Europeiska kommissionen har antagit denna förordning

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, särskilt artiklarna 2.3, 4.1.2 andra stycket, 4.2, 16.12, 23.4, 24.13, 25.8, 27.9, 28.3, 30.5, 31.4, 32.4, 33.8, 52.4, 54.4, 58.6, 64.7, 65.7 och 79.8, och

av följande skäl:

 1. Genom direktiv 2014/65/EU fastställs en ram av rättsliga regler för finansiella marknader i unionen, som reglerar villkoren för verksamheten avseende värdepappersföretagens utförande av investeringstjänster och, i förekommande fall, sidotjänster och investeringsverksamhet, organisatoriska krav för värdepappersföretag som utför sådana tjänster och sådan verksamhet för reglerade marknader och leverantörer av datarapporteringstjänster, rapporteringskrav med avseende på transaktioner med finansiella instrument, positionslimiter och positionshanteringskontroller vad gäller råvaruderivat och rapporteringskrav med avseende på transaktioner med finansiella instrument.

 2. Genom direktiv 2014/65/EU ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter. För att de nya kraven ska fungera effektivt är det viktigt att alla detaljerade kompletterande regler om auktorisation, löpande verksamhet, marknadernas transparens och integritet, vilka är aspekter kopplade till rätten att starta och driva tjänster och verksamheter som omfattas av direktiv 2014/65/EU, börjar gälla samtidigt som direktiv 2014/65/EU. För att säkerställa överensstämmelse och göra det lättare att få en samlad bild över och hitta bestämmelserna på ett och samma ställe för personer och investerare som omfattas av dessa skyldigheter, är det önskvärt att man i denna förordning inbegriper de delegerade akter som avser ovanstående regler.

 3. Det är nödvändigt att ytterligare specificera kriterierna för att avgöra under vilka omständigheter kontrakt om grossistenergiprodukter måste avvecklas fysiskt vid tillämpningen av de begränsningar av omfattningen som anges i avsnitt C.6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU. För att se till att tillämpningsområdet för detta undantag begränsas för att undvika kryphål är det nödvändigt att det i sådana kontrakt krävs att både köpare och säljare ska ha inrättat proportionerliga arrangemang för att leverera eller motta den underliggande råvaran vid den tidpunkt då kontraktet löper ut. För att undvika kryphål i händelse av balanseringsarrangemang med den systemansvarige för överföringssystemet inom områdena för el och gas, bör sådana balanseringsarrangemang bara anses vara ett proportionerligt arrangemang om parterna i arrangemanget är skyldiga att fysiskt leverera el eller gas. I kontrakten ska det också fastställas tydliga skyldigheter för fysisk leverans som inte kan balanseras, samtidigt som man erkänner att olika former av operativ nettning enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 eller nationell lagstiftning inte bör betraktas som balanserande. Kontrakt som måste avvecklas fysiskt bör ges tillåtelse att leverera enligt olika metoder, men alla metoder bör innebära en slags överföring av en rätt i form av ägarskap av den relevanta underliggande råvaran eller en relevant kvantitet av denna.

 4. I syfte att klargöra när ett kontrakt om en grossistenergiprodukt måste avvecklas fysiskt är det nödvändigt att närmare specificera när vissa omständigheter som force majeure eller verklig oförmåga att avveckla avsättningar föreligger och som inte bör ändra kvalificeringen av dessa kontrakt som att de ”måste avvecklas fysiskt”. Det är viktigt att också klargöra hur energiderivat för olja och kol bör tolkas för ändamålet med avsnitt C.6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU. I detta sammanhang bör kontrakt för oljeskiffer inte uppfattas som energiderivat för kol.

 5. Ett derivatkontrakt bör bara betraktas som ett finansiellt instrument enligt avsnitt C.7 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, om det avser en råvara och uppfyller en uppsättning kriterier för att avgöra om ett kontrakt bör anses ha kännetecken som övriga finansiella derivatinstrument och inte ha kommersiella ändamål. Detta bör innefatta kontrakt som är standardiserade och handlas på handelsplatser, eller kontrakt som är likvärdiga med dessa, om alla villkor för sådana kontrakt är likvärdiga med kontrakt som handlas på handelsplatser. I detta fall bör villkoren i dessa kontrakt även innefatta bestämmelser, såsom råvarans kvalitet eller leveransort.

 6. För att klargöra definitionerna i kontrakt som avser underliggande variabler som anges i avsnitt C.10 i direktiv 2014/65/EU, bör kriterier fastställas som rör kontraktsvillkor och underliggande variabler i dessa kontrakt. Införandet av försäkringsmatematisk statistik i förteckningen över underliggande variabler bör inte tolkas som att det utvidgar tillämpningsområdet för dessa kontrakt till att omfatta försäkrings- och återförsäkringsverksamhet.

 7. Genom direktiv 2014/65/EU upprättas ett allmänt regelverk för finansiella marknader i unionen, där förteckningen över finansiella instrument som omfattas anges i avsnitt C i bilaga I. Avsnitt C.4 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU inbegriper finansiella instrument som hör samman med en valuta som följaktligen omfattas av detta direktivs tillämpningsområde.

 8. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av direktiv 2014/65/EU är det nödvändigt att förtydliga definitionerna i avsnitt C.4 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU för andra derivatkontrakt som hör samman med valutor och att klargöra att spotkontrakt som hör samman med valutor inte är annat derivatkontrakt vid tillämpningen av avsnitt C.4 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU.

 9. Avvecklingsperioden för ett spotkontrakt är allmänt vedertagen i de flesta nationella valutor som att den äger rum inom två dagar eller mindre, men när detta inte är praxis på marknaden är det nödvändigt att införa bestämmelser för att möjliggöra avveckling i enlighet med normal marknadspraxis. I sådana fall kräver inte fysisk avveckling användningen av sedlar och kan inbegripa elektronisk avveckling.

 10. Valutakontrakt kan också användas för att utföra betalning och sådana kontrakt bör inte betraktas som finansiella instrument, under förutsättning att de inte handlas på en handelsplats. Därför är det ändamålsenligt att som spotkontrakt betrakta dessa valutakontrakt som används för att utföra betalningar för finansiella instrument där avvecklingsperioden för kontrakten är längre än två handelsdagar och kortare än fem handelsdagar. Det är också ändamålsenligt att betrakta dessa valutakontrakt som har ingåtts som betalningsmedel för att uppnå säkerhet om nivån på betalningarna för varor, tjänster och reala investeringar. Detta kommer att resultera i att man från definitionen av finansiella instrument utesluter valutakontrakt som ingåtts av icke-finansiella företag som tar emot betalningar i utländsk valuta för export av identifierbara varor och tjänster och icke-finansiella företag som betalar i utländsk valuta för att importera specifika varor och tjänster.

 11. Betalningsnettning är av avgörande betydelse för en effektiv och ändamålsenlig drift av valutaavvecklingssystem. Därför bör inte klassificeringen av ett valutakontrakt med utländsk valuta som en spottransaktion kräva att varje spotkontrakt med utländsk valuta avvecklas för sig.

 12. Icke leveransbara terminskontrakt är kontrakt för skillnaden mellan en växelkurs som man kommit överens om tidigare och den faktiska spotkursen på förfallodagen och bör därför, oavsett avvecklingsperiod, inte betraktas som spotkontrakt.

 13. Ett kontrakt för växling av en valuta mot en annan valuta bör tolkas som ett direkt och ovillkorligt utbyte mellan dessa valutor. När det gäller ett kontrakt med flera utbyten, bör varje utbyte behandlas separat. Men en option eller en swap av en valuta bör inte betraktas som ett kontrakt om försäljning eller byte av valuta och kan därför inte utgöra vare sig ett spotkontrakt eller betalningsmedel, oavsett swappens eller optionens löptid och oavsett om den handlas på en handelsplats eller inte.

 14. Råd om finansiella instrument som riktas till allmänheten bör inte betraktas som en personlig rekommendation enligt definitionen på ”investeringsrådgivning” i direktiv 2014/65/EU. Med tanke på det ökande antalet mellanhänder som tillhandahåller personliga rekommendationer genom användning av distributionskanaler bör det förtydligas att en rekommendation som utfärdas, till och med uteslutande via distributionskanaler, såsom internet, kan anses utgöra en personlig rekommendation. Därför kan situationer där till exempel epostmeddelanden används för att ge personliga rekommendationer till en viss person, snarare än att rikta information till allmänheten, likställas med investeringsrådgivning.

 15. Allmän rådgivning om typ av finansiellt instrument utgör inte investeringsrådgivning enligt vad som avses i direktiv 2014/65/EU. Om ett värdepappersföretag ger en kund rådgivning om typ av finansiellt instrument som företaget presenterar som lämpligt för, eller på grundval av en bedömning av omständigheterna, anses som lämpligt för den kunden och rådgivningen i själva verket inte är lämplig för kunden eller inte bygger på en bedömning av kundens situation, agerar företaget sannolikt i strid med artikel 24.1 eller 24.3 i direktiv 2014/65/EU. Ett företag som ger en kund sådan rådgivning skulle sannolikt handla i strid med kraven i artikel 24.1 om att handla hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med sina kunders bästa intresse. På motsvarande sätt eller alternativt skulle sådan rådgivning sannolikt strida mot kraven i artikel 24.3 om att all information som ett värdepappersföretag riktar till en kund ska vara opartisk, tydlig och inte vilseledande.

 16. Ett värdepappersföretags förberedande handlingar innan det utför en investeringstjänst eller investeringsverksamhet bör beaktas som en integrerad del av tjänsten eller verksamheten. Detta inbegriper till exempel ett värdepappersföretags tillhandahållande av allmän rådgivning till kunder eller presumtiva kunder före eller under tillhandahållandet av investeringsrådgivning eller någon annan investeringstjänst eller investeringsverksamhet.

 17. Att ge en allmän rekommendation om en transaktion med ett finansiellt instrument eller en viss typ av finansiellt instrument utgör tillhandahållande av en sidotjänst enligt avsnitt B.5 i bilaga I i direktiv 2014/65/EU, och följaktligen är direktiv 2014/65/EU och det skydd det ger tillämpligt på tillhandahållandet av rekommendationen.

 18. För att säkerställa en objektiv och ändamålsenlig tillämpning av definitionen av systematisk internhandlare i unionen i enlighet med artikel 4.1.20 i direktiv 2014/65/EU, bör ytterligare specifikationer ges för de tillämpliga på förhand uppsatta gränserna för vad som utgör frekvent systematisk och omfattande OTC-handel. Gränser som uppställs på förhand bör fastställas på passande nivå för att säkerställa att OTC-handel av en sådan storlek som har en väsentlig inverkan på prisbildning ligger inom tillämpningsområdet, samtidigt som man utesluter OTC-handel av en sådan ringa omfattning att det skulle vara oproportionerligt att kräva en skyldighet att uppfylla de krav som gäller för systematiska internhandlare.

 19. Enligt direktiv 2014/65/EU bör en systematisk internhandlare inte tillåtas att sammanföra tredje parters köp- och säljintressen på ett sätt som till funktionen liknar en handelsplats. En systematisk internhandlare bör inte bestå av ett internt matchningssystem som utför kundorder på multilateral basis, en verksamhet som kräver auktorisering som en MTF-plattform. Ett internt matchningssystem är i detta sammanhang ett system för matchning av kundorder som resulterar i att värdepappersföretag regelbundet utför handel genom matchning mellan auktoriserade uppdragsgivare och inte bara vid enstaka tillfällen.

 20. För att skapa klarhet och rättslig säkerhet och för att säkerställa en enhetlig tillämpning är det ändamålsenligt att fastställa kompletterande bestämmelser när det gäller definitionerna avseende algoritmisk handel, teknik för algoritmisk högfrekvenshandel och direkt elektroniskt tillträde. I automatiserad handel används olika tekniska arrangemang. Det är väsentligt att klargöra hur dessa arrangemang ska kategoriseras när det gäller definitionerna av algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde. De handelsprocesser som baseras på direkt elektroniskt tillträde utesluter inte de som inbegriper algoritmisk handel eller undersegmentet teknik för algoritmisk högfrekvenshandel. Handel som utförs av en person med direkt elektroniskt tillträde kan därför också omfattas av algoritmisk handel, inbegripet definitionen av teknik för algoritmisk högfrekvenshandel.

 21. Algoritmisk handel i enlighet med artikel 4.1.39 i direktiv 2014/65/EU bör innehålla arrangemang där systemet fattar beslut förutom att bara avgöra på vilken handelsplats eller vilka handelsplatser ordern bör läggas, i alla stadier av handelsprocesserna, inbegripet initierings-­, genererings-­, routing- eller genomförandestadierna. Det bör därför klargöras att algoritmisk handel, som omfattar handel med begränsat eller inget mänskligt ingripande, inte bara bör hänvisa till automatisk framtagning av order utan också till optimeringen av orderutförandeprocesserna via automatiserade system.

 22. Algoritmisk handel bör omfatta smarta orderrouters där sådana anordningar använder algoritmer för optimering av orderutförandeprocesser som fastställer andra parametrar för ordern än den plats eller de platser där ordern ska lämnas in. Algoritmisk handel bör inte omfatta automatiserade orderrouters där, även om algoritmer används, sådana anordningar bara avgör till vilken handelsplats eller vilka handelsplatser ordern bör lämnas, utan att ändra någon annan parameter för ordern.

 23. Teknik för algoritmisk högfrekvenshandel i enlighet med artikel 4.1.40 i direktiv 2014/65/EU, som är en underkategori av algoritmisk handel, bör specificeras ytterligare genom inrättandet av kriterier för att definiera stora mängder intradagsmeddelanden som utgör order, bud, modifieringar eller annulleringar av order. Genom att använda absoluta kvantitativa tröskelvärden på grundval av mängden meddelanden uppnås rättssäkerhet genom att företag och behöriga myndigheter ges möjlighet att bedöma de enskilda företagens handelsverksamhet. Nivån på och omfattningen av dessa tröskelvärden bör vara tillräckligt bred för att inbegripa handel som utgör teknik för högfrekvenshandel, inbegripet dem som gäller ett enda instrument eller flera olika instrument.

 24. Eftersom teknik för algoritmisk högfrekvenshandel huvudsakligen används för likvida instrument, bör bara instrument för vilka det finns en likvid marknad tas med i beräkningen av stora mängder intradagsmeddelanden. Med tanke på att teknik för algoritmisk högfrekvenshandel är en underkategori av algoritmisk handel, bör meddelanden för handel som uppfyller kriterierna i artikel 17.4 i direktiv 2014/65/EU ingå i beräkningen av mängden intradagsmeddelanden. För att inte fånga upp annan handelsverksamhet än teknik för algoritmisk högfrekvenshandel bör, med hänsyn till egenskaperna för sådan handel som anges i skäl 61 i direktiv 2014/65/EU och i synnerhet vad gäller att sådan handel normalt bedrivs av handlare som använder sitt eget kapital för att genomföra mer traditionella handelsstrategier, såsom verksamhet som marknadsgarant eller arbitrage genom användning av sofistikerad teknik, bara meddelanden för handel för egen räkning, och inte de som införs för att ta emot och vidarebefordra order eller utföra order för kundernas räkning, ingå i beräkningen av stora mängder intradagsmeddelanden. Meddelanden som införs genom annan teknik än den som bygger på handel för egen räkning bör inbegripas i beräkningen av stora mängder intradagsmeddelanden när, sett till helheten och med hänsyn tagen till alla omständigheter, utförandet av tekniken struktureras på ett sådant sätt att utförande för egen räkning undviks, som genom vidarebefordran av order mellan enheter inom samma företagsgrupp. För att vid fastställandet av vad som utgör stora mängder intradagsmeddelanden ta i beaktande identiteten på den kund som slutligen ligger bakom verksamheten, bör meddelanden som från början kom från kunder till leverantörer av direkt elektroniskt tillträde undantas från beräkningen av stora mängder intradagsmeddelanden i förhållande till sådana leverantörer.

 25. Definitionen av direkt elektroniskt tillträde bör specificeras ytterligare. Definitionen av direkt elektroniskt tillträde bör inte omfatta annan verksamhet utöver tillhandahållande av direkt marknadstillträde och sponsrat tillträde. Därför bör man särskilja arrangemang med kundorder som förmedlas på elektronisk väg av medlemmar eller deltagare på en handelsplats, såsom mäklarfirmor som erbjuder handel online, och arrangemang där kunderna har direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats.

 26. Vid orderförmedling har de som lägger order inte tillräcklig kontroll över parametrarna för arrangemanget för marknadstillträde och bör därför inte omfattas av tillämpningsområdet för direkt elektroniskt tillträde. Därför bör arrangemang som möjliggör för kunder att överföra order till ett värdepappersföretag i elektroniskt format, såsom mäklarfirmor som erbjuder handel online, inte anses vara direkt elektroniskt tillträde, under förutsättning att kunderna inom denna tidsram inte under bråkdelen av en sekund har möjlighet att bestämma registreringen av ordern eller dess livslängd.

 27. Arrangemang där kunden till en medlem av eller deltagare på en handelsplats, inbegripet kunden till direktkunder till organiserade handelsplattformar (OTF-plattformar), lägger sina order genom arrangemang för optimering av orderutförandeprocesser som fastställer andra parametrar för ordern än den plats eller de platser där ordern bör läggas via smarta orderrouters, som ingår i leverantörens infrastruktur och inte i kundens infrastruktur, bör uteslutas från tillämpningsområdet för direkt elektroniskt tillträde, eftersom tjänsteleverantörens kund inte har kontroll över tidpunkten för ingivandet av ordern och dess livslängd. Kvalificeringen av direkt elektroniskt tillträde vid användningen av smarta orderrouters bör därför vara beroende av huruvida den smarta orderroutern är inbyggd i kundernas system och inte i tjänsteleverantörens system.

 28. Reglerna för genomförandet av den ram av rättsliga regler för de organisatoriska kraven för värdepappersföretag som utför investeringstjänster och, i förekommande fall, sidotjänster och yrkesmässigt tillhandahållande av investeringsverksamhet för reglerade marknader samt leverantörer av datarapporteringstjänster, bör överensstämma med syftet med direktiv 2014/65/EU. De bör utformas för att säkerställa en hög nivå av integritet, kompetens och sundhet bland värdepappersföretag och enheter som driver reglerade marknader, MTF- eller OTF-plattformar, och för att kunna tillämpas på ett enhetligt sätt.

 29. Det behöver fastställas konkreta organisatoriska krav och förfaranden för värdepappersföretag som utför dessa tjänster eller verksamheter. Strikt reglerade förfaranden krävs särskilt med avseende på regelefterlevnad, riskhantering, hantering av klagomål, privata transaktioner, utkontraktering och identifiering, hantering och offentliggörande av intressekonflikter.

 30. De organisatoriska kraven och villkoren för auktorisation av värdepappersföretag bör fastställas i form av en uppsättning regler som garanterar enhetlig tillämpning av de relevanta bestämmelserna i direktiv 2014/65/EU. Detta är nödvändigt för att säkerställa att värdepappersföretagen har lika tillgång på lika villkor till alla marknader inom unionen och för att undanröja hinder för gränsöverskridande verksamhet inom området för investeringstjänster som hänger samman med auktorisationsförfaranden.

 31. Reglerna för genomförandet av den ordning som reglerar villkoren för verksamheten för tillhandahållande av investerings- och sidotjänster samt investeringsverksamhet bör avspegla det underliggande syftet med denna ordning. De bör vara utformade så att de säkerställer en hög nivå på det investerarskydd som ska tillämpas på ett enhetligt sätt genom införande av tydliga standarder och krav som reglerar förhållandet mellan värdepappersföretaget och kunden. När det gäller investerarskyddet, och då särskilt tillhandahållande av information till investerarna eller inhämtande av information från investerarna, bör den berörda kundens eller presumtiva kundens icke-professionella eller professionella ställning beaktas.

 32. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av de olika relevanta bestämmelserna i direktiv 2014/65/EU är det nödvändigt att fastställa en harmoniserad uppsättning organisatoriska krav och villkor för värdepappersföretagens verksamhet.

 33. Det finns stora skillnader mellan värdepappersföretagen vad gäller storlek, struktur och verksamhetens art. Regelverket bör vara anpassat till dessa skillnader, men också innehålla vissa grundläggande rättsliga krav som är ändamålsenliga för alla företag. Reglerade företagsenheter bör efterleva sina höga krav, och utforma och vidta de åtgärder som är bäst lämpade för deras särskilda egenskaper och omständigheter.

 34. Det är ändamålsenligt att fastställa gemensamma kriterier för att bedöma huruvida en investeringstjänst tillhandahålls tillfälligt av en person i samband med yrkesmässig verksamhet, för att säkerställa ett harmoniserat och strikt genomförande av det undantag som beviljas genom direktiv 2014/65/EU. Undantaget bör endast tillämpas om investeringstjänsten har ett mycket nära samband med det viktigaste huvudsakliga yrkesmässiga verksamhetsområdet och är underordnad detta.

 35. De organisatoriska krav som fastställts enligt direktiv 2014/65/EU får inte påverka de system som fastställts genom nationell lag för registrering eller övervakning av behöriga myndigheter eller enskilda personers företag som arbetar med värdepappersföretag.

 36. Vid tillämpningen av krav på att ett värdepappersföretag inrättar, genomför och upprätthåller en lämplig riskhanteringsstrategi, bör de risker som avser företagets verksamhet, förfaranden och system innefatta risker i samband med utkontraktering av avgörande eller viktiga funktioner. Dessa risker bör innefatta risker i samband med företagets relationer med tjänsteleverantören och de potentiella risker som uppstår när flera värdepappersföretags eller andra reglerade enheters utkontrakterade funktioner är koncentrerade till ett begränsat antal tjänsteleverantörer.

 37. Det faktum att funktionerna för riskhantering och regelefterlevnad utförs av samma person betyder inte nödvändigtvis att det oberoende utförandet av funktionerna riskeras. När det gäller små värdepappersföretag skulle det vara orimligt att kräva att de personer som ansvarar för funktionen för regelefterlevnad inte bör vara engagerade i utförandet av de funktioner som de övervakar, och att metoden för att fastställa ersättning till dessa personer sannolikt inte bör påverka deras objektivitet. När det gäller större företag skulle dessa krav dock bara i undantagsfall vara oproportionerliga.

 38. Kunder och presumtiva kunder bör ges möjlighet att uttrycka sitt missnöje med investeringstjänster som tillhandahålls av värdepappersföretag för att stärka investerarskyddet och stärka värdepappersföretagens efterlevnad av sina skyldigheter. Kunders eller presumtiva kunders klagomål bör hanteras effektivt och på ett oberoende sätt av en funktion för hantering av klagomål. I enlighet med proportionalitetsprincipen skulle denna funktion kunna utföras av funktionen för regelefterlevnad.

 39. Värdepappersföretag är ålagda att samla in och lagra information avseende kunder och tjänster som tillhandahållits kunder. Om dessa krav innebär insamling och behandling av personuppgifter bör man säkerställa respekten för rätten till skydd av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG, som reglerar den behandling av personuppgifter som utförs genom tillämpningen av detta direktiv. Behandling av personuppgifter som utförs av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) vid tillämpningen av denna förordning omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001.

 40. En definition av ersättning bör införas för att säkerställa ett effektivt och konsekvent genomförande av intressekonflikter och uppföranderegler när det gäller ersättningar och bör omfatta alla former av finansiella eller ickefinansiella förmåner eller betalningar som tillhandahålls direkt eller indirekt av företag till berörda personer i samband med tillhandahållandet av investeringstjänster eller sidotjänster till kunder, såsom kontanter, aktier, optioner, avskrivningar av lån till relevanta personer vid uppsägning, pensionsavgifter, ersättning från tredje part som till exempel genom modeller med uppskjuten ränta, löneökningar eller befordran, sjukförsäkring, rabatter eller särskilda bidrag, generösa kostnadskonton eller seminarier med exotiska destinationer.

 41. För att säkerställa att kundernas intressen inte påverkas negativt bör värdepappersföretag utforma och tillämpa ersättningspolitik för alla personer som kan ha konsekvenser för de tjänster som tillhandahålls eller företagens agerande, inbegripet personer som är front-officepersonal, försäljningspersonal eller andra anställda som indirekt är delaktiga i tillhandahållandet av investeringstjänster eller sidotjänster. Personer som övervakar försäljningspersonalen, såsom deras närmaste överordnade, som kan stimuleras att pressa försäljningspersonalen eller finansanalytiker vars litteratur kan användas av försäljningspersonal för att förmå kunder att fatta investeringsbeslut eller personer som är involverade i hantering av klagomål eller i produktutformning och produktutveckling bör också omfattas av tillämpningsområdet för berörda personer som omfattas av reglerna om ersättning. Berörda personer bör också omfatta anknutna ombud. Vid fastställandet av ersättningen för anknutna ombud bör företagen beakta anknutna ombuds särskilda status och deras olika nationella särdrag. I sådana fall bör dock företagens ersättningspolitik och ersättningspraxis fastställa passande kriterier för att bedöma de berörda personernas prestanda, inbegripet kvalitativa kriterier för att uppmuntra berörda personer att agera i kundens bästa intresse.

 42. Om privata transaktioner utförs efter varandra för en persons räkning enligt tidigare instruktioner från denna person bör de skyldigheterna som rör privata transaktioner inte tillämpas separat för varje sådan successiv transaktion om dessa instruktioner fortfarande gäller och är oförändrade. Dessa skyldigheter bör inte heller gälla om sådana instruktioner löper ut eller dras tillbaka, förutsatt att eventuella finansiella instrument som tidigare hade förvärvats enligt instruktionerna inte avyttras samtidigt som instruktionerna löper ut eller dras tillbaka. Dessa skyldigheter bör dock gälla i samband med en privat transaktion eller i början av på varandra följande privata transaktioner som utförts för samma persons räkning, om dessa instruktioner har ändrats eller om nya instruktioner har utfärdats.

 43. De behöriga myndigheterna bör inte förena en auktorisation att tillhandahålla investeringstjänster eller investeringsverksamhet med ett allmänt förbud mot att utkontraktera en eller flera avgörande eller viktiga funktioner. Värdepappersföretag bör tillåtas att utkontraktera sådana funktioner om de arrangemang för utkontraktering som upprättats av företaget uppfyller vissa villkor.

 44. Utkontraktering av investeringstjänster eller investeringsverksamhet eller avgörande och viktiga funktioner kan utgöra en väsentlig förändring av villkoren för värdepappersföretagets auktorisation enligt vad som anges i artikel 21.2 i direktiv 2014/65/EU. Om sådana arrangemang för utkontraktering genomförs efter det att värdepappersföretaget har beviljats auktorisation enligt bestämmelserna i kapitel I i avdelning II i direktiv 2014/65/EU bör dessa arrangemang meddelas den behöriga myndigheten, när så krävs i enlighet med artikel 21.2 i det direktivet.

 45. De omständigheter som anses ge upphov till intressekonflikter bör omfatta fall där det föreligger en konflikt mellan företagets intressen eller intressena hos vissa personer med anknytning till företaget eller företagsgruppen och företagets skyldigheter gentemot en kund eller mellan de olika intressena hos två eller flera av företagets kunder gentemot var och en av vilka företaget har en skyldighet. Det räcker inte med att företaget kan göra en vinst, om det inte också kan medföra en eventuell nackdel för en kund, och inte heller att en kund gentemot vilken företaget har en skyldighet kan göra en vinst eller undvika en förlust, utan att det samtidigt kan leda till en eventuell samtidig förlust för en annan sådan kund.

 46. Intressekonflikter bör bara omfattas av lagstiftning om en investeringstjänst eller sidotjänst tillhandahålls av ett värdepappersföretag. Den tjänstemottagande kundens status – som antingen är icke-professionell eller professionell kund eller godtagbar motpart – är inte relevant i detta avseende.

 47. Vid uppfyllandet av sin skyldighet enligt direktiv 2014/65/EU att utarbeta en strategi för intressekonflikter som identifierar de omständigheter som utgör eller kan ge upphov till intressekonflikter, bör värdepappersföretaget särskilt uppmärksamma investeringsanalyser och investeringsrådgivning, handel för egen räkning, portföljförvaltning och företagsfinansiering, däribland emissionsgaranti eller i en värdepappersemission och rådgivning om sammanslagning och förvärv. Det är dock ändamålsenligt att vara särskilt uppmärksam på om företaget, eller en person som är direkt eller indirekt kopplad till företaget, genom kontroll bedriver en kombination av två eller flera av dessa verksamheter.

 48. Värdepappersföretagen bör sträva efter att identifiera och förhindra eller hantera intressekonflikter som uppstår med avseende på deras olika verksamhetsgrenar och verksamheterna inom deras respektive företagsgrupper enligt en heltäckande strategi för intressekonflikter. Samtidigt som upplysning om specifika intressekonflikten krävs i enlighet med artikel 23.2 i direktiv 2014/65/EU bör det vara en sista utväg som bara ska användas om de organisatoriska och administrativa arrangemang som fastställts av värdepappersföretaget för att förhindra eller hantera intressekonflikter i enlighet med artikel 23.1 i direktiv 2014/65/EU inte är tillräckliga för att med rimlig säkerhet se till att riskerna för skador på kundens intressen förhindras. Det bör inte tillåtas att i alltför hög grad förlita sig på upplysningar, utan att göra passande överväganden om hur konflikterna på lämpligt sätt kan förhindras eller hanteras. Att ett värdepappersföretag lämnar upplysningar om intressekonflikter bör därvid inte innebära att det befrias från skyldigheten att upprätthålla och tillämpa de effektiva organisatoriska och administrativa förfaranden som krävs i enlighet med artikel 16.3 i direktiv 2014/65/EU.

 49. Företag bör alltid uppfylla incitamentsreglerna i enlighet med artikel 24 i direktiv 2014/65/EU, också när de tillhandahåller placeringstjänster. I synnerhet bör avgifter som värdepappersföretagen erhåller för att placera finansiella instrument som emitterats till dess investeringskunder följa dessa regler och så kallad laddering och så kallad spinning bör betraktas som otillbörliga affärsmetoder.

 50. Investeringsanalyser bör betraktas som en underkategori till den typ av information som definieras som en rekommendation i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (marknadsmissbruk).

 51. De åtgärder och arrangemang som ett värdepappersföretag har vidtagit för att hantera intressekonflikter som kan uppstå till följd av utarbetande och spridning av material som presenteras som investeringsanalys bör vara ändamålsenliga för att skydda finansanalytikernas objektivitet och oberoende och de investeringsanalyser som dessa utarbetar. Åtgärderna och arrangemangen bör säkerställa att finansanalytikerna åtnjuter en lämplig grad av oberoende i förhållande till de personers intressen vars ansvarsområden eller affärsintressen rimligtvis kan anses strida mot intressena hos de personer till vilka investeringsanalysen sprids.

 52. De personer vars ansvarsområden eller affärsintressen rimligtvis kan tänkas strida mot intressena hos de personer till vilka investeringsanalyserna sprids, bör anses inbegripa personer som arbetar med företagsfinansiering och personer som är engagerade i försäljning och handel för kunders eller företagets räkning.

 53. Under exceptionella omständigheter får finansanalytiker och andra personer, som är knutna till värdepappersföretaget och som är engagerade i utarbetandet av investeringsanalyser, med skriftligt förhandstillstånd genomföra privata transaktioner med de instrument som analyserna berör och dessa omständigheter bör omfatta situationer då en analytiker eller en annan person av personliga skäl till följd av ekonomiska problem är tvungen att avveckla en position.

 54. Avgifter, provisioner, monetära eller icke-monetära förmåner som det företag som tillhandahåller investeringsanalyser tar emot från någon tredje part bör endast godtas när de tillhandahålls i enlighet med de krav som anges i artikel 24.9 i direktiv 2014/65/EU och artikel 13 i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593.

 55. Begreppet spridning av investeringsanalyser till kunder eller allmänheten bör inte inbegripa spridning enbart till personer inom den företagsgrupp som värdepappersföretaget tillhör. De rekommendationer som ingår i investeringsanalyserna och som inte har dragits tillbaka eller löpt ut bör betraktas som gällande rekommendationer. Betydande ändringar av investeringsanalyser som utarbetats av en tredjepart bör omfattas av samma krav som gäller för utarbetandet av analyser.

 56. Finansanalytiker bör inte delta i annan verksamhet än utarbetande av investeringsanalyser, om deltagandet i sådan verksamhet inte gör det möjligt för den berörda personen att förbli objektiv. Dessa inbegriper deltagande i investmentbanktjänster såsom företagsfinansiering och garantiverksamhet, deltagande i erbjudanden (så kallade pitcher) för nya företag eller road show-evenemang för nyemissioner av finansiella instrument eller på annat sätt delta i marknadsföringen av en emittent.

 57. Mot bakgrund av särdragen i garanti- och placeringstjänster och möjligheten att intressekonflikter kan komma att uppstå i samband med sådana tjänster, bör mer detaljerade och anpassade krav fastställas i denna förordning. Framför allt bör dessa krav säkerställa att garanti- och placeringsverksamheten styrs på ett sätt som respekterar de olika aktörernas intressen. Värdepappersföretag bör se till att deras egna intressen eller intressena hos deras kunder inte otillbörligt påverkar kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls den emitterande kunden. Sådana arrangemang bör förklaras för den kunden, tillsammans med annan relevant information om erbjudandet, innan företaget går med på att utföra det.

 58. Värdepappersföretag som bedriver garanti- och placeringsverksamhet bör ha infört ändamålsenliga arrangemang för att säkerställa att prissättningen, inbegripet orderboksuppbyggnad, inte skadar emittentens intressen.

 59. Placeringsverksamheten innebär att värdepappersföretaget gör diskretionära bedömningar när det gäller tilldelning av en emission, och grundar sig på specifika fakta och omständigheter i arrangemangen, vilket ger upphov till farhågor om intressekonflikter. Företaget ska ha inrättat effektiva organisatoriska krav för att säkerställa att tilldelningar som görs i samband med placeringsverksamheten inte leder till att företagets intresse går före den emitterande kundens intressen, eller av en investerande kunds intressen före en annan kunds intressen. Företagen bör tydligt ange förfarandet för att utarbeta rekommendationer om tilldelning genom en tilldelningsstrategi.

 60. Krav som införs genom denna förordning, inklusive de krav som avser privata transaktioner, för att hantera kännedom om investeringsanalys och utarbetandet eller spridningen av investeringsanalys, bör vara tillräckliga utan att det påverkar tillämpningen av kraven i direktiv 2014/65/EU och förordning (EU) nr 596/2014 och deras respektive genomförandeåtgärder.

 61. I denna förordning fastställs krav på information som är riktad till kunder eller presumtiva kunder, däribland marknadsföringsmaterial, för att se till att sådan information är opartisk, tydlig och inte vilseledande i enlighet med artikel 24.3 i direktiv 2014/65/EU.

 62. Detta direktiv innehåller inte några krav på att de behöriga myndigheterna ska godkänna marknadsföringsmaterialets form och innehåll. Det hindrar dem dock inte heller från att göra det, så länge som ett sådant förhandsgodkännande bara baseras på att uppfylla kravet i direktiv 2014/65/EU om att information till kunder eller presumptiva kunder, däribland marknadsföringsmaterial, bör vara opartisk, tydlig och inte vilseledande.

 63. Informationskrav bör införas som är anpassade till kundens status som antingen icke-professionell, professionell eller godtagbar motpart. Ett mål med direktiv 2014/65/EU är att säkerställa jämvikten mellan investerarskyddet och värdepappersföretagens skyldighet att offentliggöra information. Det är därför ändamålsenligt att tillämpa mindre strikta särskilda informationskrav för professionella kunder än de som tillämpas för icke-professionella kunder.

 64. Värdepappersföretag bör tillhandahålla kunder eller presumtiva kunder nödvändig information om de finansiella instrumentens ställning och riskerna i samband med investeringar i dessa, så att kunderna får den information de behöver. Detaljnivån på den information som ska lämnas kan variera beroende på om kunden är en ickeprofessionell eller en professionell kund och arten på och riskprofilen för de finansiella instrument som erbjuds, men den ska alltid omfatta alla väsentliga delar. Medlemsstaterna får specificera de exakta villkoren för eller innehållet i den riskbeskrivning som krävs i denna förordning, med beaktande av de informationskrav som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014.

 65. De villkor som värdepappersföretagens information till kunder och presumtiva kunder måste uppfylla för att vara opartisk, tydlig och inte vilseledande, bör på ett ändamålsenligt och proportionerligt sätt gälla kommunikation som är avsedd för icke-professionella eller professionella kunder, till exempel kommunikationsmedlen och informationen som kommunikationen är avsedd att ge kunder och presumtiva kunder. Det skulle i synnerhet inte vara ändamålsenligt att tillämpa dessa villkor på marknadsföringsmaterial som endast innehåller något eller några av följande inslag: företagets namn, en logotyp eller annan bild med anknytning till företaget, en kontaktpunkt och en hänvisning till de olika slags investeringstjänster som företaget tillhandahåller.

 66. För att öka samstämmigheten i information som mottas av investerare, bör värdepappersföretag se till att den information som ges till varje kund konsekvent lämnas på samma språk vad gäller alla former av informations- och marknadsföringsmaterial som lämnas till kunden. Detta bör dock inte medföra en skyldighet för företag att översätta prospekt till kunder som har utarbetats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

 67. För att skapa en rättvis och balanserad bild av fördelar och risker, bör värdepappersföretag alltid ge en klar och tydlig hänvisning till alla eventuella risker, inbegripet nackdelar och brister vid hänvisning till några potentiella fördelar med en tjänst eller ett finansiellt instrument.

 68. Information bör anses vara vilseledande om den tenderar att vilseleda den eller de personer som den är riktad till eller personer som sannolikt kommer att nås av den, oavsett om den person som lämnar informationen betraktar den som vilseledande eller har haft för avsikt att lämna vilseledande information.

 69. I de fall då ett värdepappersföretag är skyldigt att tillhandahålla en kund information innan tjänsten tillhandahålls bör inte varje transaktion som avser samma typ av finansiellt instrument betraktas som tillhandahållandet av en ny eller en annan tjänst.

 70. Detaljerad information om huruvida investeringsrådgivningen tillhandahålls på oberoende grund, om den är grundad på en allmän eller begränsad analys av olika typer av instrument och om det urvalsförfarande som används ska hjälpa kunder bedöma räckvidden på den rådgivning som lämnats. Kunderna bör ges tillräckliga detaljer om antalet finansiella instrument som företagen analyserat. Antalet och mångfalden finansiella instrument som ska övervägas, andra än de som tillhandahålls av värdepappersföretaget eller enheter som är närstående företaget, bör stå i proportion till räckvidden på den rådgivning som lämnas, kundens preferenser och behov. Oavsett omfattningen på de tjänster som erbjuds bör alla bedömningar baseras på ett tillräckligt stort antal finansiella instrument som är tillgängliga på marknaden, således att man på ett ändamålsenligt sätt kan överväga vad marknaden erbjuder som alternativ.

 71. Räckvidden av den rådgivning som värdepappersföretag lämnar på oberoende grund kan vara allt ifrån bred och allmän till specialiserad och specifik. I syfte att säkra att räckvidden av rådgivningen möjliggör en opartisk och ändamålsenlig jämförelse mellan olika finansieringsinstrument, bör investeringsrådgivare som specialiserat sig på vissa kategorier av finansiella instrument och som fokuserar på kriterier som inte bygger på instrumentets tekniska struktur som sådan, såsom ”gröna” eller ”etiska” investeringar, uppfylla vissa villkor om de utger sig för att vara oberoende rådgivare.

 72. Att göra det möjligt för samma rådgivare att lämna både oberoende rådgivning och rådgivning som inte är oberoende kan leda till förvirring för kunden. För att säkerställa att kunderna förstår investeringsrådgivningens beskaffenhet och grund, bör vissa organisatoriska krav också fastställas.

 73. Om värdepappersföretaget tillhandahåller en kund en kopia av ett prospekt som har utarbetats och offentliggjorts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG bör detta inte betraktas som om företaget tillhandahåller kunden information med avseende på villkoren för verksamheten enligt direktiv 2014/65/EU, som avser kvaliteten på och innehållet i denna information, om företaget enligt det direktivet inte är ansvarigt för informationen i prospektet.

 74. I direktiv 2014/65/EU stärks värdepappersföretagens skyldigheter att offentliggöra information om alla kostnader och avgifter och utvidgar dessa skyldigheter till att omfatta relationer med professionella kunder och godtagbara motparter. För att säkerställa att alla kategorier av kunder gynnas av en sådan ökad transparens av kostnader och avgifter bör värdepappersföretag tillåtas att, i vissa situationer, när de tillhandahåller investeringstjänster till professionella kunder eller godtagbara motparter, komma överens med dessa kunder om att begränsa de detaljerade krav som fastställs i denna förordning. Detta bör dock aldrig leda till att värdepappersföretagen underlåter att tillämpa de skyldigheter som de åläggs i enlighet med artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU. I detta avseende bör värdepappersföretag informera professionella kunder om alla kostnader och avgifter som anges i denna förordning, när tjänster i form av investeringsrådgivning eller portföljförvaltning tillhandahålls eller om, oberoende av den tillhandahållna investeringstjänsten, de berörda finansiella instrumenten innefattar ett derivat. Värdepappersföretag bör också informera godkända motparter om alla kostnader och avgifter som anges i denna förordning när, oberoende av den investeringstjänst som tillhandahålls, det berörda finansiella instrumentet innefattar ett derivat avsett att distribueras till deras kunder. Men i andra fall, när de tillhandahåller investeringstjänster till professionella kunder eller godtagbara motparter, får värdepappersföretag, på den berörda kundens begäran, exempelvis komma överens om att inte tillhandahålla den illustration som visar den kumulativa effekten av kostnaderna för avkastningen eller en indikation om den berörda valutan samt om tillämplig omräkningskurs och kostnader om någon del av de totala kostnaderna och avgifterna uttrycks i utländsk valuta.

 75. Med beaktande av den övergripande skyldigheten att agera enligt kundernas intressen och vikten av att på förhand informera kunder om alla kostnader och avgifter som uppkommer, bör hänvisningen till finansiella instrument som rekommenderas eller marknadsförs särskilt omfatta värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivnings- eller portföljförvaltningstjänst, företag som tillhandahåller allmänna rekommendationer om finansiella instrument eller marknadsför vissa finansiella instrument i samband med tillhandahållande av investerings- och sidotjänster till kunder. Detta skulle exempelvis vara fallet för värdepappersföretag som har ingått distributions- eller placeringsavtal med en utfärdare av finansiella instrument eller emittent.

 76. I enlighet med den övergripande skyldigheten att agera enligt kundernas intressen och med beaktande av de skyldigheter som följer av särskild unionslagstiftning som reglerar vissa finansiella instrument (särskilt andelar i företag för kollektiva investeringar, paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter) bör värdepappersföretag offentliggöra och sammanställa alla kostnader och avgifter, inbegripet kostnader för det finansiella instrumentet, i samtliga fall där värdepappersföretag enligt unionslagstiftningen är skyldiga att ge kunden information om kostnaderna för ett finansiellt instrument.

 77. Om värdepappersföretag inte har marknadsfört eller rekommenderat ett finansiellt instrument eller inte är skyldiga enligt unionsrätten att ge sina kunder information om kostnader för ett finansiellt instrument, kan de tänkas inte ha förmåga att ta hänsyn till alla kostnader i samband med detta finansiella instrument. Även i dessa övriga fall bör värdepappersföretag på förhand informera kunder om alla kostnader och avgifter i samband med investeringstjänsten och inköpspriset för det berörda finansiella instrumentet. Vidare bör värdepappersföretag fullgöra alla andra skyldigheter att tillhandahålla ändamålsenlig information om riskerna med det berörda finansiella instrumentet i enlighet med artikel 24.4 b i direktiv 2014/65/EU eller i efterhand ge sina kunder tillfredsställande rapporter om de tjänster som tillhandahålls i enlighet med artikel 25.6 i direktiv 2014/65/EU, inbegripet kostnadsaspekter.

 78. För att säkerställa att kunderna är medvetna om alla kostnader och avgifter som uppkommer, liksom utvärdering av sådan information och jämförelse med olika finansiella instrument och investeringstjänster bör värdepappersföretag förse kunder med tydlig och utförlig information om alla kostnader och avgifter i god tid innan tillhandahållandet av tjänster. Förhandsinformation om kostnaderna i samband med det finansiella instrumentet eller stödtjänster kan tillhandahållas på grundval av ett förmodat investeringsbelopp. De kostnader och avgifter som redovisas bör motsvara de kostnader som kunden skulle ha ådragit sig på grundval av det förmodade investeringsbeloppet. Exempelvis bör ett värdepappersföretag, om det erbjuder en rad löpande tjänster med olika avgifter för varje tjänst, lämna upplysningar om kostnaderna för den tjänst kunden tecknade. Vad gäller efterhandsinformation, bör information om kostnader och avgifter återspegla kundens faktiska investeringsbelopp vid den tidpunkt då dessa uppgifter lämnas.

 79. För att säkerställa att investerare får information om alla kostnader och avgifter i enlighet med artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU bör den underliggande marknadsrisken förstås som att den endast avser rörelser i värdet på det investerade kapitalet som direkt förorsakas av rörelser i värdet på underliggande tillgångar. Transaktionskostnader och förvaltningsavgifter för finansiella instrument bör därför också inkluderas i den sammanställning av kostnader och avgifter som krävs och bör beräknas utifrån rimliga antaganden, som åtföljs av en förklaring om att dessa uppskattningar bygger på antaganden och kan avvika från de kostnader och avgifter som faktiskt kan komma att uppstå. Genom att följa samma mål om full öppenhet och insyn bör praxis som inbegriper nettning av kostnader inte undantas från skyldigheten att lämna information om kostnader och avgifter. Redovisningen av kostnader och avgifter bygger på principen att varje skillnad mellan priset på en position för företaget och motsvarande pris för kunden bör offentliggöras, vilket också inbegriper prishöjningar och prissänkningar.

 80. Medan värdepappersföretag bör sammanställa alla kostnader och avgifter i enlighet med artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU och ge sina kunder de totala kostnaderna uttryckta både som ett penningbelopp och ett procenttal, bör värdepappersföretag dessutom ha rätt att tillhandahålla kunder eller presumtiva kunder separata sifferuppgifter med totala startkostnader och startavgifter, totala löpande kostnader och avgifter och totala utträdeskostnader.

 81. Värdepappersföretag som distribuerar finansiella instrument med otillräcklig information om kostnader och avgifter, bör dessutom informera sina kunder om dessa kostnader samt alla andra kostnader och tillhörande avgifter i samband med tillhandahållande av investeringstjänster avseende dessa finansiella instrument för att säkerställa kundernas rätt till fullständig information om kostnader och avgifter. Detta skulle vara fallet för värdepappersföretag som distribuerar andelar i företag för kollektiva investeringar för vilka transaktionskostnader inte har lämnats genom till exempel andelar i fondföretags förvaltningsbolag. I sådana fall bör värdepappersföretagen upprätthålla kontakter med fondföretags förvaltningsbolag för att erhålla relevant information.

 82. För att öka transparensen för kunder om därtill hörande kostnader för deras investeringar och utförandet av deras investeringar gentemot gällande kostnader och avgifter över tid, bör värdepappersföretagen regelbundet lämna uppgifter i efterhand också när värdepappersföretagen har eller har haft en pågående relation med kunden under året. Uppgifter som lämnas i efterhand av alla relevanta kostnader och avgifter bör ske individuellt. Värdepappersföretagen kan regelbundet lämna uppgifter i efterhand genom att bygga på befintliga rapporteringskrav, såsom skyldigheter för företag som utför andra handelsorder än portföljförvaltning, portföljförvaltning eller innehav av kunders finansiella instrument eller medel.

 83. Den information som ett värdepappersföretag måste lämna till kunder när det gäller kostnader och avgifter inbegriper information om betalningssätt eller fullgörande av kontrakt om tillhandahållande av investeringstjänster och alla andra kontrakt avseende det finansiella instrument som erbjuds. Därvid är betalningssättet i allmänhet relevant om ett kontrakt om ett finansiellt instrument avslutas genom kontantavveckling. Arrangemangen för fullgörande är i allmänhet relevanta om det finansiella instrumentet vid avslut kräver överlämning av aktier, obligationer, en warrant, guld eller ett annat instrument eller en annan råvara.

 84. I fråga om lämplighetsbedömning i enlighet med artikel 25.2 i direktiv 2014/65/EU och bedömningen av om produkten eller tjänsten är ändamålsenlig för kunden i enlighet med artikel 25.3 i samma direktiv, är det nödvändigt att göra klar skillnad mellan hur de olika bedömningarna ska tillämpas. Dessa bedömningar har olika syfte med hänsyn till vilka investeringstjänster de avser och har olika funktioner och egenskaper.

 85. Värdepappersföretag bör i lämplighetsrapporten inkludera och fästa kundernas uppmärksamhet på information om huruvida de rekommenderade tjänsterna eller instrumenten sannolikt kommer att kräva att den ickeprofessionella kunden gör en periodisk översyn av arrangemangen. Detta inbegriper situationer då det är troligt att en kund behöver få råd om att en investeringsportfölj ska återföras till den från början rekommenderade fördelningen när det finns en sannolikhet att portföljen kan avvika från målet för tillgångsallokering.

 86. För att ta hänsyn till marknadsutvecklingen och säkerställa samma nivå av investerarskyddet bör det klargöras att värdepappersföretag bör förbli ansvariga för att göra lämplighetsbedömningar när investeringsrådgivning eller portföljförvaltningstjänster tillhandahålls helt eller delvis genom ett automatiskt eller halvautomatiskt system.

 87. Enligt lämplighetsbedömningen i enlighet med kravet i artikel 25.2 i direktiv 2014/65/EU bör det också klargöras att värdepappersföretag bör göra en lämplighetsbedömning, inte bara när rekommendationer om att köpa ett finansiellt instrument lämnas, utan för alla beslut om att handla inklusive om de ska köpa, behålla eller sälja en investering.

 88. Vid tillämpningen av artikel 25.2 i direktiv 2014/65/EU kan en transaktion vara olämplig för en kund eller en presumtiv kund på grund av riskerna med de därtill hörande finansiella instrumenten, transaktionens typ, orderns särdrag eller handelns frekvens. Ett antal transaktioner som var för sig är lämpliga kan vara olämpliga om rekommendationen eller beslutet att handla fattas med en frekvens som inte ligger i kundens bästa intresse. När det gäller portföljförvaltning kan en transaktion också vara olämplig om den skulle leda till en portfölj med olämplig sammansättning.

 89. En portföljförvaltares rekommendation, anmodan eller råd till en kund som innebär att kunden bör ge portföljförvaltaren en befogenhet eller förändra den befogenhet som utgör gränserna för portföljförvaltarens diskretionära bedömning, bör detta betraktas som en rekommendation i den mening som avses i artikel 25.2 i direktiv 2014/65/EU.

 90. För att skapa rättssäkerhet och göra det möjligt för kunderna att bättre förstå hur de tjänster som tillhandahålls är beskaffade, bör värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster eller sidotjänster till kunder ingå ett skriftligt ramavtal med kunden, där företagets och kundens viktigaste rättigheter och skyldigheter anges.

 91. Denna förordning bör inte innehålla några krav på att de behöriga myndigheterna ska godkänna innehållet i ramavtalet mellan ett värdepappersföretag och dess kunder. Inte heller bör den förhindra dem från att godkänna detta, i den utsträckning ett sådant godkännande enbart är baserat på företagets uppfyllande av skyldigheterna enligt direktiv 2014/65/EU om att handla hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med sina kunders bästa intresse och att dokumentera uppgifter om värdepappersföretagens och deras kunders rättigheter och skyldigheter, samt övriga villkor som gäller när företagen tillhandahåller tjänster till sina kunder.

 92. De uppgifter ett värdepappersföretag är skyldigt att bevara bör vara anpassade till typen av verksamhet och de olika investeringstjänster och investeringsverksamheter som utförs, förutsatt att dokumenteringskraven i direktiv 2014/65/EU, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014, förordning (EU) nr 596/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/EU och i denna förordning är uppfyllda och att de behöriga myndigheterna kan utföra sina tillsynsuppgifter och vidta åtgärder för efterlevnad i syfte att säkerställa både investerarskyddet och marknadsintegriteten.

 93. Med tanke på betydelsen av rapporter och regelbundna meddelanden till alla kunder, och utvidgningen av artikel 25.6 i direktiv 2014/65/EU till att omfatta relationen till godtagbara motparter, bör de rapporteringskrav som fastställs i denna förordning tillämpas på alla kategorier av kunder. Med beaktande av karaktären på samspelet med godtagbara motparter bör värdepappersföretag tillåtas att ingå avtal om specifikt innehåll och tidpunkt för rapportering som skiljer sig från vad som gäller för icke-professionella och professionella kunder.

 94. Om ett värdepappersföretag som tillhandahåller portföljförvaltningstjänster är skyldigt att tillhandahålla kunder eller presumtiva kunder med information om de olika slags finansiella instrument som kan ingå i kundportföljen och om de olika slags transaktioner som kan utföras i dessa instrument, bör denna information separat ange om värdepappersföretaget har befogenhet att investera i finansiella instrument som inte har tagits upp till handel på en reglerad marknad, i derivat eller i icke-likvida eller mycket volatila instrument eller att genomföra blankning, förvärv med lånade medel, transaktioner för värdepappersfinansiering, eller någon annan transaktion som inbegriper marginalbetalningar, ställande av säkerheter eller valutarisker.

 95. Kunderna bör informeras om resultatutvecklingen för deras portfölj och värdeminskningen på deras ursprungliga investeringar. När det gäller portföljförvaltning, bör detta fastställas vid en depreciering på 10 %, och därefter i multiplar av 10 % av hela portföljens samlade värde och bör inte gälla för individuella innehav.

 96. Vid tillämpning av rapporteringskraven med avseende på portföljförvaltning avses med eventualförpliktelsetransaktion en transaktion som innebär en faktisk eller potentiell förpliktelse för kunden som överstiger kostnaden för att förvärva instrumentet.

 97. Vid tillämpning av bestämmelserna om rapportering till kunder bör en hänvisning till orderns typ tolkas som en hänvisning till dess status som limiterad order, börsorder eller en annan specifik ordertyp.

 98. Vid tillämpning av bestämmelserna om rapportering till kunder bör en hänvisning till orderns beskaffenhet tolkas som en hänvisning till order för att teckna sig för värdepapper eller att utnyttja en option eller liknande kundorder.

 99. När ett värdepappersföretag fastställer sina riktlinjer för utförande av ordern i enlighet med artikel 27.4 i direktiv 2014/65/EU, bör företaget bedöma den relativa betydelsen av de faktorer som nämns i artikel 27.1 i det direktivet, eller åtminstone fastställa ett förfarande genom vilket det bestämmer dessa faktorers relativa betydelse, så att företaget kan uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder. För att riktlinjerna ska få effekt bör värdepappersföretaget välja de handelsplatser som gör det möjligt för företaget att konsekvent uppnå bästa möjliga resultat vad gäller utförandet av kundorder. För att uppfylla de rättsliga förpliktelserna för bästa möjliga resultat kommer värdepappersföretagen, när de tillämpar kriterier för bästa möjliga resultat för professionella kunder, normalt inte att använda samma handelsplatser för transaktioner för värdepappersfinansiering som för andra transaktioner. Det beror på att transaktioner för värdepappersfinansiering används som en finansieringskälla mot ett åtagande att låntagaren lämnar tillbaka likvärdiga värdepapper vid en framtida tidpunkt och att villkoren för transaktioner för värdepappersfinansiering normalt fastställs bilateralt mellan motparterna innan ordern verkställs. Valet av handelsplatser för transaktioner för värdepappersfinansiering är därför mer begränsat än i fallet med andra transaktioner, eftersom det beror på de särskilda villkor som på förhand fastställs mellan motparterna och om det finns en särskild efterfrågan på dessa handelsplatser för de finansiella instrument som avses. Följaktligen bör det i de riktlinjer för utförande av order som värdepappersföretagen infört tas hänsyn till de särskilda egenskaperna i transaktioner för värdepappersfinansiering och en separat förteckning bör föras över de handelsplatser som används för transaktioner för värdepappersfinansiering. Ett värdepappersföretag bör tillämpa riktlinjerna för utförande på varje kundorder som det utför med avseende på att uppnå bästa möjliga resultat för kunden i enlighet med dessa riktlinjer.

 100. För att säkerställa att värdepappersföretagen, när de överför eller placerar kundernas order hos andra enheter för utförande, agerar i sina kunders bästa intresse i enlighet med artikel 24.1 i direktiv 2014/65/EU och artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU vad gäller att tillhandahålla ändamålsenlig information till kunder om företaget och dess tjänster, bör värdepappersföretag tillhandahålla kunder ändamålsenlig information om de fem största handelsplatserna för varje klass av finansiella instrument till vilka de överför eller placerar kundorder och till sina kunder lämna information om kvaliteten på utförandet, i enlighet med artikel 27.6 i direktiv 2014/65/EU och motsvarande genomförandeåtgärder. Värdepappersföretag som överför eller lägger order hos andra enheter för utförande får välja en enda enhet för utförande bara om de kan visa att detta gör det möjligt för dem att stadigvarande uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder och när de rimligen kan förvänta sig att den valda enheten kommer att göra det möjligt för dem att uppnå resultat för kunderna som är minst lika goda som de resultat som de rimligen skulle kunna förvänta sig av att använda alternativa enheter för utförande. Denna rimliga förväntan bör underbyggas av relevanta data som offentliggörs i enlighet med artikel 27 i direktiv 2014/65/EU eller genom internanalys som utförs av dessa värdepappersföretag.

 101. För att säkerställa att ett värdepappersföretag uppnår bästa möjliga resultat för kunden när det utför en ickeprofessionell kundorder där kunden inte har lämnat några specifika instruktioner, bör företaget beakta alla faktorer som gör det möjligt för företaget att uppnå bästa möjliga resultat med hänsyn till den totala ersättningen, dvs. priset på det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförandet. Snabbheten, sannolikheten för utförande och avslut, orderns storlek och egenskaper, marknadseffekten och alla övriga implicita transaktionskostnader bör bara ges företräde framför det omedelbara priset och de omedelbara kostnaderna när de bidrar till att uppnå bästa möjliga resultat med hänsyn till den totala betalningen för den icke-professionella kunden.

 102. Om ett värdepappersföretag utför en order enligt specifika instruktioner från en kund bör företaget bara anses ha uppfyllt sina skyldigheter i fråga om bästa utförande med avseende på den del eller aspekt av ordern som kundinstruktionerna avser. Det faktum att kunden har gett specifika instruktioner som omfattar en del eller en aspekt av ordern bör inte anses lösa värdepappersföretaget från dess skyldigheter i fråga om bästa utförande med avseende på andra delar eller aspekter av kundordern som inte omfattas av dessa instruktioner. Ett värdepappersföretag bör inte ge en kund incitament att ge det instruktioner om att utföra en order på ett särskilt sätt genom att det antingen uttryckligen anger eller underförstått antyder innehållet i instruktionen för kunden, om företaget rimligen bör vara medvetet om att en instruktion med ett sådant innehåll troligen kommer att hindra företaget från att uppnå bästa resultat för den kunden. Detta bör dock inte hindra ett företag från att uppmana en kund att välja mellan två eller flera angivna handelsplatser, förutsatt att dessa handelsplatser är förenliga med företagets riktlinjer för utförande.

 103. Om ett värdepappersföretag utför transaktioner för egen räkning med kunder bör detta betraktas som utförande av kundorder, och därför omfattas av kraven i direktiv 2014/65/EU och i denna förordning, särskilt kraven med avseende på bästa utförande. Om ett värdepappersföretag emellertid lämnar ett bud till en kund, och detta bud skulle uppfylla värdepappersföretagets skyldigheter i enlighet med artikel 27.1 i direktiv 2014/65/EU om företaget utförde transaktionen samtidigt som budet lämnades, bör i så fall företaget uppfylla samma skyldigheter om det utför budet efter det att kunden har godtagit budet, förutsatt att det, med hänsyn till de föränderliga marknadsvillkoren och den tid som löpt från det att budet lämnades till dess att det accepterades, inte är uppenbart föråldrat.

 104. Kravet på att uppnå bästa möjliga resultat när kundorder utförs gäller för alla typer av finansiella instrument. Med tanke på olikheterna i marknadsstrukturerna och i de finansiella instrumentens struktur kan det dock vara svårt att fastställa och tillämpa en enhetlig standard och ett enhetligt förfarande för bästa utförande som är gångbart och effektivt för alla kategorier av instrument. Skyldigheterna beträffande bästa utförande bör därför tillämpas på ett sådant sätt att hänsyn tas till de olika omständigheterna i samband med utförande av order som avser särskilda typer av finansiella instrument. När det exempelvis gäller bästa utförande kan man inte jämföra transaktioner med ett skräddarsytt OTC-instrument, som innebär ett unikt kontraktsförhållande som är skräddarsytt efter kundens och värdepappersföretagets behov, med transaktioner som avser aktier som handlas på centraliserade handelsplatser. Eftersom skyldigheter beträffande bästa utförande tillämpas på alla finansiella instrument, oavsett om de handlas på handelsplatser eller OTC, bör värdepappersföretag samla in relevanta marknadsdata för att kontrollera om det erbjudna OTC-priset till en kund är rättvist och bidrar till skyldigheten beträffande bästa möjliga utförande.

 105. Bestämmelserna i denna förordning om riktlinjerna för utförande påverkar inte ett värdepappersföretags allmänna skyldighet i enlighet med artikel 27.7 i direktiv 2014/65/EU att övervaka hur effektivt deras system och riktlinjer för utförande av order fungerar och regelbundet bedöma de handelsplatser som anges i riktlinjerna för utförande av order.

 106. I denna förordning bör det inte att krävas en dubblering av insatserna för bästa utförande mellan ett värdepappersföretag som tillhandahåller tjänsten att ta emot och vidarebefordra order eller portföljförvaltning och varje värdepappersföretag till vilket det värdepappersföretaget vidarebefordrar sina order för utförande.

 107. Skyldigheten att tillhandahålla bästa möjliga utförande av order enligt direktiv 2014/65/EU kräver att värdepappersföretagen vidtar alla lämpliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder. Kvaliteten på utförandet, som innefattar sådana aspekter som snabbhet och sannolikhet för utförande (verkställighetsgrad) samt möjlighet till och förekomst av prisförbättring, är en viktig faktor när det gäller bästa utförande. Hur tillgängliga, jämförbara och konsoliderade datauppgifterna är vad gäller kvaliteten på de olika handelsplatsernas utförande, är avgörande för om värdepappersföretagen och investerarna ska kunna identifiera de handelsplatser som tillhandahåller högsta kvalitet på utförandet för sina kunder. För att få bästa möjliga utföranderesultat för en kund bör värdepappersföretag jämföra och analysera relevanta data, däribland de som offentliggjorts i enlighet med artikel 27.3 i direktiv 2014/65/EU och motsvarande genomförandeåtgärder.

 108. Värdepappersföretag som utför order bör kunna inkludera en enda handelsplats i sina riktlinjer endast om de kan visa att detta gör det möjligt för dem att stadigvarande uppnå bästa möjliga utförande för sina kunder. Värdepappersföretag bör välja en enda handelsplats bara om de har skäl att misstänka att den utvalda handelsplatsen kommer att göra det möjligt för dem att få fram resultat för kunder som är minst lika bra som de resultat som de rimligen kunde förvänta sig av att använda alternativa handelsplatser. Denna rimliga förväntning måste understödjas genom relevanta data som offentliggjorts i enlighet med artikel 27 i direktiv 2014/65/EU eller från andra interna analyser som företagen utför.

 109. Omfördelning av transaktioner bör anses vara till nackdel för kunden om värdepappersföretaget eller en särskild kund ges otillbörligt företräde som en effekt av omfördelningen.

 110. Utan att det påverkar förordning (EU) nr 596/2014 bör kundorder, vid tillämpning av bestämmelserna i denna förordning om hantering av kundorder, inte behandlas som i övrigt jämförbara kundorder om de tas emot via olika medier och det inte är praktiskt möjligt för dem att hantera kundorderna fortlöpande. Dessutom bör ett värdepappersföretags användning av information avseende en ännu inte utförd kundorder för att handla för egen räkning i de finansiella instrument som kundordern avser, eller i därmed relaterade finansiella instrument, betraktas som missbruk av den informationen. Enbart det faktum att marknadsgaranter eller marknadsorgan, som auktoriserats att agera som motparter, begränsar sig till att bedriva sin legitima verksamhet att köpa och sälja finansiella instrument eller att personer, som auktoriserats att utföra order för tredje parts räkning, begränsar sig till att utföra en order på lämpligt sätt, bör dock inte i sig självt anses utgöra missbruk av information.

 111. Vid bedömningen av huruvida en marknad uppfyller de krav som anges i artikel 33.3 a i direktiv 2014/65/EU, att minst 50 % av de emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på marknaden är små och medelstora företag, bör behöriga myndigheter använda sig av ett flexibelt tillvägagångssätt när det gäller marknader som inte tidigare bedrivit någon affärsverksamhet, nybildade små och medelstora företag vars finansiella instrument har tagits upp till handel för en period på mindre än tre år och emittenter som bara utfärdar icke-aktierelaterade finansiella instrument.

 112. Med tanke på mångfalden handelsmodeller för befintliga MTF-plattformar med fokus på små och medelstora företag i unionen och för att säkerställa goda resultat för den nya kategorin tillväxtmarknad för små och medelstora företag är det ändamålsenligt att ge tillväxtmarknader för små och medelstora företag ett visst mått av flexibilitet vid bedömningen av om emittenterna är passande för deras handelsplats. En tillväxtmarknad för små och medelstora företag bör i vilket fall som helst inte ha regler som lägger större bördor på emittenter än de regler som gäller för emittenter på reglerade marknader.

 113. När det gäller innehållet i upptagandedokumentet som en emittent är skyldig att lägga fram vid första upptagandet till handel av värdepapper på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, där skyldigheten att offentliggöra ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG inte är tillämplig, är det passande att de behöriga myndigheterna har befogenhet att göra en diskretionär bedömning av huruvida de regler som fastställs av operatören för en tillväxtmarknad för små och medelstora företag ger investerarna den information de behöver. Medan det fulla ansvaret för de uppgifter som anges i upptagandedokumentet bör ligga hos emittenten, bör operatören av en tillväxtmarknad för små och medelstora företag fastställa hur upptagandedokumentet bör ses över på passande sätt. Detta bör inte nödvändigtvis innebära ett formellt godkännande från den behöriga myndigheten eller operatören.

 114. Emittenters offentliggörande av årsredovisningar och halvårsrapporter utgör en passande miniminivå för transparens som överensstämmer med rådande bästa praxis på befintliga marknader med inriktning på små och medelstora företag. När det gäller innehållet i de finansiella rapporterna bör operatören av en tillväxtmarknad för små och medelstora företag kunna föreskriva användning av internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards) eller tillåtna standarder för finansiell rapportering enligt lokala lagar och andra författningar, eller båda, för emittenter vilkas finansiella instrument handlas på en handelsplats. Tidsfrister för att offentliggöra finansiella rapporter bör vara mindre betungande än de som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG, eftersom tidsplaner som sträcker sig över längre tid förefaller bättre anpassade till de små och medelstora företagens villkor och behov.

 115. Eftersom reglerna om spridning av information om emittenter på reglerade marknader enligt direktiv 2004/109/EG skulle bli alltför betungande för emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag, är det passande att den webbplats som drivs av operatören för tillväxtmarknaden för små och medelstora företag blir en konvergenspunkt för investerare som söker information om emittenter som handlas på denna handelsplats. Ett offentliggörande på operatörens webbplats för tillväxtmarknaden för små och medelstora företag kan också ske genom att skapa en direktlänk till emittentens webbplats, om informationen offentliggörs där, om länken går direkt till den relevanta delen av emittentens webbplats, där investerarna lätt kan hitta gällande föreskrifter.

 116. Det är nödvändigt att ytterligare specificera när ett tillfälligt stopp för eller avförande från handel av ett finansiellt instrument sannolikt skulle förorsaka betydande skador på investerarens intresse eller för en väl fungerande marknad. Konvergens på detta område är nödvändig för att se till att marknadsaktörer i en medlemsstat där handel med finansiella instrument har skjutits upp eller finansiella instrument har avlägsnats inte missgynnas i förhållande till aktörerna på marknaden i en annan medlemsstat, där handeln fortfarande pågår.

 117. För att säkerställa nödvändig konvergens är det lämpligt att specificera den förteckning över omständigheter som innebär allvarlig skada för investerarnas intressen och för en väl fungerande marknad som skulle kunna ligga till grund för ett beslut av en nationell myndighet, en marknadsoperatör som driver en reglerad marknad eller ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör som driver en MTF- eller OTF-plattform att inte kräva att tillfälligt stoppa eller avföra ett finansiellt instrument från handel, eller att inte följa en anmälan om detta. Det är lämpligt att denna förteckning inte är uttömmande, eftersom den kommer att förse de behöriga nationella myndigheterna med en ram för utövandet av deras bedömning och den flexibilitet de behöver vid bedömningen av enskilda ärenden.

 118. I artiklarna 31.2 och 54.2 i direktiv 2014/65/EU krävs att värdepappersföretag och marknadsplatsoperatörer som driver en MTF- eller OTF-plattform och reglerade marknaders marknadsplatsoperatörer under vissa omständigheter omedelbart underrättar sina behöriga nationella myndigheter. Detta krav är avsett att säkerställa att de behöriga nationella myndigheterna kan fullgöra sina tillsynsuppgifter och informeras i god tid om relevanta incidenter som kan inverka negativt på marknadernas funktion och integritet. Information från operatörer som driver handelsplatser bör göra det möjligt för nationella behöriga myndigheter att identifiera och bedöma riskerna för marknaderna och deras deltagare samt reagera effektivt och vid behov vidta åtgärder.

 119. Det är lämpligt att upprätta en icke uttömmande förteckning över viktiga omständigheter där betydande överträdelser av reglerna för en handelsplats, otillbörliga marknadsförhållanden eller systemavbrott som rör ett finansiellt instrument kan förmodas, och därmed aktualiserar skyldigheten för operatörer som driver handelsplatser att omedelbart underrätta sina behöriga myndigheter i enlighet med vad som anges i artiklarna 31.2 och 54.2 i direktiv 2014/65/EU. För detta ändamål bör en hänvisning till ”reglerna för en handelsplats” förstås i vid mening och omfatta alla regler, avgöranden, beslut samt allmänna villkor i kontraktsförpliktelser mellan handelsplatsen och dess deltagare som innehåller villkoren för handel och tillträde till handelsplatsen.

 120. Vad gäller beteende som kan tyda på missbruk inom ramen för tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 596/2014 är det också ändamålsenligt att upprätta en icke uttömmande förteckning över signaler om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan som bör beaktas av den operatör som driver en handelsplats när den granskar transaktioner eller handelsorder för att bedöma huruvida skyldigheten att informera den berörda nationella behöriga myndigheten är tillämplig i enlighet med artiklarna 31.2 och 54.2 i direktiv 2014/65/EU. För detta ändamål bör en hänvisning till ”handelsorder” omfatta alla typer av order, inklusive ett första upptagande till handel, ändringar, uppdateringar och annulleringar av order, oavsett om de har utförts och oavsett vilket medel som använts för tillträde till handelsplatsen.

 121. Förteckningen över signaler om insiderhandel och marknadsmanipulation bör varken vara uttömmande eller avgörande för marknadsmissbruk eller försök till marknadsmissbruk, eftersom var och en av dessa signaler inte nödvändigtvis i sig själv utgör marknadsmissbruk eller försök till marknadsmissbruk. Transaktioner eller handelsorder som uppfyller en eller flera signaler kan utföras av legitima skäl eller i enlighet med reglerna på handelsplatsen.

 122. För att säkerställa transparens för marknadsaktörerna, samtidigt som man förhindrar marknadsmissbruk och bevarar konfidentialiteten och identiteten på positionsinnehavare, bör offentliggörande av en veckorapport med uppgifter om de totala positioner som innehas som avses i artikel 58.1 a i direktiv 2014/65/EU endast gälla kontrakt som handlas av ett visst antal personer över vissa storlekar, enligt vad som anges i denna förordning.

 123. För att säkerställa att marknadsdata tillhandahålls på rimlig affärsmässig grund på ett enhetligt sätt i unionen, anges i denna förordning de villkor som godkända publiceringsarrangemang och tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation måste uppfylla. Dessa villkor grundar sig på målet att säkerställa att skyldigheten att tillhandahålla marknadsdata enligt rimliga affärsvillkor är tillräckligt tydlig för att möjliggöra en effektiv och enhetlig tillämpning och samtidigt ta hänsyn till olika företagsmodeller och kostnadsstrukturen för leverantörer av marknadsdata.

 124. För att se till att avgifter för marknadsdata fastställs till en rimlig nivå, kräver skyldigheten att tillhandahålla uppgifter om marknaden på rimlig affärsmässig grund att priser står i rimlig proportion till kostnader för att producera och sprida dessa data. Utan att det påverkar tillämpningen av konkurrensreglerna, bör leverantörer av marknadsdata fastställa sina avgifter utifrån de kostnader de har samtidigt som de tillåts att erhålla en rimlig marginal, baserad på faktorer såsom rörelsevinstmarginal, avkastning på kostnader, avkastning på rörelsetillgångar och avkastning på kapital. Ifall leverantörer av marknadsdata ådrar sig gemensamma kostnader för tillhandahållande av data och tillhandahållande av andra tjänster, får kostnaderna för tillhandahållande av data innefatta en passande andel av kostnaderna för alla andra relevanta tjänster som tillhandahålls. Eftersom det är mycket komplicerat att fastställa de exakta kostnaderna, bör man istället använda kostnadsfördelning och kostnadsfördelningsmetoder och överlåta specificeringen av dessa kostnader till leverantörer av marknadsdata.

 125. Marknadsdata bör tillhandahållas på ett icke-diskriminerande sätt, vilket förutsätter att samma pris och andra villkor bör erbjudas alla kunder som befinner sig i samma kategori enligt offentliggjorda objektiva kriterier.

 126. För att göra det möjligt för dataanvändare att erhålla marknadsdata utan att behöva köpa andra tjänster, bör marknadsdata erbjudas separat från andra tjänster. För att undvika att dataanvändarna betalar mer än en gång för samma marknadsdata när de köper data från olika marknadsdatadistributörer, bör marknadsdata erbjudas per användare, såvida detta inte skulle leda till oproportionerligt stora kostnader för detta sätt att erbjuda dessa data mot bakgrund av omfattningen på och räckvidden av de marknadsdata som tillhandahölls för godkända publiceringsarrangemang och tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation.

 127. För att möjliggöra för dataanvändare och behöriga myndigheter att effektivt bedöma om marknadsdata tillhandahålls på rimlig affärsmässig grund är det nödvändigt att alla grundläggande villkor för tillhandahållandet offentliggörs för allmänheten. Leverantörerna av marknadsdata bör därför lämna information om sina avgifter och innehållet i marknadsdata och de metoder för kostnadsredovisning som använts för att fastställa sina kostnader, utan att behöva offentliggöra sina faktiska kostnader.

 128. Det är ändamålsenligt att fastställa kriterier för att bestämma när en reglerad marknads verksamhet, en MTF- eller OTF-plattform, är av väsentlig betydelse i en värdmedlemsstat, för att undvika att skapa en skyldighet för en reglerad marknad att ha kontakt med eller underställas mer än en behörig myndighet, om det annars inte skulle vara nödvändigt enligt direktiv 2014/65/EU. I fråga om MTF- eller OTF-plattformar är det passande att endast MTF- eller OTF-plattformar med en betydande marknadsandel anses vara av väsentlig betydelse, så att inte en eventuell omlokalisering eller förvärv av en ekonomiskt obetydlig MTF- eller OTF-plattform automatiskt medför upprättande av de samarbetsarrangemang som anges i artikel 79.2 i direktiv 2014/65/EU.

 129. Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan). Denna förordning bör således tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer, särskilt rätten till skydd av personuppgifter, näringsfrihet, rätten till konsumentskydd, rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol. All behandling av personuppgifter enligt denna förordning bör respektera de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och måste överensstämma med direktiven 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001.

 130. Esma, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010, har rådfrågats i tekniska frågor.

 131. För att göra det möjligt för behöriga myndigheter och värdepappersföretag att anpassa sig till de nya kraven i denna förordning, så att de kan tillämpas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, bör förordningens ikraftträdande anpassas till den dag då direktiv 2014/65/EU börjar tillämpas.

Kapitel I Tillämpningsområde

Artikel 1 Syfte och tillämpningsområde

1.Kapitel II och avsnitt 1–4, artiklarna 64.4 och 65 och avsnitt 6–8 i kapitel III och, i den utsträckning som de rör de bestämmelserna, kapitel I och kapitel VIII i denna förordning, ska gälla för förvaltningsbolag när de tillhandahåller tjänster i enlighet med artikel 6.4 i direktiv 2009/65/EG och artikel 6.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU.

Förordning (EU) 2021/1254

2.Hänvisningar till värdepappersföretag ska omfatta kreditinstitut och hänvisningar till finansiella instrument ska omfatta strukturerad inlåning vad gäller alla de krav som avses i artikel 1.3 och 1.4 i direktiv 2014/65/EU och deras tillämpningsföreskrifter i enlighet med denna förordning.

Artikel 2 Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

Relevant person: när det gäller ett värdepappersföretag, någon av följande personer:

 1. En styrelseledamot, en delägare eller motsvarande, chef eller anknutet ombud till företaget,

 2. en styrelseledamot, delägare eller motsvarande, eller chef för ett anknutet ombud till företaget,

 3. en av företagets eller det anknutna ombudets anställda, liksom alla andra fysiska personer vars tjänster ställs till förfogande för företaget eller företagets anknutna ombud och som står under företagets eller det anknutna ombudets kontroll och som deltar i företagets tillhandahållande av investeringstjänster och utförande av investeringsverksamhet, eller

 4. en fysisk person som, inom ramen för ett entreprenadavtal, direkt deltar i tillhandahållandet av tjänster till värdepappersföretaget eller till dess anknutna ombud inom ramen för ett entreprenadavtal i syfte att tillhandahålla investeringstjänster och utföra investeringsverksamhet för företagets räkning.

2.

Finansanalytiker: en relevant person som tar fram investeringsanalysunderlaget.

3.

Utkontraktering: ett arrangemang i någon form mellan ett värdepappersföretag och en tjänsteleverantör genom vilket tjänsteleverantören utför en process, en tjänst eller en verksamhet som annars skulle ha utförts av värdepappersföretaget självt.

3a.

Person med vilken en relevant person har ett släktskapsförhållande: någon av följande personer:

 1. Den relevanta personens maka/make eller en person som i enlighet med nationell lagstiftning betraktas som likställd med maka/make.

 2. Ett minderårigt barn eller styvbarn till den relevanta personen.

 3. Alla andra släktingar till den relevanta personen som har delat den personens hushåll under minst ett år den dag då transaktionen mellan de berörda personerna äger rum.

4.

Transaktion för värdepappersfinansiering: transaktion för värdepappersfinansiering enligt definitionen i artikel 3.11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2365.

5.

Ersättning: alla former av betalningar eller finansiella eller icke-finansiella förmåner som företag direkt eller indirekt har beviljat relevanta personer för tillhandahållandet av investeringstjänster eller sidotjänster till kunder.

6.

Råvara: varje vara av fungibel natur som kan levereras, inklusive metaller samt malm och legeringar av dessa, jordbruksprodukter och energi exempelvis i form av elektricitet.

7.

Hållbarhetspreferenser: en kunds eller presumtiv kunds val om huruvida någon av följande finansiella produkter ska integreras i kundens investeringsstrategi:

 1. Ett finansiellt instrument i fråga om vilket kunden eller den presumtiva kunden bestämmer att en viss minimiandel ska investeras i miljömässigt hållbara investeringar enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852.

 2. Ett finansiellt instrument i fråga om vilket kunden eller den presumtiva kunden bestämmer att en viss minimiandel ska investeras i hållbara investeringar enligt definitionen i artikel 2.17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088.

 3. Ett finansiellt instrument som beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i fråga om vilket kunden eller den presumtiva kunden bestämmer vilka kvalitativa eller kvantitativa inslag som ska påvisa att så sker.

8.

Hållbarhetsfaktorer: hållbarhetsfaktorer enligt definitionen i artikel 2.24 i förordning (EU) 2019/2088.

9.

Hållbarhetsrisk: hållbarhetsrisk enligt definitionen i artikel 2.22 i förordning (EU) 2019/2088.

Förordning (EU) 2021/1253

Artikel 3 Villkor tillämpliga på tillhandahållandet av information

1.Om det enligt detta direktiv krävs att information ska tillhandahållas på ett varaktigt medium enligt definitionen i artikel 4.1.62 i direktiv 2014/65/EU ska värdepappersföretagen endast tillåtas tillhandahålla den informationen på ett annat varaktigt medium än papper om följande villkor är uppfyllda:

 1. Tillhandahållandet av den informationen på det mediet är lämpligt för det sammanhang i vilket affärsverksamheten mellan företaget och kunden bedrivs eller kommer att bedrivs, och

 2. den person till vilken informationen ska tillhandahållas, när det finns en valmöjlighet mellan information på papper eller på det andra varaktiga mediet, uttryckligen väljer tillhandahållande av informationen på det andra mediet.

2.Om ett värdepappersföretag enligt artikel 46, 47, 48, 49, 50 eller 66.3 i denna förordning tillhandahåller en kund information via en webbplats och den informationen inte riktas personligen till kunden ska värdepappersföretag säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

 1. Tillhandahållandet av den informationen på det mediet är lämpligt för det sammanhang i vilket handeln mellan företaget och kunden bedrivs eller kommer att bedrivas,

 2. kunden måste uttryckligen samtycka till att informationen tillhandahålls i den formen,

 3. kunden måste underrättas elektroniskt om webbadressen, och var på webbplatsen informationen finns tillgänglig,

 4. informationen måste vara aktuell, och

 5. informationen måste fortlöpande finnas tillgänglig via den webbplatsen under en så lång tidsperiod som kunden rimligtvis kan behöva för att ta del av den.

3.Vid tillämpning av denna artikel ska tillhandahållandet av information via elektronisk kommunikation anses vara lämplig för det sammanhang i vilket handeln mellan företaget och kunden bedrivs, eller ska bedrivas, ide fall det finns belägg för att kunden har regelbunden tillgång till Internet. Om kunden har lämnat en e-postadress i syfte att utföra den handeln ska betraktas som ett sådant bevis.

Artikel 4 Tillhandahållande av investeringstjänst på tillfällig grund (Artikel 2.1 i direktiv 2014/65/EU)

Vid tillämpning av undantaget i artikel 2.1 c i direktiv 2014/65/EU, ska en investeringstjänst anses erbjuden på tillfällig grund under utövandet av en yrkesmässig verksamhet om följande villkor är uppfyllda:

 1. En nära och verklig anknytning finns mellan yrkesverksamheten och tillhandahållandet av investeringstjänsten till samma kund, så att investeringstjänsten kan betraktas som komplement till den huvudsakliga yrkesverksamheten,

 2. tillhandahållandet av investeringstjänster till kunderna till den huvudsakliga yrkesverksamheten syftar inte till att utgöra en systematisk inkomstkälla för den person som tillhandahåller yrkesverksamheten, och

 3. personen som tillhandahåller yrkesverksamheten marknadsför inte eller främjar inte på annat sätt sin förmåga att tillhandahålla investeringstjänster, utom när dessa anges för kunder som ett komplement till den huvudsakliga yrkesverksamheten.

Artikel 5 Grossistenergiprodukter som måste avvecklas fysiskt (Artikel 4.1.2 i direktiv 2014/65/EU)

1.Vid tillämpning av avsnitt C.6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU måste en grossistenergiprodukt fysiskt avvecklas om samtliga följande villkor är uppfyllda:

 1. Den innehåller bestämmelser som säkerställer att avtalsparterna har inrättat proportionella arrangemang för att kunna leverera eller motta leverans av den underliggande råvaran; ett avtal om avstämning med den systemansvarige för överföringssystemet på el- och gasområdet ska betraktas som ett proportionellt arrangemang om parterna i avtalet är skyldiga att säkerställa den fysiska leveransen av el eller gas,

 2. den inför ovillkorliga, obegränsade och bindande skyldigheter för parterna i avtalet att leverera och ta emot leverans av den underliggande råvaran,

 3. den tillåter inte endera parten att ersätta fysisk leverans med kontantavräkning, och

 4. skyldigheterna enligt avtalet inte kan kvittas mot åtaganden från andra avtal mellan de berörda parterna, utan att det påverkar rättigheterna för parterna i avtalet att netta sina kontantbetalningsskyldigheter.

Vid tillämpning av led d, ska operativ nettning i el- och gasmarknader inte betraktas som kvittning av förpliktelser enligt ett avtal mot förpliktelser från andra avtal.

2.Operativ nettning ska förstås som varje nominering av el- och gaskvantiteter som ska matas in i ett nät till följd av regelkrav eller begäran av en systemansvarig för överföringssystemet enligt definitionen i artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG för ett företag med motsvarande uppgifter som en som en systemansvarig för överföringssystem på nationell nivå. Allt utseende av kvantiteter baserade på operativ nettning får inte lämnas till avtalsparterna enligt eget avgörande.

3.Vid tillämpning av avsnitt C.6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, ska force majeure inkludera varje exceptionell händelse eller alla eventuella omständigheter som ligger utanför de avtalsslutande parternas kontroll, som avtalsparterna inte rimligen kunde ha förutsett eller undvikit genom att iaktta lämplig och rimlig tillbörlig aktsamhet och som förhindrar en avtalspart eller båda avtalsparter från att fullgöra sina avtalsförpliktelser.

4.Vid tillämpning av avsnitt C.6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU ska bona fide oförmåga att avveckla inkludera varje händelse eller rad omständigheter, som inte uppfyller kraven på force majeure i den mening som avses i punkt 3, vilka är objektivt och uttryckligen definierade i avtalsvillkoren, för en eller båda avtalsparterna, som handlar i god tro, att inte fullgöra sina avtalsförpliktelser.

5.Förekomsten av force majeure eller bona fide oförmåga att avveckla avsättning ska inte förhindra att ett avtal betraktas som ”fysiskt avvecklat” i den mening som avses i stycke C.6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU

6.Förekomsten av obeståndsklausuler som föreskriver att en part har rätt till ekonomisk ersättning vid uteblivet eller bristande uppfyllande av avtalet ska inte förhindra att avtalet betraktas som ”fysiskt avvecklat” i den mening som avses i avsnitt C.6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU.

7.Leveransmetoderna för de avtal som betraktas som ”fysiskt avvecklade” i den mening som avses i avsnitt C.6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU ska minst omfatta följande:

 1. Fysisk leverans av de relevanta råvarorna i sig.

 2. Utlämnande av en handling som ger rättigheter av ägarrättslig natur till de relevanta varugrupperna eller den relevanta kvantiteten av de berörda varorna.

 3. Andra metoder för att genomföra överföringen av rättigheter av äganderättslig natur vad gäller den relevanta kvantiteten av varor utan att fysiskt leverera dem, inklusive anmälan, schemaläggning eller nominering till operatören av ett energiförsörjningsnät, som ger mottagaren rätt till den relevanta varukvantiteten.

Artikel 6 Energiderivatkontrakt som avser olja och kol och grossistenergiprodukter (Artikel 4.1.2 i direktiv 2014/65/EU)

1.Vid tillämpning av avsnitt C.6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, ska energiderivatavtal som avser olja vara kontrakt med all slags mineraloljor och petroleumgaser, vare sig i flytande form eller i gasform, inklusive produkter, komponenter och derivat av olja och drivmedel, inklusive sådana med biobränsletillsatser som underliggande tillgång.

2.Vid tillämpning av avsnitt C.6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, ska energiderivatkontrakt som avser kol vara kontrakt med kol, definierad som ett svart eller mörkbrunt brännbart mineralämne bestående av karboniserat vegetabiliskt ämne, använt som bränsle, som underliggande tillgång.

3.Vid tillämpning av avsnitt C.6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU ska derivatkontrakt som har de egenskaper som kännetecknar grossistenergiprodukter enligt definitionen i artikel 2.4 i förordning (EU) nr 1227/2011 vara derivatkontrakt med el eller naturgas som underliggande tillgång i enlighet med leden b och d i artikel 2.4 i den förordningen.

Artikel 7 Övriga finansiella derivatinstrument (Artikel 4.1.2 i direktiv 2014/65/EU)

1.Ett kontrakt som inte är ett avistakontrakt i enlighet med punkt 2 och som inte har kommersiella ändamål i enlighet med av punkt 4, ska vid tillämpningen av avsnitt C.7 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU anses ha samma egenskaper som andra finansiella derivatinstrument om det uppfyller följande villkor:

 1. Det uppfyller ett av följande kriterier:

  1. Det handlas på en handelsplatts i tredje land som fyller en liknande funktion som en reglerad marknad, en MTF- eller OTF-plattform,

  2. det anges uttryckligen att instrumentet ska handlas på eller omfattas av reglerna på en reglerad marknad, en MTF eller OTF-plattform eller en sådan handelsplats i tredjeland, eller

  3. det motsvarar ett kontrakt som handlas på en reglerad marknad, en MTF-plattform, en OTF-plattform eller ett tredjelands handelsplats, med avseende på priset, börsposten, leveransdatum och andra avtalsvillkor.

 2. Det är standardiserat så att priset, börsposten, leveransdatumet eller andra villkor huvudsakligen bestäms med hänvisning till löpande offentliggjorda priser, standardbörsposter eller standardiserade leveransdatum.

2.Vid tillämpningen av punkt 1 ska ett avistakontrakt vara ett kontrakt för försäljningen av en råvara, tillgång eller rättighet där det i villkoren anges att leverans planeras att ske under den längre av följande perioder:

 1. Två handelsdagar, eller

 2. den period som är allmänt accepterad på marknaden som normala leveransperioden för den råvaran, tillgången eller rättigheten.

Ett kontrakt ska dock inte anses utgöra ett avistakontrakt ifall det, oberoende av de uttryckliga kontraktsvillkoren, föreligger en överenskommelse mellan avtalsparterna om att leveransen av den underliggande tillgången ska senareläggas och inte genomföras under den period som avses i punkt 2.

3.Vid tillämpning av avsnitt C.10 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG ska ett derivatkontrakt som är hänförligt till en underliggande tillgång som avses det avsnittet eller i artikel 8 i denna förordning anses ha de egenskaper som kännetecknar andra derivatinstrument om ett av följande villkor är uppfyllt:

 1. Kontraktet avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant om en eller flera parter väljer detta, utom på grund av fallissemang eller annan avvecklingshändelse.

 2. Det handlas på en reglerad marknad, en MTF- eller OFT-plattform, eller en handelsplats i tredje land som fyller en liknande funktion som en reglerad marknad, MTF- eller OTF-plattform.

 3. Kontraktet uppfyller villkoren enligt punkt 1.

4.Ett kontrakt ska anses ha kommersiella ändamål vid tillämpning av avsnitt C.7 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU och inte ha samma egenskaper som andra finansiella derivatinstrument vid tillämpning av avsnitt 7 och 10 i den bilagan, om följande villkor är uppfyllda:

 1. Det ingås med eller av en operatör eller förvaltare av ett energiöverföringsnät, energiutjämningssystem eller rörledningsnät, och

 2. det är nödvändigt att upprätthålla balans mellan tillgång och användning av energi vid en given tidpunkt, även då den reservkapacitet som kontrakterats av en systemansvarig för elöverföringen enligt definitionen i artikel 2.4 i direktiv 2009/72/EG överförs från en förhandskvalificerad leverantör av utjämningstjänster till en annan förhandskvalificerad leverantör av utjämningstjänster med samtycke av den berörda systemansvarige för överföringen.

Artikel 8 Derivat enligt avsnitt C.10 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU (Artikel 4.1.2 i direktiv 2014/65/EU)

Utöver derivatkontrakt som uttryckligen nämns i stycke C.10 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU ska ett derivatkontrakt omfattas av bestämmelserna i det avsnittet om det uppfyller de kriterier som anges i det avsnittet och i artikel 7.3 i denna förordning och den avser något av följande:

 1. Bandbredd på telekomområdet.

 2. Lagringskapacitet för råvaror.

 3. Överförings- eller transportkapacitet avseende råvaror, via antingen kabel, rörledning eller annat sätt med undantag av överföringsrättigheter som avser elektricitetsöverföring som överskrider elområdeskapaciteter när de, på primärmarknaden, kontrakteras med eller av en systemansvarig för överföringen eller personer som agerar som tjänsteleverantörer på deras vägnar och för att tilldela överföringskapacitet.

 4. En utsläpprätt, ett lån, ett tillstånd, enrättighet eller liknande tillgång som är direkt kopplad till leverans, distribution eller förbrukning av energi från förnybara källor, utom om kontraktet redan omfattas av tillämpningsområdet för avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU.

 5. En geologisk, miljörelaterad eller annan fysisk variabel, utom om kontraktet rör enheter som erkänts uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG.

 6. Andra utbytbara tillgångar eller rättigheter som kan överföras, utom rättigheter att erhålla tjänster.

 7. Ett index eller mått som avser priset eller värdet av, eller transaktionsvolymen för, en tillgång, rättighet, tjänst eller skyldighet.

 8. Ett index eller mått baserat på försäkringsmatematisk statistik.

Artikel 9 Investeringsrådgivning (Artikel 4.1.4 i direktiv 2014/65/EU)

Vid tillämpning av definitionen på ”investeringsrådgivning” i artikel 4.1.4 i direktiv 2014/65/EU ska en personlig rekommendation avse en rekommendation som ges till en person i dennes egenskap av investerare eller presumtiv investerare, eller i dennes egenskap av ombud för en investerare eller presumtiv investerare.

Den rekommendationen ska presenteras som lämplig för personen i fråga eller vara baserad på en bedömning av den berörda personens omständigheter, och ska utgöra en rekommendation att vidta en av följande rad åtgärder:

 1. Att köpa, sälja, teckna sig för, byta, lösa in, behålla eller garantera ett särskilt finansiellt instrument, eller

 2. att utnyttja eller inte utnyttja en rätt som ett visst finansiellt instrument ger att köpa, sälja, teckna sig för, byta eller lösa in ett finansiellt instrument.

En rekommendation ska inte anses utgöra en personlig rekommendation om den uteslutande sänds ut via distributionskanaler eller till allmänheten.

Artikel 10 Egenskaper hos andra derivatkontrakt som avser valutor

1.Vid tillämpning av avsnitt C.4 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, ska andra derivatkontrakt som avser en valuta inte vara ett finansiellt instrument om kontraktet är ett av följande:

 1. Ett avistakontrakt i den mening som avses i punkt 2 i denna artikel

 2. Ett betalningsmedel som

  1. måste avvecklas fysiskt på annat sätt än genom fallissemang eller någon annan uppsägningshändelse,

  2. ingås av minst en person som inte är en finansiell motpart i den mening som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012,

  3. det ingås avtal om i syfte att underlätta betalning för identifierbara varor, tjänster eller direktinvestering, eller

  4. inte handlas på en handelsplats.

2.Vid tillämpningen av punkt 1 ska ett avistakontrakt vara ett kontrakt för växling av en valuta mot en annan valuta på de villkor som anger att leverans planeras att ske under den längre av följande perioder:

 1. 2 handelsdagar för varje par av de viktiga valutor som anges i punkt 3.

 2. För varje par av valutor där minst en valuta inte är en viktig valuta, den längre perioden av antingen 2 handelsdagar eller den period som på marknaden är allmänt accepterad för det valutaparet som den normala leveransperioden.

 3. Om kontraktet för växlingen av de valutorna används i det huvudsakliga syftet att sälja eller köpa ett överlåtbart värdepapper eller en fondföretagsandel, den kortare perioden av antingen den period som på marknaden är allmänt accepterad för avveckling av det överlåtbara värdepapperet eller en fondföretagsandel som den normala leveransperioden eller 5 handelsdagar.

Ett kontrakt ska dock inte anses utgöra ett avistakontrakt ifall det, oberoende av de uttryckliga kontraktsvillkoren, föreligger en överenskommelse mellan avtalsparterna om att valutaleveransen ska senareläggas och inte genomföras under den period som anges i punkt 1.

3.De viktigaste valutorna vid tillämpning av punkt 2 ska endast inkludera US-dollarn, euron, den japanska yenen, pund sterling, schweiziska franc, australiska dollar, kanadensiska dollar, Hongkong dollar, den svenska kronan, nyzeeländska dollar, Singapore dollar, den norska kronan, den mexikanska peson, den kroatiska kunan, den bulgariska leven, den danska kronan, den tjeckiska korunan, den ungerska forinten, den polska zlotyn och rumänska leu.

4.Vid tillämpningen av punkt 2 ska en handelsdag betyda varje dag med normal handel i jurisdiktionen i båda valutor som växlas enligt växlingskontraktet för dessa valutor samt i jurisdiktionen för ett tredjelands valuta om något av följande villkor är uppfyllt:

 1. Växlingen av dessa valutor inbegriper att räkna om dem genom den tredje valutan för likviditetsändamål, eller

 2. den normala leveranstiden för växlingen av de valutorna hänvisar till jurisdiktionen för den tredje valutan.

Artikel 11 Penningmarknadsinstrument (Artikel 4.1.17 i direktiv 2014/65/EU)

Penningmarknadsinstrument enligt artikel 4.1.17 i direktiv 2014/65/EU ska inbegripa statsskuldväxlar, bankcertifikat, företagscertifikat och andra instrument med väsentligen likvärdiga kännetecken när dessa har följande egenskaper:

 1. De har ett värde som kan fastställas när som helst.

 2. De inte är derivat.

 3. De har en löptid vid emissionstillfället på högst 397 dagar.

Artikel 12 Systematiska internhandlare för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument (Artikel 4.1.20 i direktiv 2014/65/EU)

Ett värdepappersföretag ska anses vara en systematisk internhandlare enligt artikel 4.1.20 i direktiv 2014/65/EU med avseende på varje aktie, depåbevis, börshandlade fond, certifikat och andra liknande finansiellt instrument där det handlar för egen räkning enligt följande kriterier:

 1. I en frekvent och systematisk omfattning i det finansiella instrument för vilket det finns en likvid marknad enligt definitionen i artikel 2.1.17 b i förordning (EU) nr 600/2014 där under de senaste 6 månaderna

  1. antalet OTC-transaktioner som utförts för egen räkning när det utför kundorder är lika med eller större än 0,4 % av det totala antalet transaktioner i det relevanta finansiella instrumentet som utförs i unionen på en handelsplats eller OTC under samma period,

  2. de OTC-transaktioner som värdepappersföretaget genomför för egen räkning när det utför kundorder i det relevanta finansiella instrumentet sker i genomsnitt dagligen,

 2. i en frekvent och systematisk omfattning i det finansiella instrument för vilket det inte finns en likvid marknad enligt definitionen i artikel 2.1.17 b i förordning (EU) nr 600/2014 där under de senaste 6 månaderna de OTC-transaktioner som genomförs av värdepappersföretaget för egen räkning när det utför kundorder sker i genomsnitt dagligen,

 3. i en väsentlig omfattning i det finansiella instrument där storleken på OTC-handeln som värdepappersföretaget genomfört för egen räkning vid utförande av kundorder, under de senaste 6 månaderna, är lika med eller större än antingen

  1. 15 % av den totala omsättningen i det finansiella instrumentet som utförts av värdepappersföretaget för egen eller för kunders räkning och som utförs på en handelsplats eller OTC-plattform, eller

  2. 0,4 % av den totala omsättningen i det finansiella instrumentet i unionen på en handelsplats eller OTC-plattform.

Artikel 13 Systematiska interhandlare för obligationer (Artikel 4.1.20 i direktiv 2014/65/EU)

Ett värdepappersföretag ska anses vara en systematisk internhandlare i enlighet med artikel 4.1.20 i direktiv 2014/65/EU med avseende på alla obligationer som tillhör ett obligationsslag som emitterats av samma företag eller av varje annat företag inom samma koncern där det, med avseende på varje sådan obligation, handlar för egen räkning enligt följande kriterier:

 1. I en frekvent och systematisk omfattning i en obligation för vilken det finns en likvid marknad enligt definitionen i artikel 2.1.17 a i förordning (EU) nr 600/2014 där under de senaste 6 månaderna

  1. antalet OTC-transaktioner som värdepappersföretaget utfört för egen räkning när det utfört kundorder är lika med eller större än 2,5 % av det totala antalet transaktioner i den relevanta obligationen som utförs i unionen på en handelsplats eller OTC-plattform under samma period,

  2. de OTC-transaktioner som värdepappersföretaget genomfört för egen räkning när det utfört kundorder i det relevanta finansiella instrumentet sker i genomsnitt en gång i veckan,

 2. i en frekvent och systematisk omfattning i en obligation för vilken det inte finns en likvid marknad enligt definitionen i artikel 2.1.17 a i förordning (EU) nr 600/2014 där under de senaste 6 månaderna de OTC-transaktioner som genomförts av värdepappersföretaget för egen räkning när det utfört kundorder sker i genomsnitt en gång i veckan,

 3. i en väsentlig omfattning i en obligation där storleken på OTC-handeln som värdepappersföretaget genomfört för egen räkning när det utfört kundorder, under de senaste 6 månaderna, är lika med eller större än något av följande:

  1. 25 % av den totala omsättningen i den obligationen som utförts av värdepappersföretaget för egen eller för kunders räkning och utförts på en handelsplats eller OTC-plattform.

  2. 1 % av den totala omsättningen i den obligationen som utförts i unionen på en handelsplats eller OTC-plattform.

Artikel 14 Systematiska internhandlare för strukturerade finansiella produkter (Artikel 4.1.20 i direktiv 2014/65/EU)

Ett värdepappersföretag ska anses vara en systematisk internhandlare i enlighet med artikel 4.1.20 i direktiv 2014/65/EU med avseende på alla strukturerade finansiella produkter som tillhör en klass strukturerade finansiella produkter som emitterats av samma företag eller av varje annat företag inom samma koncern där det, med avseende på varje sådan strukturerad finansiell produkt, handlar som det handlar med för egen räkning enligt följande kriterier:

 1. I en frekvent och systematisk omfattning i en strukturerad finansiell produkt för vilken det finns en likvid marknad enligt definitionen i artikel 2.1.17 a i förordning (EU) nr 600/2014 där under de senaste 6 månaderna

  1. antalet OTC-transaktioner som värdepappersföretaget genomfört för egen räkning när det utför kundorder är lika med eller större än 4 % av det totala antalet transaktioner i det relevanta strukturerade finansiella instrumentet som utförts i unionen på en handelsplats eller OTC-plattform under samma period,

  2. de OTC-transaktioner som värdepappersföretaget genomför för egen räkning när det utför kundorder i det relevanta finansiella instrumentet i genomsnitt görs en gång i veckan,

 2. i en frekvent och systematisk omfattning i en strukturerad finansiell produkt för vilken det inte finns en likvid marknad enligt definitionen i artikel 2.1.17 a i förordning (EU) nr 600/2014 där under de senaste 6 månaderna de OTC-transaktioner som genomförts av värdepappersföretaget för egen räkning när det utfört kundorder i genomsnitt görs en gång i veckan,

 3. i en väsentlig omfattning i en strukturerad finansiell produkt där antalet OTC-transaktioner som värdepappersföretaget genomfört för egen räkning när det utfört kundorder, under de senaste 6 månaderna, är lika med eller större än antingen

  1. 30 % av den totala nominella handeln i den strukturerade finansiella produkten som utförts av värdepappersföretaget för egen eller för kunders räkning och som utförts på en handelsplats eller OTC-plattform, eller

  2. 2,25 % av den totala nominella handeln i den strukturerade finansiella produkten som utförs i unionen på en handelsplats eller OTC-plattform.

Artikel 15 Systematiska interhandlare för derivat (Artikel 4.1.20 i direktiv 2014/65/EU)

Ett värdepappersföretag ska anses vara en systematisk internhandlare i enlighet med artikel 4.1.20 i direktiv 2014/65/EU med avseende på alla derivat som tillhör en klass av derivat där värdepappersföretaget, med avseende på varje sådant derivat, handlar för egen räkning enligt följande kriterier:

 1. I en frekvent och systematisk omfattning i ett derivat för vilket det finns en likvid marknad enligt definitionen i artikel 2.1.17 a i förordning (EU) nr 600/2014 där under de senaste 6 månaderna

  1. antalet OTC-transaktioner som värdepappersföretaget genomfört för egen räkning när det utfört kundorder är lika med eller större än 2,5 % av det totala antalet transaktioner i den relevanta derivatklassen som utförs i unionen på en handelsplats eller OTC-plattform under samma period,

  2. de OTC-transaktioner som värdepappersföretaget genomfört för egen räkning när det utfört kundorder i denna derivatklass i genomsnitt görs en gång i veckan,

 2. i en frekvent och systematisk omfattning i en derivatprodukt för vilken det inte finns en likvid marknad enligt definitionen i artikel 2.1.17 a i förordning (EU) nr 600/2014 där under de senaste 6 månaderna de OTC-transaktioner som genomförts av värdepappersföretaget för egen räkning när det utfört kundorder i genomsnitt görs en gång i veckan,

 3. i en väsentlig omfattning i ett derivat där antalet OTC-transaktioner som värdepappersföretaget genomfört för egen räkning när det utfört kundorder, under de senaste 6 månaderna, är lika med eller större än antingen

  1. 25 % av den totala nominella handeln i den derivatklassen som utförts av värdepappersföretaget för egen eller för kunders räkning och som utförts på en handelsplats eller OTC-plattform, eller

  2. 1 % av den totala nominella handeln i den derivatklassen som utförts i unionen på en handelsplats eller OTC-plattform.

Artikel 16 Systematiska interhandlare för emissionsrätter (Artikel 4.1.20 i direktiv 2014/65/EU)

Ett värdepappersföretag ska anses vara en systematisk internhandlare i enlighet med artikel 4.1.20 i direktiv 2014/65/EU med avseende på alla utsläppsrätter där värdepappersföretaget, med avseende på varje sådant instrument, handlar för egen räkning enligt följande kriterier:

 1. I en frekvent och systematisk omfattning i en utsläppsrätt för vilken det finns en likvid marknad enligt definitionen i artikel 2.1.17 a i förordning (EU) nr 600/2014 där under de senaste 6 månaderna

  1. antalet OTC-transaktioner som värdepappersföretaget genomfört för egen räkning när det utfört kundorder är lika med eller större än 4 % av det totala antalet transaktioner i den relevanta slaget av utsläppsrätter som utförs i unionen på en handelsplats eller OTC-plattform under samma period,

  2. de OTC-transaktioner som värdepappersföretaget genomfört för egen räkning när det utfört kundorder i detta slag av utsläppsrätter i genomsnitt görs en gång i veckan,

 2. i en frekvent och systematisk omfattning i en utsläppsrätt för vilken det inte finns en likvid marknad enligt definitionen i artikel 2.1.17 a i förordning (EU) nr 600/2014 där under de senaste 6 månaderna de OTC-transaktioner som genomförts av värdepappersföretaget för egen räkning i det relevanta slaget av utsläppsrätter när det utfört kundorder i genomsnitt görs en gång i veckan,

 3. ett värdepappersföretag handlar för egen räkning i en väsentlig omfattning i en utsläppsrätt där antalet OTC-transaktioner som värdepappersföretaget genomfört för egen räkning vid utförande av kundorder, under de senaste 6 månaderna, är lika med eller större än antingen

  1. 30 % av den totala nominella handeln i det slaget av emissionsrätter som utförts av värdepappersföretaget för egen eller för kunders räkning och som utförts på en handelsplats eller OTC-plattform, eller

  2. 2,25 % av den totala nominella handeln i det slaget av emissionsrätter som utförts i unionen på en handelsplats eller OTC-plattform.

Artikel 16a Deltagande i matchningssystem

Ett värdepappersföretag ska inte anses bedriva handel för egen räkning i den mening som avses i artikel 4.1.20 i direktiv 2014/65/EU om detta värdepappersföretag deltar i matchningssystem med enheter utanför den egna gruppen i avsikt att utföra, eller om det därigenom faktiskt utför, de facto riskfria rygg-mot-rygg-transaktioner i ett visst finansiellt instrument utanför en handelsplats.

Förordning (EU) 2017/2294

Artikel 17 Relevanta bedömningsperioder (Artikel 4.1.20 i direktiv 2014/65/EU)

Villkoren i artiklarna 12–16 ska bedömas kvartalsvis på grundval av uppgifter från de senaste 6 månaderna. Bedömningsperioden ska starta den första arbetsdagen i januari, april, juli och oktober.

Nyligen emitterade instrument ska endast beaktas vid bedömningen om historiska statistiska uppgifter täcker en period av minst tre månader när det gäller aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och sex veckor när det gäller obligationer, strukturerade finansiella produkter och derivat.

Artikel 18 Algoritmisk handel (Artikel 4.1.39 i direktiv 2014/65/EU)

I syfte att ytterligare specificera definitionen av algoritmisk handel i enlighet med artikel 4.1.39 i direktiv 2014/65/EU, ska ett system anses ha inget eller begränsat mänskligt ingripande där, för varje order- eller budgenerationsprocess eller varje process för att optimera orderutförande, ett automatiserat system fattar beslut på alla stadier om när en order eller bud ska initieras, genereras, routas eller utföras utifrån på förhand fastställda parametrar.

Artikel 19 Tekniker för algoritmisk högfrekvenshandel (Artikel 4.1.40 i direktiv 2014/65/EU)

1.En stor mängd intradagsmeddelanden i enlighet med artikel 4.1.40 i direktiv 2014/65/EU ska i genomsnitt bestå av något av följande:

 1. Minst två meddelanden per sekund, med avseende på varje enskilt finansiellt instrument som handlas på en handelsplats;

 2. minst fyra meddelanden per sekund, med avseende på varje enskilt finansiellt instrument som handlas på en handelsplats.

2.Vid tillämpning av punkt 1 ska meddelanden som avser finansiella instrument för vilka det finns en likvid marknad i enlighet med artikel 2.1.17 i förordning (EU) nr 600/2014 ingå i beräkningen. Meddelanden som införts med tanke på handel som uppfyller kriterierna i artikel 17.4 i direktiv 2014/65/EU ska också tas med i beräkningen.

3.Vid tillämpning av punkt 1 ska meddelanden som införts i syfte till handel för egen räkning inkluderas i beräkningen. Meddelanden som införts genom andra tekniker för handel än de som förlitar sig på handel för egen räkning ska inkluderas i beräkningen om företagets teknik för utförande är strukturerad för att undvika att utförandet sker i egen räkning.

4.Vid tillämpning av punkt 1, för beräkningen av andelen stora mängder intradagsmeddelanden när det gäller leverantörer av direkt elektroniskt tillträde, ska meddelanden som lämnats in av deras kunder med direkt elektroniskt tillträde inte tas med i beräkningen.

5.Vid tillämpning av punkt 1 ska handelsplatser, på begäran, tillhandahålla de berörda företagen uppskattningar av det genomsnittliga antalet meddelanden per sekund månadsvis två veckor efter utgången av varje kalendermånad och därvid beakta alla meddelanden som lämnats in under de föregående 12 månaderna.

Artikel 20 Direkt elektroniskt tillträde (Artikel 4.1.41 i direktiv 2014/65/EU)

1.En person ska anses inte ha möjlighet att elektroniskt vidarebefordra order avseende ett finansiellt instrument direkt till en handelsplats enligt artikel 4.1.41 i direktiv 2014/65/EU när den personen inte kan handla diskretionärt vad avser de exakta bråkdelen av en sekund av orderregistrering och orderns livslängd inom denna tidsram.

2.En person ska anses inte ha möjlighet till sådan direkt elektronisk överföring om det äger rum genom arrangemang för optimering av processer för orderutförande som fastställer andra orderparametrar än platsen eller platserna där ordern bör lämnas in, såvida inte dessa arrangemang är inbäddade i kundsystemen och inte i de system som tillhör medlemen eller deltagaren på en reglerad marknad eller MTF-plattformar eller kund hos OTF-plattformar.

Kapitel II Organisatoriska krav

Avsnitt 1 Organisation

Artikel 21 Allmänna organisatoriska krav (Artikel 16.2–16.10 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretag ska uppfylla följande organisatoriska krav:

 1. Införa, tillämpa och upprätthålla beslutsförfaranden och en organisationsstruktur som tydligt och på ett dokumenterat sätt specificerar rapporteringsrutiner och fördelar funktioner och ansvarsområden.

 2. Säkerställer att deras relevanta personer är medvetna om de förfaranden som måste följas för att de på ett korrekt sätt ska fullgöra sina skyldigheter.

 3. Införa, tillämpa och upprätthålla lämpliga interna kontrollmekanismer som är utformade för att säkerställa att beslut och förfaranden efterlevs på alla nivåer inom värdepappersföretaget.

 4. Anställa personal med den kompetens, kunskap och sakkunskap som krävs för att kunna fullgöra de uppgifter som tilldelats dem.

 5. Införa, tillämpa och upprätthålla effektiv intern rapportering och förmedling av information på alla relevanta nivåer i värdepappersföretaget.

 6. Noggrant och korrekt registrera uppgifter avseende deras affärsverksamhet och interna organisation.

 7. Om de relevanta personerna fullgör flera funktioner, säkerställa att detta inte hindrar, och sannolikt inte kommer att hindra, dem från att fullgöra sina särskilda funktioner på ett sunt, ärligt och professionellt sätt.

Värdepappersföretag ska i sitt uppfyllande av kraven i denna punkt beakta hållbarhetsrisker.

Värdepappersföretag ska i sitt uppfyllande av kraven i denna punkt beakta verksamhetens art, omfattning och komplexitet, samt art och omfattning av de investeringstjänster och den investeringsverksamhet som utförs inom ramen för verksamheten.

Förordning (EU) 2021/1253

2.Värdepappersföretag ska införa, tillämpa och upprätthålla system och förfaranden som är lämpliga för att, med beaktande av den berörda informationens art, slå vakt om informationens säkerhet, integritet och konfidentialitet.

3.Värdepappersföretag ska införa, tillämpa och upprätthålla lämpliga riktlinjer för kontinuitet av verksamheten för att vid ett eventuellt avbrott i system eller procedurer säkerställa att dess väsentliga data och funktioner bevaras och att dess investeringstjänster och investeringsverksamhet upprätthålls eller, i de fall detta inte är möjligt, att skyndsamt återvinna dessa data och funktioner och att skyndsamt återuppta investeringstjänster och investeringsverksamhet.

4.Värdepappersföretag ska införa, tillämpa och upprätthålla redovisningsstrategier och redovisningsförfaranden som gör det möjligt för dem att, på begäran från den behöriga myndigheten, utan dröjsmål inkomma med finansiella rapporter till den behöriga myndigheten som ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och som följer alla tillämpliga redovisningsstandarder och redovisningsregler.

5.Värdepappersföretag ska övervaka och regelbundet utvärdera om deras system, interna kontrollmekanismer och åtgärder, som införts enligt punkterna 1–4, är lämpliga och effektiva och vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa eventuella brister.

Artikel 22 Regelefterlevnad (Artikel 16.2 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretag ska införa, tillämpa och upprätthålla lämpliga riktlinjer och förfaranden som är utformade för att upptäcka alla risker för att företaget underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv 2014/65/EU, samt risker i samband med detta, och inrätta lämpliga åtgärder och förfaranden för att minimera dessa risker och ge de behöriga myndigheterna möjlighet att effektivt utöva sina befogenheter enligt det direktivet.

Värdepappersföretag ska beakta affärsverksamhetens art, omfattning och komplexitet, samt art och omfattning på investeringstjänster som utförs och den investeringsverksamhet som bedrivs under verksamhetens gång.

2.Värdepappersföretag ska införa och upprätthålla en permanent och effektiv avdelning för regelefterlevnad som fungerar oberoende och som ansvarar för följande:

 1. Regelbundet övervaka och bedöma om de åtgärder, riktlinjer och förfaranden som inrättats i enlighet med punkt 1 första stycket är lämpliga och effektiva, och de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister i företagets efterlevnad av sina skyldigheter.

 2. Ge rådgivning och bistå relevanta personer som ansvarar för att utföra investeringstjänster och investeringsverksamhet för att uppfylla företagets skyldigheter enligt direktiv 2014/65/EU.

 3. Minst en gång per år till ledningsorganet rapportera om genomförandet och effektiviteten av den övergripande kontrollmiljön för investeringstjänster och investeringsverksamhet, om de risker som har identifierats och rapporteringen av handläggningen av klagomål samt åtgärder som vidtagits eller ska vidtas.

 4. Övervaka handläggningen av klagomålsförfaranden och undersöka klagomål som en källa till relevant information inom ramen för det allmänna övervakningsuppdraget.

För att uppfylla kraven i leden a och b i denna punkt ska avdelningen för regelefterlevnad göra en bedömning på grundval av vilken den ska upprätta ett riskbaserat övervakningsprogram som tar hänsyn till värdepappersföretagets alla områden av investeringstjänster, verksamheter och alla relevanta sidotjänster, inbegripet relevant information som inhämtats i samband med övervakningen av handläggningen av klagomål. Övervakningsprogrammet ska fastställa prioriteringar som avgörs genom riskbedömningen av regelefterlevnad som säkerställer övergripande övervakning av regelefterlevnaden.

3.Värdepappersföretagen ska, för att göra det möjligt för den avdelning för regelefterlevnad som avses i punkt 2 att fullgöra sina uppgifter på ett korrekt och oberoende sätt, säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

 1. Avdelningen för regelefterlevnad ska ha de befogenheter, resurser, sakkunskaper som är nödvändiga och tillgång till all relevant information.

 2. En person utses för att ansvara för avdelningen för regelefterlevnad och ersätts av ledningsorganet och är ansvarig för avdelningen för regelefterlevnad och för all rapportering vad gäller regelefterlevnad enligt vad som krävs i direktiv 2014/65/EU och artikel 25.2 i denna förordning.

 3. Avdelningen för regelefterlevnad rapporterar från fall till fall direkt till ledningsorganet om den upptäcker en väsentlig risk för att företaget inte uppfyller sina skyldigheter enligt direktiv 2014/65/EU.

 4. De relevanta personer som deltar i avdelningen för regelefterlevnad ska inte delta i utförandet av tjänster eller verksamheter som de övervakar.

 5. Metoden för att fastställa ersättningen till de relevanta personer som deltar i avdelningen för regelefterlevnad får inte äventyra, eller sannolikt kunna komma att äventyra, deras objektivitet.

4.Ett värdepappersföretag ska dock inte vara skyldigt att uppfylla kraven i led d eller e i punkt 3 om det med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet, samt investeringstjänsternas och investeringsverksamhetens art och omfattning, kan visa att kraven enligt led d eller e inte är proportionella och att dess avdelning för regelefterlevnad fortfarande är effektiv. I detta fall ska värdepappersföretaget bedöma om effektiviteten i avdelningen för regelefterlevnad äventyras. Bedömningen ska regelbundet ses över.

Artikel 23 Riskhantering (Artikel 16.5 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretagen ska vidta följande åtgärder för riskhantering:

 1. Införa, tillämpa och upprätthålla lämpliga riktlinjer och förfaranden för riskhantering som identifierar risker relaterade till företagets verksamhet, förfaranden och system, och, vid behov, fastställa den risknivå som företaget kan acceptera. Värdepappersföretag ska i samband med detta beakta hållbarhetsrisker.

 2. Anta effektiva åtgärder, förfaranden och mekanismer för att hantera risker relaterade till företagets verksamhet, förfaranden och system mot bakgrund av den nivån av risktolerans, och

 3. övervaka följande:

  1. Om huruvida värdepappersföretagets riktlinjer och förfaranden för riskhantering är lämpliga och effektiva.

  2. I vilken utsträckning värdepappersföretaget och dess relevanta personer följer de särskilda arrangemang, förfaranden och mekanismer som antagits i enlighet med led b.

  3. Om huruvida de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister i dessa riktlinjer, förfaranden, arrangemang, processer och mekanismer, däribland de relevanta personernas underlåtenhet att uppfylla sådana arrangemang, processer, och mekanismer eller att följa sådana riktlinjer och förfaranden, är lämpliga och effektiva.

Förordning (EU) 2021/1253

2.Värdepappersföretagen ska, om det är ändamålsenligt och rimligt med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet, och arten och omfattningen på de investeringstjänster och den investeringsverksamhet som utförs inom ramen för verksamheten, inrätta och upprätthålla en riskhanteringsfunktion som fungerar oberoende och som utför följande uppgifter:

 1. Tillämpar de riktlinjer och förfaranden som avses i punkt 1, och

 2. tillhandahåller rapporter och rådgivning till personer i ledande befattning i enlighet med artikel 25.2.

Om ett värdepappersföretag inte inrättar och upprätthåller en riskhanteringsfunktion enligt första stycket, ska det på begäran kunna visa att de riktlinjer och förfaranden som det har antagit enligt punkt 1 uppfyller kraven däri.

Artikel 24 Internrevision (Artikel 16.5 i direktiv 2014/65/EU)

Värdepappersföretagen ska, om det är ändamålsenligt och rimligt med hänsyn till verksamhets art, omfattning och komplexitet, och arten på och omfattningen av de investeringstjänster och den investeringsverksamhet som utförs i verksamheten, inrätta och upprätthålla en internrevisionsfunktion som är åtskild från och oberoende av värdepappersföretagets övriga funktioner och verksamheter, och som har följande ansvar:

 1. Införa, tillämpa och upprätthålla en revisionsplan för att undersöka och utvärdera om värdepappersföretagets system, interna kontrollmekanismer och arrangemang är lämpliga och rimliga.

 2. Utfärda rekommendationer på grundval av resultatet av det arbete som utförts enligt led a och kontrollera regelefterlevnaden av dessa rekommendationer.

 3. Lämna rapporter om internrevisionsfrågor i enlighet med artikel 25.2.

Artikel 25 Företagsledningens ansvar (Artikel 16.2 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretagen ska, när de fördelar funktioner internt, säkerställa att företagsledningen och, i förekommande fall, tillsynsfunktionen är ansvarig för att se till att företaget fullgör sina skyldigheter enligt direktiv 2014/65/EU. I synnerhet ska företagsledningen och, i förekommande fall, tillsynsfunktionen bedöma och regelbundet se över effektiviteten i de riktlinjer, arrangemang och förfaranden som inrättats för att fullgöra företagets skyldigheter enligt direktiv 2014/65/EU och vidta ändamålsenliga åtgärder för att avhjälpa eventuella brister.

Tilldelningen av viktiga funktioner bland högre chefer ska tydligt fastställa vem som är ansvarig för att övervaka och upprätthålla företagets organisatoriska krav. Register över fördelningen av viktiga funktioner ska hållas uppdaterade.

2.Värdepappersföretagen ska säkerställa att företagsledningen får regelbundna och åtminstone årliga skriftliga rapporter om de områden som omfattas av artiklarna 22, 23 och 24, och där det i synnerhet anges om ändamålsenliga korrigeringsåtgärder har vidtagits vid eventuella brister.

3.Värdepappersföretagen ska säkerställa att de, när det finns en tillsynsfunktion, regelbundet erhåller skriftliga rapporter om de områden som omfattas av artiklarna 22, 23 och 24.

4.I denna artikel avses med tillsynsfunktion den funktion inom värdepappersföretaget som ansvarar för tillsynen av företagsledningen.

Artikel 26 Hantering av klagomål (Artikel 16.2 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretagen ska införa, tillämpa och upprätthålla effektiva och transparenta riktlinjer och förfaranden för hantering av klagomål för snabb hantering av kunders eller presumtiva kunders klagomål. Värdepappersföretagen ska föra ett register över klagomål som tas emot och vilka åtgärder som vidtagits för att lösa dem.

Klagomålshanteringsstrategin ska ge tydlig, exakt och aktuell information om hanteringen av klagomål. Denna strategi ska godkännas av företagets ledningsorgan.

2.Värdepappersföretag ska offentliggöra närmare uppgifter om det förfarande som ska följas vid hanteringen av ett klagomål. Sådana uppgifter ska inbegripa information om klagomålshanteringsstrategin och kontaktuppgifter till funktionen för hantering av klagomål. Informationen ska, på begäran, lämnas till kunder eller presumptiva kunder eller när det bekräftas att ett klagomål tagits emot. Värdepappersföretagen ska göra det möjligt för kunder och presumptiva kunder att kostnadsfritt lämna in klagomål.

3.Värdepappersföretagen ska inrätta en funktion för hantering av klagomål med ansvar för utredningen av klagomålen. Denna funktion kan utföras av avdelningen för regelefterlevnad.

4.Vid hantering av ett klagomål ska värdepappersföretag lämna information till kunder eller presumtiva kunder på ett tydligt, enkelt språk som är begripligt och besvara klagomål utan onödigt dröjsmål.

5.Värdepappersföretag ska informera kunder eller presumtiva kunder om företagets ställning till klagomålet och informera kunder eller presumtiva kunder om deras alternativ, inbegripet att de kan hänskjuta klagomålet till ett alternativt tvistlösningsorgan såsom det definieras i artikel 4 h i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister eller att kunden kan vidta civilrättsliga åtgärder.

6.Värdepappersföretagen ska tillhandahålla information om klagomål och hantering av klagomål till de behöriga myndigheterna och, i de fall detta är tillämpligt enligt nationell lagstiftning, till ett alternativt tvistlösningsorgan.

7.Värdepappersföretagens avdelning för regelefterlevnad ska analysera klagomål och uppgifter om hantering av klagomål för att säkerställa att de identifierar och hanterar eventuella risker eller frågor.

Artikel 27 Ersättningspolitik och ersättningspraxis (Artiklarna 16, 23 och 24 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretagen ska fastställa och genomföra en ersättningspolitik och ersättningspraxis enligt ändamålsenliga interna förfaranden som tar hänsyn till alla företagets kunder, i syfte att se till att kunderna behandlas rättvist och att deras intressen inte påverkas negativt av den ersättningspolitik som företaget vidtagit på kort, medellång eller lång sikt.

Ersättningspolitik och ersättningspraxis ska utformas på så sätt att de inte skapar intressekonflikter eller incitament som kan leda till att relevanta personer gynnar sina egna intressen eller företagets intressen som är till potentiell nackdel för kunderna.

2.Värdepappersföretagen ska se till att deras ersättningspolitik och ersättningspraxis gäller alla berörda personer med direkta eller indirekta konsekvenser på investeringstjänster och sidotjänster som tillhandahålls av värdepappersföretaget, eller på företagens agerande, oavsett typen av kunder, i den mån ersättningen till dessa personer och liknande incitament kan ge upphov till en intressekonflikt som uppmuntrar dem att agera i strid med intressena hos företagets kunder.

3.Värdepappersföretagets ledningsorgan ska, efter att ha inhämtat rådgivning från avdelningen för regelefterlevnad, godkänna företagets ersättningspolitik. Företagsledningen i värdepappersföretaget ska ansvara för den dagliga tillämpningen av ersättningspolitiken och övervakningen av efterlevnadsrisker relaterade till denna strategi.

4.Ersättning och liknande incitament ska inte uteslutande eller till övervägande del baseras på kvantitativa affärskriterier och ta hänsyn till ändamålsenliga kvalitativa kriterier som återspeglar efterlevnadsregler i tillämpliga förordningar, rättvis behandling av kunder och kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls kunder.

En balans mellan fasta och rörliga ersättningskomponenter ska alltid respekteras, så att ersättningsstrukturen inte främjar intressena hos värdepappersföretaget eller dess relevanta personer i strid med intressena hos kunderna.

Artikel 28 Privata transaktioner som faller inom tillämpningsområdet (Artikel 16.2 i direktiv 2014/65/EU)

I artiklarna 29 och 37 ska med en privat transaktion avses handel med ett finansiellt instrument som utförts av en relevant person eller för en relevant persons räkning om åtminstone ett av följande kriterier är uppfyllt:

 1. Den relevanta personen handlar utanför tillämpningsområdet för den verksamhet som han/hon utför inom ramen för sin yrkesutövning.

 2. Handeln utförs för någon av följande personers räkning:

  1. Den relevanta personen själv.

  2. Någon annan person med vilken den relevanta personen har ett släktskapsförhållande, eller med vilken denne har nära förbindelser.

  3. En person med vilken den relevanta personen har ett direkt eller indirekt väsentligt intresse av handeltransaktionens resultat, annat än en avgift eller provision för handeltransaktionens utförande.

Artikel 29 Privata transaktioner (Artikel 16.2 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretag ska införa, tillämpa och upprätthålla lämpliga arrangemang för att förhindra den verksamhet som anges i punkterna 2, 3 och 4 om en relevant person deltar i verksamhet som kan ge upphov till en intressekonflikt eller har tillgång till insiderinformation i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EU) nr 596/2014 eller annan konfidentiell information avseende kunder eller transaktioner med kunder eller för kunder till följd av verksamhet som han/hon utför för företagets räkning.

2.Värdepappersföretag ska säkerställa att relevanta personer inte deltar i en privat transaktion som uppfyller minst ett av följande kriterier:

 1. Den personen är förbjuden att utföra transaktionen enligt förordning (EU) nr 596/2014.

 2. Transaktionen innebär missbruk eller otillbörligt yppande av konfidentiell information.

 3. Transaktionen strider mot, eller kommer sannolikt att strida mot, värdepappersföretagets skyldigheter enligt direktiv 2014/65/EU.

3.Värdepappersföretagen ska säkerställa att relevanta personer, på annat sätt än inom ramen för sin anställning eller ett tjänsteavtal, inte råder eller föranleder någon annan person att utföra en transaktion med finansiella instrument som, om det gällde en privat transaktion från den relevanta personens sida, skulle omfattas av punkt 2 eller artikel 37.2 a eller b eller artikel 67.3.

4.Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10.1 i förordning (EU) nr 596/2014, ska värdepappersföretag säkerställa att relevanta personer inte, på annat sätt än inom ramen för sin anställning eller ett tjänsteavtal, röjer information eller synpunkter till någon annan person om den relevanta personen vet, eller rimligtvis borde veta, att den andra personen till följd av yppandet kommer att eller sannolikt skulle komma att vidta någon av följande åtgärder:

 1. Utföra en transaktion med finansiella instrument som, om det gällde en privat transaktion från den relevanta personens sida, skulle omfattas av punkterna 2 eller 3 eller artikel 37.2 a eller b eller artikel 67.3.

 2. Råda eller föranleda en annan person att utföra en sådan transaktion.

5.De arrangemang som krävs enligt punkt 1 ska särskilt utformas för att säkerställa följande:

 1. Att varje relevant person som omfattas av punkterna 1, 2, 3 och 4 är medveten om begränsningarna avseende privata transaktioner och de åtgärder som fastställts av värdepappersföretaget med avseende på privata transaktioner och yppande i enlighet med punkterna 1, 2, 3 och 4.

 2. Företaget utan dröjsmål underrättas om alla privata transaktioner som utförts av en relevant person, antingen genom att transaktionen anmäls eller genom andra förfaranden som gör det möjligt för företaget att identifiera sådana transaktioner.

 3. Ett register bevaras om de privata transaktioner som anmäls till företaget eller som identifierats av det, däribland alla godkännanden eller förbud avseende en sådan transaktion.

Vid utkontraktering ska värdepappersföretaget säkerställa att det företag till vilket en verksamhet utkontrakteras registrerar privata transaktioner som en relevant person företar och på begäran och utan dröjsmål överlämnar sådan information till värdepappersföretaget.

6.Punkterna 1–5 ska inte tillämpas på följande privata transaktioner:

 1. Privata transaktioner som genomförs som ett led i en portföljförvaltningstjänst med handlingsutrymme för förvaltaren, där det inte finns något föregående utbyte av information i samband med transaktionen mellan portföljförvaltaren och den relevanta personen, eller någon annan person för vars räkning transaktionen utförts.

 2. Privata transaktioner i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) eller förvaltning av alternativa investeringsfonder som omfattas av tillsyn enligt lagstiftningen i en medlemsstat som kräver en likvärdig nivå av riskspridning bland sina tillgångar, förutsatt att den relevanta personen eller någon annan person för vars räkning transaktionerna utförs inte deltar i förvaltningen av det företaget.

Avsnitt 2 Utkontraktering

Artikel 30 Avgörande och viktiga operativa funktioner som faller inom tillämpningsområdet (Artikel 16.2 och 16.5 första stycket i direktiv 2014/65/EU)

1.Vid tillämpningen av artikel 16.5 första stycket i direktiv 2014/65/EU ska en operativ funktion betraktas som avgörande eller viktig om ett fel eller en brist vid utförandet av denna allvarligt skulle försämra värdepappersföretagets fortsatta uppfyllande av villkoren och skyldigheterna avseende dess auktorisation eller andra skyldigheter enligt direktiv 2014/65/EU, eller dess finansiella resultat eller sundheten eller kontinuiteten i dess investeringstjänster och investeringsverksamhet.

2.Utan att det påverkar någon annan funktions status, ska följande funktioner inte betraktas som avgörande eller viktiga för ändamålet med punkt 1:

 1. Tillhandahållandet av rådgivnings- och andra tjänster till företaget, som inte utgör en del av företagets investeringsrörelse, däribland tillhandahållande av juridisk rådgivning till företaget, utbildning av företagets personal, faktureringstjänster och säkerhet vad gäller företagets lokaler och personal.

 2. Köp av standardiserade tjänster, däribland marknadsinformationstjänster och tillhandahållande av prisuppgifter.

Artikel 31 Utkontraktering av avgörande eller viktiga operativa funktioner (Artikel 16.2 och 16.5 första stycket i direktiv 2014/65/EU)

1.Vid utkontraktering av avgörande eller viktiga operativa funktioner ska värdepappersföretag fortfarande ha det fulla ansvaret för att uppfylla alla sina skyldigheter enligt direktiv 2014/65/EU och uppfylla följande villkor:

 1. Utkontrakteringen inte leder till att den högsta ledningen delegerar sitt ansvar.

 2. Värdepappersföretagets relation till och skyldigheter gentemot sina kunder enligt villkoren i direktiv 2014/65/EU inte ändras.

 3. De villkor som värdepappersföretaget måste uppfylla för att bli auktoriserat i enlighet med artikel 5 i direktiv 2014/65/EU och förbli auktoriserat, inte undergrävs.

 4. Inget av de andra villkoren, enligt vilka företagets auktorisation beviljades, undanröjs eller ändras.

2.Värdepappersföretag ska handla med vederbörlig skicklighet, omsorg och aktsamhet när de vidtar, förvaltar eller avslutar alla arrangemang som avser utkontraktering av avgörande eller viktiga operativa funktioner till en tjänsteleverantör och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

 1. Tjänsteleverantören har förmågan, kapaciteten, tillräckliga resurser och ändamålsenlig organisationsstruktur till stöd för utförandet av de utkontrakterade funktionerna och all auktorisation som krävs enligt lag för att tillförlitligt och professionellt utföra de utkontrakterade funktionerna.

 2. Tjänsteleverantören utför de utkontrakterade tjänsterna effektivt och i överensstämmelse med tillämplig lag och andra författningar och för detta ändamål har företaget infört metoder och förfaranden för att bedöma hur väl tjänsteleverantören utför sina uppgifter och för att fortlöpande övervaka de tjänster som tjänsteleverantören tillhandahåller.

 3. Tjänsteleverantören övervakar utförandet av de utkontrakterade funktionerna och hanterar på lämpligt sätt riskerna i samband med utkontrakteringen.

 4. Ändamålsenliga åtgärder vidtas om det förefaller som om tjänsteleverantören inte utför funktionerna effektivt och i överensstämmelse med tillämpliga lagar och andra författningar.

 5. Värdepappersföretaget övervakar effektivt de utkontrakterade funktionerna eller tjänsterna och hanterar riskerna i samband med utkontrakteringen och för detta ändamål behåller företaget den sakkunskap och de resurser som krävs för att effektivt övervaka de utkontrakterade funktionerna och hantera dessa risker.

 6. Tjänsteleverantören har informerat värdepappersföretaget om varje händelse som kan ha väsentlig påverkan på dess kapacitet att effektivt utföra de utkontrakterade funktionerna i enlighet med tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

 7. Om det blir nödvändigt har värdepappersföretaget förmåga att med omedelbar verkan upphäva arrangemangen för utkontraktering, om detta är av intresse för dess kunder, utan att det påverkar kontinuiteten och kvaliteten på dess tillhandahållande av tjänster till kunderna.

 8. Tjänsteleverantören samarbetar med värdepappersföretagets behöriga myndigheter med avseende på de funktioner som har utkontrakterats.

 9. Värdepappersföretaget, dess revisorer och relevanta behöriga myndigheter har faktisk tillgång till data om de utkontrakterade funktionerna och till tjänsteleverantörens lokaler när det är nödvändigt för en effektiv översyn i enlighet med denna artikel och de berörda myndigheterna kan utöva den rätten.

 10. Tjänsteleverantören skyddar all konfidentiell information som avser värdepappersföretaget och dess kunder.

 11. Värdepappersföretaget och tjänsteleverantören har infört, tillämpar och upprätthåller en beredskapsplan för att återställa verksamheten efter katastrofer och för återkommande testning av backup-rutinerna, när detta är nödvändigt med hänsyn till den funktion, tjänst eller verksamhet som har utkontrakterats.

 12. Värdepappersföretaget ska se till att kontinuiteten och kvaliteten på de utkontrakterade funktionerna eller tjänsterna upprätthålls, också om utkontrakteringen avslutas, antingen genom att överföra de utkontrakterade funktionerna eller tjänsterna till en annan tredje part eller genom att själv utföra dem.

3.Värdepappersföretagets och tjänsteleverantörens rättigheter och skyldigheter ska vara klart och tydligt fördelade och specificerade i ett skriftligt avtal. I synnerhet ska värdepappersföretaget behålla sin rätt att ge instruktioner och avsluta avtalet, rätten till information och dess rätt till inspektioner och tillgång till räkenskaper och lokaler. Avtalet ska säkerställa att tjänsteleverantörens utkontraktering bara sker genom värdepappersföretagets skriftliga samtycke.

4.Om värdepappersföretaget och tjänsteleverantören tillhör samma företagsgrupp får värdepappersföretaget för efterlevnaden av bestämmelserna i denna artikel och artikel 32 beakta i vilken utsträckning värdepappersföretaget kontrollerar tjänsteleverantören eller har möjlighet att påverka tjänsteleverantörens verksamhet.

5.Värdepappersföretagen ska på begäran tillhandahålla de behöriga myndigheterna all information som krävs för att myndigheterna ska kunna granska de utkontrakterade funktionernas överensstämmelse med direktiv 2014/65/EU och dess genomförandeåtgärder.

Artikel 32 Tjänsteleverantörer som är belägna i tredjeländer (Artikel 16.2 och 16.5 första stycket i direktiv 2014/65/EU)

1.Utöver de krav som anges i artikel 31 ska ett värdepappersföretag som utkontrakterar funktioner relaterade till en investeringstjänst i form av portföljförvaltning som tillhandahålls kunder till en tjänsteleverantör som är belägen i ett tredjeland kräva att värdepappersföretaget säkerställer att följande villkor är uppfyllda:

 1. Tjänsteleverantören är auktoriserad eller registrerad i sitt hemland för att utföra den tjänsten och omfattas av effektiv tillsyn av en behörig myndighet i det tredje landet.

 2. Det ska föreligga ett ändamålsenligt samarbetsavtal mellan värdepappersföretagets behöriga myndighet och tjänsteleverantörens tillsynsmyndighet.

2.Det samarbetsavtal som avses i punkt 1 b ska säkerställa att värdepappersföretagets behöriga myndigheter har möjlighet att vidta åtminstone följande åtgärder:

 1. På begäran erhålla de uppgifter som krävs för att utföra sina tillsynsuppgifter enligt direktiv 2014/65/EU och förordning (EU) nr 600/2014.

 2. Få tillgång till de handlingar som krävs för utförandet av deras tillsynsuppgifter i tredjelandet.

 3. Snarast möjligt få information från tillsynsmyndigheten i tredjelandet för att kunna undersöka uppenbara överträdelser av kraven i direktiv 2014/65/EU samt dess genomförandeåtgärder och förordning (EU) nr 600/2014.

 4. Samarbeta för regelefterlevnad enligt de nationella och internationella lagar som är tillämpliga på tredjelandets tillsynsmyndighet och unionens behöriga myndigheter vid överträdelser av kraven i direktiv 2014/65/EU och dess genomförandeåtgärder samt relevant nationell lagstiftning.

3.De behöriga myndigheterna ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över de tillsynsmyndigheter i tredjeland med vilka de har ingått ett samarbetsavtal som avses i punkt 1 b.

De behöriga myndigheterna ska uppdatera de samarbetsavtal som ingåtts före datumet för ikraftträdandet av denna förordning inom sex månader från och med det datumet.

Avsnitt 3 Intressekonflikter

Artikel 33 Intressekonflikter som är potentiellt skadliga för en kund (Artiklarna 16.3 och 23 i direktiv 2014/65/EU)

För att kunna identifiera de typer av intressekonflikter som uppstår under tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster eller en kombination därav och som kan skada kundens intressen, inbegripet kundens hållbarhetspreferenser, ska värdepappersföretagen genom minimikriterier beakta om värdepappersföretaget, en relevant person eller en person som är direkt eller indirekt knuten till företaget genom kontroll, oavsett om det är till följd av tillhandahållande av investerings- eller sidotjänster, investeringsverksamhet eller någon annan anledning, befinner sig i någon av följande situationer:

 1. Företaget eller den berörda personen skulle sannolikt göra en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad.

 2. Företaget eller den berörda personen har ett annat intresse än kunden av resultatet av en tjänst som tillhandahålls kunden eller av en transaktion som genomförs för kundens räkning.

 3. Företaget eller den berörda personen har ett ekonomiskt eller annat incitament att gynna någon annan kunds eller kundgrupps intressen framför kundens intressen.

 4. Företaget eller den berörda personen bedriver samma slags verksamhet som kunden.

 5. Företaget eller den berörda personen tar emot eller kommer att ta emot ett incitament av en annan person än kunden i samband med en tjänst som tillhandahålls kunden i form av monetära eller icke-monetära förmåner eller tjänster.

Förordning (EU) 2021/1253

Artikel 34 Riktlinjer för förhindrande av intressekonflikter (Artiklarna 13.3 och 23 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretagen ska införa, tillämpa och upprätthålla effektiva riktlinjer för förhindrande av intressekonflikter som fastställts skriftligt och är ändamålsenliga med avseende på företagets storlek och organisation samt med avseende på verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Om företaget ingår i en företagsgrupp ska riktlinjerna också beakta de omständigheter som företaget är eller borde vara medvetet om och som kan ge upphov till en intressekonflikt till följd av strukturen eller affärsverksamheten i andra företag i gruppen.

2.De riktlinjer för intressekonflikter som fastställts enligt punkt 1 ska innehålla följande:

 1. De ska identifiera, med hänsyn till de särskilda investeringstjänster, investeringsverksamheter och sidotjänster som utförs av värdepappersföretaget eller för dess räkning, vilka omständigheter som utgör eller kan ge upphov till en intressekonflikt som medför en betydande risk för att en eller flera kunders intressen skadas.

 2. De ska specificera vilka förfaranden som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra eller hantera sådana konflikter.

3.De förfaranden och de åtgärder som avses i punkt 2 b ska utformas på ett sätt som säkerställer att de relevanta personer som deltar i olika affärsverksamheter som berörs av en intressekonflikt av det slag som anges i punkt 2 a bedriver verksamheterna med en ändamålsenlig grad av oberoende med hänsyn till värdepappersföretagets storlek och verksamhet, till den företagsgrupp som de tillhör och till risken för att kundernas intressen ska skadas.

Vid tillämpning av punkt 2 b ska de förfaranden som ska följas och de åtgärder som ska vidtas inbegripa minst posterna i följande förteckning som är nödvändiga för att företaget ska kunna säkerställa den nödvändiga graden av oberoende:

 1. Ändamålsenliga förfaranden för att förebygga eller kontrollera utbyte av information mellan relevanta personer som deltar i verksamhet som innebär en risk för intressekonflikt där utbytet av den berörda informationen skulle kunna skada en eller flera kunders intressen.

 2. Separat tillsyn av relevanta personer vars viktigaste funktioner omfattar att utföra verksamhet för kunders räkning eller att tillhandahålla tjänster till kunder vars intressen kan vara motstridiga eller till kunder som på annat sätt företräder olika intressen som kan vara motstridiga, däribland i förhållande till företagets egna intressen.

 3. Avlägsnande av alla direkta samband mellan ersättning till relevanta personer som främst utför en viss verksamhet och ersättning till eller intäkter som genererats av olika relevanta personer som i huvudsak utför en annan verksamhet, om det kan uppstå en intressekonflikt i samband med dessa verksamheter.

 4. Åtgärder för att förhindra eller begränsa att personer utövar opassande inflytande över det sätt på vilket en relevant person utför investerings- eller sidotjänster eller investeringsverksamhet.

 5. Åtgärder för att förhindra eller kontrollera en relevant persons samtidiga eller senare deltagande i separata investerings- eller sidotjänster eller investeringsverksamhet om ett sådant deltagande kan påverka konflikthanteringen negativt.

4.Värdepappersföretag ska säkerställa att information till kunder i enlighet med artikel 23.2 i direktiv 2014/65/EU är en sista utväg som bara ska användas om de organisatoriska och administrativa arrangemang som fastställts av värdepappersföretaget för att förebygga eller hantera intressekonflikter i enlighet med artikel 23 i direktiv 2014/65/EU inte är tillräckliga för att med rimlig säkerhet se till att riskerna för skador på kundens intressen förhindras.

I informationen ska det klart anges att de organisatoriska och administrativa arrangemang som fastställts av värdepappersföretaget för att förebygga eller hantera denna konflikt inte är tillräckliga för att med rimlig säkerhet se till att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt. Informationen ska innehålla detaljerad beskrivning av intressekonflikter som uppstår under tillhandahållandet av investeringstjänster och/eller sidotjänster, med beaktande av den typ av kund för vilken meddelandet läggs fram. Beskrivningen ska förklara den allmänna arten av och källorna till intressekonflikter, liksom de risker som uppstår för kunden till följd av intressekonflikter och om de åtgärder som vidtagits för att minska dessa risker detaljerat för att kunden ska kunna fatta ett välgrundat beslut med avseende på den investeringstjänst eller sidotjänst mot bakgrund av vilken intressekonflikterna uppstår.

5.Värdepappersföretagen ska bedöma och regelbundet se över, åtminstone varje år, de riktlinjer för intressekonflikter som utarbetats enligt punkterna 1–4 och ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att avhjälpa eventuella brister. Alltför stor tilltro till offentliggörande av information om intressekonflikter ska betraktas som en brist i värdepappersföretagets riktlinjer för intressekonflikter.

Artikel 35 Dokumentering av tjänster och verksamheter som ger upphov till skadliga intressekonflikter (Artikel 16.6 i direktiv 2014/65/EU)

Värdepappersföretagen ska dokumentera och regelbundet uppdatera uppgifter om alla slags investerings- eller sidotjänster eller investeringsverksamhet som utförs av det företag, eller för det företags räkning, i vilket det har uppstått en intressekonflikt som medför en risk för att en eller flera kunders intressen kan lida skada eller att en intressekonflikt kan uppstå i samband med en löpande tjänst eller verksamhet.

Företagsledningen ska minst en gång per år få regelbundna skriftliga rapporter om de situationer som avses i punkt 1.

Artikel 36 Investeringsanalys och marknadsföringsmaterial (Artikel 24.3 i direktiv 2014/65/EU)

1.Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 37 avses med investeringsanalyser de analyser eller annan information som innehåller uttryckliga eller implicita rekommendationer eller förslag om investeringsstrategier som avser ett eller flera finansiella instrument eller emittenter av finansiella instrument, däribland synpunkter på nuvarande eller framtida värde eller pris på dessa instrument, och som är avsedda för distributionskanaler eller allmänheten, och med avseende på vilka följande villkor ska vara uppfyllda:

 1. Analysen eller informationen ska betecknas eller beskrivas som investeringsanalys eller liknande, eller på annat sätt framställas som en objektiv eller oberoende förklaring av innehållet i rekommendationen.

 2. Om rekommendationen i fråga har lämnats av ett värdepappersföretag till en kund, ska det inte utgöra tillhandahållande av investeringsrådgivning enligt vad som avses i direktiv 2014/65/EU.

2.En rekommendation av den typ som omfattas av artikel 3.1.35 i förordning (EU) nr 596/2014 som inte uppfyller villkoren i punkt 1 ska behandlas som marknadsföringsmaterial enligt direktiv 2004/65/EG och värdepappersföretag som utarbetar eller sprider rekommendationen ska säkerställa att den klart kan identifieras som sådan.

Dessutom ska värdepappersföretag säkerställa att alla sådana rekommendationer innehåller en tydlig förklaring på framträdande plats (eller när det gäller muntliga rekommendationer, en förklaring med samma syfte) att de inte har utarbetats enligt kraven i de lagar och förordningar som utformats för att främja investeringsanalysernas oberoende och att de inte omfattas av några förbud mot handel innan investeringsanalyserna sprids.

Artikel 37 Ytterligare organisatoriska krav i samband med investeringsanalys eller marknadsföringsmaterial (Artikel 16.3 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretag som på eget eller företagsgruppsmedlemmars ansvar utarbetar eller låter utarbeta investeringsanalyser som är avsedda för, eller som sannolikt kommer att spridas till företagets kunder eller allmänheten, ska säkerställa att alla åtgärder som fastställs i artikel 34.3 genomförs med avseende på finansanalytiker som deltar i utarbetande av investeringsanalyser och andra relevanta personer vars ansvar eller affärsintressen kan komma att strida mot intressena hos de personer till vilka investeringsanalyserna sprids.

Bestämmelserna i första stycket ska även gälla för de rekommendationer som avses i artikel 36.2.

2.Värdepappersföretag som det hänvisas till i punkt 1 första stycket ska ha infört arrangemang avsedda att säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

 1. Finansanalytiker och andra relevanta personer inte utför privata transaktioner eller handel, annat än som marknadsgaranter som agerar i god tro och under den normala verksamheten som marknadsgarant eller i samband med utförande av en kunds order på eget initiativ, för någon annan person, inbegripet på värdepappersföretagets vägnar, med de finansiella instrument som investeringsanalyserna avser eller alla relaterade finansiella instrument, med kunskap om den förväntade tidsplanen eller innehållet i investeringsanalysen som inte är offentligt tillgänglig eller tillgänglig för kunder, och inte omedelbart kan utläsas av den information som finns offentligt tillgänglig förrän mottagarna av investeringsanalyserna har haft en rimlig möjlighet att reagera på informationen.

 2. Under omständigheter som inte täcks av led a utför inte finansanalytiker och alla andra relevanta personer som deltar i utarbetande av investeringsanalyser privata transaktioner med de finansiella instrument som investeringsanalyserna avser, eller alla relaterade finansiella instrument, i strid med gällande rekommendationer, förutom i undantagsfall och med förhandsgodkännande av en medlem av företagets rättsliga avdelning eller avdelning för regelefterlevnad.

 3. En fysisk separation föreligger mellan de finansanalytiker som deltar i utarbetandet av investeringsanalyser och andra relevanta personer vars ansvar eller affärsintressen kan strida mot intressena hos de personer till vilka investeringsanalysen sprids eller, när detta inte anses passande för företagets storlek och organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet, införa och tillämpa ändamålsenliga alternativa informationshinder.

 4. Värdepappersföretagen själva, finansanalytiker och andra relevanta personer som deltar i utarbetandet av investeringsanalysen ska inte ta emot incitament från personer som har ett väsentligt intresse i föremålet med investeringsanalysen.

 5. Värdepappersföretagen själva, finansanalytiker och andra relevanta personer som deltar i utarbetandet av investeringsanalyser lovar inte emittenter fördelaktig analystäckning.

 6. Emittenter, andra relevanta personer än finansanalytiker och övriga personer tillåts inte, innan investeringsanalyserna sprids, att se över ett utkast till investeringsanalysen för att kontrollera att sakuppgifterna är korrekta eller för något annat syfte än att kontrollera att företagets juridiska skyldigheter är uppfyllda, om utkastet innehåller en rekommendation eller ett riktpris.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna punkt avses med relaterat finansiellt instrument ett finansiellt instrument vars pris påverkas starkt av prisutvecklingen för ett annat finansiellt instrument, som är föremål för investeringsanalys, och innefattar ett derivat i detta andra finansiella instrument.

3.Värdepappersföretag som, till allmänheten eller till kunder sprider investeringsanalyser som utarbetats av en annan person, ska undantas från att uppfylla kraven i punkt 1 om följande kriterier är uppfyllda:

 1. Den person som utarbetar investeringsanalyserna inte är medlem i den företagsgrupp som värdepappersföretaget tillhör.

 2. Värdepappersföretaget inte väsentligt ändrar de rekommendationer som ingår i investeringsanalysen.

 3. Värdepappersföretaget presenterar inte investeringsanalysen som om det hade utarbetat den.

 4. Värdepappersföretaget kontrollerar att den som utarbetar analysen omfattas av krav som är likvärdiga med kraven i denna förordning med avseende på utarbetande av analysen, eller har infört riktlinjer som innehåller sådana krav.

Artikel 38 Ytterligare allmänna krav i samband med garanti- och placeringsverksamhet (Artiklarna 16.3, 23 och 24 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretag som tillhandahåller rådgivning om företagsfinansieringsstrategi, som anges i avsnitt B.3 i bilaga I, och tillhandahåller garanti- och placeringsverksamhet, ska, innan de åtar sig ett uppdrag att förvalta erbjudandet, ha infört arrangemang för att informera den emitterande kunden om följande:

 1. De olika finansieringsalternativ som finns tillgängliga för företaget, och en indikation om storleken på transaktionsavgifterna för varje alternativ.

 2. Tidpunkten och förfarandet vad gäller rådgivning om företagsfinansiering för prissättning av erbjudandet.

 3. Tidpunkten och förfarandet vad gäller rådgivning om företagsfinansiering för placering av erbjudandet.

 4. Uppgifter om målgruppen bland investerarna, till vilka företaget har för avsikt att erbjuda de finansiella instrumenten.

 5. Tjänstebeteckningar och avdelningar för de relevanta enskilda som deltar i tillhandahållandet av rådgivning om företagsfinansiering avseende prissättning och tilldelning av finansiella instrument.

 6. Företagets arrangemang för att förebygga eller hantera intressekonflikter som kan uppstå när företaget placerar relevanta finansiella instrument hos sina investeringskunder eller i sitt eget handelslager.

2.Värdepappersföretagen ska ha inrättat ett centraliserat förfarande för att identifiera företagets alla garanti- och placeringstransaktioner och dokumentera sådan information, inbegripet det datum då företaget informerades om potentiella garanti- och placeringstransaktioner. Företagen ska identifiera alla potentiella intressekonflikter som uppstår från övriga verksamheter som bedrivs av ett värdepappersföretag eller en företagsgrupp, och tillämpa ändamålsenliga hanteringsförfaranden. I de fall ett värdepappersföretag inte kan hantera en intressekonflikt genom att tillämpa ändamålsenliga förfaranden, ska värdepappersföretaget inte delta i transaktionen.

3.Värdepappersföretag som tillhandahåller utförande- och analystjänster samt genomför garanti- och placeringsverksamhet ska sörja för att tillräckliga kontroller inrättas för att hantera potentiella intressekonflikter mellan dessa verksamheter och mellan deras olika kunder som tar emot dessa tjänster.

Artikel 39 Ytterligare krav i samband med prissättning av erbjudanden relaterade till emittering av finansiella instrument (Artiklarna 16.3, 23 och 24 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretagen ska ha inrättat system, kontroller och förfaranden för att identifiera och förebygga eller hantera intressekonflikter som uppstår i samband med en emissions eventuella underprissättning eller överprissättning eller relevanta parters deltagande i processen. I synnerhet ska värdepappersföretagen som ett minimikrav införa, tillämpa och upprätthålla interna arrangemang för att säkerställa båda följande krav:

 1. Prissättningen av erbjudandet gynnar inte andra kunders intressen eller företagets egna intressen på ett sätt som kan påverka den emitterande kundens intressen.

 2. Förebygga eller hantera en situation där personer som är ansvariga för att tillhandahålla tjänster till företagets investeringskunder är direkt delaktiga i beslut om rådgivning om företagsfinansiering för prissättning till den emitterande kunden.

2.Värdepappersföretagen ska ge sina kunder information om hur rekommendationen om hur prissättningen på erbjudandet och tidpunkterna fastställs. I synnerhet ska företaget informera och samarbeta med den emitterande kunden om alla säkrings- eller stabiliseringsstrategier som det har för avsikt att genomföra när det gäller erbjudanden, inbegripet hur dessa strategier kan påverka den emitterande kundens intressen. Under erbjudandeprocessen ska företagen också vidta alla skäliga åtgärder för att hålla den emitterande kunden informerad om utvecklingen med hänsyn till emissionens prissättning.

Artikel 40 Ytterligare krav i samband med placering (Artiklarna 16.3, 23 och 24 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretag som placerar finansiella instrument ska inrätta, tillämpa och upprätthålla effektiva arrangemang för att förebygga att rekommendationer om placering på ett opassande sätt påverkas av alla befintliga eller framtida relationer.

2.Värdepappersföretagen ska inrätta, tillämpa och upprätthålla effektiva interna arrangemang för att förebygga eller hantera intressekonflikter som uppstår när personer som är ansvariga för att tillhandahålla tjänster till företagets investeringskunder är direkt delaktiga i beslut om rekommendationer till den emitterande kunden om tilldelning.

3.Värdepappersföretagen ska inte godkänna någon betalning eller förmån från tredje part, såvida inte sådana betalningar eller förmåner är förenliga med kraven för incitament som anges i artikel 24 i direktiv 2014/65/EU. I synnerhet ska följande praxis inte anses vara förenlig med dessa krav och därför inte anses vara godtagbar.

 1. En tilldelning som gjorts för att främja betalning av oproportionerligt höga avgifter för andra tjänster från värdepappersföretaget (så kallad laddering), såsom när en investeringskund betalat oproportionerligt höga avgifter eller provisioner eller när investeringskunden vid oproportionerligt stor affärsvolym betalat normala provisionsnivåer som kompensation för en tilldelning av emissionen.

 2. En befintlig eller potentiell emitterande kunds tilldelning till en person i ledande befattning eller en person i ansvarig ställning, som ersättning för framtida eller tidigare beviljande av företagsfinansiering (så kallad spinning).

 3. En tilldelning som uttryckligen eller underförstått görs på villkor att värdepappersföretaget från en investeringskund mottar framtida order eller köp av all annan tjänst från värdepappersföretaget eller någon annan enhet i vilken investeraren är en person i ansvarig ställning.

4.Värdepappersföretagen ska införa, tillämpa och upprätthålla en tilldelningsstrategi som fastställer förfarandet för utveckling av rekommendationer för tilldelning. Tilldelningsstrategin ska lämnas till den emitterande kunden innan den samtycker till att företa någon placeringstjänst. Strategin ska innehålla relevant information, som finns tillgänglig i det skedet, om den föreslagna tilldelningsmetoden för emissionen.

5.Värdepappersföretagen ska föra diskussioner med den emitterande kunden om placeringsförfarandet för att företaget ska kunna förstå och ta hänsyn till klientens intressen och mål. Värdepappersföretaget ska erhålla den emitterande kundens samtycke till den föreslagna tilldelningen av transaktionen per typ av kund enligt tilldelningsstrategin.

Artikel 41 Ytterligare krav i samband med rådgivning, distribution och egenplacering (Artiklarna 16.3, 23 och 24 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretaget ska ha inrättat system, kontroller och förfaranden för att identifiera och hantera intressekonflikter som uppstår när investeringstjänster tillhandahålls en investeringskund att delta i en nyemission, om värdepappersföretaget tar emot provisioner, avgifter eller monetära eller icke-monetära förmåner i samband med arrangemanget av emitteringen. Alla provisioner, avgifter eller monetära eller icke-monetära förmåner ska uppfylla kraven i artiklarna 24.7, 24.8 och 24.9 i direktiv 2014/65/EU och dokumenteras i värdepappersföretagets riktlinjer om intressekonflikter och återspeglas i företagets bestämmelser om incitament.

2.Värdepappersföretag som är verksam med placering av finansiella instrument, som de själva emitterat eller som emitterats av enheter inom samma företagsgrupp till sina egna kunder, inbegripet deras befintliga inlåningskunder om det avser kreditinstitut eller investeringsfonder som förvaltas av enheter i deras företagsgrupp, ska inrätta, tillämpa och upprätthålla tydliga och effektiva förfaranden för identifiering, förebyggande och hantering av potentiella intressekonflikter som uppstår i samband med denna typ av verksamhet. Sådana arrangemang ska inbegripa överväganden att avstå från att bedriva verksamhet, där intressekonflikter inte kan hanteras på ändamålsenligt sätt så att man kan förhindra alla negativa effekter för kunderna.

3.När det krävs information om intressekonflikter ska värdepappersföretagen uppfylla kraven i artikel 34.4, inklusive en redogörelse av arten på och källan till den intressekonflikt som är inbyggd i denna typ av verksamhet, och lämna uppgifter om de särskilda riskerna i samband med sådana metoder för att göra det möjligt för kunderna att fatta välgrundade investeringsbeslut.

4.Värdepappersföretag som erbjuder finansiella instrument som är emitterade av dem själva eller andra enheter i företagsgruppen till sina kunder och som ingår i beräkningen av de tillsynskrav som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU, ska till sådana kunder lämna ytterligare information som förklarar skillnaderna mellan finansiella instrument och bankinlåning med avseende på avkastning, risk, likviditet och allt skydd i enlighet med vad som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU.

Artikel 42 Ytterligare krav i samband med lån eller tillhandahållande av kredit när det gäller garanti- och placeringsverksamhet (Artiklarna 16.3, 23 och 24 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretaget ska ha infört förfaranden för att identifiera och förebygga eller hantera alla intressekonflikter som kan uppstå som en följd av att ett värdepappersföretag eller en enhet inom samma företagsgrupp tidigare givit lån eller krediter till den emitterande kunden som får återbetalas med inkomsterna från en emission.

2.Om de arrangemang som vidtagits för att hantera intressekonflikter inte visar sig vara tillräckliga för att säkerställa att risken för skador för den emitterande kunden kan förebyggas ska värdepappersföretagen informera den emitterande kunden om de specifika intressekonflikter som har uppstått i samband med deras, eller enheter i företagsgruppens, verksamhet i egenskap av kreditgivare, och sådan verksamhet som hör samman med värdepapperserbjudandet.

3.Värdepappersföretagens riktlinjer för intressekonflikter ska kräva utbyte av information om emittentens finansiella situation med de enheter i företagsgruppen som agerar i egenskap av kreditgivare, om detta inte skulle stå i strid med informationshinder som företaget inrättat för att skydda intressena hos en kund.

Artikel 43 Registerföring i samband med garanti- eller placeringsverksamhet (Artiklarna 16.3, 23 och 24 i direktiv 2014/65/EU)

Värdepappersföretagen ska föra register över innehållet i och tidpunkten för instruktioner som tagits emot från kunderna. Ett register över besluten om tilldelning som fattats för varje transaktion ska föras för att sörja för en fullständig verifieringskedja mellan de rörelser som registreras i kundkontona och de instruktioner som värdepappersföretaget mottagit. Den slutliga tilldelningen till varje investeringskund ska tydligt motiveras och registreras. En fullständig verifieringskedja när det gäller praktiska åtgärder i garanti- och placeringsverksamhet ska på begäran göras tillgänglig för de behöriga myndigheterna.

Kapitel III Villkor för verksamheten i värdepappersföretag

Avsnitt 1 Information till kunder och presumtiva kunder

Artikel 44 Krav på opartisk, tydlig och inte vilseledande information (Artikel 24.3 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretagen ska säkerställa att all information, däribland marknadsföringsmaterial, som de riktar till icke-professionella eller professionella kunder eller presumtiva icke-professionella eller professionella kunder, eller sprider på ett sådant sätt att det är sannolikt att den når ut till dessa grupper, uppfyller de villkor som anges i punkterna 2–8.

2.Värdepappersföretagen ska säkerställa att den information som avses i punkt 1 uppfyller följande villkor:

 1. Informationen inbegriper värdepappersföretagets namn.

 2. Informationen är korrekt och ger alltid en rättvisande hänvisning på framträdande plats om alla relevanta risker när de hänvisar till alla potentiella fördelar med en investeringstjänst eller ett finansiellt instrument.

 3. Informationen ska ha en teckenstorlek i informationen om relevanta risker som minst motsvarar den teckenstorlek som mest används i den information som lämnas, samt en utformning som säkerställer att denna indikation är framträdande.

 4. Informationen är tillräcklig och presenteras på ett sådant sätt att den sannolikt förstås av en genomsnittlig medlem av den grupp som informationen riktas till, eller som sannolikt tar emot den.

 5. Informationen döljer, bagatelliserar eller fördunklar inte viktiga uppgifter, förklaringar eller varningar.

 6. Informationen presenteras genomgående på samma språk i alla former av informations- och marknadsföringsmaterial som ges till varje kund, om inte kunden har godtagit att ta emot information på mer än ett språk.

 7. Informationen är aktuell och relevant för det kommunikationsmedel som används.

3.Om informationen innehåller jämförelser av investerings- eller sidotjänster, finansiella instrument eller personer som tillhandahåller investerings- eller sidotjänster ska värdepappersföretagen säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

 1. Att jämförelsen är meningsfull och redovisas på ett rättvisande och välavvägt sätt.

 2. De informationskällor som använts vid jämförelsen specificeras.

 3. Viktiga fakta och antaganden som använts för att kunna göra jämförelsen ingår.

4.Om informationen innehåller en hänvisning till ett finansiellt instruments tidigare resultat, ett finansiellt index eller en investeringstjänst, ska värdepappersföretagen säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

 1. Hänvisningen inte utgör informationens mest framträdande innehåll.

 2. Informationen måste innehålla ändamålsenlig resultatinformation från de närmast föregående fem åren eller hela den period som det finansiella instrumentet har erbjudits, det finansiella indexet har fastställts eller investeringstjänsten har tillhandahållits, om perioden är kortare än fem år eller för en längre period som företaget fastställer, och i varje enskilt fall ska resultatinformationen grundas på hela tolvmånadersperioder.

 3. Referensperioden och informationskällan ska vara tydligt angivna.

 4. Informationen måste innehålla en varning på framträdande plats om att sifferuppgifterna avser tidigare resultat och att dessa inte utgör någon tillförlitlig indikation för framtida resultat.

 5. Om indikationen bygger på sifferuppgifter som angetts i en annan valuta än den som används i den medlemsstat där den icke-professionella eller presumtiva icke-professionella kunden är bosatt, ska valutan tydligt anges och en varning bifogas om att avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar.

 6. Om indikationen grundar sig på bruttoresultat, ska information lämnas om vilken inverkan provisioner, avgifter och andra kostnader har.

5.Om informationen innehåller eller hänvisar till simulerade tidigare resultat ska värdepappersföretagen säkerställa att den avser ett finansiellt instrument eller ett finansiellt index, och att följande villkor är uppfyllda:

 1. Det simulerade tidigare resultatet ska vara baserat på faktiska tidigare resultat för ett eller flera finansiella instrument eller finansiella index som är samma som, eller i stort sett detsamma som det berörda finansiella instrumentet, eller som ligger till grund för det berörda finansiella instrumentet.

 2. Med avseende på det faktiska tidigare resultatet som avses i led a ska villkoren i punkt 4 a–c, 4 e och 4 f vara uppfyllda.

 3. Informationen innehåller en varning på framträdande plats att sifferuppgifterna avser simulerade tidigare resultat och att tidigare resultat inte är en tillförlitlig indikator för framtida resultat.

6.Om informationen innehåller uppgifter om framtida resultat ska värdepappersföretagen säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

 1. Informationen grundas inte på eller hänvisar till simulerade tidigare resultat.

 2. Informationen grundas på rimliga antaganden som bygger på objektiva uppgifter.

 3. Om informationen grundar sig på bruttoresultat, ska upplysningar lämnas om vilken inverkan provisioner, avgifter och andra kostnader har.

 4. Informationen bygger på resultatscenarier under olika marknadsförhållanden (både positiva och negativa scenarier) och speglar arten på och riskerna med den specifika typ av instrument som ingår i analysen.

 5. Informationen innehåller en varning på framträdande plats om att sådana prognoser inte är en tillförlitlig indikator för framtida resultat.

7.Om informationen avser särskild skattebehandling ska det anges på framträdande plats att denna skattebehandling beror på varje kunds enskilda omständigheter och att den kan komma att ändras i framtiden.

8.I informationen får inte namnet på någon behörig myndighet användas på ett sådant sätt att det skulle kunna framstå som att denna myndighet rekommenderar eller godkänner värdepappersföretagets produkter eller tjänster.

Artikel 45 Information om kategorisering av kunder (Artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretagen ska informera nya och befintliga kunder som värdepappersföretaget har kategoriserat på nytt enligt kraven i direktiv 2014/65/EU, om deras kategorisering som icke-professionell kund, professionell kund eller godtagbar motpart enligt det direktivet.

2.Värdepappersföretagen ska på ett varaktigt medium informera sina kunder om deras rättigheter att begära en annan kategorisering och om alla begränsningar av nivån på kundskyddet som en annan kategorisering skulle innebära.

3.Värdepappersföretag får, antingen på eget initiativ eller på begäran från den berörda kunden, behandla en kund på följande sätt:

 1. Som en professionell eller icke-professionell kund, om denna kund annars skulle kunna klassificeras som en godtagbar motpart i enlighet med artikel 30.2 i direktiv 2014/65/EU.

 2. Som en icke-professionell kund, om denna kund betraktas som en professionell kund enligt avsnitt I i bilaga II till direktiv 2014/65/EU.

Artikel 46 Allmänna krav på information till kunder (Artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretagen ska, i god tid innan en kund eller presumtiv kund binds av ett avtal om tillhandahållande av investerings- eller sidotjänster eller innan tillhandahållandet av dessa tjänster äger rum, beroende på vilket som inträffar först, förse kunden eller den presumtiva kunden med följande information:

 1. Villkoren för alla sådana avtal.

 2. Den information som krävs i artikel 47 avseende avtalet eller investerings- eller sidotjänsterna.

2.Värdepappersföretagen ska, i god tid innan investerings- och sidotjänsterna tillhandahålls kunder eller presumtiva kunder, lämna den information som krävs enligt artiklarna 47–50.

3.Den information som avses i punkterna 1 och 2 ska tillhandahållas på ett varaktigt medium eller på en webbplats (när denna inte utgör ett varaktigt medium), förutsatt att de villkor som anges i artikel 3.2 är uppfyllda.

4.Värdepappersföretagen ska i god tid underrätta en kund om alla betydande förändringar av den information som lämnats i enlighet med artiklarna 47–50 och som är relevanta för en tjänst som företaget erbjuder kunden. Underrättelsen ska lämnas på ett varaktigt medium om innehållet i den information som avses har lämnats på ett varaktigt medium.

5.Värdepappersföretagen ska säkerställa att den information som ingår i marknadsföringsmaterialet överensstämmer med all information som företaget lämnar till kunder när de tillhandahåller investerings- och sidotjänster.

6.Marknadsföringsmaterial som innehåller ett erbjudande eller en inbjudan av följande art och som specificerar hur erbjudandet eller inbjudan ska besvaras eller inbegriper ett formulär genom vilket alla svar kan lämnas, ska innehålla sådan information som anges i artiklarna 47–50 och som är relevant för erbjudandet eller inbjudan enligt följande:

 1. Ett erbjudande om att ingå ett avtal om ett finansiellt instrument, en investeringstjänst eller en sidotjänst med varje person som svarar på marknadsföringsmaterialet.

 2. En inbjudan till varje person som besvarar marknadsföringsmaterialet att lämna ett erbjudande om att ingå ett avtal om ett finansiellt instrument, en investeringstjänst eller en sidotjänst.

Det första stycket ska dock inte tillämpas om den presumtiva kunden, för att svara på ett erbjudande eller en inbjudan som ingår i marknadsföringsmaterialet, måste hänvisa till ett eller flera andra dokument som enskilt eller tillsammans innehåller denna information.

Artikel 47 Information om värdepappersföretaget och dess tjänster till kunder och presumtiva kunder (Artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretagen ska, i förekommande fall, till kunder och presumtiva kunder lämna följande allmänna information:

 1. Värdepappersföretagets namn och adress samt nödvändiga kontaktuppgifter för att göra det möjligt för kunderna att effektivt upprätthålla kontakten med företaget.

 2. Det språk på vilket kunden kan kommunicera med värdepappersföretaget och det språk som används i dokumentation och övrig information från företaget.

 3. De kommunikationsmedel som ska användas mellan värdepappersföretaget och kunden samt, i förekommande fall, kommunikationsmedel för att sända och motta order.

 4. En förklaring om att värdepappersföretaget är auktoriserat samt namn och kontaktadress till den behöriga myndighet som har auktoriserat företaget.

 5. Om värdepappersföretaget agerar genom ett anknutet ombud, en förklaring om detta, inklusive en specifikation om i vilken medlemsstat ombudet är registrerat.

 6. En beskrivning av vilket slags rapporter om tillhandahållande av tjänsten som värdepappersföretaget ska tillhandahålla kunden i enlighet med artikel 25.6 i direktiv 2014/65/EU, samt hur ofta och när rapporterna ska tillhandahållas.

 7. Om värdepappersföretaget innehar finansiella instrument eller medel för kunders räkning, ska en kortfattad beskrivning lämnas av de åtgärder som värdepappersföretaget vidtar för att skydda dessa, inklusive en sammanfattning av all ersättning till investerare eller det system för insättningsgaranti som gäller för företagets verksamhet i en medlemsstat.

 8. En beskrivning, som kan tillhandahållas i form av en sammanfattning, av de riktlinjer när det gäller intressekonflikter som företaget inrättat i enlighet med artikel 34.

 9. Närmare uppgifter på kundens begäran om riktlinjerna när det gäller intressekonflikter på ett varaktigt medium eller på en webbplats (när denna inte utgör ett varaktigt medium), förutsatt att villkoren som anges i artikel 3.2 är uppfyllda.

De uppgifter som anges i leden a–i ska ges i tillräckligt god tid innan tillhandahållandet av investerings- eller sidotjänster till kunder eller presumtiva kunder.

2.När värdepappersföretag tillhandahåller portföljförvaltningstjänster ska de införa en ändamålsenlig metod för bedömning och jämförelse, som ett meningsfullt referensvärde, som grundas på kundens mål för investeringen och de typer av finansiella instrument som ingår i kundportföljen, så att kunden till vilken tjänsten tillhandahålls kan bedöma företagets prestation.

3.När värdepappersföretagen erbjuder sig att tillhandahålla en kund eller presumtiv kund portföljförvaltningstjänster ska de, i tillämpliga fall, utöver den information som krävs i punkt 1, förse kunden med följande information:

 1. Information om metod och frekvens för värdering av de finansiella instrumenten i kundportföljen.

 2. Närmare uppgifter om eventuell delegering av den diskretionära förvaltningen av alla eller delar av de finansiella instrumenten eller medlen i kundportföljen.

 3. En specificering av alla referensvärden som kundportföljens utveckling ska jämföras mot.

 4. De typer av finansiella instrument som kan ingå i kundportföljen och de typer av transaktioner som kan utföras med sådana instrument, däribland alla begränsningar.

 5. Målen med förvaltningen, den risknivå som ska återspeglas i förvaltarens utnyttjande av eget handlingsutrymme, samt eventuella specifika begränsningar till följd av detta handlingsutrymme.

Den information som anges i leden a–e ska ges i god tid innan tillhandahållandet av investerings- eller sidotjänster till kunder eller presumtiva kunder.

Artikel 48 Information om finansiella instrument (Artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretag ska i god tid tillhandahålla kunder eller presumtiva kunder, innan tillhandahållandet av investerings- eller sidotjänster till kunder eller presumtiva kunder, en allmän beskrivning av arten på och riskerna med finansiella instrument, särskilt med hänsyn till kundens kategorisering som antingen icke-professionell kund, professionell kund eller godtagbar motpart. Beskrivningen ska förklara arten av den specifika typ av instrument som berörs, hur det finansiella instrumentet fungerar och utvecklas under både positiva och negativa marknadsförhållanden, och de särskilda riskerna i samband med denna specifika typ av instrument i tillräckligt detaljerad grad för att kunden ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.

2.Beskrivningen av de risker som avses i punkt 1 ska, när det är relevant för den särskilda typ av instrument som berörs och kundens status och kunskapsnivå, innehålla följande:

 1. De risker som är förbundna med den typen av finansiellt instrument, däribland en förklaring av hävstångseffekten och dess konsekvenser samt risken för att förlora hela investeringen inbegripet riskerna för att emittenten blir insolvent eller relaterade händelser, såsom bail-in.

 2. Prisvolatiliteten för sådana instrument och alla begränsningar av den tillgängliga marknaden för sådana instrument.

 3. Information om hinder eller begränsningar för desinvesteringar, vilket kan vara fallet för icke-likvida finansiella instrument eller finansiella instrument med en fast investeringsperiod, inbegripet en beskrivning av möjliga metoder för utträde och konsekvenserna av ett eventuellt utträde, eventuella begränsningar och den uppskattade tidsramen för försäljning av det finansiella instrumentet innan den ursprungliga kostnaden för transaktionen återvinns i denna typ av finansiella instrument.

 4. Det faktum att en investerare, till följd av transaktioner i sådana instrument, kan ta över finansiella åtaganden och andra förpliktelser, däribland eventualförpliktelser, utöver kostnaderna för förvärvet av instrumentet.

 5. Eventuella marginalkrav eller liknande skyldigheter som är tillämpliga på instrument av denna typ.

3.Om ett värdepappersföretag tillhandahåller en icke-professionell eller presumtiv icke-professionell kund information om ett finansiellt instrument som omfattas av ett aktuellt erbjudande till allmänheten och ett prospekt har offentliggjorts i samband med erbjudandet i enlighet med direktiv 2003/71/EG ska företaget i god tid före tillhandahållandet av investerings- eller sidotjänsterna till kunderna eller de presumtiva kunderna informera kunderna eller de presumtiva kunderna var prospektet har gjorts tillgängligt för allmänheten.

4.Om ett finansiellt instrument består av två eller flera olika finansiella instrument eller tjänster ska värdepappersföretaget tillhandahålla en adekvat beskrivning av det finansiella instrumentets rättsliga form, instrumentets delar och hur samspelet mellan komponenterna påverkar riskerna med investeringen.

5.Vad gäller finansiella instrument som innehåller en garanti eller ett kapitalskydd ska värdepappersföretaget tillhandahålla en kund eller presumtiv kund information om omfattningen och arten av sådana garantier eller kapitalskydd. Om garantin tillhandahålls av en tredje part ska information om garantin innehålla tillräckligt detaljerade uppgifter om garantigivaren och garantin för att kunden eller den presumtiva kunden ska kunna göra en rättvisande bedömning av garantin.

Artikel 49 Information om skydd för kunders finansiella instrument eller medel (Artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU)

1.Om värdepappersföretagen innehar finansiella instrument eller medel som tillhör kunder ska de, i tillämpliga fall, tillhandahålla dessa kunder eller presumtiva kunder den information som anges i punkterna 2–7.

2.Värdepappersföretaget ska informera kunden, eller den presumtiva kunden, om huruvida kundens finansiella instrument eller medel kan förvaras hos en tredje part för värdepappersföretagets räkning och om värdepappersföretagets ansvar enligt tillämplig nationell lagstiftning för handlingar eller försummelse från den tredje partens sida och om följderna för kunden om den tredje parten skulle bli insolvent.

3.Om den nationella lagstiftningen tillåter att en kund eller presumtiv kunds finansiella instrument förvaras på ett samlingskonto av en tredje part ska värdepappersföretaget informera kunden om detta och lämna en tydlig varning om riskerna i samband med detta.

4.När det i fråga om kunders finansiella instrument som förvaras av en tredje part inte är möjligt enligt nationell lagstiftning att identifiera dessa separat från den tredje partens eller värdepappersföretagets egna finansiella instrument ska värdepappersföretaget informera kunden eller den presumtiva kunden om detta och lämna en tydlig varning om riskerna i samband med detta.

5.Om konton som innehåller finansiella instrument eller medel som tillhör en kund eller en presumtiv kund omfattas eller kommer att omfattas av lagstiftningen i en annan jurisdiktion än medlemsstatens ska värdepappersföretaget informera kunden eller den presumtiva kunden om detta och uppmärksamma kunden eller den presumtiva kunden på att deras rättigheter med avseende på dessa finansiella instrument eller medel kan variera i enlighet med detta.

6.Ett värdepappersföretag ska informera kunden om förekomsten av och villkoren för en pantsättning och en annan särskild rätt som företaget har eller kan ha med avseende på kundens finansiella instrument eller medel, eller för en eventuell kvittningsrätt som det har med avseende på dessa instrument eller medel. I tillämpliga fall ska företaget också informera kunden om att ett depåinstitut kan tänkas ha en pantsättning eller en annan särskild rätt, eller kvittningsrätt avseende dessa instrument eller medel.

7.Ett värdepappersföretag ska, innan det börjar utföra transaktioner för värdepappersfinansiering med finansiella instrument som det förvarar för en kunds räkning, eller innan det på annat sätt använder sådana finansiella instrument för egen räkning eller för en annan kunds räkning, på ett varaktigt medium och i god tid innan instrumenten används tillhandahålla kunden tydlig, fullständig och korrekt information om värdepappersföretagets skyldigheter och ansvar med avseende på användningen av de finansiella instrumenten, däribland villkoren för att återlämna dem och riskerna i samband med dessa transaktioner.

Artikel 50 Information om kostnader och avgifter (Artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU)

1.När det gäller kravet på att lämna information till kunder om alla kostnader och avgifter i enlighet med artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU, ska värdepappersföretagen uppfylla de detaljerade kraven i punkterna 2–10.

Utan att det påverkar de skyldigheter som anges i artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU, ska värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster till professionella kunder ha rätt att komma överens om en begränsad tillämpning av de detaljerade krav som fastställs i denna artikel med dessa kunder. Värdepappersföretag ska inte tillåtas att komma överens om sådana begränsningar när tjänster i form av investeringsrådgivning eller portföljförvaltning tillhandahålls eller om, oberoende av vilken investeringstjänst som tillhandahålls, de berörda finansiella instrumenten innehåller ett derivat.

Utan att det påverkar de skyldigheter som anges i artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU, ska värdepappersföretag som tillhandahåller investeringstjänster till godtagbara motparter ha rätt att komma överens om en begränsad tillämpning av de detaljerade krav som fastställs i denna artikel, förutom i fall då, oberoende av den investeringstjänst som tillhandahålls, de berörda finansiella instrumenten innefattar ett derivat och den godkända motparten avser att erbjuda dem till sina kunder.

2.Vad gäller förhands- och efterhandsinformation om kostnader och avgifter till kunder ska värdepappersföretagen sammanställa följande:

 1. Samtliga kostnader och tillhörande avgifter som tas ut av värdepappersföretaget eller andra parter om kunden har hänvisats till sådana andra parter, för de investerings- och/eller sidotjänster som tillhandahållits kunden.

 2. Samtliga kostnader och tillhörande avgifter i samband med utarbetandet och hanteringen av de finansiella instrumenten.

Kostnader som avses i led a och b ska förtecknas i bilaga II till den här förordningen. Vid tillämpningen av led a ska de betalningar som värdepappersföretagen erhållit från tredje part i samband med den investeringstjänst som erbjudits en kund delas upp per post och de sammanlagda kostnaderna och avgifterna ska läggas samman och uttryckas både som ett kontantbelopp och ett procenttal.

3.Om någon del av de totala kostnader och avgifter som ska betalas i eller utgör ett belopp i utländsk valuta ska värdepappersföretagen lämna en uppgift om den berörda valutan samt om tillämplig omräkningskurs och kostnader. Värdepappersföretagen ska också informera om villkoren för betalning eller annat fullgörande.

4.När det gäller kostnader och avgifter som inte inkluderats i fondföretagens faktablad ska värdepappersföretagen beräkna och offentliggöra dessa kostnader, t.ex. genom kontakter med fondföretagets förvaltningsbolag för att erhålla relevant information.

5.Skyldigheten att i god tid tillhandahålla fullständig förhandsinformation om de sammanlagda kostnaderna och avgifterna i samband med det finansiella instrumentet eller den investerings- eller sidotjänst som tillhandahållits, ska tillämpas på värdepappersföretag när det gäller följande situationer:

 1. Om värdepappersföretagen rekommenderar eller marknadsför finansiella instrument till kunder.

 2. Om värdepappersföretagen tillhandahåller investeringstjänster är de skyldiga att ge sina kunder ett faktablad från fondföretagen eller dokument med basfakta för investerare, i enlighet med relevant unionslagstiftning.

6.Värdepappersföretag som inte rekommenderar eller marknadsför ett finansiellt instrument till kunden eller som inte är skyldiga att förse kunden med ett faktablad från fondföretagen eller dokument med basfakta för investerare i enlighet med relevant unionslagstiftning, ska informera sina kunder om alla kostnader och avgifter som hänför sig till den tillhandahållna investerings- eller sidotjänsten.

7.Om fler än ett värdepappersföretag tillhandahåller investerings- eller sidotjänster till kunden ska varje värdepappersföretag lämna kostnadsuppgifter om de investerings- eller sidotjänster det erbjuder. Ett värdepappersföretag som till sina kunder rekommenderar eller marknadsför tjänster som tillhandahålls av ett annat företag ska slå samman kostnaderna och avgifterna för sina tjänster tillsammans med kostnaderna och avgifterna för de tjänster som tillhandahålls det andra företaget. Ett värdepappersföretag ska ta hänsyn till kostnaderna och avgifterna för tillhandahållande av andra investerings- eller sidotjänster från andra företag om det har hänvisat kunden till dessa andra företag.

8.När det gäller förhandsberäkning av kostnader och avgifter ska värdepappersföretagen använda faktiska kostnader som ett mått på förväntade kostnader och avgifter. Om faktiska kostnader inte finns tillgängliga ska värdepappersföretaget göra rimliga uppskattningar av dessa kostnader. Värdepappersföretagen ska se över uppskattningar som görs på förhand som bygger på erfarenheter i efterhand och vid behov göra anpassningar till dessa uppskattningar.

9.Värdepappersföretagen ska varje år lämna information i efterhand om alla kostnader och avgifter som hänför sig till både finansiella instrument och investerings- och sidotjänst(-er) om de har rekommenderat eller marknadsfört finansiella instrument eller om de har tillhandahållit kunden ett faktablad från fondföretagen eller dokument med basfakta för investerare i samband med de finansiella instrumenten och de har eller har haft en pågående relation med kunden under året. Sådan information ska grunda sig på de kostnader som uppstått och ska tillhandahållas på individuell basis.

Värdepappersföretagen kan välja att lämna sådan sammanställd information om kostnader och avgifter för investeringstjänster och finansiella instrument tillsammans med all befintlig regelbunden rapportering till kunderna

10.Värdepappersföretagen ska tillhandahålla sina kunder en illustration som visar kostnaders sammanlagda effekt på avkastningen vid tillhandahållande av investeringstjänster. En sådan illustration ska lämnas både på förhand och i efterhand. Värdepappersföretag ska se till att illustrationen uppfyller följande krav:

 1. Illustrationen visar effekten av de totala kostnaderna och avgifterna för investeringens avkastning.

 2. Illustrationen visar alla förväntade toppar eller fluktuationer vad gäller kostnader.

 3. Illustrationen åtföljs av en beskrivning av illustrationen.

Artikel 51 Information som lämnas enligt direktiv 2009/65/EG och förordning (EU) nr 1286/2014 (Artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU)

Värdepappersföretag som förmedlar andelar i företag för kollektiva investeringar eller faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare ska dessutom informera sina kunder om alla övriga kostnader och sammanhängande avgifter relaterade till produkten som därför inte har inbegripits i faktabladet från fondföretagen eller dokument med basfakta för investerare, samt om kostnader och avgifter i samband med deras tillhandahållande av investeringstjänster i relation till det finansiella instrumentet.

Avsnitt 2 Investeringsrådgivning

Artikel 52 Information om investeringsrådgivning (Artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretagen ska på ett klart och tydligt sätt förklara om och varför investeringsrådgivning ska betraktas som oberoende eller icke-oberoende och typen och arten på de restriktioner som gäller, också när det tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund och förbudet mot att ta emot och behålla incitament.

Om rådgivning erbjuds eller tillhandahålls samma kund på oberoende och icke oberoende grund ska värdepappersföretagen förklara omfattningen på båda tjänsterna för att göra det möjligt för investerare att förstå skillnaderna mellan dem och inte presentera sig själv som oberoende ekonomisk rådgivare för den samlade verksamheten. Företagen får inte otillbörligen framhäva sina oberoende investeringsrådgivningstjänster över icke-oberoende tjänster i sina kontakter med kunder.

2.Värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende eller icke-oberoende grund ska för kunden förklara de olika typer av finansiella instrument som kan rekommenderas, inklusive företagets relation till emittenter eller de som tillhandahåller instrumenten.

3.Värdepappersföretagen ska tillhandahålla en beskrivning av

 1. de typer av finansiella instrument som övervägs,

 2. urvalet av finansiella instrument och leverantörer analyserat per typ av instrument beroende på tjänstens omfattning,

 3. i förekommande fall, de hållbarhetsfaktorer som har beaktats i urvalsprocessen när det gäller finansiella instrument,

 4. när de tillhandahåller oberoende rådgivning, hur den tillhandahållna tjänsten uppfyller villkoren för investeringsrådgivning på oberoende grund och de faktorer som beaktats i den urvalsprocess som värdepappersföretaget använt för att rekommendera finansiella instrument, inbegripet de finansiella instrumentens risker, kostnader och komplexitet.

Förordning (EU) 2021/1253

4.När urvalet av finansiella instrument som bedöms av det värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund inbegriper värdepappersföretagets egna finansiella instrument eller sådana som emitterats eller tillhandahållits av enheter som har nära kopplingar eller andra nära rättsliga eller ekonomiska relationer med värdepappersföretaget samt andra emittenter eller leverantörer som inte är kopplade eller relaterade, ska värdepappersföretaget, för varje typ av finansiellt instrument, urskilja urvalet av finansiella instrument som emitterats eller tillhandahållits av enheter som inte har någon koppling till värdepappersföretaget.

5.Värdepappersföretag som regelbundet gör en bedömning av lämpligheten i de rekommendationer som lämnas i enlighet med artikel 54.12 ska informera om följande:

 1. Frekvensen och omfattningen på den regelbundna lämplighetsbedömningen och, i förekommande fall, de villkor som utlöser denna bedömning.

 2. I vilken utsträckning den information som tidigare inkommit kommer att bli föremål för en förnyad bedömning.

 3. På vilket sätt en uppdatering av rekommendationen kommer att meddelas kunden.

Artikel 53 Investeringsrådgivning på oberoende grund (Artikel 24.4 och 24.7 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund ska fastställa och genomföra en urvalsprocess för att bedöma och jämföra ett tillräckligt stort urval av finansiella instrument som är tillgängliga på marknaden i enlighet med artikel 24.7 a i direktiv 2014/65/EU. Urvalsprocessen ska inbegripa följande:

 1. antalet och mångfalden av finansiella instrument som övervägs ska stå i proportion till omfattningen på de investeringsrådgivningstjänster som erbjuds av den oberoende investeringsrådgivaren,

 2. antalet och mångfalden av finansiella instrument som övervägs är tillräckligt representativ för de finansiella instrument som är tillgängliga på marknaden,

 3. mängden finansiella instrument som emitterats av värdepappersföretaget självt eller av enheter med nära anknytning till värdepappersföretaget ska stå i proportion till det totala beloppet för de finansiella instrument som övervägs, och

 4. kriterierna för urval av de olika finansiella instrumenten ska omfatta alla relevanta aspekter, som risker, kostnader och komplexitet samt egenskaperna hos värdepappersföretagets kunder och säkerställa att valet av instrument som kan komma att rekommenderas inte är missvisande.

När en sådan jämförelse inte är möjlig på grund av affärsmodellen eller det specifika området för den tillhandahållna tjänsten ska det värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning inte presentera sig självt som oberoende.

2.Ett värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund och som fokuserar på vissa kategorier eller ett specificerat urval av finansieringsinstrument ska uppfylla följande krav:

 1. Företaget ska marknadsföra sig självt på ett sätt som endast är avsett att locka till sig kunder med en preferens för dessa kategorier eller urval av finansiella instrument.

 2. Företaget ska kräva att kunderna anger att de bara är intresserade av att investera i den angivna kategorin eller urvalet av finansiella instrument.

 3. Innan tjänsten tillhandahålls ska företaget se till att dess tjänster är lämpliga för varje ny kund på grundval av att affärsmodellen motsvarar kundens behov och mål, och det urval av finansiella instrument som är lämpliga för kunden. Om så inte är fallet ska företaget inte tillhandahålla kunden sådana tjänster.

3.Ett värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning på både oberoende och icke oberoende grund ska fullgöra följande skyldigheter:

 1. Värdepappersföretaget ska, i god tid innan det tillhandahåller sina tjänster, på ett varaktigt medium ha informerat sina kunder om rådgivningen kommer att vara oberoende eller icke-oberoende i enlighet med artikel 24.4 a i direktiv 2014/65/EU och de relevanta genomförandeåtgärderna.

 2. Värdepappersföretaget har presenterat sig som oberoende för de tjänster för vilka det tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund.

 3. värdepappersföretagen har infört adekvata organisatoriska krav och kontroller för att se till att båda typer av rådgivningstjänster och rådgivare är klart skilda från varandra och att kunderna inte riskerar att förväxla den rådgivning som de får och ges den typ av rådgivning som är lämplig för dem. Värdepappersföretaget ska inte tillåta en fysisk person att tillhandahålla både oberoende och icke oberoende rådgivning.

Avsnitt 3 Bedömning av lämplighet och ändamålsenlighet

Artikel 54 Bedömning av lämplighet och lämplighetsrapporter (Artikel 25.2 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretag får inte göra så att det uppstår tveksamhet eller risk för missförstånd gällande deras ansvar i processen när de bedömer lämpligheten av investeringstjänster eller finansiella instrument i enlighet med artikel 25.2 i direktiv 2014/65/EU. När företagen gör en lämplighetsbedömning ska de informera kunder eller presumtiva kunder, på ett tydligt och enkelt sätt, om att skälet till att göra lämplighetsbedömningen är att kunna agera i kundens bästa intresse.

När investeringsrådgivnings- eller portföljförvaltningstjänster tillhandahålls helt eller delvis genom ett automatiskt eller halvautomatiskt system ska ansvaret för att göra lämplighetsbedömningen ligga hos det värdepappersföretag som tillhandahåller tjänsten och får inte minskas genom användning av ett elektroniskt system för att ge en personlig rekommendation eller ta ett beslut att handla.

2.Värdepappersföretagen ska fastställa omfattningen av den information som ska samlas in från kunder mot bakgrund av alla aspekter av de investeringsrådgivnings- eller portföljförvaltningstjänster som ska tillhandahållas till dessa kunder. Värdepappersföretagen ska skaffa fram den information från kunderna eller de presumtiva kunderna som krävs för att företaget ska förstå avgörande fakta om kunden och ha en rimlig grund för att, med vederbörlig hänsyn till den tillhandahållna tjänstens art och omfattning, fastställa att den specifika transaktion som rekommenderas eller utförs vid tillhandahållandet av portföljförvaltningstjänsten uppfyller följande kriterier:

 1. Den uppfyller den berörda kundens mål med investeringen, inklusive kundens risktolerans och eventuella hållbarhetspreferenser.

 2. Den är av ett sådant slag att kunden finansiellt är i stånd att ta de risker som överensstämmer med målen med investeringen.

 3. Den är av sådant slag att kunden har nödvändig erfarenhet och kunskap för att kunna förstå riskerna med transaktionen eller förvaltningen av portföljen.

Förordning (EU) 2021/1253

3.Om ett värdepappersföretag tillhandahåller en investeringstjänst till en professionell kund ska det vara berättigat att anta att kunden, med avseende på de produkter, transaktioner och tjänster för vilka denne är klassificerad som professionell kund, har nödvändig erfarenhet och kunskap enligt punkt 2 c.

Om investeringstjänsten består i tillhandahållande av investeringsrådgivning till en professionell kund som omfattas av avsnitt 1 i bilaga II till direktiv 2014/65/EU ska värdepappersföretaget vara berättigat att enligt punkt 2 b anta att kunden finansiellt är i stånd att ta en eventuell investeringsrisk som överensstämmer med kundens investeringsmål.

4.Informationen om kundens eller den presumtiva kundens finansiella situation ska, i förekommande fall, innefatta information om källan till och storleken på kundens normala inkomst, tillgångar, däribland likvida medel, investeringar och fast egendom, och om kundens normala ekonomiska åtaganden.

5.Informationen om kundens eller den presumtiva kundens mål med investeringen ska, i förekommande fall, innefatta uppgifter om hur länge kunden önskar inneha investeringen, kundens riskvilja och risktolerans, syfte med investeringen och dessutom eventuella hållbarhetspreferenser.

Förordning (EU) 2021/1253

6.Om en kund är en juridisk person eller en grupp av två eller flera fysiska personer eller när en eller flera fysiska personer företräds av en annan fysisk person, ska värdepappersföretaget upprätta och följa riktlinjer för vem som ska vara föremål för bedömning av lämplighet och hur denna bedömning ska göras i praktiken, inklusive från vem man bör samla in upplysningar om kunskaper och erfarenhet, finansiell ställning och investeringsmål. Värdepappersföretaget ska dokumentera dessa riktlinjer.

Om en fysisk person som företräds av en annan fysisk person eller om en juridisk person som har begärt behandling som professionell kund i enlighet med avsnitt 2 i bilaga II till direktiv 2014/65/EU ska beaktas för bedömingen av lämplighet ska den finansiella ställningen och investeringsmålen vara de som gäller för den juridiska personen eller, när det gäller den fysiska personen, den bakomliggande kunden snarare än företrädaren. Kunskaper och erfarenhet ska vara de som gäller för företrädaren för den fysiska personen eller den person som är behörig att utföra transaktioner för den bakomliggande kundens räkning.

7.Värdepappersföretagen ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som samlas in om kunder eller presumtiva kunder är tillförlitlig. Detta ska omfatta, men inte vara begränsat till, följande:

 1. Se till att kunderna är medvetna om vikten av att ge korrekt och aktuell information.

 2. Se till att alla verktyg som används i lämplighetsbedömningen, såsom verktyg för riskbedömningsprofilering eller bedömning av kundens kunskaper och erfarenhet, är ändamålsenliga och korrekt utformade för att tillämpas på kunderna, och att alla begränsningar har identifierats och aktivt hanteras inom ramen för bedömningsprocessen.

 3. Se till att de frågor som används i processen är sådana att kunden kan förstå dem, att de fångar in en korrekt bild av kundens mål och behov, och att de ger de upplysningar som behövs för att göra lämplighetsbedömningen.

 4. Vidta åtgärder, efter behov, för att se till att informationen från kunderna är konsekvent, till exempel genom att undersöka om det finns uppenbara felaktigheter i den information som kunderna ger.

Värdepappersföretag som har en pågående kundrelation, till exempel genom kontinuerlig rådgivning eller portföljförvaltning, ska ha, och kunna visa fram, lämpliga riktlinjer och rutiner för att upprätthålla tillräcklig och aktuell kundinformation i den utsträckning som krävs för att uppfylla kraven i punkt 2.

8.Om ett värdepappersföretag, vid tillhandahållande av en investeringstjänst i form av investeringsrådgivning eller portföljförvaltning, inte erhåller den information som krävs enligt artikel 25.2 i direktiv 2014/65/EU ska företaget inte rekommendera investeringstjänster eller finansiella instrument till kunden eller den presumtiva kunden.

9.Värdepappersföretag ska ha, och kunna visa fram, lämpliga riktlinjer och rutiner för att säkerställa att de förstår typen av och särdragen hos investeringstjänster och finansiella instrument som väljs ut till kunderna, inklusive kostnader, risker och eventuella hållbarhetsfaktorer, och att de, med beaktande av kostnader och komplexitet, bedömer om det finns likvärdiga investeringstjänster eller finansiella instrument som kan motsvara kundernas profil.

Förordning (EU) 2021/1253

10.När ett värdepappersföretag tillhandahåller investeringstjänster i form av investeringsrådgivning eller portföljförvaltning får det inte ge en rekommendation eller besluta om handel om inga av tjänsterna eller instrumenten är lämpliga för kunden.

Ett värdepappersföretag ska inte rekommendera finansiella instrument eller besluta att handla med sådana instrument såsom motsvarande en kunds eller presumtiv kunds hållbarhetspreferenser när de finansiella instrumenten inte uppfyller dessa preferenser. Värdepappersföretag ska för sina kunder eller presumtiva kunder klargöra skälen till varför de inte gör detta och dokumentera dessa skäl.

Om inget finansiellt instrument motsvarar kundens eller den presumtiva kundens hållbarhetspreferenser och kunden beslutar att ändra sina hållbarhetspreferenser ska värdepappersföretaget spara dokumentation om kundens beslut, inbegripet skälen till detta beslut.

Förordning (EU) 2021/1253

11.När ett värdepappersföretag tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning som innebär byte av investeringar, antingen genom att sälja ett instrument och köpa ett annat, eller genom att utöva en rätt att göra en förändring inom ett befintligt instrument, ska företaget samla in nödvändig information om kundens befintliga investeringar och de rekommenderade nya investeringarna, och analysera kostnaderna och fördelarna med bytet, så att företaget på rimliga grunder kan visa att fördelarna med ett byte är större än kostnaderna.

12.När ett värdepappersföretag tillhandahåller investeringsrådgivning till en icke-professionell kund ska det lämna en rapport till kunden som innehåller en sammanfattning av rådgivningen och förklarar på vilket sätt rekommendationen är lämplig för den icke-professionella kunden, däribland hur den överensstämmer med kundens investeringsmål och personliga omständigheter, med hänvisning till den erforderliga investeringshorisonten, kundens kunskaper, erfarenhet, riskbenägenhet, förmåga att bära förluster och hållbarhetspreferenser.

Värdepappersföretagen ska ta med information i lämplighetsrapporterna om huruvida de tjänster eller instrument som rekommenderas kan förväntas kräva att den icke-professionella kunden söker regelbunden översyn av arrangemangen, och även uppmärksamma kunden på detta.

Om ett värdepappersföretag tillhandahåller en tjänst som omfattar regelbundna lämplighetsbedömningar och lämplighetsrapporter kan det räcka att de rapporter som följer efter det att den första tjänsten är etablerad endast omfattar förändringar i de berörda tjänsterna eller instrumenten och/eller kundens omständigheter, utan att alla detaljer i den första rapporten upprepas.

Förordning (EU) 2021/1253

13.Värdepappersföretag som tillhandahåller regelbunden lämplighetsbedömning ska minst en gång per år se över lämpligheten hos de rekommendationer som ges, i syfte att förbättra tjänsterna. Denna bedömning ska göras med tätare intervall beroende på kundens riskprofil och den typ av finansiella instrument som rekommenderas.

Kraven att i förekommande fall tillgodose kunders eller presumtiva kunders hållbarhetspreferenser ska inte ändra villkoren i första stycket.

Förordning (EU) 2021/1253

Artikel 55 Bestämmelser som är gemensamma för bedömning av lämplighet och bedömning av ändamålsenlighet (Artikel 25.2 och 25.3 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretagen ska säkerställa att upplysningarna avseende en kunds eller presumtiv kunds kunskaper och erfarenhet inom investeringsområdet innefattar följande, i den utsträckning som det är lämpligt med hänsyn till kundens typ, arten och omfattningen på den tjänst som ska tillhandahållas och den planerade typen av produkt eller transaktion, inklusive grad av komplexitet och förbundna risker:

 1. De typer av tjänster, transaktioner och finansiella instrument som kunden är bekant med.

 2. Art, volym och frekvens för kundens transaktioner med finansiella instrument och den tidsperiod under vilken transaktionerna har genomförts.

 3. Kundens eller den presumtiva kundens utbildningsnivå och yrke eller relevant tidigare yrke.

2.Ett värdepappersföretag får inte motverka att en kund eller presumtiv kund tillhandahåller den information som krävs enligt artiklarna 25.2 och 25.3 i direktiv 2014/65/EU.

3.Ett värdepappersföretag ska kunna lita på den information som tillhandahålls av dess kunder eller presumtiva kunder, såvida det inte känner till eller borde känna till att informationen är uppenbart föråldrad, felaktig eller ofullständig.

Artikel 56 Bedömning av ändamålsenlighet och tillhörande dokumenteringskrav (Artikel 25.3 och 25.5 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretag ska fastställa om kunden har nödvändig erfarenhet och kunskap för att förstå riskerna i samband med den produkt eller investeringstjänst som erbjuds eller efterfrågas när de bedömer om en investeringstjänst enligt artikel 25.3 i direktiv 2014/65/EU är passande för kunden.

Ett värdepappersföretag ska vara berättigat att anta att en professionell kund har nödvändig erfarenhet och kunskap för att förstå riskerna i samband med de särskilda investeringstjänsterna eller transaktionerna eller typerna av transaktioner eller produkter för vilka kunden är klassificerad som professionell kund.

2.Värdepappersföretag ska föra register över bedömningar av ändamålsenlighet där följande ska ingå:

 1. Resultatet av bedömningen av ändamålsenlighet.

 2. Alla varningar till kunden om man i bedömningen kom fram till att investeringstjänsten eller produkten potentiellt inte skulle vara passande för kunden, om kunden begärde att man skulle gå vidare med transaktionen trots varningen och, i förekommande fall, om företaget accepterade kundens begäran om att gå vidare.

 3. Alla varningar till kunden om denne inte tillhandahöll upplysningar som var tillräckliga för att företaget skulle kunna göra en bedömning av ändamålsenligheten, om kunden begärde att man skulle gå vidare med transaktionen trots varningen och, i förekommande fall, om företaget accepterade kundens begäran om att gå vidare.

Artikel 57 Tillhandahållande av tjänster avseende icke-komplexa instrument (Artikel 25.4 i direktiv 2014/65/EU)

Finansiella instrument som inte uttryckligen anges i artikel 25.4 a i direktiv 2014/65/EU ska betraktas som ickekomplexa i den mening som avses i artikel 25.4 a vi i direktiv 2014/65/EU om följande kriterier uppfylls:

 1. Instrumentet omfattas inte av artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU eller av avsnitt C punkterna 4–11 i bilaga I till samma direktiv.

 2. Det finns ofta återkommande möjligheter att avyttra, lösa in eller på annat sätt realisera instrumentet till priser som är offentligt tillgängliga för marknadsdeltagarna, och som antingen är marknadspriser eller priser som görs tillgängliga eller valideras genom värderingssystem som är oberoende i förhållande till emittenten.

 3. Instrumentet medför inte någon faktisk eller potentiell skyldighet för kunden som överstiger kostnaden för att förvärva instrumentet.

 4. Instrumentet innehåller inte klausuler, villkor eller utlösande faktorer som på ett genomgripande sätt skulle kunna förändra investeringens art, risk eller utbetalningsprofil, såsom investeringar som innefattar en rätt att konvertera instrumentet till en annan investering.

 5. Instrumentet innehåller inte några uttryckliga eller underförstådda inlösenavgifter som leder till att investeringen blir illikvid trots att det tekniskt sett finns ofta återkommande möjligheter att avyttra, lösa in eller på annat sätt realisera det.

 6. Lämplig heltäckande information om instrumentets kännetecken finns offentligt tillgänglig och kan sannolikt förstås utan svårighet av en genomsnittlig icke-professionell kund så att denne kan fatta ett välgrundat beslut om att utföra en transaktion med instrumentet.

Artikel 58 Avtal med icke-professionella och professionella kunder (Artiklarna 24.1 och 25.5 i direktiv 2014/65/EU)

Värdepappersföretag som till en kund tillhandahåller investeringstjänster eller sidotjänster enligt avsnitt B.1 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska ingå ett skriftligt grundavtal med kunden, i pappersform eller på något annat varaktigt medium, där de huvudsakliga rättigheterna och skyldigheterna för företaget och kunden anges. Värdepappersföretag som ger investeringsrådgivning ska uppfylla denna skyldighet endast när det görs en regelbunden lämplighetsbedömning av de rekommenderade finansiella instrumenten eller tjänsterna.

Det skriftliga avtalet ska innehålla parternas huvudsakliga rättigheter och skyldigheter, och omfatta följande:

 1. En beskrivning av de tjänster som ska tillhandahållas och i förekommande fall arten och omfattningen av investeringsrådgivningen.

 2. Om det rör sig om portföljförvaltningstjänster, vilka typer av finansiella instrument som kan köpas och säljas och vilka typer av transaktioner som kan utföras på kundens vägnar, samt alla instrument eller transaktioner som är förbjudna.

 3. En beskrivning av de viktigaste inslagen i tjänster enligt avsnitt B.1 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, i förekommande fall inklusive företagets roll i samband med företagshändelser som rör kundinstrument, och de villkor på vilka transaktioner för värdepappersfinansiering där kunders värdepapper berörs genererar en avkastning för kunden.

Avsnitt 4 Rapportering till kunderna

Artikel 59 Rapporteringsskyldigheter med avseende på utförande av order som inte avser portföljförvaltning (Artikel 25.6 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretag som har utfört en order för en kunds räkning, som inte avser portföljförvaltning, ska vidta följande åtgärder med avseende på den ordern:

 1. Omgående tillhandahålla kunden väsentlig information som avser utförandet av ordern på ett varaktigt medium.

 2. Översända ett besked på ett varaktigt medium till kunden om att ordern har utförts så snart som möjligt och senast den första affärsdagen efter utförandet eller, om värdepappersföretaget tar emot bekräftelsen från en tredje part, senast den första affärsdagen efter mottagandet av bekräftelsen från den tredje parten.

Led b ska inte tillämpas om bekräftelsen skulle innehålla samma information som en bekräftelse som omgående ska översändas till kunden av en annan person.

Leden a och b ska inte tillämpas om order som utförs för kunders räkning avser obligationer för att finansiera hypotekslåneavtal med dessa kunder; i detta fall ska transaktionsrapporten lämnas samtidigt som villkoren för hypotekslånet, dock senast en månad efter det att ordern utfördes.

2.Utöver kraven i punkt 1 ska värdepappersföretagen på begäran tillhandahålla kunden information om orderns status.

3.När det gäller kundorder avseende aktier eller andelar i fondföretag som utförs regelbundet ska värdepappersföretagen antingen vidta de åtgärder som anges i punkt 1 b eller, minst var sjätte månad, tillhandahålla kunden den information som anges i punkt 4 med avseende på de transaktionerna.

4.Det besked som avses i punkt 1 b ska innehålla de av följande uppgifter som är tillämpliga och, om relevant, i enlighet med de tekniska standarder för tillsyn avseende rapporteringsskyldigheter som antas i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014:

 1. Identifikationsuppgifter om det rapporterande företaget.

 2. Kundens namn eller annan beteckning.

 3. Handelsdag.

 4. Handelstidpunkt.

 5. Orderns typ.

 6. Handelsplats.

 7. Identifiering av instrumentet.

 8. Köp-/försäljningsindikator.

 9. Orderns beskaffenhet om det inte är en köp-/säljorder.

 10. Mängd.

 11. Pris per enhet.

 12. Total ersättning.

 13. Den totala summan av kommission och kostnader som tagits ut och, på kundens begäran, en specifikation av de enskilda posterna, inklusive, om relevant, alla pålägg eller nedsättningar som tillämpats om transaktionen utfördes av ett värdepappersföretag vid handel för egen räkning, och företaget har en skyldighet om bästa utförande gentemot kunden.

 14. Den erhållna växelkursen när transaktionen innebär konvertering av valuta.

 15. Kundens skyldigheter vid avvecklingen av transaktionen, inklusive tidsfristen för betalning eller leverans samt erforderliga kontouppgifter, om dessa uppgifter och skyldigheter inte redan har meddelats kunden.

 16. Om värdepappersföretaget eller en person i värdepappersföretagets företagsgrupp eller någon annan av värdepappersföretagets kunder var kundens motpart ska detta faktum anges, såvida inte ordern utfördes inom ramen för ett handelssystem som underlättar anonym handel.

Om ordern utförs i delar får värdepappersföretaget, vid tillämpning av bestämmelserna i led k, välja att informera kunden om priset för varje del eller det genomsnittliga priset. Om det genomsnittliga priset tillhandahålls ska värdepappersföretaget på begäran tillhandahålla kunden information om priset för varje del.

5.Värdepappersföretaget får tillhandahålla kunden den information som avses i punkt 4 med hjälp av standardkoder om det också lämnar en förklaring till de koder som används.

Artikel 60 Rapporteringsskyldighet med avseende på portföljförvaltning (Artikel 25.6 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretag som tillhandahåller portföljförvaltningstjänster till kunder ska till varje enskild kund lämna regelbundna rapporter på ett varaktigt medium om den portföljförvaltningsverksamhet som utförts för kundens räkning, såvida inte sådana rapporter tillhandahålls av en annan person.

2.Regelbundna rapporter enligt punkt 1 ska ge en rättvisande och välavvägd bild av verksamheten och av portföljens utveckling under rapporteringsperioden och, beroende på vad som är relevant, innefatta följande uppgifter:

 1. Värdepappersföretagets namn.

 2. Namn eller annan beteckning på kundens konto.

 3. Översikt över portföljens innehåll och värde, däribland närmare uppgifter om de enskilda finansiella instrumenten, deras marknadsvärde eller skäliga värde om marknadsvärde saknas och behållningen i början och i slutet av perioden samt portföljens utveckling under perioden.

 4. Den totala summan av arvoden och avgifter under perioden, inklusive en specifikation av minst de totala förvaltningsarvodena och kostnaderna i samband med utförandet, och, i förekommande fall, en uppgift om att en mer detaljerad fördelning kan tillhandahållas på begäran.

 5. En jämförelse av utvecklingen under den period som omfattas av rapporten med det referensvärde för investeringsutvecklingen (i förekommande fall) som värdepappersföretaget och kunden har kommit överens om.

 6. Det totala belopp som erhållna utdelningar, räntor och andra utbetalningar i kundens portfölj uppgår till under rapporteringsperioden.

 7. Uppgifter om andra företagshändelser som ger upphov till rättigheter avseende finansiella instrument i portföljen.

 8. Varje transaktion som utförts under perioden ska i förekommande fall åtföljas av den information som avses i artikel 59.4 c–l såvida inte kunden väljer att erhålla information om utförda transaktioner för varje enskild transaktion, då punkt 4 i denna artikel ska tillämpas.

3.Den regelbundna rapport som avses i punkt 1 ska tillhandahållas en gång var tredje månad, utom i följande fall:

 1. Om värdepappersföretaget erbjuder sina kunder ett onlinesystem som uppfyller kraven för ett varaktigt medium, där aktuella värderingar av kundens portfölj tillhandahålls och där kunden enkelt kan få tillgång till den information som krävs enligt artikel 63.2 och företaget har belägg för att kunden har konsulterat en värdering av portföljen minst en gång under det berörda kvartalet.

 2. I de fall som omfattas av punkt 4 ska regelbundna rapporter tillhandahållas minst en gång var tolfte månad.

 3. Om avtalet mellan ett värdepappersföretag och en kund avseende en portföljförvaltningstjänst medger en portfölj med lånat kapital ska regelbundna rapporter tillhandahållas minst en gång i månaden.

Undantaget i led b ska inte gälla för transaktioner med finansiella instrument som omfattas av artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU eller någon av punkterna 4–11 i avsnitt C i bilaga I till samma direktiv.

4.Om kunden väljer att ta emot information om utförda transaktioner för varje enskild transaktion ska värdepappersföretagen omgående när portföljförvaltaren utför en transaktion tillhandahålla kunden all väsentlig information om transaktionen på ett varaktigt medium.

Värdepappersföretaget ska översända en bekräftelse till kunden om transaktionen med den information som anges i artikel 59.4 senast den första affärsdagen efter utförandet eller, om värdepappersföretaget tar emot bekräftelsen från en tredje part, senast den första affärsdagen efter mottagandet av bekräftelsen från den tredje parten.

Det andra stycket ska inte tillämpas om bekräftelsen skulle innehålla samma information som en bekräftelse som omgående ska översändas till kunden av en annan person.

Artikel 61 Rapporteringsskyldighet med avseende på godtagbara motparter (Artiklarna 24.4 och 25.6 i direktiv 2014/65/EU)

De krav som gäller för rapporterna till icke-professionella och professionella kunder enligt artiklarna 49 och 59 ska gälla utom om värdepappersföretag ingår avtal med godtagbara motparter för att fastställa rapporteringens innehåll och tidsfrister.

Artikel 62 Ytterligare rapporteringsskyldigheter med avseende på portföljförvaltning eller eventualförpliktelsetransaktioner (Artikel 25.6 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretag som tillhandahåller portföljförvaltningstjänster ska informera kunden om det totala värdet av portföljen, enligt värderingen i början av varje rapporteringsperiod, minskar med 10 % och därefter vid multiplar om 10 %, senast i slutet av den affärsdag då tröskelvärdet har överskridits eller, om tröskelvärdet har överskridits på en ickeaffärsdag, senast i slutet av närmast följande affärsdag.

2.Värdepappersföretag som innehar ett konto för en icke-professionell kund där det ingår positioner i finansiella instrument med lånat kapital eller eventualförpliktelsetransaktioner ska informera kunden om det ursprungliga värdet av varje instrument minskar med 10 % och därefter vid multiplar om 10 %. Rapportering enligt denna punkt ska göras per enskilt instrument såvida inte annat avtalats med kunden, och ska äga rum senast i slutet av den affärsdag då tröskelvärdet har överskridits eller, om tröskelvärdet har överskridits på en icke-affärsdag, senast i slutet av närmast följande affärsdag.

Artikel 63 Översikter över kunders finansiella instrument eller medel (Artikel 25.6 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretag som innehar finansiella instrument eller medel för kunders räkning ska minst en gång per kvartal till varje kund för vars räkning de innehar finansiella instrument eller medel översända en översikt på ett varaktigt medium över de finansiella instrumenten eller medlen, såvida inte en sådan översikt har tillhandahållits i något annat regelbundet utdrag. Om kunden begär det ska företagen tillhandahålla en sådan översikt med tätare intervall till marknadsmässigt pris.

Det första stycket ska inte gälla kreditinstitut som auktoriserats enligt Europaparlamentets och rådet direktiv 2000/12/EG med avseende på insättningar i den mening som avses i det direktivet och som innehas av institutet.

2.Den översikt över kundens tillgångar som avses i punkt 1 ska innehålla följande information:

 1. Närmare uppgifter om alla de finansiella instrument eller medel som värdepappersföretaget innehar för kundens räkning vid utgången av den period som omfattas av översikten.

 2. I vilken utsträckning en kunds finansiella instrument eller medel har varit föremål för transaktioner för värdepappersfinansiering.

 3. Omfattningen av alla belopp som kunden har tjänat på att delta i transaktioner för värdepappersfinansiering, och grunden för denna förtjänst.

 4. En tydlig angivelse av de tillgångar eller medel som omfattas av bestämmelserna i direktiv 2014/65/EU och dess genomförandeåtgärder, och de tillgångar och medel som inte omfattas, till exempel sådana som omfattas av avtal om finansiell äganderättsöverföring.

 5. En tydlig angivelse av vilka tillgångar som påverkas av vissa särdrag i deras ägandestatus, till exempel på grund av panträtt.

 6. Marknadsvärde eller, om detta inte är tillgängligt, uppskattat värde av de finansiella instrument som översikten omfattar, med en tydlig angivelse av det faktum att avsaknaden av ett marknadspris sannolikt är ett tecken på bristande likviditet. När företaget tar fram det uppskattade värdet ska det göra det efter bästa förmåga.

Om en kunds portfölj innehåller avkastning från en eller flera oavvecklade transaktioner får den information som avses i led a vara baserad antingen på handelsdatum eller avvecklingsdatum förutsatt att samma grund tillämpas konsekvent på all information i översikten.

Den regelbundna översikt över kundens tillgångar som avses i punkt 1 ska inte lämnas om värdepappersföretaget erbjuder sina kunder ett onlinesystem som uppfyller kraven för ett varaktigt medium, där kunden på ett enkelt sätt får tillgång till aktuella översikter över sina finansiella instrument eller medel, och företaget har belägg för att kunden har konsulterat denna översikt minst en gång under det berörda kvartalet.

3.Värdepappersföretag som innehar finansiella instrument eller medel och som utför portföljförvaltningstjänster för en kunds räkning får ta med den översikt över kundens tillgångar som avses i punkt 1 i de regelbundna rapporter som företaget tilhandahåller kunden enligt artikel 60.1.

Avsnitt 5 Bästa utförande

Artikel 64 Kriterier för bästa utförande (Artiklarna 27.1 och 24.1 i direktiv 2014/65/EU)

1.Vid utförande av kundorder ska värdepappersföretagen beakta följande kriterier för att fastställa den relativa betydelsen av de faktorer som anges i artikel 27.1 i direktiv 2014/65/EU:

 1. Kundens egenskaper, bland annat kategorisering som icke-professionell eller professionell kund.

 2. Kundorderns egenskaper, inklusive om ordern omfattar transaktioner för värdepappersfinansiering.

 3. Utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i ordern.

 4. Utmärkande egenskaper för de handelsplatser för utförande som ordern kan skickas till.

Vid tillämpning av denna artikel och artiklarna 65 och 66 ingår i begreppet ”handelsplats för utförande” en reglerad marknad, en MTF- eller OTF-plattform, en systematisk internhandlare eller en marknadsgarant eller en annan person som tillhandahåller likviditet eller en enhet som i ett tredjeland utför en funktion som liknar de funktioner som utförs av någon av de föregående.

2.Ett värdepappersföretag uppfyller sin skyldighet enligt artikel 27.1 i direktiv 2014/65/EU att vidta alla åtgärder som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat för en kund i den utsträckning som företaget utför en order eller en särskild aspekt av en order enligt särskilda instruktioner från kunden avseende ordern eller orderns särskilda aspekter.

3.Värdepappersföretag får inte fördela eller påföra kommission på ett sådant sätt att det leder till otillbörlig diskriminering mellan handelsplatserna för utförande.

4.Om ett värdepappersföretag utför order eller fattar beslut om att handla med OTC-produkter, inklusive skräddarsydda produkter, ska det kontrollera om det pris som kunden erbjuds är rimligt, genom att samla in marknadsdata som används i uppskattningen av priset på en sådan produkt och, om möjligt, genom att jämföra med liknande eller jämförbara produkter.

Artikel 65 Skyldigheter för värdepappersföretag som utför portföljförvaltning och mottagande och vidarebefordran av order att handla i kundens bästa intresse (Artikel 24.1 och 24.4 i direktiv 2014/65/EU)

1.När värdepappersföretag tillhandahåller portföljförvaltning ska de uppfylla skyldigheten enligt artikel 24.1 i direktiv 2014/65/EU att handla i sina kunders bästa intresse när de placerar order hos andra enheter för utförande till följd av värdepappersföretagets beslut att handla med finansiella instrument för kundens räkning.

2.När värdepappersföretag tillhandahåller tjänster som avser att ta emot och vidarebefordra order ska de uppfylla skyldigheten enligt artikel 24.1 i direktiv 2014/65/EU att handla i sina kunders bästa intresse när de vidarebefordrar kundorder till andra enheter för utförande.

3.För att uppfylla kraven i punkterna 1 eller 2 ska värdepappersföretag uppfylla kraven i punkterna 4–7 i denna artikel och artikel 64.4.

4.Värdepappersföretagen ska vidta alla åtgärder som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder med beaktande av de faktorer som avses i artikel 27.1 i direktiv 2014/65/EU. Den relativa betydelsen av dessa faktorer ska fastställas med hänvisning till de kriterier som anges i artikel 64.1 i direktiv 2014/65/EU och, beträffande ickeprofessionella kunder, till kravet i artikel 27.1 i samma direktiv.

Ett värdepappersföretag uppfyller sina skyldigheter enligt punkt 1 eller 2 och behöver inte vidta de åtgärder som anges i denna punkt, om det följer specifika order från sin kund när det placerar en order hos, eller vidarebefordrar en order till, en annan enhet för utförande.

5.Värdepappersföretagen ska införa och tillämpa riktlinjer som gör att de kan uppfylla kravet i punkt 4. För varje klass av instrument ska riktlinjerna ange de enheter hos vilka order placeras eller till vilka värdepappersföretaget vidarebefordrar order för utförande. De angivna enheterna ska ha ordningar för utförandet som gör att värdepappersföretaget kan uppfylla sina skyldigheter enligt denna artikel när det placerar order hos, eller vidarebefordrar dem till, respektive enhet för utförande.

6.Värdepappersföretagen ska informera sina kunder om de riktlinjer som införts enligt punkt 5 och artikel 66 punkterna 2–9. Värdepappersföretag ska ge sina kunder lämplig information avseende företaget och dess tjänster och de enheter som valts ut för utförande. I synnerhet ska värdepappersföretag, när de väljer ut andra företag för att tillhandahålla tjänster avseende utförande av order, årligen och för varje klass av finansiella instrument, sammanfatta och offentliggöra information om de fem främsta värdepappersföretagen i fråga om handelsvolym till vilka de vidarebefordrade, eller hos vilka de placerade, kundorder för utförande under föregående år, samt information om utförandets kvalitet. Informationen ska överensstämma med de uppgifter som offentliggörs i enlighet med de tekniska standarder som utarbetas i enlighet med artikel 27.10 b i direktiv 2014/65/EU.

Om en kund lägger fram en motiverad begäran ska värdepappersföretagen ge sina kunder eller presumtiva kunder information om de enheter till vilka de vidarebefordrar, eller hos vilka de placerar, order för utförande.

7.Värdepappersföretagen ska regelbundet kontrollera att de riktlinjer som införts enligt punkt 5 är effektiva, och särskilt övervaka kvaliteten på utförandet för de enheter som anges i riktlinjerna, och i tillämpliga fall åtgärda förekommande brister.

Värdepappersföretag ska göra en översyn av riktlinjerna och arrangemangen minst en gång per år. En sådan översyn ska också göras vid varje tillfälle då en väsentlig förändring inträffar som påverkar företagets förutsättningar att fortsätta att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder.

Värdepappersföretag ska bedöma om en väsentlig förändring har inträffat och överväga ändringar av de handelsplatser för utförande eller enheter som det anser vara tillförlitliga när det gäller att uppfylla de övergripande kravet på bästa utförande.

Med väsentlig ändring avses en betydande händelse som kan påverka parametervärdena för bästa utförande, till exempel kostnad, pris, hastighet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek, art eller andra överväganden av betydelse för utförandet av ordern.

8.Denna artikel skall inte tillämpas när ett värdepappersföretag, som tillhandahåller tjänster med portföljförvaltning eller tar emot och vidarebefordrar order, även utför mottagna order eller beslut att handla som gäller dess kundportfölj. I sådana fall ska artikel 27 i direktiv 2014/65/EU tillämpas.

Artikel 66 Riktlinjer för utförandet (Artikel 27.5 och 27.7 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretagen ska minst en gång om året se över de riktlinjer för utförandet som upprättats enligt artikel 27.4 i direktiv 2014/65/EU samt sina förfaranden för utförande av order.

En sådan översyn ska också göras när en väsentlig förändring enligt definitionen i artikel 65.7 inträffar som påverkar företagets förutsättningar att fortsätta att löpande uppnå bästa möjliga resultat vid utförande av kundorder genom att använda de handelsplatser som ingår i riktlinjerna för utförande. Värdepappersföretag ska bedöma om en väsentlig förändring har inträffat och överväga ändringar av den relativa betydelsen av faktorerna för bästa utförande när det gäller att uppfylla de övergripande kravet på bästa utförande.

2.Informationen om riktlinjerna för utförandet ska anpassas beroende på klassen av finansiella instrument och typen av tjänst som tillhandahålls, och innehålla de uppgifter som anges i punkterna 3–9.

3.Värdepappersföretagen ska ge följande närmare upplysningar om sina riktlinjer för utförandet till kunderna i god tid innan tjänsten tillhandahålls:

 1. En redogörelse för den relativa betydelse som värdepappersföretaget, i enlighet med de kriterier som anges i artikel 59.1, fäster vid de faktorer som avses i artikel 27.1 i direktiv 2014/65/EU, eller det förfarande genom vilket företaget fastställer dessa faktorers relativa betydelse.

 2. En förteckning över de handelsplatser för utförande som företaget anser vara tillförlitliga när det gäller att uppfylla företagets skyldigheter att vidta alla rimliga åtgärder för att löpande uppnå bästa möjliga resultat vid utförande av kundorder, och där det specificeras vilka handelsplatser för utförande som används för varje klass av finansiella instrument, för order från icke-professionella kunder, order från professionella kunder och transaktioner för värdepappersfinansiering.

 3. En förteckning över faktorer som används för att välja ut en handelsplats för utförande, inklusive kvalitativa faktorer såsom clearingsystem, handelsspärrar, planerade åtgärder och andra relevanta överväganden, och den relativa betydelsen av varje faktor. Informationen om de faktorer som används för att välja en handelsplats för utförande ska överensstämma med de kontroller som företaget använder för att visa för kunderna att bästa möjliga utförande löpande har uppnåtts när det ser över sina riktlinjer och arrangemang.

 4. Hur faktorerna pris, kostnad, hastighet, sannolikhet för utförande och alla andra relevanta faktorer för utförandet beaktas som en del av alla åtgärder som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden.

 5. I förekommande fall, angivande av att företaget utför kundorder utanför en handelsplats, konsekvenser, t.ex. motpartsrisker som uppkommer när order utförs utanför en handelsplats, och, om kunden begär det, ytterligare information om konsekvenser till följd av denna typ av utförande.

 6. En tydlig varning på framträdande plats om att särskilda instruktioner från en kund kan förhindra företaget från att vidta de åtgärder som det har utarbetat och genomfört i sina riktlinjer för utförande för att uppnå bästa möjliga resultat vid utförande av dessa order med avseende på de delar som omfattas av instruktionerna.

 7. En sammanfattning av förfarandet för att välja ut handelsplatser för utförande, tillämpade riktlinjer, och rutiner och processer för att analysera den kvalitet på utförandet som uppnåtts, och av hur företagen övervakar och kontrollerar att man uppnår bästa möjliga resultat för kunderna.

Informationen skall tillhandahållas på ett varaktigt medium eller på en webbplats (när denna inte utgör ett varaktigt medium) förutsatt att villkoren som anges i artikel 3.2 är uppfyllda.

4.Om värdepappersföretag tillämpar olika avgifter beroende på handelsplats för utförande ska företaget förklara dessa skillnader tillräckligt ingående så att kunden kan förstå fördelar och nackdelar med valet av en enda handelsplats för utförande.

5.Om värdepappersföretag uppmanar kunder att välja en handelsplats för utförande ska man ge information som är opartisk, tydlig och inte vilseledande, för att förhindra att kunden väljer en handelsplats för utförande framför en annan enbart på grundval av företagets prissättning.

6.Värdepappersföretag får endast ta emot betalningar från tredje part som överensstämmer med artikel 24.9 i direktiv 2014/65/EU och de ska informera kunderna om alla incitament som de erhåller från handelsplatser för utförande. Informationen ska ange vilka avgifter som värdepappersföretaget tar ut av alla motparter som är involverade i en transaktion, och om avgifterna varierar beroende på kund ska informationen ange högsta avgifter eller vilka olika avgifter som kan tas ut.

7.Om ett värdepappersföretag tar ut avgifter från mer än en part i en transaktion, i enlighet med artikel 24.9 i direktiv 2014/65/EU och dess genomförandeåtgärder, ska företaget informera sina kunder om värdet på alla monetära eller icke-monetära förmåner som det erhåller.

8.Om en kund gör en rimlig och proportionerlig begäran om upplysningar om värdepappersföretagets riktlinjer eller arrangemang och hur företaget ser över dem, ska företaget svara på ett tydligt sätt och inom rimlig tid.

9.Om ett värdepappersföretag utför order för icke-professionella kunders räkning ska det tillhandahålla dessa kunder en sammanfattning av relevanta riktlinjer som är inriktad på deras totala kostnader. Sammanfattningen ska också innehålla en hänvisning till de senaste uppgifterna om utförandets kvalitet som offentliggjorts i enlighet med artikel 27.3 i direktiv 2014/65/EU för varje handelsplats för utförande som värdepappersföretaget har tagit upp i sina riktlinjer för utförande.

Avsnitt 6 Hantering av kundorder

Artikel 67 Allmänna principer (Artiklarna 28.1 och 24.1 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretagen ska uppfylla följande villkor när de utför kundorder:

 1. Säkerställa att order som utförts för kundernas räkning registreras och fördelas snabbt och korrekt.

 2. Utföra i övrigt jämförbara kundorder omgående och i den tidsföljd som de togs emot, såvida detta inte omöjliggörs av orderns egenskaper eller rådande marknadsförhållanden, eller om något annat krävs på grund av kundens intressen.

 3. Informera icke-professionella kunder om alla betydande svårigheter med att utföra ordern korrekt så snart de blir medvetna om svårigheten.

2.Om ett värdepappersföretag ansvarar för att övervaka och genomföra avvecklingen av en utförd order ska det vidta alla rimliga åtgärder för att se till att alla finansiella instrument eller medel som tillhör kunden, som har tagits emot för att avveckla den utförda ordern, snabbt och korrekt överförs till den berörda kundens konto.

3.Ett värdepappersföretag får inte missbruka information som avser ännu inte utförda kundorder och ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att någon av företagets relevanta personer missbrukar sådan information.

Artikel 68 Ackumulering och fördelning av order (Artiklarna 28.1 och 24.1 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretag får inte utföra en kundorder eller en transaktion för egen räkning tillsammans med andra kundorder såvida inte följande villkor är uppfyllda:

 1. Det måste vara osannolikt att ackumuleringen av order och transaktioner generellt kommer att vara till nackdel för en enskild kund vars order ingår i den.

 2. Alla kunder vars order ska ingå i ackumuleringen måste underrättas om att ackumuleringen kan vara till kundens nackdel med avseende på en särskild order.

 3. Riktlinjer för fördelning av order måste fastställas och genomföras för att göra det möjligt att rättvist fördela ackumulerade order och transaktioner, däribland hur deras volym och pris bestämmer fördelningen, och behandling av delvis utförda order.

2.Om ett värdepappersföretag ackumulerar en order med en eller flera andra kundorder och den ackumulerade ordern delvis utförs, ska företaget fördela de berörda affärerna i enlighet med sina riktlinjer för fördelning av order.

Artikel 69 Ackumulering och fördelning av transaktioner för egen räkning (Artiklarna 28.1 och 24.1 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretag som har ackumulerat transaktioner för egen räkning med en eller flera kundorder får inte fördela de berörda affärerna på ett sätt som är till nackdel för kunden.

2.Om ett värdepappersföretag ackumulerar en kundorder med en transaktion för egen räkning och den ackumulerade ordern utförs delvis ska företaget vid fördelningen av de berörda affärerna prioritera kunden framför företaget.

Om ett värdepappersföretag på rimliga grunder kan visa att det utan denna kombination inte skulle ha kunnat utföra ordern till lika fördelaktiga villkor, eller överhuvudtaget, får företaget fördela transaktionen för egen räkning proportionellt i enlighet med sina riktlinjer för fördelning av order enligt artikel 68.1 c.

3.Som en del av de riktlinjer för fördelning av order som avses i artikel 68.1 c ska värdepappersföretag inrätta förfaranden som syftar till att förhindra omfördelning av transaktioner för egen räkning, som utförs i kombination med kundorder, på ett sätt som är till nackdel för kunden.

Artikel 70 Snabbt, effektivt och rättvist utförande av kundorder och offentliggörande av ej utförda limiterade kundorder avseende aktier som handlas på en handelsplats (Artikel 28 i direktiv 2014/65/EU)

1.En kunds limiterade order avseende aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller som handlas på en handelsplats, vilken inte utförs omedelbart under rådande marknadsförhållanden enligt artikel 28.2 i direktiv 2014/65/EU, ska anses vara tillgänglig för allmänheten när värdepappersföretaget har lämnat ordern för utförande till en reglerad marknad eller en MTF-plattform, eller om ordern har offentliggjorts av en leverantör av datarapporteringstjänster belägen i en medlemsstat, och lätt kan utföras så snart marknadsförhållandena tillåter det.

2.Reglerade marknader och MTF-plattformar ska prioriteras i enlighet med företagets riktlinjer för utförandet för att säkerställa utförande så snart marknadsförhållandena tillåter det.

Avsnitt 7 Godtagbara motparter

Artikel 71 Godtagbara motparter (Artikel 30 i direktiv 2014/65/EU)

1.Utöver de kategorier som uttryckligen anges i artikel 30.2 i direktiv 2014/65/EU får medlemsstaterna erkänna som godtagbar motpart i enlighet med artikel 30.3 i det direktivet ett företag som tillhör en kundkategori som ska betraktas som professionella kunder enligt avsnitt I första, andra och tredje styckena i bilaga II till samma direktiv.

2.Om en godtagbar motpart i enlighet med artikel 30.2 andra stycket i direktiv 2014/65/EU begär behandling som en kund vars affärer med ett värdepappersföretag omfattas av artiklarna 24, 25, 27 och 28 i det direktivet, ska begäran göras skriftligen och ange huruvida behandlingen som icke-professionell eller professionell kund avser en eller flera investeringstjänster eller transaktioner, eller en eller flera transaktions- eller produktslag.

3.Om en godtagbar motpart begär att bli behandlad som en kund vars affärer med ett värdepappersföretag omfattas av artiklarna 24, 25, 27 och 28 i direktiv 2014/65/EU, men inte uttryckligen begär att bli behandlad som en ickeprofessionell kund, ska företaget behandla den godtagbara motparten som en professionell kund.

4.Om den godtagbara motparten uttryckligen begär att bli behandlad som en icke-professionell kund ska värdepappersföretaget behandla den godtagbara motparten som en icke-professionell kund, med tillämpning av de bestämmelser med avseende på begäran om behandling som icke-professionell kund som anges i avsnitt I andra, tredje och fjärde styckena i bilaga II till direktiv 2014/65/EU.

5.Om en kund begär att betraktas som en godtagbar motpart i enlighet med artikel 30.3 i direktiv 2014/65/EU ska följande förfarande tillämpas:

 1. Värdepappersföretaget ska genom en tydlig skriftlig varning uppmärksamma kunden på följderna för kunden av en sådan begäran, däribland det skydd som denne kan förlora.

 2. Kunden ska skriftligen bekräfta sin begäran om att behandlas som en godtagbar motpart antingen generellt eller i fråga om en eller flera investeringstjänster eller en transaktion eller ett transaktions- eller produktslag, och att denne är medveten om följderna av att eventuellt förlora skydd till följd av begäran.

Avsnitt 8 Dokumentering

Artikel 72 Bevarande av uppgifter (Artikel 16.6 i direktiv 2014/65/EU)

1.Uppgifterna ska bevaras på ett medium som gör det möjligt att lagra information på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden för den behöriga myndigheten, och i en sådan form och på ett sådant sätt att följande villkor är uppfyllda:

 1. Den behöriga myndigheten ska lätt kunna komma åt uppgifterna och rekonstruera varje viktigt steg i hanteringen av alla transaktioner.

 2. Det ska vara lätt att fastställa vilka korrigeringar och övriga ändringar som gjorts, samt uppgifternas innehåll före dessa korrigeringar och ändringar.

 3. Det får inte vara möjligt att manipulera eller förändra uppgifterna på annat sätt.

 4. Databehandling eller annan effektiv behandling av uppgifterna ska vara möjlig, om dataanalys inte kan göras på ett smidigt sätt på grund av uppgifternas mängd och typ.

 5. Företagets arrangemang ska uppfylla dokumenteringskraven oavsett vilken teknik som används.

2.Värdepappersföretag ska bevara minst de uppgifter som anges i bilaga I till denna förordning, beroende på deras verksamhets karaktär.

Förteckningen över uppgifter i bilaga I till denna förordning påverkar inte andra dokumenteringsskyldigheter som följer av annan lagstiftning.

3.Värdepappersföretag ska också dokumentera eventuella riktlinjer och rutiner som de är skyldiga att bevara skriftligen enligt direktiv 2014/65/EU, förordning (EU) nr 600/2014, direktiv 2014/57/EU och förordning (EU) nr 596/2014 och deras respektive tillämpningsföreskrifter.

De behöriga myndigheterna får kräva att värdepappersföretagen bevarar ytterligare uppgifter än de som förtecknas i bilaga I till denna förordning.

Artikel 73 Dokumentering av värdepappersföretagets och kundens rättigheter och skyldigheter (Artikel 25.5 i direktiv 2014/65/EU)

Uppgifter om värdepappersföretagets och kundens rättigheter och skyldigheter inom ramen för avtal om att tillhandahålla tjänster, eller uppgifter om de villkor som företaget tillämpar för att tillhandahålla kunden tjänster, ska bevaras minst under den tidsperiod som kundrelationen varar.

Artikel 74 Dokumentering av kundorder och beslut att handla (Artikel 16.6 i direktiv 2014/65/EU)

Värdepappersföretag ska, för varje ursprunglig order som mottagits från en kund, och för varje ursprungligt beslut att handla, omedelbart registrera och hålla tillgängliga för den behöriga myndigheten minst de uppgifter som anges i avsnitt 1 i bilaga IV till denna förordning, i den utsträckning de är tillämpliga på ordern eller beslutet att handla.

Om de uppgifter som anges i avsnitt 1 i bilaga IV till denna förordning även föreskrivs i artiklarna 25 och 26 i förordning (EU) nr 600/2014 ska de registreras på ett konsekvent sätt och i enlighet med samma normer som föreskrivs i artiklarna 25 och 26 i förordning (EU) nr 600/2014.

Artikel 75 Dokumentering av transaktioner och orderhantering (Artikel 16.6 i direktiv 2014/65/EU)

Värdepappersföretag ska, omedelbart efter att ha mottagit en kundorder eller fattat beslut om att handla, registrera och hålla tillgängliga för den behöriga myndigheten minst de uppgifter som anges i avsnitt 2 i bilaga IV i den utsträckning de är tillämpliga på ordern eller beslutet att handla.

Om de uppgifter som anges i avsnitt 2 i bilaga IV även föreskrivs i artiklarna 25 och 26 i förordning (EU) nr 600/2014 ska de registreras på ett konsekvent sätt och i enlighet med samma normer som föreskrivs i artiklarna 25 och 26 i förordning (EU) nr 600/2014.

Artikel 76 Inspelning av telefonsamtal eller bevarande av elektronisk kommunikation (Artikel 16.7 i direktiv 2014/65/EU)

1.Värdepappersföretagen ska införa, genomföra och upprätthålla effektiva riktlinjer för inspelning av telefonsamtal och bevarande av elektronisk information som fastställts skriftligt och är lämpliga med avseende på företagets storlek och organisation samt med avseende på verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Riktlinjerna ska omfatta följande:

 1. Identifiering av telefonsamtal och elektronisk kommunikation, inklusive relevanta interna telefonsamtal och intern elektronisk kommunikation som omfattas av dokumenteringskraven i artikel 16.7 i direktiv 2014/65/EU.

 2. Specificering av vilka rutiner som ska följas och åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att företaget uppfyller artikel 16.7 tredje och åttonde styckena i direktiv 2014/65/EU vid särskilda omständigheter då värdepappersföretaget inte kan dokumentera samtalet/meddelandet med hjälp av utrustning som företaget tillhandahåller, godkänner eller tillåter. Bevis på sådana omständigheter ska sparas och finnas tillgängliga för behöriga myndigheter.

2.Värdepappersföretag ska säkerställa att ledningsorganet har effektiv tillsyn och kontroll över riktlinjer och rutiner för företagets inspelningar av telefonsamtal och bevarande av elektronisk kommunikation.

3.Värdepappersföretag ska säkerställa att de arrangemang som görs för att uppfylla dokumenteringskraven är teknikneutrala. Företagen ska regelbundet utvärdera effektiviteten hos sina riktlinjer och rutiner och införa alternativa eller kompletterande åtgärder och rutiner där detta krävs och är lämpligt. Som ett minimum ska sådana alternativa eller kompletterande åtgärder införas när företaget godtar eller tillåter ett nytt kommunikationsmedium.

4.Värdepappersföretag ska föra regelbundet uppdaterade register över de personer som har företagsutrustning eller privatägd utrustning som har godkänts för användning av företaget.

5.Värdepappersföretag ska ge personalen utbildning och praktik i de rutiner som gäller i samband med kraven i artikel 16.7 i direktiv 2014/65/EU.

6.För att övervaka efterlevnaden av kraven på inspelning, bevarande och dokumentering i artikel 16.7 i direktiv 2014/65/EU ska värdepappersföretag regelbundet kontrollera register över transaktioner och order som omfattas av dessa krav, inklusive relevanta samtal. Kontrollerna ska vara riskbaserade och proportionerliga.

7.Värdepappersföretag ska på begäran visa upp riktlinjer, rutiner och ledningens tillsyn av dokumenteringsreglerna för de behöriga myndigheterna.

8.Innan värdepappersföretag tillhandahåller investeringstjänster och bedriver verksamhet för nya och befintliga kunders räkning som rör mottagande, vidarebefordran och utförande av order, ska de informera kunden om följande:

 1. Att samtal spelas in och kommunikation bevaras.

 2. Att kopior av inspelade samtal och bevarad kommunikation med kunden kommer att finnas tillgängliga på begäran under en period på fem år och, om den behöriga myndigheten begär det, under en period på upp till sju år.

Den information som avses i första stycket ska ges på samma språk som det eller de språk som används för att tillhandahålla investeringstjänster till kunderna.

9.Värdepappersföretag ska på ett varaktigt medium dokumentera all relevant information om relevanta samtal vid personliga möten med kunderna. Informationen ska åtminstone innehålla

 1. datum och klockslag för möten,

 2. mötesplats,

 3. deltagarnas identitet,

 4. mötesinbjudare,

 5. relevant information om kundordern, däribland pris, volym, ordertyp och uppgift om när den ska vidarebefordras eller utföras.

10.Dokumentationen ska förvaras på ett varaktigt medium som möjliggör uppspelning eller kopiering, och den måste bevaras i ett format som inte tillåter att originaldokumentation ändras eller raderas.

Dokumentationen ska förvaras på ett medium som gör att kunderna på begäran kan tillgå den på ett smidigt sätt.

Företagen ska säkerställa kvalitet, tillförlitlighet och fullständighet för alla inspelade telefonsamtal och all bevarad elektronisk kommunikation.

11.Den period under vilken dokumentation ska bevaras ska börja löpa från och med den dag då dokumentationen skapades.

Avsnitt 9 Tillväxtmarknader för små och medelstora företag

Artikel 77 Kvalificering som små och medelstora företag (Artikel 4.1.13 i direktiv 2014/65/EU)

1.Emittenter vilkas aktier är upptagna till handel sedan mindre än tre år ska anses vara små och medelstora företag i den mening som avses i artikel 33.3 a i direktiv 2014/65/EU när deras börsvärde är lägre än 200 miljoner euro grundat på något av följande:

 1. Sista aktiekurs på den första handelsdagen, om aktierna är upptagna till handel sedan mindre än ett år.

 2. Sista aktiekurs för det första handelsåret, om aktierna är upptagna till handel sedan mer än ett år men mindre än två år.

 3. Medelvärdet av sista aktiekurs för vart och ett av de två första handelsåren, om aktierna är upptagna till handel sedan mer än två år men mindre än tre år.

2.En emittent som inte har några aktieinstrument som handlas på någon handelsplats ska anses vara ett litet eller medelstort företag enligt artikel 4.1.13 i direktiv 2014/65/EU om det nominella värdet av dess emissioner av räntebärande värdepapper under föregående kalenderår, på alla handelsplatser i unionen, inte överstiger 50 miljoner euro.

Förordning (EU) 2019/1011

Artikel 78 Registrering som tillväxtmarknad för små och medelstora företag (Artikel 33.3 i direktiv 2014/65/EU)

1.När det, för registrering som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med artikel 33.3 a i direktiv 2014/65/EU, fastställs om minst 50 % av de emittenter vilkas värdepapper är upptagna till handel på en MTF-plattform är små och medelstora företag, ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten för den som driver en MTF-plattform beräkna den genomsnittliga andelen små och medelstora företag av det totala antalet emittenter vilkas finansiella instrument är upptagna till handel på denna marknad. Den genomsnittliga andelen ska beräknas den 31 december föregående kalenderår som genomsnittet av andelarna vid slutet av de tolv månaderna under det kalenderåret.

Utan att det påverkar andra villkor för registrering som anges i artikel 33.3 b–g i direktiv 2014/65/EU, ska den behöriga myndigheten som tillväxtmarknad för små och medelstora företag registrera sökande utan tidigare verksamhetsbakgrund och, efter utgången av tre år, kontrollera att kravet på en lägsta andel små och medelstora företag, fastställd i enlighet med första stycket, uppfylls.

2.Med beaktande av kriterierna i artikel 33.3 b, c, d och f i direktiv 2014/65/EU får den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten för den som driver en MTF-plattform inte registrera MTF-plattformen som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag om den inte anser att MTF-plattformen uppfyller följande:

 1. Den har upprättat och tillämpar regler som ställer krav på objektiva och öppna kriterier för första och fortlöpande upptagande av emittenter till handel på handelsplatsen.

 2. Den har en verksamhetsmodell som är lämplig för att fullgöra uppgifterna och som säkerställer att rättvis och ordnad handel upprätthålls för finansiella instrument upptagna till handel på handelsplatsen.

 3. Den har upprättat och tillämpar regler som kräver att emittenter som ansöker om upptagande av sina finansiella instrument till handel på MTF-plattformen, i fall där direktiv 2003/71/EG inte är tillämpligt, offentliggör ett lämpligt upptagandedokument, som upprättats under emittentens ansvar och där det tydligt anges om det har godkänts eller granskats eller inte, och av vem.

 4. Den har upprättat och tillämpar regler som definierar det obligatoriska innehållet i det upptagandedokument som avses i led c, så att tillräcklig information ges för att investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av emittentens finansiella ställning och framtidsutsikter och de rättigheter som är följer med värdepapperen.

 5. Den kräver att emittenten, i det upptagandedokument som avses i led c, anger om den anser att rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven eller inte, och om så inte är fallet, redogör för hur man avser att anskaffa det ytterligare rörelsekapital som behövs.

 6. Den har ordnat med ett lämpligt arrangemang för granskning av det upptagandedokument som avses i led c för att se till att det är fullständigt, konsekvent och begripligt.

 7. Den kräver att emittenter vilkas värdepapper handlas på handelsplatsen offentliggör finansiella årsrapporter inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår och finansiella halvårsrapporter inom fyra månader efter utgången av de första sex månaderna av varje räkenskapsår.

 8. Den säkerställer spridning till allmänheten av prospekt upprättade i enlighet med direktiv 2003/71/EG, upptagandedokument enligt led c, finansiella rapporter enligt led g och den information som anges i artikel 7.1 i förordning (EU) nr 596/2014, som offentliggörs av emittenter vilkas värdepapper är föremål för handel på handelsplatsen, genom att offentliggöra dem på sin webbplats, eller genom att lägga upp en direkt länk till emittentens webbsida där sådana dokument, rapporter och upplysningar offentliggörs.

 9. Den garanterar att den tillsynsinformation som avses i led h och de direkta länkarna är tillgängliga på webbplatsen under minst fem år.

 10. Den kräver att emittenter som ansöker om upptagande av aktier till handel för första gången på dess handelsplats tillgängliggör ett minimiantal av sina emitterade aktier för handel på MTF-plattformen enligt ett tröskelvärde som ska fastställas av den som driver MTF-plattformen och uttryckt antingen som ett absolut tal eller som procent av det totala emitterade aktiekapitalet.

Den som driver en MTF-plattform får undanta emittenter som inte har några aktieinstrument som handlas på MTF-plattformen från kravet att offentliggöra sådana finansiella halvårsrapporter som avses i led g i första stycket i denna punkt. Om den som driver en MTF-plattform använder sig av den möjlighet som föreskrivs i första meningen i detta stycke får den behöriga myndigheten inte kräva offentliggörande av de finansiella halvårsrapporter som föreskrivs i led g i första stycket av emittenter som inte har några aktieinstrument som handlas på MTF-plattformen.

Förordning (EU) 2019/1011

Artikel 79 Avregistrering som tillväxtmarknad för små och medelstora företag (Artikel 33.3 i direktiv 2014/65/EU)

1.Med beaktande av andelen små och medelstora företag, och utan att det påverkar de andra villkor som anges i artikel 33.3 b–g i direktiv 2014/65/EU och i artikel 78.2 i denna förordning, får en tillväxtmarknad för små och medelstora företag endast avregistreras av den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat om andelen små och medelstora företag, fastställd i enlighet med artikel 78.1 första stycket i denna förordning, sjunker under 50 % under tre på varandra följande år.

2.Med beaktande av de villkor som anges i artikel 33.3 b–g i direktiv 2014/65/EU och i artikel 78.2 i denna förordning, ska den som driver en tillväxtmarknad för små och medelstora företag avregistreras av den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat om dessa villkor inte längre uppfylls.

Kapitel IV Skyldigheter i samband med drift av handelsplatser

Artikel 80 Omständigheter som innebär allvarlig skada för investerarnas intressen och en korrekt fungerande marknad (Artiklarna 32.1, 32.2, 52.1 och 52.2 i direktiv 2014/65/EU)

1.Vid tillämpningen av artiklarna 32.1, 32.2, 52.1 och 52.2 i direktiv 2014/65/EU ska tillfälligt stopp för handeln med ett finansiellt instrument eller avförande av ett finansiellt instrument från handel anses vara åtgärder som riskerar att allvarligt skada investerarnas intressen eller hindra marknaden från att fungera korrekt under minst följande omständigheter:

 1. Om detta skulle ge upphov till systemrisker som undergräver den finansiella stabiliteten, till exempel när det finns behov av att avveckla en dominerande marknadsställning, eller om avvecklingsskyldigheter inte skulle kunna uppfyllas i en betydande omfattning.

 2. Om fortsatt handel på marknaden krävs för avgörande riskhanteringsfunktioner efter handel, där det finns behov av en avveckling av finansiella instrument till följd av en clearingmedlems obestånd i enlighet med den centrala motpartens obeståndsförfaranden, och en central motpart skulle utsättas för oacceptabla risker till följd av oförmåga att beräkna marginalsäkerheter.

 3. Om emittentens ekonomiska bärkraft skulle äventyras, till exempel när den deltar i företagstransaktioner eller kapitalanskaffning.

2.För att avgöra om tillfälligt stopp för eller avförande från handel är åtgärder som riskerar att allvarligt skada investerarnas intressen eller hindra marknaden från att fungera korrekt i varje enskilt fall, ska den nationella behöriga myndigheten, en marknadsoperatör som driver en reglerad marknad eller ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör som driver en MTF-plattform eller en OTF-plattform beakta alla relevanta faktorer, däribland följande:

 1. Betydelsen av marknaden vad gäller likviditet, där åtgärdernas effekter sannolikt kommer att vara större på marknader som är viktigare för likviditeten än på andra marknader.

 2. Typen av planerad åtgärd, där åtgärder med permanenta eller varaktiga effekter på investerarnas förmåga att handla med ett finansiellt instrument på handelsplatser, såsom avförande, sannolikt kommer att ha en större inverkan på investerare än andra åtgärder.

 3. Följdverkningarna av ett tillfälligt handelsstopp eller avförande från handel på tillräckligt relaterade derivat, index och referensvärden, för vilka de instrument som stoppats eller avförts fungerar som underliggande tillgång eller beståndsdel.

 4. Hur ett tillfälligt handelsstopp inverkar på intressena hos slutanvändare på marknaden då dessa inte är finansiella motparter, till exempel enheter som handlar med finansiella instrument för att säkra sig mot kommersiella risker.

3.De faktorer som anges i punkt 2 ska också beaktas när den behöriga nationella myndigheten, en marknadsoperatör som driver en reglerad marknad eller ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör som driver en MTF-plattform eller en OTF-plattform beslutar att inte tillfälligt stoppa handel med ett finansiellt instrument eller avföra det från handel på grundval av omständigheter som inte ingår i förteckningen i punkt 1.

Artikel 81 Omständigheter där betydande överträdelser av reglerna på en handelsplats, otillbörliga marknadsförhållanden eller systemavbrott som rör ett finansiellt instrument kan antas (Artiklarna 31.2 och 54.2 i direktiv 2014/65/EU)

1.Vid bedömningen av om kravet gäller enligt vilket operatörer som driver handelsplatser omedelbart ska underrätta sina behöriga myndigheten om betydande överträdelser av reglerna på handelsplatserna, otillbörliga marknadsförhållanden eller systemavbrott som rör ett finansiellt instrument, ska operatörerna beakta de signaler som anges i avsnitt A i bilaga III till den här förordningen.

2.Information ska endast krävas i fall av betydande händelser som kan äventyra handelsplatsen roll och funktion som en del av finansmarknadens infrastruktur.

Artikel 82 Omständigheter där uppförande som kan tyda på beteende som är förbjudet enligt förordning (EU) nr 596/2014 kan antas (Artiklarna 31.2 och 54.2 i direktiv 2014/65/EU)

1.Vid bedömningen av om kravet gäller enligt vilket operatörer som driver handelsplatser omedelbart ska underrätta sina behöriga myndigheten om uppförande som kan tyda på beteende som är förbjudet enligt förordning (EU) nr 596/2014, ska operatörerna beakta de signaler som anges i avsnitt B i bilaga III till den här förordningen.

2.En operatör av en eller flera handelsplatser där ett finansiellt instrument och/eller relaterade finansiella instrument handlas, ska på ett proportionerligt sätt och med omdöme göra en bedömning av de utlösta signalerna, inklusive alla relevanta signaler som inte uttryckligen anges i avsnitt B i bilaga III till denna förordning, innan den berörda nationella behöriga myndigheten informeras, med beaktande av följande:

 1. Avvikelserna från normala handelsmönster för finansiella instrument som tagits upp till handel eller som handlas på handelsplatsen.

 2. Den information som operatören har tillgång till, både internt som en del av driften av handelsplatsen och som är allmänt tillgänglig.

3.En operatör av en eller flera handelsplatser ska beakta ”front running”-beteenden, det vill säga att en marknadsmedlem eller marknadsdeltagare för egen räkning handlar före sin kund, och ska för detta använda de orderbokuppgifter som ska registreras av handelsplatsen i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) nr 600/2014, särskilt uppgifter som rör hur medlemmen eller deltagaren bedriver sin handel.

Kapitel V Rapportering av positioner som innehas i råvaruderivat

Artikel 83 Positionsrapportering (Artikel 58.1 i direktiv 2014/65/EU)

1.När det gäller den veckorapportering som avses i artikel 58.1 i direktiv 2014/65/EU ska en handelsplats vara skyldig att offentliggöra sådan rapportering när båda följande två tröskelvärden uppnås:

 1. Det finns 20 innehavare av öppna positioner i ett visst kontrakt på en viss handelsplats och

 2. det absoluta beloppet av bruttovolymen av långa eller korta totala öppna kontrakt, uttryckt i antal poster av det aktuella råvaruderivatet, uppgår till, eller överskrider, 10.000 poster.

Led b ska inte gälla för utsläppsrätter och derivat av dessa.

Förordning (EU) 2021/527

2.De tröskelvärden som anges i punkt 1 a ska gälla totalt sett på grundval av samtliga kategorier av personer oavsett antalet positionsinnehavare i varje enskild kategori.

3.För kontrakt där det finns mindre än fem aktiva positionsinnehavare i en viss kategori av personer ska de aggregerade långa och korta positionerna, förändringar sedan den föregående rapporten, den procentuella andelen totala öppna kontrakt i den kategorin och antalet positionsinnehavare i denna kategori inte offentliggöras.

Förordning (EU) 2021/527

4.För kontrakt som uppfyller villkoren i punkt 1 a och b för första gången ska handelsplatserna offentliggöra den första veckorapporten så snart det är praktiskt möjligt, och under alla omständigheter senast tre veckor från den dag då tröskelvärdena först uppnås.

5.Om villkoren i punkt 1 a och b inte längre uppfylls ska handelsplatserna fortsätta att offentliggöra veckorapporterna under en period av tre månader. Skyldigheten att offentliggöra veckorapporten gäller inte längre om villkoren i punkt 1 a och b inte har varit kontinuerligt uppfyllda när den perioden löper ut.

Kapitel VI Skyldigheter för leverantörer av datarapporteringstjänster att tillhandahålla data

Artikel 84 Skyldighet att tillhandahålla marknadsdata på rimliga affärsvillkor (Artiklarna 64.1 och 65.1 i direktiv 2014/65/EU)

1.För att på rimliga affärsvillkor ge allmänheten tillgång till marknadsdata som innehåller de uppgifter som anges i artiklarna 6, 20 och 21 i förordning (EU) nr 600/2014 i enlighet med artiklarna 64.1 och 65.1 i direktiv 2014/65/EU ska godkända publiceringsarrangemang (APA) och tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP) uppfylla de krav som anges i artiklarna 85–89.

2.Artiklarna 85, 86.2, 87, 88.2 och 89 ska inte tillämpas på ett APA eller en CTP som ger allmänheten kostnadsfri tillgång till marknadsdata.

Artikel 85 Kostnadsbaserat tillhandahållande av marknadsdata (Artiklarna 64.1 och 65.1 i direktiv 2014/65/EU)

1.Priset på marknadsdata ska grundas på kostnaden för att ta fram och sprida sådan information och får inbegripa en rimlig marginal.

2.Kostnaderna för att ta fram och sprida marknadsdata får omfatta en lämplig andel av gemensamma kostnader för andra tjänster som tillhandahålls av ett APA eller en CTP.

Artikel 86 Skyldighet att tillhandahålla marknadsdata på icke-diskriminerande grunder (Artiklarna 64.1 och 65.1 i direktiv 2014/65/EU)

1.Ett APA eller en CTP ska ge tillgång till marknadsdata till samma pris och på samma villkor för alla kunder som tillhör samma kategori i enlighet med offentliggjorda objektiva kriterier.

2.Alla skillnader mellan priserna för olika kundkategorier ska stå i proportion till det värde som dessa marknadsdata innebär för kunderna, med beaktande av följande:

 1. Uppgifternas omfattning, inklusive antalet finansiella instrument som omfattas och handelsvolym.

 2. Hur kunden använder uppgifterna, inklusive för egen handelsverksamhet, återförsäljning eller datasammanställning.

3.För tillämpningen av punkt 1 ska ett APA eller en CTP förfoga över anpassningsbar kapacitet för att se till att kunderna kontinuerligt kan få snabb tillgång till marknadsdata på icke-diskriminerande grunder.

Artikel 87 Avgifter per användare (Artiklarna 64.1 och 65.1 i direktiv 2014/65/EU)

1.Ett APA eller en CTP ska ta ut avgifter för användningen av marknadsdata på grundval av hur enskilda slutanvändare använder uppgifterna (”per användare”). Ett APA eller en CTP ska ha inrättat arrangemang för att säkerställa att avgift för varje enskild användning av marknadsdata endast tas ut en gång.

2.Genom undantag från punkt 1 får ett APA eller en CTP besluta att inte ge tillgång till marknadsdata per användare om ett system med avgift per användare inte står i proportion till kostnaden för att göra uppgifter tillgängliga, med beaktande av uppgifternas räckvidd och omfattning.

3.Ett APA eller en CTP ska uppge skälen till att inte tillhandahålla marknadsdata per användare och offentliggöra dessa skäl på sin webbplats.

Artikel 88 Separering och uppdelning av marknadsdata (Artiklarna 64.1 och 65.1 i direktiv 2014/65/EU)

1.Ett APA eller en CTP ska ge tillgång till marknadsdata utan att kombinera detta med andra tjänster.

2.Avgift för marknadsdata ska tas ut baserat på uppgifternas detaljnivå enligt artikel 12.1 i förordning (EU) nr 600/2014 som närmare preciseras i artiklar i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/572.

Artikel 89 Informationskrav (Artiklarna 64.1 och 65.1 i direktiv 2014/65/EU)

1.Ett APA eller en CTP ska offentliggöra och ge allmänheten tillgång till priset och andra villkor för tillhandahållande av marknadsdata på ett lättillgängligt sätt.

2.Följande uppgifter ska offentliggöras:

 1. Aktuella prislistor, inklusive följande uppgifter:

  1. Avgifter per displayanvändare.

  2. Non-display-avgifter.

  3. Regler för rabatter.

  4. Avgifter i samband med licensvillkor.

  5. Avgifter för uppgifter före och efter transaktioner.

  6. Avgifter för andra datamängder, inklusive sådana som krävs i enlighet med de tekniska tillsynsstandarderna enligt artikel 12.2 i förordning (EU) nr 600/2014.

  7. Andra avtalsmässiga villkor.

 2. Förhandsinformation med minst 90 dagars varsel om framtida prisförändringar.

 3. Information om innehållet i dessa marknadsuppgifter där följande ingår:

  1. Antal instrument som omfattas.

  2. Den totala omsättningen av instrument som omfattas.

  3. Förhållande mellan marknadsdata före och efter handel.

  4. Angivande av alla data som har tillhandahållits utöver marknadsdata.

  5. Dagen för den senaste ändringen av licensavgift för tillhandahållen marknadsdata.

 4. Intäkter från att tillhandahålla marknadsdata och andelen av de intäkterna i förhållande till de totala intäkterna för ett APA eller en CTP.

 5. Information om hur priset har bestämts, inklusive de kostnadsredovisningsmetoder som använts och information om särskilda principer för allokering av direkta och rörliga gemensamma kostnader och fördelning av fasta gemensamma kostnader mellan framtagning och spridning av marknadsdata och andra tjänster som tillhandahålls av ett APA eller en CTP.

Kapitel VII Behöriga myndigheter och slutbestämmelser

Artikel 90 Fastställande av när en handelsplats verksamhet i en värdmedlemsstat har väsentlig betydelse (Artikel 79.2 i direktiv 2014/65/EU)

1.En reglerad marknads verksamhet i en värdmedlemsstat ska anses ha väsentlig betydelse för värdepappersmarknadernas funktion och skyddet av investerarna i den värdmedlemsstaten om minst ett av följande kriterier är uppfyllt:

 1. Värdmedlemsstaten har tidigare varit den reglerade marknadens hemmedlemsstat.

 2. Den reglerade marknaden i fråga har förvärvat, genom fusion, uppköp eller varje annan form av överlåtelse, hela eller delar av verksamheten på en reglerad marknad som tidigare drevs av en marknadsoperatör som hade sitt säte eller huvudkontor i värdmedlemsstaten.

2.En MTF- eller OTF-plattforms verksamhet i en värdmedlemsstat ska anses ha väsentlig betydelse för värdepappersmarknadernas funktion och skyddet av investerarna i den värdmedlemsstaten om minst ett av kriterierna i punkt 1 är uppfyllt avseende den MTF- eller OTF-plattformen, och minst ett av följande tilläggskriterier uppfylls:

 1. Innan MTF- eller OTF-plattformen befann sig i någon av de situationer som anges i punkt 1 hade handelsplatsen en marknadsandel på minst 10 % av handeln uttryckt som total omsättning i monetära termer av handeln på handelsplatsen och den systematiska internhandeln i värdmedlemsstaten för minst en tillgångsklass som omfattas av de informationskrav som följer av förordning (EU) nr 600/2014.

 2. MTF- eller OTF-plattformen är registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag.

Kapitel VIII Slutbestämmelser

Artikel 91 Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 20 april 2017.

Den ska gälla från och med den 3 januari 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Förordning (EU) 2017/2294

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser för ändringsrättsakter

Förordning (EU) 2019/1011

Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2019.

Den ska tillämpas från och med den 11 oktober 2019.

Förordning (EU) 2021/527

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2021.

Förordning (EU) 2021/1253

Denna förordning ska tillämpas från och med den 2 augusti 2022.

Förordning (EU) 2021/1254

Denna förordning träder i kraft den 22 augusti 2021.

Bilaga I Dokumentering

Minimiförteckning över uppgifter som ska bevaras av värdepappersföretag beroende på deras verksamhets karaktär

Typ av skyldighet

Dokumenteringskrav

Dokumentationens innehåll

Hänvisning till lagstiftning

Kundbedömning

Information till kunder

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU och artiklarna 44–51 i denna förordning

Artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU
Artiklarna 44–51 i denna förordning

Kundavtal

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 25.5 i direktiv 2014/65/EU

Artikel 25.5 i direktiv 2014/65/EU
Artikel 58 i denna förordning

Bedömning av lämplighet och ändamålsenlighet

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 25.2 och 25.3 i direktiv 2014/65/EU och artiklarna 54, 55 och 60 i denna förordning

Artikel 25.2 och 25.3 i direktiv 2014/65/EU
Artiklarna 54, 55 och 56 i denna förordning

Hantering av order

Hantering av kundorder – Ackumulerade transaktioner

Uppgifter enligt vad som anges i artiklarna 67–70 i denna förordning

Artiklarna 24.1 och 28.1 i direktiv 2014/65/EU
Artiklarna 67–70 i denna förordning

Ackumulering och fördelning av transaktioner för egen räkning

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 69 i denna förordning

Artiklarna 24.1 och 28.1 i direktiv 2014/65/EU
Artikel 69 i denna förordning

Kundorder och transaktioner

Dokumentering av kundorder eller beslut att handla

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 74 i denna förordning

Artikel 16.6 i direktiv 2014/65/EU
Artikel 74 i denna förordning

Dokumentering av transaktioner och orderhantering

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 75 i denna förordning

Artikel 16.6 i direktiv 2014/65/EU
Artikel 75 i denna förordning

Rapportering till kunderna

Skyldighet med avseende på kundtjänster

Uppgifter enligt vad som anges i artiklarna 59–63 i denna förordning

Artiklarna 24.1, 24.6, 25.1 och 25.6 i direktiv 2014/65/EU
Artiklarna 59–63 i denna förordning

Skydd av kundernas tillgångar

Finansiella instrument som innehas av värdepappersföretag för kunder

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 16.8 i direktiv 2014/65/EU och artikel 2 i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593

Artikel 16.8 i direktiv 2014/65/EU
Artikel 2 i delegerade direktiv (EU) 2017/593

Medel som innehas av värdepappersföretag för kunder

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 16.9 i direktiv 2014/65/EU och artikel 2 i delegerade direktiv (EU) 2017/593

Artikel 16.9 i direktiv 2014/65/EU
Artikel 2 i delegerade direktiv (EU) 2017/593

Användning av kunders finansiella instrument

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 5 i delegerade direktiv (EU) 2017/593

Artikel 16.8–16.10 i direktiv 2014/65/EU
Artikel 5 i delegerade direktiv (EU) 2017/593

Kommunikation med kunder

Information om kostnader och tillhörande avgifter

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 50 i denna förordning

Artikel 24.4 c i direktiv 2014/65/EU
Artikel 50 i denna förordning

Information om värdepappersföretaget och dess tjänster, finansiella instrument och skydd av kundtillgångar

Uppgifter enligt vad som anges i artiklarna 47, 48 och 49 i denna förordning

Artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU
Artiklarna 47, 48 och 49 i denna förordning

Information till kunder

Dokumentation av kommunikation

Artikel 24.3 i direktiv 2014/65/EU
Artikel 46 i denna förordning

Marknadsföringsmaterial (utom i muntlig form)

Allt marknadsföringsmaterial som ges ut av ett värdepappersföretag (utom i muntlig form) enligt artiklarna 44 och 46 i denna förordning

Artikel 24.3 i direktiv 2014/65/EU
Artiklarna 44 och 46 i denna förordning

Investeringsrådgivning till icke professionella kunder

i. Uppgift om att investeringsråd har givits, samt tid och datum för detta, ii. det finansiella instrument som rekommenderades, och iii. lämplighetsrapporten som lämnats till kunden

Artikel 25.6 i direktiv 2014/65/EU
Artikel 54 i denna förordning

Investeringsanalyser

Alla investeringsanalyser som gjorts av värdepappersföretaget på ett varaktigt medium

Artikel 24.3 i direktiv 2014/65/EU
Artiklarna 36 och 37 i denna förordning

Organisatoriska krav

Företagets verksamhet och interna organisation

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 21.1 f i denna förordning

Artikel 16.2–16.10 i direktiv 2014/65/EU
Artikel 21.1 f i denna förordning

Rapport om regelefterlevnad

Alla rapporter till ledningsorganet om regelefterlevnad

Artikel 16.2 i direktiv 2014/65/EU
Artiklarna 22.2 c och 25.2 i denna förordning

Uppgifter om intressekonflikt

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 35 i denna förordning

Artikel 16.3 i direktiv 2014/65/EU
Artikel 35 i denna förordning

Incitament

Uppgifter som redovisats för kunder enligt artikel 24.9 i direktiv 2014/65/EU

Artikel 24.9 i direktiv 2014/65/EU
Artiklarna 11, 12 och 13 i delegerade direktiv (EU) 2017/593

Riskhanteringsrapporter

Alla riskhanteringsrapporter till företagsledningen

Artikel 16.5 i direktiv 2014/65/EU
Artiklarna 23.1 b och 25.2 i denna förordning

Internrevisionsrapporter

Alla internrevisionsrapporter till företagsledningen

Artikel 16.5 i direktiv 2014/65/EU
Artiklarna 24 och 25.2 i denna förordning

Uppgifter om hantering av klagomål

Alla klagomål och de åtgärder som vidtagits för att hantera dem

Artikel 16.2 i direktiv 2014/65/EU
Artikel 26 i denna förordning

Uppgifter om privata transaktioner

Uppgifter enligt vad som anges i artikel 29.5 c i denna förordning

Artikel 16.2 i direktiv 2014/65/EU
Artikel 29.5 c i denna förordning

Förordning (EU) 2021/1254

Bilaga II Kostnader och avgifter

Fastställda kostnader som bör ingå i de kostnader som redovisas för kunderna1

Det bör noteras att vissa kostnadsposter återfinns i båda tabellerna utan att detta innebär överlappning, eftersom de hänvisar till produktens respektive tjänstens kostnader. Detta gäller till exempel förvaltningsavgifter (där tabell 1 avser förvaltningsavgifter som ett värdepappersföretag som tillhandahåller portföljförvaltning tar ut från sina kunder, medan tabell 2 avser förvaltningsavgifter som en förvaltare av en investeringsfond tar ut från en investerare), samt mäklarprovisioner (där tabell 1 avser provisioner som tas ut av värdepappersföretaget när det handlar på sina kunders vägnar, med tabell 2 avser provisioner som erläggs av investeringsfonder som handlar på fondens vägnar).

Tabell 1 – Samtliga kostnader och tillhörande avgifter som tas ut för investeringstjänster och/eller stödtjänster som tillhandahålls kunden och som bör ingå i det belopp som redovisas

Kostnadsposter som ska redovisas

Exempel:

Engångsavgifter för en investeringstjänst

Samtliga kostnader och avgifter som betalas till värdepappersföretaget i början eller i slutet av de investeringstjänster som tillhandahålls.

Insättningsavgifter, uppsägningsavgifter och omställningskostnader2.

Löpande avgifter för en investeringstjänst

Samtliga löpande kostnader och avgifter som erläggs till värdepappersföretag för kundtjänster.

Förvaltningsavgifter, rådgivningsavgifter, förvaringsavgifter.

Samtliga kostnader som rör transaktioner som inletts inom ramen för en investeringstjänst

Samtliga kostnader och avgifter som rör transaktioner som utförs av värdepappersföretaget eller andra parter.

Mäklarprovisioner3, inträdes- och utträdesavgifter som erläggs till fondförvaltaren, plattformsavgifter, pålägg (som är inbäddade i transaktionspriset), stämpelavgift, skatt på finansiella transaktioner och kostnader för växlingstransaktioner.

Avgifter som rör stödtjänster

Kostnader och avgifter som rör stödtjänster som inte är inkluderade i de kostnader som nämns ovan.

Kostnader för analys.
Depåkostnader.

Extrakostnader

Resultatrelaterade avgifter.

Omställningskostnader är eventuella kostnader som bärs av investerare vid omställning från ett värdepappersföretag till ett annat.

Mäklarprovisioner är kostnader som tas ut av värdepappersföretag för utförande av order.

Tabell 2 – Samtliga kostnader och avgifter som rör det finansiella instrumentet och som bör ingå i det belopp som redovisas

Kostnadsposter som ska redovisas

Exempel:

Engångsavgifter

Samtliga kostnader och avgifter (inkluderade i priset eller som lagts till det finansiella instrumentets pris) som betalas till produktleverantörerna i början eller i slutet av investeringen i det finansiella instrumentet.

Förskottsförvaltningsavgift, uppläggningsavgift4, distributionsavgift.

Löpande utgifter

Samtliga löpande utgifter och avgifter som rör förvaltningen av den finansiella produkten, vilka dras från det finansiella instrumentets värde under investeringen i det finansiella instrumentet.

Förvaltningsavgifter, tjänsteavgifter, utbytesavgifter, skatter och kostnader för värdepapperslån, finansieringskostnader.

Samtliga kostnader som rör transaktionerna

Samtliga kostnader och avgifter som uppstår som ett resultat av förvärv och avyttrande av investeringar.

Mäklarprovisioner, inträdes- och utträdesavgifter som betalas av fonden, pålägg som är inbäddade i transaktionspriset, stämpelavgift, skatt på finansiella transaktioner och kostnader för växlingstransaktioner.

Extrakostnader

Resultatrelaterade avgifter.

Uppläggningsavgifter är avgifter som tas ut av konstruktören av strukturerade investeringsinstrument för att strukturera instrumenten. Dessa kan omfatta ett bredare utbud av tjänster som konstruktören tillhandahåller.

Bilaga III Krav på operatörer av handelsplatser att omedelbart informera sina nationella behöriga myndigheter

Avsnitt A Signaler som kan tyda på betydande överträdelser av en handelsplats regler eller otillbörliga marknadsförhållanden eller systemstörningar avseende ett finansiellt instrument

Betydande överträdelser av handelsplatsens regler

1.

Marknadsaktörer bryter mot handelsplatsens regler som syftar till att skydda marknadsintegriteten, marknadens korrekta funktionssätt eller övriga marknadsaktörers betydande intressen, och

2.

en handelsplats anser att en överträdelse är tillräckligt allvarlig eller har tillräcklig inverkan för att motivera disciplinära åtgärder.

Otillbörliga marknadsförhållanden

3.

Prissättningsprocessen störs under en betydande tidsperiod,

4.

handelssystemens kapacitet har uppnåtts eller överskridits,

5.

marknadsgaranter/tillhandahållare av likviditet anför handelsfel vid upprepade tillfällen, eller

6.

kritiska mekanismer enligt artikel 48 i direktiv 2014/65/EU och dess genomförandeåtgärder, som är utarbetade för att skydda handelsplatsen mot riskerna med algoritmhandel, bryter samman eller fungerar inte.

Systemavbrott

7.

Varje större funktionsstörning eller sammanbrott i systemet för marknadstillgång som leder till att deltagarna förlorar sin förmåga att inlämna, anpassa eller annullera sina order.

8.

Varje större funktionsstörning eller sammanbrott i systemet för matchning av transaktioner, som leder till att deltagarna inte kan vara säkra på genomförda eller pågående transaktioners status, liksom otillgänglighet av information som är oundgänglig för handel (t.ex. information om indexvärdet för handel med vissa derivat för det indexet).

9.

Varje större funktionsstörning eller sammanbrott i systemen för spridning av information före eller efter handel, och andra relevanta uppgifter som offentliggörs av handelsplatser i enlighet med deras skyldigheter enligt direktiv 2014/65/EU och förordning (EU) nr 600/2014.

10.

Varje större funktionsstörning eller sammanbrott i handelsplatsens system för att övervaka och kontrollera marknadsaktörernas handelsverksamhet, samt varje större funktionsstörning eller sammanbrott i andra sammanhängande tjänsteleverantörer, särskilt centrala motparter och värdepapperscentraler som har inverkan på handelssystemet.

Avsnitt B Signaler som kan tyda på missbruk enligt förordning (EU) nr 596/2014

Signaler som tyder på potentiell insiderhandel eller marknadsmanipulation

1.

Ovanlig koncentration av transaktioner och/eller handelsorder i ett visst finansiellt instrument med en medlem/deltagare eller mellan vissa medlemmar/deltagare.

2.

Ovanliga upprepningar av en transaktion mellan ett litet antal medlemmar/deltagare under en viss tidsperiod.

Signaler som tyder på potentiell insiderhandel

3.

Ovanlig och betydande handel eller inlämnande av handelsorder i ett företags finansiella instrument av vissa medlemmar/deltagare före tillkännagivandet av viktiga företagshändelser, eller av för företaget priskänslig information, handelsorder/transaktioner som leder till plötsliga och ovanliga förändringar i order-/transaktionsvolymen och/eller priser före offentliga tillkännagivanden om det finansiella instrumentet i fråga.

4.

Huruvida handelsorder ges eller transaktioner vidtas av en marknadsaktör/deltagare före eller omedelbart efter att den medlemmen/deltagaren eller personer som är allmänt kända som knutna till den medlemmen/deltagaren producerat eller spritt analys eller investeringsråd som är offentligt tillgängliga.

Signaler som tyder på potentiell marknadsmanipulation

De signaler som beskrivs i punkterna 18–23 är särskilt relevanta i en situation med automatiserad handel.

5.

Handelsorder som inlämnats eller transaktioner som utförts och som utgör en betydande andel av den dagliga transaktionsvolymen i det relevanta finansiella instrumentet på den berörda handelsplatsen, särskilt när denna verksamhet leder till en betydande förändring av de finansiella instrumentens pris.

6.

Handelsorder som inlämnats eller transaktioner som utförts av en medlem/deltagare med ett betydande köpintresse eller säljintresse i ett finansiellt instrument som leder till betydande prisförändringar för det finansiella instrumentet på en viss handelsplats.

7.

Handelsorder som inlämnats eller transaktioner som utförts och som är koncentrerade inom ett kort tidsintervall under handelsdagen och leder till en prisförändring som därefter vänder.

8.

Handelsorder som inlämnats som förändrar uppfattningen om det högsta budet eller erbjuder priser i ett finansiellt instrument som är godkänt för handel eller som handlas på en handelsplats, eller mer allmänt uppfattningen av den orderbok som är tillgänglig för marknadsaktörer, och som avlägsnas innan de utförs.

9.

Transaktioner eller handelsorder genom en marknadsmedlem/deltagare som saknar uppenbar anledning annat än att för ett finansiellt instrument öka/minska priset eller värdet, eller uppnå en betydande inverkan på tillgången eller efterfrågan, nämligen nära handelsdagens referenstidpunkt, t.ex. vid öppnandet eller nära stängningen.

10.

Köp eller försäljning av ett finansiellt instrument vid handelsdagens referenstidpunkt (t.ex. öppnande, stängning, avräkning) i ett försök att öka, minska eller bibehålla referenspriset (t.ex. öppningskurs, slutkurs, avräkningskurs) på en viss nivå (”marking the close”).

11.

Transaktioner eller handelsorder som leder till, eller sannolikt kommer att leda till, en höjning eller sänkning av det vägda genomsnittliga dagspriset eller priset för en period under handelsdagen.

12.

Transaktioner eller handelsorder som leder till, eller sannolikt kommer att leda till, att man fastställer ett marknadspris när likviditeten i det finansiella instrumentet eller djupet i orderboken inte räcker för att fastställa ett pris under handelsdagen.

13.

Utförande av en transaktion, ändring av köp- och säljpriser när denna marginal är en faktor för bestämmande av priset på en annan transaktion, oavsett om det gäller samma handelsplats.

14.

Att lägga handelsorder som representerar betydande volymer i handelssystemets centrala orderbok ett par minuter före auktionens prissättningsfas och annullera dessa handelsorder några sekunder innan orderboken fryses för beräkning av auktionspriset så att den teoretiska startkursen kan se högre eller lägre ut än den annars skulle göra.

15.

Att inleda en transaktion eller en serie transaktioner som visas offentligt för att ge intryck av aktivitet eller prisrörelser i ett finansiellt instrument (”painting the tape”).

16.

Transaktioner som utförs som ett resultat av att lämna in köp- och säljorder vid samma eller nästan samma tidpunkt, med mycket snarlik volym och pris av samma eller olika men samarbetande marknadsaktörer/deltagare (”improper matched orders”).

17.

Transaktioner eller handelsorder som leder till, eller som sannolikt kommer att leda till, att man kringgår skyddsåt­ gärderna för handel på marknaden (t.ex. genom volymbegränsningar, prisbegränsningar, parametrar för spread mellan köp- och säljkurser, osv. ...).

18.

Lägga handelsorder eller en serie av handelsorder eller genomföra transaktioner eller en serie med transaktioner, som sannolikt kommer att inleda eller förstärka en trend och uppmuntra andra deltagare att påskynda eller förlänga trenden för att skapa en möjlighet att stänga eller öppna en position till ett förmånligt kurspris (kallas vanligtvis ”momentum ignition”).

19.

Att lägga flera eller stora handelsorder ofta långt ut på kanten på den ena sidan av orderboken i avsikt att verkställa handel på den andra sidan av orderboken. När denna handel har ägt rum tas de manipulerade orderna bort (”layering” och ”spoofing”).

20.

Att lägga små handelsorder i syfte att försäkra sig om nivån på dolda order och som särskilt används för att bedöma vad som vilar på en plattform som inte är transparent (”ping order”).

21.

Att lägga ett stort antal handelsorder och/eller annulleringar och/eller uppdateringar av handelsorder för att skapa osäkerhet för andra deltagare, bromsa deras strategi och/eller dölja sin egen strategi (”quote stuffing”).

22.

Att lägga handelsorder för att locka till sig andra marknadsmedlemmar/deltagare som använder sig av traditionella handelstekniker (”slow traders”), som sedan snabbt omdirigeras mot mindre generösa villkor, i hopp om att göra vinst på inflödet av ”långsamma handlares” handelsorder (”rökridå”/”smoking”).

23.

Genomförande av handelsorder, eller en serie av handelsorder för att uppdaga handelsorder från andra deltagare, och därefter lägga en handelsorder för att dra fördel av de erhållna uppgifterna (”phishing”).

24.

I hur stor utsträckning som, såvitt operatören av en handelsplats vet, inlämnade handelsorder eller genomförda transaktioner uppvisar omvända positioner under en kort period och representerar en betydande andel av den dagliga transaktionsvolymen för det relevanta finansiella instrumentet på handelsplatsen, och kan förknippas med betydande prisförändringar för det finansiella instrument som är godkänt för handel eller som handlas på handelsplatsen.

Signaler som tyder på marknadsmanipulation för flera produkter, inbegripet på olika handelsplatser

De signaler som beskrivs nedan bör särskilt beaktas av operatören för en handelsplats om både ett finansiellt instrument och relaterade finansiella instrument är godkända för handel, eller handlas, eller om ovannämnda instrument handlas på flera handelsplatser som drivs av samma operatör.

25.

Transaktioner eller handelsorder som leder till, eller sannolikt kommer att leda till, en höjning, sänkning eller ett bibehållande av priset för ett finansiellt instrument under dagarna före emissionen, frivillig inlösen eller slutdag för ett relaterat derivat eller en relaterad konvertibel.

26.

Transaktioner eller handelsorder som leder till, eller sannolikt kommer att leda till, att bibehålla priset på ett underliggande finansiellt instrument under eller över lösenpriset, eller någon annan faktor som används för att fastställa utbetalningen (t.ex. ett hinder) för ett relaterat derivat vid förfallodatum,

27.

Transaktioner som leder till, eller sannolikt kommer att leda till, att ändra priset på ett underliggande finansiellt instrument för att det ska överskrida/inte uppnå lösenpriset, eller någon annan faktor som används för att fastställa utbetalningen (t.ex. ett hinder) för ett relaterat derivat vid förfallodatum,

28.

Transaktioner som leder till, eller sannolikt kommer att leda till, att förändra avräkningskursen för ett finansiellt instrument när detta pris används som en referens/faktor, dvs. i beräkningen av krav på marginalsäkerhet,

29.

Handelsorder som inlämnats eller transaktioner som utförts av en medlem/deltagare med ett betydande köpintresse eller säljintresse i ett finansiellt instrument som leder till betydande prisförändringar för det berörda derivatet eller den underliggande tillgången som handlas på en handelsplats.

30.

Handel eller handelsorder på en handelsplats eller utanför en handelsplats (inbegripet införande av intressean­ mälningar) i syfte att otillbörligt påverka priset på ett relaterat finansiellt instrument på en annan eller på samma handelsplats, eller utanför en handelsplats (vanligtvis kallat produktövergripande manipulation – handel med finansiellt instrument för att otillbörligt manipulera priset på ett relaterat finansiellt instrument på en annan eller på samma handelsplats, eller utanför en handelsplats).

31.

Att skapa eller stärka arbitragemöjligheter mellan ett finansiellt instrument och ett annat relaterat finansiellt instrument genom att påverka referenspriserna för ett av de finansiella instrumenten kan göras med olika finansiella instrument (till exempel rösträtt/aktier, kontantmarknader/derivatmarknader, optioner/aktier ...). I samband med rättigheter kan detta åstadkommas genom att påverka den (teoretiska) öppningskursen eller slutkursen för rättigheterna.

Bilaga IV

Avsnitt 1 Dokumentering av kundorder eller beslut att handla

 1. Kundens namn och beteckning.

 2. Namn och beteckning på alla relevanta personer som agerar för kundens räkning.

 3. Beteckning för identifiering av mäklaren (Trader ID) som inom värdepappersföretaget ansvarar för investeringsbeslutet.

 4. Beteckning för identifiering av algoritmen (Algo ID) som inom värdepappersföretaget ansvarar för investeringsbeslutet.

 5. Köp-/säljindikator.

 6. Identifiering av instrumentet.

 7. Pris per enhet och prisnotering.

 8. Pris.

 9. Prismultiplikator.

 10. Valuta 1.

 11. Valuta 2.

 12. Initial kvantitet och kvantitetsnotering.

 13. Giltighetsperiod.

 14. Orderns typ.

 15. Övriga detaljer, villkor och särskilda instruktioner från kunden.

 16. Datum och exakt tidpunkt för mottagande av ordern eller datum och exakt tidpunkt för när beslut om order fattades. Den exakta tidpunkten måste mätas enligt den metod som anges i standarder för synkronisering av klockor enligt artikel 50.2 i direktiv 2014/65/EU.

Avsnitt 2 Dokumentering av transaktioner och orderhantering

 1. Kundens namn och beteckning.

 2. Namn och beteckning på alla relevanta personer som agerar för kundens räkning.

 3. Beteckning för identifiering av mäklaren (Trader ID) som inom värdepappersföretaget ansvarar för investeringsbeslutet.

 4. Beteckning för identifiering av algoritmen (Algo ID) som inom värdepappersföretaget ansvarar för investeringsbeslutet.

 5. Transaktionens referensnummer.

 6. Beteckning för att identifiera ordern.

 7. Identifieringskod för ordern som utfärdats av handelsplatsen vid mottagande av ordern.

 8. En unik identifiering av varje grupp av ackumulerade kundorder (som senare kommer att placeras som en blockorder på en given handelsplats). Denna identifiering bör ange ”aggregated_X” där X motsvarar antalet kunder vars order har ackumulerats.

 9. MIC-kod för handelsplatsen till vilken ordern har inlämnats.

 10. Namn eller annan beteckning på den person som ordern vidarebefordrats till.

 11. Beteckning för att identifiera säljaren och köparen.

 12. Handelskapaciteten.

 13. Beteckning för identifiering av mäklaren (Trader ID) som ansvarar för utförandet.

 14. Beteckning för identifiering av algoritmen (Algo ID) som ansvarar för utförandet.

 15. Köp-/säljindikator.

 16. Identifiering av instrumentet.

 17. Yttersta underliggande tillgång.

 18. Sälj/köp identifiering.

 19. Lösenpris.

 20. Förskottsbetalning.

 21. Typ av leverans.

 22. Optionstyp.

 23. Förfallodag.

 24. Pris per enhet och prisnotering.

 25. Pris.

 26. Prismultiplikator.

 27. Valuta 1.

 28. Valuta 2.

 29. Återstående kvantitet.

 30. Modifierad kvantitet.

 31. Utförd kvantitet.

 32. Datum och exakt tidpunkt för inlämnande av order eller beslut att handla. Den exakta tidpunkten måste mätas enligt den metod som anges i standarder för synkronisering av klockor enligt artikel 50.2 i direktiv 2014/65/EU.

 33. Datum och exakt tid för varje meddelande som överförs till eller mottas från handelsplatsen rörande varje händelse som påverkar en order. Den exakta tiden måste mätas enligt den metod som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/574.

 34. Datum och exakt tid för varje meddelande som överförs till eller mottas från annat värdepappersföretag rörande varje händelse som påverkar en order. Den exakta tidpunkten måste mätas enligt den metod som anges i standarder för synkronisering av klockor enligt artikel 50.2 i direktiv 2014/65/EU.

 35. Alla meddelanden som överförs till eller mottas från handelsplatsen rörande order som placerats av värdepappersföretaget.

 36. Övriga detaljer och villkor som inlämnats och mottagits från ett annat värdepappersföretag rörande ordern.

 37. Varje handelsorders delar för att återspegla kronologin för varje moment som påverkar den, inklusive men inte begränsat till, ändringar, annulleringar och utförande.

 38. Blankningsflaggning.

 39. Flaggning för undantag från blankningsförordningen.

 40. Flaggning för undantag.