tillfälliga upphävandet är berättigat i enlighet med första och andra styckena i denna punkt.

Förordning (EU) 2024/791

5.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera följande:

 1. Parametrarna och metoderna för att beräkna det tröskelvärde för likviditet som avses i punkt 4 vad gäller det finansiella instrumentet. De parametrar och metoder som medlemsstaterna ska tillämpa för att beräkna tröskelvärdet ska fastställas på ett sådant sätt att när tröskelvärdet nås motsvarar detta en betydande minskning av likviditeten på alla handelsplatser inom unionen för det berörda finansiella instrumentet utifrån de kriterier som används enligt artikel 2.1.17.

 2. De köp- och säljbud och det orderdjup vid dessa priser som ska offentliggöras för varje berörd kategori av finansiella instrument i enlighet med artiklarna 8.1, 8a.1, 8a.2 och 8b.1, med beaktande av den nödvändiga anpassningen för olika typer av handelssystem i enlighet med vad som anges i artiklarna 8.2, 8a.3 och 8b.2.

 3. Storleken på order av stor omfattning och typen och minimistorleken på order som genom en orderhanteringsfacilitet hålls dolda i avvaktan på att de senare ska visas för vilka undantag från kravet på information före handel kan medges enligt punkt 1 för varje berörd kategori av finansiella instrument.

 4. [utgått]

 5. De finansiella instrument eller kategorier av finansiella instrument för vilka det saknas en likvid marknad där undantag från kravet på information före handel kan medges enligt punkt 1.

 6. Egenskaperna hos centrala orderböcker med limiter och handelssystem med periodiskt återkommande auktioner.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 29 mars 2025.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

6.I syfte att säkerställa en konsekvent tillämpning av punkt 1 e leden i och ii ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att fastställa en metod för att avgöra för vilka paketorder som det finns en likvid marknad. Vid utarbetandet av en sådan metod för fastställandet av huruvida det finns en likvid marknad för en paketorder i dess helhet, ska Esma göra en bedömning av om paketet är standardiserat och ofta föremål för handel.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 28 februari 2017.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket, i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2016/1033

Artikel 10 Krav på transparens efter handel på handelsplatser när det gäller obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat

1.Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska offentliggöra pris, volym och tidpunkt för de transaktioner som avser obligationer, strukturerade finansiella produkter och utsläppsrätter som handlas på en handelsplats. Dessa krav ska också tillämpas på transaktioner som avser börshandlade derivat och OTC- derivat enligt artikel 8a.2. Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska offentliggöra alla uppgifter som rör sådana transaktioner så nära realtid som det är tekniskt möjligt.

Förordning (EU) 2024/791

2.Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska på rimliga affärsvillkor och på icke-diskriminerande grunder ge tillträde till sina arrangemang för att offentliggöra informationen enligt punkt 1 i denna artikel för värdepappersföretag som enligt artikel 21 är skyldiga att offentliggöra uppgifter om sina transaktioner med obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och OTC-derivat enligt artikel 8a.2.

Förordning (EU) 2024/791

3.Information om en pakettransaktion ska göras tillgänglig för varje komponent så nära realtid som det är tekniskt möjligt, med beaktande av behovet att tilldela priser till enskilda finansiella instrument, och ska innehålla en flagga som anger att komponenten tillhör ett paket.

Om en komponent i pakettransaktionen uppfyller kraven för uppskjutet offentliggörande enligt artikel 11 eller 11a ska information om den komponenten offentliggöras efter det att uppskjutandeperioden för transaktionen löpt ut.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 11 Uppskjutet offentliggörande när det gäller obligationer, strukturerade finansiella produkter eller utsläppsrätter

1.Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats får skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner som avser obligationer, strukturerade finansiella produkter eller utsläppsrätter som handlas på en handelsplats, inbegripet pris och volym, i enlighet med denna artikel.

Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska tydligt informera marknadsaktörer och allmänheten om arrangemangen för uppskjutet offentliggörande. Esma ska övervaka hur dessa arrangemang tillämpas och vartannat år lägga fram en rapport för kommissionen om hur de används i praktiken.

Förordning (EU) 2024/791

1a.Arrangemangen för uppskjutet offentliggörande när det gäller obligationer eller kategorier av obligationer ska organiseras enligt följande fem kategorier:

 1. Kategori 1: Transaktioner av medelstor storlek i ett finansiellt instrument för vilket det finns en likvid marknad.

 2. Kategori 2: Transaktioner av medelstor storlek i ett finansiellt instrument för vilket det inte finns en likvid marknad.

 3. Kategori 3: Transaktioner av stor storlek i ett finansiellt instrument för vilket det finns en likvid marknad.

 4. Kategori 4: Transaktioner av stor storlek i ett finansiellt instrument för vilket det inte finns en likvid marknad.

 5. Kategori 5: Transaktioner av mycket stor storlek.

När uppskjutandeperioden löper ut ska samtliga uppgifter för varje enskild transaktion offentliggöras.

Förordning (EU) 2024/791

1b.Arrangemangen för uppskjutet offentliggörande när det gäller strukturerade finansiella produkter eller utsläppsrätter, eller kategorier av dessa, som handlas på en handelsplats ska organiseras i enlighet med de tekniska standarder för tillsyn som avses i punkt 4 g.

När uppskjutandeperioden löper ut ska samtliga uppgifter för varje enskild transaktion offentliggöras.

Förordning (EU) 2024/791

2.Den behöriga myndighet som ansvarar för tillsynen över en eller flera handelsplatser där en kategori av obligationer, strukturerade finansiella produkter eller utsläppsrätter handlas får, om likviditeten för den kategorin av finansiella instrument understiger det tröskelvärde som fastställs i enlighet med den metod som avses i artikel 9.5 a, tillfälligt upphäva de skyldigheter som avses i artikel 10. Detta tröskelvärde ska fastställas på grundval av objektiva kriterier som är specifika för marknaden för det berörda finansiella instrumentet.

Ett sådant tillfälligt upphävande ska offentliggöras på den berörda behöriga myndighetens webbplats och meddelas Esma. Esma ska offentliggöra detta tillfälliga upphävande på sin webbplats.

Esma får i en krissituation, såsom en betydande negativ effekt på likviditeten för en kategori av obligationer, strukturerade finansiella produkter eller utsläppsrätter som handlas i unionen, förlänga de längsta uppskjutandeperioder som fastställts i enlighet med de tekniska standarder för tillsyn som antagits i enlighet med punkt 4 f och g. Innan beslut fattas om en sådan förlängning ska Esma samråda med varje behörig myndighet som ansvarar för tillsynen över en eller flera handelsplatser där denna kategori av obligationer, strukturerade finansiella produkter eller utsläppsrätter handlas. En sådan förlängning ska offentliggöras på Esmas webbplats.

Det tillfälliga upphävande som avses i första stycket eller den förlängning som avses i tredje stycket ska gälla en inledande period på högst tre månader räknat från dagen för dess offentliggörande på den berörda behöriga myndighetens eller Esmas webbplats. Detta tillfälliga upphävande eller denna förlängning får förnyas med ytterligare perioder på högst tre månader åt gången om skälen för det tillfälliga upphävandet eller förlängningen kvarstår.

Innan den berörda behöriga myndigheten tillfälligt upphäver eller förnyar det tillfälliga upphävande som avses i första stycket ska den underrätta Esma om sin avsikt och ge en förklaring. Esma ska så snart som möjligt avge ett yttrande till den behöriga myndigheten om huruvida Esma anser att det tillfälliga upphävandet eller förnyandet av det tillfälliga upphävandet är berättigat i enlighet med första och fjärde styckena.

Förordning (EU) 2024/791

3.Utöver det uppskjutna offentliggörande som avses i punkt 1 får den behöriga myndigheten i en medlemsstat, när det gäller statspapper som emitterats av den medlemsstaten eller kategorier av statspapper, tillåta

 1. att uppgifter om en enskild transaktions volym inte offentliggörs under en förlängd period på högst sex månader, eller

 2. att uppgifter om flera transaktioner offentliggörs i aggregerad form under en förlängd period på högst sex månader.

När det gäller transaktioner med statspapper som inte emitterats av en medlemsstat ska beslut i enlighet med första stycket fattas av Esma.

Esma ska på sin webbplats offentliggöra förteckningen över uppskjutanden som är tillåtna enligt första och andra styckena. Esma ska övervaka hur beslut som fattas enligt första och andra styckena tillämpas och vartannat år lägga fram en årlig rapport för kommissionen om hur de används i praktiken.

När uppskjutandeperioden löper ut ska samtliga uppgifter om transaktionerna på individuell basis offentliggöras.

Förordning (EU) 2024/791

4.Esma ska, efter samråd med den expertgrupp med berörda parter som inrättats enligt artikel 22b.2, utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att precisera följande, på ett sådant sätt att den information som krävs enligt denna artikel och artikel 27g kan offentliggöras:

 1. De uppgifter om transaktioner som värdepappersföretag och marknadsoperatörer ska offentliggöra för varje kategori av finansiella instrument i enlighet med punkt 1 i denna artikel, inbegripet identifieringskoder för de olika typer av transaktioner som offentliggörs enligt artiklarna 10.1 och 21.1, där åtskillnad ska göras mellan dem som bestäms av faktorer som i första hand har samband med värderingen av de finansiella instrumenten och dem som bestäms av andra faktorer.

 2. Den tidsgräns som anses uppfylla kravet på offentliggörande så nära realtid som det är tekniskt möjligt, inbegripet när transaktioner utförs utanför marknadernas normala öppettider.

 3. För vilka strukturerade finansiella produkter eller utsläppsrätter som handlas på en handelsplats, eller kategorier därav, det finns en likvid marknad.

 4. Vad som utgör en likvid och illikvid marknad för obligationer, eller kategorier därav, uttryckt som tröskelvärden som fastställs utifrån emissionsstorleken på dessa obligationer.

 5. För en likvid eller illikvid obligation, eller för en kategori av dessa, vad som utgör en transaktion av medelstor, av stor och av mycket stor storlek, enligt vad som avses i punkt 1a i denna artikel, på grundval av en kvantitativ och kvalitativ analys och med beaktande av kriterierna i artikel 2.1.17 a och, i tillämpliga fall, andra relevanta kriterier.

 6. När det gäller obligationer, eller kategorier av obligationer, de uppskjutandeperioder för pris och volym som gäller för var och en av de fem kategorier som anges i punkt 1a, med tillämpning av följande längsta tidsperioder:

  1. För transaktioner i kategori 1: ett uppskjutande av priset och ett uppskjutande av volymen på högst 15 minuter.

  2. För transaktioner i kategori 2: ett uppskjutande av priset och ett uppskjutande av volymen som inte överskrider slutet av handelsdagen.

  3. För transaktioner i kategori 3: ett uppskjutande av priset som inte överskrider slutet av den första handelsdagen efter transaktionsdagen och ett uppskjutande av volymen på högst en vecka efter transaktionsdagen.

  4. För transaktioner i kategori 4: ett uppskjutande av priset som inte överskrider slutet av den andra handelsdagen efter transaktionsdagen och ett uppskjutande av volymen på högst två veckor efter transaktionsdagen.

  5. För transaktioner i kategori 5: ett uppskjutande av priset och ett uppskjutande av volymen på högst fyra veckor efter transaktionsdagen.

 7. Arrangemangen för uppskjutet offentliggörande när det gäller strukturerade finansiella produkter och utsläppsrätter, eller kategorier av dessa, på grundval av en kvantitativ och kvalitativ analys och med beaktande av kriterierna i artikel 2.1.17 a och, i tillämpliga fall, andra relevanta kriterier.

 8. När det gäller statspapper, eller kategorier av statspapper, de kriterier som ska tillämpas vid fastställandet av storleken på eller typen av transaktion med sådana instrument för vilka beslut kan fattas enligt punkt 3.

För var och en av de kategorier som anges i punkt 1a ska Esma regelbundet uppdatera de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket f i denna punkt för att justera den tillämpliga uppskjutandeperioden i syfte att gradvis minska den när så är lämpligt. Senast ett år efter det att de kortare uppskjutandeperioderna har blivit tillämpliga ska Esma genomföra en kvantitativ och kvalitativ analys i syfte att bedöma effekterna av de kortare perioderna. I förekommande fall ska Esma använda de uppgifter för transparens efter handel som sprids av CTP för detta ändamål. Om det uppstår negativa effekter på de finansiella instrumenten ska Esma uppdatera de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket f i denna punkt för att åter förlänga uppskjutandeperioden till föregående gräns.

Esma ska överlämna de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket till kommissionen senast den 29 december 2024.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första och andra styckena i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 11a Uppskjutet offentliggörande när det gäller derivat

1.Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats får skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner som avser börshandlade derivat och OTC-derivat enligt artikel 8a.2, inbegripet pris och volym, i enlighet med denna artikel.

Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska tydligt informera marknadsaktörer och allmänheten om arrangemangen för uppskjutet offentliggörande. Esma ska övervaka hur de arrangemangen tillämpas och vartannat år lägga fram en rapport för kommissionen om hur de används i praktiken.

Arrangemangen för uppskjutet offentliggörande när det gäller börshandlade derivat eller OTC-derivat enligt artikel 8a.2, eller kategorier av dessa, ska organiseras enligt följande fem kategorier:

 1. Kategori 1: Transaktioner av medelstor storlek i ett finansiellt instrument för vilket det finns en likvid marknad.

 2. Kategori 2: Transaktioner av medelstor storlek i ett finansiellt instrument för vilket det inte finns en likvid marknad.

 3. Kategori 3: Transaktioner av stor storlek i ett finansiellt instrument för vilket det finns en likvid marknad.

 4. Kategori 4: Transaktioner av stor storlek i ett finansiellt instrument för vilket det inte finns en likvid marknad.

 5. Kategori 5: Transaktioner av mycket stor storlek.

När uppskjutandeperioden löper ut ska samtliga uppgifter om varje enskild transaktion offentliggöras.

Förordning (EU) 2024/791

2.Den behöriga myndighet som ansvarar för tillsynen över en eller flera handelsplatser där en kategori av börshandlade derivat eller OTC-derivat som avses i artikel 8a.2 handlas får, om likviditeten för den kategorin av finansiella instrument understiger det tröskelvärde som fastställs i enlighet med den metod som avses i artikel 9.5 a, tillfälligt upphäva de skyldigheter som avses i artikel 10. Detta tröskelvärde ska fastställas på grundval av objektiva kriterier som är specifika för marknaden för det berörda finansiella instrumentet.

Ett sådant tillfälligt upphävande ska offentliggöras på den berörda behöriga myndighetens webbplats och meddelas Esma. Esma ska offentliggöra detta tillfälliga upphävande på sin webbplats.

Esma får i en krissituation, såsom en betydande negativ effekt på likviditeten för en kategori av börshandlade derivat eller OTC-derivat enligt artikel 8a.2 som handlas i unionen, förlänga de längsta uppskjutandeperioder som fastställts i enlighet med de tekniska standarder för tillsyn som antagits enligt punkt 3 e i denna artikel. Innan beslut fattas om en sådan förlängning ska Esma samråda med varje behörig myndighet som ansvarar för tillsynen över en eller flera handelsplatser där denna kategori av börshandlade derivat eller OTC-derivat enligt artikel 8a.2 handlas. En sådan förlängning ska offentliggöras på Esmas webbplats.

Det tillfälliga upphävande som avses i första stycket eller den förlängning som avses i tredje stycket ska gälla en inledande period på högst tre månader räknat från dagen för dess offentliggörande på den berörda behöriga myndighetens eller Esmas webbplats. Detta tillfälliga upphävande eller denna förlängning får förnyas med ytterligare perioder på högst tre månader åt gången om skälen för det tillfälliga upphävandet eller förlängningen kvarstår.

Innan den berörda behöriga myndigheten tillfälligt upphäver eller förnyar det tillfälliga upphävande som avses i första stycket ska den underrätta Esma om sin avsikt och ge en förklaring. Esma ska så snart som möjligt avge ett yttrande till den behöriga myndigheten om huruvida Esma anser att det tillfälliga upphävandet eller förnyandet av det tillfälliga upphävandet är berättigat i enlighet med första och fjärde styckena.

Förordning (EU) 2024/791

3.Esma ska, efter samråd med den expertgrupp med berörda parter som inrättats enligt artikel 22b.2, utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn på ett sådant sätt att den information som krävs enligt denna artikel och artikel 27g kan offentliggöras, för att precisera följande:

 1. De uppgifter om transaktioner som värdepappersföretag och marknadsoperatörer ska offentliggöra för varje kategori av derivat i enlighet med punkt 1 i denna artikel, inbegripet identifieringskoder för de olika typer av transaktioner som offentliggörs enligt artiklarna 10.1 och 21.1, där åtskillnad ska göras mellan dem som bestäms av faktorer som i första hand har samband med värderingen av derivaten och dem som bestäms av andra faktorer.

 2. Den tidsgräns som anses uppfylla kravet på offentliggörande så nära realtid som det är tekniskt möjligt, inbegripet när transaktioner utförs utanför marknadernas normala öppettider.

 3. För vilka derivat, eller kategorier därav, det finns en likvid marknad.

 4. För likvida eller illikvida derivat, eller för en kategori av dessa, vad som utgör en transaktion av medelstor, av stor och av mycket stor storlek, enligt vad som avses i punkt 1 tredje stycket i denna artikel, på grundval av en kvantitativ och kvalitativ analys och med beaktande av kriterierna i artikel 2.1.17 a och, i tillämpliga fall, andra relevanta kriterier.

 5. De uppskjutandeperioder för pris och volym som gäller för var och en av de fem kategorier som anges i punkt 1 tredje stycket i denna artikel, på grundval av en kvantitativ och kvalitativ analys och med beaktande av kriterierna i artikel 2.1.17 a och, i tillämpliga fall, andra relevanta kriterier.

För var och en av de kategorier som anges i punkt 1 tredje stycket i denna artikel ska Esma regelbundet uppdatera de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket f i denna punkt för att justera den tillämpliga uppskjutandeperioden i syfte att gradvis minska den när så är lämpligt. Senast ett år efter det att de kortare uppskjutandeperioderna har blivit tillämpliga ska Esma genomföra en kvantitativ och kvalitativ analys i syfte att bedöma effekterna av de kortare perioderna. I förekommande fall ska Esma använda de transparensdata efter handel som sprids av CTP för detta ändamål. Om det uppstår negativa effekter på de finansiella instrumenten ska Esma uppdatera de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket led e i denna punkt för att åter förlänga uppskjutandeperioden till föregående gräns.

Esma ska överlämna de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket till kommissionen senast den 29 september 2025.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första och andra styckena i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Esma ska se över de tekniska standarder för tillsyn som avses i första och andra styckena tillsammans med den expertgrupp med berörda parter som inrättats enligt artikel 22b.2 och ändra dem för att ta hänsyn till eventuella väsentliga ändringar i anpassningen av uppskjutandeperioderna för pris och volym enligt första stycket e och andra stycket i denna punkt.

Förordning (EU) 2024/791

Kapitel 3 Skyldighet att tillhandahålla uppgifter om handel separat och på rimliga affärsvillkor

Artikel 12 Skyldighet att separat tillgängliggöra uppgifter före och efter handel

1.Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats ska göra de uppgifter som avses i artiklarna 3, 4 och 6–11a tillgängliga för allmänheten genom att erbjuda transparensdata före och efter handel separat.

Förordning (EU) 2024/791

2.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att precisera vilka uppgifter före och efter handel, inklusive på vilken detaljnivå, som ska offentliggöras såsom avses i punkt 1.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 3 juli 2015.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket, i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 13 Skyldighet att tillgängliggöra data före och efter handel på rimliga affärsvillkor

1.Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats, APA, CTP och systematiska internhandlare ska göra de uppgifter som offentliggjorts i enlighet med artiklarna 3, 4, 6–11a, 14, 20, 21, 27g och 27h tillgängliga för allmänheten på rimliga affärsvillkor, inbegripet opartiska och rättvisa avtalsvillkor.

Dessa marknadsoperatörer och värdepappersföretag, APA, CTP och systematiska internhandlare ska säkerställa icke-diskriminerande tillgång till sådan information. De datapolicyer som tillämpas av dessa marknadsoperatörer och värdepappersföretag, APA, CTP och systematiska internhandlare ska göras tillgängliga för allmänheten kostnadsfritt på ett sätt som är lätt att få tillgång till och förstå.

Förordning (EU) 2024/791

2.Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats, APA och systematiska internhandlare ska kostnadsfritt göra den information som avses i punkt 1 tillgänglig för allmänheten 15 minuter efter offentliggörandet i ett format som är maskinläsbart och användbart för alla användare, inbegripet icke-professionella investerare.

Förordning (EU) 2024/791

3.Begreppet ”på rimliga affärsvillkor” ska omfatta avgiftsnivån och andra avtalsvillkor. Avgiftsnivån ska bestämmas av kostnaden för att ta fram och sprida den information som avses i punkt 1 och en rimlig marginal.

Förordning (EU) 2024/791

4.Marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats, APA, CTP och systematiska internhandlare ska på begäran förse sina behöriga myndigheter med information om de faktiska kostnaderna för att ta fram och sprida den information som avses i punkt 1, inbegripet en rimlig marginal.

Förordning (EU) 2024/791

5.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar följande:

 1. Vad som utgör opartiska och rättvisa avtalsvillkor enligt punkt 1 första stycket.

 2. Vad som utgör icke-diskriminerande tillgång till information enligt punkt 1 andra stycket.

 3. Enhetligt innehåll, enhetligt format och enhetlig terminologi för de datapolicyer som ska göras tillgängliga för allmänheten enligt punkt 1 andra stycket.

 4. Dataåtkomst, samt innehåll och format när det gäller den information som ska göras tillgänglig för allmänheten enligt punkt 1.

 5. De delar som ska ingå i den kostnadsberäkning och den rimliga marginal som avses i punkt 3.

 6. Enhetligt innehåll, enhetligt format och enhetlig terminologi när det gäller den information som ska lämnas till de behöriga myndigheterna enligt punkt 4.

Esma ska vartannat år övervaka och bedöma utvecklingen av kostnaderna för data och vid behov uppdatera dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn på grundval av sin bedömning.

Esma ska överlämna de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket till kommissionen senast den 29 december 2024.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första och andra styckena i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

Avdelning III Transparens när det gäller systematiska internhandlare och värdepappersföretag som bedriver OTC-handel och regler för tick size för systematiska internhandlare

Artikel 14 Skyldighet för systematiska internhandlare att offentliggöra fasta bud för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument

1.Värdepappersföretag ska offentliggöra fasta bud som avser sådana aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument som handlas på en handelsplats för vilka de är systematiska internhandlare och för vilka det finns en likvid marknad.

Om det saknas en likvid marknad för de finansiella instrument som avses i första stycket ska de systematiska internhandlarna på begäran informera sina kunder om bud.

2.Denna artikel samt artiklarna 15, 16 och 17 ska gälla för systematiska internhandlare när de handlar med storlekar upp till och med det tröskelvärde som fastställts i de tekniska standarder för tillsyn som antagits enligt punkt 7 b i den här artikeln.

Förordning (EU) 2024/791

3.Den minsta storleken på bud för systematiska internhandlare ska fastställas i de tekniska standarder för tillsyn som antas enligt punkt 7 c. För en specifik aktie, ett specifikt depåbevis, en specifik börshandlad fond, ett specifikt certifikat eller ett annat liknande finansiellt instrument som handlas på en handelsplats ska varje bud inkludera fasta köp- och säljbud för en storlek som kan vara upp till och med det tröskelvärde som avses i punkt 2. Priset ska återspegla de rådande villkoren på marknaden för aktien, depåbeviset, den börshandlade fonden, certifikatet eller andra liknande finansiella instrument.

Förordning (EU) 2024/791

4.Aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument ska indelas i kategorier på grundval av det aritmetiska medelvärdet av de order som utförts på marknaden för det finansiella instrumentet i fråga. Standardstorleken på marknaden för varje kategori av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument ska vara en storlek som motsvarar det aritmetiska medelvärdet av de order som utförts på marknaden för de finansiella instrument som ingår i varje kategori.

5.Marknaden för varje aktie, depåbevis, börshandlad fond, certifikat eller annat liknande finansiellt instrument ska omfatta alla utförda order i unionen som avser det aktuella finansiella instrumentet, med undantag för dem som är storskaliga jämfört med den storlek som är normal för marknaden.

6.Den behöriga myndigheten för den likviditetsmässigt mest relevanta marknaden, såsom den definieras i artikel 26, ska för varje aktie, depåbevis, börshandlad fond, certifikat eller annat liknande finansiellt instrument minst en gång per år, på grundval av det aritmetiska medelvärdet av de order som utförts på marknaden för det finansiella instrumentet i fråga, avgöra vilken kategori av finansiellt instrument som det aktuella finansiella instrumentet tillhör. Den informationen ska offentliggöras för alla marknadsaktörer och vidarebefordras till Esma, som ska offentliggöra den på sin webbplats.

7.För att säkerställa en effektiv värdering av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och maximera värdepappersföretagens möjligheter att uppnå bästa möjliga affär för sina kunder, ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera följande:

 1. arrangemangen för det offentliggörande av ett fast bud som avses i punkt 1,

 2. fastställandet av det tröskelvärde som avses i punkt 2, som ska ta hänsyn till internationell bästa praxis, unionsföretagens konkurrenskraft, marknadspåverkans storlek och prisbildningsprocessens effektivitet och som inte får vara mindre än två gånger standardstorleken på marknaden,

 3. fastställandet av den minsta storlek på bud som avses i punkt 3, som inte får överstiga 90 % av det tröskelvärde som avses i punkt 2 och som inte får vara mindre än standardstorleken på marknaden,

 4. fastställandet av huruvida priserna återspeglar rådande marknadsförhållanden enligt punkt 3, och

 5. den standardstorlek på marknaden som avses i punkt 4.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 29 mars 2025.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 15 Utförande av kundorder

1.Systematiska internhandlare ska regelbundet och kontinuerligt offentliggöra sina bud under den tid då marknaderna normalt är öppna. De får när som helst uppdatera sina bud. Vid exceptionella marknadsförhållanden ska de ha rätt att dra tillbaka sina bud.

Medlemsstaterna ska kräva att företag som motsvarar definitionen av en systematisk internhandlare meddelar sin behöriga myndighet. Detta meddelande ska vidarebefordras till Esma. Esma ska upprätta en förteckning över alla systematiska internhandlare i unionen.

Systematiska internhandlare ska införa och tillämpa transparenta och icke-diskriminerande regler och objektiva kriterier för ett effektivt utförande av ordrar. De ska ha arrangemang för en sund hantering av tekniska funktioner, och de ska ha vidtagit effektiva beredskapsåtgärder för att hantera riskerna för systemavbrott.

Förordning (EU) 2024/791

2.Systematiska internhandlare ska, samtidigt som de efterlever artikel 27 i direktiv 2014/65/EU, utföra de order de mottar från sina kunder när det gäller aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument för vilka de är systematiska internhandlare till budpriserna vid den tidpunkt då ordern mottas.

De får emellertid i berättigade fall utföra dessa order till ett bättre pris, förutsatt att priset ligger inom ett offentliggjort intervall nära marknadsförhållandena.

3.Systematiska internhandlare får utföra order de mottar från sina professionella kunder till priser som skiljer sig från deras budpriser utan att behöva uppfylla de krav som anges i punkt 2, när det gäller transaktioner där utförande av en order i flera värdepapper är en del av en enda transaktion eller i fråga om order som är underkastade andra villkor än det aktuella marknadspriset.

4.I en situation då en systematisk internhandlare som endast offentliggör ett bud, eller vars högsta bud avser en storlek som är mindre än standardstorleken på marknaden, mottar en kundorder som avser en storlek som är större än den storlek som budet avser men mindre än standardstorleken, får denne besluta att utföra den del av ordern som överstiger den storleken som budet avser, under förutsättning att den utförs till det offentliggjorda priset, utom då något annat medges enligt villkoren i punkterna 2 och 3. I de fall då den systematiske internhandlaren avger bud för olika storlekar och mottar en order mellan dessa storlekar som denne väljer att utföra, ska denne utföra ordern till ett av de offentliggjorda priserna i enlighet med artikel 28 i direktiv 2014/65/EU, utom då något annat medges enligt villkoren i punkterna 2 och 3 i denna artikel.

5.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa innehållet i och formatet för den anmälan som avses i punkt 1 andra stycket.

Esma ska översända dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 29 mars 2025.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 16 Behöriga myndigheters skyldigheter

De behöriga myndigheterna ska kontrollera att systematiska internhandlare uppfyller villkoren för utförande av order enligt artikel 15.1 och villkoren för bättre priser enligt artikel 15.2.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 17 Tillgång till bud

1.Systematiska internhandlare ska, på grundval av sin affärspolicy och på ett objektivt icke-diskriminerande sätt, tillåtas avgöra vilka kunder de ger tillgång till sina bud. De ska därför ha tydliga bestämmelser som reglerar tillgången till buden. Systematiska internhandlare får vägra att ingå eller får avbryta affärsförbindelser med kunder på grundval av affärsmässiga överväganden som kundens kreditvärdighet, motpartsrisk och den slutliga avvecklingen av transaktionen.

2.I syfte att begränsa risken att exponeras för flera transaktioner gentemot samma kund ska systematiska internhandlare tillåtas att på ett icke-diskriminerande sätt begränsa det antal transaktioner gentemot samma kund som de åtar sig att inleda på de offentliggjorda villkoren. De får på ett icke-diskriminerande sätt och i enlighet med artikel 28 i direktiv 2014/65/EU begränsa det totala antalet transaktioner gentemot olika kunder vid samma tidpunkt, förutsatt att detta endast är tillåtet om antalet och/eller volymen av de order som kunderna efterfrågar avsevärt överstiger normen.

3.För att säkerställa en effektiv värdering av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och maximera värdepappersföretagens möjligheter att uppnå bästa möjliga affär för sina kunder, ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 som anger

 1. de kriterier som specificerar när ett bud offentliggörs regelbundet och fortlöpande och på ett sätt som gör det lätttillgängligt som avses i artikel 15.1 samt som specificerar med vilka medel värdepappersföretagen kan uppfylla sina förpliktelser att offentliggöra sina bud, inbegripet möjligheterna att utnyttja

  1. systemen på en reglerad marknad som har tagit upp det finansiella instrumentet i fråga till handel,

  2. genom en APA,

  3. egna arrangemang,

 2. de kriterier som specificerar de transaktioner där utförandet i flera värdepapper är en del av en transaktion eller de order som omfattas av andra villkor än det aktuella marknadspriset som avses i artikel 15.3,

 3. de kriterier som specificerar vad som kan anses vara exceptionella marknadsförhållanden som tillåter tillbakadragande av bud samt villkoren för uppdatering av bud som avses i artikel 15.1,

 4. de kriterier som specificerar när antalet och/eller volymen av de order som kunderna efterfrågar avsevärt överstiger normen som avses i punkt 2, eller

 5. de kriterier som specificerar när priserna ligger inom ett offentliggjort intervall nära de marknadsförhållanden som avses i artikel 15.2.

Artikel 17a Tick-size

1.Systematiska internhandlares bud, prisförbättringar av dessa bud och utförandepriser ska vara förenliga med tick-size som fastställs i enlighet med artikel 49 i direktiv 2014/65/EU.

Förordning (EU) 2024/791

2.Kraven i artikel 15.2 i denna förordning och i artikel 49 i direktiv 2014/65/EU ska inte hindra systematiska internhandlare från att matcha order vid mittpunkten inom de aktuella köp- och säljbuden.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 18

har upphävts.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 19

har upphävts.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 20 Värdepappersföretagens, inklusive systematiska internhandlares, offentliggörande efter avslutade transaktioner när det gäller aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument

1.Värdepappersföretag som antingen för egen eller för kunders räkning genomför transaktioner med aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument som handlas på en handelsplats, ska offentliggöra uppgifter om pris och volym för dessa transaktioner samt om den tidpunkt då de genomfördes. Denna information ska offentliggöras genom en APA.

1a.Varje enskild transaktion ska offentliggöras en enda gång genom ett enda APA.

Förordning (EU) 2024/791

2.Den information som offentliggörs i enlighet med punkt 1 i den här artikeln och tidsfristerna för offentliggörandet av den ska överensstämma med de krav som antagits enligt artikel 6, inbegripet de delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 7.2 a. Om de bestämmelser som antagits enligt artikel 7 föreskriver en uppskjuten tidsfrist för offentliggörande av vissa slag av transaktioner med aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument som handlas på en handelsplats ska en sådan möjlighet även gälla för sådana transaktioner då de genomförs utanför handelsplatser.

3.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar följande:

 1. Identifieringskoder för de olika kategorier av transaktioner som offentliggörs enligt denna artikel, med åtskillnad mellan dem som bestäms av faktorer som i första hand har samband med värderingen av de finansiella instrumenten och dem som fastställs genom andra faktorer.

 2. Tillämpningen av förpliktelsen enligt punkt 1 i fråga om transaktioner som innebär att sådana finansiella instrument används som säkerhet, för utlåning eller för andra ändamål, när transaktionen med finansiella instrument fastställs av andra faktorer än det finansiella instrumentets aktuella marknadsvärdering.

 3. [utgått]

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 3 juli 2015.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket, i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 21 Värdepappersföretagens offentliggörande efter handel när det gäller obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat

1.Värdepappersföretag som antingen för egen eller för kunders räkning genomför transaktioner med obligationer, strukturerade finansiella produkter och utsläppsrätter som handlas på en handelsplats eller OTC-derivat enligt artikel 8a.2, ska offentliggöra uppgifter om pris och volym för dessa transaktioner samt om den tidpunkt då de genomfördes. Denna information ska offentliggöras genom ett APA.

Förordning (EU) 2024/791

2.Varje enskild transaktion ska offentliggöras genom en enda APA.

3.Den information som offentliggörs i enlighet med punkt 1 och tidsfristerna för offentliggörandet av den ska överensstämma med de krav som antagits enligt artikel 10, inbegripet de tekniska standarder för tillsyn som antagits enligt artikel 11.4 a och b och artikel 11a.3 a och b.

Förordning (EU) 2024/791

4.När det gäller obligationer, strukturerade finansiella produkter och utsläppsrätter som handlas på en handelsplats får värdepappersföretag skjuta upp offentliggörandet av pris eller volym på samma villkor som anges i artikel 11.

Förordning (EU) 2024/791

4a.När det gäller OTC-derivat som avses i artikel 8a.2 får värdepappersföretag skjuta upp offentliggörandet av pris eller volym på samma villkor som anges i artikel 11a.

Förordning (EU) 2024/791

5.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn på ett sådant sätt att den information som krävs enligt artikel 27g kan offentliggöras för att specificera följande:

 1. Identifieringskoder för de olika kategorier av transaktioner som offentliggörs i enlighet med denna artikel, med åtskillnad mellan dem som bestäms av faktorer som i första hand har samband med värderingen av de finansiella instrumenten och dem som fastställs genom andra faktorer.

 2. Tillämpningen av förpliktelsen enligt punkt 1 i fråga om transaktioner som innebär att sådana finansiella instrument används som säkerhet, för utlåning eller för andra ändamål, när transaktionen med finansiella instrument fastställs av andra faktorer än det finansiella instrumentets aktuella marknadsvärdering.

 3. [utgått]

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 3 juli 2015.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket, i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 21a Utsedda publiceringsenheter

1.Behöriga myndigheter ska bevilja värdepappersföretag status som utsedd publiceringsenhet för särskilda kategorier av finansiella instrument, på begäran av dessa värdepappersföretag. Den behöriga myndigheten ska vidarebefordra en sådan begäran till Esma.

Förordning (EU) 2024/791

2.Om endast en transaktionspart är en utsedd publiceringsenhet enligt punkt 1 i denna artikel, ska den parten vara ansvarig för offentliggörande av transaktioner genom ett APA i enlighet med artikel 20.1 eller 21.1.

Förordning (EU) 2024/791

3.Om ingen av transaktionsparterna, eller båda transaktionsparterna, är utsedda publiceringsenheter enligt punkt 1 i denna artikel, ska endast den enhet som säljer det berörda finansiella instrumentet vara ansvarig för att offentliggöra transaktionen genom ett APA i enlighet med artikel 20.1 eller 21.1.

Förordning (EU) 2024/791

4.Esma ska senast den 29 september 2024 upprätta och ska regelbundet uppdatera ett register över alla utsedda publiceringsenheter, med uppgift om deras identitet och de kategorier av finansiella instrument för vilka de är utsedda publiceringsenheter. Esma ska offentliggöra detta register på sin webbplats.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 22 Tillhandahållande av information för säkerställande av transparens samt andra beräkningar

1.För att kunna göra beräkningar för att fastställa kraven på transparens före och efter handel samt den reglering av handelsskyldigheter som avses i artiklarna 3–11a, 14–21 och 32 som är tillämpliga på finansiella instrument och för att utarbeta rapporter till kommissionen i enlighet med artiklarna 4.4, 7.1, 9.2, 11.3 och 11a.1, får Esma och de behöriga myndigheterna begära information från:

 1. handelsplatser,

 2. APA, och

 3. CTP.

Förordning (EU) 2024/791

2.Handelsplatser, APA och CTP ska under en tillräcklig period lagra de nödvändiga uppgifterna.

Förordning (EU) 2019/2175

3.Esma ska utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder som specificerar innehåll och frekvens för begäranden om uppgifter, i vilka format och inom vilken tidsfrist handelsplatser, APA och CTP ska besvara de begäranden om uppgifter som avses i punkt 1, typen av uppgifter som ska lagras samt den minimiperiod under vilken handelsplatser, APA och CTP ska lagra uppgifter för att kunna besvara begäranden om uppgifter i enlighet med punkt 2.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2019/2175

4.har upphävts genom förordning (EU) 2019/2175.

Artikel 22a Överföring av data till CTP

1.Handelsplatser och APA (datarapportörer) ska, när det gäller aktier, börshandlade fonder och obligationer som handlas på en handelsplats och när det gäller OTC-derivat som avses i artikel 8a.2, till datacentralen för CTP, så nära realtid som det är tekniskt möjligt, överföra regulatoriska data och de data som krävs enligt artikel 3.1, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4, och enligt artiklarna 6.1, 10.1, 20 och 21, och, om tekniska standarder för tillsyn antas enligt artikel 22b.3 d, i enlighet med de krav som anges där. Dessa data ska överföras i ett harmoniserat format, genom ett överföringsprotokoll av hög kvalitet.

Förordning (EU) 2024/791

2.Ett värdepappersföretag som driver en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, eller en marknadsoperatör, vars årliga handelsvolym av aktier utgör 1 % eller mindre av den årliga handelsvolymen för aktier i unionen, ska inte vara skyldiga att överföra sina data till CTP om

 1. värdepappersföretaget eller marknadsoperatören inte ingår i en koncern som består av eller har nära förbindelser med ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör vars årliga handelsvolym av aktier utgör mer än 1 % av den årliga handelsvolymen för aktier i unionen, eller

 2. den reglerade marknaden eller tillväxtmarknaden för små och medelstora företag som drivs av värdepappersföretaget eller marknadsoperatören står för mer än 85 % av den årliga handelsvolymen för aktier som först tagits upp till handel på den reglerade marknaden eller tillväxtmarknaden för små och medelstora företag.

Förordning (EU) 2024/791

3.Trots vad som sägs i punkt 2 får ett värdepappersföretag som driver en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, eller en marknadsoperatör, som uppfyller villkoren i den punkten, besluta att överföra data till CTP i enlighet med punkt 1, förutsatt att de underrättar Esma och CTP om detta. Ett sådant värdepappersföretag eller en sådan marknadsoperatör ska börja överföra data till CTP inom 30 arbetsdagar från dagen för anmälan till Esma.

Förordning (EU) 2024/791

4.Esma ska på sin webbplats offentliggöra och uppdatera en förteckning över värdepappersföretag som driver tillväxtmarknader för små och medelstora företag och marknadsoperatörer som uppfyller villkoren i punkt 2, och ange vilka av dem som har beslutat att tillämpa punkt 3.

Förordning (EU) 2024/791

5.Varje CTP ska, bland de typer av överföringsprotokoll som datarapportörerna erbjuder andra användare, välja vilket överföringsprotokoll som ska användas för direkt överföring av de data som avses i punkt 1 till datacentralen för CTP.

Förordning (EU) 2024/791

6.Datarapportörerna ska inte erhålla någon ersättning för överföringen av de data som avses i punkt 1 i denna artikel eller det överföringsprotokoll som avses i punkt 5 i denna artikel, förutom de intäkter som erhålls enligt artikel 27h.5, 27h.6 och 27h.7.

Förordning (EU) 2024/791

7.Datarapportörerna ska i tillämpliga fall tillämpa de uppskjutanden som fastställs i artiklarna 7, 11 och 11a, 20.2 och 21.4 på de data som ska överföras till CTP.

Förordning (EU) 2024/791

8.Om CTP anser att datakvaliteten är otillräcklig ska den underrätta den behöriga myndigheten för datarapportören om detta. Den behöriga myndigheten ska vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med artikel 38g i denna förordning och artiklarna 69 och 70 i direktiv 2014/65/EU.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 22b Datakvalitet

1.De data som överförs till CTP enligt artikel 22a.1 och de data som sprids av CTP enligt artikel 27h.1 d ska uppfylla de tekniska standarder för tillsyn som antagits enligt artiklarna 4.6 a, 7.2 a, 11.4 a och 11a.3 a, såvida inte annat föreskrivs i de tekniska standarder för tillsyn som antagits enligt punkt 3 b och d i denna artikel.

Förordning (EU) 2024/791

2.Kommissionen ska inrätta en expertgrupp med berörda parter senast den 29 juni 2024 för att tillhandahålla råd om datakvalitet och datainnehåll samt kvaliteten på det överföringsprotokoll som avses i artikel 22a.1. Expertgruppen med berörda parter och Esma ska ha ett nära samarbete. Expertgruppen med berörda parter ska offentliggöra sina råd.

Expertgruppen med berörda parter ska bestå av medlemmar med ett tillräckligt brett spektrum av expertis, kompetens, kunskaper och erfarenheter för att kunna ge adekvata råd.

Medlemmarna i expertgruppen med berörda parter ska väljas ut genom ett öppet och transparent urvalsförfarande. När kommissionen väljer ut medlemmarna i expertgruppen med berörda parter ska den säkerställa att de återspeglar mångfalden bland marknadsaktörerna i unionen.

Expertgruppen med berörda parter ska välja en ordförande bland sina medlemmar för en tvåårsperiod. Europaparlamentet får uppmana ordföranden för expertgruppen med berörda parter att göra ett uttalande inför parlamentet och besvara alla eventuella frågor från parlamentets ledamöter när så begärs.

Förordning (EU) 2024/791

3.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera överföringsprotokollets kvalitet, åtgärder för att ta itu med felaktig handelsrapportering och genomförandestandarder när det gäller datakvalitet, inbegripet arrangemang för samarbete mellan datarapportörer och CTP och, vid behov, datakvalitet och datainnehåll för driften av den konsoliderade handelsinformationen.

Dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn ska särskilt specificera följande:

 1. Minimikraven för kvaliteten på de överföringsprotokoll som avses i artikel 22a.1.

 2. Presentationen av de centrala marknadsdata som ska spridas av CTP, i enlighet med gällande branschstandarder och branschpraxis.

 3. Vad som avses med överföring av data så nära realtid som det är tekniskt möjligt.

 4. Vid behov, de data som måste överföras till CTP för att denna ska kunna fungera, med beaktande av råden från expertgruppen med berörda parter som inrättats enligt punkt 2, inbegripet datainnehåll och dataformat, i enlighet med rådande branschstandarder och branschpraxis.

Vid tillämpning av första stycket i denna punkt ska Esma beakta råden från expertgruppen med berörda parter som inrättats enligt punkt 2 i denna artikel, den internationella utvecklingen samt de standarder som överenskommits på unionsnivå eller internationell nivå. Esma ska se till att förslagen till tekniska standarder för tillsyn beaktar de transparenskrav som fastställs i artiklarna 3, 6, 8, 8a, 8b, 10, 11, 11a, 14, 20, 21 och 27g.

Esma ska överlämna de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket till kommissionen senast den 29 december 2024.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 22c Synkronisering av affärsklockor

1.Handelsplatserna, deras medlemmar eller användare, systematiska internhandlare, utsedda publiceringsenheter, APA samt CTP ska synkronisera sina affärsklockor för att registrera datum och tidpunkt för varje rapporteringspliktig händelse.

Förordning (EU) 2024/791

2.Esma ska, i enlighet med internationella standarder, utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att precisera den noggrannhetsnivå med vilken affärsklockorna ska synkroniseras.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 29 december 2024.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 23 Handelsskyldighet för värdepappersföretag

1.Ett värdepappersföretag ska säkerställa att de transaktioner det genomför med aktier som har ett internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som handlas på en handelsplats äger rum på en reglerad marknad, en MTF-plattform, en systematisk internhandlare eller en handelsplats i ett tredjeland som bedömts vara likvärdig i enlighet med artikel 25.4 a i direktiv 2014/65/EU, beroende på vad som är lämpligt, såvida inte

 1. aktierna handlas på en handelsplats i ett tredjeland i den lokala valutan eller i en annan valuta än en EES-valuta, eller

 2. transaktionerna genomförs mellan godtagbara motparter, mellan professionella motparter eller mellan godtagbara och professionella motparter och inte bidrar till prisbildningsprocessen.

Förordning (EU) 2024/791

2.Ett värdepappersföretag som driver ett internt matchningssystem som utför kundorder i aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument på multilateral basis måste se till att det är auktoriserat som en MTF-plattform enligt direktiv 2014/65/EU och följer alla relevanta bestämmelser i samband med sådan auktorisering.

3.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att precisera de utmärkande dragen för transaktioner med aktier som inte bidrar till prisbildningsprocessen enligt punkt 1, med beaktande av fall

 1. som utgör transaktioner med likviditet som inte kan tas i anspråk, eller

 2. där transaktioner med sådana finansiella instrument bestäms av andra faktorer än det finansiella instrumentets aktuella marknadsvärdering.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 3 juli 2015.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket, i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 23a Tillgång till information i den europeiska gemensamma åtkomstpunkten

Från och med den 10 januari 2030 ska den information som avses i artikel 14.6, artikel 15.1 andra stycket och artiklarna 18.4, 27.1, 34, 40.5, 42.5, 44.2, 45.6 och 48 i denna förordning göras tillgänglig i den europeiska gemensamma åtkomstpunkten (Esap), som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2859. Insamlingsorganet, enligt definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) 2023/2859, ska vara Esma.

Informationen ska uppfylla följande krav:

 1. Informationen ska lämnas in i ett format som data kan extraheras från, enligt definitionen i artikel 2.3 i förordning (EU) 2023/2859.

 2. Följande metadata ska medfölja informationen:

  1. Alla namn på det värdepappersföretag som informationen avser.

  2. Om sådan finns, värdepappersföretagets identifieringskod för juridiska personer som specificerats enligt artikel 7.4 b i förordning (EU) 2023/2859.

  3. Typen av information, klassificerad enligt artikel 7.4 c i den förordningen.

  4. Uppgift om huruvida informationen innehåller personuppgifter.

Förordning (EU) 2023/2869)

Avdelning IV Transaktionsrapportering

Artikel 24 Skyldighet att upprätthålla marknadernas integritet

Utan att det påverkar ansvarsfördelningen för kontrollen av efterlevnaden av förordning (EU) nr 596/2014 ska de behöriga myndigheter som samordnas av Esma i enlighet med artikel 31 i förordning (EU) nr 1095/2010 övervaka verksamheten i värdepappersföretagen för att se till att dessa handlar hederligt, rättvist och professionellt och på ett sätt som främjar marknadernas integritet.

Artikel 25 Skyldighet att föra register

1.Värdepappersföretagen ska under fem års tid hålla relevanta uppgifter om samtliga order och samtliga transaktioner med finansiella instrument som de har utfört, såväl för egen räkning som för en kunds räkning, tillgängliga för den behöriga myndigheten. När det gäller transaktioner för kunders räkning ska registren innefatta samtliga upplysningar och uppgifter om kundens identitet samt de uppgifter som krävs enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG. Esma får begära tillgång till dessa uppgifter i enlighet med det förfarande och på de villkor som anges i artikel 35 i förordning (EU) nr 1095/2010.

2.Operatören av en handelsplats ska under minst fem års tid hålla relevanta data om samtliga order som avser finansiella instrument och som visas genom deras system tillgängliga för den behöriga myndigheten i ett maskinläsbart format och utifrån en gemensam mall. Registren ska innehålla de relevanta data som karaktäriserar ordern, inklusive uppgifter som kopplar en order till de genomförda transaktioner som hänför sig till denna order och som bör rapporteras i enlighet med artikel 26.1 och 26.3. Esma ska ha en stödjande och samordnande roll i samband med de behöriga myndigheternas tillgång till information enligt denna punkt.

Förordning (EU) 2024/791

3.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att fastställa vilka relevanta orderuppgifter och orderformat som måste bevaras enligt punkt 2 i denna artikel och som inte anges i artikel 26.

Dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn ska inbegripa identifieringskoden för den medlem eller deltagare som överförde ordern, identifieringskoden för ordern, datum och tidpunkt då ordern överfördes, orderns utmärkande drag, inbegripet typ av order, prisgräns om tillämpligt, giltighetsperiod, eventuella specifika orderinstruktioner, uppgifter om eventuella ändringar, annulleringar, partiellt eller fullständigt genomförande av ordern, agentur eller huvudman.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 3 juli 2015.

Kommissionen ska få befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket, i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 26 Skyldighet att rapportera transaktioner

1.Värdepappersföretag som utför transaktioner med finansiella instrument ska så snart som möjligt och senast i slutet av nästa arbetsdag lämna fullständiga och korrekta uppgifter om dessa transaktioner till den behöriga myndigheten.

De behöriga myndigheterna ska, i enlighet med artikel 85 i direktiv 2014/65/EU, vidta nödvändiga arrangemang i syfte att säkerställa att den informationen också mottas av följande behöriga myndigheter:

 1. Den behöriga myndigheten för den mest relevanta marknaden när det gäller likviditet för dessa finansiella instrument.

 2. De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av de vidarebefordrande värdepappersföretagen.

 3. De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av de filialer som har deltagit i transaktionen.

 4. Den behöriga myndighet som ansvarar för tillsynen av de handelsplatser som används.

Den behöriga myndighet som avses i första stycket ska utan onödigt dröjsmål ge Esma tillgång till all information som rapporterats i enlighet med denna artikel.

Förordning (EU) 2024/791

2.Skyldigheten enligt punkt 1 ska tillämpas på följande:

 1. Finansiella instrument som är upptagna till handel eller handlas på en handelsplats eller för vilka en ansökan om upptagande till handel har gjorts, oavsett om sådana transaktioner utförs på handelsplatsen, med undantag för transaktioner med andra OTC-derivat än de som avses i artikel 8a.2, för vilka skyldigheten endast ska gälla när de utförs på en handelsplats.

 2. Finansiella instrument där det underliggande instrumentet är ett finansiellt instrument som handlas på en handelsplats, oavsett om sådana transaktioner utförs på handelsplatsen.

 3. Finansiella instrument där det underliggande instrumentet är ett index eller en korg bestående av finansiella instrument som handlas på en handelsplats, oavsett om sådana transaktioner utförs på handelsplatsen.

 4. OTC-derivat enligt artikel 8a.2, oavsett om sådana transaktioner utförs på handelsplatsen.

Förordning (EU) 2024/791

3.Rapporterna ska i synnerhet innehålla uppgifter om namn och nummer på de finansiella instrument som köpts eller sålts, kvantitet, dag och tidpunkt för utförandet av transaktionen, datum för ikraftträdande, transaktionspriserna, en beteckning som identifierar de parter för vilkas räkning värdepappersföretaget har utfört transaktionen, en beteckning som identifierar de personer och de datoralgoritmer inom värdepappersföretaget som är ansvariga för investeringsbeslutet och utförandet av transaktionen, en beteckning som identifierar den enhet som omfattas av rapporteringsskyldigheten och en uppgift som identifierar de berörda värdepappersföretagen. Rapporter om en transaktion som utförs på handelsplatsen ska innefatta en transaktionskod som genereras och sprids av handelsplatsen till både köpande och säljande medlemmar på handelsplatsen.

För transaktioner som inte utförs på en handelsplats ska rapporterna innehålla en beteckning som identifierar de olika typerna av transaktioner i enlighet med de tekniska standarder för tillsyn som ska antas enligt artiklarna 20.3 a och 21.5 a i denna förordning. För råvaruderivat ska det i rapporterna anges huruvida transaktionen minskar risk på ett objektivt mätbart sätt i enlighet med artikel 57 i direktiv 2014/65/EU.

Förordning (EU) 2024/791

4.Värdepappersföretag som vidarebefordrar order ska vid vidarebefordran av ordern lämna alla de uppgifter som anges i punkterna 1 och 3. I stället för att vid vidarebefordran av order inkludera de nämnda uppgifterna får ett värdepappersföretag, om den vidarebefordrade ordern utförs, välja att rapportera den vidarebefordrade ordern som en transaktion i enlighet med kraven i punkt 1. I så fall ska det i transaktionsrapporten från värdepappersföretaget anges att den avser en vidarebefordrad order.

5.Operatörer av en handelsplats ska rapportera uppgifter om transaktioner med finansiella instrument som handlas på deras plattform och som genomförs genom deras system av en medlem, deltagare eller användare som inte omfattas av denna förordning i enlighet med punkterna 1 och 3.

Förordning (EU) 2024/791

6.Vid rapportering av den beteckning som identifierar kunderna enligt kraven i punkterna 3 och 4 ska värdepappersföretag använda en identitetsbeteckning för juridiska personer som fastställts för att identifiera kunder som är juridiska personer.

Esma ska senast den 3 januari 2016 utarbeta riktlinjer i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010 för att se till att tillämpningen av identitetsbeteckningar för juridiska personer inom unionen uppfyller internationella standarder, särskilt de som fastställts av rådet för finansiell stabilitet (FSB).

7.Rapporterna ska lämnas till den behöriga myndigheten, antingen av värdepappersföretaget självt, av en godkänd rapporteringsmekanism för värdepappersföretagets räkning eller av den handelsplats genom vars system transaktionen genomfördes, i enlighet med punkterna 1, 3 och 9.

Värdepappersföretagen ansvarar för att de rapporter som sänds till den behöriga myndigheten är fullständiga och korrekta samt att de lämnas in i tid.

När ett värdepappersföretag rapporterar uppgifter om dessa transaktioner via en ARM som agerar på en handelsplats vägnar är värdepappersföretaget undantaget från ansvarskravet, och således inte ansvarigt för att de rapporter som hänför sig till den ARM eller handelsplatsen är fullständiga och korrekta samt att de lämnas in i tid. I dessa fall, och med förbehåll för artikel 66.4 i direktiv 2014/65/EU, är den godkända rapporteringsmekanismen eller handelsplatsen ansvarig för eventuella brister.

Värdepappersföretagen måste dock vidta rimliga åtgärder för att verifiera att de transaktionsrapporter som lämnas för deras räkning är fullständiga och korrekta samt att de lämnas in i tid.

Hemmedlemsstaten ska kräva att handelsplatsen, om den rapporterar för värdepappersföretagets räkning, har inrättat sunda skyddsmekanismer som är utformade för att garantera skyddet och autentiseringen vid informationsöverföringen, för att minimera risken för förvanskning av data och för obehörigt tillträde och för att förhindra informationsläckor och se till att uppgifterna alltid behandlas konfidentiellt. Hemmedlemsstaten ska kräva att handelsplatsen upprätthåller adekvata resurser och inrättar backupanordningar så att dess tjänster alltid kan erbjudas och upprätthållas.

Ordermatchnings- eller rapporteringssystem, inklusive transaktionsregister som registrerats eller erkänts i enlighet med avdelning VI i förordning (EU) nr 648/2012 får av den behöriga myndigheten godkännas som en godkänd rapporteringsmekanism för att kunna översända transaktionsrapporter till den behöriga myndigheten i enlighet med punkterna 1, 3 och 9.

Om transaktionerna har rapporterats till ett transaktionsregister i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012, som är godkänt som en godkänd rapporteringsmekanism, och dessa rapporter innehåller de uppgifter som krävs enligt punkterna 1, 3 och 9 och har vidarebefordrats av transaktionsregistret till den behöriga myndigheten inom den tidsfrist som anges i punkt 1, ska värdepappersföretagets förpliktelse enligt punkt 1 anses vara uppfylld.

Om det förekommer misstag eller brister i transaktionsrapporterna, ska den ARM, det värdepappersföretag eller den handelsplats som rapporterar transaktionen korrigera informationen och sända den behöriga myndigheten en korrigerad rapport.

8.Ett värdepappersföretag ska rapportera de transaktioner som utförts helt eller delvis genom sin filial till den behöriga myndigheten i värdepappersföretagets hemmedlemsstat. Filialen till ett tredjelandsföretag ska lämna sina transaktionsrapporter till den behöriga myndighet som auktoriserat filialen. Om ett tredjelandsföretag har inrättat filialer i mer än en medlemsstat ska dessa filialer fastställa vilken behörig myndighet som ska motta alla transaktionsrapporter.

När, i enlighet med artikel 35.8 i direktiv 2014/65/EU, de rapporter som avses i denna artikel överlämnas till den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten ska den myndigheten vidarebefordra informationen till de behöriga myndigheterna i värdepappersföretagets hemmedlemsstat, såvida inte de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten beslutar att de inte önskar motta denna information.

Förordning (EU) 2024/791

9.Esma ska utforma förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att fastställa följande:

 1. Datastandarder och -format för information som ska rapporteras i enlighet med punkterna 1 och 3, inklusive metoder och arrangemang för rapportering av finansiella transaktioner samt formen för och innehållet i sådana rapporter.

 2. Kriterier för definitionen av en relevant marknad i enlighet med punkt 1.

 3. Referensuppgifter för de finansiella instrument som köpts eller sålts, kvantitet, dag och tidpunkt för utförandet av transaktionen, datum för ikraftträdandet, transaktionspriserna, information och närmare uppgifter om kundens identitet, en beteckning som identifierar de parter för vars räkning värdepappersföretaget har utfört transaktionen, en beteckning som identifierar de personer och de datoralgoritmer inom värdepappersföretaget som är ansvariga för investeringsbeslutet och utförandet av transaktionen, en beteckning som identifierar den enhet som omfattas av rapporteringsskyldigheten, uppgifter som identifierar de berörda värdepappersföretagen, uppgifter om hur transaktionen genomfördes, de datafält som behövs för behandling och analys av transaktionsrapporterna i enlighet med punkt 3.

 4. [utgått]

 5. De relevanta kategorier index som ska rapporteras i enlighet med punkt 2 c.

 6. De villkor enligt vilka identitetsbeteckningar för juridiska personer utformas, tilldelas och upprätthålls av medlemsstaterna i enlighet med punkt 6, och de villkor enligt vilka värdepappersföretagen använder dessa identitetsbeteckningar för juridiska personer, för att enligt punkterna 3, 4 och 5 sörja för att beteckningen identifierar kunderna i de transaktionsrapporter som de är skyldiga att upprätta enligt punkt 1.

 7. Tillämpning av skyldigheter avseende transaktionsrapportering på filialer till värdepappersföretag.

 8. Vad som i denna artikel utgör en transaktion och genomförandet av en transaktion.

 9. Vid vilken tidpunkt ett värdepappersföretag anses ha vidarebefordrat en order, för tillämpningen av punkt 4.

 10. Villkoren för att koppla samman specifika transaktioner och metoderna för identifiering av aggregerade order som leder till utförandet av en transaktion.

 11. Det datum då transaktionerna senast ska rapporteras.

Vid utarbetande av dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn ska Esma ta hänsyn till den internationella utvecklingen och de standarder som överenskommits på unionsnivå eller internationell nivå samt överensstämmelsen hos dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn med de rapporteringskrav som fastställs i förordning (EU) nr 648/2012 och förordning (EU) 2015/2365.

Esma ska överlämna de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket till kommissionen senast den 29 september 2025.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

10.Senast den 3 januari 2020 ska Esma lämna en rapport till kommissionen om denna artikels tillämpning, inbegripet hur den fungerar i förhållande till de liknande rapporteringskraven i förordning (EU) nr 648/2012, och huruvida formatet för och innehållet i de transaktionsrapporter som mottas och utbyts mellan behöriga myndigheter gör det möjligt att i enlighet med artikel 24 i denna förordning övervaka värdepappersföretagens verksamhet på ett övergripande sätt. Kommissionen får vidta åtgärder för att föreslå ändringar, bland annat föreskrifter om att transaktioner endast ska vidarebefordras till det gemensamma system som utsetts av Esma i stället för till behöriga myndigheter. Kommissionen ska överlämna Esmas rapport till Europaparlamentet och rådet.

Förordning (EU) 2016/1033

11.Senast den 29 mars 2028 ska Esma överlämna en rapport till kommissionen med en bedömning av genomförbarheten av en högre grad av integration i transaktionsrapporteringen och effektivisering av dataflödena enligt denna artikel för att

 1. minska överlappande eller inkonsekventa krav för rapportering av transaktionsdata, i synnerhet överlappande eller inkonsekventa krav som fastställs i denna förordning och i förordningarna (EU) nr 648/2012 och (EU) 2015/2365 samt i annan relevant unionsrättsakt,

 2. förbättra standardiseringen av data och ett effektivt utbyte och en effektiv användning av data som rapporterats av någon relevant myndighet på unionsnivå eller nationell nivå enligt någon av unionens rapporteringsramar.

Vid utarbetandet av rapporten ska Esma i relevanta fall samarbeta nära med de övriga organen inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn samt Europeiska centralbanken.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 27 Skyldighet att tillhandahålla referensuppgifter för de finansiella instrumenten

1.När det gäller finansiella instrument som tagits upp till handel eller handlas på en handelsplats eller om emittenten har godkänt handel med det emitterade instrumentet eller om en ansökan om upptagande till handel har gjorts, ska handelsplatserna förse Esma med identifierande referensuppgifter för transaktionsrapportering enligt artikel 26 och med avseende på transparenskraven enligt artiklarna 3, 6, 8, 8a, 8b, 10, 14, 20 och 21.

När det gäller OTC-derivat ska identifierande referensuppgifter baseras på en globalt överenskommen unik produktidentifieringskod och på andra relevanta identifierande referensuppgifter.

När det gäller OTC-derivat som inte omfattas av första stycket i denna punkt och som omfattas av artikel 26.2 ska varje utsedd publiceringsenhet förse Esma med de identifierande referensuppgifterna.

Identifikationsuppgifter ska färdigställas för inlämning till Esma i elektronisk och standardiserad form innan handel inleds med det finansiella instrument som uppgifterna avser. Referensuppgifterna för finansiella instrument ska uppdateras varje gång uppgifterna för ett finansiellt instrument ändras. Esma ska omedelbart offentliggöra referensuppgifterna på sin webbplats. Esma ska utan onödigt dröjsmål ge de behöriga myndigheterna tillgång till dessa referensuppgifter.

Förordning (EU) 2024/791

2.För att de behöriga myndigheterna enligt artikel 26 ska kunna övervaka verksamheten i värdepappersföretagen för att säkerställa att dessa handlar hederligt, rättvist och professionellt och på ett sätt som främjar marknadens integritet, ska Esma, efter samråd med de behöriga myndigheterna, inrätta nödvändiga arrangemang för att säkerställa att

 1. Esma faktiskt mottar referensuppgifterna för finansiella instrument enligt punkt 1 i denna artikel,

 2. kvaliteten på de referensuppgifter för finansiella instrument som mottagits enligt punkt 1 i denna artikel är korrekt för transaktionsrapporteringen enligt artikel 26,

 3. de referensuppgifter för finansiella instrument som mottagits enligt punkt 1 i denna artikel effektivt och utan onödigt dröjsmål vidarebefordras till de relevanta behöriga myndigheterna,

 4. Esma och de behöriga myndigheterna har ändamålsenliga mekanismer för att lösa problem med överföring av uppgifter eller uppgifternas kvalitet.

Förordning (EU) 2019/2175

3.Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som specificerar

 1. datastandarder och format för referensuppgifterna för finansiella instrument i enlighet med punkt 1, inklusive metoder och arrangemang för rapportering av uppgifter och alla uppdateringar av uppgifter till Esma samt vidarebefordran till de behöriga myndigheterna i enlighet med punkt 1, samt formen för och innehållet i sådana rapporter,

 2. de tekniska åtgärder som är nödvändiga avseende de arrangemang som ska göras av Esma och behöriga myndigheter enligt punkt 2,

 3. det datum då referensuppgifter senast ska rapporteras.

Vid utarbetande av dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn ska Esma ta hänsyn till den internationella utvecklingen och de standarder som överenskommits på unionsnivå eller internationell nivå samt överensstämmelsen hos dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn med de rapporteringskrav som fastställs i förordningarna (EU) nr 648/2012 och (EU) 2015/2365.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

4.Esma får tillfälligt upphäva den rapporteringsskyldighet som anges i punkt 1 för vissa eller alla finansiella instrument om samtliga följande villkor är uppfyllda:

 1. Upphävandet är nödvändigt för att skydda integriteten och kvaliteten hos referensuppgifter enligt rapporteringskraven i punkt 1 som kan äventyras av något av följande:

  1. Allvarlig ofullständighet, felaktighet eller förvrängning av den inlämnade datan.

  2. Ingen tillgänglighet inom rimlig tid, avbrott eller skada på system som används för inlämning, insamling, bearbetning eller lagring av respektive referensuppgifter av Esma, nationella behöriga myndigheter, marknadsinfrastrukturer, clearing- och avvecklingssystem och viktiga marknadsaktörer.

 2. Unionens befintliga tillsynskrav som är tillämpliga avvärjer inte hotet.

 3. Upphävandet får ingen skadlig effekt för finansmarknadernas effektivitet eller för investerarna som inte står i proportion till åtgärdens fördelar.

 4. Upphävandet ger inte upphov till något regelarbitrage.

När Esma vidtar den åtgärd som anges i första stycket i denna punkt ska den utsträckning till vilken åtgärden säkerställer de rapporterade uppgifternas korrekthet och fullständighet enligt punkt 2 beaktas.

Innan beslut fattas om åtgärd enligt första stycket ska Esma underrätta de berörda behöriga myndigheterna.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 för att komplettera denna förordning genom att specificera de villkor som avses i första stycket och under vilka omständigheter som det tillfälliga upphävandet som avses i det stycket upphör att gälla.

Förordning (EU) 2019/2175

5.Senast den 29 juni 2024 ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 för att komplettera denna förordning genom att specificera de identifierande referensuppgifter som ska användas med avseende på OTC-derivat vid tillämpningen av de transparenskrav som fastställs i artikel 8a.2 och artiklarna 10 och 21.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 för att komplettera denna förordning genom att specificera de identifierande referensuppgifter som ska användas med avseende på OTC-derivat vid tillämpningen av artikel 26.

Förordning (EU) 2024/791

Avdelning IVa Datarapporteringstjänster

Kapitel 1 Auktorisation av leverantörer av datarapporteringstjänster

Artikel 27a

Vid tillämpningen av denna avdelning avses med en nationell behörig myndighet en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1.26 i direktiv 2014/65/EU.

Förordning (EU) 2019/2175

Artikel 27b Auktorisationskrav

1.Driften av ett APA, en CTP eller en ARM som regelmässig verksamhet eller rörelse ska förutsätta att Esma i förväg beviljat auktorisation i enlighet med denna avdelning.

Genom undantag från första stycket i denna punkt ska ett APA eller en ARM som identifierats i enlighet med den delegerade akt som avses i artikel 2.3 omfattas av förhandstillstånd och tillsyn av den relevanta nationella behöriga myndigheten i enlighet med denna avdelning.

Förordning (EU) 2019/2175

2.Ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör som driver en handelsplats får också tillhandahålla tjänster som ett APA, en CTP eller en ARM, förutsatt att Esma eller den relevanta nationella behöriga myndigheten först kontrollerat att värdepappersföretaget eller marknadsoperatören uppfyller kraven i denna avdelning. Tillhandahållandet av sådana tjänster ska inkluderas i deras auktorisation.

Förordning (EU) 2019/2175

3.Esma ska upprätta ett register över alla leverantörer av datarapporteringstjänster i unionen. Registret ska vara tillgängligt för allmänheten och innehålla uppgifter om de tjänster för vilka leverantörerna av datarapporteringstjänster är auktoriserade, och det ska uppdateras regelbundet.

Om Esma, eller en nationell behörig myndighet i tillämpliga fall, har återkallat en auktorisation i enlighet med artikel 27e ska denna återkallelse synas i registret i fem år.

Förordning (EU) 2019/2175

4.Leverantörer av datarapporteringstjänster ska tillhandahålla sina tjänster under tillsyn av Esma eller den nationella behöriga myndigheten i tillämpliga fall. Esma, eller den nationella behöriga myndigheten i tillämpliga fall, ska regelbundet se över hur leverantörerna av datarapporteringstjänster följer reglerna i denna avdelning. Esma, eller den nationella behöriga myndigheten i tillämpliga fall, ska övervaka att leverantörerna av datarapporteringstjänster kontinuerligt följer de villkor för ursprunglig auktorisation som föreskrivs inom ramen för denna avdelning.

Förordning (EU) 2019/2175

Artikel 27c Auktorisation av leverantörer av datarapporteringstjänster

1.Leverantörer av datarapporteringstjänster ska auktoriseras av Esma eller den nationella behöriga myndigheten i tillämpliga fall, vid tillämpningen av denna avdelning, om

 1. leverantören av datarapporteringstjänster är en juridisk person etablerad i unionen, och

 2. leverantören av datarapporteringstjänster uppfyller kraven i denna avdelning.

Förordning (EU) 2019/2175

2.I den auktorisation som avses i punkt 1 ska det anges vilken datarapporteringstjänst som leverantören av datarapporteringstjänster har auktoriserats att tillhandahålla. En auktoriserad leverantör av datarapporteringstjänster som vill utvidga sin verksamhet med ytterligare datarapporteringstjänster ska lämna in en ansökan om utvidgning av sin auktorisation till Esma, eller den nationella behöriga myndigheten i tillämpliga fall.

Förordning (EU) 2019/2175

3.En auktoriserad leverantör av datarapporteringstjänster ska kontinuerligt uppfylla de villkor för auktorisationen som avses i denna avdelning. En auktoriserad leverantör av datarapporteringstjänster ska utan onödigt dröjsmål underrätta Esma, eller den nationella behöriga myndigheten i tillämpliga fall, om alla väsentliga ändringar av förutsättningarna för auktorisationen.

Förordning (EU) 2019/2175

4.Den auktorisation som avses i punkt 1 ska vara giltig inom hela unionens territorium och ska göra det möjligt för en leverantör av datarapporteringstjänster att tillhandahålla de tjänster för vilka den har auktoriserats inom hela unionen.

Förordning (EU) 2019/2175

Artikel 27d Förfaranden för att bevilja och avslå ansökningar om auktorisation för ARM och APA

1.Ansökande APA eller ARM ska i sin ansökan lämna alla de uppgifter som Esma eller, i tillämpliga fall, den nationella behöriga myndigheten, behöver för att kunna bekräfta att detta APA eller denna ARM vid tidpunkten för den ursprungliga auktorisationen har infört alla nödvändiga arrangemang för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna avdelning, inbegripet en verksamhetsplan i vilken det bland annat anges typen av tjänster som planeras och organisationsstrukturen.

Förordning (EU) 2024/791

2.Esma eller, i tillämpliga fall, den nationella behöriga myndigheten, ska inom 20 arbetsdagar efter mottagandet av en ansökan om auktorisation bedöma om den är fullständig.

Om ansökan inte är fullständig ska Esma eller, i tillämpliga fall, den nationella behöriga myndigheten, ange en tidsfrist inom vilken APA eller ARM ska lämna ytterligare information.

När Esma eller, i tillämpliga fall, den nationella behöriga myndigheten, finner att ansökan är fullständig ska den underrätta APA eller ARM om detta.

Förordning (EU) 2024/791

3.Inom sex månader efter mottagandet av en fullständig ansökan ska Esma eller, i tillämpliga fall, den nationella behöriga myndigheten bedöma om APA eller ARM efterlever denna avdelning. Den ska anta ett motiverat beslut där ansökan om auktorisation beviljas eller avslås, och underrätta ansökande APA eller ARM om detta inom fem arbetsdagar från antagandet.

Förordning (EU) 2024/791

4.Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder där följande fastställs:

 1. De uppgifter som ska lämnas enligt punkt 1, däribland verksamhetsplanen.

 2. Den information som ska ingå i de underrättelser som avses i artikel 27f.2 vad gäller APA och ARM.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

5.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för den information som ska tillhandahållas enligt punkt 1 i den här artikeln och den information som ska ingå i de underrättelser som avses i artikel 27f.2 vad gäller APA och ARM.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 27da Förfarande för urval av en enda CTP för varje tillgångskategori

1.För var och en av följande tillgångskategorier ska Esma anordna ett separat urvalsförfarande för utnämning av en enda CTP för en period på fem år:

 1. Obligationer.

 2. Aktier och börshandlade fonder.

 3. OTC-derivat eller relevanta underkategorier av OTC-derivat.

Esma ska inleda det första urvalsförfarandet enligt första stycket a senast den 29 december 2024.

Esma ska inleda det första urvalsförfarandet enligt första stycket b inom sex månader efter det att urvalsförfarandet enligt första stycket a har inletts.

Esma ska inleda det första urvalsförfarandet enligt första stycket c i denna punkt inom tre månader efter den dag då den delegerade akt som avses i artikel 27.5 börjar tillämpas och tidigast sex månader från inledandet av det urvalsförfarande som fastställs i första stycket led b i denna punkt.

Esma ska inleda efterföljande urvalsförfaranden enligt första stycket i så god tid att tillhandahållandet av konsoliderad handelsinformation kan fortsätta utan störningar.

Förordning (EU) 2024/791

2.För var och en av de tillgångskategorier som anges i punkt 1 ska Esma välja ut den sökande som är lämplig för att driva den konsoliderade handelsinformationen på grundval av följande kriterier:

 1. Den sökandes tekniska förmåga att tillhandahålla motståndskraftig konsoliderad handelsinformation i hela unionen.

 2. Den sökandes förmåga att uppfylla de organisatoriska kraven i artikel 27h.

 3. Den sökandes förmåga att ta emot, konsolidera och sprida, beroende på vad som är tillämpligt,

  1. för aktier och börshandlade fonder, data före och efter handel,

  2. för obligationer, data efter handel,

  3. för OTC-derivat, data efter handel.

 4. Huruvida den sökandes styrningsstruktur är adekvat.

 5. Hur snabbt den sökande kan sprida centrala marknadsdata och regulatoriska data.

 6. Huruvida den sökandes metoder och arrangemang för att säkerställa datakvaliteten är lämpliga.

 7. De totala utgifter som den sökande behöver för att utveckla den konsoliderade handelsinformationen och kostnaderna för att fortlöpande driva den konsoliderade handelsinformationen.

 8. Nivån på de avgifter som sökanden avser att ta ut av de olika typerna av användare av den konsoliderade handelsinformationen, enkelheten i den sökandes avgifts- och licensieringsmodeller samt efterlevnaden av artikel 13.

 9. För den konsoliderade handelsinformationen för obligationer, förekomsten av arrangemang för vidarefördelning av intäkter i enlighet med artikel 27h.5.

 10. Den sökandes användning av modern gränssnittsteknik för spridning av centrala marknadsdata och regulatoriska data och för konnektivitet.

 11. Lämpligheten i de arrangemang som införts av den sökande för att hålla uppgifter tillgängliga i enlighet med artikel 27ha.3.

 12. Den sökandes förmåga att säkerställa motståndskraft och driftskontinuitet samt de arrangemang som den sökande avser att införa för att minska och åtgärda driftavbrott och cyberrisker.

 13. De arrangemang som den sökande avser att införa för att minska den energiförbrukning som insamling, behandling och lagring av data ger upphov till.

 14. Om en ansökan lämnas in av gemensamma sökande, behovet, i termer av teknisk och logistisk kapacitet, för var och en av de sökande att lämna in en gemensam ansökan.

Förordning (EU) 2024/791

3.Den sökande ska tillhandahålla alla de uppgifter som Esma behöver för att kunna bekräfta att den sökande vid tidpunkten för ansökan har infört alla nödvändiga arrangemang för att uppfylla kriterierna i punkt 2 i denna artikel och för att uppfylla de organisatoriska kraven i artikel 27h.

Förordning (EU) 2024/791

4.Inom sex månader efter inledandet av varje urvalsförfarande som avses i punkt 1 ska Esma anta ett motiverat beslut för att välja ut den sökande som är lämplig för att driva den konsoliderade handelsinformationen och uppmana den sökande att utan dröjsmål lämna in en ansökan om auktorisation.

Förordning (EU) 2024/791

5.Om ingen sökande har valts ut enligt denna artikel eller auktoriserats enligt artikel 27db ska Esma inleda ett nytt urvalsförfarande inom sex månader efter att det resultatlösa urvals- eller auktoriseringsförfarandet har avslutats.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 27db Förfaranden för att bevilja och avslå ansökningar om auktorisation för CTP

1.Den ansökande om auktorisation som avses i artikel 27da.4 ska tillhandahålla alla uppgifter som Esma behöver för att kunna bekräfta att den sökande vid tidpunkten för ansökan om auktorisation har infört alla nödvändiga arrangemang för att uppfylla kriterierna i artikel 27da.2.

Förordning (EU) 2024/791

2.Esma ska inom 20 arbetsdagar efter mottagandet av en ansökan om auktorisation bedöma om den är fullständig.

Om ansökan om auktorisation inte är fullständig ska Esma fastställa en tidsfrist inom vilken den sökande ska lämna ytterligare information.

Efter att ha bedömt att ansökan om auktorisation är fullständig ska Esma underrätta den sökande om detta.

Förordning (EU) 2024/791

3.Inom tre månader efter mottagandet av en fullständig ansökan om auktorisation ska Esma bedöma om den sökande uppfyller kraven i denna avdelning. Esma ska anta ett motiverat beslut i vilket ansökan beviljas eller avslås, och underrätta den sökande om detta inom fem arbetsdagar efter antagandet av ett sådant motiverat beslut. I ett beslut om beviljande av auktorisation ska det anges på vilka villkor den sökande ska verka.

Förordning (EU) 2024/791

4.Efter auktorisation enligt punkt 3 får Esma bevilja den sökande som beviljats auktorisation som CTP en övergångsperiod för att införa nödvändiga operativa och tekniska arrangemang.

Förordning (EU) 2024/791

5.CTP ska utan avbrott uppfylla de organisatoriska krav som anges i artikel 27h samt de villkor som fastställs i det motiverade beslut om auktorisation av CTP som avses i punkt 3 i denna artikel.

En CTP som inte längre kan uppfylla dessa krav och villkor ska utan onödigt dröjsmål informera Esma om detta.

Förordning (EU) 2024/791

6.Återkallandet av den auktorisation som avses i artikel 27e får verkan först efter det att en ny CTP har valts ut och auktoriserats för den berörda tillgångskategorin i enlighet med artiklarna 27da och 27db.

Förordning (EU) 2024/791

7.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn där följande fastställs:

 1. Vilken information som ska offentliggöras enligt punkt 1.

 2. Den information som ska ingå i de underrättelser som avses i artikel 27f.2 vad gäller CTP.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 29 december 2024.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

8.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för den information som ska tillhandahållas enligt punkt 1 i denna artikel och den information som ska ingå i de underrättelser som avses i artikel 27f.2 vad gäller CTP.

Esma ska översända dessa förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen senast den 29 december 2024.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 27e Återkallelse av auktorisation

1.Esma, eller den nationella behöriga myndigheten i tillämpliga fall, får återkalla auktorisationen för en leverantör av datarapporteringstjänster om leverantören

 1. inte har utnyttjat sin auktorisation inom tolv månader, uttryckligen har avsagt sig auktorisationen eller inte har tillhandahållit några tjänster under de föregående sex månaderna,

 2. har erhållit auktorisationen genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,

 3. inte längre uppfyller de villkor som låg till grund för auktorisationen,

 4. allvarligt och systematiskt har överträtt denna förordning.

Förordning (EU) 2019/2175

2.Esma ska, i tillämpliga fall, utan onödigt dröjsmål underrätta den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstat där leverantören av datarapporteringstjänster är etablerad om sitt beslut att återkalla auktorisationen för en leverantör av datarapporteringstjänster.

Förordning (EU) 2019/2175

3.En leverantör av datarapporteringstjänster från vilken auktorisation ska återkallats ska säkerställa en ordnad ersättning, inbegripet överföring av data till andra leverantörer av datarapporteringstjänster, tillhandahållande av vederbörlig underrättelse till sina kunder och en omdirigering av rapporteringsflödena till andra leverantörer av datarapporteringstjänster före återkallandet.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 27f Krav på ledningsorganet hos en leverantör av datarapporteringstjänster

1.Ledningsorganet för en leverantör av datarapporteringstjänster ska alltid ha tillräckligt god vandel och ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter och avsätta tillräckligt med tid för att kunna fullgöra sina plikter.

Ledningsorganet ska som helhet ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att kunna förstå den verksamhet som bedrivs av leverantören av datarapporteringstjänster. Varje medlem i ledningsorganet ska agera på ett hederligt och oberoende sätt och med integritet, för att vid behov kunna ifrågasätta beslut av personer i ledande befattning och kontrollera och övervaka ledningens beslutsfattande på ett ändamålsenligt sätt.

Om en marknadsoperatör ansöker om auktorisation för att bedriva verksamhet som ett APA, en CTP eller en ARM enligt artikel 27d och medlemmarna i ledningsorganet för detta APA eller denna CTP eller denna ARM är desamma som medlemmarna i den reglerade marknadens ledningsorgan, ska dessa personer anses uppfylla de krav som anges i första stycket.

Förordning (EU) 2019/2175

2.En leverantör av datarapporteringstjänster ska underrätta Esma, eller den nationella behöriga myndigheten i tillämpliga fall, om namnen på alla medlemmar i sitt ledningsorgan och om alla ändringar av medlemskapet i ledningsorganet, tillsammans med all information som behövs för att bedöma huruvida enheten uppfyller kraven i punkt 1.

Förordning (EU) 2019/2175

3.Ledningsorganet för en leverantör av datarapporteringstjänster ska fastställa och övervaka genomförandet av styrningssystem som säkerställer en effektiv och ansvarsfull ledning av organisationen, inbegripet åtskillnad av arbetsuppgifter inom organisationen och förebyggande av intressekonflikter, på ett sätt som främjar marknadens integritet och kundernas intressen.

Förordning (EU) 2019/2175

4.Esma eller, i tillämpliga fall, den nationella behöriga myndigheten ska neka eller återkalla auktorisation om den inte är övertygad om att den eller de personer som faktiskt leder verksamheten hos leverantören av datarapporteringstjänster har tillräckligt god vandel, eller om det finns objektiva och påvisbara skäl att anta att föreslagna ändringar av ledningsorganet för leverantören av datarapporteringstjänster kan utgöra ett hot mot en sund och ansvarsfull ledning och mot ett adekvat beaktande av kundernas intressen och marknadens integritet.

Förordning (EU) 2024/791

5.Esma ska senast den 1 januari 2021 utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för bedömning av lämpligheten hos medlemmarna av det ledningsorgan som beskrivs i punkt 1, med beaktande av de olika roller och funktioner som utförs av dem och behovet av att undvika intressekonflikter mellan medlemmarna i ledningsorganet och användarna av APA, CTP eller ARM.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2019/2175

Kapitel 2 Villkor som ska uppfyllas av APA, CTP och ARM

Artikel 27g Organisatoriska krav för APA

1.APA ska ha adekvata strategier och arrangemang för att offentliggöra den information som krävs enligt artiklarna 20 och 21 så nära realtid som det är tekniskt möjligt och på rimliga affärsvillkor. Informationen ska göras tillgänglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att APA har offentliggjort den. APA ska på ett effektivt och konsekvent sätt sprida denna information på ett sätt som säkerställer snabb tillgång till informationen, på icke-diskriminerande grunder och i ett format som underlättar konsolidering av informationen med liknande data från andra källor.

Förordning (EU) 2019/2175

2.Den information som offentliggörs av APA i enlighet med punkt 1 ska minst inkludera följande:

 1. Identifieringskod för det finansiella instrumentet.

 2. Det pris till vilket transaktionen genomfördes.

 3. Transaktionsvolym.

 4. Tidpunkt för transaktionen.

 5. Tidpunkt då transaktionen rapporterades.

 6. Prisnotering för transaktionen.

 7. Koden för den handelsplats där transaktionen utfördes eller, om transaktionen utfördes genom en systematisk internhandlare, koden ”SI”, alternativt koden ”OTC”.

 8. I tillämpliga fall, en indikator som visar att särskilda villkor gällde för transaktionen.

Förordning (EU) 2019/2175

3.APA ska driva och upprätthålla ändamålsenliga administrativa arrangemang som är utformade för att förhindra intressekonflikter med dess kunder. Ett APA som också är en marknadsoperatör eller ett värdepappersföretag ska i synnerhet behandla all insamlad information på ett icke-diskriminerande sätt och driva och upprätthålla lämpliga arrangemang för att göra åtskillnad mellan olika affärsfunktioner.

Förordning (EU) 2019/2175

4.APA ska ha sunda skyddsmekanismer som är utformade för att garantera en säker metod för informationsöverföring, för att minimera risken för dataförvanskning och för obehörigt tillträde och för att förhindra informationsläckor före offentliggörandet. APA ska upprätthålla adekvata resurser och ska ha inrättat backupanordningar så att deras tjänster alltid kan erbjudas och upprätthållas.

Förordning (EU) 2019/2175

4.1APA ska uppfylla de krav avseende säkerhet i nätverks- och informationssystem som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2554.

Tillämpas från och med den 17 januari 2025 enligt förordning (EU) 2022/2554 [red.anm.].

Förordning (EU) 2022/2554

4a.Ett APA ska ha objektiva, icke-diskriminerande och offentliggjorda krav på tillträde till dess tjänster för företag som omfattas av de transparenskrav som fastställs i artiklarna 20.1 och 21.1.

Ett APA ska offentliggöra priser och avgifter för de datarapporteringstjänster som tillhandahålls enligt denna förordning. Priser och avgifter för varje tjänst som tillhandahålls ska offentliggöras separat, inklusive avdrag och rabatter och villkoren för att få utnyttja dessa. Det ska tillåta rapporterande enheter separat tillträde till särskilda tjänster.

Förordning (EU) 2024/791

4b.Ett APA ska hålla uppgifter som avser dess verksamhet tillgängliga för relevant behörig myndighet eller Esma under minst fem år.

Förordning (EU) 2024/791

5.APA ska ha system som på ett effektivt sätt kan kontrollera handelsrapporters fullständighet, hitta fall av utelämnad information och uppenbara fel och begära omsändning av alla sådana felaktiga rapporter.

Förordning (EU) 2019/2175

6.Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för fastställande av gemensamma format, datastandarder och tekniska arrangemang som underlättar den konsolidering av information som avses i punkt 1.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2019/2175

7.har upphävts.

Förordning (EU) 2024/791

8.Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som specificerar följande:

 1. Hur ett APA kan fullgöra den informationsskyldighet som avses i punkt 1.

 2. Innehållet i den information som ska offentliggöras enligt punkt 1, inbegripet åtminstone den information som avses i punkt 2 på ett sådant sätt att offentliggörandet av den information som krävs enligt denna artikel möjliggörs.

 3. De konkreta organisatoriska krav som avses i punkterna 3, 4 och 5.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2019/2175

8.2Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som specificerar följande:

 1. Hur ett APA kan fullgöra den informationsskyldighet som avses i punkt 1.

 2. Innehållet i den information som ska offentliggöras enligt punkt 1, inbegripet åtminstone den information som avses i punkt 2 på ett sådant sätt att offentliggörandet av den information som krävs enligt denna artikel möjliggörs.

 3. De konkreta organisatoriska krav som avses i punkterna 3 och 5.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Tillämpas från och med den 17 januari 2025 enligt förordning (EU) 2022/2554 [red.anm.].

Förordning (EU) 2022/2554

Artikel 27h Organisatoriska krav för CTP

1.En CTP ska, i enlighet med de villkor för auktorisation som avses i artikel 27db,

 1. samla in alla data som överförs av datarapportörer för den tillgångskategori som de är auktoriserade för,

 2. ta ut avgifter från användare, samtidigt som icke-professionella investerare, akademiker, organisationer i det civila samhället och behöriga myndigheter ges tillgång, utan avgift, till konsoliderad handelsinformation,

 3. när det gäller konsoliderad handelsinformation för aktier och börshandlade fonder, vidarefördela en del av sina intäkter i enlighet med punkt 6,

 4. sprida centrala marknadsdata och regulatoriska data till användare som ett kontinuerligt elektroniskt dataflöde, på icke-diskriminerande villkor och så nära realtid som det är tekniskt möjligt,

 5. säkerställa att centrala marknadsdata och regulatoriska data är lättillgängliga, maskinläsbara och användbara för alla användare, inklusive icke-professionella investerare,

 6. ha system som på ett effektivt sätt kan kontrollera om de data som överförs av datarapportörer är fullständiga, identifiera uppenbara fel och begära att data på nytt lämnas in,

 7. om CTP kontrolleras av en grupp av ekonomiska aktörer, ha ett efterlevnadssystem för att säkerställa att driften av den konsoliderade handelsinformationen inte leder till en snedvridning av konkurrensen.

Vid tillämpning av första stycket d ska en CTP för aktier och börshandlade fonder inte offentliggöra MIC-koden när den sprider bästa europeiska köp- och säljbud så nära realtid som det är tekniskt möjligt till allmänheten.

Förordning (EU) 2024/791

2.En CTP ska anta, på sin webbplats offentliggöra och regelbundet uppdatera standarder för tjänsternas nivå som omfattar följande:

 1. En förteckning över de datarapportörer från vilka marknadsdata mottas.

 2. Leveransmetoder och leveranshastighet för centrala marknadsdata och regulatoriska data till användare.

 3. De åtgärder som vidtagits för att säkerställa operativ kontinuitet i tillhandahållandet av centrala marknadsdata och regulatoriska data.

Förordning (EU) 2024/791

3.En CTP ska ha sunda säkerhetsarrangemang som är utformade för att garantera skyddet vid överföringen av data mellan datarapportörerna och CTP och mellan CTP och användarna samt för att minimera risken för att data skadas och för obehörig åtkomst. CTP ska upprätthålla adekvata resurser och ha backupanordningar så att den alltid kan erbjuda och upprätthålla sina tjänster.

Förordning (EU) 2024/791

4.För var och en av de tillgångskategorier som avses i artikel 27da.1 ska en CTP offentliggöra en förteckning över de finansiella instrument som omfattas av den konsoliderade handelsinformationen, med uppgift om deras identifierande referensuppgifter.

CTP ska ge tillgång, utan avgift, till sin förteckning och se till att förteckningen regelbundet ses över och uppdateras för att ge en heltäckande bild av alla finansiella instrument som omfattas av den konsoliderade handelsinformationen.

Förordning (EU) 2024/791

5.En CTP för andra finansiella instrument än aktier och börshandlade fonder får till datarapportörer vidarefördela en del av de intäkter som genereras av den konsoliderade handelsinformationen.

Förordning (EU) 2024/791

5.3CTP ska uppfylla de krav avseende säkerhet i nätverks- och informationssystem som fastställs i förordning (EU) 2022/2554.

Tillämpas från och med den 17 januari 2025 enligt förordning (EU) 2022/2554 [red.anm.].

Förordning (EU) 2022/2554

6.En CTP för aktier och börshandlade fonder ska vidarefördela en del av de intäkter som genereras av den konsoliderade handelsinformationen, enligt vad som anges i det motiverade beslut som avses i artikel 27db.3, till datarapportörer som uppfyller ett eller flera av följande kriterier (systemet för vidarefördelning av intäkter):

 1. Datarapportören är en reglerad marknad eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag vars årliga handelsvolym av aktier utgör 1 % eller mindre av den årliga handelsvolymen för aktier i unionen (liten handelsplats).

 2. Datarapportörer är en handelsplats som tillhandahöll inledande upptagande till handel med aktier eller börshandlade fonder den 27 mars 2019 eller därefter.

 3. Data överförs av en handelsplats och avser transaktioner med aktier och börshandlade fonder som har genomförts i ett handelssystem som tillhandahåller transparens före handel, om dessa transaktioner inte var resultatet av order som omfattades av ett undantag från transparens före handel enligt artikel 4.1 c.

Förordning (EU) 2024/791

7.Vid tillämpningen av systemet för vidarefördelning av intäkter ska CTP beakta följande handelsvolym (den relevanta handelsvolymen):

 1. Vid tillämpning av punkt 6 a, den totala årliga handelsvolym som genereras av den handelsplatsen.

 2. Vid tillämpning av punkt 6 b gäller följande:

  1. När det gäller små handelsplatser, deras totala årliga handelsvolym.

  2. När det gäller andra handelsplatser än små handelsplatser, handelsvolymen för de aktier och börshandlade fonder som avses i det ledet.

 3. Vid tillämpning av punkt 6 c, volymen för de aktier och börshandlade fonder som avses i det ledet.

CTP ska fastställa beloppet för de intäkter som ska vidarefördelas till datarapportörerna inom ramen för systemet för vidarefördelning av intäkter genom att multiplicera den relevanta handelsvolymen med den viktning som tilldelats varje kriterium som fastställs i punkt 6, enligt vad som anges i de tekniska standarder för tillsyn som antagits enligt punkt 8.

Om handelsplatser uppfyller mer än ett av kriterierna i punkt 6 ska de belopp som följer av den beräkning som avses i andra stycket i denna punkt läggas till kumulativt.

Förordning (EU) 2024/791

8.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att

 1. ange viktningen för vart och ett av de kriterier som anges i punkt 6,

 2. närmare specificera metoden för beräkning av det intäktsbelopp som ska vidarefördelas till datarapportörerna enligt punkt 7 andra stycket,

 3. specificera de kriterier enligt vilka CTP, om CTP bevisar att en datarapportör allvarligt och upprepade gånger har överträtt de datakrav som avses i artiklarna 22a, 22b och 22c, tillfälligt får avbryta den datarapportörens deltagande i systemet för vidarefördelning av intäkter, och specificera de villkor enligt vilka CTP ska

  1. återuppta vidarefördelningen av intäkter, och

  2. om det inte har skett någon överträdelse av dessa krav, tillhandahålla datarapportören de intäkter som hållits inne plus ränta.

Vid tillämpning av första stycket led a i denna punkt ska det kriterium som fastställs i punkt 6 led a ha en högre viktning än det kriterium som fastställs i led b i den punkten, och kriteriet i led b i den punkten ska ha en högre viktning än det kriterium som fastställs i led c i den punkten.

Esma ska överlämna de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket till kommissionen senast den 29 december 2024.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

8.4Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som specificerar följande:

 1. Hur en CTP kan fullgöra den informationsskyldighet som avses i punkterna 1 och 2.

 2. Innehållet i den information som ska offentliggöras enligt punkterna 1 och 2.

 3. De finansiella instrument för vilka data måste tillhandahållas i informationsflödet och för icke-aktierelaterade instrument de handelsplatser och APA som måste anges.

 4. Andra sätt att säkerställa att de data som offentliggörs av olika CTP är sinsemellan överensstämmande och möjliggör uttömmande kartläggning och korshänvisning i förhållande till liknande data från andra källor samt redovisning i aggregerad form på unionsnivå.

 5. De konkreta organisatoriska krav som avses i punkt 4.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Tillämpas från och med den 17 januari 2025 enligt förordning (EU) 2022/2554 [red.anm.].

Förordning (EU) 2022/2554

Artikel 27ha Rapporteringsskyldigheter för CTP

1.En CTP ska varje år på sin webbplats offentliggöra resultatstatistik och incidentrapporter om datakvalitet och datasystem. Denna resultatstatistik och dessa incidentrapporter ska vara tillgängliga för allmänheten kostnadsfritt.

Förordning (EU) 2024/791

2.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera innehållet, tidpunkten, formatet och terminologin för den rapporteringsskyldighet som fastställs i punkt 1.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 29 september 2025.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

3.En CTP ska hålla uppgifter som avser dess verksamhet tillgängliga för den relevanta behöriga myndigheten eller Esma under minst fem år.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 27i Organisatoriska krav för ARM

1.ARM ska ha adekvata strategier och arrangemang för att den information som krävs enligt artikel 26 ska kunna rapporteras så snabbt som möjligt, och senast vid slutet av arbetsdagen dagen efter den dag då transaktionen ägde rum.

Förordning (EU) 2019/2175

2.ARM ska driva och upprätthålla ändamålsenliga administrativa arrangemang som är utformade för att förhindra intressekonflikter i förhållande till dess kunder. En ARM som också är en marknadsoperatör eller ett värdepappersföretag ska i synnerhet behandla all insamlad information på ett icke-diskriminerande sätt och driva och upprätthålla lämpliga arrangemang för att göra åtskillnad mellan olika affärsfunktioner.

Förordning (EU) 2019/2175

3.ARM ska ha sunda skyddsmekanismer som är utformade för att garantera säkerhet och autentisering vid informationsöverföring, för att minimera risken för dataförvanskning och för obehörigt tillträde och för att förhindra informationsläckor och se till att uppgifterna alltid behandlas konfidentiellt. ARM ska upprätthålla adekvata resurser och ska ha inrättat backupanordningar så att deras tjänster alltid kan erbjudas och upprätthållas.

Förordning (EU) 2019/2175

3.5ARM ska uppfylla de krav avseende säkerhet i nätverks- och informationssystem som fastställs i förordning (EU) 2022/2554.

Tillämpas från och med den 17 januari 2025 enligt förordning (EU) 2022/2554 [red.anm.].

Förordning (EU) 2022/2554

4.ARM ska ha system som på ett effektivt sätt kan kontrollera transaktionsrapporters fullständighet, hitta fall av utelämnad information och uppenbara fel som orsakats av värdepappersföretaget och då sådana fel eller utelämnanden inträffar upplysa värdepappersföretaget om dem och begära omsändning av alla sådana felaktiga rapporter.

ARM ska ha system som gör det möjligt för dem att upptäcka fel eller utelämnanden som de själva har orsakat och korrigera dessa och översända, eller i tillämpliga fall omsända, korrekta och fullständiga transaktionsrapporter till den behöriga myndigheten.

Förordning (EU) 2019/2175

4a.En ARM ska ha objektiva, icke-diskriminerande och offentliggjorda krav på tillträde till dess tjänster för företag som omfattas av den rapporteringsskyldighet som fastställs i artikel 26.

En ARM ska offentliggöra priser och avgifter för de datarapporteringstjänster som föreskrivs enligt denna förordning. Priser och avgifter för varje tjänst som tillhandahålls ska offentliggöras separat, inklusive avdrag och rabatter och villkoren för att få utnyttja dessa. Det ska tillåta rapporterande enheter separat tillträde till särskilda tjänster. De priser och avgifter som tas ut av en ARM ska vara kostnadsrelaterade.

Förordning (EU) 2024/791

4b.En ARM ska hålla uppgifter som avser dess verksamhet tillgängliga för den relevanta behöriga myndigheten eller Esma under minst fem år. ARM ska utan dröjsmål göra denna dokumentation tillgänglig för den relevanta behöriga myndigheten eller Esma på begäran.

Förordning (EU) 2024/791

5.Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som specificerar följande:

 1. Hur en ARM kan fullgöra den informationsskyldighet som avses i punkt 1.

 2. De konkreta organisatoriska krav som avses i punkterna 2, 3 och 4.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2019/2175

5.6Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som specificerar följande:

 1. Hur en ARM kan fullgöra den informationsskyldighet som avses i punkt 1.

 2. De konkreta organisatoriska krav som avses i punkterna 2 och 4.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Tillämpas från och med den 17 januari 2025 enligt förordning (EU) 2022/2554 [red.anm.].

Förordning (EU) 2022/2554

Avdelning V Derivat

Artikel 28 Skyldighet att handla på reglerade marknader, MTF- eller OTF-plattformar

1.Finansiella motparter och icke-finansiella motparter som omfattas av clearingkravet enligt avdelning II i förordning (EU) nr 648/2012 ska genomföra transaktioner med andra sådana finansiella motparter eller andra sådana icke-finansiella motparter i derivat som tillhör en kategori av derivat som har förklarats omfattas av handelsskyldigheten i enlighet med artikel 32 och som har införts i det register som avses i artikel 34, endast på följande platser:

 1. reglerade marknader,

 2. MTF-plattformar,

 3. OTF-plattformar, eller

 4. tredjelands handelsplatser, förutsatt att kommissionen har antagit ett beslut i enlighet med punkt 4 och förutsatt att tredjelandet tillhandahåller ett effektivt likvärdigt system för godkännande av handelsplatser som enligt direktiv 2014/65/EU har godkänts för upptagande till handel av eller för handel med sådana derivat som förklarats omfattas av en handelsskyldighet i det tredjelandet på icke-exklusiva villkor.

Förordning (EU) 2024/791

2.Esma ska regelbundet övervaka den verksamhet rörande derivat som inte förklarats vara omfattad av handelsskyldigheten enligt punkt 1 i syfte att fastställa fall där en särskild kategori av kontrakt kan orsaka systemrisk och hindra regelarbitrage mellan derivattransaktioner som omfattas av handelsskyldigheten och derivattransaktioner som inte omfattas av handelsskyldigheten.

Förordning (EU) 2024/791

2a.Derivattransaktioner som är undantagna från eller inte omfattas av clearingkravet enligt avdelning II i förordning (EU) nr 648/2012 ska inte omfattas av handelsskyldigheten.

Förordning (EU) 2024/791

3.Derivat som förklarats omfattas av en handelsskyldighet enligt punkt 1 ska kunna tas upp till handel eller handlas på en reglerad marknad eller på samtliga handelsplatser som avses i punkt 1 och på icke-exklusiva och icke-diskriminerande villkor.

4.Kommissionen får i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 51.2 anta beslut som fastställer att regelverket och tillsynssystemet i ett tredjeland säkerställer att en handelsplats som är godkänd i det tredjelandet uppfyller rättsligt bindande krav som är likvärdiga med de krav på handelsplatser som avses i punkt 1 a, b eller c i den här artikeln, som följer av denna förordning, direktiv 2014/65/EU och förordning (EU) nr 596/2014, och när dessa rättsligt bindande krav är föremål för effektiv övervakning och kontroll av efterlevnaden i det tredjelandet.

Dessa beslut ska endast syfta till att fastställa huruvida en handelsplats uppfyller kraven för att godtas som handelsplats för derivat som omfattas av handelsskyldigheten.

Regelverket och tillsynssystemet i ett tredjeland ska anses ha en motsvarande verkan om de uppfyller följande villkor:

 1. Handelsplatserna i det tredjelandet är föremål för auktorisering och för effektiv övervakning och kontroll av regelefterlevnaden på kontinuerlig basis.

 2. Handelsplatser har tydliga och transparenta regler så att derivat kan handlas på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt och är fritt överlåtbara.

 3. Emittenterna av finansiella instrument är föremål för regelbundna och kontinuerliga informationskrav som säkerställer ett högt investerarskydd.

 4. Marknadernas transparens och integritet tryggas genom regler avseende marknadsmissbruk i form av insiderhandel och marknadsmanipulation.

Ett kommissionsbeslut enligt denna punkt kan begränsas till en eller flera kategorier av handelsplatser. I så fall ska ett tredjelands handelsplats endast omfattas av punkt 1 d om den tillhör en kategori som omfattas av kommissionens beslut.

Förordning (EU) 2024/791

5.I syfte att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna artikel ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar de kategorier av kontrakt som avses i punkt 2 som har en direkt, betydande och förutsebar effekt inom unionen och de fall där handelsskyldigheten är nödvändig eller lämplig för att förhindra att någon av bestämmelserna i denna förordning kringgås.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 3 juli 2015.

Kommissionen ska få befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket, i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

De tekniska standarder för tillsyn som avses i denna punkt ska, när så är möjligt och lämpligt, vara identiska med dem som antas enligt artikel 4.4 i förordning (EU) nr 648/2012.

Artikel 29 Clearingkrav för derivat som handlas på reglerade marknader samt tidpunkt för godkännande av clearing

1.En marknadsoperatör för en reglerad marknad ska se till att alla transaktioner med derivat vilka genomförs på denna reglerade marknad clearas av en central motpart.

2.Centrala motparter, handelsplatser och värdepappersföretag som agerar som clearingmedlemmar i enlighet med artikel 2.14 i förordning (EU) nr 648/2012 ska ha effektiva system, förfaranden och arrangemang för clearade derivat för att säkerställa att transaktioner med clearade derivat överlämnas och godkänns för clearing så snabbt som det är tekniskt möjligt med hjälp av automatiserade system.

Med clearade derivat avses i denna punkt

 1. alla derivat som ska clearas i enlighet med clearingkravet enligt punkt 1 i den här artikeln eller enligt clearingkravet enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 648/2012, eller

 2. alla övriga derivat som enligt överenskommelse mellan de berörda parterna ska clearas.

3.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att fastställa minimikraven för system, förfaranden och arrangemang (inbegripet tidsramarna för godkännande) enligt denna artikel, med beaktande av behovet av att säkerställa en korrekt hantering av operativa eller andra risker.

Esma ska ha fortlöpande befogenhet att utarbeta ytterligare tekniska standarder för tillsyn för att uppdatera de som är kraft om Esma anser att det krävs på grund av utvecklingen av branschens standarder.

Esma ska överlämna de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket till kommissionen senast den 3 juli 2015.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första och andra styckena i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 30 Indirekta clearingarrangemang

1.Indirekta clearingarrangemang för börshandlade derivat är tillåtna, förutsatt att dessa arrangemang inte ökar motpartsrisken och säkerställer att motpartens tillgångar och positioner åtnjuter ett skydd som är likvärdigt med det som avses i artiklarna 39 och 48 i förordning (EU) nr 648/2012.

2.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera vilka kategorier av indirekta clearingtjänstearrangemang, om sådana har införts, som uppfyller de villkor som avses i punkt 1 och säkerställa konsekvens med bestämmelserna för OTC-derivat i kapitel II i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 149/2013.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 3 juli 2015.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 31 Riskreduceringstjänster efter handel

1.Transparenskraven i artiklarna 8a, 10 och 21 i denna förordning, handelsskyldigheten i artikel 28 i denna förordning och skyldighet att utföra order på de villkor som är mest förmånliga för kunden i artikel 27 i direktiv 2014/65/EU ska inte tillämpas på transaktioner med OTC-derivat som bildas och upprättas till följd av riskreduceringstjänster efter handel.

Förordning (EU) 2024/791

2.har upphävts.

Förordning (EU) 2024/791

3.Värdepappersföretag och marknadsoperatörer som tillhandahåller riskreduceringstjänster efter handel ska föra fullständiga och korrekta register över de transaktioner som avses i punkt 1 i denna artikel som inte redan har registrerats eller rapporterats i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012. Dessa värdepappersföretag och marknadsoperatörer ska utan dröjsmål göra denna dokumentation tillgänglig för den relevanta behöriga myndigheten eller Esma på begäran.

Förordning (EU) 2024/791

4.Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 för att komplettera denna förordning genom att ange

 1. riskreduceringstjänster efter handel vid tillämpning av punkt 1,

 2. de transaktioner som ska registreras enligt punkt 3.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 32 Förfarande i samband med handelsskyldigheten

1.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att ange följande:

 1. Vilka av de kategorier av derivat som förklarats omfattas av clearingkravet i enlighet med artikel 5.2 och 5.4 i förordning (EU) nr 648/2012 eller vilken relevant underkategori inom denna typ som ska handlas på de handelsplatser som avses i artikel 28.1 i denna förordning.

 2. Det eller de datum från vilket handelsskyldigheten ska gälla, inbegripet varje successivt genomförande och kategori av motparter som kravet gäller, när det successiva genomförandet och kategorierna av motparter har fastställts i tekniska standarder för tillsyn i enlighet med artikel 5.2 b i förordning (EU) nr 648/2012.

Esma ska till kommissionen överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn, inom sex månader från antagandet av de tekniska standarderna för tillsyn enligt artikel 5.2 i förordning (EU) nr 648/2012 av kommissionen.

Innan Esma överlämnar förslagen till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen ska myndigheten genomföra ett offentligt samråd och kan, vid behov, samråda med tredjelands behöriga myndigheter.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

2.För att handelsskyldigheten ska träda i kraft gäller följande:

 1. Kategorin av derivat enligt punkt 1 a i denna artikel eller en relevant undergrupp av denna måste handlas på minst en handelsplats enligt artikel 28.1.

 2. Tredje parts köp- och säljintressen i kategorin av derivat eller en relevant delkategori inom kategorin måste vara tillräckliga, så att kategorin av derivat bedöms vara tillräckligt likvid för att endast handlas på de handelsplatser som avses i artikel 28.1.

Förordning (EU) 2024/791

3.Vid utarbetandet av förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses i punkt 1 ska Esma betrakta kategorin av derivat eller en relevant delkategori inom kategorin som tillräckligt likvid enligt följande kriterier:

 1. Den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktionsstorleken under ett antal marknadsförhållanden, med beaktande av produkternas art och livscykel inom derivattypen.

 2. Antal och typ av aktiva marknadsaktörer inklusive förhållandet mellan antalet marknadsaktörer och antalet produkter/kontrakt som handlas på en viss produktmarknad.

 3. Den genomsnittliga storleken på spreaden.

Vid utarbetandet av dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn ska Esma beakta den påverkan den handelsskyldigheten förväntas kunna ha på likviditeten för en kategori av derivat eller en relevant delkategori inom kategorin samt den affärsverksamhet som bedrivs av slutanvändare som inte är finansiella enheter.

Esma ska även fastställa om kategorin av derivat eller en relevant delkategori inom kategorin endast är tillräckligt likvid när det gäller transaktioner under en viss storlek.

4.Esma ska på eget initiativ, i enlighet med kriterierna i punkt 2 och efter att ha genomfört ett offentligt samråd, identifiera och underrätta kommissionen om de kategorier av derivat eller enskilda derivatkontrakt som bör omfattas av skyldigheten att handla på de handelsplatser som avses i artikel 28.1 i denna förordning, men för vilka ingen central motpart ännu har fått auktorisation enligt artiklarna 14 eller 15 i förordning (EU) nr 648/2012.

Kommissionen kan till följd av det meddelande från Esma som avses i första stycket offentliggöra en inbjudan att utarbeta förslag avseende handel med de aktuella derivaten på de handelsplatser som avses i artikel 28.1.

Förordning (EU) 2024/791

4a.Om Esma anser att det tillfälliga upphävandet av clearingkravet i artikel 6a i förordning (EU) nr 648/2012 är en väsentlig ändring av kriterierna för att handelsskyldigheten ska träda i kraft, enligt punkt 5 i den här artikeln, får Esma begära att kommissionen tillfälligt upphäver den handelsskyldighet som fastställs i artikel 28.1 i denna förordning för samma kategorier av OTC-derivat som omfattas av begäran om tillfälligt upphävande av clearingkravet.

Förordning (EU) 2024/791

4b.Esma får begära att kommissionen tillfälligt upphäver handelsskyldigheten enligt artikel 28.1 för särskilda kategorier av OTC-derivat eller för en särskild typ av motpart, om ett sådant upphävande är nödvändigt för att undvika eller hantera negativa effekter på likviditeten eller ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten och för att säkerställa att de finansiella marknaderna i unionen fungerar korrekt och om upphävandet står i proportion till dessa mål.

Förordning (EU) 2024/791

4c.De begäranden som avses i punkterna 4a och 4b ska inte offentliggöras.

Förordning (EU) 2024/791

4d.Efter att ha mottagit de begäranden som avses i punkterna 4a och 4b ska kommissionen utan onödigt dröjsmål och på grundval av de skäl och bevis som Esma lämnat göra något av följande:

 1. Genom en genomförandeakt tillfälligt upphäva handelsskyldigheten för kategorier av OTC-derivat eller för typer av motparter.

 2. Avslå begäran om tillfälligt upphävande.

Vid tillämpning av första stycket b ska kommissionen informera Esma om skälen till att den avslog det begärda tillfälliga upphävandet. Kommissionen ska omedelbart informera Europaparlamentet och rådet om detta avslag och vidarebefordra de skäl som lämnats till Esma till dem. Den information som lämnas till Europaparlamentet och rådet om avslaget och skälen till detta avslag ska inte offentliggöras.

Det upphävande som avses i första stycket a ska vara giltigt under en inledande period på högst tre månader från och med den dag då den genomförandeakt som avses i den punkten offentliggörs.

Om skälen för det upphävande som avses i första stycket a fortsätter att gälla får kommissionen genom en genomförandeakt förlänga upphävandet med ytterligare perioder på högst tre månader, och den totala perioden för upphävandet får vara högst tolv månader.

De genomförandeakter som avses i första stycket a och i fjärde stycket i denna punkt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 51.

Förordning (EU) 2024/791

5.Så snart en väsentlig ändring sker i fråga om något av de kriterier som beskrivs i punkt 2 ska Esma i enlighet med punkt 1 till kommissionen överlämna ett nytt förslag till tekniska standarder för tillsyn som ändrar, tillfälligt upphäver eller återkallar de befintliga tekniska standarderna för tillsyn. Esma kan, om det är lämpligt, först samråda med tredjelands behöriga myndigheter.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta tekniska standarder för tillsyn, som avses i denna punkt, i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

6.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar de kriterier som avses i punkt 2 b.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 3 juli 2015.

Kommissionen ska få befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket, i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 32a Fristående upphävande av handelsskyldigheten

1.På begäran av den behöriga myndigheten i en medlemsstat får kommissionen genom en genomförandeakt tillfälligt upphäva handelsskyldigheten enligt artikel 28 (handelsskyldigheten för derivat) med avseende på vissa finansiella motparter, när så är lämpligt efter samråd med Esma. Den behöriga myndigheten ska ange varför den anser att villkoren för ett tillfälligt upphävande är uppfyllda. I synnerhet ska den behöriga myndigheten visa att en finansiell motpart inom dess jurisdiktion

 1. regelbundet agerar som marknadsgarant för ett OTC-derivat som omfattas av handelsskyldigheten för derivat och regelbundet tar emot begäran om bud för de derivat som omfattas av handelsskyldigheten för derivat från en motpart utanför EES som inte har något aktivt medlemskap på en handelsplats inom EES vilken erbjuder handel med det OTC-derivat som omfattas av handelsskyldigheten för derivat, eller

 2. regelbundet agerar som marknadsgarant för kreditswappar som omfattas av handelsskyldigheten för derivat och

  1. avser att handla med kreditswappar som omfattas av handelsskyldigheten för derivat för egen räkning på en handelsplats som endast är öppen för motparter som är clearingmedlemmar i centrala motparter enligt definitionen i artikel 2.14 i förordning (EU) nr 648/2012 (handelsplats mellan handlare),

  2. avser att handla med kreditswappar som omfattas av handelsskyldigheten för derivat för egen räkning med en motpart som är marknadsgarant och som inte har något aktivt medlemskap på en handelsplats mellan handlare i EES vilken erbjuder handel med OTC-derivat som omfattas av handelsskyldigheten för derivat, och

  3. clearar dessa kreditswappar i en central motpart som är auktoriserad eller erkänd enligt förordning (EU) nr 648/2012.

Den genomförandeakt som avses i första stycket i denna punkt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 51.

Förordning (EU) 2024/791

2.Vid bedömningen av huruvida handelsskyldigheten ska upphävas enligt punkt 1 ska kommissionen överväga huruvida handelsskyldigheten ska upphävas för specifika marknader och beakta huruvida ett sådant upphävande av handelsskyldigheten för derivat skulle få en snedvridande effekt på clearingkravet enligt avdelning II i förordning (EU) nr 648/2012.

Kommissionen ska också kontakta andra behöriga myndigheter i andra medlemsstater för att bedöma huruvida finansiella motparter i andra medlemsstater än den som gör begäran enligt punkt 1 (den begärande medlemsstaten) befinner sig i en situation som liknar situationen i den begärande medlemsstaten.

Den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat än den begärande medlemsstaten får, efter antagandet av den genomförandeakt som avses i punkt 1, begära att finansiella motparter som befinner sig i en situation som liknar situationen i den begärande medlemsstaten ska läggas till i genomförandeakten. Den behöriga myndigheten i den medlemsstat som gör begäran ska ange varför den anser att villkoren för ett upphävande är uppfyllda.

Förordning (EU) 2024/791

3.Om handelsskyldigheten för derivat upphävs enligt punkt 1 eller 2 med avseende på en finansiell motpart, ska handelsskyldigheten för derivatet inte gälla med avseende på dess motpart enligt punkt 1 a eller punkt 1 b ii.

Förordning (EU) 2024/791

4.Den genomförandeakt som avses i punkt 1 ska åtföljas av det bevis som lagts fram av den behöriga myndighet som begär det tillfälliga upphävandet.

Förordning (EU) 2024/791

5.Den genomförandeakt som avses i punkt 1 ska meddelas Esma och offentliggöras i det register som avses i artikel 34.

Förordning (EU) 2024/791

6.Kommissionen ska regelbundet se över om grunderna för upphävandet av handelsskyldigheten för derivat fortsätter att gälla.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 33 Mekanism för undvikande av överlappande eller motstridiga bestämmelser

1.Kommissionen ska med Esmas bistånd övervaka och minst en gång årligen utarbeta rapporter till Europaparlamentet och rådet om den internationella tillämpningen av de principer som fastställs i artiklarna 28 och 29, särskilt när det gäller eventuella överlappande eller motstridiga krav på marknadsaktörerna, och rekommendera möjliga åtgärder.

2.Kommissionen får anta genomförandeakter i vilka det intygas att det berörda tredjelandets rättsliga, tillsynsmässiga och verkställighetsmässiga arrangemang

 1. motsvarar de krav som följer av artiklarna 28 och 29,

 2. säkerställer ett skydd av tystnadsplikten som är likvärdigt med det som fastställs i denna förordning, och

 3. tillämpas effektivt och verkställs på ett rättvist och icke snedvridande sätt så att en effektiv tillsyn och verkställighet kan upprätthållas i det berörda tredjelandet.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 51.

3.En genomförandeakt om likvärdighet som avses i punkt 2 ska resultera i att motparter som ingår en transaktion som omfattas av denna förordning ska anses ha fullgjort den skyldighet som anges i artiklarna 28 och 29 om åtminstone en av motparterna är etablerad i det berörda tredjelandet och motparterna respekterar det berörda tredjelandets rättsliga, tillsynsmässiga och verkställighetsmässiga arrangemang.

4.Kommissionen ska i samarbete med Esma övervaka att de krav som motsvarar de krav som anges i artiklarna 28 och 29 genomförs på ett effektivt sätt av ett tredjeland för vilket en genomförandeakt om likvärdighet har antagits och regelbundet, minst en gång om året, rapportera till Europaparlamentet och rådet.

Inom 30 kalenderdagar från det att rapporten har lagts fram får kommissionen, om rapporten påvisar en betydande brist eller inkonsekvens i tredjelandets myndigheters tillämpning av de likvärdiga kraven, återkalla erkännandet av likvärdighet när det gäller det aktuella tredjelandets regelverk. Om en genomförandeakt om likvärdighet dras tillbaka ska motparternas transaktioner automatiskt på nytt omfattas av alla krav i artiklarna 28 och 29 i denna förordning.

Artikel 34 Register över derivat som omfattas av handelsskyldigheten

Esma ska på sin webbplats offentliggöra och uppdatera ett register som innehåller uttömmande och entydiga uppgifter om vilka derivat som omfattas av skyldigheten att handeln sker på sådana handelsplatser som avses i artikel 28.1, om de handelsplatser där dessa har tagits upp till handel eller handlas och om de datum från och med vilka skyldigheten gäller.

Avdelning VI Icke-diskriminerande tillträde till clearingsystem för finansiella instrument

Artikel 35 Icke-diskriminerande tillträde till en central motpart

1.Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i förordning (EU) nr 648/2012 ska en central motpart cleara finansiella instrument på icke-diskriminerande och transparenta villkor, även när det gäller krav på säkerhet och avgifter kopplade till tillträde och oavsett på vilken handelsplats som transaktionen utförs.

Kravet i första stycket ska inte gälla för börshandlade derivat.

Den centrala motparten ska i synnerhet säkerställa att en handelsplats har rätt till icke-diskriminerande behandling av kontrakt som handlas på den handelsplatsen, när det gäller

 1. krav på säkerhet och nettning av ekonomiskt likvärdiga kontrakt, där införandet av sådana kontrakt i en central motparts slutavräkningsförfarande och andra nettningsförfaranden, baserat på tillämplig insolvenslagstiftning, inte äventyrar dessa förfarandens friktionsfria och korrekta funktionssätt, giltighet eller verkställbarhet, och

 2. korsberäkning av marginalsäkerheter (cross-margining) med korrelerade kontrakt clearade av samma centrala motpart enligt en riskmodell som följer artikel 41 i förordning (EU) nr 648/2012.

En central motpart kan kräva att handelsplatsen uppfyller de operativa och tekniska villkor som fastställts av den centrala motparten, inbegripet riskhanteringskraven. Kravet i denna punkt ska inte tillämpas på derivatkontrakt som redan omfattas av tillträdeskraven i artikel 7 i förordning (EU) nr 648/2012.

En central motpart ska inte vara bunden av denna artikel, om den är nära förbunden med en handelsplats som har lämnat en anmälan enligt artikel 36.5.

Förordning (EU) 2024/791

2.En begäran från en handelsplats om att få tillträde till en central motpart ska överlämnas formellt till en central motpart, dess relevanta behöriga myndighet och handelsplatsens behöriga myndighet. I begäran ska det specificeras till vilka kategorier av finansiella instrument tillträde begärs.

3.Den centrala motparten ska lämna ett skriftligt svar till handelsplatsen inom tre månader efter mottagandet av den begäran som avses i punkt 2 och antingen bevilja tillträde, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten har beviljat tillträde enligt punkt 4, eller neka tillträde. Den centrala motparten får avslå en ansökan om tillträde på de villkor som anges i punkt 6 a. Om en central motpart nekar tillträde ska den lämna en fullständig motivering i sitt svar och skriftligen informera sin behöriga myndighet om beslutet. Om handelsplatsen är etablerad i en annan medlemsstat än den där den centrala motparten finns ska den centrala motparten även vidarebefordra det skriftliga svaret till handelsplatsens behöriga myndighet. Den centrala motparten ska ge tillträde inom tre månader från det att ett positivt svar på ansökan om tillträde lämnades.

Förordning (EU) 2024/791

4.Den centrala motpartens eller handelsplatsens behöriga myndighet ska bevilja en handelsplats tillträde till en central motpart under förutsättning att ett sådant tillträde inte skulle hota smidiga och välfungerande marknader, särskilt till följd av fragmentering av likviditeten, eller inverka negativt på systemrisken.

Om en behörig myndighet vägrar tillträde ska den utfärda sitt beslut inom två månader från mottagandet av en ansökan som avses i punkt 2 och lämna en fullständig motivering till den andra behöriga myndigheten, den centrala motparten och handelsplatsen, inbegripet de underlag som beslutet grundar sig på.

Förordning (EU) 2024/791

5.Vad gäller överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, får en central motpart som nyligen etablerats och fått auktorisering för clearing som central motpart enligt definitionen i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 648/2012 enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 648/2012 eller godkänts enligt artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012 eller varit auktoriserad enligt en redan befintligt nationellt regelverk för auktorisation under en period av mindre än tre år den 2 juli 2014, före den 3 januari 2018, hos sin behöriga myndighet ansöka om tillstånd att använda sig av övergångsarrangemang. Den behöriga myndigheten får besluta att denna artikel inte är tillämplig på en central motpart i fråga om överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, under en övergångsperiod till och med den 3 juli 2020.

Om en sådan övergångsperiod godkänns, kan den centrala motparten inte utnyttja tillträdesrättigheterna enligt artikel 36 eller den här artikeln när det gäller överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument så länge detta övergångsarrangemang varar. Den behöriga myndigheten ska meddela kollegiet av behöriga myndigheter för den centrala motparten och Esma när en övergångsperiod godkänns. Esma ska offentliggöra en förteckning över alla anmälningar som Esma mottar.

Om en central motpart som har godkänts för övergångsarrangemangen enligt denna punkt är nära förbunden med en eller flera handelsplatser, ska dessa handelsplatser inte åtnjuta tillträdesrättigheterna enligt artikel 36 eller den här artikeln vad gäller överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument så länge övergångsarrangemanget varar.

En central motpart som auktoriseras under den treårsperiod som föregår ikraftträdandet men som bildas genom fusion eller förvärv som omfattar åtminstone en central motpart som auktoriserats före den perioden, ska inte ha rätt att ansöka om övergångsarrangemangen i denna punkt.

Förordning (EU) 2016/1033

6.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar följande:

 1. De specifika villkor enligt vilka en begäran om tillträde kan avslås av en central motpart, inbegripet förväntad transaktionsvolym, antal och typ av användare, arrangemang för hantering av operativ risk och komplexitet eller andra faktorer som skapar betydande otillbörliga risker.

 2. De villkor enligt vilka tillträde måste beviljas av en central motpart, inbegripet konfidentialitet när det gäller uppgifter rörande finansiella instrument under utvecklingsfasen, icke-diskriminerande och transparenta villkor för clearingavgifter, krav på säkerhet och operativa kraven avseende marginalavtal.

 3. De villkor enligt vilka beviljande av tillträde kommer att äventyra marknadernas friktionsfria och korrekta funktionssätt eller skulle inverka negativt på systemrisken.

 4. Förfarandet för att göra en anmälan enligt punkt 5.

 5. Villkoren för icke-diskriminerande behandling vad gäller hur kontrakt som handlas på den handelsplatsen behandlas i fråga om krav på säkerhet, nettning av ekonomiskt likvärdiga kontrakt och korsberäkning av marginalsäkerheter (cross-margining) med korrelerade kontrakt clearade av samma centrala motpart.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 3 juli 2015.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket, i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 36 Icke-diskriminerande tillträde till en handelsplats

1.Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 i förordning (EU) nr 648/2012 ska en handelsplats på begäran lämna transaktionsuppgifter på icke-diskriminerande och transparenta villkor, inbegripet uppgifter om avgifter kopplade till tillträde, till varje central motpart som är auktoriserad eller erkänd enligt den förordningen och som önskar cleara transaktioner med finansiella instrument som utförs på den handelsplatsen. Det kravet ska inte tillämpas på

 1. derivatkontrakt som redan omfattas av tillträdeskraven i artikel 8 i förordning (EU) nr 648/2012,

 2. börshandlade derivat.

En handelsplats ska inte vara bunden av den här artikeln om den är nära förbunden med en central motpart som har anmält att den använder sig av övergångsarrangemangen enligt artikel 35.5.

Förordning (EU) 2024/791

2.En begäran från en central motpart om att få tillträde till en handelsplats ska överlämnas formellt till en handelsplats, dess relevanta behöriga myndighet och den centrala motpartens behöriga myndighet.

3.Handelsplatsen ska lämna ett skriftligt svar till den centrala motparten inom tre månader efter mottagandet av den begäran som avses i punkt 2 och antingen bevilja tillträde, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten har beviljat tillträde enligt punkt 4, eller neka tillträde. Handelsplatsen får avslå en ansökan om tillträde på de villkor som anges i punkt 6 a. Om en handelsplats nekar tillträde ska den lämna en fullständig motivering i sitt svar och skriftligen informera sin behöriga myndighet om beslutet. Om den centrala motparten är etablerad i en annan medlemsstat än den där handelsplatsen finns ska handelsplatsen även vidarebefordra det skriftliga svaret till den centrala motpartens behöriga myndighet. Handelsplatsen ska ge tillträde inom tre månader från det att ett positivt svar på ansökan om tillträde lämnades.

Förordning (EU) 2024/791

4.Handelsplatsens eller den centrala motpartens behöriga myndighet ska bevilja en central motpart tillträde till en handelsplats under förutsättning att ett sådant tillträde inte skulle hota smidiga och välfungerande marknader, särskilt till följd av fragmentering av likviditeten, och under förutsättning att handelsplatsen har infört lämpliga arrangemang för att förhindra sådan fragmentering, eller inte skulle inverka negativt på systemrisken.

Om en behörig myndighet nekar tillträde ska den utfärda sitt beslut inom två månader från mottagandet av en ansökan som avses i punkt 2 och lämna en fullständig motivering till den andra behöriga myndigheten, handelsplatsen och den centrala motparten, inbegripet de underlag som beslutet grundar sig på.

Förordning (EU) 2024/791

5.har upphävts.

Förordning (EU) 2024/791

6.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar följande:

 1. De specifika omständigheter under vilka en begäran om tillträde kan avslås av en handelsplats, inbegripet omständigheter baserade på förväntad transaktionsvolym, antal användare, arrangemang för hantering av operativ risk och komplexitet eller andra faktorer som skapar betydande otillbörliga risker.

 2. De omständigheter under vilka tillträde ska beviljas, bland annat konfidentialiteten när det gäller uppgifter om finansiella instrument under utvecklingsfasen och icke-diskriminerande och transparenta villkor för tillträdesavgifter.

 3. De omständigheter under vilka beviljande av tillträde kommer att äventyra marknadernas friktionsfria och korrekta funktionssätt eller skulle inverka negativt på systemrisken.

 4. [utgått]

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 3 juli 2015.

Kommissionen ska få befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket, i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 37 Icke-diskriminerande tillträde till, och skyldighet att licensiera, referensvärden

1.När värdet av ett finansiellt instrument beräknas på grundval av ett referensvärde ska en person med äganderätt till referensvärdet säkerställa att centrala motparter och handelsplatser för syften som rör handel och clearing har icke-diskriminerande tillträde till

 1. relevanta pris- och transaktionsuppgifter samt information om sammansättning av och beräkningsmetod och prissättning för referensvärdet, i clearing- och handelssyfte, och

 2. licenser.

Licens, inklusive tillträde till uppgifter, ska beviljas på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor inom tre månader efter den centrala motpartens eller handelsplatsen begäran.

Tillträde ska ges till ett rimligt handelspris, med beaktande av det pris till vilket tillträde till referensvärdet ges eller till vilket de immateriella rättigheterna på likvärdiga villkor licensieras till andra centrala motparter, handelsplatser eller anknutna personer i clearing- och handelssyfte. Det är endast tillåtet att ta ut olika priser från olika centrala motparter, handelsplatser eller anknutna personer om detta är objektivt berättigat av rimliga affärsmässiga skäl, såsom den kvantitet, den omfattning eller det användningsområde som begäran avser.

2.När ett nytt referensvärde utvecklas efter den 3 januari 2018 startar skyldigheten att söka licens senast 30 månader efter det att ett finansiellt instrument som hänvisar till referensvärdet började handlas eller togs upp till handel. Om en person med äganderätt till ett nytt referensvärde är ägare till ett befintligt referensvärde, ska den personen fastställa att det nya referensvärdet jämfört med ett eventuellt sådant befintligt referensvärde uppfyller följande kumulativa kriterier, dvs.

 1. det nya referensvärdet är inte en ren kopia eller anpassad version av något sådant befintligt referensvärde och metoden, inklusive de underliggande uppgifterna, för det nya referensvärdet skiljer sig på ett väsentligt sätt från eventuella sådana befintliga referensvärden, och

 2. det nya referensvärdet ersätter inte något sådant befintligt referensvärde.

Detta stycke ska inte påverka tillämpningen av konkurrensbestämmelserna och, särskilt, artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget.

Förordning (EU) 2016/1033

3.Ingen central motpart, handelsplats eller anknuten enhet får med någon tillhandahållare av ett referensvärde ingå ett avtal som skulle leda till

 1. att någon annan central motpart eller handelsplats hindras att få tillträde till sådan information eller sådana rättigheter som avses i punkt 1, eller

 2. att någon annan central motpart eller handelsplats hindras att få tillträde till en sådan licens, såsom avses i punkt 1.

4.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar följande:

 1. De uppgifter genom licensiering som ska göras tillgängliga enligt punkt 1 a för att endast användas av den centrala motparten eller handelsplatsen.

 2. Andra villkor på vilka tillträde beviljas, inbegripet konfidentialitet i samband med lämnade uppgifter.

 3. Standarderna för hur ett referensvärde kan bevisas vara nytt i enlighet med punkt 2 a och b.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 3 juli 2015.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket, i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 38 Tillträde för centrala motparter och handelsplatser i tredjeland

1.En handelsplats som är etablerad i ett tredjeland får endast begära tillträde till en central motpart etablerad i unionen om kommissionen har antagit ett beslut i enlighet med artikel 28.4 avseende det tredjelandet.

En central motpart som är etablerad i ett tredjeland får ansöka om tillträde till en handelsplats i unionen under förutsättning att den centrala motparten är erkänd enligt artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012.

Centrala motparter och handelsplatser som är etablerade i tredjeländer ska ha rätt att utnyttja de tillträdesrättigheter som avses i artiklarna 35 och 36 endast med avseende på finansiella instrument som omfattas av dessa artiklar och under förutsättning att kommissionen har antagit ett beslut i enlighet med punkt 3 i den här artikeln om att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i tredjelandet anses föreskriva ett effektivt likvärdigt system för att ge centrala motparter och handelsplatser som är auktoriserade enligt utländska system tillträde till centrala motparter och handelsplatser som är etablerade i det tredjelandet.

Förordning (EU) 2024/791

2.Centrala motparter och handelsplatser som är etablerade i tredjeland får ansöka om licens och tillträde i enlighet med artikel 37 endast om kommissionen har antagit ett beslut i enlighet med punkt 3 i den här artikeln om att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i det tredjelandet anses föreskriva ett faktiskt likvärdigt system enligt vilket centrala motparter och handelsplatser som är auktoriserade enligt utländska system på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerade villkor ges tillträde till

 1. relevanta pris- och transaktionsuppgifter samt information om sammansättning av och beräkningsmetod och prissättning för referensvärdet, i clearing- och handelssyfte, och

 2. licenser

från personer som har äganderätt till referensvärden och som är etablerade i detta tredjeland.

3.Kommissionen får, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 51, anta beslut om likvärdighet vilka fastställer att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i ett tredjeland säkerställer att en handelsplats och en central motpart som är auktoriserade i detta tredjeland efterlever de rättsligt bindande krav som är likvärdiga med de krav som avses i punkt 2 i den här artikeln och som är föremål för effektiv tillsyn och tillämpning i detta tredjeland.

Regelverket och tillsynssystemet i ett tredjeland ska anses vara likvärdiga om de uppfyller följande villkor:

 1. Handelsplatserna i det tredjelandet är föremål för auktorisering och för effektiv övervakning och kontroll av regelefterlevnaden på kontinuerlig basis.

 2. De tillhandahåller ett effektivt likvärdigt system för att ge centrala motparter och handelsplatser som enligt utländska system är auktoriserade tillträde till centrala motparter och handelsplatser etablerade i det berörda tredjelandet.

 3. Den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i det tredjelandet föreskriver ett effektivt likvärdigt system enligt vilket centrala motparter och handelsplatser som är auktoriserade i utländska jurisdiktioner på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerade villkor ges tillträde till

  1. relevanta pris- och transaktionsuppgifter samt information om sammansättning av och beräkningsmetod och prissättning för referensvärdet, i clearing- och handelssyfte, och

  2. licenser

  från personer som har äganderätt till referensvärden och som är etablerade i detta tredjeland.

Avdelning VIa Esmas befogenheter och behörighet

Kapitel 1 Behörighet och förfaranden

Artikel 38a Utövande av Esmas befogenheter

De befogenheter som genom artiklarna 38b–38e tilldelas Esma, någon av dess tjänstemän eller någon annan av Esma bemyndigad person får inte användas för att kräva att konfidentiella uppgifter eller handlingar lämnas ut.

Förordning (EU) 2019/2175

Artikel 38b Begäran om uppgifter

1.Esma får genom en enkel begäran eller genom ett beslut kräva att följande personer lämnar alla uppgifter som behövs för att Esma ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning:

 1. Ett APA, en CTP, en ARM, i de fall dessa står under Esmas tillsyn, och ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör som driver en handelsplats för utförande av datarapporteringstjänster för ett APA, CTP eller en ARM, och de personer som kontrollerar dessa eller kontrolleras av dem.

 2. Ledningen för de personer som avses i led a.

 3. Revisorer för och rådgivare till de personer som avses i led a.

Förordning (EU) 2019/2175

2.En sådan enkel begäran om uppgifter som avses i punkt 1 ska

 1. hänvisa till denna artikel som rättslig grund för begäran,

 2. ange syftet med begäran,

 3. specificera vilka uppgifter som begärs,

 4. ange en tidsfrist inom vilken uppgifterna ska lämnas,

 5. innehålla en förklaring där det framgår att den person från vilken uppgifter begärs inte är skyldig att tillhandahålla dem, men att uppgifter som lämnas vid ett frivilligt svar på begäran inte får vara oriktiga eller vilseledande,

 6. ange den sanktionsavgift som kan påföras i enlighet med artikel 38h om de uppgifter som lämnas är oriktiga eller vilseledande.

Förordning (EU) 2019/2175

3.När Esma genom ett beslut begär uppgifter enligt punkt 1 ska Esma

 1. hänvisa till denna artikel som rättslig grund för begäran,

 2. ange syftet med begäran,

 3. specificera vilka uppgifter som begärs,

 4. ange en tidsfrist inom vilken uppgifterna ska lämnas,

 5. ange de viten som föreskrivs i artikel 38i om de begärda uppgifterna är ofullständiga,

 6. ange den sanktionsavgift som föreskrivs i artikel 38h om svaren på frågorna är oriktiga eller vilseledande,

 7. informera om rätten att överklaga beslutet inför Esmas överklagandenämnd och att få beslutet prövat av Europeiska unionens domstol (domstolen) i enlighet med artiklarna 60 och 61 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2019/2175

4.De personer som avses i punkt 1 eller deras företrädare och, för juridiska personer eller föreningar som inte är juridiska personer, de personer som är bemyndigade att företräda dem enligt lag eller stadgar, ska lämna de begärda uppgifterna. Befullmäktigade advokater får lämna de begärda uppgifterna på sina huvudmäns vägnar. Huvudmännen förblir ansvariga fullt ut om de lämnade uppgifterna är ofullständiga, oriktiga eller vilseledande.

Förordning (EU) 2019/2175

5.Esma ska utan onödigt dröjsmål översända en kopia av den enkla begäran eller av sitt beslut till den behöriga myndigheten i medlemsstaten för de personer som avses i punkt 1.

Förordning (EU) 2019/2175

Artikel 38c Allmänna utredningar

1.För att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning får Esma genomföra nödvändiga utredningar av personer som avses i artikel 38b.1. I detta syfte ska tjänstemän och andra personer som bemyndigats av Esma ha befogenhet att

 1. granska alla handlingar, uppgifter, rutiner och allt annat material av relevans för utförandet av dess uppgifter oberoende av i vilken form de föreligger,

 2. ta eller erhålla bestyrkta kopior av eller utdrag ur sådana handlingar, uppgifter, rutiner och sådant annat material,

 3. inkalla personer som avses i artikel 38b.1 eller deras företrädare eller personal och be dem om muntliga eller skriftliga förklaringar angående sakförhållanden eller dokument som rör föremålet för och syftet med inspektionen samt nedteckna svaren,

 4. höra varje annan fysisk eller juridisk person som samtycker till att höras i syfte att samla in information om föremålet för utredningen,

 5. begära in uppgifter om tele- och datatrafik.

Förordning (EU) 2019/2175

2.De tjänstemän och andra personer som av Esma har bemyndigats att genomföra sådana utredningar som avses i punkt 1 ska utöva sina befogenheter mot uppvisande av ett skriftligt tillstånd där utredningens föremål och syfte anges. I tillståndet ska även anges de viten som föreskrivs i artikel 38i, om handlingar, uppgifter, rutiner och annat material inte tillhandahålls eller tillhandahålls i ofullständig form eller svaren på de frågor som ställs till de personer som avses i artikel 38b.1 inte lämnas eller är ofullständiga, samt de sanktionsavgifter som föreskrivs i artikel 38h, om svaren på de frågor som ställs till personer som avses i artikel 38b.1 är oriktiga eller vilseledande.

Förordning (EU) 2019/2175

3.De personer som avses i artikel 38b.1 ska underkasta sig utredningar som inletts genom beslut av Esma. Beslutet ska ange föremålet för och syftet med utredningen, de viten som föreskrivs i artikel 38i, de rättsmedel som finns tillgängliga enligt förordning (EU) nr 1095/2010 samt rätten att få beslutet prövat av domstolen.

Förordning (EU) 2019/2175

4.Esma ska i god tid före en sådan utredning som avses i punkt 1 underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där utredningen ska genomföras om utredningen och namnge de bemyndigade personerna. Tjänstemän vid den berörda behöriga myndigheten ska, på Esmas begäran, bistå de bemyndigade personerna vid utredningen. Tjänstemän vid den berörda behöriga myndigheten får också på begäran närvara vid utredningarna.

Förordning (EU) 2019/2175

5.Om den begäran om uppgifter om tele- eller datatrafik som avses i punkt 1 e kräver tillstånd av en rättslig myndighet enligt tillämplig nationell rätt ska ansökan om sådant tillstånd göras. En sådan ansökan om tillstånd får också göras som försiktighetsåtgärd.

Förordning (EU) 2019/2175

6.Om en nationell rättslig myndighet mottar en ansökan om tillstånd att begära uppgifter om tele- eller datatrafik enligt punkt 1 e ska myndigheten kontrollera följande:

 1. Att det beslut av Esma som avses i punkt 3 är autentiskt.

 2. Att alla åtgärder som ska vidtas är proportionerliga och inte godtyckliga eller för långtgående.

Vid tillämpningen av led b får den nationella rättsliga myndigheten be Esma om närmare förklaringar, framför allt om de grunder på vilka Esma misstänker att denna förordning har överträtts samt hur allvarlig den misstänkta överträdelsen är och på vilket sätt den person som är föremål för tvångsåtgärderna är inblandad. Den nationella rättsliga myndigheten får dock inte ompröva behovet av utredningen eller begära att få tillgång till uppgifterna i Esmas ärendehandlingar. Prövning av lagenligheten hos Esmas beslut är förbehållen domstolen i enlighet med det förfarande som föreskrivs i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2019/2175

Artikel 38d Kontroller på plats

1.För att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning får Esma genomföra alla nödvändiga kontroller på plats i företagslokaler som tillhör de personer som avses i artikel 38b.1.

Förordning (EU) 2019/2175

2.Esmas tjänstemän och andra personer som av Esma har bemyndigats att genomföra en kontroll på plats ska ha tillträde till alla företagslokaler som tillhör de personer som är föremål för ett utredningsbeslut som antagits av Esma och ska ha alla de befogenheter som föreskrivs i artikel 38b.1. De ska även ha befogenhet att försegla företagslokaler, räkenskaper eller affärshandlingar så länge och i den omfattning det är nödvändigt för kontrollen.

Förordning (EU) 2019/2175

3.Esma ska i tillräckligt god tid före kontrollen anmäla kontrollen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där kontrollen ska genomföras. Om det krävs för kontrollernas korrekta genomförande och effektivitet får Esma, efter att ha informerat den relevanta behöriga myndigheten, genomföra kontrollen på plats utan förhandsanmälan. En kontroll i enlighet med denna artikel ska genomföras under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten har bekräftat att den inte invänder mot kontrollen.

Förordning (EU) 2019/2175

4.De tjänstemän och andra personer som Esma har bemyndigat att genomföra en kontroll på plats ska utöva sina befogenheter mot uppvisande av ett skriftligt tillstånd, som anger kontrollens föremål och syfte liksom de viten som föreskrivs i artikel 38i om de berörda personerna inte underkastar sig kontrollen.

Förordning (EU) 2019/2175

5.De personer som avses i artikel 38b.1 ska underkasta sig kontroller på plats som Esma beslutat om. Beslutet ska ange föremålet för och syftet med kontrollen, fastställa den dag då den ska inledas och ange de viten som föreskrivs i artikel 38i, de rättsmedel som finns tillgängliga enligt förordning (EU) nr 1095/2010 samt rätten att få beslutet prövat av domstolen.

Förordning (EU) 2019/2175

6.På Esmas begäran ska tjänstemän som är anställda vid den behöriga myndigheten i den medlemsstat där kontrollen ska genomföras samt de personer som har bemyndigats eller utsetts av denna myndighet aktivt bistå de tjänstemän och andra personer som har bemyndigats av Esma. Tjänstemän vid den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får också närvara vid kontrollerna på plats.

Förordning (EU) 2019/2175

7.Esma får också begära att behöriga myndigheter på dess vägnar utför särskilda utredningsuppgifter och kontroller på plats som föreskrivs i denna artikel och artikel 38b.1.

Förordning (EU) 2019/2175

8.Om de tjänstemän och andra medföljande personer som Esma bemyndigat finner att en person motsätter sig en kontroll som har beslutats enligt denna artikel, ska den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten lämna dem nödvändigt bistånd och, vid behov, begära bistånd av polis eller annan motsvarande verkställande myndighet för att de ska kunna genomföra sin kontroll på plats.

Förordning (EU) 2019/2175

9.Om den kontroll på plats som föreskrivs i punkt 1 eller det bistånd som föreskrivs i punkt 7 enligt nationell rätt kräver tillstånd av en rättslig myndighet ska ansökan om sådant tillstånd göras. En sådan ansökan om tillstånd får också göras som försiktighetsåtgärd.

Förordning (EU) 2019/2175

10.Om en nationell rättslig myndighet mottar en ansökan om tillstånd att utföra en sådan kontroll på plats som avses i punkt 1 eller det bistånd som avses i punkt 7 ska myndigheten kontrollera följande:

 1. Att det beslut av Esma som avses i punkt 5 är autentiskt.

 2. Att alla åtgärder som ska vidtas är proportionerliga och inte godtyckliga eller för långtgående.

Vid tillämpningen av led b får den nationella rättsliga myndigheten be Esma om närmare förklaringar, framför allt om de grunder på vilka Esma misstänker att denna förordning har överträtts samt hur allvarlig den misstänkta överträdelsen är och på vilket sätt den person som är föremål för tvångsåtgärderna är inblandad. Den nationella rättsliga myndigheten får dock inte ompröva behovet av utredningen eller begära att få tillgång till uppgifterna i Esmas ärendehandlingar. Prövning av lagenligheten hos Esmas beslut är förbehållen domstolen i enlighet med det förfarande som föreskrivs i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2019/2175

Artikel 38e  Informationsutbyte

Esma och de behöriga myndigheterna ska utan onödigt dröjsmål förse varandra med den information som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter enligt denna förordning.

Förordning (EU) 2019/2175

Artikel 38f Tystnadsplikt

Tystnadsplikt enligt artikel 76 i direktiv 2014/65/EU ska gälla för Esma och alla personer som arbetar eller har arbetat för Esma och för alla andra personer till vilka Esma har delegerat uppgifter, inklusive av Esma anlitade revisorer och sakkunniga.

Förordning (EU) 2019/2175

Artikel 38g Esmas tillsynsåtgärder

1.Om Esma konstaterar att en person som anges i artikel 38b.1 a har överträtt något av kraven i artiklarna 20, 21 och 22c eller avdelning IVa ska Esma vidta en eller flera av följande åtgärder:

 1. Anta ett beslut som förpliktigar personen att upphöra med överträdelsen.

 2. Anta ett beslut om att påföra sanktionsavgifter eller viten enligt artiklarna 38h och 38i.

 3. Utfärda offentliga underrättelser.

Förordning (EU) 2024/791

2.Vid vidtagande av åtgärder enligt punkt 1 ska Esma beakta överträdelsens natur och allvar med hänsyn till följande kriterier:

 1. Överträdelsens varaktighet och frekvens.

 2. Huruvida överträdelsen har lett till, underlättat eller på annat sätt avser ekonomisk brottslighet.

 3. Huruvida överträdelsen har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet.

 4. Graden av ansvar hos den person som är ansvarig för överträdelsen.

 5. Den finansiella styrkan hos den person som är ansvarig för överträdelsen, på basis av den ansvariga juridiska personens totala omsättning eller den ansvariga fysiska personens årsinkomst och nettotillgångar.

 6. Överträdelsens inverkan på investerares intressen.

 7. Storleken på de vinster som har gjorts eller de förluster som undvikits av den person som är ansvarig för överträdelsen eller förluster för tredje part till följd av överträdelsen, i den mån dessa kan fastställas.

 8. I vilken mån den person som är ansvarig för överträdelsen samarbetar med Esma, utan att det påverkar behovet av att säkerställa återförande av de vinster som personen har erhållit eller de förluster som denne undvikit.

 9. Tidigare överträdelser som den för överträdelsen ansvariga personen gjort sig skyldig till.

 10. Åtgärder som den person som är ansvarig för överträdelsen har vidtagit efter överträdelsen för att förhindra att den upprepas.

Förordning (EU) 2019/2175

3.Esma ska utan onödigt dröjsmål underrätta den person som är ansvarig för överträdelsen om varje åtgärd som vidtagits enligt punkt 1 och meddela detta till medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen. Esma ska offentliggöra varje sådan åtgärd på sin webbplats inom tio arbetsdagar från dagen för vidtagandet.

Det offentliggörande som avses i första stycket ska omfatta följande:

 1. Ett uttalande som bekräftar att den person som är ansvarig för överträdelsen har rätt att överklaga beslutet.

 2. I tillämpliga fall, ett uttalande som bekräftar att ett överklagande har gjorts och som klargör att ett sådant överklagande inte har suspensiv verkan.

 3. Ett uttalande som bekräftar att Esmas överklagandenämnd har möjlighet att tillfälligt upphäva tillämpningen av det överklagade beslutet i enlighet med artikel 60.3 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2019/2175

Kapitel 2 Administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder

Artikel 38h Sanktionsavgifter

1.Om Esma i enlighet med artikel 38k.5 konstaterar att en person som anges i artikel 38b.1 a uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt något av kraven i artiklarna 22a, 22b och 22c eller avdelning IVa ska Esma anta ett beslut om åläggande av sanktionsavgifter i enlighet med punkt 2 i den här artikeln.

En överträdelse ska anses ha begåtts uppsåtligen om Esma upptäcker objektiva omständigheter som visar att en person har handlat med avsikt att begå överträdelsen.

Förordning (EU) 2024/791

2.Sanktionsavgiften enligt punkt 1 får som högst fastställas till 200.000 EUR eller, i medlemsstater som inte har euron som valuta, motsvarande värde i nationell valuta.

Förordning (EU) 2019/2175

3.När en sanktionsavgift fastställs enligt punkt 1 ska Esma ta hänsyn till de kriterier som anges i artikel 38g.2.

Förordning (EU) 2019/2175

Artikel 38i Viten

1.Esma ska fatta beslut om att vite ska påföras för att tvinga

 1. en person att upphöra med en överträdelse, i enlighet med ett beslut som fattats enligt artikel 38g.1 a,

 2. en person som avses i artikel 38b.1

  1. att lämna fullständiga uppgifter som har begärts genom ett beslut enligt artikel 38b,

  2. att underkasta sig en utredning och särskilt tillhandahålla fullständiga handlingar, uppgifter, rutiner eller annat begärt material samt komplettera och korrigera annan information som tillhandahållits i samband med en utredning som inletts genom ett beslut enligt artikel 38c,

  3. att underkasta sig en kontroll på plats som har beslutats enligt artikel 38d.

Förordning (EU) 2019/2175

2.Ett vite ska vara effektivt och proportionellt. Vite ska betalas per förseningsdag.

Förordning (EU) 2019/2175

3.Utan hinder av punkt 2 ska vitesbeloppet uppgå till 3 % av den genomsnittliga dagliga omsättningen under det föregående verksamhetsåret eller, när det gäller fysiska personer, 2 % av den genomsnittliga dagsinkomsten under det föregående kalenderåret. Vitesbeloppet ska beräknas från det datum som anges i beslutet om föreläggande av vitet.

Förordning (EU) 2019/2175

4.Vite ska påföras för maximalt sex månader från och med det att Esma meddelar sitt beslut. Efter utgången av denna period ska Esma se över åtgärden.

Förordning (EU) 2019/2175

Artikel 38j Offentliggörande, art, verkställighet och fördelning av sanktionsavgifter och viten

1.Esma ska offentliggöra alla sanktionsavgifter och viten som påförts enligt artiklarna 38h och 38i, utom i de fall då offentliggörandet skulle skapa allvarlig oro på de finansiella marknaderna eller orsaka de berörda parterna oproportionerligt stor skada. Sådana offentliggöranden får inte innehålla personuppgifter i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725.

Förordning (EU) 2019/2175

2.Sanktionsavgifter och viten som har påförts i enlighet med artiklarna 38h och 38i ska vara av administrativ karaktär.

Förordning (EU) 2019/2175

3.Om Esma beslutar att inte påföra sanktionsavgifter eller viten ska den informera Europaparlamentet, rådet, kommissionen och den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter om detta och motivera sitt beslut.

Förordning (EU) 2019/2175

4.Sanktionsavgifter och viten som har påförts i enlighet med artiklarna 38h och 38i ska vara verkställbara.

Verkställigheten ska följa de förfaranderegler som gäller i den medlemsstat inom vars territorium den sker.

Förordning (EU) 2019/2175

5.De belopp som åläggs i form av sanktionsavgifter och viten ska tillfalla Europeiska unionens allmänna budget.

Förordning (EU) 2019/2175

Artikel 38k Förfaranderegler för tillsynsåtgärder och sanktionsavgifter

1.Om Esma vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning upptäcker att det finns allvarliga indikationer på att det kan föreligga sakförhållanden som kan utgöra en eller flera av de överträdelser av de krav som föreskrivs i avdelning IVa, ska Esma utse en oberoende utredare inom myndigheten för att utreda saken. Utredaren får inte vara involverad eller ha varit direkt eller indirekt involverad i tillsynen av eller auktorisationsprocessen för den berörda leverantören av datarapporteringstjänster, och ska utföra sina uppgifter oberoende av Esma.

Förordning (EU) 2019/2175

2.Den utredare som avses i punkt 1 ska utreda de påstådda överträdelserna och därvid ta hänsyn till eventuella kommentarer som lämnas av de personer som är föremål för utredning samt lämna in fullständiga ärendehandlingar med sina utredningsresultat till Esma.

Förordning (EU) 2019/2175

3.För att utföra sina uppgifter får utredaren utöva befogenheten att begära uppgifter enligt artikel 38b och att genomföra utredningar och kontroller på plats enligt artiklarna 38c och 38d.

Förordning (EU) 2019/2175

4.När utredaren utför sina uppgifter ska denne ha tillgång till alla handlingar och all information som samlats in av Esma i dess tillsynsverksamhet.

Förordning (EU) 2019/2175

5.När utredningen är avslutad ska utredaren, innan ärendehandlingarna med utredningsresultaten lämnas till Esma, ge de personer som är föremål för utredning möjlighet att höras i de frågor som utreds. Utredaren ska grunda sina utredningsresultat uteslutande på sakförhållanden som de berörda personerna har fått möjlighet att yttra sig över.

Förordning (EU) 2019/2175

6.Rätten till försvar för de personer som är föremål för utredning ska iakttas fullt ut under utredningar enligt denna artikel.

Förordning (EU) 2019/2175

7.När utredaren lämnar ärendehandlingarna med utredningsresultaten till Esma ska denne underrätta de personer som är föremål för utredning. De personer som är föremål för utredning ska ha rätt att få tillgång till ärendehandlingarna, med förbehåll för andra personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Rätten att få tillgång till ärendehandlingarna ska inte omfatta konfidentiella uppgifter som berör tredje parter.

Förordning (EU) 2019/2175

8.På grundval av ärendehandlingarna med utredarens resultat och, om de personer som är föremål för utredning begär det, efter att ha hört dem i enlighet med artikel 38l, ska Esma besluta om en eller flera av de överträdelser av de krav som föreskrivs i avdelning IVa har begåtts av de personer som är föremål för utredning och i sådana fall vidta en tillsynsåtgärd i enlighet med artikel 38g.

Förordning (EU) 2019/2175

9.Utredaren får inte delta i Esmas överläggningar eller på något annat sätt ingripa i Esmas beslutsprocess.

Förordning (EU) 2019/2175

10.Kommissionen ska senast den 1 oktober 2021 anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 om närmare förfaranderegler för utövande av befogenheten att påföra sanktionsavgifter eller viten, inbegripet bestämmelser om rätten till försvar, tidsfrister och indrivande av sanktionsavgifter eller viten, samt preskriptionstiden när det gäller påförande och verkställighet av sanktionsavgifter och viten.

Förordning (EU) 2019/2175

11.Esma ska överlämna ärenden till de relevanta nationella myndigheterna för lagföring om den vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning upptäcker att det finns allvarliga indikationer på att det kan föreligga sakförhållanden som utgör brott. Esma ska inte påföra sanktionsavgifter eller viten i de fall där ett tidigare frikännande eller en tidigare fällande dom som bygger på identiska eller väsentligen samma sakförhållanden redan har vunnit laga kraft som ett resultat av straffrättsliga förfaranden enligt nationell rätt.

Förordning (EU) 2019/2175

Artikel 38l Hörande av berörda personer

1.Innan Esma fattar beslut enligt artiklarna 38g, 38h och 38i ska de personer som är föremål för förfarandena ges möjlighet att höras om Esmas utredningsresultat. Esma ska grunda sina beslut endast på utredningsresultat som de personer som är föremål för förfarandena har getts möjlighet att yttra sig över.

Det första stycket ska inte tillämpas om skyndsamma åtgärder krävs för att förhindra att det finansiella systemet lider väsentlig och omedelbar skada. Esma får i sådana fall anta ett tillfälligt beslut och ska ge de berörda personerna möjlighet att höras snarast möjligt efter det att den har fattat sitt beslut.

Förordning (EU) 2019/2175

2.Rätten till försvar för personer som är föremål för utredning ska iakttas fullt ut under förfarandena. De ska ha rätt att få tillgång till Esmas ärendehandlingar, med förbehåll för andra personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Tillgången till ärendehandlingarna ska inte omfatta konfidentiella uppgifter eller Esmas interna förberedande handlingar.

Förordning (EU) 2019/2175

Artikel 38m Domstolens prövning

Domstolen ska ha obegränsad behörighet att pröva beslut genom vilka Esma har påfört sanktionsavgifter eller viten. Den får upphäva, sänka eller höja påförda sanktionsavgifter eller viten.

Förordning (EU) 2019/2175

Artikel 38n Auktorisations- och tillsynsavgifter

1.Esma ska ta ut avgifter av leverantörer av datarapporteringstjänster i enlighet med denna förordning och med de delegerade akter som antas enligt punkt 3 i denna artikel. Dessa avgifter ska helt täcka Esmas nödvändiga kostnader för auktorisation och tillsyn av leverantörer av datarapporteringstjänster och för att ersätta varje kostnad som de behöriga myndigheterna kan ådra sig när de utför uppgifter enligt denna förordning, särskilt som ett resultat av en delegering av uppgifter i enlighet med artikel 38o.

Förordning (EU) 2019/2175

2.Den avgift som tas ut av en viss leverantör av datarapporteringstjänster ska täcka samtliga administrativa kostnader som Esma har för sin auktorisations- och tillsynsverksamhet avseende den leverantören. Avgiften ska stå i proportion till omsättningen för leverantören av datarapporteringstjänster.

Förordning (EU) 2019/2175

3.Kommissionen ska senast den 1 oktober 2021 anta en delegerad akt i enlighet med artikel 50 som kompletterar denna förordning genom att närmare ange typ av avgifter, i vilka fall avgifter ska betalas, hur stora avgiftsbeloppen ska vara och hur de ska betalas.

Förordning (EU) 2019/2175

Artikel 38o Esmas delegering av uppgifter till behöriga myndigheter

1.Om det är nödvändigt för att en tillsynsuppgift ska kunna utföras korrekt får Esma delegera specifika tillsynsuppgifter till den behöriga myndigheten i en medlemsstat i enlighet med de riktlinjer som Esma har utfärdat enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010. Sådana specifika tillsynsuppgifter kan särskilt innefatta befogenhet att begära uppgifter i enlighet med artikel 38b och att genomföra utredningar och kontroller på plats i enlighet med artiklarna 38c och 38d.

Förordning (EU) 2019/2175

2.Esma ska, innan en uppgift delegeras, samråda med den berörda behöriga myndigheten om

 1. den delegerade uppgiftens omfattning,

 2. tidsfristen för utförandet av uppgiften, och

 3. överföringen av nödvändig information från och till Esma.

Förordning (EU) 2019/2175

3.I enlighet med den delegerade akt som antas enligt artikel 38n.3 ska Esma ersätta en behörig myndighet för kostnader som uppkommer till följd av att delegerade uppgifter utförs.

Förordning (EU) 2019/2175

4.Esma ska med lämpliga intervall se över det beslut som avses i punkt 1. En delegering får när som helst återkallas.

Förordning (EU) 2019/2175

5.En delegering av uppgifter ska inte påverka Esmas ansvar eller begränsa Esmas förmåga att genomföra och övervaka den delegerade verksamheten.

Förordning (EU) 2019/2175

Avdelning VII Övervakningsåtgärder för produktingripande och positioner

Kapitel 1 Produktövervakning och produktingripande

Artikel 39 Marknadsövervakning

1.Esma ska i enlighet med artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1095/2010 övervaka marknaden för finansiella instrument som marknadsförs, distribueras eller säljs i unionen.

2.EBA ska i enlighet med artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1093/2010 övervaka marknaden för strukturerade insättningar som marknadsförs, distribueras eller säljs i unionen.

3.Behöriga myndigheter bör övervaka marknaden för finansiella instrument och strukturerade insättningar som marknadsförs, distribueras eller säljs i eller från den berörda medlemsstaten.

Artikel 39a Förbud att ta emot betalning för orderflöde

1.Värdepappersföretag som agerar för icke-professionella kunders räkning, enligt definitionen i artikel 4.1 led 11 i direktiv 2014/65/EU, eller för professionella kunders räkning enligt avsnitt II i bilaga II till det direktivet, får inte ta emot någon avgift, provision eller icke-monetär förmån från någon tredje part för utförande av order från dessa kunder på en viss utförandeplats eller för vidarebefordran av dessa kunders order till någon tredje part för utförande av dem på en viss utförandeplats (betalning för orderflöde).

Första stycket ska inte tillämpas på rabatter eller avdrag på de transaktionsavgifter som tas ut av utförandeplatser, om de är tillåtna enligt den godkända och offentliga avgiftsstrukturen på en handelsplats i unionen eller i ett tredjeland, om de uteslutande kommer kunden till godo. Sådana rabatter eller avdrag får inte leda till någon monetär fördel för värdepappersföretaget.

Förordning (EU) 2024/791

2.En medlemsstat i vilken, före den 28 mars 2024, värdepappersföretag som agerar för kunders räkning är etablerade och som erhåller en avgift, provision eller icke-monetär förmån från någon tredje part för utförande av order från dessa kunder på en viss utförandeplats eller för vidarebefordran av dessa kunders order till någon tredje part för utförande av dem på en viss utförandeplats, får undanta värdepappersföretag inom dess jurisdiktion från förbudet i punkt 1 till och med den 30 juni 2026 om dessa värdepappersföretag tillhandahåller investeringstjänster till kunder som har sin hemvist eller är etablerade i den medlemsstaten.

För att tillämpa det undantag som avses i första stycket ska en medlemsstat som uppfyller villkoret i första stycket underrätta Esma senast den 29 september 2024 om detta. Esma ska föra en förteckning över de medlemsstater som använder detta undantag. Förteckningen ska göras tillgänglig för allmänheten och uppdateras regelbundet.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 40 Esmas befogenheter att tillfälligt ingripa

1.I enlighet med artikel 9.5 i förordning (EU) nr 1095/2010 får Esma, om villkoren i punkterna 2 och 3 är uppfyllda, tillfälligt inom unionen förbjuda eller begränsa

 1. marknadsföring, distribution eller försäljning av vissa finansiella instrument eller finansiella instrument med vissa särskilda egenskaper, eller

 2. en viss typ av finansiell verksamhet eller praxis.

Ett förbud eller en begränsning får tillämpas under omständigheter eller omfattas av undantag som anges av Esma.

2.Esma ska fatta beslut enligt punkt 1 endast om samtliga följande villkor är uppfyllda:

 1. Den föreslagna åtgärden utgör ett svar på allvarliga problem med investerarskyddet eller ett hot mot finansmarknadernas eller råvarumarknadernas korrekta funktionssätt och integritet eller mot stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system.

 2. De krav enligt unionsrätten som är tillämpliga på det berörda finansiella instrumentet eller den berörda finansiella verksamheten avvärjer inte hotet.

 3. En behörig myndighet eller flera behöriga myndigheter har inte redan vidtagit åtgärder för att avvärja hotet eller så är de åtgärder som vidtagits för att avvärja hotet inte tillräckliga.

När villkoren i första stycket har uppfyllts kan Esma av försiktighetsskäl införa det förbud eller den begränsning som avses i punkt 1 innan ett finansiellt instrument har marknadsförts, distribuerats eller sålts till kunder.

3.När Esma vidtar åtgärder enligt denna artikel ska Esma säkerställa att åtgärderna

 1. inte får negativa effekter för finansmarknadernas effektivitet eller för investerarna som inte står i proportion till åtgärdens fördelar,

 2. inte framkallar risk för regelarbitrage, och

 3. har vidtagits efter samråd med de offentliga organ som är ansvariga för översynen, förvaltningen och tillsynen av fysiska jordbruksmarknader enligt förordning (EG) nr 1234/2007, om åtgärden gäller jordbruksråvaruderivat.

Om en eller flera behöriga myndigheter har vidtagit en åtgärd enligt artikel 42 får Esma vidta någon av de åtgärder som avses i punkt 1 utan att utfärda det yttrande som föreskrivs i artikel 43.

4.Innan beslut fattas om att vidta åtgärder enligt denna artikel ska Esma underrätta de behöriga myndigheterna om den åtgärd som föreslås.

5.Esma ska på sin webbplats offentliggöra ett tillkännagivande av varje beslut om att vidta åtgärder enligt denna artikel. Tillkännagivandet ska innehålla uppgifter om förbudet eller begränsningen och ska ange den tidpunkt efter offentliggörandet av tillkännagivandet då åtgärden kommer att träda i kraft. Ett förbud eller en begränsning ska endast tillämpas i samband med åtgärder som vidtagits efter det att bestämmelserna börjat gälla.

6.Esma ska ompröva ett förbud eller en begränsning enligt punkt 1 med lämpliga intervall, och minst var sjätte månad. Efter minst två på varandra följande förlängningar och på grundval av lämplig analys för att bedöma effekten på konsumenten får Esma besluta om en årlig förlängning av förbudet eller begränsningen.

Förordning (EU) 2019/2175

7.En åtgärd som Esma antar enligt denna artikel ska ha företräde framför tidigare åtgärder som vidtagits av en behörig myndighet.

8.Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 som specificerar de kriterier och faktorer som ska beaktas av Esma vid fastställandet av när det föreligger ett allvarligt problem med investerarskyddet eller ett hot mot finansmarknadernas eller råvarumarknadernas korrekta funktionssätt och integritet eller mot stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system som avses i punkt 2 a.

Dessa kriterier och faktorer ska inbegripa följande:

 1. Ett finansiellt instruments grad av komplexitet och förhållandet till den typ av kund som marknadsföringen och försäljningen av instrumentet riktar sig till.

 2. Storleken eller det nominella värdet av en emission av finansiella instrument.

 3. Graden av innovation hos ett finansiellt instrument, en verksamhet eller en praxis.

 4. De hävstångseffekter som ett finansiellt instrument eller en praxis medför.

Artikel 41 EBAs befogenheter att tillfälligt ingripa

1.I enlighet med artikel 9.5 i förordning (EU) nr 1093/2010 får EBA, om villkoren i punkterna 2 och 3 är uppfyllda, tillfälligt inom unionen förbjuda eller begränsa

 1. marknadsföring, distribution eller försäljning av vissa strukturerade insättningar eller strukturerade insättningar med vissa särskilda egenskaper, eller

 2. en viss typ av finansiell verksamhet eller praxis.

Ett förbud eller en begränsning får tillämpas under omständigheter eller omfattas av undantag som anges av EBA.

2.EBA ska fatta beslut enligt punkt 1 endast om samtliga följande villkor är uppfyllda:

 1. Den föreslagna åtgärden utgör ett svar på ett påtagligt investerarskyddsproblem eller hot mot finansmarknadernas korrekta funktionssätt och integritet eller mot stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system.

 2. De krav enligt unionsrätten som är tillämpliga på den berörda strukturerade insättningen eller den berörda finansiella verksamheten avvärjer inte hotet.

 3. En behörig myndighet eller flera behöriga myndigheter har inte redan vidtagit åtgärder för att avvärja hotet eller så är de åtgärder som vidtagits för att avvärja hotet inte tillräckliga.

När villkoren i första stycket har uppfyllts kan EBA av försiktighetsskäl införa det förbud eller den begränsning som anges i punkt 1 innan en strukturerad insättning har marknadsförts, distribuerats eller sålts till kunder.

3.När EBA vidtar åtgärder enligt denna artikel ska EBA säkerställa att åtgärderna

 1. inte får negativa effekter för finansmarknadernas effektivitet eller för investerarna som inte står i proportion till åtgärdens fördelar, och

 2. inte framkallar risk för regelarbitrage.

Om en behörig myndighet eller flera behöriga myndigheter har vidtagit en åtgärd enligt artikel 42, får EBA vidta någon av de åtgärder som avses i punkt 1 utan att avge det yttrande som krävs enligt artikel 43.

4.Innan beslut fattas om att vidta någon åtgärd enligt denna artikel ska EBA underrätta de behöriga myndigheterna om den åtgärd som föreslås.

5.EBA ska på sin webbplats offentliggöra ett tillkännagivande av varje beslut om att vidta åtgärder enligt denna artikel. Tillkännagivandet ska innehålla uppgifter om förbudet eller begränsningen och ska ange den tidpunkt efter offentliggörandet av tillkännagivandet då åtgärden kommer att träda i kraft. Ett förbud eller en begränsning ska endast tillämpas i samband med åtgärder som vidtagits efter att bestämmelserna börjat gälla.

6.EBA ska ompröva ett förbud eller en begränsning enligt punkt 1 med lämpliga intervall, och minst var sjätte månad. Efter minst två på varandra följande förlängningar och på grundval av lämplig analys för att bedöma effekten på konsumenten får EBA besluta om en årlig förlängning av förbudet eller begränsningen.

Förordning (EU) 2019/2175

7.En åtgärd som EBA antar enligt denna artikel ska ha företräde framför tidigare åtgärder som vidtagits av en behörig myndighet.

8.Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 som specificerar de kriterier och faktorer som ska beaktas av EBA vid fastställandet av när det föreligger ett allvarligt problem med investerarskyddet eller ett hot mot finansmarknadernas eller korrekta funktion och integritet och mot stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system som avses i punkt 2 a.

Dessa kriterier och faktorer ska inbegripa följande:

 1. En strukturerad insättnings grad av komplexitet och förhållandet till den typ av kund som marknadsföringen och försäljningen av det riktar sig till.

 2. Storleken eller det nominella värdet av en emission av strukturerade insättningar.

 3. Graden av innovation hos en strukturerad insättning, en verksamhet eller en praxis.

 4. de hävstångseffekter som en strukturerad insättning eller praxis medför.

Artikel 42 Produktingripande från behöriga myndigheters sida

1.En behörig myndighet får i eller från den medlemsstaten förbjuda eller begränsa följande

 1. marknadsföring, distribution eller försäljning av vissa finansiella instrument eller strukturerade insättningar eller finansiella instrument eller strukturerade insättningar med vissa särskilda egenskaper, eller

 2. en viss typ av finansiell verksamhet eller praxis.

2.En behörig myndighet får vidta den åtgärd som avses i punkt 1 om den på rimliga grunder kan fastställa

 1. antingen

  1. att ett finansiellt instrument, en strukturerad insättning eller en finansiell verksamhet eller praxis ger upphov till allvarliga problem med investerarskyddet eller innebär ett hot mot finansmarknadernas eller råvarumarknadernas korrekta funktion och integritet eller mot stabiliteten i hela eller delar av det finansiella systemet i minst en medlemsstat, eller

  2. att ett derivat inverkar negativt på prisbildningsmekanismen på den underliggande marknaden,

 2. att de krav enligt unionsrätten som är tillämpliga på det finansiella instrumentet, den strukturerade insättningen eller den berörda finansiella verksamheten eller praxisen inte i tillräckligt hög grad avvärjer de risker som avses i led a och frågan inte på ett bättre sätt kan lösas genom förbättrad övervakning eller kontroll av efterlevnaden av befintliga krav,

 3. att åtgärden är proportionell med hänsyn till de identifierade riskernas natur, de berörda investerarnas eller marknadsaktörernas sofistikeringsgrad och åtgärdens sannolika effekter för de investerare och marknadsaktörer som kan inneha, använda eller dra nytta av det finansiella instrumentet, den strukturerade insättningen eller verksamheten eller praxisen,

 4. att den behöriga myndigheten på ett tillfredsställande sätt har samrått med de behöriga myndigheter i andra medlemsstater för vilka åtgärden kan få betydande konsekvenser,

 5. att åtgärden inte har någon diskriminerande verkan på tjänster och aktiviteter som tillhandahålls från en annan medlemsstat, och

 6. att den på ett tillfredsställande sätt har samrått med de offentliga organ som är ansvariga för översynen, förvaltningen och tillsynen av fysiska jordbruksmarknader enligt förordning nr 1234/2007/EG, om ett finansiellt instrument eller en verksamhet eller praxis utgör ett allvarligt hot mot den fysiska jordbruksmarknadens korrekta funktionssätt och integritet.

När villkoren i första stycket har uppfyllts kan den behöriga myndigheten av försiktighetsskäl införa det förbud eller den begränsning som avses i punkt 1 innan ett finansiellt instrument eller en strukturerad insättning har marknadsförts, distribuerats eller sålts till kunder.

Ett förbud eller en begränsning får tillämpas under omständigheter eller omfattas av undantag som anges av den behöriga myndigheten.

3.Den behöriga myndigheten ska inte införa ett förbud eller en begränsning enligt denna artikel om den inte minst en månad innan åtgärden är avsedd att träda i kraft, skriftligen eller genom ett annat medium som myndigheterna har kommit överens om, har tillhandahållit alla övriga berörda behöriga myndigheter och Esma följande:

 1. Uppgift om det finansiella instrument eller den finansiella verksamhet eller praxis som den föreslagna åtgärden avser.

 2. Exakta uppgifter om det föreslagna förbudets eller den föreslagna begränsningens natur och uppgift om när förbudet eller begränsningen planeras börja gälla.

 3. De underlag som ligger till grund för beslutet och genom vilka det kan fastställas att samtliga villkor i punkt 2 är uppfyllda.

4.I undantagsfall då den behöriga myndigheten bedömer det nödvändigt att vidta brådskande åtgärder enligt denna artikel för att förhindra att finansiella instrument, strukturerade insättningar, praxis eller verksamheter som avses i punkt 1 ger upphov till skada kan den behöriga myndigheten vidta provisoriska åtgärder, med skriftligt varsel på minst 24 timmar innan åtgärden är avsedd att träda i kraft till alla andra behöriga myndigheter och Esma, eller för strukturerade insättningar, EBA, förutsatt att alla kriterier i denna artikel är uppfyllda och att det dessutom tydligt har fastställts att det med en delgivningstid på en månad inte skulle gå att i tillfredsställande grad avvärja problemet eller hotet i fråga. Den behöriga myndigheten får inte vidta provisoriska åtgärder för en period som är längre än tre månader.

5.Den behöriga myndigheten ska på sin webbplats offentliggöra ett tillkännagivande av varje beslut om att införa ett förbud eller en begränsning som avses i punkt 1. Tillkännagivandet ska innehålla uppgift om förbudet eller begränsningen, den tidpunkt efter offentliggörandet av tillkännagivandet från och med vilken åtgärderna kommer att börja gälla och de underlag med stöd av vilka det kan fastställas att samtliga villkor i punkt 2 är uppfyllda. Förbudet eller begränsningen ska endast tillämpas i samband med åtgärder som vidtas efter offentliggörandet av tillkännagivandet.

6.Den behöriga myndigheten ska återkalla förbudet eller begränsningen om villkoren i punkt 2 inte längre är tillämpliga.

7.Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 som specificerar de kriterier och faktorer som ska beaktas av behöriga myndigheter vid fastställandet av när det föreligger ett allvarligt problem med investerarskyddet eller ett hot mot finansmarknadernas eller råvarumarknadernas korrekta funktionssätt och integritet eller mot stabiliteten i hela eller delar av det finansiella systemet i minst en medlemsstat som avses i punkt 2 a.

Dessa kriterier och faktorer ska inbegripa följande:

 1. Ett finansiellt instruments eller en strukturerad insättnings grad av komplexitet och förhållandet till den typ av kund som marknadsföringen, distributionen och försäljningen av det riktar sig till.

 2. Graden av innovation hos ett finansiellt instrument eller en strukturerad insättning, en verksamhet eller en praxis.

 3. De hävstångseffekter som ett finansiellt instrument, en strukturerad insättning eller praxis medför.

 4. Med hänsyn till finansmarknadernas eller råvarumarknadernas korrekta funktionssätt och integritet, storleken eller det nominella värdet av en emission av finansiella instrument.

Artikel 43 Esmas och EBAs samordning

1.Esma, eller för strukturerade insättningar, EBA, ska ha en stödjande och samordnande roll i samband med åtgärder som vidtas av behöriga myndigheter enligt artikel 42. Esma, eller för strukturerade insättningar, EBA, ska i synnerhet säkerställa att åtgärder som vidtas av en behörig myndighet är berättigade och proportionella, och att de behöriga myndigheterna i tillämpliga fall använder en enhetlig strategi.

2.Efter att ha mottagit en underrättelse enligt artikel 42 om en åtgärd som ska införas med stöd av den artikeln, ska Esma, eller för strukturerade insättningar, EBA, anta ett yttrande om huruvida förbudet eller begränsningen är berättigad och proportionell. Om Esma, eller för strukturerade insättningar, EBA, anser att det krävs att andra behöriga myndigheter vidtar åtgärder för att avvärja risken ska den ange detta i sitt yttrande. Yttrandet ska offentliggöras på Esmas, eller för strukturerade insättningar, EBAs, webbplats.

3.Om en behörig myndighet föreslår eller vidtar åtgärder som strider mot ett yttrande som Esma eller EBA har antagit i enlighet med punkt 2 eller avstår från att vidta åtgärder som strider mot ett sådant yttrande, ska myndigheten på sin webbplats omedelbart offentliggöra ett tillkännagivande med en fullständig förklaring av skälen till sitt beslut.

Kapitel 2 Positioner

Artikel 44 Esmas samordning av nationella positionshanteringsåtgärder och positionslimiter

1.Esma ska fungera stödjande och samordnande i samband med åtgärder som vidtas av behöriga myndigheter i enlighet med artikel 69.2 o och 69.2 p i direktiv 2014/65/EU. Esma ska i synnerhet se till att de behöriga myndigheternas tillämpning är enhetlig vad avser när dessa befogenheter utövas och i fråga om de införda åtgärdernas natur och tillämpningsområde samt deras varaktighet och uppföljning.

2.Efter att ha underrättats om en åtgärd enligt artikel 79.5 i direktiv 2014/65/EU ska Esma registrera åtgärden och skälen till åtgärden. Vad avser åtgärder enligt artikel 69.2 o eller 69.2 p i direktiv 2014/65/EU ska Esma på sin webbplats upprätthålla och offentliggöra en databas med sammanfattningar av de åtgärder som är i kraft, inbegripet uppgifter om den person som berörs, de tillämpliga finansiella instrumenten, alla eventuella begränsningar av storleken på de positioner som personer kan ingå vid alla tidpunkter, alla eventuella undantag som beviljats i enlighet med artikel 57 i direktiv 2014/65/EU, och de underliggande skälen till åtgärden.

Artikel 45 Esmas positionshanteringsbefogenheter

1.I enlighet med artikel 9.5 i förordning (EU) nr 1095/2010 ska Esma, om båda villkoren i punkt 2 är uppfyllda, vidta en eller flera av följande åtgärder:

 1. Begära av varje person all relevant information rörande storleken på och syftet med en position eller en exponering som följer av ett derivatkontrakt.

 2. Efter analys av den information som inhämtats i enlighet med led a kräva att personen minskar positionens eller exponeringens storlek eller eliminerar den, i enlighet med de delegerade akter som avses i punkt 10 b.

 3. Som en sista utväg, begränsa en persons möjligheter att ingå ett råvaruderivatkontrakt.

2.Esma ska fatta beslut enligt punkt 1 endast om båda följande villkor är uppfyllda:

 1. En åtgärd enligt punkt 1 avvärjer ett hot mot finansmarknadernas korrekta funktion och integritet, inbegripet råvaruderivatmarknader i enlighet med de mål som anges i artikel 57.1 i direktiv 2014/65/EU och även villkoren för leverans av råvaror, eller mot stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system.

 2. En behörig myndighet eller flera behöriga myndigheter har inte vidtagit åtgärder för att avvärja hotet eller är de åtgärder som vidtagits inte tillräckliga för att avvärja hotet.

När Esma gör sin bedömning av huruvida de villkor som avses i leden a och b i första stycket i den här punkten är uppfyllda ska myndigheten använda sig av de kriterier och faktorer som föreskrivs i den delegerade akt som avses i punkt 10 a i denna artikel.

3.När Esma vidtar de åtgärder som avses i punkt 1 ska Esma se till att åtgärden

 1. i betydande grad avvärjer hotet mot de finansiella marknadernas korrekta funktionssätt och integritet, inbegripet råvaruderivatmarknader i enlighet med de mål som anges i artikel 57.1 i direktiv 2014/65/EU, och även mot villkoren för leverans av råvaror eller mot stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system eller i betydande grad förbättrar de behöriga myndigheternas möjlighet att övervaka hotet enligt de kriterier och faktorer som föreskrivs i den delegerade akt som avses i punkt 10 a i den här artikeln,

 2. inte framkallar risk för regelarbitrage enligt punkt 10 c i denna artikel,

 3. inte inverkar negativt på finansmarknadernas effektivitet på något av följande sätt som inte står i proportion till åtgärdens positiva effekter: minskning av likviditeten på marknaderna, inskränkning av förutsättningarna för att minska de risker som är direkt kopplade till en icke-finansiell motparts affärsverksamhet eller skapande av osäkerhet för marknadsaktörerna.

Esma ska samråda med den byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter som inrättas genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009, innan en åtgärd som avser grossistenergiprodukter vidtas.

Esma ska samråda med de offentliga organ som är ansvariga för översynen, förvaltningen och tillsynen av fysiska jordbruksmarknader enligt förordning (EG) nr 1234/2007, innan en åtgärd som avser jordbruksråvaruderivat vidtas.

4.Innan Esma fattar beslut om att införa eller förlänga en åtgärd enligt punkt 1 ska Esma underrätta de relevanta behöriga myndigheterna om den föreslagna åtgärden. Om det rör sig om en begäran enligt punkt 1 a eller b ska underrättelsen innehålla uppgift om den person eller de personer den riktats till och uppgifter om och skälen till begäran. Om det rör sig om en åtgärd enligt punkt 1 c ska underrättelsen innehålla uppgift om den person som berörs, de tillämpliga finansiella instrumenten, de relevanta kvantitativa åtgärderna såsom den maximala storleken på en position som personen kan ingå, samt skälen till åtgärden.

5.Underrättelsen ska göras minst 24 timmar innan åtgärden är avsedd att börja gälla eller förlängas. Under exceptionella omständigheter får Esma göra en underrättelse mindre än 24 timmar innan åtgärden avses börja gälla, under förutsättning att det inte är möjligt att ge 24 timmars varsel.

6.Esma ska på sin webbplats offentliggöra ett tillkännagivande av varje beslut om att införa eller förlänga en åtgärd enligt punkt 1 c. Tillkännagivandet ska innehålla uppgift om den person som berörs, de tillämpliga finansiella instrumenten, de relevanta kvantitativa åtgärderna såsom den maximala storleken på en position som personen kan ingå, samt skälen till åtgärden.

7.En åtgärd som avses i punkt 1 c ska börja gälla när tillkännagivandet offentliggörs eller vid en tidpunkt som anges i tillkännagivandet men infaller efter dess offentliggörande, och ska endast tillämpas på transaktioner som inleds efter det att åtgärden börjat gälla.

8.Esma ska ompröva sina åtgärder som avses i punkt 1 c med lämpliga intervall och minst var tredje månad. Om en åtgärd inte förlängs efter denna tremånadersperiod ska den automatiskt upphöra att gälla. Punkterna 2–8 ska även tillämpas vid förnyelse av åtgärder.

9.En åtgärd som Esma antar enligt den här artikeln ska ha företräde framför tidigare åtgärder som vidtagits av en behörig myndighet enligt artikel 69.2 o eller 69.2 p i direktiv 2014/65/EU.

10.Kommissionen ska, i enlighet med artikel 50, anta delegerade akter som specificerar kriterier och faktorer för att fastställa

 1. förekomsten av ett hot mot de finansiella marknadernas korrekta funktionssätt och integritet, inbegripet råvaruderivatmarknader i enlighet med de mål som anges i artikel 57.1 i direktiv 2014/65/EU och även avseende villkoren för leverans av råvaror, eller mot stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system som avses i punkt 2 a, med beaktande av i vilken utsträckning positioner används för att säkra positioner i fysiska råvaror eller råvarukontrakt och i vilken utsträckning priser på underliggande marknader fastställs med hänvisning till priserna för råvaruderivat,

 2. den lämpliga minskningen av en position eller exponering som innehas via ett derivat som avses i punkt 1 b i denna artikel, och

 3. de situationer där risk för regelarbitrage som avses i punkt 3 b i denna artikel skulle kunna uppstå.

Dessa kriterier och faktorer ska ta hänsyn till de förslag till tekniska standarder för tillsyn som det hänvisas till i artikel 57.3 i direktiv 2014/65/EU och ska skilja mellan situationer då Esma vidtar åtgärder på grund av att en behörig myndighet har underlåtit att agera, och de situationer då Esma hanterar en ytterligare risk som den behöriga myndigheten inte kan hantera tillräckligt effektivt i enlighet med artikel 69.2 j eller 69.2 o i direktiv 2014/65/EU.

Avdelning VIII Tredjelandsföretags tillhandahållande av tjänster och utförande av verksamhet efter ett beslut om fastställande av likvärdighet med eller utan användning av filial

Artikel 46 Allmänna bestämmelser

1.Ett tredjelandsföretag får tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamheter med eller utan eventuella sidotjänster till godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktiv 2014/65/EU som är etablerade i hela unionen utan att ha etablerat en filial om det är registrerat i det register över tredjelandsföretag som förs av Esma i enlighet med artikel 47.

2.Esma ska registrera ett tredjelandsföretag som har ansökt om att få tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet i hela unionen i enlighet med punkt 1 endast om följande villkor är uppfyllda:

 1. Kommissionen har antagit ett beslut i enlighet med artikel 47.1.

 2. Företaget är auktoriserat i den jurisdiktion där dess huvudkontor är etablerat för tillhandahållande av de investeringstjänster eller den investeringsverksamhet som kommer att tillhandahållas i unionen och omfattas av en effektiv övervakning och kontroll av regelefterlevnaden, som säkerställer de krav som är tillämpliga i det tredjelandet iakttas.

 3. Samarbetsavtal har ingåtts enligt artikel 47.2.

 4. Företaget har inrättat nödvändiga arrangemang och förfaranden för att rapportera den information som anges i punkt 6a.

Förordning (EU) 2019/2033

3.Om ett tredjelandsföretag är registrerat i enlighet med denna artikel ska medlemsstaterna inte införa några ytterligare krav på tredjelandsföretaget avseende frågor som täcks av denna förordning eller av direktiv 2014/65/EU och ska inte behandla tredjelandsföretag mer gynnsamt än företag i unionen.

4.Det tredjelandsföretag som avses i punkt 1 ska lämna in sin ansökan till Esma efter det att kommissionen antagit det beslut som avses i artikel 47, i vilket fastställs att regelverket och tillsynssystemet i det tredjeland där tredjelandsföretaget är auktoriserat är likvärdiga med kraven enligt artikel 47.1.

Det ansökande tredjelandsföretaget ska till Esma överlämna all information som är nödvändig för registreringen. Esma ska göra en bedömning av om ansökan är fullständig inom trettio arbetsdagar från och med mottagandet av ansökan. Om ansökan inte är fullständig ska Esma fastställa en tidsfrist inom vilken det ansökande tredjelandsföretaget måste lämna kompletterande information.

Registreringsbeslutet ska baseras på de villkor som anges i punkt 2.

Esma ska inom 180 arbetsdagar från och med inlämnandet av en fullständig ansökan skriftligen och med en fullständig motiverad förklaring informera det ansökande tredjelandsföretaget om huruvida registrering har beviljats eller avslagits.

Medlemsstaterna får tillåta tredjelandsföretag att tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet tillsammans med sidotjänster för godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktiv 2014/65/EU inom det egna territoriet i enlighet med nationella system i fall då kommissionen inte har antagit något beslut i enlighet med artikel 47.1 eller om ett sådant beslut har antagits men antingen har upphört att gälla eller inte omfattar de berörda tjänsterna eller verksamheterna.

Förordning (EU) 2019/2033

5.Tredjelandsföretag som tillhandahåller tjänster i enlighet med denna artikel ska före tillhandhållandet av varje investeringstjänst informera kunder som är etablerade i unionen om att de inte har rätt att tillhandahålla tjänster till andra kunder än godtagbara motparter och till professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktiv 2014/65/EU och att de inte omfattas av övervakning inom unionen. De ska uppge namn på och adress till den behöriga myndighet som ansvarar för övervakningen i tredjelandet.

Informationen enligt första stycket ska lämnas skriftligen på ett väl synligt sätt.

Om ett tredjelandsföretag tillhandahåller en investeringstjänst eller utför investeringsverksamhet uteslutande på initiativ av en godtagbar motpart eller en professionell kund i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktiv 2014/65/EU som är etablerad i eller befinner sig i unionen, ska medlemsstaterna säkerställa att denna artikel inte är tillämplig på tredjelandsföretagets tillhandahållande av tjänsten eller utförande av verksamheten åt denna person, inbegripet en relation som har specifikt samband med tillhandahållandet av tjänsten eller utförandet av verksamheten. Utan att det påverkar koncerninterna relationer ska det inte betraktas som tjänster som tillhandahålls uteslutande på kundens initiativ om ett tredjelandsföretag, inbegripet genom en enhet som agerar för dess räkning eller har nära förbindelser med ett sådant tredjelandsföretag eller alla personer som agerar åt en sådan enhet, söker upp kunder eller potentiella kunder i unionen. Ett initiativ från sådana kunder ska inte ge tredjelandsföretaget rätt att marknadsföra nya kategorier av investeringsprodukter eller investeringstjänster gentemot den berörda personen.

Förordning (EU) 2019/2033

6.Tredjelandsföretag som tillhandahåller eller utför tjänster eller verksamhet i enlighet med denna artikel ska, innan de tillhandahåller någon tjänst eller utför någon verksamhet i förhållande till en kund som är etablerad i unionen, erbjuda sig att hänskjuta eventuella tvister avseende dessa tjänster eller denna verksamhet till en domstol eller skiljedomstol i en medlemsstat.

6a.Tredjelandsföretag som tillhandahåller tjänster eller utför verksamhet i enlighet med denna artikel ska årligen informera Esma om följande:

 1. Omfattningen av och tillämpningsområdet för företagens tjänster och verksamhet i unionen, inbegripet den geografiska fördelningen över medlemsstaterna.

 2. För företag som utför den verksamhet som avses i avsnitt A punkt 3 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, deras minsta, genomsnittliga och största exponering mot motparter i EU per månad.

 3. För företag som tillhandahåller de tjänster som avses i avsnitt A punkt 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, det sammanlagda värdet på finansiella instrument från motparter i EU som garanterats eller placerats på grundval av ett fast åtagande under de föregående tolv månaderna.

 4. Omsättningen och det samlade värdet av de tillgångar som motsvarar de tjänster och den verksamhet som avses i led a.

 5. Huruvida investerarskyddsarrangemang har vidtagits, och en detaljerad beskrivning av arrangemangen.

 6. Den riskhanteringsstrategi och de arrangemang som företaget tillämpar för att utföra de tjänster och den verksamhet som avses i led a.

 7. Bolagsstyrning, inbegripet personer som innehar nyckelfunktioner för företagets verksamhet i unionen.

 8. All annan information som Esma eller de behöriga myndigheterna behöver för att utföra sina uppgifter i enlighet med denna förordning.

Esma ska vidarebefordra den information som erhållits i enlighet med denna punkt till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där ett företag i tredjeland tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i enlighet med denna artikel.

Om så behövs för att Esma eller de behöriga myndigheterna ska kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med denna förordning får Esma, inbegripet på begäran av behörig myndighet i de medlemsstater där ett företag i tredjeland tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i enlighet med denna artikel, uppmana företag i tredjeland som tillhandahåller tjänster eller utför verksamhet i enlighet med denna artikel att tillhandahålla ytterligare information om deras verksamhet.

Förordning (EU) 2019/2033

6b.Om ett tredjelandsföretag tillhandahåller tjänster eller utför verksamhet i enlighet med denna artikel ska det företaget, under fem års tid, hålla uppgifter tillgängliga för Esma om samtliga order och samtliga transaktioner med finansiella instrument som de har utfört inom unionen, såväl för egen räkning som för en kunds räkning.

På begäran av den behöriga myndigheten i en medlemsstat där ett tredjelandsföretag tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i enlighet med denna artikel ska Esma ges tillgång till de relevanta uppgifter som hålls tillgängliga för dem i enlighet med första stycket och Esma ska göra dessa uppgifter tillgängliga för den behöriga myndighet som inkommer med begäran.

Förordning (EU) 2019/2033

6c.Om ett tredjelandsföretag inte samarbetar i en utredning eller en inspektion på plats som utförs i enlighet med artikel 47.2 eller inte i tid och på vederbörligt sätt tillgodoser en begäran från Esma i enlighet med punkterna 6a eller 6b i den här artikeln, får Esma återkalla företagets registrering eller tillfälligt förbjuda eller begränsa dess verksamheter i enlighet med artikel 49.

Förordning (EU) 2019/2033

7.Esma ska, i samråd med EBA, utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att specificera den information som det ansökande tredjelandsföretaget ska lämna i den ansökan om registrering som avses i punkt 4 och den information som ska rapporteras i enlighet med punkt 6a.

Esma ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 26 september 2020.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2019/2033

8.Esma ska utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa i vilket format den ansökan om registrering som avses i punkt 4 ska lämnas in och den information som avses i punkt 6a ska rapporteras.

Esma ska överlämna detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den 26 september 2020.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2019/2033

Artikel 47 Beslut om likvärdighet

1.Kommissionen får anta ett beslut i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 51.2 avseende ett tredjeland och däri ange att regelverket och tillsynssystemet i det tredjelandet säkerställer följande:

 1. Att företag som är auktoriserade i det tredjelandet iakttar sådana rättsligt bindande tillsynskrav, organisatoriska krav och krav på marknadsuppförande som har en likvärdig verkan som kraven i denna förordning, förordning (EU) nr 575/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033, i direktiv 2013/36/EU, direktiv 2014/65/EU och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 samt i de genomförandeåtgärder som antas enligt de lagstiftningsakterna.

 2. Att företag som är auktoriserade i det tredjelandet är föremål för effektiv tillsyn och kontroll av att gällande rättsligt bindande tillsynskrav, organisatoriska krav och krav på marknadsuppförande iakttas.

 3. Att det tredjelandets regelverk ger ett effektivt likvärdigt system för erkännande av värdepappersföretag som auktoriserats enligt tredjeländers rättsordningar.

Om omfattningen av och tillämpningsområdet för de tjänster som tillhandahålls och den verksamhet som utförs av tredjelandsföretag i unionen efter antagandet av det beslut som avses i första stycket sannolikt är systemviktiga för unionen får de rättsligt bindande tillsynskrav, organisatoriska krav och krav på marknadsuppförande som avses i första stycket bara anses ha likvärdig verkan som kraven i de akter som avses i det stycket efter en noggrann och ingående bedömning. Kommissionen ska i detta syfte även bedöma och ta hänsyn till graden av samstämmighet i tillsynen mellan det berörda tredjelandet och unionen.

Förordning (EU) 2019/2033

1a.Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 för att komplettera denna förordning genom att ytterligare ange de förhållanden under vilka omfattningen av och tillämpningsområdet för de tjänster som tillhandahålls och den verksamhet som utförs av tredjelandsföretag i unionen efter antagandet av ett sådant beslut om likvärdighet som avses i punkt 1 sannolikt är systemviktiga för unionen.

Om omfattningen av och tillämpningsområdet för de tjänster som tillhandahålls och den verksamhet som utförs av tredjelandsföretag sannolikt är systemviktiga för unionen får kommissionen till ett beslut om likvärdighet koppla särskilda operativa villkor som säkerställer att Esma och nationella behöriga myndigheter har de verktyg som behövs för att förhindra regelarbitrage och övervaka verksamheten vid värdepappersföretag i tredjeland som registrerats i enlighet med artikel 46.2 vad gäller tjänster som tillhandahålls och verksamhet som utförs i unionen genom att säkerställa att de företagen uppfyller

 1. krav med likvärdig verkan som de krav som avses i artiklarna 20 och 21,

 2. rapporteringskrav med likvärdig verkan som de krav som avses i artikel 26, om sådan information inte kan erhållas direkt och kontinuerligt genom ett samförståndsavtal med den behöriga myndigheten i tredjelandet,

 3. krav med likvärdig verkan som den handelsskyldighet som avses i artiklarna 23 och 28, i tillämpliga fall.

När kommissionen antar det beslut som avses i punkt 1 i denna artikel ska den ta hänsyn till huruvida tredjelandet betraktas som en icke-samarbetsvillig jurisdiktion för skatteändamål enligt det relevanta politikområdet i unionen eller som ett högrisktredjeland enligt artikel 9.2 i direktiv (EU) 2015/849.

Förordning (EU) 2019/2033

1b.Regelverket för tillsyn, organisation och marknadsuppförande i ett tredjeland får anses ha likvärdig verkan om det uppfyller samtliga följande villkor:

 1. Företag som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i det tredjelandet är föremål för auktorisation och effektiv och kontinuerlig tillsyn och kontroll av regelefterlevnaden.

 2. Företag som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i det tredjelandet är föremål för tillräckliga kapitalkrav; i synnerhet ska företag som tillhandahåller tjänster eller utför sådana verksamheter som avses i avsnitt A punkt 3 eller 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU vara föremål för kapitalkrav som är jämförbara med dem som skulle tillämpas om företagen var etablerade i unionen.

 3. Företag som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i det tredjelandet är föremål för lämpliga krav som är tillämpliga på aktieägare och medlemmar av ledningsorganet.

 4. Företag som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet omfattas av adekvata krav på marknadsuppförande och organisation.

 5. Marknadernas transparens och integritet säkerställs genom att marknadsmissbruk i form av insiderhandel och marknadsmanipulation förebyggs.

Vid tillämpning av punkt 1a i denna artikel ska kommissionen, när den bedömer likvärdigheten i ett tredjelands bestämmelser vad gäller den handelsskyldighet som avses i artiklarna 23 och 28, även bedöma huruvida tredjelandets regelverk omfattar kriterier för utseende av handelsplatser som är godtagbara för uppfyllande av handelsskyldigheten och som har en liknande verkan som de som anges i denna förordning eller i direktiv 2014/65/EU.

Förordning (EU) 2019/2033

2.Esma ska upprätta samarbetsarrangemang med relevanta behöriga myndigheter i tredjeland vars regelverk och tillsynssystem har erkänts som faktiskt likvärdiga i enlighet med punkt 1. Sådana arrangemang ska minst ange följande:

 1. Mekanismen för informationsutbyte mellan Esma och de behöriga myndigheterna i berört tredjeland, inbegripet tillträde till alla uppgifter som Esma begär om de ej inom unionen etablerade företag som är auktoriserade i tredjeland och, i förekommande fall, arrangemangen för hur Esma ska dela sådan information med behöriga myndigheter i medlemsstaterna.

 2. Mekanismen för omedelbar underrättelse till Esma när en behörig myndighet i ett tredjeland bedömer att ett tredjelandsföretag som den övervakar och som Esma har registrerat i det register som föreskrivs i artikel 48 bryter mot villkoren för sin auktorisering eller annan rätt som den är skyldig att följa.

 3. Förfarandena för samordning av tillsynsverksamhet inbegripet utredningar och inspektioner på plats som Esma kan komma att utföra i samarbete med de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där tredjelandsföretaget tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i enlighet med artikel 46, om så är nödvändigt för att Esma eller de behöriga myndigheterna ska kunna utföra sina uppgifter i enlighet med denna förordning, efter att på vederbörligt sätt ha underrättat tredjelandets behöriga myndighet om detta.

 4. Förfarandena för begäran om information enligt artikel 46.6a och 46.6b som Esma kan lämna till ett tredjelandsföretag som är registrerat i enlighet med artikel 46.2.

Förordning (EU) 2019/2033

3.Ett tredjelandsföretag som är etablerat i ett land vars regelverk och tillsynssystem har bedömts vara effektivt likvärdigt i enlighet med punkt 1 och som är auktoriserat i enlighet med artikel 39 i direktiv 2014/65/EU ska kunna tillhandahålla de tjänster och den verksamhet som omfattas av auktorisationen till godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktiv 2014/65/EU i andra medlemsstater i unionen utan etablering av nya filialer. Det ska därför uppfylla informationskraven för gränsöverskridande tillhandahållande och tjänster och verksamhet i enlighet med artikel 34 i direktiv 2014/65/EU.

Filialen ska fortsätta att omfattas av tillsyn som utövas av den medlemsstat där filialen är etablerad i enlighet med artikel 39 i direktiv 2014/65/EU. Utan att det påverkar skyldigheten att samarbeta enligt direktiv 2014/65/EU kan emellertid de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där filialen är etablerad och de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten upprätta samarbetsformer som står i proportion till detta förhållande för att säkerställa att filialen till ett tredjelandsföretag som tillhandahåller investeringstjänster inom unionen ger en skälig nivå av investerarskydd.

4.Om kommissionen antar ett beslut i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 51.2 som innebär att den återtar sitt beslut enligt punkt 1 i denna artikel med avseende på detta tredjeland får ett tredjelandsföretag inte längre tillämpa rättigheterna enligt artikel 46.1.

5.Esma ska övervaka utvecklingen när det gäller reglering och tillsyn, metoder för kontroll av efterlevnaden och annan relevant marknadsutveckling i tredjeländer för vilka beslut om likvärdighet har antagits av kommissionen enligt punkt 1, i syfte att kontrollera att de villkor som legat till grund för besluten fortfarande är uppfyllda. Esma ska årligen lämna in en konfidentiell rapport om sina resultat till kommissionen. Esma får samråda med EBA om rapporten, om Esma anser det lämpligt.

Rapporten ska även återspegla de trender som iakttagits på grundval av de uppgifter som samlats in enligt artikel 46.6a, särskilt om företag som tillhandahåller tjänster eller utför de verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU.

Förordning (EU) 2019/2033

6.På grundval av den rapport som avses i punkt 5 ska kommissionen minst en gång om året lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska omfatta en förteckning över de beslut om likvärdighet som kommissionen fattat eller återtagit under rapporteringsåret, samt eventuella åtgärder som Esma vidtagit enligt artikel 49, och ange skälen för dessa beslut och åtgärder.

Kommissionens rapport ska innehålla information om övervakningen av utvecklingen när det gäller reglering och tillsyn, metoder för kontroll av efterlevnaden och annan relevant marknadsutveckling i tredjeländer för vilka beslut om likvärdighet har antagits. Den ska även innehålla en utvärdering av hur det gränsöverskridande tillhandahållandet av investeringstjänster av tredjelandsföretag har utvecklats i allmänhet och i synnerhet vad gäller de tjänster och verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU. Rapporten ska längre fram även innehålla information om kommissionens pågående bedömningar av likvärdigheten i ett tredjeland.

Förordning (EU) 2019/2033

Artikel 48 Register

Esma ska föra register över tredjelandsföretag som får tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet i unionen i enlighet med artikel 46. Registret ska vara tillgängligt för allmänheten på Esmas webbplats och innehålla information om vilka tjänster och/eller verksamheter som tredjelandsföretagen har tillåtelse att tillhandahålla eller utföra och referensuppgifter om den behöriga myndighet som är ansvarig för övervakningen av dem i tredjelandet.

Artikel 49 Åtgärder som ska vidtas av Esma

1.Esma får tillfälligt förbjuda eller begränsa ett tredjelandsföretag från att tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet med eller utan sidotjänster i enlighet med artikel 46.1 om tredjelandsföretaget har underlåtit att efterleva ett förbud eller en begränsning som det ålagts av Esma eller EBA i enlighet med artiklarna 40 och 41 eller av en behörig myndighet i enlighet med artikel 42 eller har underlåtit att i tid och på vederbörligt sätt tillgodose en begäran från Esma i enlighet med artikel 46.6a och 46.6b, eller om tredjelandsföretaget inte samarbetar under en utredning eller en inspektion på plats som utförs i enlighet med artikel 47.2.

Förordning (EU) 2019/2033

2.Utan att det påverkar punkt 1 ska Esma återkalla ett tredjelandsföretags registrering i det register som upprättats i enlighet med artikel 48 om Esma har hänskjutit frågan till tredjelandets behöriga myndighet och den behöriga myndigheten inte har vidtagit de lämpliga åtgärder som behövs för att skydda investerarna eller unionsmarknadernas korrekta funktion eller inte har kunnat visa att det berörda tredjelandsföretaget uppfyller de krav som är tillämpliga på tredjelandsföretaget, eller de villkor enligt vilka ett beslut i enlighet med artikel 47.1 har antagits, och något av följande är tillämpligt:

 1. Esma har välgrundade skäl, baserade på dokumenterade underlag, inbegripet men inte begränsat till den årliga information som lämnas i enlighet med artikel 46.6a, att hålla för sannolikt att tredjelandsföretaget vid tillhandahållandet av investeringstjänster och utförandet av investeringsverksamhet i unionen agerar på ett sätt som klart strider mot investerarnas intressen eller klart hindrar marknaderna från att fungera korrekt.

 2. Esma har välgrundade skäl, baserade på dokumenterade underlag, inbegripet men inte begränsat till den årliga information som lämnas i enlighet med artikel 46.6a, att hålla för sannolikt att tredjelandsföretaget vid tillhandahållandet av investeringstjänster och utförandet av investeringsverksamhet i unionen på ett allvarligt sätt har åsidosatt de bestämmelser som i tredjelandet är tillämpliga på företaget och på grundval av vilka kommissionen har antagit beslutet i enlighet med artikel 47.1.

Förordning (EU) 2019/2033

3.Esma ska i god tid underrätta tredjelandets behöriga myndighet om sin avsikt att vidta åtgärder i enlighet med punkt 1 eller 2.

Vid beslut om vidtagande av lämplig åtgärd enligt denna artikel ska Esma beakta arten av och allvaret i den risk som finns för investerarna och för unionsmarknadernas korrekta funktion, med hänsyn till följande kriterier:

 1. Riskens varaktighet och frekvens.

 2. Huruvida risken har påvisat allvarliga eller systemiska brister i de förfaranden som tredjelandsföretaget tillämpar.

 3. Huruvida risken har lett till eller underlättat ekonomisk brottslighet eller huruvida ekonomisk brottslighet på annat sätt är hänförlig till risken.

 4. Huruvida risken har uppstått avsiktligt eller genom försummelse.

Esma ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och det berörda tredjelandsföretaget om varje åtgärd som antas i enlighet med punkt 1 eller 2 och offentliggöra sitt beslut på sin webbplats.

Kommissionen ska bedöma om de omständigheter under vilka ett beslut i enlighet med artikel 47.1 har antagits fortfarande föreligger vad avser det berörda tredjelandet.

Förordning (EU) 2019/2033

Avdelning IX Delegerade akter och genomförandeakter

Kapitel 1 Delegerade akter

Artikel 50 Utövande av delegeringen

1.Kommissionens befogenheter att anta delegerade akter ska gälla på de villkor som fastställs i denna artikel.

2.Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.9, 2.2, 2.3, 5.10, 8a.4, 17.3, 27.4, 27.5, 31.4, 38k.10, 38n.3, 40.8, 41.8, 42.7, 45.10, 52.10, 52.14b och 52.15 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den 2 juli 2014.

Förordning (EU) 2024/791

3.Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 1.9, 2.2, 2.3, 5.10, 8a.4, 17.3, 27.4, 27.5, 31.4, 38k.10, 38n.3, 40.8, 41.8, 42.7, 45.10, 52.10, 52.14b och 52.15, får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Förordning (EU) 2024/791

4.När kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

5.En delegerad akt som antagits enligt artikel 1.9, 2.2, 2.3, 5.10, 8a.4, 17.3, 27.4, 27.5, 31.4, 38k.10, 38n.3, 40.8, 41.8, 42.7, 45.10, 52.10, 52.14b eller 52.15 träder i kraft endast om Europaparlamentet eller rådet inte har gjort några invändningar inom tre månader från det att akten anmäldes till Europaparlamentet och rådet, eller om Europaparlamentet och rådet, innan den perioden löper ut, båda har underrättat kommissionen om att de inte har några invändningar. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Förordning (EU) 2024/791

Kapitel 2 Genomförandeakter

Artikel 51 Kommittéförfarande

1.Kommissionen ska biträdas av Europeiska värdepapperskommittén, som inrättats genom kommissionens beslut 2001/528/EG. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Avdelning X Slutbestämmelser

Artikel 52 Rapporter och översyn

1.Senast den 3 mars 2020 ska kommissionen efter samråd med Esma lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om de praktiska effekterna av de transparenskrav som fastställs enligt artiklarna 3–13, särskilt om effekterna av den volymtaksmekanism som beskrivs i artikel 5, inbegripet kostnaderna för att handla för godtagbara motparter och professionella kunder och om handel med små och medelstora börsföretags aktier och dess ändamålsenlighet att säkerställa att tillämpningen av relevanta undantag inte skadar prisbildningen och om hur en eventuell lämplig mekanism för införandet av sanktioner för överskridanden av volymtaket skulle kunna fungera samt om tillämpningen och den fortsatta ändamålsenligheten för de undantag till kraven på transparens före handel som föreskrivs i artiklarna 4.2–4.3 samt 9.2–9.5.

Förordning (EU) 2016/1033

2.I den rapport som avses i punkt 1 ska det redogöras för inverkan av användningen av undantaget enligt artikel 4.1 a och 4.1 b i och volymtaksmekanismen enligt artikel 5 i på de europeiska aktiemarknaderna, varvid särskilt följande ska beaktas:

 1. Nivån för och trenden vad gäller handel med icke transparenta orderböcker inom unionen sedan införandet av denna förordning.

 2. Inverkan på transparenta noterade spreadar före handel.

 3. Inverkan på likviditetsdjupet för transparenta orderböcker.

 4. Inverkan på konkurrensen och på investerare inom unionen.

 5. Inverkan på handeln med små och medelstora börsföretag.

 6. Utvecklingen på internationell nivå och diskussionerna med tredjeland och internationella organisationer.

3.Om man i rapporten kommer fram till att användningen av undantaget enligt artikel 4.1 a och 4.1 b i är skadligt för prisbildningen eller för handeln med små och medelstora börsföretags aktier, ska kommissionen vid behov lägga fram förslag, inbegripet ändringar av denna förordning, vad gäller användningen av dessa undantag. Sådana förslag ska innehålla en konsekvensbedömning av de föreslagna ändringarna och ta hänsyn till syftena med denna förordning och effekterna på marknadsstörningar och konkurrens samt potentiella konsekvenser för investerare i unionen.

4.Senast den 3 mars 2020 ska kommissionen efter samråd med Esma lämna en rapport till europaparlamentet och rådet som beskriver tillämpningen av artikel 26, inbegripet huruvida innehållet i och formatet för de rapporter som mottagits och utväxlats mellan behöriga myndigheter på ett övergripande sätt gör det möjligt att övervaka värdepappersföretagens verksamhet i enlighet med artikel 26.1. För att uppfylla syftet med denna förordning och direktiv 2014/65/EU och för att upptäcka insiderhandel och marknadsmissbruk i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014 får kommissionen lägga fram lämpliga förslag, bland annat föreskrifter om att transaktioner ska rapporteras till ett system utsett av Esma i stället för till behöriga myndigheter, vilket system möjliggör för relevanta behöriga myndigheter att få tillträde till all den information som rapporteras enligt denna artikel.

Förordning (EU) 2016/1033

5.Senaste den 3 mars 2020 ska kommissionen efter samråd med Esma lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om lämpliga lösningar för att dels minska det asymmetriska informationsförhållandet mellan marknadsaktörerna dels för verktyg för tillsynsmyndigheterna för att bättre övervaka kurssättningen på handelsplatserna. Den rapporten ska åtminstone innehålla en bedömning av huruvida det går att utveckla ett europeiskt system för bästa köp- och säljkurser i konsoliderad form för att uppfylla dessa mål.

Förordning (EU) 2016/1033

6.Senast den 3 mars 2020 ska kommissionen efter samråd med Esma lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om de framsteg som gjorts när det gäller att flytta handeln med standardiserade OTC-derivat till börser eller elektroniska handelsplattformar enligt artiklarna 25 och 28.

Förordning (EU) 2016/1033

7.Senast den 3 juli 2020 ska kommissionen efter samråd med Esma lämna en rapport till rådet och Europaparlamentet om prisutvecklingen för uppgifter före och efter handel från reglerade marknader, MTF-plattformar, OTF-plattformar, APA och tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

Förordning (EU) 2016/1033

8.Senast den 3 juli 2020 ska kommissionen efter samråd med Esma lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om översynen av samverkansbestämmelserna i artikel 36 i den här förordningen och artikel 8 i förordning (EU) nr 648/2012.

Förordning (EU) 2016/1033

9.Senast den 3 juli 2020 ska kommissionen efter samråd med Esma lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av artiklarna 35 och 36 i den här förordningen samt artiklarna 7 och 8 i förordning (EU) nr 648/2012.

Senast den 3 juli 2022 ska kommissionen efter samråd med Esma lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av artikel 37.

Förordning (EU) 2016/1033

10.Senast den 3 juli 2020 ska kommissionen, efter samråd med Esma, lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om inverkan av artiklarna 35 och 36 i denna förordning på nyligen etablerade och auktoriserade centrala motparter enligt artikel 35.5 och handelsplatser som är förbundna med dessa centrala motparter genom nära förbindelser samt om huruvida de övergångsarrangemang som föreskrivs i artikel 35.5 bör förlängas, varvid de möjliga fördelarna för konsumenter av att förbättra konkurrensen och graden av valfrihet för marknadsdeltagare ska vägas mot potentiella oproportionella effekter av dessa bestämmelser på nyligen etablerade och auktoriserade centrala motparter och begränsningarna för lokala marknadsdeltagare när det gäller tillträde till globala centrala motparter samt marknadens friktionsfria sätt att fungera.

Kommissionen får, med förbehåll för slutsatserna i den rapporten, anta en delegerad akt i enlighet med artikel 50 om förlängning av övergångsperioden i enlighet med artikel 35.5 med högst 30 månader.

Förordning (EU) 2016/1033

11.har upphävts.

Förordning (EU) 2024/791

12.har upphävts.

Förordning (EU) 2024/791

13.har upphävts.

Förordning (EU) 2024/791

14.Senast den 30 juni 2026 ska Esma, i nära samarbete med den expertgrupp med berörda parter som inrättats enligt artikel 22b.2, bedöma marknadens efterfrågan på konsoliderad handelsinformation för aktier och börshandlade fonder, inverkan av denna konsoliderade handelsinformation på unionsmarknadernas och unionsföretagens funktion, attraktionskraft och internationella konkurrenskraft, och huruvida den konsoliderade handelsinformationen har uppfyllt sitt syfte att minska informationsasymmetrier mellan marknadsaktörer och göra unionen till en mer attraktiv plats för att investera. Esma ska rapportera till kommissionen om lämpligheten av att lägga till ytterligare funktioner till den konsoliderade handelsinformationen, såsom spridning av marknadsidentifieringskoden för data före handel. På grundval av den rapporten ska kommissionen om så är lämpligt överlämna ett lagstiftningsförslag till Europaparlamentet och rådet.

Förordning (EU) 2024/791

14a.Tre år efter den första auktorisationen av konsoliderad handelsinformation ska kommissionen, efter samråd med Esma och den expertgrupp med berörda parter som inrättats enligt artikel 22b.2, överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om följande:

 1. De tillgångskategorier som omfattas av konsoliderad handelsinformation.

 2. Punktligheten och kvaliteten på de data som överförs till CTP.

 3. Punktligheten i spridningen och kvaliteten på centrala marknadsdata och regulatoriska data.

 4. Den roll som centrala marknadsdata och regulatoriska data spelar för att minska tillkortakommanden i genomförandet.

 5. Antalet användare av den konsoliderade handelsinformationen per tillgångskategori.

 6. Effekten av centrala marknadsdata och regulatoriska data när det gäller att åtgärda informationsasymmetrier mellan olika aktörer på kapitalmarknaden.

 7. Lämpligheten hos de överföringsprotokoll som används för överföring av data till CTP.

 8. Lämpligheten och funktionen hos systemet för vidarefördelning av intäkter, särskilt när det gäller datarapportörer som är små handelsplatser.

 9. Effekterna av centrala marknadsdata och regulatoriska data på investeringar i små och medelstora företag.

Förordning (EU) 2024/791

14b.Senast 29 mars 2025 ska kommissionen i nära samarbete med Esma bedöma möjligheten att utvidga kraven i artikel 26 i denna förordning till AIF-förvaltare enligt definitionen i artikel 4.1 b i direktiv 2011/61/EU och förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.1 b i direktiv 2009/65/EG som tillhandahåller investeringstjänster och investeringsverksamhet och som utför transaktioner med finansiella instrument. Kommissionen ska i den bedömningen särskilt inkludera en kostnads-nyttoanalys och en bedömning av räckvidden för en sådan utvidgning.

På grundval av denna bedömning och med beaktande av kapitalmarknadsunionens mål ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 för att ändra denna förordning genom att utvidga kraven i artikel 26 i enlighet med första stycket i denna punkt.

Förordning (EU) 2024/791

14c.Senast den 29 mars 2028, ska Esma till kommissionen överlämna en rapport med en bedömning av lämpligheten hos det volymtak som anges i artikel 5.1 och behovet av att avlägsna det eller att utvidga det till andra handelssystem eller utförandeplatser som härleder sina priser från ett referenspris, med beaktande av internationell bästa praxis, konkurrenskraften hos unionens finansmarknader och volymtakets påverkan på en rättvis och välordnad handel på marknaderna och på prisbildningens effektivitet.

Förordning (EU) 2024/791

15.Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 för att komplettera denna förordning genom att ange åtgärder för att

 1. [utgått]

 2. [utgått]

 3. [utgått]

 4. [utgått]

 5. säkerställa att centrala marknadsdata och regulatoriska data tillhandahålls på rimliga affärsvillkor och tillgodoser behoven hos användarna av dessa data i hela unionen,

 6. [utgått]

 7. specificera de arrangemang som är tillämpliga när CTP inte längre uppfyller urvalskriterierna,

 8. specificera arrangemang enligt vilka en CTP får fortsätta att driva konsoliderad handelsinformation, under förutsättning att ingen ny enhet är auktoriserad genom urvalsförfarandet.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 53 är en ändring av en annan förordning och återges ej här [red.anm.].

Artikel 54 Övergångsbestämmelser

1.Tredjelandsföretag får fortsätta att tillhandahålla tjänster och utföra verksamhet i medlemsstaterna i enlighet med nationella system fram till och med tre år efter det att kommissionen antagit ett beslut i förhållande till det relevanta tredjelandet i enlighet med artikel 47. Tjänster och verksamheter som inte omfattas av ett sådant beslut får fortsätta att tillhandahållas i enlighet med nationella system.

Förordning (EU) 2019/2033

2.har upphävts.

Förordning (EU) 2024/791

3.Bestämmelserna i de delegerade akter som antagits enligt förordning (EU) nr 600/2014 i dess lydelse före den 28 mars 2024 ska fortsätta att tillämpas fram till den dag då de delegerade akter som antas enligt förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas, i dess lydelse som är tillämplig från och med den dagen.

Förordning (EU) 2024/791

Artikel 54a Övergångsbestämmelser avseende Esma

1.Alla befogenheter och uppgifter som rör tillsyn och kontroll av regelefterlevnad i fråga om leverantörer av datarapporteringstjänster ska överföras till Esma den 1 januari 2022, med undantag för befogenheter och uppgifter som avser APA och ARM som omfattas av de undantag som avses i artikel 2.3. Esma ska överta de överförda befogenheterna och uppgifterna från och med den dagen.

Förordning (EU) 2019/2175

2.Alla original eller bestyrkta kopior av ärendehandlingar och arbetsdokument som rör tillsyn och kontroll av regelefterlevnad i fråga om leverantörer av datarapporteringstjänster, inbegripet eventuella pågående granskningar och verkställighetsåtgärder, ska övertas av Esma den dag som anges i punkt 1.

En ansökan om auktorisation som de behöriga myndigheterna har mottagit före den 1 oktober 2021 ska dock inte överföras till Esma, och beslut att bevilja eller avslå auktorisation ska fattas av den behöriga myndigheten i fråga.

Förordning (EU) 2019/2175

3.De behöriga myndigheter som avses i punkt 1 ska säkerställa att alla befintliga handlingar och arbetsdokument eller bestyrkta kopior av dessa överförs till Esma så snart som möjligt och i alla händelser senast den 1 januari 2022. Dessa behöriga myndigheter ska även bistå Esma med all nödvändig hjälp och rådgivning, så att tillsyn och efterlevnadskontroll i fråga om leverantörer av datarapporteringstjänster ändamålsenligt och effektivt kan överföras till och övertas av Esma.

Förordning (EU) 2019/2175

4.Esma ska i rättsligt hänseende träda i stället för de behöriga myndigheter som avses i punkt 1 i sådana administrativa eller rättsliga förfaranden som följer av tillsyn och efterlevnadskontroll som dessa behöriga myndigheter utövat i ärenden som omfattas av denna förordning.

Förordning (EU) 2019/2175

5.En auktorisation som leverantör av datarapporteringstjänster som beviljats av en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1.26 i direktiv 2014/65/EU ska fortsätta att gälla efter det att befogenheterna har överförts till Esma.

Förordning (EU) 2019/2175

Artikel 54b Förhållandet till revisorer

1.En person som är auktoriserad i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och som hos en leverantör av datarapporteringstjänster utför det uppdrag som beskrivs i artikel 34 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU eller artikel 73 i direktiv 2009/65/EG eller varje annat uppdrag som föreskrivs i lag, ska omgående rapportera till Esma alla sakförhållanden eller beslut rörande den leverantören av datarapporteringstjänster som denne fått kännedom om under det uppdraget och som kan

 1. utgöra en väsentlig överträdelse av lagar och andra författningar som reglerar villkoren för auktorisation eller som särskilt reglerar bedrivandet av verksamhet som leverantör av datarapporteringstjänster,

 2. påverka den fortsatta verksamheten hos leverantören av datarapporteringstjänster,

 3. leda till att räkenskaperna inte bestyrks eller till att reservationer framställs.

Denna person ska också rapportera alla sakförhållanden och beslut som rör ett företag som har nära förbindelser med den leverantör av datarapporteringstjänster inom vilken denne utför uppdraget och som denne fått kännedom om under utförandet av ett uppdrag som avses i första stycket.

Förordning (EU) 2019/2175

2.Personer som auktoriserats i den mening som avses i direktiv 2006/43/EG och som i god tro rapporterar sådana sakförhållanden eller beslut som avses i punkt 1 till de behöriga myndigheterna, ska inte anses ha överträtt eventuella restriktioner i avtal eller lagstiftning för röjande av uppgifter och ska inte ställas till något som helst ansvar.

Förordning (EU) 2019/2175

Artikel 55 Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2014.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.

Utan hinder av andra stycket ska artiklarna 1.8, 1.9, 2.2, 4.6, 5.6, 5.9, 7.2, 9.5, 11.4, 12.2, 13.2, 14.7, 15.5, 17.3, 19.2, 19.3, 20.3, 21.5, 22.4, 23.3, 25.3, 26.9, 27.3, 28.4, 28.5, 29.3, 30.2, 31.4, 32.1, 32.5, 32.6, 33.2, 35.6, 36.6, 37.4, 38.3, 40.8, 41.8, 42.7, 45.10, 46.7, 47.1, 47.4, 52.10, 52.12 och artikel 54.1 tillämpas omedelbart efter denna förordnings ikraftträdande.

Utan hinder av andra stycket ska artikel 37.1, 37.2 och 37.3 tillämpas från och med den 3 januari 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Förordning (EU) 2016/1033

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser för ändringsrättsakter

Förordning (EU) 2019/2033

Denna förordning ska tillämpas från och med den 26 juni 2021.

Artikel 17a ska tillämpas från och med den 26 mars 2020.

Förordning (EU) 2019/2175

Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Förordning (EU) 2021/23

Denna förordning ska tillämpas från och med den 4 juli 2020.

Förordning (EU) 2022/858

Denna förordning ska tillämpas från och med den 4 juli 2021.

Förordning (EU) 2022/2554

Denna förordning ska tillämpas från och med den 17 januari 2025.

Förordning (EU) 2023/2869

Denna förordning träder i kraft den 9 januari 2024.

Förordning (EU) 2024/791

Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2024.