Till förordning 1286/2014/EU hör

Kommissionens delegerade förordningar:

 • (EU) 2017/653 tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och ändring samt för villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av sådana faktablad

 • (EU) 2016/1904 produktintervention

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit denna förordning

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

 1. Icke-professionella investerare erbjuds allt oftare en rad olika paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) när de överväger att göra en investering. Vissa av dessa produkter erbjuder särskilda investeringslösningar för icke-professionella investerares behov, kombineras många gånger med försäkringsskydd eller kan vara komplicerade och svårbegripliga. Den information icke-professionella investerare i dag tillhandahålls om sådana Priip-produkter är inte samordnad och hjälper ofta inte icke-professionella investerare att jämföra olika produkter eller att förstå deras särdrag. Följaktligen har icke-professionella investerare ofta gjort investeringar utan att ha förstått de därmed förbundna riskerna och kostnaderna, och har ibland åsamkats oförutsedda förluster.

 2. En viktig åtgärd för att skydda investerare och för att återvinna icke-professionella investerares förtroende för finansmarknaden, särskilt i finanskrisens efterdyningar, är att förbättra insynen och öppenheten när det gäller Priip-produkter som erbjuds icke-professionella investerare. På unionsnivå har de första stegen redan tagits i denna riktning genom utvecklandet av den ordning med basfakta för investerare som inrättades genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

 3. Olika regler om Priip-produkter som skiljer sig från varandra beroende på vilken bransch som erbjuder Priip-produkterna samt skillnader i de nationella bestämmelserna på området skapar skilda förutsättningar för de olika produkterna och distributionskanalerna samt fler hinder för en inre marknad för finansiella tjänster och produkter. Medlemsstaterna har redan vidtagit olika och inte samordnade åtgärder för att ta itu med brister i investerarskyddet och denna utveckling skulle sannolikt fortsätta. Olika förhållningssätt till information om Priip-produkter hindrar utvecklingen av likvärdiga förutsättningar mellan olika Priip-produktutvecklare och dem som ger råd om eller säljer dessa produkter, vilket snedvrider konkurrensen och leder till att investerarskyddet inte blir enhetligt i unionen. Sådana skillnader utgör ett hinder för upprättandet av den inre marknaden och dess smidiga funktionssätt.

 4. För att förhindra avvikelser är det nödvändigt att på unionsnivå införa enhetliga bestämmelser om insyn och öppenhet som kommer att gälla för alla aktörer på marknaden för Priip-produkter och därigenom förbättra investeringsskyddet. För att kunna harmonisera faktabladens utformning och innehåll krävs det en förordning som säkerställer att det för dessa dokument införs en gemensam standard på ett enhetligt sätt. En förordnings direkt tillämpliga regler bör säkerställa att alla som ger råd om eller säljer Priip-produkter omfattas av enhetliga krav, när faktablad tillhandahålls till icke-professionella investerare. Denna förordning påverkar inte tillsynen av marknadsföringsdokumentation. Dessutom påverkar den inte andra produktinterventionsåtgärder än dem som hänger samman med försäkringsbaserade investeringsprodukter.

 5. Att förbättra informationen om Priip-produkter är viktigt för att återvinna icke-professionella investerares förtroende för finansmarknaderna, men det är lika viktigt att effektivt reglera försäljningsmetoderna för dessa produkter. Denna förordning kompletterar distributionsåtgärder i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU. Den kompletterar också åtgärder om distributionen av försäkringsprodukter i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG.

 6. Denna förordning bör tillämpas på samtliga produkter – oberoende av form och konstruktion – som branschen för finansiella tjänster utvecklar för att ge icke-professionella investerare investeringsmöjligheter, där det belopp som ska återbetalas till den icke-professionella investeraren kan fluktuera på grund av exponering mot referensvärden eller resultatet av en eller flera tillgångar som inte köps direkt av den icke-professionella investeraren. I denna förordning bör begreppet Priip-produkter användas för dessa produkter och bland annat innefatta investeringsprodukter såsom investeringsfonder, livförsäkringar med ett investeringsinslag, strukturerade produkter och strukturerade insättningar. Finansiella instrument som utfärdats av specialföretag och som överensstämmer med definitionen av Priip-produkt omfattas också av denna förordnings tillämpningsområde. För alla dessa produkter är investeringarna inte av direkt slag, som vid köp eller innehav av själva tillgångarna. I stället inträder de mellan investeraren och marknaderna genom en process, där tillgångar paketeras eller läggs ihop för att skapa andra exponeringar, tillhandahålla andra produktegenskaper eller åstadkomma andra kostnadsstrukturer än vid ett direkt innehav. Sådana paketeringar kan göra det möjligt för icke-professionella investerare att använda investeringsstrategier som annars skulle vara omöjliga eller opraktiska, men kan också kräva att ytterligare information görs tillgänglig, särskilt för att det ska gå att jämföra olika sätt att paketera investeringar.

 7. För att säkerställa att denna förordning enbart tillämpas på sådana Priip-produkter, bör denna förordnings tillämpningsområde inte omfatta försäkringsprodukter som inte erbjuder investeringsmöjligheter och insättningar som endast är ränteexponerade. När det gäller livförsäkringsprodukter avser begreppet kapital sådant kapital som investeras på en icke-professionell investerares begäran. Dessutom bör alla eventuella insättningar eller inlåningsbevis som avser traditionella insättningar, med undantag för strukturerade insättningar enligt definitionen i artikel 4.1.43 i direktiv 2014/65/EU, undantas från denna förordnings tillämpningsområde. Tillgångar som innehas direkt – som företagsaktier eller statsobligationer – är inte Priip-produkter och bör därför undantas från denna förordnings tillämpningsområde. Investeringsfonder för institutionella investerare undantas från denna förordnings tillämpningsområde, eftersom de inte säljs till icke-professionella investerare. Privata pensionsprodukter och tjänstepensionsprodukter, som enligt nationell rätt erkänts ha som främsta syfte att ge investeraren en inkomst efter pensionering, bör undantas från denna förordnings tillämpningsområde med hänsyn till produkternas särart och syfte, medan andra produkter för individuell ackumulering av avkastning från försäkring eller för sparande som erbjuder investeringsmöjligheter bör omfattas av denna förordning.

 8. Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas rätt att reglera tillhandahållandet av basfakta avseende produkter som inte omfattas av dess tillämpningsområde. I enlighet med sitt konsumentskyddsuppdrag i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010, i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010, bör den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) (EBA), den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) (Eiopa), och den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (Esma), som inrättades genom dessa förordningar (nedan kallade de europeiska tillsynsmyndigheterna) övervaka de produkter som undantas från tillämpningsområdet för den här förordningen och vid behov utfärda riktlinjer för hur eventuella problem ska hanteras. Hänsyn bör tas till sådana riktlinjer i översynen, som ska göras fyra år efter denna förordnings ikraftträdande, om en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet och avskaffandet av vissa undantag.

 9. För att klargöra sambandet mellan de skyldigheter som fastställs genom denna förordning och de som fastställs i andra lagstiftningsakter i vilka det krävs att investerare tillhandahålls information, inbegripet men inte begränsat till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG, bör det fastställas att dessa lagstiftningsakter är fortsatt tillämpliga vid sidan av denna förordning.

 10. För att säkerställa en välorganiserad och effektiv tillsyn av efterlevnaden av kraven i denna förordning bör medlemsstaterna utse de myndigheter som ska vara behöriga när det gäller den tillsynen. I många fall har behöriga myndigheter redan utsetts för att utöva tillsyn av andra skyldigheter som åligger utvecklare och försäljare av samt rådgivare för Priip-produkter i enlighet med andra bestämmelser i nationell rätt och unionsrätten.

 11. De behöriga myndigheterna bör, på begäran och även på förhand, tillhandahållas all information som krävs för att kontrollera innehållet i faktabladen, för att bedöma efterlevnaden av denna förordning och säkerställa skyddet av kunder och investerare på finansmarknaderna.

 12. Priip-produktutvecklare som fondförvaltare, försäkringsföretag, kreditinstitut eller värdepappersföretag – bör utarbeta faktabladet för de Priip-produkter de utvecklar, eftersom de känner till produkten bäst. De bör även ansvara för faktabladets riktighet. Priip-produktutvecklaren bör utarbeta faktabladet innan produkten kan säljas till icke-professionella investerare. Om emellertid en produkt inte saluförs till icke-professionella investerare, bör det inte föreligga en skyldighet att utarbeta ett faktablad, och om det vore opraktiskt för en Priip-produktutvecklare att utarbeta ett faktablad, bör det vara möjligt att delegera denna uppgift till andra. De skyldigheter enligt denna förordning som fastställs i bestämmelserna om utarbetande och reglerna om översyn av faktabladet bör endast vara tillämpliga på Priip-produktutvecklaren, och bör fortsätta att tillämpas så länge som det handlas med Priip-produkten på andrahandsmarknader. För att säkerställa omfattande spridning och tillgång till faktablad, bör denna förordning föreskriva att Priip-produktutvecklaren offentliggör faktabladen på sin webbplats.

 13. För att tillgodose icke-professionella investerares behov är det nödvändigt att se till att informationen om Priip-produkter är korrekt, opartisk, tydlig och inte vilseleder dessa icke-professionella investerare. Denna förordning bör därför fastställa gemensamma standarder för utarbetandet av faktablad, för att säkerställa att de är begripliga för icke-professionella investerare. Med tanke på att många icke-professionella investerare har svårt att förstå finansiell fackterminologi, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt dokumentets ordval och uttryckssätt. Regler bör också fastställas om det språk faktabladet bör utarbetas på. Dessutom bör icke-professionella investerare kunna förstå själva faktabladet, utan att hänvisas till andra faktauppgifter.

 14. Vid utarbetandet av tekniska standarder för innehållet i faktabladen för att på ett korrekt sätt återspegla investeringspolicyn och investeringsmålen för produkterna i enlighet med denna förordning, bör de europeiska tillsynsmyndigheterna säkerställa att Priip-produktutvecklare använder ett tydligt och begripligt språk som är tillgängligt för icke-professionella investerare samt att man i beskrivningen av hur investeringsmålen uppnås, bland annat beskrivningen av de finansiella instrument som används, undviker finansjargong och finansterminologi som inte omedelbart förstås av icke-professionella investerare.

 15. Icke-professionella investerare bör förses med den information som krävs för att de ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut och jämföra olika Priip-produkter, men det finns en risk att de inte kommer att använda informationen om den inte är kort och koncis. Därför bör faktabladet bara innehålla basfakta, i synnerhet om produktens natur och huvuddrag, inklusive huruvida investeraren kan förlora kapital, kostnaderna för produkten och dess riskprofil, relevant resultatinformation samt viss annan särskild information som kan behövas för att förstå enskilda produkttypers egenskaper.

 16. Kalkylatorer för investeringsprodukter håller redan på att utvecklas på nationell nivå. För att dessa kalkylatorer ska vara så användbara som möjligt för konsumenter bör de emellertid omfatta de kostnader och avgifter som de olika Priip-produktutvecklarna tar ut, samt alla ytterligare kostnader eller avgifter som tas ut av förmedlare eller andra aktörer i investeringskedjan och som inte redan inkluderats av Priip-produktutvecklarna. Kommissionen bör rapportera om huruvida dessa verktyg är tillgängliga online i varje medlemsstat och huruvida de möjliggör tillförlitliga och korrekta beräkningar av de totala kostnaderna och avgifterna för alla produkter som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.

 17. Faktabladet bör utformas på ett standardiserat sätt så att icke-professionella investerare kan jämföra olika Priip-produkter, eftersom konsumenters beteende och förmåga gör att informationens format, presentation och innehåll måste vara väl avvägt för att maximera dess förståelse och användning. I alla dokument bör dessa uppgifter och deras rubriker ha samma ordningsföljd. Dessutom bör för olika Priip-produkter faktabladets närmare uppgifter och deras presentation harmoniseras ytterligare genom tekniska standarder för tillsyn som beaktar tillgänglig och pågående forskning om konsumentbeteenden, inklusive resultat från tester av hur ändamålsenliga olika sätt att presentera information är för konsumenterna. Dessutom ger vissa Priip-produkter icke-professionella investerare möjlighet att välja mellan flera underliggande investeringar, t.ex. interna fonder som innehas av försäkringsföretag. Dessa produkter bör beaktas när formatet utarbetas.

 18. Eftersom vissa av de investeringsprodukter som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde är komplicerade och kan vara svåra för icke-professionella investerare att förstå, bör faktablad, i tillämpliga fall, innehålla ett varningsmeddelande för att upplysa icke-professionella investerare om detta. En produkt bör betraktas som komplicerad och svår att förstå särskilt om den investerar i underliggande tillgångar som icke-professionella investerare vanligtvis inte investerar i, eller om den använder ett antal olika mekanismer för att beräkna investeringens slutliga avkastning, vilket skapar en större risk för missförstånd från den icke-professionella investerarens sida, eller om utfallet av investeringen utnyttjar den icke-professionella investerarens beteendemönster, t.ex. en lockränta som följs av en mycket högre rörlig ränta kopplad till vissa villkor eller en iterativ formel.

 19. Icke-professionella investerare har i allt större utsträckning, vid sidan av den finansiella avkastningen på sin investering, andra syften, såsom sociala eller miljömässiga mål. Det kan emellertid vara svårt att jämföra eller hitta uppgifter om vilka sociala resultat och miljöresultat Priip-produktutvecklaren eftersträvar. Den förväntade utvecklingen i fråga om miljömässig hållbarhet och på det sociala området när det gäller finansiella investeringar liksom tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 skulle därför kunna göra det möjligt att på ett bättre sätt integrera sådana aspekter i unionsrätten och ytterligare främja dem genom unionsrätten. Det finns emellertid inga fastställda kriterier och det finns inte något formellt förfarande för att på ett objektivt sätt kontrollera sådana sociala eller miljömässiga kriterier, såsom det redan finns för livsmedelssektorn. Det är därför önskvärt att kommissionen vid sin översyn av denna förordning noga beaktar utvecklingen när det gäller sociala och miljömässiga investeringsprodukter och resultatet av översynen av förordning (EU) nr 346/2013.

 20. Faktablad bör klart skilja sig från samt vara åtskilda från allt marknadsföringsmaterial.

 21. För att se till att informationen i faktabladet är tillförlitlig, bör det krävas att Priip-produktutvecklare håller faktabladet uppdaterat. Därför är det nödvändigt att det i de tekniska standarder för tillsyn som antas av kommissionen fastställs närmare regler om villkoren och frekvensen för översynen av informationen och om villkoren för översynen av faktabladet.

 22. Faktablad ligger till grund för icke-professionella investerares investeringsbeslut. Av det skälet har Priip-produktutvecklare ett betydande ansvar gentemot icke-professionella investerare för att se till att faktabladen inte är vilseledande, innehåller felaktigheter eller är oförenliga med de relevanta delarna i Priip-produktens avtalshandlingar. Det är därför viktigt att se till att icke-professionella investerare har en effektiv rätt till rättslig prövning. Det bör också säkerställas att alla icke-professionella investerare i unionen har samma rätt att söka ersättning för skador de åsamkats, till följd av en underlåtenhet att uppfylla skyldigheter enligt denna förordning. Således bör reglerna om produktutvecklares skadeståndsansvar harmoniseras. Icke-professionella investerare bör kunna hålla Priip-produktutvecklaren ansvarig för en överträdelse av denna förordning, om skada orsakats av att man har förlitat sig på ett faktablad som inte stämmer överens med de handlingar med informationsunderlag inför ingående av avtal eller med avtalshandlingarna, under Priip-produktutvecklarens kontroll, eller som är vilseledande eller innehåller felaktigheter.

 23. Frågor som rör Priip-produktutvecklares skadeståndsansvar som inte omfattas av denna förordning bör regleras av tillämplig nationell rätt. Vilken domstol som är behörig att avgöra en icke-professionell investerares skadeståndsanspråk bör avgöras av tillämpliga bestämmelser om internationell behörighet.

 24. Genom denna förordning införs inte något pass som tillåter gränsöverskridande försäljning eller marknadsföring av Priip-produkter till icke-professionella investerare och inte heller ändras eventuella befintliga passordningar för gränsöverskridande försäljning eller marknadsföring av Priip-produkter. Genom denna förordning ändras inte ansvarsfördelningen mellan befintliga behöriga myndigheter för de befintliga passordningarna. De behöriga myndigheter som utses av medlemsstaterna med avseende på denna förordning bör därför i förekommande fall överensstämma med de myndigheter som är behöriga när det gäller marknadsföring för Priip-produkter enligt ett befintligt pass. Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där Priip-produkten marknadsförs bör vara ansvarig för tillsynen av marknadsföringen av den Priip-produkten. Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produkten marknadsförs bör alltid ha rätt att tillfälligt förbjuda marknadsföringen av en Priip-produkt på sitt territorium i fall när denna förordning inte efterlevs.

 25. Eiopas befogenheter och de behöriga nationella myndigheternas befogenheter bör kompletteras med en tydlig mekanism för att förbjuda eller begränsa marknadsföring, distribution och försäljning av försäkringsbaserade investeringsprodukter som väcker allvarliga betänkligheter i fråga om investerarskyddet, finansmarknadernas funktion och integritet eller stabiliteten i hela eller delar av finanssystemet, i kombination med lämpliga samordnings- och beredskapsbefogenheter för Eiopa. Dessa befogenheter bör även återspegla Esmas och EBAs befogenheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 för att säkerställa att sådana interventioner kan tillämpas på alla investeringsprodukter oberoende av deras rättsliga form. För att dessa befogenheter ska kunna utövas av behöriga myndigheter och, i undantagsfall, av Eiopa bör ett antal särskilda villkor vara uppfyllda. När dessa villkor är uppfyllda bör den behöriga myndigheten eller, i undantagsfall, Eiopa kunna införa ett förbud eller en begränsning av försiktighetsskäl innan en försäkringsbaserad investeringsprodukt har marknadsförts, distribuerats eller sålts till investerare. Dessa befogenheter innebär inte något krav på att införa eller tillämpa ett produktgodkännande eller en licens från den behöriga myndigheten eller Eiopa, och fråntar inte produktutvecklare av en försäkringsbaserad investeringsprodukt skyldigheten att följa samtliga tillämpliga krav i denna förordning. Dessutom bör dessa befogenheter användas endast i allmänintresset och bör inte medföra skadeståndsansvar för de behöriga myndigheterna.

 26. För att den icke-professionella investeraren ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut, bör personer som ger råd om eller säljer Priip-produkter åläggas att tillhandahålla faktabladet i god tid innan en transaktion avtalas. Detta krav bör tillämpas oavsett var eller hur transaktionen äger rum. Om transaktionen sker med hjälp av teknik för distanskommunikation får dock faktabladet tillhandahållas omedelbart efter det att transaktionen genomförts, så länge det inte är möjligt att tillhandahålla faktabladet på förhand och den icke-professionella investeraren samtycker. Med personer som ger råd eller säljer Priip-produkter avses både förmedlare och Priip-produktutvecklarna själva, om Priip-produktutvecklarna väljer att ge råd om eller sälja Priip-produkten direkt till icke-professionella investerare. Denna förordning påverkar inte tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG.

 27. Enhetliga regler bör fastställas som ger den person som ger råd om eller säljer Priip-produkten viss valmöjlighet vad gäller det medium genom vilket icke-professionella investerare ska tillhandahållas faktabladet, så att även elektronisk kommunikation tillåts när så är lämpligt med hänsyn till omständigheterna vid transaktionen. Den icke-professionella investeraren bör dock ges möjlighet att få det i pappersform. För att tillgodose konsumenternas intresse av att få tillgång till information bör faktablad alltid vara gratis.

 28. För att sörja för icke-professionella investerares förtroende för Priip-produkter och för finansmarknaderna i stort, bör det fastställas krav på lämpliga interna förfaranden som säkerställer att icke-professionella investerare efter klagomål får meningsfulla svar från Priip-produktutvecklaren.

 29. I och med att faktablad om Priip-produkter bör tas fram av enheter inom finansmarknadernas bank-, försäkrings-, värdepappers- och fondsektorer, är det mycket viktigt att säkerställa ett smidigt samarbete mellan de olika myndigheter som har tillsyn över Priip-produktutvecklare och de personer som ger råd om eller säljer Priip-produkter, så att de har ett gemensamt förhållningssätt vid tillämpningen av denna förordning.

 30. I linje med kommissionens meddelande av den 8 december 2010 om att förstärka sanktionssystemen i den finansiella tjänstesektorn, och för att säkerställa att kraven i denna förordning efterlevs, är det viktigt att medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder för att se till att överträdelser av denna förordning blir föremål för lämpliga administrativa sanktioner och åtgärder. För att se till att sanktioner har en avskräckande effekt och för att stärka skyddet av investerare genom att varna dem för Priip-produkter som saluförs i strid med denna förordning bör sanktioner och åtgärder normalt offentliggöras, utom i vissa väl definierade fall.

 31. Även om medlemsstaterna får fastställa regler om såväl administrativa sanktioner som straffrättsliga påföljder för samma överträdelser bör medlemsstaterna inte åläggas att fastställa regler om administrativa sanktioner vid de överträdelser av denna förordning som omfattas av nationell straffrätt. I enlighet med nationell rätt är medlemsstaterna inte skyldiga att påföra såväl administrativa sanktioner som straffrättsliga påföljder för samma brott, men de bör kunna göra det om deras nationella rätt tillåter det. Bibehållandet av straffrättsliga påföljder i stället för administrativa sanktioner för överträdelser av denna förordning bör dock inte minska eller på annat sätt påverka de behöriga myndigheternas förmåga att i god tid samarbeta och få tillträde till och utbyta information med de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater vid tillämpning av denna förordning, inbegripet efter det att de aktuella överträdelserna har överlämnats till de behöriga rättsliga myndigheterna för lagföring.

 32. I syfte att uppfylla målen med denna förordning, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på närmare uppgifter om förfaranden för att fastställa om en Priip-produkt riktar sig mot sociala eller miljövänliga mål, och villkoren för Eiopas och behöriga myndigheters utövande av sina befogenheter att ingripa. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

 33. Kommissionen bör anta förslag till tekniska tillsynsstandarder som utarbetats av de europeiska tillsynsmyndigheterna genom den gemensamma kommittén, med beaktande av faktabladets presentation och innehåll, det standardiserade formatet i faktabladet, metoden bakom presentationen av risker och avkastning och kostnadsberäkning, samt villkoren för och minimifrekvensen för en översyn av informationen i faktabladet och villkoren för att uppfylla kravet om att tillhandahålla faktabladet till icke-professionella investerare i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010. Kommissionen bör komplettera de europeiska tillsynsmyndigheternas tekniska arbete genom att utföra konsumenttester av faktabladets presentation i enlighet med de europeiska tillsynsmyndigheternas förslag.

 34. I Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG regleras den behandling av personuppgifter som sker i medlemsstaterna inom ramen för denna förordning och under tillsyn av medlemsstaternas behöriga myndigheter. I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 regleras hur de europeiska tillsynsmyndigheterna behandlar personuppgifter i enlighet med den här förordningen och under den Europeiska datatillsynsmannens tillsyn. Behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för denna förordning, såsom de behöriga myndigheternas utbyte eller överföring av personuppgifter, bör ske i enlighet med direktiv 95/46/EG och europeiska tillsynsmyndigheternas utbyte eller överföring av information bör ske i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.

 35. Samtidigt som företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) utgör investeringsprodukter i den mening som avses i denna förordning, innebär de nyligen föreskrivna kraven på basfakta för investerare enligt direktiv 2009/65/EG att det skulle vara proportionellt att medge fondföretag en övergångsperiod på fem år från och med denna förordnings ikraftträdande under vilken de inte skulle omfattas av denna förordning. Efter denna övergångsperiod, om den inte förlängs, bör fondföretag omfattas av denna förordning. Den övergångsperioden bör även gälla för förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer fonder som inte är från fondföretag när en medlemsstat tillämpar regler om faktabladets format och innehåll i enlighet med artiklarna 78–81 i direktiv 2009/65/EG på sådana fonder.

 36. En översyn av denna förordning bör göras fyra år efter det att den har trätt i kraft, för att ta hänsyn till utvecklingen på marknaden såsom tillkomsten av nya typer av Priip-produkter samt utvecklingen på andra områden inom unionsrätten och medlemsstaternas erfarenheter. I översynen bör också genomförbarheten, kostnaderna och eventuella fördelar med att införa en märkning för sociala investeringar och miljöinvesteringar bedömas. Vidare bör det vid översynen utvärderas om de åtgärder som införts har förbättrat den genomsnittlige icke-professionelle investerarens förståelse för Priip-produkter samt Priip-produkternas jämförbarhet. Det bör också övervägas om den övergångsperiod som gäller för fondföretag eller vissa icke-fondföretag bör förlängas, eller om andra alternativ för behandlingen av sådana fonder kan övervägas. Dessutom bör man vid översynen bedöma huruvida undantaget av produkter från denna förordnings tillämpningsområde bör bibehållas, mot bakgrund av behovet av goda standarder för konsumentskydd inbegripet jämförelser mellan finansiella produkter. Som en del av översynen bör kommissionen också genomföra en marknadsundersökning för att fastställa huruvida det finns onlineverktyg för kalkyler tillgängliga på marknaden så att icke-professionella investerare kan beräkna de totala kostnaderna och avgifterna för Priip-produkter och huruvida dessa verktyg är kostnadsfria. På grundval av den översynen bör kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av lagstiftningsförslag.

 37. Med hänsyn till Eiopas pågående arbete med informationskrav för privata pensionsprodukter och med beaktande av dessa produkters särdrag bör kommissionen, inom fyra år efter denna förordnings ikraftträdande, utvärdera ett bibehållande av undantaget för pensionsprodukter vilka, enligt nationell rätt, erkänts ha som främsta syfte att ge investeraren inkomst efter pensionering och berättigar investeraren till vissa förmåner. Vid denna utvärdering bör kommissionen beakta huruvida denna förordning är den bästa lagstiftningsmekanismen för att säkerställa information om pensionsprodukter eller om det finns andra, lämpligare mekanismer.

 38. För att ge Priip-produktutvecklare och personer som ger råd om eller säljer Priip-produkter tillräckligt med tid att förbereda den praktiska tillämpningen av kraven i denna förordning, bör den inte bli tillämplig förrän två år efter det att den har trätt i kraft.

 39. Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheterna och de principer som särskilt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

 40. Eftersom målen för denna förordning, nämligen att förstärka skyddet av icke-professionella investerare och förbättra icke-professionella investerares förtroende för Priip-produkter, även när dessa produkter säljs över gränserna, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess verkningar kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

 41. Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och har avgett sitt yttrande.

Kapitel I Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1

I denna förordning föreskrivs enhetliga regler om formatet för och innehållet i det faktablad som Priip-produktutvecklare ska utarbeta om tillhandahållande av faktabladet till icke-professionella investerare, i syfte att göra det möjligt för icke-professionella investerare att förstå och jämföra Priip-produkternas viktigaste egenskaper och risker.

Artikel 2

1.Denna förordning ska tillämpas på Priip-produktutvecklare och personer som ger råd om eller säljer Priip-produkter.

2.Denna förordning ska inte tillämpas på följande produkter:

 1. Skadeförsäkringsprodukter som förtecknas i bilaga I till direktiv 2009/138/EG.

 2. Livförsäkringskontrakt där ersättning enligt avtalet endast betalas ut vid dödsfall eller vid invaliditet till följd av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning.

 3. Inlåning i annan form än strukturerade insättningar enligt definitionen i artikel 4.1.43 i direktiv 2014/65/EU.

 4. Värdepapper som avses i artikel 1.2 b–g, i och j i direktiv 2003/71/EG.

 5. Pensionsprodukter som enligt nationell rätt har som främsta syfte att ge investeraren en inkomst vid pensionering och som berättigar investeraren till vissa förmåner.

 6. Officiellt erkända tjänstepensionssystem som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG eller direktiv 2009/138/EG.

 7. Individuella pensionsprodukter för vilka ett finansiellt bidrag från arbetsgivaren krävs enligt nationell rätt och där arbetsgivaren eller arbetstagaren inte kan välja pensionsprodukt eller vem som tillhandahåller pensionsprodukten.

Artikel 3

1.Om de Priip-produktutvecklare som omfattas av denna förordning även omfattas av direktiv 2003/71/EG, ska både denna förordning och direktiv 2003/71/EG vara tillämpliga.

2.Om de Priip-produktutvecklare som omfattas av denna förordning även omfattas av direktiv 2009/138/EG, ska både denna förordning och direktiv 2009/138/EG vara tillämpliga.

Artikel 4

I denna förordning gäller följande definitioner:

 1. paketerad investeringsprodukt för icke-professionella investerare eller Priip-produkt: en investering, inbegripet instrument som utfärdats av specialföretag enligt definitionen i artikel 13.26 i direktiv 2009/138/EG eller specialföretag för värdepapperisering enligt definitionen i artikel 4.1 an i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU, där, oberoende av investeringens rättsliga form, det belopp som ska betalas tillbaka till den icke-professionella investeraren är föremål för fluktuation på grund av exponering mot referensvärden eller avkastningen på en eller flera tillgångar som inte köps direkt av den icke-professionella investeraren.

 2. försäkringsbaserad investeringsprodukt: en försäkringsprodukt med en löptid eller ett återköpsvärde vars löptid eller återköpsvärde helt eller delvis är direkt eller indirekt exponerat mot marknadsfluktuationer.

 3. paketerad och försäkringsbaserad investeringsprodukt för icke-professionella investerare eller Priip-produkt: en produkt som utgörs av en eller båda av följande:

  1. en Priip-produkt,

  2. en försäkringsbaserad investeringsprodukt.

 4. utvecklare av paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare eller Priip-produktutvecklare:

  1. en enhet som utvecklar en Priip-produkt,

  2. en enhet som ändrar en befintlig Priip-produkt, bland annat, men inte endast, genom att förändra dess risk- och avkastningsprofil eller kostnaderna vid en investering i Priip-produkten.

 5. person som säljer Priip-produkter: en person som erbjuder eller ingår avtal avseende Priip-produkter med en icke-professionell investerare.

 6. icke-professionell investerare:

  1. en icke-professionell kund enligt definitionen i artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU,

  2. en kund i den mening som avses i direktiv 2002/92/EG, om kunden inte räknas som professionell kund enligt definitionen i artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU.

 7. varaktigt medium: varaktigt medium enligt definitionen i artikel 2.1 m i direktiv 2009/65/EG.

 8. behöriga myndigheter: de nationella myndigheter som medlemsstaterna har utsett till att utöva tillsyn över de krav som genom denna förordning ställs på Priip-produktutvecklare och personer som ger råd om eller säljer Priip-produkter.

Kapitel II Faktablad

Avsnitt I Upprättande av faktablad

Artikel 5

1.Innan en Priip-produkt görs tillgänglig för icke-professionella investerare ska Priip-produktutvecklaren utforma ett faktablad för den produkten i enlighet med kraven i denna förordning och offentliggöra detta dokument på sin webbplats.

2.Medlemsstater får kräva att Priip-produktutvecklaren eller den person som säljer en Priip-produkt lämnar förhandsinformation om faktabladet till den behöriga myndigheten för Priip-produkter som marknadsförs i den medlemsstaten.

Avsnitt II Faktabladets form och innehåll

Artikel 6

1.Faktabladet ska utgöra informationsunderlag före ingående av avtal. Det ska vara korrekt, rättvisande och tydligt och får inte vara vilseledande. Det ska ge basfakta och överensstämma med alla bindande avtalshandlingar, med relevanta delar i prospekten och med Priip-produktens villkor och bestämmelser.

2.Faktabladet ska vara ett fristående dokument, klart åtskilt från marknadsföringsmaterial. Det ska inte innehålla hänvisningar till marknadsföringsmaterial. Det får innehålla hänvisningar till andra dokument, inbegripet prospekt i tillämpliga fall, och endast om hänvisningen rör information som ska ingå i faktabladet enligt denna förordning.

3.Genom undantag från punkt 2 i denna artikel, om en Priip-produkt erbjuder den icke-professionella investeraren en rad alternativa investeringar, så att det inte är möjligt att tillhandahålla all information som avses i artikel 8.3 för varje underliggande investeringsalternativ i ett enda fristående, kortfattat dokument, ska faktabladet innehålla åtminstone en generisk beskrivning av de underliggande investeringsalternativen och ange var och hur man kan hitta närmare informationsunderlag före ingående av avtal rörande de investeringsprodukter som stöder de underliggande investeringsalternativen.

4.Faktabladet ska vara ett kort dokument som är koncist avfattat på högst tre utskrivna A4-sidor, som underlättar jämförelser. Det ska

 1. presenteras och utformas så att det är lättläst, med tillräckligt stora tecken,

 2. inriktas på de basfakta som icke-professionella investerare behöver,

 3. vara klart formulerat och skrivet på ett språk och i en stil som förmedlar information på ett sätt som underlättar förståelsen, framför allt på ett språk som är klart, koncist och begripligt.

5.Om färger används i faktabladet, får de inte minska informationens begriplighet om faktabladet skulle tryckas eller kopieras i svartvitt.

6.Om Priip-produktutvecklaren använder sitt eller sin koncerns företagsnamn eller logotyp i faktabladet, får detta inte avleda den icke-professionella investerarens uppmärksamhet från informationen i faktabladet eller göra texten otydlig.

Artikel 7

1.Faktabladet ska vara avfattat på de officiella språken – eller på åtminstone ett av de officiella språk – som används i den del av medlemsstaten där Priip-produkten distribueras, eller på ett annat språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten, eller översättas till något av dessa språk om det har avfattats på ett annat språk.

Översättningen ska troget och korrekt återge innehållet i originalfaktabladet.

2.Om en Priip-produkt lanseras i en medlemsstat genom marknadsföringsmaterial på ett eller flera av medlemsstatens officiella språk ska faktabladet åtminstone avfattas på motsvarande officiella språk.

Artikel 8

1.Titeln Faktablad ska återges tydligt överst på första sidan i faktabladet.

Informationen i faktabladet ska presenteras i den ordningsföljd som anges i punkterna 2 och 3.

2.En förklaring ska följa direkt under titeln i faktabladet. Den ska ha följande lydelse:

”Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.”

3.Faktabladet ska innehålla följande uppgifter:

 1. I början av dokumentet: namnet på Priip-produkten, Priip-produktutvecklarens namn och kontaktuppgifter, information om den myndighet som är behörig i fråga om Priip-produktutvecklaren och dokumentets datum.

 2. I tillämpliga fall, en varning med följande lydelse: ”Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.”

 3. I ett avsnitt med titeln Vad innebär produkten?: Priip-produktens natur och huvuddrag, inklusive

  1. typen av Priip-produkt,

  2. dess syften och hur de ska uppnås, särskilt huruvida syftena ska uppnås genom direkt eller indirekt exponering mot underliggande investeringstillgångar, tillsammans med en beskrivning av de underliggande instrumenten eller referensvärden som inbegriper en specificering av de marknader där Priip-produkten investerar, inbegripet, i tillämpliga fall, särskilda miljömässiga eller sociala mål som produkten eftersträvar och hur avkastningen fastställs,

  3. en beskrivning av den typ av icke-professionella investerare som Priip-produkten är avsedd att marknadsföras för, särskilt i fråga om förmåga att bära förluster på investeringar och om investeringshorisont,

  4. närmare uppgifter om försäkringsförmåner, om Priip-produkten erbjuder sådana, samt de omständigheter som skulle utlösa dem,

  5. Priip-produktens löptid, om denna är känd.

 4. I ett avsnitt med titeln Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?: en kortfattad beskrivning av risk- och avkastningsprofilen, med följande uppgifter:

  1. En sammanfattande riskindikator kompletterad av en beskrivande förklaring av den indikatorn och dess huvudsakliga begränsningar samt en beskrivande förklaring av materiellt relevanta risker med Priip-produkten som inte tillräckligt fångas upp av den sammanfattande riskindikatorn.

  2. Den möjliga maximala förlusten av investerat kapital, inbegripet information om

   • huruvida den icke-professionella investeraren kan förlora hela det investerade kapitalet,

   • huruvida den icke-professionella investeraren bär riskerna för tillkommande finansiella åtaganden eller skyldigheter, bland annat ansvarsförbindelser, utöver det kapital som investerats i Priip-produkten,

   • tillämpliga fall, huruvida Priip-produkten innefattar kapitalskydd mot marknadsrisken och närmare upplysningar om täckning och begränsningar, särskilt i fråga om när den är tillämplig.

  3. Lämpliga resultatscenarier och de antaganden som ligger till grund för dem.

  4. I tillämpliga fall, upplysningar om villkoren för avkastning till icke-professionella investerare eller inbyggda resultattak.

  5. En förklaring om att skattelagstiftningen i den icke-professionella investerarens hemmedlemsstat kan inverka på den faktiska utbetalningen.

 5. I ett avsnitt med titeln Vad händer om [namnet på Priip-produktutvecklaren] inte kan göra några utbetalningar?: en kort beskrivning av huruvida förlusten täcks av en kompensations- eller garantiordning för investerare och, i så fall, vilken ordning det rör sig om, namnet på garanten och vilka risker som täcks av ordningen och vilka som inte täcks.

 6. I ett avsnitt med titeln Vilka är kostnaderna?: kostnaderna för en investering i Priip-produkten, som ska omfatta både direkta och indirekta kostnader för den icke-professionella investeraren, inbegripet engångskostnader och återkommande kostnader, som ska anges genom sammanfattande indikatorer för dessa kostnader, och, för att säkerställa jämförbarhet, de totala sammanlagda kostnaderna, uttryckt i monetära termer och i procent, för att visa de totala kostnadernas samlade inverkan på investeringen.

  Faktabladet ska tydligt ange att rådgivare, distributörer eller andra personer som ger råd om eller säljer Priip-produkten kommer att tillhandahålla detaljerade uppgifter om alla distributionskostnader som inte redan ingår i de kostnader som specificerats ovan, så att icke-professionella investerare kan förstå den kumulativa effekt som dessa sammanlagda kostnader får på investeringens avkastning.

 7. I ett avsnitt med titeln Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?:

  1. i tillämpliga fall, huruvida det finns en ångerfrist eller uppsägningstid för Priip-produkten,

  2. en uppgift om rekommenderad, och i tillämpliga fall föreskriven, kortaste innehavstid,

  3. möjligheten till och villkor för en minskning eller avveckling under löptiden, inklusive alla tillämpliga avgifter och sanktioner, med beaktande av Priip-produktens risk- och avkastningsprofil och den marknadsutveckling den är inriktad på,

  4. information om de eventuella konsekvenserna av att lösa in produkten mot pengar före löptidens slut eller den rekommenderade innehavstidens slut, t.ex. förlust av kapitalskydd eller tillkommande villkorade avgifter.

 8. I ett avsnitt med titeln Hur kan jag klaga?: uppgifter om hur och till vem en icke-professionell investerare kan framföra klagomål på produkten eller på hur utvecklaren eller en person som ger råd om eller säljer produkten uppträder.

 9. I ett avsnitt med titeln Övrig relevant information: kortfattade uppgifter om ytterligare dokument med information som den icke-professionella investeraren ska tillhandahållas inför ingående av avtal eller efter ingående av avtal, med undantag för marknadsföringsmaterial.

4.Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 30 med närmare uppgifter om de förfaranden som används för att fastställa huruvida en Priip-produkt är inriktad på specifika miljömässiga eller sociala mål.

5.För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska de europeiska tillsynsmyndigheterna genom den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna (nedan kallad den gemensamma kommittén) utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som anger

 1. närmare uppgifter om presentationen av och innehållet i vart och ett av de informationsavsnitt som avses i punkt 3,

 2. metoden bakom presentationen av risker och avkastning som avses i punkt 3 d i och iii, och

 3. metoden för kostnadsberäkning, inbegripet specificeringen av sammanfattande indikatorer som avses i punkt 3 f.

Vid utarbetandet av förslagen till tekniska tillsynsstandarder ska de europeiska tillsynsmyndigheterna ta hänsyn till de olika typerna av Priip-produkter, skillnaderna mellan dem och icke-professionella investerares förmåga, liksom Priip-produkternas egenskaper för att göra det möjligt för icke-professionella investerare att välja mellan olika underliggande investeringar eller andra alternativ som produkten erbjuder, inklusive om detta val kan göras vid olika tidpunkter eller ändras i framtiden.

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 31 mars 2016.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 och i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 9

Marknadsföringsmaterial som innehåller särskild information om Priip-produkten får inte innehålla några uppgifter som strider mot informationen i faktabladet eller minskar dess betydelse. Marknadsföringsmaterialet ska innehålla uppgifter om att det finns ett faktablad och om hur och varifrån, inklusive från Priip-produktutvecklarens webbplats, detta kan erhållas.

Artikel 10

1.Priip-produktutvecklaren ska regelbundet se över informationen i faktabladet och ändra detta om översynen visar att så krävs. Den ändrade versionen ska göras tillgänglig utan dröjsmål.

2.För att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna artikel ska de europeiska tillsynsmyndigheterna genom den gemensamma kommittén utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder med uppgift om följande:

 1. Villkoren för översyn av faktabladets information.

 2. De villkor på vilka faktabladet måste ändras.

 3. De särskilda villkor på vilka informationen i faktabladet måste ses över eller faktabladet måste ändras om en Priip-produkt inte kontinuerligt tillhandahålls icke-professionella investerare.

 4. De omständigheter under vilka icke-professionella investerare ska informeras om att det finns ett ändrat faktablad om en Priip-produkt som de har köpt, samt om hur de ska informeras.

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 31 december 2015.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 och i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 11

1.Priip-produktutvecklaren ska inte kunna hållas skadeståndsansvarig endast på grund av faktabladet, eller översättningar av detta, såvida det inte är vilseledande, innehåller felaktigheter eller är oförenligt med relevanta delar av rättsligt bindande handlingar med informationsunderlag inför ingående av avtal eller avtalshandlingar, eller med kraven i artikel 8.

2.Om en icke-professionell investerare visar att en förlust uppkommit till följd av att denne förlitat sig på ett faktablad, enligt de förhållanden som avses i punkt 1, vid en investering i den Priip-produkt som faktabladet tagits fram för, kan den icke-professionella investeraren kräva skadestånd från Priip-produktutvecklaren för denna förlust i enlighet med nationell rätt.

3.Begrepp som förlust eller skada som avses i punkt 2 men som inte definieras ska tolkas och tillämpas i enlighet med tillämplig nationell rätt enligt tillämpliga bestämmelser i internationell privaträtt.

4.Denna artikel utgör inte hinder för ytterligare skadeståndskrav i enlighet med nationell rätt.

5.Skyldigheterna enligt denna artikel får inte begränsas eller frångås genom avtalsvillkor.

Artikel 12

Om faktabladet gäller ett försäkringsavtal gäller försäkringsföretagets skyldigheter enligt denna förordning endast gentemot den som tagit försäkringen enligt försäkringsavtalet och inte gentemot förmånstagaren.

Avsnitt III Tillhandahållande av faktabladet

Artikel 13

1.En person som ger råd om eller säljer en Priip-produkt ska förse icke-professionella investerare med faktabladet i god tid innan dessa icke-professionella investerare binds av något avtal eller erbjudande gällande Priip-produkten.

2.En person som ger råd om eller säljer en Priip-produkt får uppfylla kraven i punkt 1 genom att ge faktabladet till en person har erhållit en skriftlig fullmakt att fatta investeringsbeslut på den icke-professionella investerarens vägnar vad gäller transaktioner som genomförts inom ramen för den skriftliga fullmakten.

3.Genom undantag från punkt 1 och med förbehåll för artiklarna 3.1, 3.3 a och 6 i direktiv 2002/65/EG, får en person som säljer en Priip-produkt förse icke-professionella investerare med faktabladet efter det att transaktionen har genomförts, utan onödigt dröjsmål, om samtliga nedanstående villkor är uppfyllda:

 1. Den icke-professionella investeraren väljer på eget initiativ att kontakta den person som säljer en Priip-produkt och genomföra transaktionen genom teknik för distanskommunikation.

 2. Tillhandahållandet av faktabladet i enlighet med punkt 1 i denna artikel är inte möjligt.

 3. Den person som ger råd om eller säljer Priip-produkten har informerat den icke-professionella investeraren om att det inte är möjligt att tillhandahålla faktabladet och klart och tydligt angett att den icke-professionella investeraren får skjuta upp transaktionen för att kunna motta och läsa faktabladet innan transaktionen genomförs.

 4. Den icke-professionella investeraren samtycker till att erhålla faktabladet utan onödigt dröjsmål efter det att transaktionen har genomförts i stället för att skjuta upp transaktionen för att först få faktabladet.

4.Om på varandra följande transaktioner avseende samma Priip-produkt genomförs för en icke-professionell investerares räkning enligt anvisningar som denna icke-professionella investerare givit den person som säljer Priip-produkten före den första transaktionen, ska skyldigheten att tillhandahålla ett faktablad enligt punkt 1 endast gälla den första transaktionen samt den första transaktionen efter det att faktabladet har ändrats i enlighet med artikel 10.

5.För att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna artikel ska de europeiska tillsynsmyndigheterna genom den gemensamma kommittén ta fram förslag till tekniska tillsynsstandarder med uppgift om villkoren för fullgörandet av kravet på att tillhandahålla faktabladet enligt punkt 1.

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 31 december 2015.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 14

1.Den person som ger råd om eller säljer en Priip-produkt ska tillhandahålla faktabladet till icke-professionella investerare kostnadsfritt.

2.Den person som ger råd om eller säljer en Priip-produkt ska tillhandahålla faktabladet till icke-professionella investerare

 1. i pappersformat, vilket ska vara standard om Priip-produkten erbjuds genom personlig direktkontakt, såvida inte den icke-professionella investeraren begär något annat,

 2. med hjälp av ett annat varaktigt medium än papper, om villkoren i punkt 4 är uppfyllda, eller

 3. på en webbplats, om villkoren i punkt 5 är uppfyllda.

3.Om faktabladet tillhandahålls på ett annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats, ska på begäran ett pappersexemplar kostnadsfritt tillhandahållas icke-professionella investerare. Icke-professionella investerare ska upplysas om sin rätt att begära ett kostnadsfritt pappersexemplar.

4.Faktabladet får tillhandahållas på ett annat varaktigt medium än papper, förutsatt att

 1. det varaktiga mediet är lämpligt att använda i samband med affären mellan den person som ger råd om eller säljer en Priip-produkt och den icke-professionella investeraren, och

 2. den icke-professionella investeraren har fått möjlighet att välja mellan att få informationen på papper eller på det varaktiga mediet, och har, på ett sätt som kan påvisas, valt det senare mediet.

5.Faktabladet får tillhandahållas på en webbplats som inte överensstämmer med definitionen av ett varaktigt medium om samtliga nedanstående villkor är uppfyllda:

 1. Det är lämpligt att tillhandahålla faktabladet på en webbplats i samband med den affär som genomförs mellan den person som ger råd om eller säljer en Priip-produkt och den icke-professionella investeraren.

 2. Den icke-professionella investeraren har fått möjlighet att välja mellan att få informationen på papper eller via webbplatsen och har, på ett sätt som kan påvisas, valt det senare.

 3. Den icke-professionella investeraren har underrättats elektroniskt eller skriftligen om webbadressen och om var på webbplatsen faktabladet finns tillgängligt.

 4. Faktabladet förblir tillgängligt på webbplatsen och kan laddas ned och sparas på ett hållbart medium så länge som den icke-professionella investeraren kan behöva ta del av det.

Om faktabladet har ändrats i enlighet med artikel 10, ska tidigare versioner också göras tillgängliga på den icke-professionella investerarens begäran.

6.Vid tillämpningen av punkterna 4 och 5 ska tillhandahållandet av information på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats anses vara lämpligt i samband med den affär som genomförs mellan den person som ger råd om eller säljer en Priip-produkt och den icke-professionella investeraren, om det finns bevis för att den ickeprofessionella investeraren har regelbunden tillgång till internet. Om den icke-professionella investeraren har lämnat en e-postadress för att genomföra affären ska detta anses som ett sådant bevis.

Kapitel III Marknadsövervakning och befogenhet för ingripanden mot produkter

Artikel 15

1.Eiopa ska i enlighet med artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1094/2010 utöva tillsyn över marknaden för försäkringsbaserade investeringsprodukter som marknadsförs, distribueras eller säljs i unionen.

2.Behöriga myndigheter ska utöva tillsyn över marknaden för försäkringsbaserade investeringsprodukter som marknadsförs, distribueras eller säljs i eller från deras medlemsstat.

Artikel 16

1.I enlighet med artikel 9.5 i förordning (EU) nr 1094/2010 får Eiopa, om villkoren i punkterna 2 och 3 i den här artikeln är uppfyllda, tillfälligt inom unionen förbjuda eller begränsa

 1. marknadsföring, distribution eller försäljning av vissa försäkringsbaserade investeringsprodukter eller försäkringsbaserade investeringsprodukter med vissa särskilda egenskaper, eller

 2. en typ av finansiell verksamhet eller praxis vid ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag.

Ett förbud eller en begränsning får tillämpas under omständigheter eller omfattas av undantag som Eiopa fastställt.

2.Eiopa ska endast fatta beslut enligt punkt 1 om samtliga följande villkor är uppfyllda:

 1. Den föreslagna åtgärden åtgärdar ett betydande problem avseende investerarskyddet eller ett hot mot finansmarknadernas funktion och integritet eller mot stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system.

 2. De regler som enligt unionsrätten är tillämpliga på den berörda försäkringsbaserade investeringsprodukten eller den berörda verksamheten avvärjer inte hotet.

 3. En behörig myndighet eller flera behöriga myndigheter har inte redan vidtagit åtgärder för att avvärja hotet eller så är de åtgärder som vidtagits otillräckliga.

Om villkoren i första stycket är uppfyllda kan Eiopa av försiktighetsskäl införa det förbud eller den begränsning som avses i punkt 1 innan en försäkringsbaserad investeringsprodukt har marknadsförts eller sålts till investerare.

3.Vid vidtagandet av åtgärder enligt denna artikel ska Eiopa säkerställa att åtgärderna inte

 1. påverkar finansmarknadernas effektivitet eller investerarna på ett negativt sätt som inte står i proportion till åtgärdens fördelar, eller

 2. ger upphov till risk för regelarbitrage.

Om en eller flera behöriga myndigheter har vidtagit en åtgärd enligt artikel 17 får Eiopa vidta någon av de åtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln utan att utfärda det yttrande som föreskrivs i artikel 18.

4.Innan beslut fattas om att vidta åtgärder enligt denna artikel ska Eiopa underrätta de behöriga myndigheterna om vilken åtgärd som föreslås.

5.Eiopa ska på sin webbplats offentliggöra ett tillkännagivande om varje beslut om att vidta åtgärder enligt denna artikel. Tillkännagivandet ska innehålla uppgifter om förbudet eller begränsningen samt om när åtgärderna, efter offentliggörandet, kommer att få verkan. Ett förbud eller en begränsning ska endast tillämpas på åtgärder som vidtas efter det att åtgärderna fått verkan.

6.Eiopa ska ompröva ett förbud eller en begränsning som införts enligt punkt 1 med lämpliga mellanrum och åtminstone var tredje månad. Om förbudet eller begränsningen inte förnyas efter den tremånadersperioden ska det/den upphöra att gälla.

7.En åtgärd som Eiopa antar enligt denna artikel ska ha företräde framför tidigare åtgärder som vidtagits av en behörig myndighet.

8.Kommissionen ska anta delegerade akter enligt artikel 30 som fastställer de kriterier och faktorer som Eiopa ska beakta vid fastställandet av när det föreligger ett betydande problem avseende investerarskyddet eller ett hot mot finansmarknadernas funktion och integritet eller mot stabiliteten i hela eller delar av unionens finansiella system enligt punkt 2 a första stycket.

Dessa kriterier och faktorer ska inbegripa följande:

 1. Den försäkringsbaserade investeringsproduktens komplexitetsgrad och förhållandet till den typ av investerare som marknadsföringen och försäljningen riktas till.

 2. Den försäkringsbaserade investeringsproduktens volym eller nominella värde.

 3. Innovationsgraden hos en försäkringsbaserad investeringsprodukt, en verksamhet eller en praxis.

 4. De hävstångseffekter som en produkt eller praxis medför.

Artikel 17

1.En behörig myndighet får i eller från medlemsstaten i fråga förbjuda eller begränsa följande:

 1. Marknadsföring, distribution eller försäljning av försäkringsbaserade investeringsprodukter eller försäkringsbaserade investeringsprodukter med vissa specifika egenskaper.

 2. En typ av finansiell verksamhet eller praxis vid ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag.

2.En behörig myndighet får vidta den åtgärd som avses i punkt 1 om den på rimliga grunder kan fastställa att

 1. en försäkringsbaserad investeringsprodukt eller verksamhet eller praxis ger upphov till allvarliga problem avseende investerarskyddet eller utgör ett hot mot finansmarknadernas funktion och integritet eller mot stabiliteten i hela eller delar av det finansiella systemet i minst en medlemsstat,

 2. befintliga regler som enligt unionsrätten är tillämpliga på den försäkringsbaserade investeringsprodukten eller verksamheten eller praxisen inte i tillräcklig utsträckning avvärjer de risker som avses i led a och frågan inte på ett bättre sätt kan lösas genom förbättrad tillsyn eller efterlevnad av befintliga krav,

 3. åtgärden är proportionell med hänsyn till de iakttagna riskernas art, hur avancerade de berörda investerarna eller marknadsaktörerna är samt vilka effekter åtgärden kan förväntas ha på de investerare och marknadsaktörer som kan inneha, använda eller dra nytta av den försäkringsbaserade investeringsprodukten eller verksamheten eller praxisen,

 4. den behöriga myndigheten har samrått grundligt med behöriga myndigheter i andra medlemsstater som kan komma att påverkas i betydande grad av åtgärden, och

 5. åtgärden inte har någon diskriminerande inverkan på tjänster eller verksamheter som tillhandahålls från en annan medlemsstat.

Om villkoren i första stycket är uppfyllda får den behöriga myndigheten av försiktighetsskäl införa det förbud eller den begränsning som avses i punkt 1 innan en försäkringsbaserad investeringsprodukt har marknadsförts eller sålts till investerare. Ett förbud eller en begränsning får tillämpas under omständigheter eller omfattas av undantag som den behöriga myndigheten fastställt.

3.Den behöriga myndigheten får inte införa något förbud eller någon begränsning enligt denna artikel om den inte senast en månad innan åtgärden är avsedd att få verkan skriftligen eller genom ett annat medium som myndigheterna har kommit överens om, har informerat alla övriga berörda behöriga myndigheter och Eiopa om

 1. vilken försäkringsbaserad investeringsprodukt eller verksamhet eller praxis den föreslagna åtgärden avser,

 2. det föreslagna förbudets eller den föreslagna begränsningens exakta art och om när förbudet eller begränsningen är avsett att få verkan,

 3. vilka underlag som ligger till grund för beslutet och genom vilka det kan fastställas att samtliga villkor i punkt 2 är uppfyllda.

4.I undantagsfall då den behöriga myndigheten bedömer det nödvändigt att vidta brådskande åtgärder enligt denna artikel för att förhindra att de försäkringsbaserade investeringsprodukter, -praxis eller -verksamheter som avses i punkt 1 ger upphov till skada, får den behöriga myndigheten vidta provisoriska åtgärder, om den skriftligen underrättar alla andra behöriga myndigheter och Eiopa minst 24 timmar innan åtgärden är avsedd att få verkan, under förutsättning att samtliga kriterier i denna artikel är uppfyllda och att det dessutom klart och tydligt har fastställts att problemet eller hotet i fråga inte på lämpligt sätt skulle kunna åtgärdas med en delgivningstid på en månad. Den behöriga myndigheten får inte vidta provisoriska åtgärder för en period som är längre än tre månader.

5.Den behöriga myndigheten ska på sin webbplats offentliggöra ett tillkännagivande av varje beslut om att införa ett förbud eller en begränsning som avses i punkt 1. Det tillkännagivandet ska innehålla närmare upplysningar om förbudet eller begränsningen, om hur lång tid efter offentliggörandet åtgärden kommer att få verkan och om grunderna för fastställandet av att samtliga villkor i punkt 2 är uppfyllda. Förbudet eller begränsningen ska endast tillämpas på åtgärder som vidtas efter offentliggörandet av tillkännagivandet.

6.Den behöriga myndigheten ska återkalla förbudet eller begränsningen om villkoren i punkt 2 inte längre är tillämpliga.

7.Kommissionen ska anta delegerade akter enligt artikel 30 som fastställer de kriterier och faktorer som behöriga myndigheter ska beakta vid fastställandet av när det föreligger ett betydande problem avseende investerarskyddet eller ett hot mot finansmarknadernas funktion och integritet eller mot stabiliteten i det finansiella systemet i minst en medlemsstat som avses i punkt 2 första stycket a.

Dessa kriterier och faktorer ska inbegripa följande:

 1. Den försäkringsbaserade investeringsproduktens komplexitetsgrad och förhållandet till den typ av investerare som marknadsföringen och försäljningen riktas till.

 2. Innovationsgraden hos en försäkringsbaserad investeringsprodukt, en verksamhet eller en praxis.

 3. De hävstångseffekter som en produkt eller praxis medför.

 4. Med avseende på finansmarknadernas funktionssätt och integritet, den försäkringsbaserade investeringsproduktens volym eller nominella värde.

Artikel 18

1.Eiopa ska ha en stödjande och samordnande roll i samband med åtgärder som vidtas av behöriga myndigheter enligt artikel 17. Eiopa ska i synnerhet säkerställa att åtgärder som vidtas av en behörig myndighet är berättigade och proportionella, och att de behöriga myndigheterna i förekommande fall tillämpar en enhetlig strategi.

2.Efter att ha mottagit en underrättelse enligt artikel 17 om en åtgärd som ska vidtas enligt den artikeln, ska Eiopa anta ett yttrande om förbudets eller begränsningens berättigande och proportionalitet. Om Eiopa anser att andra behöriga myndigheter måste vidta åtgärder för att avvärja risken ska även detta anges i yttrandet. Yttrandet ska offentliggöras på Eiopas webbplats.

3.Om en behörig myndighet föreslår eller vidtar åtgärder i strid med ett yttrande som Eiopa har antagit enligt punkt 2 eller avstår från att vidta åtgärder i strid med ett sådant yttrande, ska myndigheten på sin webbplats omedelbart offentliggöra ett tillkännagivande med en fullständig förklaring av skälen till sitt agerande.

Kapitel IV Klagomål, rättslig prövning, samarbete och tillsyn

Artikel 19

Priip-produktutvecklaren och den person som ger råd om eller säljer Priip-produkten ska inrätta lämpliga förfaranden och arrangemang som säkerställer att

 1. icke-professionella investerare på ett effektivt sätt kan framföra klagomål på Priip-produktutvecklaren,

 2. icke-professionella investerare som har framfört klagomål på faktabladet får ett svar i sak i god tid och på ett adekvat sätt, och att

 3. icke-professionella investerare också har tillgång till effektiva förfaranden för rättslig prövning vid gränsöverskridande tvister, särskilt om Priip-produktutvecklaren finns i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland.

Artikel 20

1.Vid tillämpningen av denna förordning ska de behöriga myndigheterna samarbeta och utan onödigt dröjsmål förse varandra med den information som är relevant för fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning och för utövandet av sina befogenheter.

2.Behöriga myndigheter ska i enlighet med nationell rätt ha alla tillsyns- och utredningsbefogenheter som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter enligt denna förordning.

Artikel 21

1.Medlemsstaterna ska tillämpa direktiv 95/46/EG på behandling av personuppgifter som sker i medlemsstaten enligt denna förordning.

2.Förordning (EG) nr 45/2001 ska tillämpas på behandling av personuppgifter som utförs av de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Kapitel V Administrativa sanktioner och andra åtgärder

Artikel 22

1.Utan att det påverkar behöriga myndigheters tillsynsbefogenheter eller medlemsstaternas rätt att föreskriva och utdöma straffrättsliga påföljder ska medlemsstaterna fastställa bestämmelser om lämpliga administrativa sanktioner och åtgärder för situationer som utgör en överträdelse av denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Dessa sanktioner och åtgärder ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna får besluta att inte fastställa bestämmelser om administrativa sanktioner som avses i första stycket för överträdelser som är föremål för straffrättsliga påföljder enligt deras nationella rätt.

Senast den 31 december 2016 ska medlemsstaterna underrätta kommissionen och den gemensamma kommittén om de bestämmelser som avses i första stycket. De ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och den gemensamma kommittén om eventuella senare ändringar av dem.

2.Vid utövandet av sina befogenheter enligt artikel 24 ska de behöriga myndigheterna samarbeta nära för att se till att de administrativa sanktionerna och åtgärderna leder till de resultat som eftersträvas med denna förordning och samordna sina insatser för att undvika eventuellt dubbelarbete och överlappningar när de tillämpar de administrativa sanktionerna och åtgärderna på gränsöverskridande fall.

Artikel 23

De behöriga myndigheterna ska utöva sina befogenheter att påföra sanktioner i enlighet med denna förordning och nationell rätt på något av följande sätt:

 1. Direkt.

 2. I samarbete med andra myndigheter.

 3. På eget ansvar genom delegering till sådana myndigheter.

 4. Genom ansökan hos de behöriga rättsliga myndigheterna.

Artikel 24

1.Denna artikel är tillämplig på överträdelser av artiklarna 5.1, 6 och 7, 8.1–8.3, 9, 10.1, 13.1, 13.3 och 13.4 samt 14 och 19.

2.De behöriga myndigheterna ska ha befogenhet att i enlighet med nationell rätt vidta åtminstone följande administrativa sanktioner och åtgärder:

 1. Ett beslut om förbud mot marknadsföringen av en Priip-produkt.

 2. Ett beslut om tillfälligt förbud mot marknadsföringen av en Priip-produkt.

 3. En offentlig varning där den person som är ansvarig för överträdelsen och typen av överträdelse anges.

 4. Ett beslut om förbud mot tillhandahållandet av faktablad som inte uppfyller kraven i artiklarna 6, 7, 8 eller 10 och enligt vilket en ny version av faktabladet måste offentliggöras.

 5. Sanktionsavgifter som ska uppgå till minst följande belopp:

  1. När det gäller juridiska personer

   • högst 5.000.000 EUR, eller i den medlemsstat som inte har euron som valuta, motsvarande värde i den nationella valutan den 30 december 2014 eller högst 3 % av den juridiska personens totala årsomsättning enligt de senaste tillgängliga finansiella rapporter som godkänts av styrelsen, eller

   • högst två gånger beloppet av de vinster som har gjorts eller förluster som undvikits på grund av överträdelsen, i de fall dessa belopp kan fastställas.

  2. När det gäller fysiska personer

   • högst 700.000 EUR eller, i de medlemsstater som inte har euron som valuta, motsvarande värde i den nationella valutan den 30 december 2014, eller

   • högst två gånger beloppet av de vinster som gjorts eller förluster som undvikits på grund av överträdelsen, i de fall dessa belopp kan fastställas.

Om den juridiska person som avses i led e i i första stycket är ett moderföretag eller ett dotterföretag till ett moderföretag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU, ska den totala omsättningen i fråga vara den totala årsomsättningen eller motsvarande typ av inkomst i enlighet med tillämplig unionsrätt på redovisningsområdet enligt den senaste tillgängliga koncernredovisning som godkänts av styrelsen för det yttersta moderföretaget.

3.Medlemsstaterna får föreskriva ytterligare sanktioner eller åtgärder och högre sanktionsavgifter än vad som föreskrivs i denna förordning.

4.När de behöriga myndigheterna har vidtagit en eller flera administrativa sanktioner eller åtgärder i enlighet med punkt 2, ska de behöriga myndigheterna ha befogenhet att utfärda, eller kräva att Priip-produktutvecklaren eller den person som ger råd om eller säljer Priip-produkten utfärdar, ett meddelande direkt riktat till den berörda icke-professionella investeraren med information om den administrativa sanktionen eller åtgärden samt om vart man ska vända sig för att framföra klagomål eller ansöka om rättslig prövning.

Artikel 25

De behöriga myndigheterna ska vidta de administrativa sanktioner och åtgärder som avses i artikel 24.2 med beaktande av alla relevanta omständigheter, i förekommande fall bland annat

 1. överträdelsens svårighetsgrad och varaktighet,

 2. graden av ansvar hos den person som är ansvarig för överträdelsen,

 3. överträdelsens inverkan på icke-professionella investerares intressen,

 4. samarbetsviljan hos den person som är ansvarig för överträdelsen,

 5. eventuella tidigare överträdelser av den fysiska eller juridiska person som är ansvarig för överträdelsen,

 6. åtgärder som den person som är ansvarig för överträdelsen har vidtagit efter överträdelsen för att förhindra att den upprepas.

Artikel 26

Beslut om att ålägga sanktioner och åtgärder som vidtas enligt denna förordning ska omfattas av en rätt till överklagande.

Artikel 27

1.Om den behöriga myndigheten har offentliggjort administrativa sanktioner eller åtgärder, ska den samtidigt underrätta respektive behörig europeisk tillsynsmyndighet om dessa administrativa sanktioner eller åtgärder.

2.Den behöriga myndigheten ska en gång om året till respektive behörig europeisk tillsynsmyndighet lämna sammanställda uppgifter om alla administrativa sanktioner eller åtgärder som vidtagits i enlighet med artiklarna 22 och 24.2.

3.De europeiska tillsynsmyndigheterna ska offentliggöra den information som avses i denna artikel i sina årsrapporter.

Artikel 28

1.De behöriga myndigheterna ska inrätta effektiva mekanismer för att möjliggöra rapportering till dem om faktiska eller potentiella överträdelser av denna förordning.

2.De mekanismer som avses i punkt 1 ska minst omfatta följande:

 1. Särskilda förfaranden för mottagande av rapporter om faktiska eller potentiella överträdelser och uppföljning av dessa.

 2. Lämpligt skydd mot vedergällning, diskriminering och andra former av orättvis behandling för anställda som rapporterar om överträdelser som gjorts hos arbetsgivaren.

 3. Identitetsskydd för både den person som rapporterar om överträdelser och den fysiska person som anklagas för att vara ansvarig för en överträdelse i alla skeden av förfarandet, såvida inte nationell rätt kräver att identiteten röjs i samband med ytterligare utredningar eller efterföljande rättsliga förfaranden.

3.Medlemsstaterna får föreskriva att behöriga myndigheter ska inrätta ytterligare mekanismer enligt nationell rätt.

4.Medlemsstaterna får kräva att arbetsgivare som bedriver verksamhet som regleras med avseende på finansiella tjänster ska ha inrättat lämpliga förfaranden genom vilka deras anställda kan rapportera faktiska eller potentiella överträdelser internt genom en särskild, oberoende och självständig kanal.

Artikel 29

1.Den behöriga myndigheten ska på sin officiella webbplats offentliggöra beslut som inte kan överklagas om administrativa sanktioner eller åtgärder till följd av överträdelser som avses i artikel 24.1 utan onödigt dröjsmål efter det att den person som har ålagts sanktionen eller åtgärden har informerats om det beslutet.

Offentliggörandet ska åtminstone innehålla följande information:

 1. överträdelsens typ och natur,

 2. vilka personer som är ansvariga.

Den skyldigheten gäller inte beslut om åläggande av åtgärder av utredningskaraktär.

Om den behöriga myndigheten anser att ett offentliggörande av de juridiska personernas identitet eller av de fysiska personernas identitet eller personuppgifter är oproportionell, mot bakgrund av en bedömning av proportionaliteten i offentliggörandet av sådana uppgifter i det enskilda fallet, eller om offentliggörandet skulle äventyra finansmarknadernas stabilitet eller en pågående utredning, ska de behöriga myndigheterna

 1. skjuta upp offentliggörandet av beslutet om sanktionen eller åtgärden tills det inte längre finns någon anledning att inte offentliggöra det,

 2. offentliggöra beslutet om sanktionen eller åtgärden på anonym grund på ett sätt som överensstämmer med nationell rätt, om ett sådant anonymt offentliggörande säkerställer ett effektivt skydd av personuppgifterna i fråga, eller

 3. inte offentliggöra beslutet om sanktionen eller åtgärden om de alternativ som anges i leden a och b inte anses vara tillräckliga för att säkerställa att

  1. finansmarknadernas stabilitet inte äventyras,

  2. offentliggörandet av sådana beslut är proportionellt vad gäller åtgärder som bedöms vara mindre betydelsefulla.

2.De behöriga myndigheterna ska informera de europeiska tillsynsmyndigheterna om alla administrativa sanktioner eller åtgärder som ålagts men som inte offentliggjorts i enlighet med punkt 1 tredje stycket c, inklusive eventuella överklaganden och deras resultat.

Vid ett beslut om att offentliggöra en sanktion eller åtgärd på anonym grund får offentliggörandet av de relevanta uppgifterna skjutas upp under en rimlig tidsperiod, om det antas att anledningen till det anonyma offentliggörandet kommer att upphöra att gälla inom denna tidsperiod.

3.Om nationell rätt föreskriver att beslut om en sanktion eller åtgärd som är föremål för överklagande inför berörda rättsliga eller andra myndigheter enligt nationell rätt ska offentliggöras, ska de behöriga myndigheterna på sin officiella webbplats utan onödigt dröjsmål offentliggöra information om detta och eventuell senare information om resultatet av ett sådant överklagande. Dessutom ska alla beslut om ogiltigförklarande av ett tidigare, redan offentliggjort beslut om en sanktion eller åtgärd offentliggöras.

4.De behöriga myndigheterna ska se till att alla offentliggöranden som görs i enlighet med denna artikel ligger kvar på deras officiella webbplats i minst fem år efter offentliggörandet. Personuppgifter i offentliggörandet ska endast finnas på den behöriga myndighetens officiella webbplats under den tidsperiod som är nödvändig enligt tillämpliga regler om uppgiftsskydd.

Artikel 29a Tillgång till information i den europeiska gemensamma åtkomstpunkten

1.Från och med den 10 januari 2028 ska den Priip-produktutvecklare som offentliggör det faktablad som avses i artikel 5.1 i denna förordning samtidigt lämna in det faktabladet till det relevanta insamlingsorgan som avses i punkt 3 i den här artikeln i syfte att göra det tillgängligt i den europeiska gemensamma åtkomstpunkten (Esap), som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2859.

Faktabladet ska uppfylla följande krav:

 1. Det ska lämnas in i ett format som data kan extraheras från, enligt definitionen i artikel 2.3 i förordning (EU) 2023/2859, eller, om så krävs enligt unionsrätten, i ett maskinläsbart format enligt definitionen i artikel 2.4 i den förordningen.

 2. Följande metadata ska medfölja faktabladet:

  1. Alla namn på den Priip-produktutvecklare som informationen avser.

  2. För juridiska personer, Priip-produktutvecklarens identifieringskod för juridiska personer som specificerats enligt artikel 7.4 b i förordning (EU) 2023/2859.

  3. För juridiska personer, Priip-produktutvecklarens storlekskategori som specificerats enligt artikel 7.4 d i den förordningen.

  4. Typen av information, klassificerad enligt artikel 7.4 c i den förordningen.

  5. Uppgift om huruvida informationen innehåller personuppgifter.

Förordning (EU) 2023/2869

2.Med avseende på tillämpningen av punkt 1 b ii ska Priip-produktutvecklare som är juridiska personer skaffa en identifieringskod för juridiska personer.

Förordning (EU) 2023/2869

3.Senast den 9 januari 2028 ska medlemsstaterna, i syfte att göra det faktablad som avses i punkt 1 i denna artikel tillgänglig i Esap, utse minst ett insamlingsorgan, enligt definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) 2023/2859, och underrätta Esma om detta.

Förordning (EU) 2023/2869

4.Från och med den 10 januari 2028 ska den information som avses i artiklarna 27.1 och 29.1 i denna förordning göras tillgänglig i Esap. I detta syfte ska insamlingsorganet, enligt definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) 2023/2859, vara den behöriga myndighet som fastställs i artikel 4.8 i den här förordningen.

Informationen ska uppfylla följande krav:

 1. Informationen ska lämnas in i ett format som data kan extraheras från, enligt definitionen i artikel 2.3 i förordning (EU) 2023/2859.

 2. Följande metadata ska medfölja informationen:

  1. Alla namn på den Priip-produktutvecklare som informationen avser.

  2. Om sådan finns, Priip-produktutvecklarens identifieringskod för juridiska personer som specificerats enligt artikel 7.4 b i förordning (EU) 2023/2859.

  3. Typen av information, klassificerad enligt artikel 7.4 c i den förordningen.

  4. Uppgift om huruvida informationen innehåller personuppgifter.

Förordning (EU) 2023/2869

5.För att säkerställa effektiv insamling och förvaltning av information som lämnas in i enlighet med punkt 1 ska ESA-myndigheterna, genom den gemensamma kommittén, utarbeta förslag till tekniska standarder för att specificera följande:

 1. Eventuella andra metadata som ska medfölja informationen.

 2. Hur uppgifterna i informationen ska vara strukturerade.

 3. För vilken information som maskinläsbart format krävs och i så fall vilket maskinläsbart format som ska användas.

Med avseende på tillämpningen av led c ska ESA-myndigheterna bedöma för- och nackdelar med olika maskinläsbara format och utföra lämpliga fältstudier i detta syfte.

ESA-myndigheterna ska överlämna detta förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010, artikel 15 i förordning (EU) nr 1094/2010 och artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förordning (EU) 2023/2869

6.Vid behov ska ESA-myndigheterna, genom den gemensamma kommittén, anta riktlinjer för att säkerställa att de metadata som lämnats in i enlighet med punkt 5 första stycket a är korrekta.

Förordning (EU) 2023/2869

Kapitel VI Slutbestämmelser

Artikel 30

1.Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8.4, 16.8 och 17.7 ska ges till kommissionen för en period av tre år från och med den 30 december 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av tre år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 8.4, 16.8 och 17.7 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.En delegerad akt som antas enligt artikel 8.4, 16.8 eller 17.7 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 31

Om kommissionen antar en teknisk standard för tillsyn i enlighet med artikel 8.5, artikel 10.2 eller artikel 13.5 som är identisk med det förslag till teknisk standard för tillsyn som har överlämnats av de europeiska tillsynsmyndigheterna får Europaparlamentet och rådet, som ett undantag från artikel 13.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 respektive förordning (EU) nr 1095/2010, samt för att ta hänsyn till komplexiteten och antalet frågor som omfattas av förslaget, invända mot denna tekniska standard för tillsyn under en period på två månader från och med delgivningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ får den perioden förlängas med en månad.

Artikel 32

1.Förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.1 b direktiv 2009/65/EG, investeringsbolag som avses i artikel 27 i det direktivet och personer som ger råd om och säljer andelar i fondföretag som avses i artikel 1.2 i det direktivet ska undantas från skyldigheterna enligt denna förordning till och med den 31 december 2022.

Förordning (EU) 2021/2259

2.När en medlemsstat tillämpar regler om faktabladets format och innehåll i enlighet med artiklarna 78–81 i direktiv 2009/65/EG på fonder som inte är fondföretag och som erbjuds icke-professionella investerare, ska undantaget i punkt 1 i den här artikeln tillämpas på förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i sådana fonder till icke-professionella investerare.

Artikel 33

1.Senast den 31 december 2019 ska kommissionen se över denna förordning. Översynen ska, på grundval av den information som de europeiska tillsynsmyndigheterna mottagit, omfatta en allmän undersökning av hur varningen fungerar, med beaktande av all vägledning som tagits fram av behöriga myndigheter i detta avseende. Den ska också omfatta en undersökning av den praktiska tillämpningen av förordningens bestämmelser, med vederbörlig hänsyn till utvecklingen på marknaden för produkter för icke-professionella investerare, samt genomförbarheten, kostnaderna och de möjliga fördelarna med att införa en märkning för sociala investeringar och miljöinvesteringar. Som en del av denna översyn ska kommissionen utföra konsumenttester och undersöka icke lagstiftande alternativ samt resultaten av översynen av förordning (EU) nr 346/2013 med avseende på artiklarna 27.1 c, e och g i den förordningen.

När det gäller fondföretag enligt definitionen i artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG ska det vid översynen bedömas om övergångsbestämmelserna enligt artikel 32 i denna förordning ska förlängas eller om bestämmelserna om basfakta för investerare i direktiv 2009/65/EG efter kartläggning av eventuella nödvändiga justeringar kan ersättas eller anses likvärdiga med faktabladet enligt denna förordning. Vid översynen ska även en eventuell utvidgning av förordningens tillämpningsområde till andra finansiella produkter övervägas och en bedömning göras av huruvida undantaget av produkter från förordningens tillämpningsområde bör behållas, mot bakgrund av goda standarder för konsumentskydd och jämförelser mellan finansiella produkter. Vid översynen ska även en bedömning göras av lämpligheten i att införa gemensamma bestämmelser gällande behovet av att alla medlemsstater föreskriver administrativa sanktioner för överträdelser av denna förordning.

Förordning (EU) 2019/1156

2.Kommissionen ska, senast den 31 december 2019, på grundval av Eiopas arbete med produktinformationskrav, bedöma huruvida en ny lagstiftningsakt som garanterar lämpliga produktinformationskrav för dessa produkter bör föreslås eller huruvida de pensionsprodukter som avses i artikel 2.2 e bör omfattas av denna förordning.

Vid denna bedömning ska kommissionen se till att sådana åtgärder inte leder till lägre standarder för produktinformation i medlemsstater som redan har regler för produktinformation för sådana pensionsprodukter.

Förordning (EU) 2019/1156

3.Kommissionen ska efter samråd med den gemensamma kommittén lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet med avseende på punkterna 1 och 2, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

4.Senast den 31 december 2019 ska kommissionen genomföra en marknadsundersökning för att fastställa om det finns onlineverktyg som icke-professionella investerare kan använda för att beräkna de totala kostnaderna och avgifterna för Priip-produkter samt om dessa verktyg är kostnadsfria. Kommissionen ska rapportera om huruvida dessa verktyg ger tillförlitliga och korrekta beräkningar avseende alla de produkter som omfattas av denna förordning.

Om undersökningens slutsats är att det inte finns några sådana verktyg eller att de inte klargör för icke-professionella investerare hur höga de totala kostnaderna och avgifterna för Priip-produkter blir, ska kommissionen bedöma om de europeiska tillsynsmyndigheterna genom den gemensamma kommittén skulle kunna utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som anger de tekniska specifikationerna som är tillämpliga på sådana verktyg på unionsnivå.

Förordning (EU) 2019/1156

Artikel 34

Denna förordning träder i kraft den 29 december 2014.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Förordning (EU) 2016/2340

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser för ändringsrättsakter

Förordning (EU) 2019/1156

Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 augusti 2019.

Förordning (EU) 2021/2259

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2021.

Förordning (EU) 2023/2869

Denna förordning träder i kraft den 9 januari 2024.