Europeiska kommissionen har antagit denna förordning

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, särskilt artiklarna 9.14, 13.1, 13.2, 14.3, 15.2 och 20.11, och

av följande skäl:

 1. I förordning (EU) 2017/1129 anges kraven för upprättande av prospekt. Bestämmelser bör anges när det gäller kraven avseende granskning, översyn, godkännande och ingivande av universella registreringsdokument och ändringar av sådana, kraven avseende formatet på prospekt, grundprospekt och de slutgiltiga villkoren, den särskilda information som ska ingå i prospekt, den minimimängd av information som ska ingå i det universella registreringsdokumentet, den begränsade information som ska anges enligt de förenklade reglerna för offentliggörande vid sekundäremissioner, det begränsade innehållet i och det standardiserade formatet och den standardiserade ordningsföljden för EU-tillväxtprospekt, det begränsade innehållet i och det standardiserade formatet på den särskilda sammanfattningen och granskning och godkännande av prospekt.

 2. Prospektens innehåll och format beror på mångahanda faktorer, som typ av emittent, värdepapper och emission, huruvida en tredje part kan bli involverad som garant och huruvida det rör sig om upptagande till handel. Således bör man inte ange samma krav för alla typer av prospekt. I stället bör särskilda informationskrav anges och kombineras på olika sätt beroende på dessa faktorer och typen av prospekt. Detta bör emellertid inte hindra emittenter, erbjudare och personer som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad att i prospekten tillhandahålla den mest heltäckande information som är tillgänglig.

 3. För att säkerställa rättssäkerhet och ökad transparens för investerare bör emittenter i det universella registreringsdokumentet ange om detta dokument har godkänts av den behöriga myndigheten eller om det har ingetts och offentliggjorts utan förhandsgodkännande.

 4. De mildrade informationskraven för sekundäremissioner bör återspegla särdragen hos aktierelaterade respektive icke-aktierelaterade värdepapper.

 5. Företag för kollektiva investeringar som är av sluten typ har särskilda investeringsmål och kan omfattas av särskilda investeringsrestriktioner. Registreringsdokumenten för sådana företag bör följaktligen vara föremål för särskilda informationskrav.

 6. Till följd av den indirekta kopplingen mellan investeraren och de underliggande aktierna för depåbevis är det viktigt att investeraren informeras om den aktör som emitterat dessa underliggande aktier. Prospekten för depåbevis bör således utöver information om depåbeviset och emittenten av detta innehålla information om de underliggande aktierna och emittenten av dessa underliggande aktier.

 7. Informationen i prospekt för icke-aktierelaterade värdepapper bör vara anpassad till kunskapsnivån och expertisen hos varje typ av investerare. Prospekten för sådana ickeaktierelaterade värdepapper i vilka icke-professionella investerare kan investera bör därför omfattas av mer omfattande och tydligare informationskrav än prospekten för de icke-aktierelaterade värdepapper som är förbehållna kvalificerade investerare.

 8. En skyldighet att upprätta prospekt gäller för icke-aktierelaterade värdepapper som emitteras av tredjeländer och deras regionala och lokala myndigheter när dessa enheter önskar erbjuda allmänheten i unionen värdepapper eller önskar att deras värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad. Dessa offentliga enheters särdrag motiverar att särskilda informationskrav fastställs.

 9. Investerare bör kunna förstå den situation som föreligger hos en emittent med en komplex finansiell historik och de förväntade effekterna av en transaktion som innefattar ett betydande finansiellt åtagande. Det bör därför anges att sådana emittenter måste ta med ytterligare information i sina prospekt angående detta.

 10. När värdepapper är utbytbara mot eller konvertibla till aktier som redan är upptagna till handel på en reglerad marknad har aktieägare och investerare i normalfallet redan information om de underliggande aktierna för dessa värdepapper. I dessa fall räcker det följaktligen att prospektet innehåller ett uttalande om typen av underliggande aktie och var information om den underliggande aktien kan erhållas.

 11. Investerare kan vilja investera i värdepapper som är utbytbara mot eller konvertibla till aktier vilka har emitterats eller kommer att bli emitterade av emittenten av dessa värdepapper eller av en enhet tillhörande samma koncern som emittenten och vilka ännu inte har tagits upp till handel på en reglerad marknad. Dessa investerare bör få samma information om förmågan hos emittenten av de underliggande aktierna att fortsätta sin verksamhet och om dennes skuldsättning i förhållande till eget kapital som de investerare som har investerat direkt i dessa aktier. Prospekten bör därför i dessa fall innehålla redogörelser för rörelsekapital och för eget kapital och skuldsättning hos emittenten av de underliggande aktierna.

 12. Derivatinstrument medför särskilda risker för investerare, exempelvis eftersom förlusterna kan bli större än den investering som gjorts och eftersom det underliggande instrumentet inte alltid har tagits upp till handel på en reglerad marknad och information om det underliggande instrumentet således kanske inte är tillgänglig. Vissa icke-aktierelaterade värdepapper, som strukturerade obligationer, inbegriper också vissa egenskaper hos ett derivatinstrument. Följaktligen bör värdepappersnoten innehålla ytterligare information om det underliggande instrumentet för ett derivatinstrument eller om derivatkomponenten hos det icke-aktierelaterade värdepapperet och, i tillämpliga fall, ett uttalande om de potentiella förluster som investerare kan drabbas av.

 13. När ett grundprospekt upprättas för värdepapper som är kopplade till eller stöds av en underliggande tillgång bör grundprospektet innehålla all information om typen av underliggande tillgång i de fall den underliggande tillgången är känd den dag då grundprospektet godkänns. Marknadsförhållanden kan emellertid medföra att man ändrar valet av underliggande tillgång inom en kategori av underliggande tillgångar. Specifika uppgifter om denna underliggande tillgång bör således först föreligga i de slutgiltiga villkoren för grundprospektet.

 14. Garantier ska säkerställa att betalningar relaterade till ett värdepapper sker på vederbörligt sätt. Eftersom garantier kan vara utformade på många olika sätt bör tydliga informationskrav avseende sådana garantiers art och omfattning läggas fast.

 15. Formatet för prospekt, grundprospekt och de slutgiltiga villkoren bör anges genom att man fastställer i vilken ordning den erforderliga informationen bör anges. Eftersom det universella registreringsdokumentet har flera syften bör dock emittenter som väljer att upprätta och offentliggöra ett sådant dokument varje räkenskapsår ges större flexibilitet i fråga om i vilken ordning informationen ska anges i ett sådant dokument.

 16. Samtidigt som grundprospekt bör innehålla all information som är tillgänglig vid tidpunkten för upprättandet bör det bli möjligt att lämna tomma utrymmen för specifik information som blir tillgänglig först i ett senare skede och som anges i de slutgiltiga villkoren, eller att ta med en förteckning över den information som saknas.

 17. Prospekt måste inte alltid innehålla en sammanfattning. Detta bör emellertid inte hindra att de innehåller en översiktsdel. För att undvika förvirring bland investerare bör emellertid en sådan översiktsdel inte kallas en sammanfattning, såvida en sådan översiktsdel inte uppfyller alla de krav som gäller för sammanfattningar.

 18. EU-tillväxtprospekt avser att lindra den administrativa bördan, i synnerhet för små och medelstora företag. Utformningen av sådana prospekt bör således förenklas genom att man anger en fast ordning i vilken information bör presenteras. För att säkerställa att informationen presenteras på ett sammanhängande sätt som är förenligt med olika affärsmodeller bör emellertid flexibilitet medges när det gäller i vilken ordning information ska anges inom respektive avsnitt av ett EU-tillväxtprospekt.

 19. För att möjliggöra flexibilitet och uppmuntra användningen av EU-tillväxtprospektet bör detta kunna bestå av flera separata dokument. För att undvika risken för dubblering av information bör separata detaljerade informationskrav anges för det särskilda registreringsdokumentet, å ena sidan, och den särskilda värdepappersnoten, å andra sidan, och kraven anpassas till typen av berört värdepapper, där man skiljer mellan aktierelaterade och icke-aktierelaterade värdepapper.

 20. EU-tillväxtprospektets särskilda sammanfattning bör ge investerare den nyckelinformation de behöver för att besluta om vilka erbjudanden av värdepapper de vill undersöka närmare genom att granska hela prospektet. Denna sammanfattning bör således ange de väsentliga egenskaperna hos och de risker som är förenade med emittenten och de erbjudna värdepapperen och ange de allmänna villkoren för erbjudandet. Med tanke på att den särskilda sammanfattningen bara utgör en introduktion till EU-tillväxtprospektet och måste läsas tillsammans med andra delar av prospektet bör emellertid innehållet i den särskilda sammanfattningen överensstämma med dessa andra delar. För att säkerställa att storleken på den särskilda sammanfattningen är anpassad till den begränsade storleken för ett EU-tillväxtprospekt, bör längden på sammanfattningen begränsas.

 21. För att säkerställa att de behöriga myndigheterna tillämpar standarder som är harmoniserade över hela unionen när de granskar prospekt, särskilt att den information som ges i prospektutkastet är fullständig, begriplig och konsekvent, bör kriterier för prospektgranskning fastställas. Dessa kriterier bör gälla för hela prospektutkastet och alla dess delar, inklusive det universella registreringsdokumentet och eventuella ändringar av och tillägg till prospektet.

 22. En hög nivå på investerarskyddet bör garanteras. De behöriga myndigheterna bör därför vid behov kunna överväga ytterligare kriterier vid granskningen av att prospektutkast är fullständiga, konsekventa och begripliga, så att granskningen kan anpassas till ett prospekts särdrag.

 23. Vissa emittenter bedriver mycket specifik affärsverksamhet som kräver djupa kunskaper om verksamheten för att man till fullo ska kunna förstå de värdepapper som dessa aktörer emitterar. Detta gäller till exempel fastighetsbolag, som för värderingsändamål skulle kunna bli tvungna att lämna en värderingsrapport innehållande alla relevanta uppgifter om väsentliga egendomar. De behöriga myndigheterna bör följaktligen kunna använda ett proportionellt tillvägagångssätt och, i tillämpliga fall, kunna begära att dessa specialiserade emittenter i sina prospekt tar med särskild och anpassad information om sin verksamhet som går utöver den information som krävs av icke-specialiserade emittenter.

 24. Till följd av den snabba utvecklingen på marknaderna för värdepapper är det möjligt att vissa typer av värdepapper som inte täcks av bilagorna till denna förordning kommer att erbjudas till allmänheten eller tas upp till handel. För att investerarna i sådana fall ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut bör de behöriga myndigheterna i samråd med emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad bestämma vilken information som bör anges i prospektet.

 25. För att effektivisera processen för upprättande av prospekt och undanröja onödiga bördor bör man i prospektet kunna utelämna sådan information som föreskrivs i bilagorna till denna förordning men som inte är relevant för emittenten eller de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel på en reglerad marknad.

 26. Granskningen och godkännandet av prospekt är en process där de olika stegen kan upprepas. Ett beslut av den behöriga myndigheten att godkänna ett prospektutkast kan innefatta flera omgångar av analyser av prospektutkastet och påföljande förbättringar av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, för att säkerställa att prospektutkastet uppfyller kraven på fullständig, begriplig och konsekvent information. För att skapa visshet kring godkännandeprocessen är det nödvändigt att ange vilka dokument som ska lämnas till de behöriga myndigheterna vid de olika skedena i godkännandeprocessen.

 27. Av effektivitetsskäl bör de behöriga myndigheterna kunna utföra en enklare granskning när ett prospektutkast upprepar information som redan har granskats eller varit föremål för översyn.

 28. För att de behöriga myndigheterna ska kunna leta efter specifika termer eller ord i inlämnade dokument och därigenom säkerställa en effektiv och snabb prospektgranskning bör utkast till prospekt och åtföljande information lämnas in i sökbar elektronisk form och genom elektroniska medel som kan godtas av den behöriga myndigheten.

 29. Emittenter, erbjudare och personer som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad bör kunna visa för den behöriga myndigheten hur de har hanterat frågor som den myndigheten anmält. Varje utkast till ett prospekt som lämnas in till den behöriga myndigheten, med undantag av det första utkastet, bör därför innehålla både en korrigerad version där alla ändringar av ett tidigare inlämnat utkast syns tydligt och en ren version där dessa ändringar inte är markerade.

 30. För att minimera dröjsmål i granskningsprocessen bör de behöriga myndigheterna snabbt kunna identifiera informationskrav som inte är tillämpliga eller relevanta. För detta ändamål bör de behöriga myndigheterna underrättas om vilken information som inte har tagits med i ett prospektutkast.

 31. För att underlätta upprättandet av prospekt och således underlätta kapitalanskaffningen för företag som är etablerade i unionen och säkerställa att gemensamma standarder används vid granskning och godkännande av prospekt bör samtliga krav som gäller prospektens form och innehåll samt granskning och godkännande av prospekt anges i en enda förordning.

 32. Eftersom denna delegerade förordning ersätter kommissionens förordning (EG) nr 809/20046 har den förordningen blivit obsolet och bör följaktligen upphävas.

 33. Av konsekvensskäl bör tillämpningen av denna förordning inte påbörjas förrän den dag då förordning (EU) 2017/1129 börjar tillämpas.

Kapitel I Definitioner

Artikel 1 Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

 1. värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet: icke-aktierelaterade värdepapper som antingen

  1. representerar ett intresse i tillgångar, inklusive rättigheter för att säkerställa att dessa tillgångar förvaltas eller att innehavarna av dessa tillgångar mottar eller mottar i tid de belopp som ska utbetalas på grundval av dessa tillgångar, eller

  2. är säkerställda av tillgångar och där villkoren för dessa värdepapper föreskriver att utbetalningar ska ske på grundval av dessa tillgångar.

 2. likvärdig tredjelandsmarknad: en marknad i tredjeland som har bedömts vara likvärdig med en reglerad marknad i enlighet med kraven i artikel 25.4 tredje och fjärde stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU.

 3. förväntat resultat: en resultatprognos för en räkenskapsperiod som har löpt ut, men för vilken resultatet ännu inte har offentliggjorts.

 4. resultatprognos: ett uttalande som uttryckligen eller implicit anger en siffra eller en lägsta eller högsta siffra för det sannolika resultatet för innevarande eller framtida räkenskapsperioder eller som innehåller uppgifter som möjliggör beräkning av en sådan siffra för framtida resultat, även om ingen särskild siffra anges och ordet ”resultat” inte används.

 5. betydande bruttoförändring: en förändring på mer än 25 % av en eller flera indikatorer för storleken på emittentens verksamhet.

Kapitel II Prospektets innehåll

Avsnitt 1 Minimikrav för information i registreringsdokument

Artikel 2 Registreringsdokument för aktierelaterade värdepapper

1.När det gäller aktierelaterade värdepapper ska registreringsdokumentet innehålla den information som avses i bilaga 1 till denna förordning, såvida det inte upprättas i enlighet med artiklarna 9, 14 eller 15 i förordning (EU) 2017/1129.

Förordning (EU) 2020/1273

2.Genom undantag från punkt 1 får registreringsdokumentet för följande värdepapper, i de fall dessa värdepapper inte är aktier eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier, upprättas i enlighet med artikel 7 i denna förordning för värdepapper som erbjuds till icke-professionella investerare eller artikel 8 i denna förordning för värdepapper som erbjuds investerare i grossistledet:

 1. De värdepapper som avses i artiklarna 19.1 och 20.1 i denna förordning.

 2. De värdepapper som avses i artikel 19.2 i denna förordning, i de fall dessa värdepapper är utbytbara eller konvertibla mot aktier som är emitterade eller kommer att emitteras av ett företag som ingår i emittentens koncern och som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad.

 3. De värdepapper som avses i artikel 20.2 i denna förordning, i de fall dessa värdepapper ger rätten att teckna sig för eller förvärva aktier som är emitterade eller kommer att emitteras av ett företag som ingår i emittentens koncern och som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Förordning (EU) 2020/1273

Artikel 3 Universella registreringsdokument

Registreringsdokument som upprättas i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2017/1129 ska innehålla den information som avses i bilaga 2 till denna förordning.

Artikel 4 Registreringsdokument för sekundäremissioner av aktierelaterade värdepapper

1.Särskilda registreringsdokument för aktierelaterade värdepapper som upprättas i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2017/1129 ska innehålla den information som avses i bilaga 3 till denna förordning.

Förordning (EU) 2020/1273

2.Genom undantag från punkt 1 får registreringsdokumentet för följande värdepapper, i de fall dessa värdepapper inte är aktier eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier, upprättas i enlighet med artikel 9:

 1. De värdepapper som avses i artiklarna 19.1 och 20.1 i denna förordning.

 2. De värdepapper som avses i artikel 19.2 i denna förordning, i de fall dessa värdepapper är utbytbara eller konvertibla mot aktier som är emitterade eller kommer att emitteras av ett företag som ingår i emittentens koncern och som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad.

 3. De värdepapper som avses i artikel 20.2 i denna förordning, i de fall dessa värdepapper ger rätten att teckna sig för eller förvärva aktier som är emitterade eller kommer att emitteras av ett företag som ingår i emittentens koncern och som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Förordning (EU) 2020/1273

Artikel 5 Registreringsdokument för andelar i företag för kollektiva investeringar av sluten typ

När det gäller andelar som emitteras av företag för kollektiva investeringar av sluten typ ska registreringsdokumentet innehålla den information som avses i bilaga 4 till denna förordning.

Artikel 6 Registreringsdokument för depåbevis som emitteras för aktier

När det gäller depåbevis som emitteras för aktier ska registreringsdokumentet innehålla den information som avses i bilaga 5 till denna förordning.

Artikel 7 Registreringsdokument för icke-aktierelaterade värdepapper som erbjuds till ickeprofessionella investerare

När det gäller icke-aktierelaterade värdepapper som inte avses i artikel 8.2 i denna förordning ska registreringsdokumentet innehålla den information som avses i bilaga 6 till denna förordning, såvida det inte upprättas i enlighet med artiklarna 9, 14 eller 15 i förordning (EU) 2017/1129 eller innehåller den information som avses i bilaga 1 till denna förordning.

Artikel 8 Registreringsdokument för icke-aktierelaterade värdepapper som erbjuds till investerare i grossistledet

1.När det gäller icke-aktierelaterade värdepapper som avses i punkt 2 ska registreringsdokumentet innehålla den information som avses i bilaga 7 till denna förordning, såvida det inte upprättas i enlighet med artiklarna 9, 14 eller 15 i förordning (EU) 2017/1129 eller innehåller den information som avses i bilagorna 1 eller 6 till denna förordning.

2.Det krav som avses i punkt 1 ska gälla för icke-aktierelaterade värdepapper som uppfyller ett av följande villkor:

 1. Avsikten är att de ska bli föremål för handel enbart på en reglerad marknad eller ett särskilt segment av denna till vilken eller vilket endast kvalificerade investerare kan få tillträde för att handla med sådana värdepapper.

 2. De har ett nominellt värde per enhet på minst 100.000 EUR eller, om de inte har något enskilt nominellt värde, kan förvärvas vid emissionen endast för minst 100.000 EUR per värdepapper.

Artikel 9 Registreringsdokument för sekundäremissioner av icke-aktierelaterade värdepapper

Särskilda registreringsdokument för icke-aktierelaterade värdepapper som upprättas i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2017/1129 ska innehålla den information som avses i bilaga 8 till denna förordning, såvida det inte innehåller den information som avses i bilaga 3 till denna förordning.

Artikel 10 Registreringsdokument för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet

Med avvikelse från artiklarna 7 och 8 ska registreringsdokument som upprättas för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet innehålla den information som avses i bilaga 9 till denna förordning.

Artikel 11 Registreringsdokument för icke-aktierelaterade värdepapper som emitteras av tredjeländer och deras regionala och lokala myndigheter

Med avvikelse från artiklarna 7 och 8 ska registreringsdokument som upprättas för ickeaktierelaterade värdepapper emitterade av tredjeländer och deras regionala och lokala myndigheter innehålla den information som avses i bilaga 10 till denna förordning.

Avsnitt 2 Minimikrav för information i värdepappersnoter

Artikel 12 Värdepappersnoter för aktierelaterade värdepapper eller andelar emitterade av företag för kollektiva investeringar av sluten typ

1.När det gäller aktierelaterade värdepapper eller andelar emitterade av företag för kollektiva investeringar av sluten typ ska värdepappersnoten innehålla den information som avses i bilaga 11 till denna förordning, såvida den inte upprättas i enlighet med artiklarna 14 eller 15 i förordning (EU) 2017/1129.

Förordning (EU) 2020/1273

2.Genom undantag från punkt 1 ska värdepappersnoten för de värdepapper som avses i artikel 19.1 och 19.2 samt i artikel 20.1 och 20.2 i denna förordning, i de fall dessa värdepapper inte är aktier eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier, upprättas i enlighet med artikel 15 i denna förordning för värdepapper som erbjuds icke-professionella investerare eller artikel 16 i denna förordning för värdepapper som erbjuds investerare i grossistledet.

Förordning (EU) 2020/1273

Artikel 13 Värdepappersnoter för sekundäremissioner av aktierelaterade värdepapper eller andelar emitterade av företag för kollektiva investeringar av sluten typ

1.Särskilda värdepappersnoter för aktierelaterade värdepapper eller andelar emitterade av företag för kollektiva investeringar av sluten typ som upprättas i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2017/1129 ska innehålla den information som avses i bilaga 12 till denna förordning.

Förordning (EU) 2020/1273

2.Genom undantag från punkt 1 ska den särskilda värdepappersnoten för de värdepapper som avses i artikel 19.1 och 19.2 samt i artikel 20.1 och 20.2 i denna förordning, i de fall dessa värdepapper inte är aktier eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier, upprättas i enlighet med artikel 17 i denna förordning.

Förordning (EU) 2020/1273

Artikel 14 Värdepappersnoter för depåbevis som emitteras för aktier

När det gäller depåbevis som emitteras för aktier ska värdepappersnoten innehålla den information som avses i bilaga 13 till denna förordning.

Artikel 15 Värdepappersnoter för icke-aktierelaterade värdepapper som erbjuds till ickeprofessionella investerare

När det gäller icke-aktierelaterade värdepapper som inte avses i artikel 8.2 i denna förordning ska värdepappersnoten innehålla den information som avses i bilaga 14 till denna förordning, såvida en särskild värdepappersnot inte upprättas i enlighet med artiklarna 14 eller 15 i förordning (EU) 2017/1129.

Artikel 16 Värdepappersnoter för icke-aktierelaterade värdepapper som erbjuds till investerare i grossistledet

När det gäller icke-aktierelaterade värdepapper som avses i artikel 8.2 i denna förordning ska värdepappersnoten innehålla den information som avses i bilaga 15 till denna förordning, såvida den inte innehåller den information som avses i bilaga 14 till denna förordning eller en särskild värdepappersnot inte upprättas i enlighet med artiklarna 14 eller 15 i förordning (EU) 2017/1129.

Artikel 17 Värdepappersnoter för sekundäremissioner av icke-aktierelaterade värdepapper

Särskilda värdepappersnoter för icke-aktierelaterade värdepapper som upprättas i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2017/1129 ska innehålla den information som avses i bilaga 16 till denna förordning.

Avsnitt 3 Ytterligare information i prospekt

Artikel 18 Komplex finansiell historik och betydande finansiella åtaganden hos emittenter av aktierelaterade värdepapper

1.Om en emittent av ett aktierelaterat värdepapper har en komplex finansiell historik eller har gjort ett betydande finansiellt åtagande ska ytterligare information avseende en annan enhet än emittenten tas med i prospektet i enlighet med punkt 2.

2.När det gäller den enhet som inte är emittent avser denna ytterligare information all information som avses i bilagorna 1 och 20 till denna förordning och som investerare behöver för att göra en välgrundad bedömning enligt artiklarna 6.1 och 14.2 i förordning (EU) 2017/1129, som om den enheten vore emittent av det berörda aktierelaterade värdepapperet.

Denna ytterligare information ska föregås av en tydlig redogörelse för varför investerare behöver denna information för att göra en välgrundad bedömning och ska beskriva vilka effekter den komplexa finansiella historiken eller det betydande finansiella åtagandet har för emittenten eller emittentens verksamhet.

3.Vid tillämpning av punkt 1 ska en emittent anses ha en komplex finansiell historik om samtliga följande villkor är uppfyllda:

 1. Vid tidpunkten för upprättandet av prospektet ger den information som avses i berörda bilagor inte en korrekt beskrivning av emittentens företag.

 2. Den felaktighet som avses i led a påverkar investerarnas möjlighet att göra en välgrundad bedömning enligt artiklarna 6.1 och 14.2 i förordning (EU) 2017/1129.

 3. För att investerarna ska kunna göra en välgrundad bedömning enligt artiklarna 6.1 och 14.2 i förordning (EU) 2017/1129 behöver de ytterligare information avseende en annan enhet än emittenten.

4.Vid tillämpning av punkt 1 avses med ett betydande finansiellt åtagande ett bindande avtal om att genomföra en transaktion som sannolikt medför en ändring på mer än 25 % av en eller flera indikatorer för storleken på emittentens verksamhet.

Artikel 19 Värdepapper som är utbytbara mot eller konvertibla till aktier

1.När värdepapper är utbytbara mot eller konvertibla till aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad ska värdepappersnoten som ytterligare information innehålla den information som avses i punkt 2.2.2 i bilaga 17 till denna förordning.

2.När värdepapper är utbytbara mot eller konvertibla till aktier som har emitterats eller kommer att emitteras av emittenten eller av en enhet tillhörande samma koncern som emittenten och som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad ska värdepappersnoten också innehålla följande ytterligare information:

 1. Den information som avses i punkterna 3.1 och 3.2 i bilaga 11 till denna förordning i fråga om den emittenten eller den enhet som tillhör samma koncern som emittenten.

 2. Den information som avses i bilaga 18 till denna förordning i fråga om den underliggande aktien.

3.När värdepapper är utbytbara mot eller konvertibla till aktier som har emitterats eller kommer att emitteras av en tredjepartsemittent och som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad ska värdepappersnoten som ytterligare information innehålla den information som avses i bilaga 18 till denna förordning.

Artikel 20 Värdepapper som skapar betalnings- eller leveransskyldigheter kopplade till en underliggande tillgång

1.När det gäller sådana värdepapper som inte avses i artikel 19, som ger rätt att teckna eller förvärva aktier som har emitterats eller kommer att emitteras av emittenten eller av en enhet tillhörande samma koncern som emittenten och som är upptagna till handel på en reglerad marknad ska värdepappersnoten som ytterligare information innehålla den information som avses i bilaga 17 till denna förordning.

2.När det gäller sådana värdepapper som inte avses i artikel 19, som ger rätt att teckna eller förvärva aktier som har emitterats eller kommer att emitteras av emittenten eller av en enhet tillhörande samma koncern som emittenten och som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad ska värdepappersnoten också innehålla följande ytterligare information:

 1. Den information som avses i bilaga 17 till denna förordning, utom den information som avses i punkt 2.2.2 i den bilagan.

 2. Den information som avses i bilaga 18 till denna förordning i fråga om den underliggande aktien.

3.När det gäller värdepapper som inte avses i artikel 19 och som är kopplade till ett underliggande instrument annat än sådana aktier som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska värdepappersnoten som ytterligare information innehålla den information som avses i bilaga 17 till denna förordning.

Artikel 21 Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet

När det gäller värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet ska värdepappersnoten också innehålla den ytterligare information som avses i bilaga 19 till denna förordning.

Artikel 22 Garantier

När det gäller icke-aktierelaterade värdepapper som innefattar garantier ska värdepappersnoten också innehålla den ytterligare information som avses i bilaga 21 till denna förordning.

Artikel 23 Godkännande

Om emittenten eller den person som ansvarar för upprättandet av ett prospekt godkänner att prospektet används i enlighet med artikel 5.1 andra stycket i förordning (EU) 2017/1129, ska prospektet innehålla följande ytterligare information:

 1. Den information som avses i punkterna 1 och 2A i bilaga 22 till denna förordning, om godkännandet ges till en eller flera särskilt angivna finansiella mellanhänder.

 2. Den information som avses i punkterna 1 och 2B i bilaga 22 till denna förordning, om godkännandet ges till samtliga finansiella mellanhänder.

Kapitel III Prospektets format

Artikel 24 Prospektets format

1.Om ett prospekt upprättas som ett sammanhängande dokument ska det bestå av följande delar i nedanstående ordning:

 1. En innehållsförteckning.

 2. En sammanfattning, när det krävs enligt artikel 7 i förordning (EU) 2017/1129.

 3. De riskfaktorer som avses i artikel 16 i förordning (EU) 2017/1129.

 4. All övrig information som avses i bilagorna till denna förordning och som ska ingå i prospektet.

Emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad får besluta i vilken ordning den information som avses i bilagorna till denna förordning ska anges i prospektet.

2.Om ett prospekt upprättas som flera separata dokument ska registreringsdokumentet och värdepappersnoten bestå av följande delar i nedanstående ordning:

 1. En innehållsförteckning.

 2. De riskfaktorer som avses i artikel 16 i förordning (EU) 2017/1129.

 3. All övrig information som avses i bilagorna till denna förordning och som ska ingå i det registreringsdokumentet eller den värdepappersnoten.

Emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad får besluta i vilken ordning den information som avses i bilagorna till denna förordning ska anges i registreringsdokumentet och värdepappersnoten.

3.Om registreringsdokumentet upprättas i form av ett universellt registreringsdokument får emittenten ta med de riskfaktorer som avses i punkt 2 b i den information som avses i punkt 2 c, om dessa riskfaktorer fortfarande kan identifieras som ett enskilt avsnitt.

4.Om ett universellt registreringsdokument används för tillämpning av artikel 9.12 i förordning (EU) 2017/1129 ska informationen som avses i den artikeln presenteras i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815.

Förordning (EU) 2020/1273

5.Om ordningen på den information som avses i punkterna 1 d och 2 c skiljer sig från den ordning i vilken denna information presenteras i bilagorna till denna förordning, får de behöriga myndigheterna begära att en förteckning med korshänvisningar mellan respektive angiven information och punkterna i dessa bilagor bifogas.

Den förteckning med korshänvisningar som avses i första stycket ska identifiera de punkter i bilagorna till denna förordning som inte har tagits med i prospektutkastet till följd av karaktären eller typen av emittent, värdepapper, erbjudande eller upptagande till handel.

6.Om någon förteckning med korshänvisningar inte begärs i enlighet med punkt 5 eller om en sådan förteckning inte lämnas frivilligt av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, ska det vid respektive information i grundprospektet anges i marginalen vilket informationskrav i bilagorna till denna förordning som informationen avser att uppfylla.

Artikel 25 Grundprospektets format

1.Om ett grundprospekt upprättas som ett sammanhängande dokument ska det bestå av följande delar i nedanstående ordning:

 1. En innehållsförteckning.

 2. En allmän beskrivning av emissionsprogrammet.

 3. De riskfaktorer som avses i artikel 16 i förordning (EU) 2017/1129.

 4. All övrig information som avses i bilagorna till denna förordning och som ska ingå i grundprospektet.

Emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad får besluta i vilken ordning den information som avses i bilagorna till denna förordning ska anges i grundprospektet.

2.Om ett grundprospekt upprättas som flera separata dokument ska registreringsdokumentet och värdepappersnoten bestå av följande delar i nedanstående ordning:

 1. En innehållsförteckning.

 2. I värdepappersnoten, en allmän beskrivning av emissionsprogrammet.

 3. De riskfaktorer som avses i artikel 16 i förordning (EU) 2017/1129.

 4. All övrig information som avses i bilagorna till denna förordning och som ska ingå i registreringsdokumentet och värdepappersnoten.

Emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad får besluta i vilken ordning den information som avses i bilagorna till denna förordning ska anges i registreringsdokumentet och värdepappersnoten.

3.En emittent, erbjudare eller person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad får sammanföra två eller flera grundprospekt i ett enda dokument.

4.Om registreringsdokumentet upprättas i form av ett universellt registreringsdokument får emittenten ta med de riskfaktorer som avses i punkt 2 c i den information som avses i punkt 2 d, om dessa riskfaktorer fortfarande kan identifieras som ett enskilt avsnitt.

5.Om ett universellt registreringsdokument används för tillämpning av artikel 9.12 i förordning (EU) 2017/1129 ska informationen som avses i den artikeln presenteras i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815.

Förordning (EU) 2020/1273

6.Om ordningen på den information som avses i punkterna 1 d och 2 d skiljer sig från den ordning i vilken denna information presenteras i bilagorna till denna förordning, får de behöriga myndigheterna begära att en förteckning med korshänvisningar mellan respektive angiven information och punkterna i dessa bilagor bifogas.

Den förteckning med korshänvisningar som avses i första stycket ska identifiera de punkter i bilagorna till denna förordning som inte har tagits med i grundprospektutkastet till följd av karaktären eller typen av emittent, värdepapper, erbjudande eller upptagande till handel.

7.Om någon förteckning med korshänvisningar inte begärs i enlighet med punkt 6 eller om en sådan förteckning inte lämnas frivilligt av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, ska det vid respektive information i grundprospektet anges i marginalen vilket informationskrav i bilagorna till denna förordning som informationen avser att uppfylla.

Artikel 26 Information i grundprospektet och de slutgiltiga villkoren

1.Information som enligt bilagorna 14–19 och 27 till denna förordning ingår i ”Kategori A” ska tas med i grundprospektet.

2.Information som enligt bilagorna 14–19 och 27 till denna förordning ingår i ”Kategori B” ska tas med i grundprospektet, utom de delar av denna information som inte är kända vid den tidpunkt då grundprospektet godkänns. Dessa delar av informationen ska införas i de slutgiltiga villkoren.

3.Information som enligt bilagorna 14–19 och 27 till denna förordning ingår i ”Kategori C” ska införas i de slutgiltiga villkoren, såvida den inte är känd vid tidpunkten för godkännande av grundprospektet och i vilket fall den får införas i grundprospektet i stället.

4.Utöver den information som avses i punkterna 2 och 3 i denna artikel får de slutgiltiga villkoren bara innehålla den information som avses i bilaga 28 till denna förordning. I det formulär för de slutgiltiga villkoren som avses i artikel 8.2 a i förordning (EU) 2017/1129 ska det anges vilken information enligt bilaga 28 till denna förordning som fastställs i de slutgiltiga villkoren.

5.De slutgiltiga villkoren får inte strida mot informationen i grundprospektet.

Artikel 27 Prospektsammanfattning

1.Ett översiktligt avsnitt i ett prospekt får bara benämnas ”Sammanfattning” om det uppfyller kraven i artikel 7 i förordning (EU) 2017/1129.

2.Om en prospektsammanfattning måste kompletteras i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129 ska den nya informationen integreras i prospektsammanfattningen på ett sätt som gör att investerare lätt kan identifiera ändringarna. Den nya informationen ska integreras i prospektsammanfattningen antingen genom att en ny sammanfattning tas fram eller att tillägg görs till den ursprungliga sammanfattningen.

Kapitel IV EU-tillväxtprospekt

Artikel 28 Registreringsdokument för EU-tillväxtprospekt avseende aktierelaterade värdepapper

1.Särskilda registreringsdokument för aktierelaterade värdepapper som upprättas i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129 ska innehålla den information som avses i bilaga 24 till denna förordning.

Förordning (EU) 2020/1273

2.Genom undantag från punkt 1 får det särskilda registreringsdokumentet för följande värdepapper, i de fall dessa värdepapper inte är aktier eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier, upprättas i enlighet med artikel 29 i denna förordning:

 1. De värdepapper som avses i artiklarna 19.1 och 20.1 i denna förordning.

 2. De värdepapper som avses i artikel 19.2 i denna förordning, i de fall dessa värdepapper är utbytbara eller konvertibla mot aktier som är emitterade eller kommer att emitteras av ett företag som ingår i emittentens koncern och som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad.

 3. De värdepapper som avses i artikel 20.2 i denna förordning, i de fall dessa värdepapper ger rätten att teckna sig för eller förvärva aktier som är emitterade eller kommer att emitteras av ett företag som ingår i emittentens koncern och som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Förordning (EU) 2020/1273

Artikel 29 Registreringsdokument för EU-tillväxtprospekt avseende icke-aktierelaterade värdepapper

Särskilda registreringsdokument för icke-aktierelaterade värdepapper som upprättas i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129 ska innehålla den information som avses i bilaga 25 till denna förordning.

Artikel 30 Värdepappersnoter för EU-tillväxtprospekt avseende aktierelaterade värdepapper

1.Särskilda värdepappersnoter för aktierelaterade värdepapper som upprättas i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129 ska innehålla den information som avses i bilaga 26 till denna förordning.

Förordning (EU) 2020/1273

2.Genom undantag från punkt 1 ska den särskilda värdepappersnoten för de värdepapper som avses i artikel 19.1 och 19.2 samt i artikel 20.1 och 20.2 i denna förordning, i de fall dessa värdepapper inte är aktier eller andra överlåtbara värdepapper som motsvarar aktier, upprättas i enlighet med artikel 31 i denna förordning.

Förordning (EU) 2020/1273

Artikel 31 Värdepappersnoter för EU-tillväxtprospekt avseende icke-aktierelaterade värdepapper

Särskilda värdepappersnoter för icke-aktierelaterade värdepapper som upprättas i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129 ska innehålla den information som avses i bilaga 27 till denna förordning.

Artikel 32 Ett EU-tillväxtprospekts format

1.Ett EU-tillväxtprospekt som upprättas som ett sammanhängande dokument ska bestå av följande delar i nedanstående ordning:

 1. En innehållsförteckning.

 2. I tillämpliga fall, all information som införlivas genom hänvisningar i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) 2017/1129.

 3. En särskild sammanfattning.

 4. Om EU-tillväxtprospektet upprättas i form av ett grundprospekt, en allmän beskrivning av emissionsprogrammet.

 5. Den information som avses i avsnitt 1 i bilaga 24 och avsnitt 1 i bilaga 26 eller den information som avses i avsnitt 1 i bilaga 25 och avsnitt 1 i bilaga 27 till denna förordning, beroende på typ av värdepapper.

 6. Den information som avses i avsnitt 2 i bilaga 24 eller i avsnitt 2 i bilaga 25 till denna förordning, beroende på typ av värdepapper.

 7. För aktierelaterade värdepapper, den information som avses i punkt 2.1 i bilaga 26 och, i de fall aktierelaterade värdepapper emitteras av en emittent med ett börsvärde på över 200.000.000 euro, den information som avses i punkt 2.2 i bilaga 26 till denna förordning.

 8. Den information som avses i avsnitt 3 i bilaga 24 och avsnitt 3 i bilaga 26 eller den information som avses i avsnitt 3 i bilaga 25 och avsnitt 2 i bilaga 27, beroende på typ av värdepapper.

 9. Den information som avses i avsnitt 4 i bilaga 26 eller i avsnitt 3 i bilaga 27 till denna förordning, beroende på typ av värdepapper.

 10. Den information som avses i avsnitt 5 i bilaga 26 eller i avsnitt 4 i bilaga 27 till denna förordning, beroende på typ av värdepapper.

 11. Den information som avses i avsnitt 4 i bilaga 24 eller i avsnitt 4 i bilaga 25, beroende på typ av värdepapper.

 12. Den information som avses i avsnitt 5 i bilaga 24 eller i avsnitt 5 i bilaga 25 till denna förordning, beroende på typ av värdepapper.

 13. Den information som avses i avsnitt 6 i bilaga 24 eller i avsnitt 6 i bilaga 25 till denna förordning, beroende på typ av värdepapper.

 14. När det gäller icke-aktierelaterade värdepapper som innefattar garantier, den information som avses i avsnitt 5 i bilaga 27 till denna förordning.

 15. Den information som avses i avsnitt 7 i bilaga 24 eller i avsnitt 7 i bilaga 25 till denna förordning, beroende på typ av värdepapper.

 16. Om information om den underliggande aktien krävs enligt artikel 19.2 b, artikel 19.3 eller artikel 20.2 b i denna förordning, den information som avses i avsnitt 6 i bilaga 26 till denna förordning eller den information som avses i avsnitt 6 i bilaga 27 till denna förordning, beroende på typ av värdepapper.

 17. Om emittenten eller den person som ansvarar för upprättandet av prospektet godkänner att prospektet används enligt artikel 5.1 andra stycket i förordning (EU) 2017/1129, den information som avses i avsnitt 7 i bilaga 26 eller i avsnitt 7 i bilaga 27 till denna förordning, beroende på typ av värdepapper.

Förordning (EU) 2020/1273

2.Om ett EU-tillväxtprospekt upprättas som flera separata dokument ska registreringsdokumentet och värdepappersnoten för ett EU-tillväxtprospekt bestå av följande delar i nedanstående ordning:

 1. I fråga om ett registreringsdokument för ett EU-tillväxtprospekt:

  1. En innehållsförteckning.

  2. I tillämpliga fall, all information som införlivas genom hänvisningar i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) 2017/1129.

  3. All annan information som avses i bilaga 24 eller 25 till denna förordning och som, beroende på typ av värdepapper, ska tas med i ett registreringsdokument för ett EU-tillväxtprospekt, i den avsnittsordning som anges i dessa bilagor.

 2. I fråga om en värdepappersnot för ett EU-tillväxtprospekt:

  1. En innehållsförteckning.

  2. I tillämpliga fall, all information som införlivas genom hänvisningar i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) 2017/1129.

  3. En allmän beskrivning av programmet, när det gäller ett grundprospekt.

  4. All annan information som avses i bilaga 26 eller 27 till denna förordning och som, beroende på typ av värdepapper, ska tas med i en värdepappersnot för ett EU-tillväxtprospekt, i den avsnittsordning som anges i dessa bilagor.

3.Ett EU-tillväxtprospekt som upprättas antingen som ett sammanhängande dokument eller som flera separata dokument får utformas som ett grundprospekt.

4.Små och medelstora företag, emittenter och erbjudare som avses i artikel 15.1 i förordning (EU) 2017/1129 ska följa avsnittsordningen i bilagorna till denna förordning. De får emellertid avvika från ordningen av uppgifter inom respektive avsnitt.

Artikel 33 Särskilda sammanfattningar i EU-tillväxtprospekt

1.En särskild sammanfattning i ett EU-tillväxtprospekt ska ge investerare den nyckelinformation de behöver för att förstå karaktären av och riskerna med emittenten, garanten och de värdepapper som erbjuds.

2.Den särskilda sammanfattningens innehåll ska vara korrekt, rättvisande och tydligt och får inte vara vilseledande.

3.Den särskilda sammanfattningen ska vara förenlig med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet.

4.Den särskilda sammanfattningen ska upprättas som ett kortfattat dokument, vara koncis och får utgöra högst sex A4-sidor som utskrift. Den ska

 1. presenteras och utformas så att den är lättläst, med tillräckligt stora tecken,

 2. skrivas på ett klart, icke-tekniskt och koncist språk som underlättar förståelsen av informationen och dess begriplighet för investerare.

Det första stycket ska också gälla när informationen presenteras i tabellformat.

5.Den särskilda sammanfattningen ska innehålla den information som avses i bilaga 23 till denna förordning.

6.Den särskilda sammanfattningen får inte innehålla korshänvisningar till andra delar av EU-tillväxtprospektet, och information får inte införlivas genom hänvisningar.

7.Underrubriker får användas i den särskilda sammanfattningen för att presentera den information som avses i avsnitten 2, 3 och 4 i bilaga 23 till denna förordning.

Förordning (EU) 2020/1273

8.Den särskilda sammanfattningen får ta upp högst 15 av de riskfaktorer som avses i punkterna 2.3.1, 3.3 d och 3.4.1 i bilaga 23 till denna förordning.

9.Om värdepapper också omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 får hemmedlemsstatens behöriga myndighet begära att de små och medelstora företag, emittenter och erbjudare som avses i artikel 15.1 i förordning (EU) 2017/1129 ersätter den information som avses i avsnitt 3 i bilaga 23 till denna förordning med den information som avses i artikel 8.3 c–i i förordning (EU) nr 1286/2014.

10.Även om hemmedlemsstatens behöriga myndighet inte begär att information ersätts i enlighet med punkt 9 får de små och medelstora företag, emittenter och erbjudare som avses i artikel 15.1 i förordning (EU) 2017/1129 ersätta den information som avses i avsnitt 3 i bilaga 23 till denna förordning med den information som avses i artikel 8.3 c–i i förordning (EU) nr 1286/2014.

11.Om den information som avses i punkterna 9 och 10 ersätts, ska den tas upp som ett särskilt avgränsat avsnitt i den särskilda sammanfattningen, och det ska tydligt anges att avsnittet innehåller den information som avses i artikel 8.3 c–i i förordning (EU) nr 1286/2014.

12.Den högsta tillåtna storleken på en särskild sammanfattning som avses i punkt 4 ska förlängas med

 1. en ytterligare A4-sida, om den innehåller information om en garanti som är kopplad till värdepapperen,

 2. två ytterligare A4-sidor, om den täcker flera värdepapper som skiljer sig åt i mycket begränsad utsträckning avseende exempelvis emissionskurs eller löptid,

 3. tre ytterligare A4-sidor, om information ersätts i enlighet med punkterna 9 och 10.

Vid tillämpning av led c får tre ytterligare A4-sidor användas för respektive värdepapper, om den särskilda sammanfattningen täcker flera värdepapper som skiljer sig åt i mycket begränsad utsträckning avseende exempelvis emissionskurs eller löptid.

Artikel 34 Tillägg till den särskilda sammanfattningen i ett EU-tillväxtprospekt

Om den särskilda sammanfattningen i ett EU-tillväxtprospekt måste kompletteras i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129 ska den nya informationen integreras i den särskilda sammanfattningen i det EU-tillväxtprospektet på ett sätt som gör att investerare lätt kan identifiera ändringarna. Den nya informationen ska integreras i den särskilda sammanfattningen i EU-tillväxtprospektet antingen genom att en ny särskild sammanfattning tas fram eller att tillägg görs till den ursprungliga särskilda sammanfattningen.

Kapitel V Granskning och godkännande av prospekt och översyn av universella registreringsdokument

Artikel 35 Granskningens omfattning

Vid granskning av prospekt och översyn av universella registreringsdokument ska med hänvisningar till prospektet avses hänvisningar till prospektet eller någon av dess ingående delar, inklusive det universella registreringsdokumentet oavsett om det lämnats in för godkännande eller ingetts utan förhandsgodkännande, alla ändringar av detta samt tillägg till prospektet.

Artikel 36 Kriterier för granskning av huruvida informationen i ett prospekt är fullständig

1.Vid granskning av huruvida informationen i ett prospektutkast är fullständig ska de behöriga myndigheterna beakta allt av följande:

 1. Huruvida prospektutkastet har upprättats i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 och denna förordning, beroende på typen av emittent, emission, värdepapper, erbjudande eller upptagande till handel.

 2. Huruvida emittenten har en komplex finansiell historik eller har gjort ett betydande finansiellt åtagande, enligt artikel 18.

2.Vid tillämpning av punkt 1 b får de behöriga myndigheterna begära att emittenten tar med, ändrar eller tar bort information i ett prospektutkast, med beaktande av följande faktorer:

 1. Typen av värdepapper.

 2. Den information som redan tagits med i prospektet och förekomsten av och innehållet i den information som tagits med i ett prospekt avseende den andra enhet som inte är emittent, samt tillämpliga redovisnings- och revisionsprinciper.

 3. Den ekonomiska karaktären av de transaktioner genom vilka emittenten har förvärvat eller avyttrat sitt företag eller någon del av det, och den särskilda karaktären av detta företag.

 4. Huruvida emittenten med rimliga ansträngningar kan erhålla information avseende den andra enhet som inte är emittent.

Artikel 37 Kriterier för granskning av huruvida informationen i ett prospekt är begriplig

1.Vid granskning av huruvida informationen i ett prospektutkast är begriplig ska de behöriga myndigheterna beakta allt av följande:

 1. Huruvida prospektutkastet har en tydlig och detaljerad innehållsförteckning.

 2. Huruvida prospektutkastet inte innehåller onödiga upprepningar.

 3. Huruvida relaterad information har grupperats tillsammans.

 4. Huruvida prospektutkastet använder en lättläslig teckenstorlek.

 5. Huruvida prospektutkastets struktur möjliggör för investerare att förstå dess innehåll.

 6. Huruvida prospektutkastet innehåller definitioner av komponenterna i matematiska formler och, i tillämpliga fall, huruvida produktstrukturen beskrivs tydligt.

 7. Huruvida prospektutkastet har skrivits på ett klart språk.

 8. Huruvida prospektutkastet tydligt beskriver karaktären av emittentens rörelse och huvudsakliga verksamheter.

 9. Huruvida bransch- eller industrispecifik terminologi förklaras i prospektutkastet.

De behöriga myndigheterna ska emellertid inte vara tvungna att beakta leden g, h och i om prospektutkastet bara ska användas för upptagande till handel på en reglerad marknad av sådana icke-aktierelaterade värdepapper för vilka en sammanfattning inte krävs enligt artikel 7 i förordning (EU) 2017/1129.

2.Vid tillämpning av punkt 1 får de behöriga myndigheterna, från fall till fall och utöver den information som avses i artikel 7 i förordning (EU) 2017/1129 och artikel 33 i den här förordningen, begära att viss information som tagits med i prospektutkastet tas med i sammanfattningen.

Artikel 38 Kriterier för granskning av huruvida informationen i ett prospekt är konsekvent

Vid granskning av huruvida informationen i ett prospektutkast är konsekvent ska den behöriga myndigheten beakta allt av följande:

 1. Huruvida prospektutkastet inte innehåller väsentliga skillnader mellan de olika uppgifter som anges, inbegripet information som införlivas genom hänvisningar.

 2. Huruvida de väsentliga och specifika risker som tagits upp på annat ställe i prospektutkastet har tagits med i avsnittet om riskfaktorer.

 3. Huruvida informationen i sammanfattningen är förenlig med den information som anges på andra ställen i prospektutkastet.

 4. Huruvida eventuella siffror angående användningen av de medel som emissionen tillför motsvarar det belopp av medel som anskaffas och huruvida den offentliggjorda användningen av tillförda medel är förenlig med emittentens offentliggjorda strategi.

 5. Huruvida konsekvens föreligger mellan beskrivningen av emittenten i den operationella och finansiella verksamhetsöversikten, den historiska finansiella informationen, beskrivningen av emittentens verksamhet och beskrivningen av riskfaktorer.

 6. Huruvida redogörelsen för rörelsekapital är förenlig med riskfaktorerna, revisionsberättelsen, användningen av tillförda medel, emittentens offentliggjorda strategi och finansieringen av denna strategi.

Artikel 39 Granskning av informationen i prospekt från specialiserade emittenter

De behöriga myndigheterna får begära att ytterligare information tas med i prospekt på grundval av verksamheten hos specialiserade emittenter som ingår i någon av de kategorier som anges i bilaga 29 till denna förordning.

Artikel 40 Ytterligare kriterier för granskning av huruvida informationen i ett prospekt är fullständig, konsekvent och begriplig

Om det krävs för investerarskyddet får den behöriga myndigheten tillämpa ytterligare kriterier utöver de som anges i artiklarna 36, 37 och 38 när den granskar huruvida informationen i ett prospektutkast är fullständig, begriplig och konsekvent.

Artikel 41 Proportionellt tillvägagångssätt vid granskning av prospektutkast och översyn av universella registreringsdokument

1.När ett första prospektutkast som lämnas in till en behörig myndighet i väsentliga drag liknar ett prospekt som redan godkänts av samma myndighet och alla ändringar jämfört med det godkända prospektet är markerade i prospektutkastet, ska den behöriga myndigheten bara behöva tillämpa kriterierna enligt artiklarna 36, 37 och 38 när den granskar dessa ändringar och eventuell annan information som berörs av dessa ändringar.

2.Vid en granskning av ett universellt registreringsdokument som ingetts utan förhandsgodkännande och som redan har varit föremål för en översyn, eller en granskning av en ändring av ett sådant dokument, ska de behöriga myndigheterna bara behöva tillämpa kriterierna enligt artiklarna 36, 37 och 38 i fråga om de delar av det universella registreringsdokumentet eller ändringen av det som inte har varit föremål för översyn.

3.När ett första prospektutkast införlivar information genom hänvisningar till ett dokument som har godkänts i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 eller i enlighet med nationella bestämmelser som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ska de behöriga myndigheterna bara behöva tillämpa kriterierna enligt artikel 38 i denna förordning när de granskar den informationen.

4.Vid tillämpning av punkterna 1, 2 eller 3 ska de behöriga myndigheterna begära att emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad bekräftar att all information i det slutliga utkastet till prospekt eller det universella registreringsdokumentet är aktuell och innehåller alla uppgifter som avses i bilagorna till denna förordning och som är tillämpliga för respektive prospekt eller universellt registreringsdokument.

5.Om efterföljande prospektutkast lämnas in till den behöriga myndigheten ska den myndigheten vid granskning av dessa efterföljande utkast bara behöva tillämpa kriterierna enligt artiklarna 36, 37 och 38 när den granskar ändringarna jämfört med det föregående utkastet och eventuell annan information som berörs av dessa ändringar.

Artikel 42 Inlämning av en ansökan om godkännande av ett prospektutkast eller ingivande av ett universellt registreringsdokument eller av ändringar av sådana

1.Alla prospektutkastsversioner ska lämnas in till den behöriga myndigheten genom elektroniska medel och i sökbar elektronisk form.

Vid inlämning av det första prospektutkastet ska emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad meddela den behöriga myndigheten en kontaktpunkt till vilken denna kan lämna alla underrättelser i skriftlig form och genom elektroniska medel.

2.Följande information ska också lämnas in till den behöriga myndigheten genom elektroniska medel och i sökbar elektronisk form:

 1. Förteckningen med korshänvisningar, om en sådan begärts av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 24.5 i denna förordning eller om den lämnas på eget initiativ.

 2. I de fall någon förteckning med korshänvisningar inte begärs, ett dokument som identifierar de punkter i bilagorna till denna förordning som inte har tagits med i prospektutkastet till följd av karaktären eller typen av emittent, värdepapper, erbjudande eller upptagande till handel.

 3. All information som införlivas i prospektet genom hänvisningar i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) 2017/1129, såvida sådan information inte redan har godkänts av eller ingetts till samma behöriga myndighet i sökbar elektronisk form.

 4. Motiverade förfrågningar till den behöriga myndigheten om godkännande av att viss information i prospektet utelämnas i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) 2017/1129.

 5. Motiverade förfrågningar till den behöriga myndigheten om att denna ska lämna en underrättelse i enlighet med artikel 25.1 i förordning (EU) 2017/1129.

 6. Motiverade förfrågningar till den behöriga myndigheten om att denna ska lämna en underrättelse i enlighet med artikel 26.2 i förordning (EU) 2017/1129.

 7. Ett tillägg där så krävs enligt artikel 26.4 i förordning (EU) 2017/1129, om det inte är så att någon sammanfattning inte krävs i enlighet med artikel 7.1 andra stycket i den förordningen.

 8. En bekräftelse på att enligt emittentens kännedom all obligatorisk information som måste lämnas ut enligt nationella bestämmelser som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG, i tillämpliga fall, och enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 har ingetts och offentliggjorts i enlighet med dessa rättsakter under de senaste 18 månaderna eller under den period som har förflutit sedan skyldigheten att offentliggöra denna obligatoriska information började gälla, beroende på vilken period som är kortast, i de fall emittenten lämnar in ett utkast till ett universellt registreringsdokument för godkännande eller inger ett universellt registreringsdokument utan förhandsgodkännande och ansöker om status som frekvent emittent.

 9. I de fall ett universellt registreringsdokument inges utan förhandsgodkännande, en redogörelse för hur en begäran om ändring eller kompletterande information enligt artikel 9.9 andra stycket i förordning (EU) 2017/1129 har beaktats i det universella registreringsdokumentet.

 10. All annan information som den behöriga myndigheten begärt i samband med granskning och godkännande av ett prospekt eller granskning, översyn och godkännande av ett universellt registreringsdokument.

Förordning (EU) 2020/1273

3.När ett universellt registreringsdokument som inges utan förhandsgodkännande har anmärkningar i marginalen i enlighet med artikel 24.6, ska det åtföljas av en identisk version utan anmärkningar i marginalen.

4.När ett universellt registreringsdokument inges utan förhandsgodkännande eller när ett universellt registreringsdokument ändras ska den information som avses i punkt 2 a, b, c, d, h och i lämnas vid den tidpunkt då det universella registreringsdokumentet inges till den behöriga myndigheten, medan den information som avses i punkt 2 j ska lämnas under översynsprocessen. I alla övriga fall ska den information som avses i punkt 2 lämnas in tillsammans med det första prospektutkast som lämnas till den behöriga myndigheten eller under granskningsprocessen.

5.En frekvent emittent som informerar den behöriga myndigheterna om att den avser att lämna in en ansökan om godkännande av ett prospektutkast i enlighet med artikel 20.6 första stycket andra meningen i förordning (EU) 2017/1129 ska göra detta i skriftlig form och genom elektroniska medel.

I den information som avses i första stycket ska det anges vilka bilagor till denna förordning som är relevanta för det prospektutkastet.

Artikel 43 Ändringar av ett prospektutkast under godkännandeförfarandet

1.Varje version av ett prospektutkast som lämnas in efter det första utkastet ska innehålla markeringar av alla de ändringar som gjorts jämfört med det föregående utkastet och åtföljas av en version utan markeringar av ändringarna. De behöriga myndigheterna ska godta markerade utdrag ur det föregående prospektutkastet när enbart begränsade ändringar har gjorts.

2.I de fall de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 45.2 i denna förordning underrättar emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad om att prospektutkastet inte uppfyller kraven på fullständig, begriplig och konsekvent information enligt artikel 20.4 i förordning (EU) 2017/1129, ska det därpå inlämnade prospektutkastet åtföljas av en redogörelse för hur de utestående frågor som meddelats av de behöriga myndigheterna har åtgärdats.

3.Om ändringar av ett prospektutkast är självförklarande eller på ett tydligt sätt åtgärdar de utestående frågor som meddelats av den behöriga myndigheten, ska en uppgift om var ändringarna har gjorts för att åtgärda dessa frågor anses som en tillräcklig redogörelse enligt punkt 2.

Artikel 44 Inlämning av det slutliga prospektutkastet för godkännande

1.Det slutliga prospektutkastet ska lämnas in för godkännande tillsammans med all den information som avses i artikel 42.2 och som har ändrats jämfört med den föregående versionen, med undantag för den information som avses i leden a och h i den punkten. Det slutliga prospektutkastet får inte innehålla några anmärkningar i marginalen.

2.Om det inte har skett några ändringar av den information som avses i artikel 42.2 ska emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad bekräfta detta i skriftlig form och genom elektroniska medel.

Artikel 45 Bekräftelse på mottagandet av en ansökan om godkännande av ett prospektutkast eller ingivandet av ett universellt registreringsdokument eller en ändring av ett sådant, och behandling av en ansökan om godkännande av ett prospektutkast

1.De behöriga myndigheterna ska i skriftlig form och genom elektroniska medel bekräfta mottagandet av en första ansökan om godkännande av ett prospektutkast eller ingivandet av ett universellt registreringsdokument enligt artikel 9.2 andra stycket i förordning (EU) 2017/1129 eller en ändring av ett sådant universellt registreringsdokument, vilket ska ske så snart som möjligt och senast vid arbetsdagens slut på den andra arbetsdagen efter mottagandet av ansökan eller ingivandet.

Vid mottagandet av en första ansökan om godkännande av ett prospektutkast och ingivandet av ett universellt registreringsdokument eller en ändring av ett sådant ska den behöriga myndigheten meddela emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad följande:

 1. Referensnummer för ansökan eller ingivandet.

 2. Den kontaktpunkt inom den behöriga myndigheten till vilken förfrågningar angående ansökan eller ingivandet kan skickas.

2.När prospektutkastet inte uppfyller de krav på fullständig, begriplig och konsekvent information som måste vara uppfyllda för att prospektutkastet ska kunna godkännas eller när ändringar eller kompletterande information behövs, ska de behöriga myndigheterna informera emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad om detta i skriftlig form och genom elektroniska medel.

När ett universellt registreringsdokument som avses i artikel 9.2 andra stycket i förordning (EU) 2017/1129 eller en ändring av ett sådant dokument inte uppfyller kraven på fullständig, begriplig och konsekvent information eller när ändringar eller kompletterande information behövs, ska de behöriga myndigheterna informera emittenten om detta i skriftlig form och genom elektroniska medel. När bristerna måste åtgärdas utan onödigt dröjsmål i enlighet med artikel 9.9 tredje stycket i förordning (EU) 2017/1129, ska den behöriga myndigheten informera emittenten om detta.

3.Den behöriga myndigheten ska i skriftlig form och genom elektroniska medel underrätta emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad om sitt beslut angående godkännande av prospektutkastet så snart som möjligt och senast vid arbetsdagens slut den dag då beslutet fattas.

Kapitel VI Slutbestämmelser

Artikel 46 Upphävande

Förordning (EG) nr 809/2004 ska upphöra att gälla.

Artikel 46a Prospekt som godkänts mellan den 21 juli 2019 och den 16 september 2020

Prospekt som godkänts mellan den 21 juli 2019 och den 16 september 2020 ska fortsätta att gälla fram till och med att giltighetstiden för dessa prospekt löper ut.

Förordning (EU) 2020/1273

Artikel 47 Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 12 juni 2019.

Den ska tillämpas från och med den 21 juli 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser för ändringsrättsakter

Förordning (EU) 2020/1273

Denna förordning träder i kraft den 17 september 2020.

Artiklarna 2, 4, 12, 13, 24.4, 25.5, 28, 30, 33.7 och 42.2 ska dock tillämpas från och med den 21 juli 2019.

Del A Registreringsdokument

Bilaga 1 Registreringsdokument för aktierelaterade värdepapper

Avsnitt 1

Ansvariga personer, information från tredje part, expertrapporter och godkännande av behörig myndighet

Punkt 1.1

Identifiera alla personer som ansvarar för den information eller delar av den information som ges i registreringsdokumentet samt, i det senare fallet, vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, ska deras namn och befattning anges; i fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.

Punkt 1.2

En förklaring av de som ansvarar för registreringsdokumentet att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i registreringsdokumentet med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats.
  I tillämpliga fall, en förklaring av de som ansvarar för vissa delar av registreringsdokumentet att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i de delar av registreringsdokumentet som de ansvarar för med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats från dessa delar av dokumentet.

Punkt 1.3

Om ett uttalande eller en rapport som tillskrivs en person som expert tas med i registreringsdokumentet, ange följande uppgifter för den personen:

 1. Namn.

 2. Kontorsadress.

 3. Kvalifikationer.

 4. Eventuellt väsentligt intresse i emittenten.

Om uttalandet eller rapporten har tagits fram på emittentens begäran, ange att ett sådant uttalande eller en sådan rapport har tagits med i registreringsdokumentet med godkännande av den person som har gått med på att innehållet i den delen av registreringsdokumentet används för prospektändamål.

Punkt 1.4

Om information har anskaffats från en tredje part, lämna en bekräftelse på att denna information har återgetts korrekt och att såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Identifiera även informationskällan eller informationskällorna.

Punkt 1.5

Ett uttalande om att

 1. [registreringsdokumentet/prospektet] har godkänts av [behörig myndighets namn], som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129,

 2. [behörig myndighets namn] godkänner detta [registreringsdokument/prospekt] enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129,

 3. detta godkännande inte bör betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta [registreringsdokument/prospekt].

Avsnitt 2

Revisorer som utför den lagstadgade revisionen

Punkt 2.1

Namn på och adress till emittentens revisorer för den period som täcks av den historiska finansiella informationen (samt uppgifter om deras medlemskap i ett branschorgan).

Punkt 2.2

Om revisorer har avgått, entledigats eller inte har utnämnts på nytt under den period som täcks av den historiska finansiella informationen, ange närmare uppgifter om dessa är av betydelse.

Avsnitt 3

Riskfaktorer

Punkt 3.1

En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för emittenten, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.
  För varje kategori ange först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, med beaktande av de negativa effekterna för emittenten och risken för att de förverkligas. Riskerna ska bekräftas av innehållet i registreringsdokumentet.

Avsnitt 4

Information om emittenten

Punkt 4.1

Emittentens registrerade firma och kommersiella beteckning.

Punkt 4.2

Platsen för emittentens registrering och dennes registreringsnummer och identifieringskod för juridiska personer (LEI).

Punkt 4.3

Datum för stiftande och emittentens livslängd, om inte denna är obestämd.

Punkt 4.4

Emittentens hemvist och rättsliga form, den lagstiftning enligt vilken emittenten driver verksamhet, emittentens registreringsland, adress och telefonnummer för emittentens säte (eller plats för huvudsaklig verksamhet, om annan än dess säte) och emittentens webbplats, om sådan finns, med ett uttalande om att informationen på webbplatsen inte ingår i prospektet såvida denna information inte införlivas i prospektet genom hänvisningar.

Avsnitt 5

Företagets verksamhet

Punkt 5.1

Huvudverksamheter

Punkt 5.1.1

En beskrivning av (bland annat väsentliga faktorer i samband med) emittentens rörelse och huvudverksamheter, med uppgifter om de viktigaste kategorier av produkter och/eller tjänster som sålts för varje räkenskapsår under den period som täcks av den historiska finansiella informationen.

Punkt 5.1.2

Upplysningar om alla nya betydande produkter och/eller tjänster som introducerats och, i den utsträckning som utvecklingen av nya produkter eller tjänster har offentliggjorts för allmänheten, i vilket utvecklingsstadium produkterna eller tjänsterna befinner sig.

Punkt 5.2

Huvudsakliga marknader
  En beskrivning av de huvudsakliga marknader där emittenten är verksam, inbegripet fördelningen av totala intäkter på rörelsesegment och geografiska marknader, för varje räkenskapsår under den period som täcks av den historiska finansiella informationen.

Punkt 5.3

De viktiga händelserna i utvecklingen av emittentens verksamhet

Punkt 5.4

Strategi och mål
  En beskrivning av emittentens affärsstrategi och affärsmål, både ur ekonomisk och icke-ekonomisk synvinkel (om sådan finns). Härvid ska emittentens framtida utmaningar och framtidsutsikter beaktas.

Punkt 5.5

Om det är väsentligt för emittentens verksamhet eller lönsamhet ska sammanfattande upplysningar lämnas om i vilken utsträckning emittenten är beroende av patent, licenser och industriella, kommersiella och finansiella avtal samt nya tillverkningsprocesser.

Punkt 5.6

Om emittenten lämnat uppgifter om sitt konkurrensläge ska grunden för dessa anges.

Punkt 5.7

Investeringar

Punkt 5.7.1

En beskrivning av emittentens väsentliga investeringar (inklusive belopp) för varje räkenskapsår under den period som täcks av den historiska finansiella informationen, till och med registreringsdokumentets datum.

Punkt 5.7.2

En beskrivning av emittentens väsentliga pågående investeringar eller investeringar för vilka fasta åtaganden redan gjorts, bland annat deras geografiska fördelning (inhemska och utländska) och finansiering (intern eller extern).

Punkt 5.7.3

Uppgifter om samriskföretag och andra företag i vilka emittenten innehar en kapitalandel och som troligen har stor betydelse för bedömningen av emittentens egna tillgångar och skulder, finansiella ställning eller resultat.

Punkt 5.7.4

En beskrivning av eventuella miljöfaktorer som kan påverka emittentens användning av de materiella anläggningstillgångarna.

Avsnitt 6

Organisationsstruktur

Punkt 6.1

Om emittenten tillhör en koncern, ge en kort beskrivning av koncernen och av emittentens ställning inom denna. Beskrivningen kan ske i form av eller åtföljas av ett organisationsdiagram, om detta klargör strukturen.

Punkt 6.2

En förteckning över emittentens viktigare dotterbolag, med uppgift om namn, registrerings- eller etableringsland, emittentens ägarandel och, om någon skillnad föreligger, emittentens andel av rösterna.

Avsnitt 7

Översikt över drift och finansiering

Punkt 7.1

Finansiell ställning

Punkt 7.1.1

I den utsträckning det inte tas upp på annat ställe i registreringsdokumentet och krävs för att förstå emittentens verksamhet som helhet, en rättvisande översikt över utvecklingen och resultatet av emittentens verksamhet samt emittentens ställning för varje år och delperiod för vilket eller vilken historisk finansiell information krävs, inbegripet orsakerna till väsentliga förändringar.
  Denna översikt ska utgöra en välavvägd och heltäckande analys av utvecklingen och resultatet av emittentens verksamhet samt dennes ställning, med hänsyn till verksamhetens storlek och komplexitet.
  I den omfattning det krävs för att förstå emittentens utveckling, resultat eller ställning ska analysen inbegripa både finansiella och, i tillämpliga fall, icke-finansiella nyckeltal av betydelse för verksamheten i fråga. Analysen ska i tillämpliga fall innefatta hänvisningar till och ytterligare förklaringar av de belopp som rapporteras i årsboksluten.

Punkt 7.1.2

I den utsträckning det inte tas upp på annat ställe i registreringsdokumentet och krävs för att förstå emittentens verksamhet som helhet ska översikten också innehålla upplysningar om

 1. emittentens sannolika framtida utveckling,

 2. forsknings- och utvecklingsaktiviteter.

Kraven enligt punkt 7.1 kan uppfyllas genom att man tar med de förvaltningsberättelser som avses i artiklarna 19 och 29 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU.

Punkt 7.2

Rörelseresultat

Punkt 7.2.1

Information om viktiga faktorer, inklusive ovanliga eller sällsynta händelser eller ny utveckling, som på ett väsentligt sätt påverkat emittentens rörelseinkomster och den omfattning i vilken inkomsterna påverkats.

Punkt 7.2.2

Om den historiska finansiella informationen visar att nettoförsäljningen eller nettointäkterna ändrats på ett väsentligt sätt, diskutera skälen till denna förändring.

Avsnitt 8

Kapitalresurser

Punkt 8.1

Information om emittentens kapitalresurser (på både kort och lång sikt).

Punkt 8.2

En redogörelse för källorna till och storleken på emittentens kassaflöde samt en beskrivning av kassaflödet.

Punkt 8.3

Information om emittentens lånebehov och finansieringsstruktur.

Punkt 8.4

Information om eventuella begränsningar av kapitalresursernas användning som på ett väsentligt sätt har påverkat eller skulle kunna påverka, direkt eller indirekt, emittentens verksamhet.

Punkt 8.5

Information om hur de åtaganden som avses i punkt 5.7.2 förväntas finansieras.

Avsnitt 9

Regelverk

Punkt 9.1

En beskrivning av regelverket för emittentens verksamhet, vilket kan ha en väsentlig effekt på rörelsen, samt uppgift om ekonomisk politik, finans- eller penningpolitik eller annan offentlig politik eller faktorer inom ramen för detta som väsentligt har påverkat eller skulle kunna påverka, direkt eller indirekt, emittentens verksamhet.

Avsnitt 10

Information om trender

Punkt 10.1

En beskrivning av

 1. de senaste viktigaste utvecklingstrenderna i fråga om produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser under perioden från utgången av det senaste räkenskapsåret till registreringsdokumentets datum,

 2. alla betydande förändringar av koncernens finansiella resultat under perioden från utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken finansiell information har offentliggjorts till registreringsdokumentets datum, eller uppgift om att inga ändringar har skett.

Punkt 10.2

Information om alla kända trender, osäkerheter, krav, åtaganden eller händelser som med rimlig sannolikhet kommer att få en väsentlig inverkan på emittentens utsikter för åtminstone innevarande räkenskapsår.

Avsnitt 11

Resultatprognoser eller förväntade resultat

Punkt 11.1

Om emittenten har offentliggjort en resultatprognos eller ett förväntat resultat (som ännu inte har realiserats och som fortfarande gäller) ska denna prognos eller detta förväntade resultat tas med i registreringsdokumentet. Om en resultatprognos eller ett förväntat resultat har offentliggjorts och ännu inte realiserats men däremot har förlorat sin giltighet, ange detta samt en förklaring till varför denna prognos eller detta förväntade resultat har förlorat sin giltighet. En sådan ogiltig resultatprognos eller ett sådant ogiltigt förväntat resultat omfattas inte av kraven i punkterna 11.2 och 11.3.

Punkt 11.2

Om emittenten väljer att ta med en ny resultatprognos eller ett nytt förväntat resultat, eller en tidigare offentliggjord resultatprognos eller ett tidigare offentliggjort förväntat resultat enligt punkt 11.1, ska denna resultatprognos eller detta förväntade resultat anges i tydliga och entydiga ordalag och innehålla en beskrivning av de centrala antaganden som ligger till grund för emittentens resultatprognos eller förväntade resultat.
  Resultatprognosen eller det förväntade resultatet ska iaktta följande principer:

 1. Det måste finnas en tydlig åtskillnad mellan antaganden om de faktorer som medlemmarna i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan kan påverka och antagandena om de faktorer som ligger helt utanför deras kontroll.

 2. Antagandena måste vara rimliga, lätta att förstå för investerarna, specifika och exakta och får inte avse den generella riktigheten hos de uppskattningar som ligger till grund för prognosen.

 3. I fråga om en prognos ska antagandena uppmärksamma investerarna på osäkra faktorer som i väsentlig utsträckning skulle kunna ändra prognosens utfall.

Punkt 11.3

Prospektet ska innehålla ett uttalande om att resultatprognosen eller det förväntade resultatet har sammanställts och utarbetats på en grundval som är både

 1. jämförbar med den historiska finansiella informationen, och

 2. förenlig med emittentens redovisningsprinciper.

Avsnitt 12

Medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt övriga personer i företagsledningen

Punkt 12.1

Namn på och kontorsadress och befattning för nedanstående personer hos emittenten, med uppgift om deras viktigaste sysselsättningar utanför emittentens verksamhet, om dessa är betydande i förhållande till emittenten:

 1. Medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

 2. Komplementärer i kommanditaktiebolag.

 3. Stiftare, om emittenten har varit etablerad i mindre än fem år.

 4. Alla personer i företagsledningen som är relevanta för att fastställa att det hos emittenten finns tillräcklig expertis och erfarenhet för att leda verksamheten.

Uppgifter om familjerelationer mellan de personer som avses i leden a–d.

  För varje medlem i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt varje person som avses i första stycket b och d ska dennes relevanta kunnande och erfarenhet i företagsledningsfrågor redovisas, jämte följande uppgifter:

 1. Namn på alla företag och delägarskap där sådana personer någon gång under de fem senaste åren varit medlem i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet eller varit delägare, med uppgift om huruvida personen fortfarande är medlem i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet eller delägare. Det är inte nödvändigt att ange alla dotterbolag till en emittent i vilka personen också är medlem i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet.

 2. Uppgift om huruvida personen dömts i bedrägerirelaterade mål under åtminstone de fem senaste åren.

 3. Uppgifter om konkurs, likvidation eller konkursförvaltning under åtminstone de fem senaste åren som de personer som nämns i första stycket a och d varit inblandade i och där personerna haft någon av de funktioner som nämns.

 4. Uppgifter om huruvida reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) under åtminstone de fem senaste åren officiellt har bundit en sådan person vid och/eller utfärdat påföljder mot en sådan person för ett brott och huruvida personen under åtminstone de fem senaste åren har förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Om det inte finns någon sådan information som måste lämnas, ska detta anges.

Punkt 12.2

Intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller hos andra personer i företagsledningen.
  Om det föreligger potentiella intressekonflikter mellan de skyldigheter som personer som avses i punkt 12.1 har gentemot emittenten och dessa personers privata intressen och/eller andra uppdrag, ska detta anges tydligt. Om det inte föreligger några sådana intressekonflikter ska detta faktum anges.
  Ange om det finns arrangemang eller överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon person som avses i punkt 12.1 valts in i ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller tillsatts i företagsledningen.
  Uppgifter om eventuella begränsningar som de personer som avses i punkt 12.1 har godtagit i sina möjligheter att avyttra sina innehav av värdepapper i emittenten under en viss tid.

Avsnitt 13

Ersättningar och förmåner

När det gäller det senaste fullständiga räkenskapsåret ska för de personer som avses i punkt 12.1 första stycket a och d följande anges:

Punkt 13.1

Utbetalade belopp i ersättningar (inklusive villkorade eller uppskjutna ersättningar) och naturaförmåner som emittenten och dess dotterbolag beviljat sådana personer för tjänster som oavsett kapacitet utförts åt emittenten och dess dotterbolag av vilken person som helst.
  Informationen ska lämnas separat för varje person, såvida inte individuell redovisning inte är obligatorisk i emittentens hemland och om emittenten inte offentliggör denna information på annat sätt.

Punkt 13.2

Det totala avsatta eller upplupna beloppet hos emittenten eller dess dotterbolag för pensioner och förmåner eller liknande efter avträdande av tjänst.

Avsnitt 14

Styrelsens arbetsformer

För emittentens senaste avslutade räkenskapsår ska, om inget annat anges, nedanstående information anges för de personer som avses i punkt 12.1 första stycket a:

Punkt 14.1

Datum då personens aktuella uppdrag löper ut, om tillämpligt, samt hur länge personen innehaft den berörda posten.

Punkt 14.2

Information om de avtal som medlemmarna i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet har ingått med emittenten eller något av dennes dotterbolag om förmåner efter det att uppdraget avslutats, eller ett uttalande om att inga sådana förmåner föreligger.

Punkt 14.3

Information om emittentens styrelsekommitté för revisionsfrågor och kommitté för ersättningar, samt namnen på deras medlemmar och en sammanfattning av kommittéernas uppdrag.

Punkt 14.4

Ett uttalande om huruvida emittenten iakttar tillämpliga regler för företagsstyrning. Om emittenten inte iakttar dessa regler, ange detta samt en förklaring till varför.

Punkt 14.5

Potentiella väsentliga effekter på företagsstyrningen, inbegripet framtida ändringar av styrelsens och kommittéers sammansättning (i den utsträckning detta redan har beslutats av styrelsen och/eller på bolagsstämma).

Avsnitt 15

Anställda

Punkt 15.1

Antingen antalet anställda vid periodens utgång eller det genomsnittliga antalet för varje räkenskapsår under den period som täcks av den historiska finansiella informationen till och med registreringsdokumentets datum (inklusive ändringar av detta antal, om väsentligt) och, om möjligt och väsentligt, en uppdelning av de anställda på huvudsakliga verksamhetskategorier och geografisk placering. Om emittenten har ett betydande antal tillfälligt anställda, ange det genomsnittliga antalet tillfälligt anställda under det senaste räkenskapsåret.

Punkt 15.2

Aktieinnehav och aktieoptioner.
  Ange för varje person som avses i punkt 12.1 första stycket a och d information om deras aktieägande i emittenten och optioner avseende sådana aktier per det senaste praktiskt möjliga datumet.

Punkt 15.3

Beskrivning av eventuella arrangemang för de anställdas ägande av kapital i emittenten.

Avsnitt 16

Större aktieägare

Punkt 16.1

Såvitt emittenten vet, namnet på varje person utöver medlemmarna i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet som direkt eller indirekt har ett innehav i emittentens kapital eller rösträtter som måste anmälas enligt emittentens nationella rätt, samt storleken på varje sådan persons innehav per registreringsdokumentets datum eller, om inga sådana personer finns, ett uttalande om detta faktum.

Punkt 16.2

Huruvida de större aktieägarna i emittenten har olika rösträtter eller ett uttalande om att olika rösträtter inte finns.

Punkt 16.3

Såvitt emittenten vet, ange huruvida denne ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt och av vem, samt arten av sådan kontroll och de åtgärder som införts för att säkerställa att sådan kontroll inte missbrukas.

Punkt 16.4

En beskrivning av eventuella arrangemang som enligt emittentens kännedom kan leda till att kontrollen över emittenten ändras vid ett senare datum.

Avsnitt 17

Transaktioner med närstående parter

Punkt 17.1

Uppgifter om de transaktioner med närstående parter (dvs. sådana som avses i de standarder som antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002) som emittenten har utfört under den period som täcks av den historiska finansiella informationen fram till registreringsdokumentets datum måste anges i enlighet med respektive standard som antagits enligt förordning (EG) nr 1606/2002, om tillämpligt.
  Om dessa standarder inte är tillämpliga på emittenten, ska följande information anges:

 1. Arten och omfattningen av alla transaktioner som individuellt eller i sin helhet är väsentliga för emittenten. Om sådana transaktioner med närstående parter inte har utförts enligt armlängdsprincipen, ange en förklaring till detta. I fråga om utestående lån inklusive garantier av alla slag, ange det utestående beloppet.

 2. Den andel som transaktionerna med närstående parter utgör av emittentens omsättning, till belopp eller som procentandel.

Avsnitt 18

Finansiell information om emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt resultat

Punkt 18.1

Historisk finansiell information

Punkt 18.1.1

För de tre senaste räkenskapsåren (eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet om denna period är kortare än tre år) ska det lämnas reviderad historisk finansiell information, samt en revisionsberättelse för varje år.

Punkt 18.1.2

Ändring av räkenskapsår
  Om emittenten har ändrat räkenskapsår under den period för vilken historisk finansiell information krävs, ska den reviderade historiska informationen täcka minst 36 månader eller hela den period under vilken emittenten bedrivit verksamhet, beroende på vilken period som är kortast.

Punkt 18.1.3

Redovisningsstandarder
  Den finansiella informationen måste utarbetas i enlighet med de IFRS- standarder som godkänts i unionen på grundval av förordning (EG) nr 1606/2002.
  Om förordning (EG) nr 1606/2002 inte är tillämplig ska den finansiella informationen utarbetas i enlighet med

 1. en medlemsstats nationella redovisningsstandarder, när det gäller emittenter från EES, i enlighet med direktiv 2013/34/EU,

 2. ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med förordning (EG) nr 1606/2002, när det gäller emittenter i tredjeland. Om dessa nationella redovisningsstandarder i tredjeland inte är likvärdiga med förordning (EG) nr 1606/2002, ska årsbokslutet omarbetas i enlighet med den förordningen.

Punkt 18.1.4

Ändring av regelverk för redovisningen
  Den senaste reviderade historiska finansiella information som innehåller jämförbara uppgifter för det föregående året måste presenteras och utarbetas i en form som är förenlig med det regelverk för redovisningsstandarder som kommer att tillämpas i emittentens kommande offentliggjorda årsbokslut, med hänsyn till de redovisningsstandarder och redovisningsprinciper och den lagstiftning som är tillämplig på detta årsbokslut.
  Ändringar inom det redovisningsregelverk som gäller för en emittent innebär inte att ett reviderat årsbokslut måste omarbetas enbart för prospektändamål. Om emittenten emellertid avser att tillämpa ett nytt regelverk för redovisningsstandarder i nästa offentliggjorda årsbokslut måste åtminstone en uppsättning av fullständiga finansiella rapporter (enligt definitionen i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002), inbegripet jämförande information, presenteras i en form som är förenlig med det regelverk som kommer att tillämpas i emittentens kommande offentliggjorda årsbokslut, med hänsyn till de redovisningsstandarder och redovisningsprinciper och den lagstiftning som är tillämplig på detta årsbokslut.

Punkt 18.1.5

Om den reviderade finansiella informationen utarbetas i enlighet med nationella redovisningsstandarder måste den innehålla åtminstone följande:

 1. En balansräkning.

 2. En resultaträkning.

 3. En rapport som visar antingen samtliga förändringar i eget kapital eller sådana förändringar i eget kapital som inte härrör från kapitaltransaktioner med ägare och värdeöverföring till ägare.

 4. En kassaflödesanalys.

 5. Redovisningsprinciper och upplysningar i noter.

Punkt 18.1.6

Koncernredovisning
  Om emittenten utarbetar både ett företagsspecifikt årsbokslut och koncernredovisning ska åtminstone koncernredovisningen tas med i registreringsdokumentet.

Punkt 18.1.7

Åldern på den finansiella informationen
  Balansdagen för det senaste året med reviderad finansiell information får inte infalla tidigare än

 1. 18 månader före registreringsdokumentets datum, om emittenten tar med reviderade delårsrapporter i registreringsdokumentet, eller

 2. 16 månader före registreringsdokumentets datum, om emittenten tar med oreviderade delårsrapporter i registreringsdokumentet.

Punkt 18.2

Delårsrapportering och annan finansiell information

Punkt 18.2.1

Om emittenten har offentliggjort kvartals- eller halvårsrapporter sedan datumet för dennes senaste reviderade årsbokslut, ska dessa tas med i registreringsdokumentet. Om kvartals- eller halvårsrapporterna har reviderats eller granskats översiktligt, ska revisionsberättelsen eller granskningsrapporten också tas med. Om kvartals- eller halvårsrapporterna inte har reviderats eller granskats översiktligt ska detta anges.
  Om registreringsdokumentet är daterat mer än nio månader efter datumet för det senaste reviderade årsbokslutet, ska det innehålla delårsrapportering, som kan vara oreviderad (i vilket fall detta måste anges) och ska täcka åtminstone räkenskapsårets sex första månader.
  Delårsrapporter som utarbetas i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 1606/2002.
  I fråga om emittenter som inte omfattas av förordning (EG) nr 1606/2002 ska delårsrapporterna innehålla jämförelserapporter för samma period i det föregående räkenskapsåret, med undantag för att kravet på jämförande balansräkningsinformation kan uppfyllas genom att man lägger fram balansräkningen från utgången av året i enlighet med det tillämpliga regelverket för finansiell rapportering.

Punkt 18.3

Revision av den historiska årliga finansiella informationen

Punkt 18.3.1

Den historiska årliga finansiella informationen måste vara föremål för en självständig revision. Revisionsberättelsen ska utarbetas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014.
  Om direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014 inte är tillämpliga, måste det föreligga en revision eller en rapport om huruvida den historiska årliga finansiella informationen ger en sann och rättvisande bild för registreringsdokumentets ändamål i enlighet med tillämpliga revisionsstandarder i en medlemsstat eller likvärdiga standarder.

Punkt 18.3.1a

Om revisionsberättelser angående den historiska finansiella informationen har underkänts av lagstadgade revisorer eller om de innehåller anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse, ska skälen till detta anges och dessa anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse återges i sin helhet.

Punkt 18.3.2

Upplysning om annan information i registreringsdokumentet som har blivit föremål för revision av revisorer.

Punkt 18.3.3

Om finansiell information i registreringsdokumentet inte har hämtats från emittentens reviderade årsbokslut ska källan till denna information anges tillsammans med ett uttalande om att den inte har varit föremål för revision.

Punkt 18.4

Proformaredovisning

Punkt 18.4.1

Vid en betydande bruttoförändring, en beskrivning av hur transaktionen kunde ha påverkat tillgångar, skulder och inkomster för emittenten om transaktionen hade utförts i början av den period som rapporten omfattar eller på det rapporterade datumet.
  Detta krav uppfylls normalt genom proformaredovisning. Denna proformaredovisning ska presenteras i enlighet med bilaga 20 och måste innehålla den information som anges däri.
  Proformaredovisningen ska åtföljas av en rapport som utarbetats av oberoende redovisningsexperter eller revisorer.

Punkt 18.5

Utdelningspolicy

Punkt 18.5.1

En beskrivning av emittentens policy för utdelningar och eventuella begränsningar för denna. Om emittenten inte har någon sådan policy, ange detta.

Punkt 18.5.2

Utdelningsbeloppet per aktie för varje räkenskapsår under den period som täcks av den historiska finansiella informationen, med justeringar för jämförelseändamål i det fall antalet aktier i emittenten har ändrats.

Punkt 18.6

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Punkt 18.6.1

Information om myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt emittentens kännedom riskerar att bli inledda) under en period som täcker åtminstone de tolv föregående månaderna, vilka kan få eller under den senaste tiden har haft betydande effekter på emittenten och/eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet, eller uppgift om att några sådana förfaranden inte föreligger.

Punkt 18.7

Betydande förändring av emittentens finansiella ställning

Punkt 18.7.1

En beskrivning av alla betydande förändringar av koncernens finansiella ställning som har inträffat sedan utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken antingen ett reviderat årsbokslut eller en delårsrapport har offentliggjorts, eller uppgift om att inga förändringar har skett.

Avsnitt 19

Ytterligare information

Punkt 19.1

Aktiekapital
  Nedanstående historisk finansiell information enligt punkterna 19.1.1–19.1.7 ska anges per dagen för den senaste balansräkningen:

Punkt 19.1.1

Volymen av emitterat aktiekapital, och följande för varje slag av aktiekapital:

 1. Emittentens totala auktoriserade aktiekapital.

 2. Antal aktier som är emitterade och fullt inbetalda respektive emitterade, men icke fullt inbetalda.

 3. Nominellt värde per aktie, eller uppgift om att nominellt värde saknas.

 4. En avstämning mellan antalet utelöpande aktier vid början respektive utgången av året.

Om mer än 10 % av aktiekapitalet betalats med andra tillgångar än likvida medel under den period som täcks av den historiska finansiella informationen ska detta anges.

Punkt 19.1.2

Om det finns aktier som inte representerar kapitalet, ange deras antal och viktigaste egenskaper.

Punkt 19.1.3

När det gäller aktier i emittenten som innehas av emittenten själv, på dess vägnar eller av dess dotterbolag ska antalet aktier och deras bokförda och nominella värde anges.

Punkt 19.1.4

Volymen av konvertibla eller utbytbara värdepapper eller värdepapper förenade med rätt till teckning av annat värdepapper, inklusive de villkor och förfaranden som gäller vid konvertering, utbyte eller teckning.

Punkt 19.1.5

Information om och villkor för förvärvsrättigheter och/eller förvärvsskyldigheter i samband med auktoriserat men ej emitterat aktiekapital eller ett åtagande om att öka aktiekapitalet.

Punkt 19.1.6

Information om det aktiekapital i bolag inom koncernen som omfattas av optioner, eller villkorade eller ovillkorade åtaganden att det ska omfattas av optioner, inbegripet närmare uppgifter om sådana optioner samt de personer som optionerna hänför sig till.

Punkt 19.1.7

En redogörelse för aktiekapitalets utveckling under den period som täcks av den historiska finansiella informationen, särskilt eventuella förändringar.

Punkt 19.2

Stiftelseurkund och bolagsordning

Punkt 19.2.1

Uppgift om register och registreringsnummer, i tillämpliga fall, samt en kort beskrivning av emittentens verksamhet och syfte och var de anges i en uppdaterad stiftelseurkund eller bolagsordning.

Punkt 19.2.2

Om det finns fler än ett slag av befintliga aktier, en beskrivning av de rättigheter, förmåner och begränsningar som är knutna till varje slag.

Punkt 19.2.3

En kort beskrivning av eventuella bestämmelser i emittentens bolagsordning, stadgar eller motsvarande som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen över bolaget.

Avsnitt 20

Väsentliga kontrakt

Punkt 20.1

En sammanfattning av varje väsentligt kontrakt, utom sådana som ingåtts inom ramen för den normala verksamheten, i vilket emittenten eller en medlem av koncernen är part och som ingåtts under en period av två år omedelbart före offentliggörandet av registreringsdokumentet.
  En sammanfattning av varje annat kontrakt (utom sådana som ingåtts inom ramen för den normala verksamheten) som ingåtts av en medlem i koncernen och som innehåller en bestämmelse enligt vilken en medlem i koncernen har en skyldighet eller rättighet som är väsentlig för koncernen som helhet per registreringsdokumentets datum.

Avsnitt 21

Tillgängliga dokument

Punkt 21.1

Ett uttalande om att tillgång ges till följande dokument, i tillämpliga fall och för den tid som registreringsdokumentet gäller:

 1. Emittentens uppdaterade stiftelseurkund och bolagsordning.

 2. Alla rapporter, brev och andra dokument, värderingar och uttalanden som på emittentens begäran utarbetats av en expert och som till någon del ingår i eller som det hänvisas till i registreringsdokumentet.

En uppgift om den webbplats där dokumenten kan nås.

Förordning (EU) 2020/1273

Bilaga 2 Universella registreringsdokument

Avsnitt 1

Information om emittenten

Punkt 1.1

Emittenten ska lämna information i enlighet med de informationskrav för registreringsdokument för aktierelaterade värdepapper som anges i bilaga 1.

Punkt 1.2

När ett universellt registreringsdokument har godkänts ska punkt 1.5 i bilaga 1 kompletteras med ett uttalande om att det universella registreringsdokumentet får användas för ett erbjudande om värdepapper till allmänheten eller upptagande till handel med värdepapper på en reglerad marknad, om det kompletteras med ändringar, i tillämpliga fall, en värdepappersnot och en sammanfattning som godkänts i enlighet med förordning (EU) 2017/1129.
  När ett universellt registreringsdokument inges och offentliggörs utan förhandsgodkännande ska punkt 1.5 i bilaga 1 ersättas med ett uttalande om att

 1. det universella registreringsdokumentet har ingetts till [behörig myndighets namn] som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129 utan förhandsgodkännande enligt artikel 9 i den förordningen,

 2. det universella registreringsdokumentet får användas för ett erbjudande om värdepapper till allmänheten eller upptagande till handel med värdepapper på en reglerad marknad, om det godkänns av [behörig myndighets namn] och tillsammans med ändringar, i tillämpliga fall, en värdepappersnot och en sammanfattning som godkänts i enlighet med förordning (EU) 2017/1129.

Bilaga 3 Registreringsdokument för sekundäremissioner av aktierelaterade värdepapper

Avsnitt 1

Ansvariga personer, information från tredje part, expertrapporter och godkännande av behörig myndighet

Punkt 1.1

Identifiera alla personer som ansvarar för den information eller delar av den information som ges i registreringsdokumentet samt, i det senare fallet, vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, ska deras namn och befattning anges; i fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.

Punkt 1.2

En förklaring av de som ansvarar för registreringsdokumentet att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i registreringsdokumentet med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats.
  I tillämpliga fall, en förklaring av de som ansvarar för vissa delar av registreringsdokumentet att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i de delar av registreringsdokumentet som de ansvarar för med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats från dessa delar av dokumentet.

Punkt 1.3

Om ett uttalande eller en rapport som tillskrivs en person som expert tas med i registreringsdokumentet, ange följande uppgifter för den personen:

 1. Namn.

 2. Kontorsadress.

 3. Kvalifikationer.

 4. Eventuellt väsentligt intresse i emittenten.

Om uttalandet eller rapporten har tagits fram på emittentens begäran, ange att ett sådant uttalande eller en sådan rapport har tagits med i registreringsdokumentet med godkännande av den person som har gått med på att innehållet i den delen av registreringsdokumentet används för prospektändamål.

Punkt 1.4

Om information har anskaffats från en tredje part, lämna en bekräftelse på att denna information har återgetts korrekt och att såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Identifiera även informationskällan eller informationskällorna.

Punkt 1.5

Ett uttalande om att

 1. [registreringsdokumentet/prospektet] har godkänts av [behörig myndighets namn], som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129,

 2. [behörig myndighets namn] godkänner detta [registreringsdokument/prospekt] enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129,

 3. detta godkännande inte ska betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta [registreringsdokument/prospekt],

 4. [registreringsdokumentet/prospektet] har upprättats som en del av ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2017/1129.

Avsnitt 2

Revisorer som utför den lagstadgade revisionen

Punkt 2.1

Namn på emittentens revisorer för den period som täcks av den historiska finansiella informationen (samt uppgifter om deras medlemskap i ett branschorgan).

Avsnitt 3

Riskfaktorer

Punkt 3.1

En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för emittenten, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.
  För varje kategori ange först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, med beaktande av de negativa effekterna för emittenten och risken för att de förverkligas. Riskerna ska bekräftas av innehållet i registreringsdokumentet.

Avsnitt 4

Information om emittenten

Punkt 4.1

Emittentens registrerade firma och kommersiella beteckning.

Punkt 4.2

Emittentens hemvist, rättsliga form och identifieringskod för juridiska personer (LEI), den lagstiftning enligt vilken emittenten driver verksamhet, emittentens registreringsland, adress och telefonnummer för emittentens säte (eller plats för huvudsaklig verksamhet, om annan än dess säte) och emittentens webbplats, om sådan finns, med ett uttalande om att informationen på webbplatsen inte ingår i prospektet såvida denna information inte införlivas i prospektet genom hänvisningar.

Avsnitt 5

Företagets verksamhet

Punkt 5.1

En kort beskrivning av följande:

 1. Emittentens huvudverksamheter.

 2. Eventuella betydande förändringar som berört emittentens rörelse och huvudverksamheter sedan utgången av den period som täcks av det senaste offentliggjorda reviderade årsbokslutet, inklusive följande:

  1. Upplysningar om betydande nya produkter och tjänster som har introducerats.

  2. Läget i utvecklingen av nya produkter eller tjänster som har presenterats för allmänheten.

  3. Eventuella väsentliga ändringar av regelverket för emittenten sedan den period som täcks av det senaste offentliggjorda reviderade årsbokslutet.

Punkt 5.2

Investeringar

Punkt 5.2.1

En beskrivning av de väsentliga investeringar som emittenten har gjort sedan datumet för det senaste offentliggjorda årsbokslutet och investeringar som är på gång och/eller för vilka fasta åtaganden redan har gjorts, samt förväntade finansieringskällor.

Avsnitt 6

Information om trender

Punkt 6.1

En beskrivning av

 1. de senaste viktigaste utvecklingstrenderna i fråga om produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser under perioden från utgången av det senaste räkenskapsåret till registreringsdokumentets datum,

 2. alla betydande förändringar av koncernens finansiella resultat under perioden från utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken finansiell information har offentliggjorts till registreringsdokumentets datum, eller uppgift om att inga ändringar har skett,

 3. alla kända trender, osäkerheter, krav, åtaganden eller händelser som med rimlig sannolikhet kommer att få en väsentlig inverkan på emittentens utsikter för åtminstone innevarande räkenskapsår.

Avsnitt 7

Resultatprognoser eller förväntade resultat

Punkt 7.1

Om emittenten har offentliggjort en resultatprognos eller ett förväntat resultat (som ännu inte har realiserats och som fortfarande gäller) ska denna prognos eller detta förväntade resultat tas med i registreringsdokumentet. Om en resultatprognos eller ett förväntat resultat har offentliggjorts och ännu inte realiserats men däremot har förlorat sin giltighet, ange detta samt en förklaring till varför denna prognos eller detta förväntade resultat har förlorat sin giltighet. En sådan ogiltig resultatprognos eller ett sådant ogiltigt förväntat resultat omfattas inte av kraven i punkterna 7.2 och 7.3.

Punkt 7.2

Om emittenten väljer att ta med en ny resultatprognos eller ett nytt förväntat resultat, eller tar med en tidigare offentliggjord resultatprognos eller ett tidigare offentliggjort förväntat resultat enligt punkt 7.1, ska denna resultatprognos eller detta förväntade resultat anges i tydliga och entydiga ordalag och innehålla en beskrivning av de centrala antaganden som ligger till grund för emittentens resultatprognos eller förväntade resultat.
  Resultatprognosen eller det förväntade resultatet ska iaktta följande principer:

 1. Det måste finnas en tydlig åtskillnad mellan antaganden om de faktorer som medlemmarna i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan kan påverka och antagandena om de faktorer som ligger helt utanför deras kontroll.

 2. Antagandena måste vara rimliga, lätta att förstå för investerarna, specifika och exakta och får inte avse den generella riktigheten hos de uppskattningar som ligger till grund för prognosen.

 3. I fråga om en prognos ska antagandena uppmärksamma investerarna på osäkra faktorer som i väsentlig utsträckning skulle kunna ändra prognosens utfall.

Punkt 7.3

Prospektet ska innehålla ett uttalande om att resultatprognosen eller det förväntade resultatet har sammanställts och utarbetats på en grundval som är både

 1. jämförbar med den historiska finansiella informationen, och

 2. förenlig med emittentens redovisningsprinciper.

Avsnitt 8

Medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt övriga personer i företagsledningen

Punkt 8.1

Namn på och kontorsadress och befattning för nedanstående personer hos emittenten, med uppgift om deras viktigaste sysselsättningar utanför emittentens verksamhet, om dessa är betydande i förhållande till emittenten:

 1. Medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

 2. Komplementärer i kommanditaktiebolag.

 3. Stiftare, om emittenten har varit etablerad i mindre än fem år.

 4. Alla personer i företagsledningen som är relevanta för att fastställa att det hos emittenten finns tillräcklig expertis och erfarenhet för att leda verksamheten.

Uppgifter om familjerelationer mellan de personer som avses i leden a–d.
  I den utsträckning informationen inte redan lämnats och i fråga om alla nya medlemmar i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan (sedan datumet för det senaste reviderade årsbokslutet) och varje person som avses i första stycket b och d, ange följande information:

 1. Namn på alla företag och delägarskap där sådana personer någon gång under de fem senaste åren varit medlem i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet eller varit delägare, med uppgift om huruvida personen fortfarande är medlem i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet eller delägare. Det är inte nödvändigt att ange alla dotterbolag till en emittent i vilka personen också är medlem i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet.

 2. Uppgift om huruvida personen dömts i bedrägerirelaterade mål under åtminstone de fem senaste åren.

 3. Uppgifter om konkurs, likvidation eller konkursförvaltning under åtminstone de fem senaste åren som de personer som nämns i första stycket a och d varit inblandade i och där personerna haft någon av de funktioner som nämns.

 4. Uppgifter om huruvida reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) under åtminstone de fem senaste åren officiellt har bundit en sådan person vid och/eller utfärdat påföljder mot en sådan person för ett brott och huruvida personen under åtminstone de fem senaste åren har förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Om det inte finns någon sådan information som måste lämnas, ska detta anges.

Punkt 8.2

Om det föreligger en potentiell intressekonflikt mellan de uppgifter som en person som avses i punkt 8.1 utför för emittentens räkning och denna persons privata intressen eller andra uppdrag, ska detta anges tydligt. Om det inte föreligger några sådana intressekonflikter ska detta faktum anges.
  Ange om det finns arrangemang eller överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon person som avses i punkt 8.1 valts in i ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller tillsatts i företagsledningen.
  Uppgifter om eventuella begränsningar som de personer som avses i punkt 8.1 har godtagit i sina möjligheter att avyttra sina innehav av värdepapper i emittenten under en viss tid.

Avsnitt 9

Större aktieägare

Punkt 9.1

Såvitt emittenten vet, namnet på varje person utöver medlemmarna i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet som direkt eller indirekt har ett innehav i emittentens kapital eller rösträtter som måste anmälas enligt emittentens nationella rätt, samt storleken på varje sådan persons innehav per registreringsdokumentets datum eller, om inga sådana personer finns, ett uttalande om detta faktum.

Punkt 9.2

Huruvida de större aktieägarna i emittenten har olika rösträtter eller ett uttalande om att olika rösträtter inte finns.

Punkt 9.3

Såvitt emittenten vet, ange huruvida denne ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt och av vem, samt arten av sådan kontroll och de åtgärder som införts för att säkerställa att sådan kontroll inte missbrukas.

Punkt 9.4

En beskrivning av eventuella arrangemang som enligt emittentens kännedom kan leda till att kontrollen över emittenten ändras vid ett senare datum.

Avsnitt 10

Transaktioner med närstående parter

Punkt 10.1

Uppgifter om de transaktioner med närstående parter (dvs. sådana som avses i de standarder som antagits i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002) som emittenten har utfört sedan datumet för det senaste årsbokslutet måste anges i enlighet med respektive standard som antagits enligt förordning (EG) nr 1606/2002, om tillämpligt.
  Om dessa standarder inte är tillämpliga på emittenten, ska följande information anges:

 1. Arten och omfattningen av alla transaktioner som individuellt eller i sin helhet är väsentliga för emittenten. Om sådana transaktioner med närstående parter inte har utförts enligt armlängdsprincipen, ange en förklaring till detta. I fråga om utestående lån inklusive garantier av alla slag, ange det utestående beloppet.

 2. Den andel som transaktionerna med närstående parter utgör av emittentens omsättning, till belopp eller som procentandel.

Avsnitt 11

Finansiell information om emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt resultat

Punkt 11.1

Årsbokslut
  Årsbokslut (inbegripet halvårsrapporter) måste offentliggöras för en period som täcker de tolv månader som föregår godkännandet av prospektet.
  Om både årsbokslut och halvårsrapporter har offentliggjorts behöver endast årsbokslutet lämnas om dess datum infaller efter halvårsrapportens datum.

Punkt 11.2

Revision av den årliga finansiella informationen

Punkt 11.2.1

Revisionsberättelse
  Årsboksluten måste vara föremål för en självständig revision. Revisionsberättelsen ska utarbetas i enlighet med direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014.
  Om direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014 inte är tillämpliga, måste det föreligga en revision eller en rapport om huruvida årsbokslutet ger en sann och rättvisande bild för registreringsdokumentets ändamål i enlighet med tillämpliga revisionsstandarder i en medlemsstat eller likvärdiga standarder. I annat fall ska registreringsdokumentet innehålla följande information:

 1. Ett uttalande på en framträdande plats om vilka revisionsstandarder som har tillämpats.

 2. En förklaring till eventuella betydande avvikelser från internationella revisionsstandarder.

Punkt 11.2.1a

Om revisionsberättelser angående årsbokslutet har underkänts av lagstadgade revisorer eller om de innehåller anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse, ska skälen till detta anges och dessa anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse återges i sin helhet.

Punkt 11.2.2

Upplysning om annan information i registreringsdokumentet som har blivit föremål för revision av revisorer.

Punkt 11.2.3

Om finansiell information i registreringsdokumentet inte har hämtats från emittentens reviderade årsbokslut, ange källan till denna information och att den inte har varit föremål för revision.

Punkt 11.3

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
  Information om myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt emittentens kännedom riskerar att bli inledda) under en period som täcker åtminstone de tolv föregående månaderna, vilka kan få eller under den senaste tiden har haft betydande effekter på emittenten och/eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet, eller uppgift om att några sådana förfaranden inte föreligger.

Punkt 11.4

Betydande förändring av emittentens finansiella ställning
  En beskrivning av alla betydande förändringar av koncernens finansiella ställning som har inträffat sedan utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken antingen ett reviderat årsbokslut eller en delårsrapport har offentliggjorts, eller uppgift om att inga förändringar har skett.

Punkt 11.5

Proformaredovisning
  Vid en betydande bruttoförändring, en beskrivning av hur transaktionen kan ha påverkat tillgångar, skulder och inkomster för emittenten om transaktionen hade utförts i början av den period som rapporten omfattar eller på det rapporterade datumet.
  Detta krav uppfylls normalt genom proformaredovisning. Denna proformaredovisning ska presenteras i enlighet med bilaga 20 och måste innehålla den information som anges däri.
  Proformaredovisningen ska åtföljas av en rapport som utarbetats av oberoende redovisningsexperter eller revisorer.

Punkt 11.6

Utdelningspolicy
  En beskrivning av emittentens policy för utdelningar och eventuella begränsningar för denna.

Punkt 11.6.1

Utdelningsbeloppet per aktie för det senaste räkenskapsåret, med justeringar för jämförelseändamål i det fall antalet aktier i emittenten har ändrats.

Avsnitt 12

Ytterligare information

Punkt 12.1

Aktiekapital
  Informationen i årsbokslutet enligt punkterna 12.1.1 och 12.1.2 ska anges per dagen för den senaste balansräkningen.

Punkt 12.1.1

Volymen av konvertibla eller utbytbara värdepapper eller värdepapper förenade med rätt till teckning av annat värdepapper, inklusive de villkor och förfaranden som gäller vid konvertering, utbyte eller teckning.

Punkt 12.1.2

Information om och villkor för förvärvsrättigheter och/eller förvärvsskyldigheter i samband med auktoriserat men ej emitterat aktiekapital eller ett åtagande om att öka aktiekapitalet.

Avsnitt 13

Lagstadgade offentliggöranden

Punkt 13.1

En sammanfattning av den information som offentliggjorts enligt förordning (EU) nr 596/2014 under de tolv senaste månaderna och som är relevant per prospektets datum. Denna sammanfattning ska presenteras i en koncis och lättbegriplig form som gör den lätt att analysera och får inte utgöra en upprepning av information som redan offentliggjorts enligt förordning (EU) nr 596/2014.
  Sammanfattningen ska vara uppdelad på ett begränsat antal kategorier beroende på ämne.

Avsnitt 14

Väsentliga kontrakt

Punkt 14.1

En kort sammanfattning av varje väsentligt kontrakt, utom sådana som ingåtts inom ramen för den normala verksamheten, i vilket emittenten eller en medlem av koncernen är part och som ingåtts under en period av två år omedelbart före offentliggörandet av registreringsdokumentet.
  En kort sammanfattning av varje annat kontrakt (utom sådana som ingåtts inom ramen för den normala verksamheten) som ingåtts av en medlem i koncernen och som innehåller en bestämmelse enligt vilken en medlem i koncernen har en skyldighet eller rättighet som är väsentlig för koncernen som helhet per registreringsdokumentets datum.

Avsnitt 15

Tillgängliga dokument

Punkt 15.1

Ett uttalande om att tillgång ges till följande dokument, i tillämpliga fall och för den tid som registreringsdokumentet gäller:

 1. Emittentens uppdaterade stiftelseurkund och bolagsordning.

 2. Alla rapporter, brev och andra dokument, värderingar och uttalanden som på emittentens begäran utarbetats av en expert och som till någon del ingår i eller som det hänvisas till i registreringsdokumentet.

En uppgift om den webbplats där dokumenten kan nås.

Förordning (EU) 2020/1273

Bilaga 4 Registreringsdokument för andelar i företag för kollektiva investeringar av sluten typ

Utöver den information som krävs enligt denna bilaga ska ett företag för kollektiva investeringar lämna den information som krävs enligt avsnitten/punkterna 1, 2, 3, 4, 6, 7.1, 7.2.1, 8.4, 9 (även om beskrivningen av regelverket för emittentens verksamhet bara behöver avse det regelverk som är relevant för emittentens investeringar), 11, 12, 13, 14, 15.2, 16, 17, 18 (utom i fråga om proformaredovisning), 19, 20 och 21 i bilaga 1 till denna förordning eller, om företaget för kollektiva investeringar uppfyller kraven i artikel 14.1 i förordning (EU) 2017/1129, den information som krävs enligt avsnitten/punkterna 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 (utom i fråga om proformaredovisning), 12, 13, 14 och 15 i bilaga 3 till denna förordning.
  Om andelar emitteras av ett företag för kollektiva investeringar som bildats som en gemensam fond förvaltad av en fondförvaltare ska den information som avses i avsnitten/punkterna 6, 12, 13, 14, 15.2, 16 och 20 i bilaga 1 till denna förordning lämnas när det gäller fondförvaltaren, medan den information som avses i punkterna 2, 4 och 18 i bilaga 1 till denna förordning ska lämnas när det gäller både fonden och fondförvaltaren.

Avsnitt 1

Investeringsmål och investeringspolicy

Punkt 1.1

 1. En beskrivning av företagets för kollektiva investeringar policy, strategi och mål för investeringar.

 2. Information om var det eller de underliggande företagen för kollektiva investeringar är etablerade, om företaget för kollektiva investeringar är en fond bestående av fonder.

 3. En beskrivning av de typer av tillgångar som företaget för kollektiva investeringar får investera i.

 4. De tekniker företaget får använda samt en beskrivning av alla tillhörande risker och de förutsättningar under vilka företaget för kollektiva investeringar får använda finansiell hävstång.

 5. Tillåtna typer av och källor till finansiell hävstång och tillhörande risker.

 6. Eventuella restriktioner för användning av finansiell hävstång och arrangemang avseende rätt att förfoga över säkerheter eller tillgångar.

 7. Den högsta nivå av finansiell hävstång som får tillämpas för företagets för kollektiva investeringar räkning.

Punkt 1.2

En beskrivning av de förfaranden enligt vilka företaget för kollektiva investeringar får ändra sin investeringsstrategi eller investeringspolicy, eller bådadera.

Punkt 1.3

Gränserna för finansiell hävstång för företaget för kollektiva investeringar. Om inga sådana gränser finns ska detta anges uttryckligen.

Punkt 1.4

Den rättsliga statusen för företaget för kollektiva investeringar samt namnet på eventuell tillsynsmyndighet i företagets registreringsland.

Punkt 1.5

Beskrivning av en typisk investerare för vilken företaget för kollektiva investeringar har utformats.

Punkt 1.6

Ett uttalande om att

 1. [registreringsdokumentet/prospektet] har godkänts av [behörig myndighets namn], som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129,

 2. [behörig myndighets namn] godkänner detta [registreringsdokument/prospekt] enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129,

 3. detta godkännande inte bör betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta [registreringsdokument/prospekt].

Avsnitt 2

Investeringsrestriktioner

Punkt 2.1

Ett uttalande om de eventuella investeringsrestriktioner som gäller för företaget för kollektiva investeringar, och en upplysning om hur innehavarna av värdepapperen kommer att bli informerade om de åtgärder som investeringsförvaltaren vidtar vid en överträdelse.

Punkt 2.2

Viss information måste lämnas om mer än 20 % av bruttotillgångarna i ett företag för kollektiva investeringar (utom när registreringsdokumentet utarbetas för en enhet med tillämpning av punkterna 2.3 eller 2.5) får

 1. investeras direkt eller indirekt i eller lånas ut till en enskild underliggande emittent (inklusive den underliggande emittentens dotterbolag eller närstående företag), eller

 2. investeras i ett eller flera företag för kollektiva investeringar som får investera mer än 20 % av sina bruttotillgångar i andra företag för kollektiva investeringar (av öppen och/eller sluten typ), eller

 3. vara exponerade för en motparts kreditvärdighet eller solvens (inklusive dennes dotterbolag eller närstående företag).

Den information som avses i den inledande meningen ska innefatta följande under endera av nedanstående situationer:

 1. I de fall de underliggande värdepapperen inte har tagits upp till handel på en reglerad marknad, likvärdig tredjelandsmarknad eller tillväxtmarknad för små och medelstora företag, information om varje underliggande emittent/företag för kollektiva investeringar/motpart som om denna enhet vore en emittent vid tillämpning av minimikraven för information i registreringsdokument för aktierelaterade värdepapper (om led a gäller), eller minimikraven för information i registreringsdokument för andelar som emitteras av företag för kollektiva investeringar av sluten typ (om led b gäller) eller minimikraven för information i registreringsdokument för icke-aktierelaterade värdepapper som erbjuds till investerare i grossistledet (om led c gäller).

 2. I de fall de värdepapper som emitterats av den underliggande emittenten/det underliggande företaget för kollektiva investeringar/den underliggande motparten redan har tagits upp till handel på en reglerad marknad, likvärdig tredjelandsmarknad eller tillväxtmarknad för små och medelstora företag, eller förpliktelserna är garanterade av en enhet som har tagits upp till handel på en reglerad marknad, likvärdig marknad eller tillväxtmarknad för små och medelstora företag, namn, adress, registreringsland, arten av verksamhet och namnet på den marknad där dess värdepapper har tagits upp till handel.

Informationskraven enligt led i eller ii ska inte gälla om tröskeln på 20 % överskrids på grund av uppskrivningar eller nedskrivningar, förändringar av växelkurserna, mottagande av rättigheter, premier eller andra förmåner i form av kapital eller genom någon annan åtgärd som berör alla innehavare av investeringen, förutsatt att investeringsförvaltarna beaktar tröskeln när de överväger förändringar i investeringsportföljen.

  Om företaget för kollektiva investeringar på ett rimligt sätt kan visa för den behöriga myndigheten att det inte kan få tillgång till en del eller någon del av den information som krävs enligt led i, ska företaget lämna all information som det kan få tillgång till, som det känner till och/eller som det kan utröna av information som offentliggjorts av den underliggande emittenten/det underliggande företaget för kollektiva investeringar/den underliggande motparten, så att kraven enligt led i uppfylls i den utsträckning det är praktiskt görligt. I detta fall ska prospektet innehålla ett uttalande på en framträdande plats om att företaget för kollektiva investeringar inte har kunnat få tillgång till vissa angivna uppgifter som i annat fall måste tas med i prospektet, vilket innebär en reducerad informationsnivå när det gäller den angivna underliggande emittenten, det angivna underliggande företaget för kollektiva investeringar eller den angivna underliggande motparten.

Punkt 2.3

Om ett företag för kollektiva investeringar gör investeringar motsvarande mer än 20 % av dess bruttotillgångar i andra företag för kollektiva investeringar (av öppen och/eller sluten typ), ska dessa investeringar samt deras riskspridning beskrivas. Vidare ska punkt 2.2 gälla för alla underliggande investeringar som görs av företaget för kollektiva investeringar, som om dessa investeringar hade gjorts direkt.

Punkt 2.4

Om i samband med punkt 2.2 c en säkerhet ställts för att täcka den del av exponeringen mot en motpart som överstiger 20 % av företagets för kollektiva investeringar bruttotillgångar, ska närmare uppgifter om sådana säkerhetsarrangemang lämnas.

Punkt 2.5

Om ett företag för kollektiva investeringar gör investeringar motsvarande mer än 40 % av dess bruttotillgångar i ett annat företag för kollektiva investeringar, ska en av följande typer av information lämnas:

 1. Information om varje underliggande företag för kollektiva investeringar som om det vore en emittent som omfattas av de minimikrav för information som beskrivs i denna bilaga.

 2. I de fall de värdepapper som emitterats av ett underliggande företag för kollektiva investeringar redan har tagits upp till handel på en reglerad marknad, likvärdig tredjelandsmarknad eller tillväxtmarknad för små och medelstora företag, eller förpliktelserna är garanterade av en enhet som har tagits upp till handel på en reglerad marknad, likvärdig marknad eller tillväxtmarknad för små och medelstora företag, namn, adress, registreringsland, arten av verksamhet och namnet på den marknad där dess värdepapper har tagits upp till handel.

Om företaget för kollektiva investeringar på ett rimligt sätt kan visa för den behöriga myndigheten att det inte kan få tillgång till en del eller någon del av den information som krävs enligt led a, ska företaget lämna all information som det kan få tillgång till, som det känner till och/eller som det kan utröna av information som offentliggjorts av den underliggande emittenten/det underliggande företaget för kollektiva investeringar/den underliggande motparten, så att kraven enligt led a uppfylls i den utsträckning det är praktiskt görligt. I detta fall ska prospektet innehålla ett uttalande på en framträdande plats om att företaget för kollektiva investeringar inte har kunnat få tillgång till vissa angivna uppgifter som i annat fall måste tas med i prospektet, vilket innebär en reducerad informationsnivå när det gäller den angivna underliggande emittenten, det angivna underliggande företaget för kollektiva investeringar eller den angivna underliggande motparten.

Punkt 2.6

Fysiska råvaror
  Om ett företag för kollektiva investeringar gör direkta investeringar i fysiska råvaror, ska detta faktum anges liksom hur stor procentandel av bruttotillgångarna som investeras på detta sätt.

Punkt 2.7

Företag för kollektiva investeringar i fastigheter
  Om ett företag för kollektiva investeringar innehar fastigheter inom ramen för dess investeringsmål ska den procentandel av portföljen som ska investeras i fastigheter liksom eventuella väsentliga kostnader för förvärv och innehav av sådana fastigheter anges och en beskrivning av fastigheterna tas med. Dessutom ska en värderingsrapport avseende dessa fastigheter tas med.
  De informationskrav som anges i punkt 4.1 ska gälla för

 1. den enhet som tar fram värderingsrapporten, och

 2. alla andra enheter som är ansvariga för förvaltning av fastigheterna.

Punkt 2.8

Derivat, finansiella instrument, penningmarknadsinstrument och valutor
  Om ett företag för kollektiva investeringar gör investeringar i derivat, finansiella instrument, penningmarknadsinstrument eller valutor för andra ändamål än en effektiv portföljförvaltning, dvs. enbart i syfte att reducera, överföra eller undanröja investeringsrisken i de underliggande investeringar som görs av ett företag för kollektiva investeringar, inbegripet varje teknik eller instrument som används till skydd mot valuta- eller kreditrisker, ett uttalande om huruvida dessa investeringar görs för säkrings- eller investeringsändamål och en beskrivning av var och hur riskspridningen sker i fråga om dessa investeringar.

Punkt 2.9

Punkt 2.2 ska inte gälla investeringar i värdepapper som emitteras eller garanteras av regeringen, en statlig myndighet eller ett annat offentligt organ i en medlemsstat, dess regionala eller lokala myndigheter eller motsvarande i en OECD-medlemsstat.

Punkt 2.10

Punkt 2.2 a ska inte gälla ett företag för kollektiva investeringar vars investeringsmål är att utan väsentliga avvikelser följa ett brett baserat, erkänt offentliggjort index. Ett uttalande om var information om detta index kan erhållas ska tas med.

Avsnitt 3

Sökandens tjänsteleverantörer

Punkt 3.1

Det faktiska eller uppskattade maximala beloppet av alla väsentliga avgifter som företaget för kollektiva investeringar ska betala direkt eller indirekt för tjänster som tillhandahålls inom ramen för arrangemang som ingåtts senast på registreringdokumentets datum, och en beskrivning av hur dessa avgifter beräknas.

Punkt 3.2

En beskrivning av alla avgifter som företaget för kollektiva investeringar ska betala direkt eller indirekt, som inte kan kvantifieras i enlighet med punkt 3.1 och som är eller kan bli väsentliga.

Punkt 3.3

Om en tillhandahållare av tjänster för företaget för kollektiva investeringar får förmåner av något slag från tredje parter (utom företaget för kollektiva investeringar) av det skälet att den tillhandahåller tjänster för företaget för kollektiva investeringar, och dessa förmåner inte får tillfalla företaget för kollektiva investeringar, ange detta faktum, den tredje partens namn, om tillgängligt, och en beskrivning av arten av förmåner.

Punkt 3.4

Tjänstetillhandahållarnas identitet och en beskrivning av deras uppdrag och investerarens rättigheter.

Punkt 3.5

En beskrivning av alla väsentliga potentiella intressekonflikter som en tjänstetillhandahållare kan ha mellan sitt uppdrag för företaget för kollektiva investeringar och sina skyldigheter gentemot tredje parter och övriga intressen. En beskrivning av alla arrangemang som införts för att hantera sådana potentiella intressekonflikter.

Avsnitt 4

Investeringsförvaltare/investeringsrådgivare

Punkt 4.1

I fråga om investeringsförvaltare, den information som ska lämnas enligt punkterna 4.1–4.4 och, om den är väsentlig, punkt 5.3 i bilaga 1 samt en beskrivning av investeringsförvaltarens rättsliga status och erfarenhet.

Punkt 4.2

När det gäller enheter som ger investeringsråd beträffande företagets för kollektiva investeringar tillgångar, namnet på enheten och en kort beskrivning av denna.

Avsnitt 5

Förvaring

Punkt 5.1

En fullständig beskrivning av hur företagets för kollektiva investeringar tillgångar kommer att förvaras och av vem, samt eventuella förtroenderelationer eller liknande relationer mellan företaget för kollektiva investeringar och tredje parter när det gäller förvaring.
  Om ett förvaringsinstitut eller en förvaltare har utsetts, ska följande information anges:

 1. Sådan information som ska lämnas enligt punkterna 4.1–4.4 och, om den är väsentlig, punkt 5.3 i bilaga 1.

 2. En beskrivning av varje parts skyldigheter enligt förvaringsavtalet eller det liknande avtalet.

 3. Eventuella arrangemang för delegerad förvaring.

 4. Rättslig status för varje part och dess företrädare.

Punkt 5.2

Om en annan enhet än en sådan som avses i punkt 5.1 förvarar några av företagets för kollektiva investeringar tillgångar, en beskrivning av hur dessa tillgångar förvaras och ytterligare risker.

Avsnitt 6

Värdering

Punkt 6.1

En beskrivning av förfarandet för värdering och prissättningsmetoden vid värdering av tillgångar.

Punkt 6.2

Närmare uppgifter om alla omständigheter där värderingar kan avbrytas och hur ett sådant avbrytande kommer att meddelas eller göras tillgängligt för investerare.

Avsnitt 7

Korsvisa förpliktelser

Punkt 7.1

Om det rör sig om ett paraplyföretag för kollektiva investeringar, ett uttalande om eventuella korsvisa förpliktelser som kan uppkomma mellan slag av investeringar i andra företag för kollektiva investeringar och de åtgärder som vidtagits för att begränsa sådana förpliktelser.

Avsnitt 8

Finansiell information

Punkt 8.1

Om ett företag för kollektiva investeringar inte har inlett någon verksamhet och det sedan stiftande- eller etableringsdatumet inte har upprättats några årsbokslut per registreringsdokumentets datum, ange ett uttalande om detta.
  Om ett företag för kollektiva investeringar har inlett verksamhet, ska bestämmelserna i avsnitt 18 i bilaga 1 eller avsnitt 11 i bilaga 3 gälla i tillämplig utsträckning.

Punkt 8.2

En heltäckande och meningsfull analys av företagets för kollektiva investeringar portfölj. Om portföljen inte har varit föremål för revision ska detta tydligt anges.

Punkt 8.3

En upplysning om det senaste nettotillgångsvärdet i företaget för kollektiva investeringar eller det senaste marknadspriset för en andel i detta företag. Om nettotillgångsvärdet eller det senaste marknadspriset för en andel i detta företag inte har varit föremål för revision ska detta tydligt anges.

Förordning (EU) 2020/1273

Bilaga 5 Registreringsdokument för depåbevis som emitteras för aktier

Avsnitt 1

Information om emittenten av de underliggande aktierna

I fråga om depåbevis som emitteras för aktier ska information om emittenten av de underliggande aktierna lämnas i enlighet med bilaga 1 till denna förordning.
  I fråga om depåbevis som emitteras för aktier där villkoren i artikel 14.1 i förordning (EU) 2017/1129 är uppfyllda ska information om emittenten av de underliggande aktierna lämnas i enlighet med bilaga 3 till denna förordning.

Avsnitt 2

Information om emittenten av depåbevisen

Primäremission

Se­kun­där­emis­sio­ner

Punkt 2.1

Namn, säte, identifieringskod för juridiska personer (LEI) och administrativt huvudkontor, om detta inte är detsamma som företagets säte.

Punkt 2.2

Datum för stiftande och emittentens livslängd, om inte denna är obestämd.

Punkt 2.3

Den lagstiftning som gäller för emittentens verksamhet och den rättsliga form som företaget antagit enligt denna lagstiftning.

Bilaga 6 Registreringsdokument för icke-aktierelaterade värdepapper som erbjuds till icke-professionella investerare

Avsnitt 1

Ansvariga personer, information från tredje part, expertrapporter och godkännande av behörig myndighet

Punkt 1.1

Identifiera alla personer som ansvarar för den information eller delar av den information som ges i registreringsdokumentet samt, i det senare fallet, vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, ska deras namn och befattning anges; i fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.

Punkt 1.2

En förklaring av de som ansvarar för registreringsdokumentet att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i registreringsdokumentet med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats.
  I tillämpliga fall, en förklaring av de som ansvarar för vissa delar av registreringsdokumentet att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i de delar av registreringsdokumentet som de ansvarar för med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats från dessa delar av dokumentet.

Punkt 1.3

Om ett uttalande eller en rapport som tillskrivs en person som expert tas med i registreringsdokumentet, ange följande uppgifter för den personen:

 1. Namn.

 2. Kontorsadress.

 3. Kvalifikationer.

 4. Eventuellt väsentligt intresse i emittenten.

Om uttalandet eller rapporten har tagits fram på emittentens begäran, ange att ett sådant uttalande eller en sådan rapport har tagits med i registreringsdokumentet med godkännande av den person som har gått med på att innehållet i den delen av registreringsdokumentet används för prospektändamål.

Punkt 1.4

Om information har anskaffats från en tredje part, lämna en bekräftelse på att denna information har återgetts korrekt och att såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Identifiera även informationskällan eller informationskällorna.

Punkt 1.5

Ett uttalande om att

 1. [registreringsdokumentet/prospektet] har godkänts av [behörig myndighets namn], som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129,

 2. [behörig myndighets namn] godkänner detta [registreringsdokument/prospekt] enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129,

 3. detta godkännande inte bör betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta [registreringsdokument/prospekt].

Avsnitt 2

Revisorer som utför den lagstadgade revisionen

Punkt 2.1

Namn på och adress till emittentens revisorer för den period som täcks av den historiska finansiella informationen (samt uppgifter om deras medlemskap i ett branschorgan).

Punkt 2.2

Om revisorer har avgått, entledigats eller inte har utnämnts på nytt under den period som täcks av den historiska finansiella informationen, ange närmare uppgifter om dessa är av betydelse.

Avsnitt 3

Riskfaktorer

Punkt 3.1

En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för emittenten och som kan inverka på dennes förmåga att fullgöra sina skyldigheter inom ramen för värdepapperen, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.
  För varje kategori ange först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, med beaktande av de negativa effekterna för emittenten och risken för att de förverkligas. Riskfaktorerna ska bekräftas av innehållet i registreringsdokumentet.

Avsnitt 4

Information om emittenten

Punkt 4.1

Emittentens historik och utveckling

Punkt 4.1.1

Emittentens registrerade firma och kommersiella beteckning

Punkt 4.1.2

Platsen för emittentens registrering och dennes registreringsnummer och identifieringskod för juridiska personer (LEI).

Punkt 4.1.3

Datum för stiftande och emittentens livslängd, om inte denna är obestämd.

Punkt 4.1.4

Emittentens hemvist och rättsliga form, den lagstiftning enligt vilken emittenten driver verksamhet, emittentens registreringsland, adress och telefonnummer för dess säte (eller plats för huvudsakliga verksamhet, om annan än dess säte) och emittentens webbplats, om sådan finns, med ett uttalande om att informationen på webbplatsen inte ingår i prospektet såvida denna information inte införlivas i prospektet genom hänvisningar.

Punkt 4.1.5

Närmare uppgifter om nyligen inträffade händelser som är specifika för emittenten och som i väsentlig utsträckning är relevanta för bedömningen av emittentens solvens.

Punkt 4.1.6

Kreditbetyg som tilldelats en emittent på dennes begäran eller med dennes medverkan i ratingprocessen. En kort redogörelse för kreditbetygens innebörd om en sådan tidigare har offentliggjorts av kreditvärderingsinstitutet.

Punkt 4.1.7

Information om väsentliga förändringar av emittentens låne- och finansieringsstruktur sedan det senaste räkenskapsåret.

Punkt 4.1.8

En beskrivning av hur emittentens verksamheter planeras bli finansierade.

Avsnitt 5

Företagets verksamhet

Punkt 5.1

Huvudverksamheter

Punkt 5.1.1

En beskrivning av emittentens huvudverksamheter, inbegripet

 1. de viktigaste kategorierna av sålda produkter och/eller tillhandahållna tjänster,

 2. upplysningar om betydande nya produkter och/eller verksamheter,

 3. de huvudsakliga marknader där emittenten är verksam.

Punkt 5.2

Om emittenten lämnat uppgifter om sitt konkurrensläge ska grunden för dessa anges.

Avsnitt 6

Organisationsstruktur

Punkt 6.1

Om emittenten tillhör en koncern, ge en kort beskrivning av koncernen och av emittentens ställning inom denna. Beskrivningen kan ske i form av eller åtföljas av ett organisationsdiagram, om detta klargör strukturen.

Punkt 6.2

Om emittenten är beroende av andra företag inom koncernen måste detta anges klart, tillsammans med en beskrivning av beroendeförhållandet.

Avsnitt 7

Information om trender

Punkt 7.1

En beskrivning av

 1. eventuella väsentliga negativa förändringar som har ägt rum i emittentens framtidsutsikter sedan det senaste offentliggjorda reviderade årsbokslutet,

 2. alla betydande förändringar av koncernens finansiella resultat under perioden från utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken finansiell information har offentliggjorts till registreringsdokumentets datum.

Om ingetdera av det ovanstående är tillämpligt ska emittenten göra ett uttalande om att inga sådana förändringar ägt rum.

Punkt 7.2

Information om alla kända trender, osäkerheter, krav, åtaganden eller händelser som med rimlig sannolikhet kommer att få en väsentlig inverkan på emittentens utsikter för åtminstone innevarande räkenskapsår.

Avsnitt 8

Resultatprognoser eller förväntade resultat

Punkt 8.1

Om emittenten på frivillig basis tar med en resultatprognos eller ett förväntat resultat (som ännu inte har realiserats och som fortfarande gäller) i registreringsdokumentet ska denna prognos eller detta förväntade resultat innehålla den information som anges i punkterna 8.2 och 8.3. Om en resultatprognos eller ett förväntat resultat har offentliggjorts och ännu inte realiserats men däremot har förlorat sin giltighet, ange detta samt en förklaring till varför denna prognos eller detta förväntade resultat har förlorat sin giltighet. En sådan ogiltig resultatprognos eller ett sådant ogiltigt förväntat resultat omfattas inte av kraven i punkterna 8.2 och 8.3.

Punkt 8.2

Om emittenten väljer att ta med en ny resultatprognos eller ett nytt förväntat resultat, eller tar med en tidigare offentliggjord resultatprognos eller ett tidigare offentliggjort förväntat resultat enligt punkt 8.1, ska denna resultatprognos eller detta förväntade resultat anges i tydliga och entydiga ordalag och innehålla en beskrivning av de centrala antaganden som ligger till grund för emittentens resultatprognos eller förväntade resultat.
  Resultatprognosen eller det förväntade resultatet ska iaktta följande principer:

 1. Det måste finnas en tydlig åtskillnad mellan antaganden om de faktorer som medlemmarna i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan kan påverka och antagandena om de faktorer som ligger helt utanför deras kontroll.

 2. Antagandena måste vara rimliga, lätta att förstå för investerarna, specifika och exakta och får inte avse den generella riktigheten hos de uppskattningar som ligger till grund för prognosen.

 3. I fråga om en prognos ska antagandena uppmärksamma investerarna på osäkra faktorer som i väsentlig utsträckning skulle kunna ändra prognosens utfall.

Punkt 8.3

Prospektet ska innehålla ett uttalande om att resultatprognosen eller det förväntade resultatet har sammanställts och utarbetats på en grundval som är både

 1. jämförbar med den historiska finansiella informationen, och

 2. förenlig med emittentens redovisningsprinciper.

Avsnitt 9

Förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan

Punkt 9.1

Namn på och kontorsadress och befattning för nedanstående personer hos emittenten, med uppgift om deras viktigaste sysselsättningar utanför emittentens verksamhet, om dessa är betydande i förhållande till emittenten:

 1. Medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

 2. Komplementärer i kommanditaktiebolag.

Punkt 9.2

Intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
  Om det föreligger potentiella intressekonflikter mellan de skyldigheter som personer som avses i punkt 9.1 har gentemot emittenten och dessa personers privata intressen och/eller andra uppdrag, ska detta anges tydligt. Om det inte föreligger några sådana intressekonflikter ska detta faktum anges.

Avsnitt 10

Större aktieägare

Punkt 10.1

Såvitt emittenten vet, ange huruvida denne ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt och av vem, samt arten av sådan kontroll och de åtgärder som införts för att säkerställa att sådan kontroll inte missbrukas.

Punkt 10.2

En beskrivning av eventuella arrangemang som enligt emittentens kännedom kan leda till att kontrollen över emittenten ändras vid ett senare datum.

Avsnitt 11

Finansiell information om emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt resultat

Punkt 11.1

Historisk finansiell information

Punkt 11.1.1

För de två senaste räkenskapsåren (eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet om denna period är kortare än två år) ska det lämnas reviderad historisk finansiell information, samt en revisionsberättelse för varje år.

Punkt 11.1.2

Ändring av räkenskapsår
  Om emittenten har ändrat räkenskapsår under den period för vilken historisk finansiell information krävs, ska den reviderade historiska finansiella informationen täcka minst 24 månader eller hela den period under vilken emittenten bedrivit verksamhet, beroende på vilken period som är kortast.

Punkt 11.1.3

Redovisningsstandarder
  Den finansiella informationen måste utarbetas i enlighet med de IFRS- standarder som godkänts i unionen på grundval av förordning (EG) nr 1606/2002.
  Om förordning (EG) nr 1606/2002 inte är tillämplig ska den finansiella informationen utarbetas i enlighet med

 1. en medlemsstats nationella redovisningsstandarder, när det gäller emittenter från EES, i enlighet med direktiv 2013/34/EU,

 2. ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med förordning (EG) nr 1606/2002, när det gäller emittenter i tredjeland. Om dessa nationella redovisningsstandarder i tredjeland inte är likvärdiga med förordning (EG) nr 1606/2002, ska årsbokslutet omarbetas i enlighet med den förordningen.

Punkt 11.1.4

Ändring av regelverk för redovisningen
  Den senaste reviderade historiska finansiella information som innehåller jämförbara uppgifter för det föregående året måste presenteras och utarbetas i en form som är förenlig med det regelverk för redovisningsstandarder som kommer att tillämpas i emittentens kommande offentliggjorda årsbokslut.
  Ändringar inom det redovisningsregelverk som gäller för en emittent innebär inte att ett reviderat årsbokslut måste omarbetas. Om emittenten emellertid avser att tillämpa ett nytt regelverk för redovisningsstandarder i nästa offentliggjorda årsbokslut måste uppgifterna i det senaste årsbokslutet utarbetas och revideras i linje med det nya regelverket.

Punkt 11.1.5

Om den reviderade finansiella informationen utarbetas i enlighet med nationella redovisningsstandarder ska den finansiella information som krävs enligt denna punkt minst omfatta följande:

 1. En balansräkning.

 2. En resultaträkning.

 3. En kassaflödesanalys.

 4. Redovisningsprinciper och upplysningar i noter.

Punkt 11.1.6

Koncernredovisning
  Om emittenten utarbetar både ett företagsspecifikt årsbokslut och koncernredovisning ska åtminstone koncernredovisningen tas med i registreringsdokumentet.

Punkt 11.1.7

Åldern på den finansiella informationen
  Balansdagen för det senaste år för vilket det föreligger ett reviderat årsbokslut får inte infalla tidigare än 18 månader före registreringsdokumentets datum.

Punkt 11.2

Delårsrapportering och annan finansiell information

Punkt 11.2.1

Om emittenten har offentliggjort kvartals- eller halvårsrapporter sedan datumet för dennes senaste reviderade årsbokslut, ska dessa tas med i registreringsdokumentet. Om kvartals- eller halvårsrapporterna har granskats översiktligt eller reviderats, ska revisionsberättelsen eller granskningsrapporten också tas med. Om kvartals- eller halvårsrapporterna inte har reviderats eller granskats översiktligt ska detta anges.
  Om registreringsdokumentet är daterat mer än nio månader efter datumet för det senaste reviderade årsbokslutet, ska det innehålla delårsrapportering, som kan vara oreviderad (i vilket fall detta måste anges) och ska täcka åtminstone räkenskapsårets sex första månader.
  Delårsrapportering utarbetad i enlighet med antingen direktiv 2013/34/EU eller förordning (EG) nr 1606/2002, beroende på vilken akt som är tillämplig.
  I fråga om emittenter som inte omfattas av direktiv 2013/34/EU eller förordning (EG) nr 1606/2002 ska delårsrapporterna innehålla jämförelserapporter för samma period i det föregående räkenskapsåret, med undantag för att kravet på jämförande balansräkningsinformation kan uppfyllas genom att man lägger fram balansräkningen från utgången av året.

Punkt 11.3

Revision av den historiska årliga finansiella informationen

Punkt 11.3.1

Den historiska årliga finansiella informationen måste vara föremål för en självständig revision. Revisionsberättelsen ska utarbetas i enlighet med direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014.
  Om direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014 inte är tillämpliga, måste det föreligga en revision eller en rapport om huruvida den historiska finansiella informationen ger en sann och rättvisande bild för registreringsdokumentets ändamål i enlighet med tillämpliga revisionsstandarder i en medlemsstat eller likvärdiga standarder.

Punkt 11.3.1a

Om revisionsberättelser angående den historiska finansiella informationen har underkänts av lagstadgade revisorer eller om de innehåller anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse, ska skälen till detta anges och dessa anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse återges i sin helhet.

Punkt 11.3.2

Upplysning om annan information i registreringsdokumentet som har blivit föremål för revision av revisorer.

Punkt 11.3.3

Om finansiell information i registreringsdokumentet inte har hämtats från emittentens reviderade årsbokslut, ange källan till denna information och att den inte har varit föremål för revision.

Punkt 11.4

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Punkt 11.4.1

Information om myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt emittentens kännedom riskerar att bli inledda) under en period som täcker åtminstone de tolv föregående månaderna, vilka kan få eller under den senaste tiden har haft betydande effekter på emittenten och/eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet, eller uppgift om att några sådana förfaranden inte föreligger.

Punkt 11.5

Betydande förändring av emittentens finansiella ställning

Punkt 11.5.1

En beskrivning av alla betydande förändringar av koncernens finansiella ställning som har inträffat sedan utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken antingen reviderad finansiell information eller en delårsrapport har offentliggjorts, eller uppgift om att inga förändringar har skett.

Avsnitt 12

Ytterligare information

Punkt 12.1

Aktiekapital
  Volymen av emitterat aktiekapital, antalet och slag av aktier det består av med närmare uppgifter om deras huvuddrag, den del av det emitterade aktiekapitalet som ännu inte betalats med upplysning om antalet eller det totala nominella värdet och typen av aktier som ännu inte betalats till fullo, i tillämpliga fall med uppdelning efter den omfattning i vilken aktierna har betalats.

Punkt 12.2

Stiftelseurkund och bolagsordning
  Uppgift om register och registreringsnummer, i tillämpliga fall, samt en beskrivning av emittentens verksamhet och syfte och var de anges i stiftelseurkunden eller bolagsordningen.

Avsnitt 13

Väsentliga kontrakt

Punkt 13.1

En kort sammanfattning av samtliga väsentliga kontrakt som inte ingåtts inom ramen för emittentens normala verksamhet och som skulle kunna medföra att en medlem av koncernen har en skyldighet eller rättighet som är väsentlig för emittentens förmåga att fullgöra sina skyldigheter gentemot värdepappersinnehavare i fråga om de värdepapper som emitteras.

Avsnitt 14

Tillgängliga dokument

Punkt 14.1

Ett uttalande om att tillgång ges till följande dokument, i tillämpliga fall och för den tid som registreringsdokumentet gäller:

 1. Emittentens uppdaterade stiftelseurkund och bolagsordning.

 2. Alla rapporter, brev och andra dokument, värderingar och uttalanden som på emittentens begäran utarbetats av en expert och som till någon del ingår i eller som det hänvisas till i registreringsdokumentet.

En uppgift om den webbplats där dokumenten kan nås.

Förordning (EU) 2020/1273

Bilaga 7 Registreringsdokument för icke-aktierelaterade värdepapper som erbjuds till investerare i grossistledet

Avsnitt 1

Ansvariga personer, information från tredje part, expertrapporter och godkännande av behörig myndighet

Punkt 1.1

Identifiera alla personer som ansvarar för den information eller delar av den information som ges i registreringsdokumentet samt, i det senare fallet, vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, ska deras namn och befattning anges; i fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.

Punkt 1.2

En förklaring av de som ansvarar för registreringsdokumentet att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i registreringsdokumentet med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats.
  I tillämpliga fall, en förklaring av de som ansvarar för vissa delar av registreringsdokumentet att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i de delar av registreringsdokumentet som de ansvarar för med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats från dessa delar av dokumentet.

Punkt 1.3

Om ett uttalande eller en rapport som tillskrivs en person som expert tas med i registreringsdokumentet, ange följande information om den personen:

 1. Namn.

 2. Kontorsadress.

 3. Kvalifikationer.

 4. Eventuellt väsentligt intresse i emittenten.

Om uttalandet eller rapporten har tagits fram på emittentens begäran, ange att ett sådant uttalande eller en sådan rapport har tagits med i registreringsdokumentet med godkännande av den person som har gått med på att innehållet i den delen av registreringsdokumentet används för prospektändamål.

Punkt 1.4

Om information har anskaffats från en tredje part, lämna en bekräftelse på att denna information har återgetts korrekt och att såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Identifiera även informationskällan eller informationskällorna.

Punkt 1.5

Ett uttalande om att

 1. [registreringsdokumentet/prospektet] har godkänts av [behörig myndighets namn], som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129,

 2. [behörig myndighets namn] godkänner detta [registreringsdokument/prospekt] enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129,

 3. detta godkännande inte bör betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta [registreringsdokument/prospekt].

Avsnitt 2

Revisorer som utför den lagstadgade revisionen

Punkt 2.1

Namn på och adress till emittentens revisorer för den period som täcks av den historiska finansiella informationen (samt uppgifter om deras medlemskap i ett branschorgan).

Punkt 2.2

Om revisorer har avgått, entledigats eller inte har utnämnts på nytt under den period som täcks av den historiska finansiella informationen, ange närmare uppgifter om dessa är av betydelse.

Avsnitt 3

Riskfaktorer

Punkt 3.1

En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för emittenten och som kan inverka på dennes förmåga att fullgöra sina skyldigheter inom ramen för värdepapperen, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.
  För varje kategori ange först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, med beaktande av de negativa effekterna för emittenten och risken för att de förverkligas. Riskfaktorerna ska bekräftas av innehållet i registreringsdokumentet.

Avsnitt 4

Information om emittenten

Punkt 4.1

Emittentens historik och utveckling

Punkt 4.1.1

Emittentens registrerade firma och kommersiella beteckning

Punkt 4.1.2

Platsen för emittentens registrering och dennes registreringsnummer och identifieringskod för juridiska personer (LEI).

Punkt 4.1.3

Datum för stiftande och emittentens livslängd, om inte denna är obestämd.

Punkt 4.1.4

Emittentens hemvist och rättsliga form, den lagstiftning enligt vilken emittenten driver verksamhet, emittentens registreringsland, adress och telefonnummer för dess säte (eller plats för huvudsakliga verksamhet, om annan än dess säte) och emittentens webbplats, om sådan finns, med ett uttalande om att informationen på webbplatsen inte ingår i prospektet såvida denna information inte införlivas i prospektet genom hänvisningar.

Punkt 4.1.5

Nyligen inträffade händelser som är specifika för emittenten och som i väsentlig utsträckning är relevanta för bedömningen av emittentens solvens.

Punkt 4.1.6

Kreditbetyg som tilldelats emittenten på dennes begäran eller med dennes medverkan i ratingprocessen.

Avsnitt 5

Företagets verksamhet

Punkt 5.1

Huvudverksamheter

Punkt 5.1.1

En kort beskrivning av emittentens huvudverksamheter med uppgift om de viktigaste kategorierna av sålda produkter och/eller tillhandahållna tjänster.

Punkt 5.1.2

Om emittenten lämnat uppgifter om sitt konkurrensläge ska grunden för dessa anges.

Avsnitt 6

Organisationsstruktur

Punkt 6.1

Om emittenten tillhör en koncern, ge en kort beskrivning av koncernen och av emittentens ställning inom denna. Beskrivningen kan ske i form av eller åtföljas av ett organisationsdiagram, om detta klargör strukturen.

Punkt 6.2

Om emittenten är beroende av andra företag inom koncernen måste detta anges klart, tillsammans med en beskrivning av beroendeförhållandet.

Avsnitt 7

Information om trender

Punkt 7.1

En beskrivning av

 1. eventuella väsentliga negativa förändringar som har ägt rum i emittentens framtidsutsikter sedan det senaste offentliggjorda reviderade årsbokslutet, och

 2. alla betydande förändringar av koncernens finansiella resultat under perioden från utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken finansiell information har offentliggjorts till registreringsdokumentets datum.

Om ingetdera av det ovanstående är tillämpligt ska emittenten göra ett uttalande om att inga sådana förändringar ägt rum.

Avsnitt 8

Resultatprognoser eller förväntade resultat

Punkt 8.1

Om emittenten på frivillig basis tar med en resultatprognos eller ett förväntat resultat, ska denna resultatprognos eller detta förväntade resultat anges i tydliga och entydiga ordalag och innehålla en beskrivning av de centrala antaganden som ligger till grund för emittentens resultatprognos eller förväntade resultat.
  Resultatprognosen eller det förväntade resultatet ska iaktta följande principer:

 1. Det måste finnas en tydlig åtskillnad mellan antaganden om de faktorer som medlemmarna i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan kan påverka och antagandena om de faktorer som ligger helt utanför deras kontroll.

 2. Antagandena måste vara rimliga, lätta att förstå för investerarna, specifika och exakta och får inte avse den generella riktigheten hos de uppskattningar som ligger till grund för prognosen.

 3. I fråga om en prognos ska antagandena uppmärksamma investerarna på osäkra faktorer som i väsentlig utsträckning skulle kunna ändra prognosens utfall.

Punkt 8.2

Prospektet ska innehålla ett uttalande om att resultatprognosen eller det förväntade resultatet har sammanställts och utarbetats på en grundval som är både

 1. jämförbar med den historiska finansiella informationen, och

 2. förenlig med emittentens redovisningsprinciper.

Avsnitt 9

Förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan

Punkt 9.1

Namn på och kontorsadress och befattning för nedanstående personer hos emittenten, med uppgift om deras viktigaste sysselsättningar utanför emittentens verksamhet, om dessa är betydande i förhållande till emittenten:

 1. Medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

 2. Komplementärer i kommanditaktiebolag.

Punkt 9.2

Intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
  Om det föreligger potentiella intressekonflikter mellan de skyldigheter som personer som avses i punkt 9.1 har gentemot emittenten och dessa personers privata intressen och/eller andra uppdrag, ska detta anges tydligt. Om det inte föreligger några sådana intressekonflikter ska detta faktum anges.

Avsnitt 10

Större aktieägare

Punkt 10.1

Såvitt emittenten vet, ange huruvida denne ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt och av vem, samt arten av sådan kontroll och de åtgärder som införts för att säkerställa att sådan kontroll inte missbrukas.

Punkt 10.2

En beskrivning av eventuella arrangemang som enligt emittentens kännedom kan leda till att kontrollen över emittenten ändras vid ett senare datum.

Avsnitt 11

Finansiell information om emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt resultat

Punkt 11.1

Historisk finansiell information

Punkt 11.1.1

För de två senaste räkenskapsåren (minst 24 månader) eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet om denna period är kortare än två år, ska det lämnas historisk finansiell information samt en revisionsberättelse för varje år.

Punkt 11.1.2

Ändring av räkenskapsår
  Om emittenten har ändrat räkenskapsår under den period för vilken historisk finansiell information krävs, ska den reviderade historiska finansiella informationen täcka minst 24 månader eller hela den period under vilken emittenten bedrivit verksamhet, beroende på vilken period som är kortast.

Punkt 11.1.3

Redovisningsstandarder
  Den finansiella informationen måste utarbetas i enlighet med de IFRS- standarder som godkänts i unionen på grundval av förordning (EG) nr 1606/2002.
  Om förordning (EG) nr 1606/2002 inte är tillämplig ska årsbokslutet utarbetas i enlighet med

 1. en medlemsstats nationella redovisningsstandarder, när det gäller emittenter från EES, i enlighet med direktiv 2013/34/EU,

 2. ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med förordning (EG) nr 1606/2002, när det gäller emittenter i tredjeland.

I annat fall ska registreringsdokumentet innehålla följande information:

 1. Uppgift på framträdande plats om att den finansiella informationen i registreringsdokumentet inte har utarbetats i enlighet med de IFRS-standarder som godkänts i unionen på grundval av förordning (EG) nr 1606/2002 och att det kan finnas väsentliga skillnader gentemot den finansiella information som hade presenterats om förordning (EG) nr 1606/2002 hade tillämpats på den historiska finansiella informationen.

 2. Omedelbart efter den historiska finansiella informationen, en beskrivning av skillnaderna mellan förordning (EG) nr 1606/2002 som den antagits av unionen och de redovisningsprinciper som emittenten tillämpat vid utarbetandet av sina årsbokslut.

Punkt 11.1.4

Om den reviderade finansiella informationen utarbetas i enlighet med nationella redovisningsstandarder måste den finansiella informationen innehålla åtminstone följande:

 1. En balansräkning.

 2. En resultaträkning.

 3. Redovisningsprinciper och upplysningar i noter.

Punkt 11.1.5

Koncernredovisning
  Om emittenten utarbetar både ett företagsspecifikt årsbokslut och koncernredovisning ska åtminstone koncernredovisningen tas med i registreringsdokumentet.

Punkt 11.1.6

Åldern på den finansiella informationen
  Balansdagen för det senaste år för vilket det föreligger reviderad finansiell information får inte infalla tidigare än 18 månader före registreringsdokumentets datum.

Punkt 11.2

Revision av den historiska finansiella informationen

Punkt 11.2.1

Den historiska årliga finansiella informationen måste vara föremål för en självständig revision. Revisionsberättelsen ska utarbetas i enlighet med direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014.
  Om direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014 inte är tillämpliga, måste det föreligga en revision eller en rapport om huruvida den historiska finansiella informationen ger en sann och rättvisande bild för registreringsdokumentets ändamål i enlighet med tillämpliga revisionsstandarder i en medlemsstat eller likvärdiga standarder. I annat fall ska registreringsdokumentet innehålla följande information:

 1. Ett uttalande på en framträdande plats om vilka revisionsstandarder som har tillämpats.

 2. En förklaring till eventuella betydande avvikelser från internationella revisionsstandarder.

Punkt 11.2.1a

Om revisionsberättelser angående den historiska finansiella informationen har underkänts av lagstadgade revisorer eller om de innehåller anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse, ska skälen till detta anges och dessa anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse återges i sin helhet.

Punkt 11.2.2

Upplysning om annan information i registreringsdokumentet som har blivit föremål för revision av revisorer.

Punkt 11.2.3

Om finansiell information i registreringsdokumentet inte har hämtats från emittentens reviderade årsbokslut, ange källan till denna information och att den inte har varit föremål för revision.

Punkt 11.3

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Punkt 11.3.1

Information om myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt emittentens kännedom riskerar att bli inledda) under en period som täcker åtminstone de tolv föregående månaderna, vilka kan få eller under den senaste tiden har haft betydande effekter på emittenten och/eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet, eller uppgift om att några sådana förfaranden inte föreligger.

Punkt 11.4

Betydande förändring av emittentens finansiella ställning

Punkt 11.4.1

En beskrivning av alla betydande förändringar av koncernens finansiella ställning som har inträffat sedan utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken antingen reviderad finansiell information eller en delårsrapport har offentliggjorts, eller uppgift om att inga förändringar har skett.

Avsnitt 12

Väsentliga kontrakt

Punkt 12.1

En kort sammanfattning av samtliga väsentliga kontrakt som inte ingåtts inom ramen för emittentens normala verksamhet och som skulle kunna medföra att en medlem av koncernen har en skyldighet eller rättighet som är väsentlig för emittentens förmåga att fullgöra sina skyldigheter gentemot värdepappersinnehavare i fråga om de värdepapper som emitteras.

Avsnitt 13

Tillgängliga dokument

Punkt 13.1

Ett uttalande om att tillgång ges till följande dokument, i tillämpliga fall och för den tid som registreringsdokumentet gäller:

 1. Emittentens uppdaterade stiftelseurkund och bolagsordning.

 2. Alla rapporter, brev och andra dokument, värderingar och uttalanden som på emittentens begäran utarbetats av en expert och som till någon del ingår i eller som det hänvisas till i registreringsdokumentet.

En uppgift om den webbplats där dokumenten kan nås.

Förordning (EU) 2020/1273

Bilaga 8 Registreringsdokument för sekundäremissioner av icke-aktierelaterade värdepapper

Avsnitt 1

Ansvariga personer, information från tredje part, expertrapporter och godkännande av behörig myndighet

Punkt 1.1

Identifiera alla personer som ansvarar för den information eller delar av den information som ges i registreringsdokumentet samt, i det senare fallet, vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, ska deras namn och befattning anges; i fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.

Punkt 1.2

En förklaring av de som ansvarar för registreringsdokumentet att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i registreringsdokumentet med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats.
  I tillämpliga fall, en förklaring av de som ansvarar för vissa delar av registreringsdokumentet att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i de delar av registreringsdokumentet som de ansvarar för med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats från dessa delar av dokumentet.

Punkt 1.3

Om ett uttalande eller en rapport som tillskrivs en person som expert tas med i registreringsdokumentet, ange följande uppgifter för den personen:

 1. Namn.

 2. Kontorsadress.

 3. Kvalifikationer.

 4. Eventuellt väsentligt intresse i emittenten.

Om uttalandet eller rapporten har tagits fram på emittentens begäran, ange att ett sådant uttalande eller en sådan rapport har tagits med i registreringsdokumentet med godkännande av den person som har gått med på att innehållet i den delen av registreringsdokumentet används för prospektändamål.

Punkt 1.4

Om information har anskaffats från en tredje part, lämna en bekräftelse på att denna information har återgetts korrekt och att såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Identifiera även informationskällan eller informationskällorna.

Punkt 1.5

Ett uttalande om att

 1. [registreringsdokumentet/prospektet] har godkänts av [behörig myndighets namn], som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129,

 2. [behörig myndighets namn] godkänner detta [registreringsdokument/prospekt] enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129,

 3. detta godkännande inte ska betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta [registreringsdokument/prospekt],

 4. [registreringsdokumentet/prospektet] har upprättats som en del av ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2017/1129.

Avsnitt 2

Revisorer som utför den lagstadgade revisionen

Punkt 2.1

Namn på emittentens revisorer för den period som täcks av den historiska finansiella informationen (samt uppgifter om deras medlemskap i ett branschorgan).

Avsnitt 3

Riskfaktorer

Punkt 3.1

En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för emittenten och som kan inverka på dennes förmåga att fullgöra sina skyldigheter inom ramen för värdepapperen, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.
  För varje kategori ange först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, med beaktande av de negativa effekterna för emittenten och risken för att de förverkligas. Riskfaktorerna ska bekräftas av innehållet i registreringsdokumentet.

Avsnitt 4

Information om emittenten

Punkt 4.1

Emittentens registrerade firma och kommersiella beteckning.

Punkt 4.2

Emittentens hemvist, rättsliga form och identifieringskod för juridiska personer (LEI), den lagstiftning enligt vilken emittenten driver verksamhet, emittentens registreringsland, adress och telefonnummer för emittentens säte (eller plats för huvudsaklig verksamhet, om annan än dess säte) och emittentens webbplats, om sådan finns, med ett uttalande om att informationen på webbplatsen inte ingår i prospektet såvida denna information inte införlivas i prospektet genom hänvisningar.

Avsnitt 5

Företagets verksamhet

Punkt 5.1

En kort beskrivning av emittentens huvudverksamheter med uppgift om de viktigaste kategorierna av sålda produkter och/eller tillhandahållna tjänster.

Avsnitt 6

Information om trender

Punkt 6.1

En beskrivning av

 1. eventuella väsentliga negativa förändringar som har ägt rum i emittentens framtidsutsikter sedan det senaste offentliggjorda reviderade årsbokslutet,

 2. alla betydande förändringar av koncernens finansiella resultat under perioden från utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken finansiell information har offentliggjorts till registreringsdokumentets datum.

Om varken led a eller b är tillämpligt ska emittenten göra ett uttalande om att inga sådana förändringar ägt rum.

Punkt 6.2 (bara för icke- professionella investerare)

Information om alla kända trender, osäkerheter, krav, åtaganden eller händelser som med rimlig sannolikhet kommer att få en väsentlig inverkan på emittentens utsikter för åtminstone innevarande räkenskapsår.

Avsnitt 7

Resultatprognoser eller förväntade resultat

Punkt 7.1

Om emittenten på frivillig basis tar med en resultatprognos eller ett förväntat resultat (som ännu inte har realiserats och som fortfarande gäller) i registreringsdokumentet ska denna prognos eller detta förväntade resultat innehålla den information som anges i punkterna 7.2 och 7.3. Om en resultatprognos eller ett förväntat resultat har offentliggjorts och ännu inte realiserats men däremot har förlorat sin giltighet, ange detta samt en förklaring till varför denna prognos eller detta förväntade resultat har förlorat sin giltighet. En sådan ogiltig resultatprognos eller ett sådant ogiltigt förväntat resultat omfattas inte av kraven i punkterna 7.2–7.3.
  Emittenten avgör själv huruvida en resultatprognos eller ett förväntat resultat ska tas med. Om en resultatprognos eller ett förväntat resultat tas med ska registreringsdokumentet innehålla den information som anges i punkterna 7.2 och 7.3.

Punkt 7.2

Om emittenten väljer att ta med en ny resultatprognos eller ett nytt förväntat resultat, eller tar med en tidigare offentliggjord resultatprognos eller ett tidigare offentliggjort förväntat resultat enligt punkt 7.1, ska denna resultatprognos eller detta förväntade resultat anges i tydliga och entydiga ordalag och innehålla en beskrivning av de centrala antaganden som ligger till grund för emittentens resultatprognos eller förväntade resultat.
  Resultatprognosen eller det förväntade resultatet ska iaktta följande principer:

 1. Det måste finnas en tydlig åtskillnad mellan antaganden om de faktorer som medlemmarna i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan kan påverka och antagandena om de faktorer som ligger helt utanför deras kontroll.

 2. Antagandena måste vara rimliga, lätta att förstå för investerarna, specifika och exakta och får inte avse den generella riktigheten hos de uppskattningar som ligger till grund för prognosen.

 3. I fråga om en prognos ska antagandena uppmärksamma investerarna på osäkra faktorer som i väsentlig utsträckning skulle kunna ändra prognosens utfall.

Punkt 7.3

Prospektet ska innehålla ett uttalande om att resultatprognosen eller det förväntade resultatet har sammanställts och utarbetats på en grundval som är både

 1. jämförbar med den historiska finansiella informationen, och

 2. förenlig med emittentens redovisningsprinciper.

Avsnitt 8

Medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt övriga personer i företagsledningen

Punkt 8.1

Namn på och kontorsadress och befattning för nedanstående personer hos emittenten, med uppgift om deras viktigaste sysselsättningar utanför emittentens verksamhet, om dessa är betydande i förhållande till emittenten:

 1. Medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

 2. Komplementärer i kommanditaktiebolag.

Punkt 8.2

Om det föreligger en potentiell intressekonflikt mellan de uppgifter som en person som avses i punkt 8.1 utför för emittentens räkning och denna persons privata intressen eller andra uppdrag, ska detta anges tydligt. Om det inte föreligger några sådana intressekonflikter ska detta faktum anges.

Avsnitt 9

Större aktieägare

Punkt 9.1

Såvitt emittenten vet, ange huruvida denne ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt och av vem, samt arten av sådan kontroll och de åtgärder som införts för att säkerställa att sådan kontroll inte missbrukas.

Punkt 9.2

En beskrivning av eventuella arrangemang som enligt emittentens kännedom kan leda till att kontrollen över emittenten ändras vid ett senare datum.

Avsnitt 10

Finansiell information om emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt resultat

Punkt 10.1

Årsbokslut
  Årsbokslut (inbegripet halvårsrapporter) måste offentliggöras för en period som täcker de tolv månader som föregår godkännandet av prospektet.
  Om både årsbokslut och halvårsrapporter har offentliggjorts behöver endast årsbokslutet lämnas om dess datum infaller efter halvårsrapportens datum.

Punkt 10.2

Revision av den årliga finansiella informationen

Punkt 10.2.1

Revisionsberättelse
  Årsboksluten måste vara föremål för en självständig revision. Revisionsberättelsen ska utarbetas i enlighet med direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014.
  Om direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014 inte är tillämpliga, måste det föreligga en revision eller en rapport om huruvida årsbokslutet ger en sann och rättvisande bild för registreringsdokumentets ändamål i enlighet med tillämpliga revisionsstandarder i en medlemsstat eller likvärdiga standarder. I annat fall ska registreringsdokumentet innehålla följande information:

 1. Ett uttalande på en framträdande plats om vilka revisionsstandarder som har tillämpats.

 2. En förklaring till eventuella betydande avvikelser från internationella revisionsstandarder.

Punkt 10.2.1a

Om revisionsberättelser angående årsbokslutet har underkänts av lagstadgade revisorer eller om de innehåller anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse, ska skälen till detta anges och dessa anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse återges i sin helhet.

Punkt 10.2.2

Upplysning om annan information i registreringsdokumentet som har blivit föremål för revision av revisorer.

Punkt 10.2.3

Om finansiell information i registreringsdokumentet inte har hämtats från emittentens reviderade årsbokslut ska källan till denna information och vilken information som inte har varit föremål för revision anges.

Punkt 10.3

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
  Information om myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt emittentens kännedom riskerar att bli inledda) under en period som täcker åtminstone de tolv föregående månaderna, vilka kan få eller under den senaste tiden har haft betydande effekter på emittenten och/eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet, eller uppgift om att några sådana förfaranden inte föreligger.

Punkt 10.4

Betydande förändring av emittentens finansiella ställning
  En beskrivning av alla betydande förändringar av koncernens finansiella ställning som har inträffat sedan utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken antingen ett reviderat årsbokslut eller en delårsrapport har offentliggjorts, eller uppgift om att inga förändringar har skett.

Avsnitt 11

Lagstadgade offentliggöranden

Punkt 11.1

En sammanfattning av den information som offentliggjorts enligt förordning (EU) nr 596/2014 under de tolv senaste månaderna och som är relevant per prospektets datum. Denna sammanfattning ska presenteras i en koncis och lättbegriplig form som gör den lätt att analysera och får inte utgöra en upprepning av information som redan offentliggjorts enligt förordning (EU) nr 596/2014.
  Sammanfattningen ska vara uppdelad på ett begränsat antal kategorier beroende på ämne.

Avsnitt 12

Väsentliga kontrakt

Punkt 12.1

En kort sammanfattning av samtliga väsentliga kontrakt som inte ingåtts inom ramen för emittentens normala verksamhet och som skulle kunna medföra att en medlem av koncernen har en skyldighet eller rättighet som är väsentlig för emittentens förmåga att fullgöra sina skyldigheter gentemot värdepappersinnehavare i fråga om de värdepapper som emitteras.

Avsnitt 13

Tillgängliga dokument

Punkt 13.1

Ett uttalande om att tillgång ges till följande dokument, i tillämpliga fall och för den tid som registreringsdokumentet gäller:

 1. Emittentens uppdaterade stiftelseurkund och bolagsordning.

 2. Alla rapporter, brev och andra dokument, värderingar och uttalanden som på emittentens begäran utarbetats av en expert och som till någon del ingår i eller som det hänvisas till i registreringsdokumentet.

En uppgift om den webbplats där dokumenten kan nås.

Förordning (EU) 2020/1273

Bilaga 9 Registreringsdokument för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet

Avsnitt 1

Ansvariga personer, information från tredje part, expertrapporter och godkännande av behörig myndighet

Punkt 1.1

Identifiera alla personer som ansvarar för den information eller delar av den information som ges i registreringsdokumentet samt, i det senare fallet, vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, ska deras namn och befattning anges; i fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.

Punkt 1.2

En förklaring av de som ansvarar för registreringsdokumentet att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i registreringsdokumentet med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats.
  I tillämpliga fall, en förklaring av de som ansvarar för vissa delar av registreringsdokumentet att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i de delar av registreringsdokumentet som de ansvarar för med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats från dessa delar av dokumentet.

Punkt 1.3

Om ett uttalande eller en rapport som tillskrivs en person som expert tas med i registreringsdokumentet, ange följande uppgifter för den personen:

 1. Namn.

 2. Kontorsadress.

 3. Kvalifikationer.

 4. Eventuellt väsentligt intresse i emittenten.

Om uttalandet eller rapporten har tagits fram på emittentens begäran, ange att ett sådant uttalande eller en sådan rapport har tagits med i registreringsdokumentet med godkännande av den person som har gått med på att innehållet i den delen av registreringsdokumentet används för prospektändamål.

Punkt 1.4

Om information har anskaffats från en tredje part, lämna en bekräftelse på att denna information har återgetts korrekt och att såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Emittenten ska också identifiera källan/källorna till informationen.

Punkt 1.5

Ett uttalande om att

 1. [registreringsdokumentet/prospektet] har godkänts av [behörig myndighets namn], som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129,

 2. [behörig myndighets namn] godkänner detta [registreringsdokument/prospekt] enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129,

 3. detta godkännande inte bör betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta [registreringsdokument/prospekt].

Avsnitt 2

Revisorer som utför den lagstadgade revisionen

Punkt 2.1

Namn på och adress till emittentens revisorer för den period som täcks av den historiska finansiella informationen (samt uppgifter om deras medlemskap i ett branschorgan).

Avsnitt 3

Riskfaktorer

Punkt 3.1

En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för emittenten, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.
  För varje kategori ange först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, med beaktande av de negativa effekterna för emittenten och risken för att de förverkligas. Riskfaktorerna ska bekräftas av innehållet i registreringsdokumentet.

Avsnitt 4

Information om emittenten

Punkt 4.1

Ett uttalande om huruvida emittenten etablerats som ett specialföretag eller en enhet vars syfte är att emittera värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet.

Punkt 4.2

Emittentens registrerade firma, kommersiella beteckning och identifieringskod för juridiska personer (LEI).

Punkt 4.3

Platsen för emittentens registrering och dennes registreringsnummer.

Punkt 4.4

Datum för stiftande och emittentens livslängd, om inte denna är obestämd.

Punkt 4.5

Emittentens hemvist och rättsliga form, den lagstiftning enligt vilken emittenten driver verksamhet, emittentens registreringsland, adress och telefonnummer för dess säte (eller plats för huvudsakliga verksamhet, om annan än dess säte) och emittentens webbplats, om sådan finns, eller webbplatsen för en tredje part eller garant, med ett uttalande om att informationen på webbplatsen inte ingår i prospektet såvida denna information inte införlivas i prospektet genom hänvisningar.

Punkt 4.6

Uppgift om volymen av emittentens auktoriserade och emitterade aktiekapital och en eventuellt överenskommen ökning av aktiekapitalet, samt antal och slag av värdepapper som aktiekapitalet består av.

Avsnitt 5

Företagets verksamhet

Punkt 5.1

En kort beskrivning av emittentens huvudverksamheter.

Avsnitt 6

Förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan

Punkt 6.1

Namn på och kontorsadress och befattning för nedanstående personer hos emittenten, med uppgift om deras viktigaste sysselsättningar utanför emittentens verksamhet, om dessa är betydande i förhållande till emittenten:

 1. Medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

 2. Komplementärer i kommanditaktiebolag.

Avsnitt 7

Större aktieägare

Punkt 7.1

Såvitt emittenten vet, ange huruvida denne ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt och av vem, samt arten av sådan kontroll och de åtgärder som införts för att säkerställa att sådan kontroll inte missbrukas.

Avsnitt 8

Finansiell information om emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning samt resultat

Punkt 8.1

Om en emittent inte har inlett någon verksamhet sedan stiftande- eller etableringsdatumet och inga årsbokslut har upprättats per registreringsdokumentets datum, ange ett uttalande om detta i registreringsdokumentet.

Punkt 8.2

Historisk finansiell information
  Om en emittent sedan stiftande- eller etableringsdatumet har inlett verksamhet och årsbokslut har upprättats, ska registreringsdokumentet innehålla reviderad historisk finansiell information som täcker de två senaste räkenskapsåren (minst 24 månader eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet om denna period är kortare än två år), samt en revisionsberättelse för varje år.

Punkt 8.2.1

Ändring av räkenskapsår
  Om emittenten har ändrat räkenskapsår under den period för vilken historisk finansiell information krävs, ska den historiska finansiella informationen täcka minst 24 månader eller hela den period under vilken emittenten bedrivit verksamhet, beroende på vilken period som är kortast.

Punkt 8.2.2

Redovisningsstandarder
  Den finansiella informationen måste utarbetas i enlighet med de IFRS- standarder som godkänts i unionen på grundval av förordning (EG) nr 1606/2002.
  Om förordning (EG) nr 1606/2002 inte är tillämplig ska årsboksluten utarbetas i enlighet med

 1. en medlemsstats nationella redovisningsstandarder, när det gäller emittenter från EES, i enlighet med direktiv 2013/34/EU,

 2. ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med förordning (EG) nr 1606/2002, när det gäller emittenter i tredjeland. Om dessa nationella redovisningsstandarder i tredjeland inte är likvärdiga med förordning (EG) nr 1606/2002, ska årsbokslutet omarbetas i enlighet med den förordningen.

Punkt 8.2.3

Ändring av regelverk för redovisningen
  Det senaste årets historiska finansiella information som innehåller jämförbara uppgifter för det föregående året måste presenteras och utarbetas i en form som är förenlig med det regelverk för redovisningsstandarder som kommer att tillämpas i emittentens kommande offentliggjorda årsbokslut, med hänsyn till de redovisningsstandarder och redovisningsprinciper och den lagstiftning som är tillämplig på detta årsbokslut.
  Ändringar inom det redovisningsregelverk som gäller för en emittent innebär inte att ett reviderat årsbokslut måste omarbetas. Om emittenten emellertid avser att tillämpa ett nytt regelverk för redovisningsstandarder i nästa offentliggjorda årsbokslut måste åtminstone en uppsättning av fullständiga finansiella rapporter (enligt definitionen i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter), inbegripet jämförande information, presenteras i en form som är förenlig med det regelverk som kommer att tillämpas i emittentens kommande offentliggjorda årsbokslut, med hänsyn till de redovisningsstandarder och redovisningsprinciper och den lagstiftning som är tillämplig på detta årsbokslut.

Punkt 8.2.4

Om den reviderade finansiella informationen utarbetas i enlighet med nationella redovisningsstandarder ska den finansiella information som krävs enligt denna punkt minst omfatta följande:

 1. En balansräkning.

 2. En resultaträkning.

 3. Redovisningsprinciper och upplysningar i noter.

Punkt 8.2.a

Denna punkt (8.2.a, 8.2.a.1, 8.2.a.2 och 8.2.a.3) får bara tillämpas i fråga om emissioner av värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet och med ett nominellt värde per enhet på minst 100.000 EUR eller som endast ska handlas på en reglerad marknad och/eller ett särskilt segment därav, till vilken eller vilket endast kvalificerade investerare kan få tillträde för att handla med sådana värdepapper.
  Historisk finansiell information
  Om en emittent sedan stiftande- eller etableringsdatumet har inlett verksamhet och årsbokslut har upprättats, ska registreringsdokumentet innehålla historisk finansiell information som täcker de två senaste räkenskapsåren (minst 24 månader eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet om denna period är kortare än två år), samt en revisionsberättelse för varje år.

Punkt 8.2.a.1

Redovisningsstandarder
  Den finansiella informationen måste utarbetas i enlighet med de IFRS- standarder som antagits av unionen på grundval av förordning (EG) nr 1606/2002.
  Om förordning (EG) nr 1606/2002 inte är tillämplig ska årsboksluten utarbetas i enlighet med

 1. en medlemsstats nationella redovisningsstandarder, när det gäller emittenter från EES, i enlighet med direktiv 2013/34/EU,

 2. ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med förordning (EG) nr 1606/2002, när det gäller emittenter i tredjeland.

I annat fall ska registreringsdokumentet innehålla följande information:

 1. Ett uttalande på en framträdande plats om att den finansiella informationen i registreringsdokumentet inte har utarbetats i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 som den antagits av unionen och att det kan finnas väsentliga skillnader gentemot den finansiella information som hade presenterats om förordning (EG) nr 1606/2002 hade tillämpats på den historiska finansiella informationen.

 2. Omedelbart efter den historiska finansiella informationen, en beskrivning av skillnaderna mellan förordning (EG) nr 1606/2002 som den antagits av unionen och de redovisningsprinciper som emittenten tillämpat vid utarbetandet av sina årsbokslut.

Punkt 8.2.a.2

Om den reviderade finansiella informationen utarbetas i enlighet med nationella redovisningsstandarder måste den innehålla åtminstone följande:

 1. En balansräkning.

 2. En resultaträkning.

 3. Redovisningsprinciper och upplysningar i noter.

Punkt 8.2.a.3

Revisionsberättelse
  Den historiska årliga finansiella informationen måste vara föremål för en självständig revision. Revisionsberättelsen ska utarbetas i enlighet med direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014.
  Om direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014 inte är tillämpliga, måste det föreligga en revision eller en rapport om huruvida den historiska finansiella informationen ger en sann och rättvisande bild för registreringsdokumentets ändamål i enlighet med tillämpliga revisionsstandarder i en medlemsstat eller likvärdiga standarder. I annat fall ska registreringsdokumentet innehålla följande information:

 1. Ett uttalande på en framträdande plats om vilka revisionsstandarder som har tillämpats.

 2. En förklaring till eventuella betydande avvikelser från internationella revisionsstandarder.

Punkt 8.2.a.4

Ett uttalande om att den finansiella informationen har blivit föremål för revision. Om revisionsberättelser angående den historiska finansiella informationen har underkänts av lagstadgade revisorer eller om de innehåller anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse, ska skälen till detta anges och dessa anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse återges i sin helhet.

Punkt 8.3

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
  Information om myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt företagets kännedom riskerar att bli inledda) under en period som täcker åtminstone de tolv föregående månaderna, vilka kan få eller under den senaste tiden har haft betydande effekter på emittenten och/eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet, eller uppgift om att några sådana förfaranden inte föreligger.

Punkt 8.4

Väsentlig negativ förändring av emittentens finansiella ställning
  Om en emittent har utarbetat årsbokslut, ett uttalande om att det inte har skett någon väsentlig negativ förändring av emittentens finansiella ställning eller framtidsutsikter sedan det senaste offentliggjorda reviderade årsbokslutet. Om en väsentlig negativ förändring har ägt rum måste detta anges i registreringsdokumentet.

Avsnitt 9

Tillgängliga dokument

Punkt 9.1

Ett uttalande om att tillgång ges till följande dokument, i tillämpliga fall och för den tid som registreringsdokumentet gäller:

 1. Emittentens stiftelseurkund och uppdaterade bolagsordning.

 2. Alla rapporter, brev och andra dokument, all historisk finansiell information och alla värderingar och uttalanden som på emittentens begäran utarbetats av en expert och som till någon del ingår i eller som det hänvisas till i registreringsdokumentet.

En uppgift om den webbplats där dokumenten kan nås.

Förordning (EU) 2020/1273

Bilaga 10 Registreringsdokument för icke-aktierelaterade värdepapper som emitteras av tredjeländer och deras regionala och lokala myndigheter

Avsnitt 1

Ansvariga personer, information från tredje part, expertrapporter och godkännande av behörig myndighet

Punkt 1.1

Identifiera alla personer som ansvarar för den information eller delar av den information som ges i registreringsdokumentet samt, i det senare fallet, vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, ska deras namn och befattning anges; i fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.

Punkt 1.2

En förklaring av de som ansvarar för registreringsdokumentet att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i registreringsdokumentet med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats.
  I tillämpliga fall, en förklaring av de som ansvarar för vissa delar av registreringsdokumentet att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i de delar av registreringsdokumentet som de ansvarar för med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats från dessa delar av dokumentet.

Punkt 1.3

Om ett uttalande eller en rapport som tillskrivs en person som expert tas med i registreringsdokumentet, ange följande uppgifter för den personen:

 1. Personens namn.

 2. Kontorsadress.

 3. Kvalifikationer.

 4. Eventuellt väsentligt intresse i emittenten.

Om uttalandet eller rapporten har tagits fram på emittentens begäran, ange att ett sådant uttalande eller en sådan rapport har tagits med i registreringsdokumentet med godkännande av den person som har gått med på att innehållet i den delen av registreringsdokumentet används för prospektändamål.
  Såvitt emittenten vet, ange information om alla intressen hos experten som kan påverka dennes oberoende vid utarbetandet av rapporten.

Punkt 1.4

Ett uttalande om att

 1. [registreringsdokumentet/prospektet] har godkänts av [behörig myndighets namn], som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129,

 2. [behörig myndighets namn] godkänner detta [registreringsdokument/prospekt] enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129,

 3. detta godkännande inte bör betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta [registreringsdokument/prospekt].

Avsnitt 2

Riskfaktorer

Punkt 2.1

En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för emittenten, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.
  För varje kategori ange först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, med beaktande av de negativa effekterna för emittenten och risken för att de förverkligas.
  Riskfaktorerna ska bekräftas av innehållet i registreringsdokumentet.

Avsnitt 3

Information om emittenten

Punkt 3.1

Emittentens historik och utveckling
  Emittentens officiella namn och en kort beskrivning av emittentens ställning inom den nationella offentliga förvaltningen.

Punkt 3.2

Emittentens hemvist eller geografiska placering och rättsliga form, kontaktadress, telefonnummer och eventuella webbplats, med ett uttalande om att informationen på webbplatsen inte ingår i prospektet såvida denna information inte införlivas i prospektet genom hänvisningar.

Punkt 3.3

Händelser som nyligen har inträffat och som är relevanta för bedömningen av emittentens solvens.

Punkt 3.4

En beskrivning av emittentens ekonomi, inbegripet följande:

 1. Ekonomins struktur med närmare uppgifter om de viktigaste ekonomiska sektorerna.

 2. BNP fördelad på emittentens ekonomiska sektorer för de två föregående budgetåren.

Punkt 3.5

En allmän beskrivning av emittentens politiska system och offentliga förvaltning, däribland uppgifter om emittentens styrande organ.

Punkt 3.6

Kreditbetyg som tilldelats emittenten på dennes begäran eller med dennes medverkan i ratingprocessen.

Avsnitt 4

Offentliga finanser och handel

Punkt 4.1

Följande information för de två föregående budgetåren räknat från registreringsdokumentets datum:

 1. Skatte- och budgetsystemen.

 2. Den offentliga bruttoskulden, inklusive en översikt av skulden, löptidsstruktur för den utestående skulden (särskilt för skuld med en återstående löptid på mindre än ett år), återbetalningshistorik och de delar av skulden som är noterade i emittentens inhemska valuta respektive i utländsk valuta.

 3. Siffror för utrikeshandel och betalningsbalans.

 4. Utländska valutareserver, däribland eventuella belastningar på dessa reserver som forwardkontrakt eller derivat.

 5. Finansiell ställning och finansiella medel, däribland likvida medel tillgängliga i inhemsk valuta.

 6. Uppgifter om inkomster och utgifter.

En beskrivning av förfaranden för revision eller annan oberoende granskning av emittentens redovisning.

Avsnitt 5

Betydande förändringar

Punkt 5.1

Närmare uppgifter om alla betydande förändringar av den information som lämnats enligt punkt 4 vilka har inträffat sedan utgången av det senaste budgetåret, eller uppgift om att inga förändringar har skett.

Avsnitt 6

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Punkt 6.1

Information om myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt emittentens kännedom riskerar att bli inledda) under en period som täcker åtminstone de tolv föregående månaderna, vilka kan få eller under den senaste tiden har haft betydande effekter på emittentens finansiella ställning, eller uppgift om att några sådana förfaranden inte föreligger.

Punkt 6.2

Information om huruvida emittenten kan ha immunitet mot rättsliga förfaranden.

Avsnitt 7

Tillgängliga dokument

Punkt 7.1

Ett uttalande om att tillgång ges till följande dokument, i tillämpliga fall och för den tid som registreringsdokumentet gäller:

 1. Finansiell information och revisionsberättelser för emittenten som omfattar de två senaste budgetåren och budgeten för det innevarande budgetåret.

 2. Alla rapporter, brev och andra dokument, värderingar och uttalanden som på emittentens begäran utarbetats av en expert och som till någon del ingår i eller som det hänvisas till i registreringsdokumentet.

En uppgift om den webbplats där dokumenten kan nås.

Del B Värdepappersnoter

Bilaga 11 Värdepappersnoter för aktierelaterade värdepapper eller andelar emitterade av företag för kollektiva investeringar av sluten typ

Avsnitt 1

Ansvariga personer, information från tredje part, expertrapporter och godkännande av behörig myndighet

Punkt 1.1

Identifiera alla personer som ansvarar för den information eller delar av den information som ges i värdepappersnoten samt, i det senare fallet, vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, ska deras namn och befattning anges; i fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.

Punkt 1.2

En förklaring av de som ansvarar för värdepappersnoten att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i värdepappersnoten med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats.
  I tillämpliga fall, en förklaring av de som ansvarar för vissa delar av värdepappersnoten att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i de delar av värdepappersnoten som de ansvarar för med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats från dessa delar av dokumentet.

Punkt 1.3

Om ett uttalande eller en rapport som tillskrivs en person som expert tas med i värdepappersnoten, ange följande uppgifter för den personen:

 1. Namn.

 2. Kontorsadress.

 3. Kvalifikationer.

 4. Eventuellt väsentligt intresse i emittenten.

Om uttalandet eller rapporten har tagits fram på emittentens begäran, ange att ett sådant uttalande eller en sådan rapport har tagits med i värdepappersnoten med godkännande av den person som har gått med på att innehållet i den delen av värdepappersnoten används för prospektändamål.

Punkt 1.4

Om information har anskaffats från en tredje part, lämna en bekräftelse på att denna information har återgetts korrekt och att såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Identifiera även informationskällan eller informationskällorna.

Punkt 1.5

Ett uttalande om att

 1. [denna värdepappersnot/detta prospekt] har godkänts av [behörig myndighets namn], som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129,

 2. [behörig myndighets namn] godkänner [denna värdepappersnot/detta prospekt] enbart i så måtto att [den/det] uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129,

 3. detta godkännande inte bör betraktas som något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i [värdepappersnoten/prospektet],

 4. investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper.

Avsnitt 2

Riskfaktorer

Punkt 2.1

En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för de värdepapper som erbjuds och/eller tas upp till handel, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.
  För varje kategori ange först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, med beaktande av de negativa effekterna för emittenten och värdepapperen samt risken för att de förverkligas. Riskerna ska bekräftas av innehållet i värdepappersnoten.

Avsnitt 3

Väsentlig information

Punkt 3.1

Redogörelse för rörelsekapital
  Ett uttalande av emittenten om att rörelsekapitalet enligt dennes uppfattning är tillräckligt för dennes aktuella behov, eller i annat fall hur emittenten planerar att anskaffa det ytterligare rörelsekapital som behövs.

Punkt 3.2

Eget kapital och skuldsättning
  En redogörelse för eget kapital och skuldsättning (med åtskillnad mellan lån för vilka garanti ställts och lån för vilka garanti inte ställts och mellan lån med respektive utan säkerhet) per ett datum som infaller tidigast 90 dagar före dokumentdatumet. Med begreppet skuldsättning avses också indirekta skulder och eventualförpliktelser.
  Om emittentens situation avseende eget kapital och skuldsättning ändras väsentligt under denna 90-dagarsperiod ska ytterligare information lämnas i form av en beskrivning av dessa ändringar eller genom en uppdatering av siffrorna.

Punkt 3.3

Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är involverade i emissionen/erbjudandet
  En beskrivning av alla intressen, inklusive intressekonflikter som är väsentliga för emissionen/erbjudandet, med uppgift om involverade personer och intressenas art.

Punkt 3.4

Motiv för erbjudandet och användning av de medel som erbjudandet förväntas tillföra
  Motiv för erbjudandet och, i tillämpliga fall, det uppskattade nettobeloppet av tillförda medel, uppdelat på varje avsett huvudanvändningsområde och i den prioritetsordning som gäller för dessa användningsområden. Om emittenten vet att det förväntade beloppet av tillförda medel inte räcker till för att finansiera alla föreslagna användningsområden, ange det belopp av ytterligare medel som behövs och källorna till dessa medel. Närmare uppgifter måste även ges i fråga om användningen av tillförda medel, särskilt när de används för att förvärva tillgångar utanför den normala verksamheten, för att finansiera aviserade förvärv av andra företag eller för att lösa, reducera eller slutbetala skulder.

Avsnitt 4

Information om de värdepapper som erbjuds/tas upp till handel

Punkt 4.1

En beskrivning av typ och slag av värdepapper som erbjuds och/eller tas upp till handel, däribland det internationella standardnumret för värdepapper (ISIN).

Punkt 4.2

Den lagstiftning enligt vilken värdepapperen har skapats.

Punkt 4.3

En upplysning om huruvida värdepapperen är registrerade på person eller utställda på innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontobaserad form. I det senare fallet, namn på och adress till den enhet som har hand om registret.

Punkt 4.4

Valutan för värdepappersemissionen.

Punkt 4.5

En beskrivning av de rättigheter, inbegripet begränsningar av dessa, som är förenade med värdepapperen och förfarandet för att utöva dessa rättigheter:

 1. Rättigheter avseende utdelning:

  1. Fast(a) datum för när rätten till utdelning inträder.

  2. Tidsfrist efter vilken rätten till utdelning förfaller och vilken aktör som gynnas av detta förfall.

  3. Restriktioner för utdelning och förfaranden när innehavaren inte är bosatt/etablerad i landet.

  4. Utdelningssats eller metod för att beräkna utdelningen, utdelningsfrekvens samt huruvida utbetalningarna kan ackumuleras eller ej.

 2. Rösträtter.

 3. Förköpsrätter vid erbjudanden om teckning av värdepapper av samma slag.

 4. Rätt till andel av emittentens vinst.

 5. Rätt till andel av eventuella överskott vid likvidation.

 6. Bestämmelser om inlösen.

 7. Bestämmelser om konvertering.

Punkt 4.6

Vid nyemission, ange de resolutioner, bemyndiganden och godkännanden enligt vilka värdepapperen har skapats och/eller emitterats eller kommer att skapas och/eller emitteras.

Punkt 4.7

Vid nyemission, den planerade dagen för emission av värdepapperen.

Punkt 4.8

En beskrivning av eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen.

Punkt 4.9

Ett uttalande om huruvida det finns nationell lagstiftning om uppköp som gäller för emittenten och som kan hindra sådana uppköp.
  En kort beskrivning av aktieägarnas rättigheter och skyldigheter vid obligatoriska uppköpserbjudanden och/eller av eventuella regler om tvångsinlösen eller avyttringsrätt i fråga om värdepapperen.

Punkt 4.10

En upplysning om huruvida tredje parter har lämnat offentliga uppköpserbjudanden i fråga om emittentens egna kapital under det senaste eller innevarande räkenskapsåret. Ange pris- eller utbytesvillkor vid sådana erbjudanden samt vad resultatet blivit.

Punkt 4.11

Ett meddelande om att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och emittentens registreringsland kan inverka på inkomsterna från värdepapperen.
  Information om skattebehandlingen av värdepapperen, om särskilda skatteregler gäller för denna typ av investering.

Punkt 4.12

I tillämpliga fall, den potentiella effekten på investeringen vid en resolution enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU.

Punkt 4.13

Om annan än emittenten, namn på och kontaktuppgifter för erbjudaren av värdepapperen och/eller den person som ansöker om upptagande till handel, inbegripet identifieringskod för juridiska personer (LEI) om erbjudaren är en juridisk person.

Avsnitt 5

Villkor för erbjudandet av värdepapper till allmänheten

Punkt 5.1

Villkor, statistiska data om erbjudandet, förväntad tidsplan och hur man ansöker om att få delta i erbjudandet.

Punkt 5.1.1

Villkor som gäller för erbjudandet.

Punkt 5.1.2

Totalvolym för emissionen/erbjudandet, med åtskillnad mellan de värdepapper som erbjuds till försäljning och de som erbjuds för teckning; om volymen inte är fastställd, en upplysning om den maximala volym värdepapper som ska erbjudas (om tillgängligt) och en beskrivning av arrangemangen och tidsplanen för att offentliggöra den slutgiltiga volymen av erbjudandet.
  Om upplysning om den maximala volymen av värdepapper inte kan ges i prospektet, ange i prospektet att godkännandet av köpet eller teckningen av värdepapper får återkallas under minst två arbetsdagar efter det att den volym värdepapper som ska erbjudas till allmänheten har registrerats.

Punkt 5.1.3

Hur länge erbjudandet kommer att vara öppet, inbegripet eventuella ändringar, och beskrivning av ansökningsförfarandet.

Punkt 5.1.4

En upplysning om när och under vilka omständigheter erbjudandet kan dras tillbaka eller tillfälligt dras in, samt om det är möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att handeln med värdepapperen har inletts.

Punkt 5.1.5

En beskrivning av möjligheten att sätta ned det antal värdepapper som tecknats och hur överskjutande belopp som har betalats in av de sökande kommer att återbetalas.

Punkt 5.1.6

Närmare uppgifter om minsta och/eller högsta ansökningsvolym (antingen i antal värdepapper eller i totalt investerat belopp).

Punkt 5.1.7

Om investerare får återkalla sin teckning av värdepapper, en upplysning om inom vilken tid så måste ske.

Punkt 5.1.8

Metoder och tidsfrister för betalning och leverans av värdepapperen.

Punkt 5.1.9

En fullständig beskrivning av på vilket sätt och vilken dag resultaten av erbjudandet kommer att offentliggöras.

Punkt 5.1.10

Förfarandet vid utövande av förköpsrätt, teckningsrätters överlåtbarhet och behandlingen av ej utövade teckningsrätter.

Punkt 5.2

Plan för fördelning och tilldelning.

Punkt 5.2.1

Vilka olika kategorier av potentiella investerare som värdepapperen erbjuds till. Om erbjudandet görs samtidigt på marknaderna i två eller flera länder och om en tranch har reserverats eller kommer att reserveras för vissa av dessa, ange denna tranch.

Punkt 5.2.2

Såvitt emittenten känner till det, en upplysning om huruvida större aktieägare eller medlemmar i emittentens förvaltnings-, tillsyns- eller ledningsorgan avser att teckna sig för erbjudandet, eller huruvida någon person avser att teckna sig för mer än 5 % av erbjudandet.

Punkt 5.2.3

Information före tilldelningen:

 1. Uppgift om hur erbjudandets olika trancher är fördelade mellan bland annat institutionella investerare, icke-professionella investerare och anställda hos emittenten, samt eventuella övriga trancher.

 2. Villkor för när en återtagsmöjlighet (clawback) får användas, dess maximala volym samt eventuella minimiprocentsatser för enskilda trancher.

 3. Metod(er) för tilldelning vid överteckning av de trancher som är avsedda för icke-professionella investerare respektive för emittentens egna anställda.

 4. En beskrivning av eventuella i förväg bestämda företrädesrätter för vissa kategorier av investerare eller vissa intressegrupper (inklusive investeringsprogram riktade till vänner eller släktingar), den procentandel av erbjudandet som är avdelad för sådan företrädesrätt samt kriterierna för att räknas till en sådan kategori eller grupp.

 5. Uppgift om huruvida behandlingen av en teckningsanmälan eller ett anbud om att få teckna värdepapper i samband med tilldelningen kan variera med vilket företag som förmedlar eller inger anmälan/anbudet.

 6. En eventuell indikativ lägstanivå för en enskild tilldelning inom tranchen för icke-professionella investerare.

 7. Villkoren för när erbjudandet avslutas samt det tidigaste datum då detta kan ske.

 8. Uppgift om det är tillåtet att teckna sig för flera emissioner eller inte, och i de fall där detta inte är tillåtet, hur sådana fall ska behandlas.

Punkt 5.2.4

Förfarande för att meddela de sökande vilken volym som har tilldelats och huruvida handel får inledas före detta meddelande.

Punkt 5.3

Prissättning

Punkt 5.3.1

En upplysning om det pris till vilket värdepapperen kommer att erbjudas och det eventuella belopp av kostnader och skatter som kommer att debiteras den som tecknar eller köper värdepapperen.
  Om priset är okänt ange i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) 2017/1129 antingen

 1. det maximala priset, i den mån det är tillgängligt, eller

 2. de värderingsmetoder, värderingskriterier och/eller villkor enligt vilka det slutliga emissionsbeloppet har fastställts eller kommer att fastställas och en redogörelse för de värderingsmetoder som används.


 
Om en upplysning enligt led a eller b inte kan ges i värdepappersnoten, ange i noten att godkännandet av köpet eller teckningen av värdepapper får återkallas i upp till två arbetsdagar efter det att det slutliga emissionsbeloppet för de värdepapper som ska erbjudas till allmänheten har registrerats.

Punkt 5.3.2

Förfarande för att meddela det pris till vilket värdepapperen erbjuds.

Punkt 5.3.3

Om de befintliga aktieägarna i emittenten har förköpsrätt och denna rätt begränsas eller återkallas, en upplysning om grunden för emissionsbeloppet i de fall emissionen ska betalas med kontanter samt skälen till och vilka som drar nytta av en sådan begränsning eller ett sådant återkallande.

Punkt 5.3.4

Om det finns eller skulle kunna finnas en väsentlig skillnad mellan det emissionspris som erbjuds till allmänheten och den faktiska kontantkostnaden för medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet, övriga personer i företagsledningen eller dessa närstående personer för sådana värdepapper som dessa personer förvärvat under det senaste året, eller har rätt att förvärva, gör en jämförelse mellan det pris som anges i erbjudandet till allmänheten och det faktiska kontantbidraget från de personer som nämns.

Punkt 5.4

Placering och emissionsgarantier

Punkt 5.4.1

Namn på och adress till samordnarna av det globala erbjudandet och av enskilda delar av erbjudandet och, i den omfattning som emittenten eller erbjudaren känner till det, namn på och adress till de som placerar värdepapperen i de olika länder där erbjudandet görs.

Punkt 5.4.2

Namn på och adress till alla betalnings- och depåombud i varje land.

Punkt 5.4.3

Namn på och adress till de enheter som går med på att garantera emissionen på grundval av ett fast åtagande, och namn på och adress till de enheter som går med på att placera emissionen utan något fast åtagande eller enligt arrangemang för ”bästa möjliga utförande”. En upplysning om de väsentliga dragen i dessa avtal, inbegripet kvoter. Om hela emissionen inte garanteras, ange den del som inte täcks. En upplysning om det totala beloppet för garanti- och placeringsprovisioner.

Punkt 5.4.4

Uppgift om när garantiavtalet har ingåtts eller kommer att ingås.

Avsnitt 6

Villkor för upptagande till handel och handel

Punkt 6.1

En upplysning om huruvida de erbjudna värdepapperen är eller kommer att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel, med avsikt att de ska fördelas på en reglerad marknad, tredjelandsmarknad, tillväxtmarknad för små och medelstora företag eller en multilateral handelsplattform, och med uppgift om vilka marknader som avses. Detta måste anges utan att man ger intryck av att upptagandet till handel med säkerhet kommer att godkännas. Ange i känd utsträckning de tidigaste datum då värdepapperen kommer att tas upp till handel.

Punkt 6.2

Samtliga reglerade marknader, tredjelandsmarknader, tillväxtmarknader för små och medelstora företag eller multilaterala handelsplattformar på vilka, enligt vad emittenten känner till, värdepapper av samma slag som de värdepapper som ska erbjudas eller tas upp till handel redan har tagits upp till handel.

Punkt 6.3

Om samtidigt eller nästan samtidigt med ansökan om upptagande till handel med värdepapperen på en reglerad marknad värdepapper av samma slag tecknas eller placeras privat eller om värdepapper av andra slag skapas för placering hos allmänheten eller privat, ange närmare uppgifter om sådana transaktioners art och antalet av, särdragen hos och priset för de värdepapper som transaktionerna avser.

Punkt 6.4

Vid upptagande till handel på en reglerad marknad, närmare uppgifter om de enheter som har gjort ett fast åtagande att agera som mellanhänder vid sekundärhandel och tillhandahålla likviditet med hjälp av köp- och säljkurser samt en beskrivning av huvudvillkoren för deras åtagande.

Punkt 6.5

Närmare uppgifter om stabilisering i linje med punkterna 6.5.1–6.6 i samband med upptagande till handel på en reglerad marknad, tredjelandsmarknad, tillväxtmarknad för små och medelstora företag eller multilateral handelsplattform och när en emittent eller säljande aktieägare har beviljat en övertilldelningsoption eller det annars föreslås att prisstabiliseringsverksamheter kan påbörjas i samband med ett erbjudande:

Punkt 6.5.1

Det faktum att stabilisering kan genomföras, att det inte är säkert att den kommer att genomföras och att den kan upphöra vid vilken tidpunkt som helst.

Punkt 6.5.1.1

Det faktum att stabiliseringstransaktioner syftar till att stödja värdepapperens marknadspris under stabiliseringsperioden.

Punkt 6.5.2

Början och slutet av den period under vilken stabilisering kan förekomma.

Punkt 6.5.3

Namnet på den stabiliseringsansvarige för respektive relevant jurisdiktion, såvida detta är känt vid tidpunkten för offentliggörandet.

Punkt 6.5.4

Det faktum att stabiliseringstransaktioner kan medföra en högre marknadskurs än vad som annars hade gällt.

Punkt 6.5.5

Den plats där stabilisering kan genomföras, inklusive i relevanta fall handelsplatsens eller handelsplatsernas namn.

Punkt 6.6

Övertilldelning samt rätt att anskaffa och sälja värdepapper för att stabilisera marknadspriset:
  Vid upptagande till handel på en reglerad marknad, tillväxtmarknad för små och medelstora företag eller multilateral handelsplattform, ange följande information:

 1. Förekomsten av och storleken på en eventuell övertilldelningsfacilitet och/eller rätt att anskaffa och sälja värdepapper för att stabilisera marknadspriset.

 2. Den period under vilken denna övertilldelningsfacilitet och/eller rätt att anskaffa och sälja värdepapper för att stabilisera marknadspriset gäller.

 3. Villkor för användning av övertilldelningsfaciliteten eller utövande av rätten att anskaffa och sälja värdepapper för att stabiliseramarknadspriset.

Avsnitt 7

Säljande värdepappersinnehavare

Punkt 7.1

Namn på och kontorsadress till den person eller enhet som erbjuder sig att sälja värdepapperen, och arten av den ställning, befattning eller annat väsentligt förhållande som säljaren under de tre senaste åren har haft hos eller till emittenten eller någon av dennes föregångare eller något av dennes närstående företag.

Punkt 7.2

Antal och slag av värdepapper som erbjuds av var och en av de säljande värdepappersinnehavarna.

Punkt 7.3

Om en större aktieägare säljer värdepapperen, ange storleken på dennes aktieinnehav både före och omedelbart efter emissionen.

Punkt 7.4

I fråga om överenskommelser om att inte sälja värdepapper under en viss period, ange närmare uppgifter om följande:

 1. Berörda parter.

 2. Överenskommelsens innehåll och undantag från denna.

 3. Periodens längd.

Avsnitt 8

Kostnad för emissionen/erbjudandet

Punkt 8.1

Ange totala nettointäkter från och uppskattade totala kostnader för emissionen/erbjudandet.

Avsnitt 9

Utspädning

Punkt 9.1

Gör följande jämförelser:

 1. En jämförelse mellan befintliga aktieägares innehav av aktiekapital och rösträtter före och efter den kapitalökning som följer av erbjudandet till allmänheten, under ett antagande om att de befintliga aktieägarna inte tecknar sig för de nya aktierna.

 2. En jämförelse mellan nettotillgångsvärdet per aktie per dagen för den senaste balansräkningen före erbjudandet till allmänheten (säljerbjudande och/eller kapitalökning) och budpriset per aktie inom erbjudandet till allmänheten.

Punkt 9.2

Om de befintliga aktieägarna kommer att drabbas av utspädning oavsett om de tecknar sig för det som de har rätt till, till följd av att den berörda aktieemissionen till viss del är reserverad enbart för vissa investerare (exempelvis placering hos institutioner i kombination med ett erbjudande till aktieägarna), ska upplysningar om denna utspädning för de befintliga aktieägarna också lämnas på den grundvalen att de utnyttjar sina rättigheter (utöver situationen enligt punkt 9.1 att de inte gör detta).

Avsnitt 10

Ytterligare information

Punkt 10.1

Om rådgivare som är knutna till en emission omnämns i värdepappersnoten, ett uttalande om deras förhållande till emittenten i samband med denna rådgivning.

Punkt 10.2

Annan information i värdepappersnoten som har blivit föremål för revision eller granskats av lagstadgade revisorer och där revisorer har lagt fram en rapport. Återgivning av rapporten eller, med godkännande från den behöriga myndigheten, en sammanfattning av denna.

Bilaga 12 Värdepappersnoter för sekundäremissioner av aktierelaterade värdepapper eller andelar emitterade av företag för kollektiva investeringar av sluten typ

Avsnitt 1

Ansvariga personer, information från tredje part, expertrapporter och godkännande av behörig myndighet

Punkt 1.1

Identifiera alla personer som ansvarar för den information eller delar av den information som ges i värdepappersnoten samt, i det senare fallet, vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, ska deras namn och befattning anges; i fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.

Punkt 1.2

En förklaring av de som ansvarar för värdepappersnoten att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i värdepappersnoten med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats.
  I tillämpliga fall, en förklaring av de som ansvarar för vissa delar av värdepappersnoten att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i de delar av värdepappersnoten som de ansvarar för med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats från dessa delar av dokumentet.

Punkt 1.3

Om ett uttalande eller en rapport som tillskrivs en person som expert tas med i värdepappersnoten, ange följande uppgifter för den personen:

 1. Namn.

 2. Kontorsadress.

 3. Kvalifikationer.

 4. Eventuellt väsentligt intresse i emittenten.

Om uttalandet eller rapporten har tagits fram på emittentens begäran, ange att ett sådant uttalande eller en sådan rapport har tagits med i värdepappersnoten med godkännande av den person som har gått med på att innehållet i den delen av värdepappersnoten används för prospektändamål.

Punkt 1.4

Om information har anskaffats från en tredje part, lämna en bekräftelse på att denna information har återgetts korrekt och att såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Identifiera även informationskällan eller informationskällorna.

Punkt 1.5

Ett uttalande om att

 1. [denna värdepappersnot/detta prospekt] har godkänts av [behörig myndighets namn], som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129,

 2. [behörig myndighets namn] godkänner [denna värdepappersnot/detta prospekt] enbart i så måtto att [den/det] uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129,

 3. detta godkännande inte bör betraktas som något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i [värdepappersnoten/prospektet],

 4. investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper,

 5. [värdepappersnoten/prospektet] har upprättats som en del av ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2017/1129.

Avsnitt 2

Riskfaktorer

Punkt 2.1

En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för de värdepapper som erbjuds och/eller tas upp till handel, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.
  För varje kategori ange först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, med beaktande av de negativa effekterna för emittenten och värdepapperen samt risken för att de förverkligas. Riskerna ska bekräftas av innehållet i värdepappersnoten.

Avsnitt 3

Väsentlig information

Punkt 3.1

Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är involverade i emissionen/erbjudandet
  En beskrivning av alla intressen, inklusive intressekonflikter som är väsentliga för emissionen/erbjudandet, med uppgift om involverade personer och intressenas art.

Punkt 3.2

Motiv för erbjudandet och användning av de medel som erbjudandet förväntas tillföra
  Motiv för erbjudandet och, i tillämpliga fall, det uppskattade nettobeloppet av tillförda medel, uppdelat på varje avsett huvudanvändningsområde och i den prioritetsordning som gäller för dessa användningsområden. Om emittenten vet att det förväntade beloppet av tillförda medel inte räcker till för att finansiera alla föreslagna användningsområden, ange det belopp av ytterligare medel som behövs och källorna till dessa medel. Närmare uppgifter måste även ges i fråga om användningen av tillförda medel, särskilt när de används för att förvärva tillgångar utanför den normala verksamheten, för att finansiera aviserade förvärv av andra företag eller för att lösa, reducera eller slutbetala skulder.

Punkt 3.3

Redogörelse för rörelsekapital
  Ett uttalande av emittenten om att rörelsekapitalet enligt dennes uppfattning är tillräckligt för dennes aktuella behov, eller i annat fall hur emittenten planerar att anskaffa det ytterligare rörelsekapital som behövs.

Punkt 3.4

Eget kapital och skuldsättning
  En redogörelse för eget kapital och skuldsättning (med åtskillnad mellan lån för vilka garanti ställts och lån för vilka garanti inte ställts och mellan lån med respektive utan säkerhet) per ett datum som infaller tidigast 90 dagar före dokumentdatumet. Med begreppet skuldsättning avses också indirekta skulder och eventualförpliktelser.
  Om emittentens situation avseende eget kapital och skuldsättning ändras väsentligt under denna 90-dagarsperiod ska ytterligare information lämnas i form av en beskrivning av dessa ändringar eller genom en uppdatering av siffrorna.

Avsnitt 4

Information om de värdepapper som erbjuds/tas upp till handel

Punkt 4.1

En beskrivning av typ, slag och mängd av värdepapper som erbjuds och/eller tas upp till handel, däribland det internationella standardnumret för värdepapper (ISIN).

Punkt 4.2

Valutan för värdepappersemissionen.

Punkt 4.3

Vid nyemission, ange de resolutioner, bemyndiganden och godkännanden enligt vilka värdepapperen har skapats och/eller emitterats eller kommer att skapas och/eller emitteras.

Punkt 4.4

En beskrivning av eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen.

Punkt 4.5

Ett meddelande om att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och emittentens registreringsland kan inverka på inkomsterna från värdepapperen.
  Information om skattebehandlingen av värdepapperen, om särskilda skatteregler gäller för denna typ av investering.

Punkt 4.6

Om annan än emittenten, namn på och kontaktuppgifter för erbjudaren av värdepapperen och/eller den person som ansöker om upptagande till handel, inbegripet identifieringskod för juridiska personer (LEI) om erbjudaren är en juridisk person.

Punkt 4.7

En beskrivning av de rättigheter, inbegripet begränsningar av dessa, som är förenade med värdepapperen och förfarandet för att utöva dessa rättigheter:

 1. Rättigheter avseende utdelning:

  1. Fast(a) datum för när rätten till utdelning inträder.

  2. Tidsfrist efter vilken rätten till utdelning förfaller och vilken aktör som gynnas av detta förfall.

  3. Restriktioner för utdelning och förfaranden när innehavaren inte är bosatt/etablerad i landet.

  4. Utdelningssats eller metod för att beräkna utdelningen, utdelningsfrekvens samt huruvida utbetalningarna kan ackumuleras eller ej.

 2. Rösträtter.

 3. Förköpsrätter vid erbjudanden om teckning av värdepapper av samma slag.

 4. Rätt till andel av emittentens vinst.

 5. Rätt till andel av eventuella överskott vid likvidation.

 6. Bestämmelser om inlösen.

 7. Bestämmelser om konvertering.

Punkt 4.8

Ett uttalande om huruvida det finns nationell lagstiftning om uppköp som gäller för emittenten och som kan hindra sådana uppköp.

Punkt 4.9

En upplysning om huruvida tredje parter har lämnat offentliga uppköpserbjudanden i fråga om emittentens egna kapital under det senaste eller innevarande räkenskapsåret. Ange pris- eller utbytesvillkor vid sådana erbjudanden samt vad resultatet blivit.

Avsnitt 5

Villkor för erbjudandet

Punkt 5.1

Villkor, statistiska data om erbjudandet, förväntad tidsplan och hur man ansöker om att få delta i erbjudandet.

Punkt 5.1.1

Villkor som gäller för erbjudandet.

Punkt 5.1.2

Hur länge erbjudandet kommer att vara öppet, inbegripet eventuella ändringar, en beskrivning av ansökningsförfarandet och emissionsdatum för nya värdepapper.

Punkt 5.1.3

En beskrivning av möjligheten att sätta ned det antal värdepapper som tecknats och hur överskjutande belopp som har betalats in av de sökande kommer att återbetalas.

Punkt 5.1.4

Närmare uppgifter om minsta och/eller högsta ansökningsvolym (antingen i antal värdepapper eller i totalt investerat belopp).

Punkt 5.1.5

Metoder och tidsfrister för betalning och leverans av värdepapperen.

Punkt 5.1.6

En fullständig beskrivning av på vilket sätt och vilken dag resultaten av erbjudandet kommer att offentliggöras.

Punkt 5.1.7

Förfarandet vid utövande av förköpsrätt, teckningsrätters överlåtbarhet och behandlingen av ej utövade teckningsrätter.

Punkt 5.1.8

Totalvolym för emissionen/erbjudandet, med åtskillnad mellan de värdepapper som erbjuds till försäljning och de som erbjuds för teckning; om volymen inte är fastställd, en upplysning om den volym värdepapper som ska erbjudas (om tillgängligt) och en beskrivning av arrangemangen och tidsplanen för att offentliggöra den slutgiltiga volymen av erbjudandet.
  Om upplysning om den maximala volym av värdepapper som ska erbjudas inte kan ges i värdepappersnoten, ange i noten att godkännandet av köpet eller teckningen av värdepapper får återkallas i upp till två arbetsdagar efter det att den volym värdepapper som ska erbjudas till allmänheten har registrerats.

Punkt 5.1.9

En upplysning om när och under vilka omständigheter erbjudandet kan dras tillbaka eller tillfälligt dras in, samt om det är möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att handeln med värdepapperen har inletts.

Punkt 5.1.10

Om investerare får återkalla sin teckning av värdepapper, en upplysning om inom vilken tid så måste ske.

Punkt 5.2

Plan för fördelning och tilldelning

Punkt 5.2.1

Förfarande för att meddela de sökande vilken volym som har tilldelats och huruvida handel får inledas före detta meddelande.

Punkt 5.2.2

Såvitt emittenten känner till det, en upplysning om huruvida större aktieägare eller medlemmar i emittentens förvaltnings-, tillsyns- eller ledningsorgan avser att teckna sig för erbjudandet, eller huruvida någon person avser att teckna sig för mer än 5 % av erbjudandet.

Punkt 5.3

Prissättning

Punkt 5.3.1

En upplysning om det pris till vilket värdepapperen kommer att erbjudas och det eventuella belopp av kostnader och skatter som kommer att debiteras den som tecknar eller köper värdepapperen.
  Om priset är okänt ange i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) 2017/1129 antingen

 1. det maximala priset för värdepapperen, om tillgängligt, eller

 2. de värderingsmetoder, värderingskriterier och/eller villkor enligt vilka det slutliga emissionsbeloppet kommer att fastställas och en redogörelse för de värderingsmetoder som används.

Om en upplysning enligt led a eller b inte kan ges i värdepappersnoten, ange i noten att godkännandet av köpet eller teckningen av värdepapper får återkallas i upp till två arbetsdagar efter det att det slutliga emissionsbeloppet för de värdepapper som ska erbjudas till allmänheten har registrerats.

Punkt 5.3.2

Förfarande för att meddela det pris till vilket värdepapperen erbjuds.

Punkt 5.3.3

Om de befintliga aktieägarna i emittenten har förköpsrätt och denna rätt begränsas eller återkallas, en upplysning om grunden för emissionsbeloppet i de fall emissionen ska betalas med kontanter samt skälen till och vilka som drar nytta av en sådan begränsning eller ett sådant återkallande.

Punkt 5.4

Placering och emissionsgarantier

Punkt 5.4.1

Namn på och adress till samordnarna av det globala erbjudandet och av enskilda delar av erbjudandet och, i den omfattning som emittenten eller erbjudaren känner till det, namn på och adress till de som placerar värdepapperen i de olika länder där erbjudandet görs.

Punkt 5.4.2

Namn på och adress till alla betalnings- och depåombud i varje land.

Punkt 5.4.3

Namn på och adress till de enheter som går med på att garantera emissionen på grundval av ett fast åtagande, och namn på och adress till de enheter som går med på att placera emissionen utan något fast åtagande eller enligt arrangemang för ”bästa möjliga utförande”. En upplysning om de väsentliga dragen i dessa avtal, inbegripet kvoter. Om hela emissionen inte garanteras, ange den del som inte täcks. En upplysning om det totala beloppet för garanti- och placeringsprovisioner.

Punkt 5.4.4

Uppgift om när garantiavtalet har ingåtts eller kommer att ingås.

Avsnitt 6

Villkor för upptagande till handel och handel

Punkt 6.1

En upplysning om huruvida de erbjudna värdepapperen är eller kommer att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel, med avsikt att de ska fördelas på en reglerad marknad, annan likvärdig tredjelandsmarknad eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, och med uppgift om vilka marknader som avses. Detta måste anges utan att man ger intryck av att upptagandet till handel med säkerhet kommer att godkännas. Ange i känd utsträckning de tidigaste datum då värdepapperen kommer att tas upp till handel.

Punkt 6.2

Samtliga reglerade marknader, likvärdiga tredjelandsmarknader eller tillväxtmarknader för små och medelstora företag på vilka, enligt vad emittenten känner till, värdepapper av samma slag som de värdepapper som ska erbjudas eller tas upp till handel redan har tagits upp till handel.

Punkt 6.3

Om samtidigt eller nästan samtidigt med ansökan om upptagande till handel med värdepapperen på en reglerad marknad värdepapper av samma slag tecknas eller placeras privat eller om värdepapper av andra slag skapas för placering hos allmänheten eller privat, ange närmare uppgifter om sådana transaktioners art och antalet av, särdragen hos och priset för de värdepapper som transaktionerna avser.

Punkt 6.4

Närmare uppgifter om de enheter som har gjort ett fast åtagande att agera som mellanhänder vid sekundärhandel och tillhandahålla likviditet med hjälp av köp- och säljkurser samt en beskrivning av huvudvillkoren för deras åtagande.

Avsnitt 7

Säljande värdepappersinnehavare

Punkt 7.1

Överenskommelser om att inte sälja värdepapper under en viss period
  I fråga om överenskommelser om att inte sälja värdepapper under en viss period, ange närmare uppgifter om följande:

 1. Berörda parter.

 2. Överenskommelsens innehåll och undantag från denna.

 3. Periodens längd.

Avsnitt 8

Kostnad för emissionen/erbjudandet

Punkt 8.1

Ange totala nettointäkter från och uppskattade totala kostnader för emissionen/erbjudandet.

Avsnitt 9

Utspädning

Punkt 9.1

Gör följande jämförelser:

 1. En jämförelse mellan befintliga aktieägares innehav av aktiekapital och rösträtter före och efter den kapitalökning som följer av erbjudandet till allmänheten, under ett antagande om att de befintliga aktieägarna inte tecknar sig för de nya aktierna.

 2. En jämförelse mellan nettotillgångsvärdet per aktie per dagen för den senaste balansräkningen före erbjudandet till allmänheten (säljerbjudande och/eller kapitalökning) och budpriset per aktie inom erbjudandet till allmänheten.

Punkt 9.2

Om de befintliga aktieägarna kommer att drabbas av utspädning oavsett om de tecknar sig för det som de har rätt till, till följd av att den berörda aktieemissionen till viss del är reserverad enbart för vissa investerare (exempelvis placering hos institutioner i kombination med ett erbjudande till aktieägarna), ska upplysningar om denna utspädning för de befintliga aktieägarna också lämnas på den grundvalen att de utnyttjar sina rättigheter (utöver situationen där de inte gör detta).

Avsnitt 10

Ytterligare information

Punkt 10.1

Om rådgivare som är knutna till en emission omnämns i värdepappersnoten, ett uttalande om deras förhållande till emittenten i samband med denna rådgivning.

Punkt 10.2

Annan information i värdepappersnoten som har blivit föremål för revision eller granskats av lagstadgade revisorer och där revisorer har lagt fram en rapport. Återgivning av rapporten eller, med godkännande från den behöriga myndigheten, en sammanfattning av denna.

Bilaga 13 Värdepappersnoter för depåbevis som emitteras för aktier

Avsnitt 1

Väsentlig information

Primäremission

Se­kun­där­emis­sio­ner

Punkt 1.1

Redogörelse för rörelsekapital
  Ett uttalande av emittenten av de underliggande värdepapperen om att rörelsekapitalet enligt dennes uppfattning är tillräckligt för dennes aktuella behov, eller i annat fall hur emittenten planerar att anskaffa det ytterligare rörelsekapital som behövs.

Punkt 1.2

Eget kapital och skuldsättning
  En redogörelse för eget kapital och skuldsättning hos emittenten av de underliggande värdepapperen (med åtskillnad mellan skulder för vilka garanti ställts och skulder för vilka garanti inte ställts och mellan lån med respektive utan säkerhet) per ett datum som infaller tidigast 90 dagar före dokumentdatumet. Med begreppet skuldsättning avses också indirekta skulder och eventualförpliktelser.
  Om emittentens situation avseende eget kapital och skuldsättning ändras väsentligt under denna 90-dagarsperiod ska ytterligare information lämnas i form av en beskrivning av dessa ändringar eller genom en uppdatering av siffrorna.

Punkt 1.3

En beskrivning av de underliggande aktiernas typ och slag, däribland det internationella standardnumret för värdepapper (ISIN).

Punkt 1.4

Den lagstiftning enligt vilken värdepapperen har skapats.

Punkt 1.5

En upplysning om huruvida de underliggande aktierna är registrerade på person eller utställda på innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontobaserad form. I det senare fallet, namn på och adress till den enhet som har hand om registret.

Punkt 1.6

Valutan för de underliggande aktierna.

Punkt 1.7

En beskrivning av de rättigheter, inbegripet begränsningar av dessa, som är förenade med de underliggande aktierna och förfarandet för att utöva dessa rättigheter.

Punkt 1.8

Rättigheter avseende utdelning:

 1. Fast(a) datum för när rätten till utdelning inträder.

 2. Tidsfrist efter vilken rätten till utdelning förfaller och vilken aktör som gynnas av detta förfall.

 3. Restriktioner för utdelning och förfaranden när innehavaren inte är bosatt/etablerad i landet.

 4. Utdelningssats eller metod för att beräkna utdelningen, utdelningsfrekvens samt huruvida utbetalningarna kan ackumuleras eller ej.

Punkt 1.9

Rösträtter.
  Förköpsrätter vid erbjudanden om teckning av värdepapper av samma slag.
  Rätt till andel av emittentens vinst.
  Rätt till andel av eventuella överskott vid likvidation.
  Bestämmelser om inlösen.
  Bestämmelser om konvertering.

Punkt 1.10

De underliggande aktiernas emissionsdatum om nya underliggande aktier håller på att skapas för emission av depåbevis och dessa aktier inte föreligger när depåbevisen emitteras.

Punkt 1.11

Om nya underliggande aktier skapas för emission av depåbevis, ange de resolutioner, bemyndiganden och godkännanden enligt vilka de nya underliggande aktierna har skapats eller emitterats eller kommer att skapas eller emitteras.

Punkt 1.12

En beskrivning av eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta underliggande aktier.

Punkt 1.13

Ett meddelande om att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och emittentens registreringsland kan inverka på inkomsterna från värdepapperen.
  Information om skattebehandlingen av värdepapperen, om särskilda skatteregler gäller för denna typ av investering.

Punkt 1.14

 1. Ett uttalande om huruvida det finns nationell lagstiftning om uppköp som gäller för emittenten och som kan hindra sådana uppköp.

 2. En kort beskrivning av aktieägarnas rättigheter och skyldigheter vid obligatoriska uppköpserbjudanden och/eller av eventuella regler om tvångsinlösen eller avyttringsrätt i fråga om värdepapperen.
Punkt 1.15

En upplysning om huruvida tredje parter har lämnat offentliga uppköpserbjudanden i fråga om emittentens egna kapital under det senaste eller innevarande räkenskapsåret. Ange pris- eller utbytesvillkor vid sådana erbjudanden samt vad resultatet blivit.

Punkt 1.16

I tillämpliga fall, den potentiella effekten på investeringen vid en resolution enligt direktiv 2014/59/EU.

Punkt 1.17

Överenskommelser om att inte sälja värdepapper under en viss period.

 1. Berörda parter.

 2. Överenskommelsens innehåll och undantag från denna.

 3. Periodens längd.

Punkt 1.18

Information om eventuella säljande aktieägare.

Punkt 1.18.1

Namn på och kontorsadress till den person eller enhet som erbjuder sig att sälja de underliggande aktierna, och arten av den ställning, befattning eller annat väsentligt förhållande som säljaren under de tre senaste åren har haft hos eller till emittenten eller någon av dennes föregångare eller något av dennes närstående företag.

Punkt 1.19

Utspädning

Punkt 1.19.1

Gör följande jämförelser:

 1. En jämförelse mellan befintliga aktieägares innehav av aktiekapital och rösträtter före och efter den kapitalökning som följer av erbjudandet till allmänheten, under ett antagande om att de befintliga aktieägarna inte tecknar sig för de nya aktierna.

 2. En jämförelse mellan nettotillgångsvärdet per aktie per dagen för den senaste balansräkningen före erbjudandet till allmänheten (säljerbjudande och/eller kapitalökning) och budpriset per aktie inom erbjudandet till allmänheten.

Punkt 1.19.2

Om de befintliga aktieägarna kommer att drabbas av utspädning oavsett om de tecknar sig för det som de har rätt till, till följd av att den berörda aktieemissionen till viss del är reserverad enbart för vissa investerare (exempelvis placering hos institutioner i kombination med ett erbjudande till aktieägarna), ska upplysningar om denna utspädning för de befintliga aktieägarna också lämnas på den grundvalen att de utnyttjar sina rättigheter (utöver situationen enligt punkt 1.19.1 att de inte gör detta).

Punkt 1.20

Ytterligare information när det samtidigt eller nästan samtidigt finns ett erbjudande om eller upptagande till handel av samma slag av underliggande aktier som de underliggande aktier för vilka depåbevisen emitteras.

Punkt 1.20.1

Om underliggande aktier av samma slag som de aktier för vilka depåbevisen emitteras tecknas eller placeras privat samtidigt eller nästan samtidigt som skapandet av de depåbevis för vilka upptagande till handel på en reglerad marknad begärs, ska närmare uppgifter ges om sådana transaktioners art och antalet av och särdragen hos de underliggande aktier som transaktionerna avser.

Punkt 1.20.2

Lämna upplysningar om alla reglerade marknader eller likvärdiga marknader på vilka, enligt vad emittenten av depåbevisen känner till, underliggande aktier av samma slag som de för vilka depåbevisen emitteras är erbjudna eller upptagna till handel.

Punkt 1.20.3

Såvitt emittenten av depåbevisen känner till det, ange huruvida större aktieägare eller medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet avser att teckna sig för erbjudandet, eller huruvida någon person avser att teckna sig för mer än 5 % av erbjudandet.

Avsnitt 2

Information om depåbevis

Primäremission

Se­kun­där­emis­sio­ner

Punkt 2.1

Ange det antal aktier som varje depåbevis representerar.

Punkt 2.2

En beskrivning av typ och slag av depåbevis som erbjuds och/eller tas upp till handel.

Punkt 2.3

Den lagstiftning enligt vilken depåbevisen har skapats.

Punkt 2.4

En upplysning om huruvida depåbevisen är registrerade på person eller utställda på innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontobaserad form. I det senare fallet, namn på och adress till den enhet som har hand om registret.

Punkt 2.5

Valutan för depåbevisen.

Punkt 2.6

En beskrivning av de rättigheter, inbegripet begränsningar av dessa, som är förenade med depåbevisen och förfarandet för att utöva dessa rättigheter.

Punkt 2.7

Om de rättigheter avseende utdelning som är knutna till depåbevisen skiljer sig från de rättigheter avseende utdelning som offentliggjorts beträffande de underliggande aktierna, lämna följande information om rättigheterna avseende utdelning:

 1. Fast(a) datum för när rätten till utdelning inträder.

 2. Tidsfrist efter vilken rätten till utdelning förfaller och vilken aktör som gynnas av detta förfall.

 3. Restriktioner för utdelning och förfaranden när innehavaren inte är bosatt/etablerad i landet.

 4. Utdelningssats eller metod för att beräkna utdelningen, utdelningsfrekvens samt huruvida utbetalningarna kan ackumuleras eller ej.

Punkt 2.8

Om de rösträtter som är knutna till depåbevisen skiljer sig från de rösträtter som offentliggjorts beträffande de underliggande aktierna, lämna följande information om rösträtterna:

 1. Rösträtter.

 2. Förköpsrätter vid erbjudanden om teckning av värdepapper av samma slag.

 3. Rätt till andel av emittentens vinst.

 4. Rätt till andel av eventuella överskott vid likvidation.

 5. Bestämmelser om inlösen.

 6. Bestämmelser om konvertering.

Punkt 2.9

En beskrivning av utövandet och förmånerna av de rättigheter som är knutna till de underliggande aktierna, i synnerhet rösträtter, de villkor enligt vilka emittenten av depåbevisen kan utöva sådana rättigheter, åtgärder för att inhämta instruktioner från innehavarna av depåbevis samt rätt till andel i vinst och likvidationsöverskott som inte tillfaller innehavaren av depåbevisen.

Punkt 2.10

Förväntat emissionsdatum för depåbevisen.

Punkt 2.11

En beskrivning av eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta depåbevisen.

Punkt 2.12

Ett meddelande om att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och emittentens registreringsland kan inverka på inkomsterna från värdepapperen.
  Information om skattebehandlingen av depåbevisen, om särskilda skatteregler gäller för denna typ av investering.

Punkt 2.13

Bankgarantier eller andra garantier som depåbevisen omfattas av och som är avsedda att garantera emittentens åtaganden.

Punkt 2.14

Möjlighet att få depåbevisen konverterade till originalaktier och förfarandet vid sådan konvertering.

Avsnitt 3

Information om villkoren för erbjudande om depåbevis

Primäremission

Se­kun­där­emis­sio­ner

Punkt 3.1

Villkor, statistiska data om erbjudandet, förväntad tidsplan och hur man ansöker om att få delta i erbjudandet.

Punkt 3.1.1

Totalvolym för emissionen/erbjudandet, med åtskillnad mellan de värdepapper som erbjuds till försäljning och de som erbjuds för teckning; om volymen inte är fastställd, en upplysning om den maximala volym värdepapper som ska erbjudas (om tillgängligt) och en beskrivning av arrangemangen och tidsplanen för att offentliggöra den slutgiltiga volymen av erbjudandet.
  Om upplysning om den maximala volym av värdepapper som ska erbjudas inte kan ges i prospektet, ange i prospektet att godkännandet av köpet eller teckningen av värdepapper får återkallas under minst två arbetsdagar efter det att den volym värdepapper som ska erbjudas till allmänheten har registrerats.

Punkt 3.1.2

Hur länge erbjudandet kommer att vara öppet, inbegripet eventuella ändringar, och beskrivning av ansökningsförfarandet.

Punkt 3.1.3

En upplysning om när och under vilka omständigheter erbjudandet kan dras tillbaka eller tillfälligt dras in, samt om det är möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att handeln med värdepapperen har inletts.

Punkt 3.1.4

En beskrivning av möjligheten att sätta ned det antal värdepapper som tecknats och hur överskjutande belopp som har betalats in av de sökande kommer att återbetalas.

Punkt 3.1.5

Närmare uppgifter om minsta och/eller högsta ansökningsvolym (antingen i antal värdepapper eller i totalt investerat belopp).

Punkt 3.1.6

Om investerare får återkalla sin teckning av värdepapper, en upplysning om inom vilken tid så måste ske.

Punkt 3.1.7

Metoder och tidsfrister för betalning och leverans av värdepapperen.

Punkt 3.1.8

En fullständig beskrivning av på vilket sätt och vilken dag resultaten av erbjudandet kommer att offentliggöras.

Punkt 3.1.9

Förfarandet vid utövande av förköpsrätt, teckningsrätters överlåtbarhet och behandlingen av ej utövade teckningsrätter.

Punkt 3.2

Plan för fördelning och tilldelning

Punkt 3.2.1

Vilka olika kategorier av potentiella investerare som värdepapperen erbjuds till. Om erbjudandet görs samtidigt på marknaderna i två eller flera länder och om en tranch har reserverats eller kommer att reserveras för vissa av dessa, ange denna tranch.

Punkt 3.2.2

Såvitt emittenten känner till det, en upplysning om huruvida större aktieägare eller medlemmar i emittentens förvaltnings-, tillsyns- eller ledningsorgan avser att teckna sig för erbjudandet, eller huruvida någon person avser att teckna sig för mer än 5 % av erbjudandet.

Punkt 3.2.3

Information före tilldelningen:

 1. Uppdelningen av erbjudandet i olika trancher, däribland mellan institutionella investerare, icke-professionella investerare och anställda hos emittenten, samt övriga trancher.

 2. Villkor för när en återtagsmöjlighet (clawback) får användas, dess maximala volym samt eventuella minimiprocentsatser för enskilda trancher.

 3. Metod(er) för tilldelning vid överteckning av de trancher som är avsedda för icke- professionella investerare respektive för emittentens egna anställda.

 4. En beskrivning av eventuella i förväg bestämda företrädesrätter för vissa kategorier av investerare eller vissa intressegrupper (inklusive investeringsprogram riktade till vänner eller släktingar), den procentandel av erbjudandet som är avdelad för sådan företrädesrätt samt kriterierna för att räknas till en sådan kategori eller grupp.

 5. Uppgift om huruvida behandlingen av en teckningsanmälan eller ett anbud om att få teckna värdepapper i samband med tilldelningen kan variera med vilket företag som förmedlar eller inger anmälan/anbudet.

 6. En eventuell indikativ lägstanivå för en enskild tilldelning inom tranchen för icke- professionella investerare.

 7. Villkoren för när erbjudandet avslutas samt det tidigaste datum då detta kan ske.

 8. Uppgift om det är tillåtet att teckna sig för flera emissioner eller inte, och i de fall där detta inte är tillåtet, hur sådana fall ska behandlas.

Punkt 3.2.4

Förfarande för att meddela de sökande vilken volym som har tilldelats och huruvida handel får inledas före detta meddelande.

Punkt 3.3

Prissättning

Punkt 3.3.1

En upplysning om det pris till vilket värdepapperen kommer att erbjudas och det eventuella belopp av kostnader och skatter som kommer att debiteras den som tecknar eller köper värdepapperen.
  Om priset är okänt ange i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) 2017/1129 antingen

 1. det maximala priset för värdepapperen, om tillgängligt, eller

 2. de värderingsmetoder, värderingskriterier och/eller villkor enligt vilka det slutliga emissionsbeloppet har fastställts eller kommer att fastställas och en redogörelse för de värderingsmetoder som används.

Om en upplysning enligt led a eller b inte kan ges i prospektet, ange i prospektet att godkännandet av köpet eller teckningen av värdepapper får återkallas under minst två arbetsdagar efter det att det slutliga emissionsbeloppet för de värdepapper som ska erbjudas till allmänheten har registrerats.

Punkt 3.3.2

Förfarande för att meddela det pris till vilket värdepapperen erbjuds.

Punkt 3.3.3

Om det finns eller skulle kunna finnas en väsentlig skillnad mellan det emissionspris som erbjuds till allmänheten och den faktiska kontantkostnaden för medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet, övriga personer i företagsledningen eller dessa närstående personer för sådana värdepapper som dessa personer förvärvat under det senaste året, eller har rätt att förvärva, gör en jämförelse mellan det pris som anges i erbjudandet till allmänheten och det faktiska kontantbidraget från de personer som nämns.

Punkt 3.4

Placering och emissionsgarantier

Punkt 3.4.1

Namn på och adress till samordnarna av det globala erbjudandet och av enskilda delar av erbjudandet och, i den omfattning som emittenten eller erbjudaren känner till det, namn på och adress till de som placerar värdepapperen i de olika länder där erbjudandet görs.

Punkt 3.4.2

Namn på och adress till alla betalnings- och depåombud i varje land.

Punkt 3.4.3

Namn på och adress till de enheter som går med på att garantera emissionen på grundval av ett fast åtagande, och namn på och adress till de enheter som går med på att placera emissionen utan något fast åtagande eller enligt arrangemang för ”bästa möjliga utförande”. En upplysning om de väsentliga dragen i dessa avtal, inbegripet kvoter. Om hela emissionen inte garanteras, ange den del som inte täcks. En upplysning om det totala beloppet för garanti- och placeringsprovisioner.

Punkt 3.4.4

Uppgift om när garantiavtalet har ingåtts eller kommer att ingås.

Avsnitt 4

Upptagande till handel och villkor för handel med depåbevis

Primäremission

Se­kun­där­emis­sio­ner

Punkt 4.1

En upplysning om huruvida de erbjudna värdepapperen är eller kommer att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel, med avsikt att de ska fördelas på en reglerad marknad, en likvärdig tredjelandsmarknad, en tillväxtmarknad för små och medelstora företag eller en multilateral handelsplattform, och med uppgift om vilka marknader som avses. Detta måste anges utan att man ger intryck av att upptagandet till handel med säkerhet kommer att godkännas. Ange i känd utsträckning de tidigaste datum då värdepapperen kommer att tas upp till handel.

Punkt 4.2

Samtliga reglerade marknader, likvärdiga tredjelandsmarknader, tillväxtmarknader för små och medelstora företag eller multilaterala handelsplattformar på vilka, enligt vad emittenten känner till, värdepapper av samma slag som de värdepapper som ska erbjudas eller tas upp till handel redan har tagits upp till handel.

Punkt 4.3

Om samtidigt eller nästan samtidigt med skapandet av de värdepapper för vilka upptagande till handel på en reglerad marknad begärs värdepapper av samma slag tecknas eller placeras privat eller om värdepapper av andra slag skapas för placering hos allmänheten eller privat, ange närmare uppgifter om sådana transaktioners art och antalet av och särdragen hos de värdepapper som transaktionerna avser.

  Vid upptagande till handel på en reglerad marknad, närmare uppgifter om de enheter som har ett fast åtagande att agera som mellanhänder vid sekundärhandel och tillhandahålla likviditet med hjälp av köp- och säljkurser samt en beskrivning av huvudvillkoren för deras åtagande.

Punkt 4.4

Värdepapperens emissionskurs.

  Närmare uppgifter om stabilisering, i de fall en emittent eller säljande aktieägare har beviljat en övertilldelningsoption eller om det annars föreslås att prisstabilisering kan genomföras i samband med ett erbjudande:

  Det faktum att stabilisering kan genomföras, att det inte är säkert att den kommer att genomföras och att den kan upphöra vid vilken tidpunkt som helst.

Punkt 4.5

Det faktum att stabiliseringstransaktioner syftar till att stödja värdepapperens marknadspris under stabiliseringsperioden.

  Början och slutet av den period under vilken stabilisering kan förekomma.

  Namnet på den stabiliseringsansvarige för respektive relevant jurisdiktion, såvida detta är känt vid tidpunkten för offentliggörandet.

  Det faktum att stabiliseringstransaktioner kan medföra en högre marknadskurs än vad som annars hade gällt.

Punkt 4.6

Den plats där stabilisering kan genomföras, inklusive i relevanta fall handelsplatsens eller handelsplatsernas namn.

  Övertilldelning samt rätt att anskaffa och sälja värdepapper för att stabilisera marknadspriset:
  Vid upptagande till handel på en reglerad marknad, ange följande information:

 1. Förekomsten av och storleken på en eventuell övertilldelningsfacilitet och/eller rätt att anskaffa och sälja värdepapper för att stabilisera marknadspriset.

 2. Den period under vilken denna övertilldelningsfacilitet och/eller rätt att anskaffa och sälja värdepapper för att stabilisera marknadspriset gäller.

 3. Villkor för användning av övertilldelningsfaciliteten eller utövande av rätten att anskaffa och sälja värdepapper för att stabilisera marknadspriset.

Avsnitt 5

Väsentlig information om emission av depåbevis

Primäremission

Se­kun­där­emis­sio­ner

Punkt 5.1

Motiv för erbjudandet och användning av de medel som erbjudandet förväntas tillföra

Punkt 5.1.1

Motiv för erbjudandet och, i tillämpliga fall, det uppskattade nettobeloppet av tillförda medel, uppdelat på varje avsett huvudanvändningsområde och i den prioritetsordning som gäller för dessa användningsområden. Om emittenten vet att det förväntade beloppet av tillförda medel inte räcker till för att finansiera alla föreslagna användningsområden, ange det belopp av ytterligare medel som behövs och källorna till dessa medel. Närmare uppgifter måste även ges i fråga om användningen av tillförda medel, särskilt när de används för att förvärva tillgångar utanför den normala verksamheten, för att finansiera aviserade förvärv av andra företag eller för att lösa, reducera eller slutbetala skulder.

Punkt 5.2

Intressen hos fysiska eller juridiska personer emittenten/erbjudandet som är involverade i

Punkt 5.2.1

En beskrivning av alla intressen, inklusive intressekonflikter som är väsentliga för emissionen/erbjudandet, med uppgift om involverade personer och intressenas art.

Punkt 5.3

Riskfaktorer

Punkt 5.3.1

En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för de värdepapper som erbjuds och/eller tas upp till handel, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.
  För varje kategori ange först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, med beaktande av de negativa effekterna för emittenten och värdepapperen samt risken för att de förverkligas. Riskerna ska bekräftas av innehållet i prospektet.

Avsnitt 6

Kostnad för emissionen/erbjudandet av depåbevis

Primäremission

Se­kun­där­emis­sio­ner

Punkt 6.1

Ange totala nettointäkter från och uppskattade totala kostnader för emissionen/erbjudandet.

Bilaga 14 Värdepappersnoter för icke-aktierelaterade värdepapper som erbjuds till icke-professionella investerare

Avsnitt 1

Ansvariga personer, information från tredje part, expertrapporter och godkännande av behörig myndighet

Punkt 1.1

Identifiera alla personer som ansvarar för den information eller delar av den information som ges i värdepappersnoten samt, i det senare fallet, vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, ska deras namn och befattning anges; i fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.

Kategori A

Punkt 1.2

En förklaring av de som ansvarar för värdepappersnoten att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i värdepappersnoten med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats.
  I tillämpliga fall, en förklaring av de som ansvarar för vissa delar av värdepappersnoten att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i de delar av värdepappersnoten som de ansvarar för med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats från dessa delar av dokumentet.

Kategori A

Punkt 1.3

Om ett uttalande eller en rapport som tillskrivs en person som expert tas med i värdepappersnoten, ange följande uppgifter för den personen:

 1. Namn.

 2. Kontorsadress.

 3. Kvalifikationer.

 4. Eventuellt väsentligt intresse i emittenten.

Om uttalandet eller rapporten har tagits fram på emittentens begäran, ange att ett sådant uttalande eller en sådan rapport har tagits med i värdepappersnoten med godkännande av den person som har gått med på att innehållet i den delen av värdepappersnoten används för prospektändamål.

Kategori A

Punkt 1.4

Om information har anskaffats från en tredje part, lämna en bekräftelse på att denna information har återgetts korrekt och att såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Identifiera även informationskällan eller informationskällorna.

Kategori C

Punkt 1.5

Ett uttalande om att

 1. [denna värdepappersnot/detta prospekt] har godkänts av [behörig myndighets namn], som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129,

 2. [behörig myndighets namn] godkänner [denna värdepappersnot/detta prospekt] enbart i så måtto att [den/det] uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129,

 3. detta godkännande inte bör betraktas som något slags stöd för [kvaliteten på de värdepapper som avses i [värdepappersnoten/prospektet],

 4. investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper.

Kategori A

Avsnitt 2

Riskfaktorer

Punkt 2.1

En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för de värdepapper som erbjuds och/eller tas upp till handel, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.
  Bland annat följande risker ska tas upp:

 1. De som följer av värdepapperets prioriteringsnivå och konsekvenserna för den förväntade storleken på eller tidpunkten för betalningar till innehavarna av värdepapperen i samband med ett konkursförfarande eller varje annat liknande förfarande, däribland, i relevanta fall, insolvens, resolution eller omstrukturering, i fråga om ett kreditinstitut i enlighet med direktiv 2014/59/EU.

 2. I de fall värdepapperen är garanterade, de specifika och väsentliga risker som är relaterade till garanten, i den mån de är relevanta för dennes förmåga att fullgöra sina garantiåtaganden.

För varje kategori ange först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, med beaktande av de negativa effekterna för emittenten och värdepapperen samt risken för att de förverkligas. Riskerna ska bekräftas av innehållet i värdepappersnoten.

Kategori A

Avsnitt 3

Väsentlig information

Punkt 3.1

Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är involverade i emissionen/erbjudandet

  En beskrivning av alla intressen, inklusive intressekonflikter som är väsentliga för emissionen/erbjudandet, med uppgift om involverade personer och intressenas art.

Kategori C

Punkt 3.2

Motiv för erbjudandet och användning av de medel som erbjudandet förväntas tillföra

  Motiv för erbjudande till allmänheten eller för upptagande till handel. Ange i tillämpliga fall de uppskattade totala kostnaderna för emissionen/erbjudandet och det uppskattade nettobeloppet av tillförda medel. Dessa kostnader och tillförda medel ska delas upp på varje avsett huvudanvändningsområde och anges i den prioritetsordning som gäller för dessa användningsområden. Om emittenten vet att det förväntade beloppet av tillförda medel inte räcker till för att finansiera alla föreslagna användningsområden, ange det belopp av ytterligare medel som behövs och källorna till dessa medel.

Kategori C

Avsnitt 4

Information om de värdepapper som ska erbjudas till allmänheten/tas upp till handel

Punkt 4.1

 1. En beskrivning av typ och slag av värdepapper som erbjuds till allmänheten och/eller tas upp till handel.

 2. Internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN) för de slag av värdepapper som avses i led a.

Kategori B

Kategori C

Punkt 4.2

Den lagstiftning enligt vilken värdepapperen har skapats.

Kategori A

Punkt 4.3

 1. En upplysning om huruvida värdepapperen är registrerade på person eller utställda på innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontobaserad form.

 2. Om värdepapperen är registrerade i kontobaserad form, namn på och adress till den enhet som har hand om registret.

Kategori AKategori C

Punkt 4.4

Totalvolym av värdepapper som erbjuds till allmänheten/tas upp till handel. Om volymen inte är fastställd, en upplysning om den maximala volym värdepapper som ska erbjudas (om tillgängligt) och en beskrivning av arrangemangen och tidsplanen för att offentliggöra den slutgiltiga volymen av erbjudandet.
  Om upplysning om den maximala volym av värdepapper som ska erbjudas inte kan ges i värdepappersnoten, ange i noten att godkännandet av köpet eller teckningen av värdepapper får återkallas i upp till två arbetsdagar efter det att den volym värdepapper som ska erbjudas till allmänheten har registrerats.

Kategori C

Punkt 4.5

Valutan för värdepappersemissionen.

Kategori C

Punkt 4.6

Värdepapperens relativa senioritet i emittentens kapitalstruktur i händelse av insolvens, inbegripet i tillämpliga fall information om värdepapperens prioriteringsnivå och potentiella effekter på investeringen vid en resolution enligt direktiv 2014/59/EU.

Kategori A

Punkt 4.7

En beskrivning av de rättigheter, inbegripet begränsningar av dessa, som är förenade med värdepapperen och förfarandet för att utöva dessa rättigheter.

Kategori B

Punkt 4.8

 1. Nominell ränta.

 2. Bestämmelser om den ränta som ska betalas.

 3. Den dag från och med vilken ränta ska betalas.

 4. Förfallodatum för räntebetalningar.

 5. Preskriptionstid när det gäller krav på ränta och återbetalning av kapitalbeloppet.

Kategori C
Kategori B
Kategori C
Kategori C
Kategori B

Om räntan inte är fastställd:

 1. Ett uttalande om typen av underliggande instrument.

 2. En beskrivning av det underliggande instrument som räntan baseras på.

 3. Den metod som används för att korrelera räntan till det underliggande instrumentet.

 4. Var man på elektronisk väg kan få information om det underliggande instrumentets tidigare resultat, fortsatta utveckling och volatilitet, och huruvida denna information är gratis.

 5. En beskrivning av eventuella störningar på marknaden eller vid avveckling som berör det underliggande instrumentet.

 6. Regler om justering för händelser som berör det underliggande instrumentet.

 7. Beräkningsombudets namn.

 8. Om räntebetalningarna på värdepapperet påverkas av en derivatkomponent, lämna en klar och heltäckande redogörelse så att investerarna kan förstå hur värdet av deras investeringar påverkas av värdet på det eller de underliggande instrumenten, särskilt under de omständigheter då riskerna är som mest uppenbara.


Kategori A
Kategori C

Kategori B

Kategori CKategori B


Kategori B

Kategori C
Kategori B

Punkt 4.9

 1. Förfallodag.

 2. Närmare uppgifter om arrangemang för amortering av lånet, inklusive förfarandet vid återbetalning. Om möjligheter till amortering i förväg finns, på initiativ av antingen emittenten eller innehavaren, beskriv villkoren för detta.

Kategori C
Kategori B

Punkt 4.10

 1. Upplysningar om avkastning.

 2. Beskriv kortfattat metoden för att beräkna avkastningen enligt led a.

Kategori C
Kategori B

Punkt 4.11

Representation av innehavarna av icke-aktierelaterade värdepapper, med identifiering av den organisation som företräder investerarna och bestämmelser om denna representation. Uppgift om den webbplats där allmänheten kan få fri tillgång till de avtal som gäller för dessa former av representation.

Kategori B

Punkt 4.12

Vid nyemission, ange de resolutioner, bemyndiganden och godkännanden enligt vilka värdepapperen har skapats och/eller emitterats eller kommer att skapas och/eller emitteras.

Kategori C

Punkt 4.13

Emissionsdatum eller, vid nyemission, den planerade dagen för emission av värdepapperen.

Kategori C

Punkt 4.14

En beskrivning av eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen.

Kategori A

Punkt 4.15

Ett meddelande om att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och emittentens registreringsland kan inverka på inkomsterna från värdepapperen.
  Information om skattebehandlingen av värdepapperen, om särskilda skatteregler gäller för denna typ av investering.

Kategori A

Punkt 4.16

Om annan än emittenten, namn på och kontaktuppgifter för erbjudaren av värdepapperen och/eller den person som ansöker om upptagande till handel, inbegripet identifieringskod för juridiska personer (LEI) om erbjudaren är en juridisk person.

Kategori C

Avsnitt 5

Villkor för erbjudandet av värdepapper till allmänheten

Punkt 5.1

Villkor, statistiska data om erbjudandet, förväntad tidsplan och hur man ansöker om att få delta i erbjudandet.

Punkt 5.1.1

Villkor som gäller för erbjudandet.

Kategori C

Punkt 5.1.2

Hur länge erbjudandet kommer att vara öppet, inbegripet eventuella ändringar. En beskrivning av ansökningsförfarandet.

Kategori C

Punkt 5.1.3

En beskrivning av möjligheten att sätta ned det antal värdepapper som tecknats och hur överskjutande belopp som har betalats in av de sökande kommer att återbetalas.

Kategori C

Punkt 5.1.4

Närmare uppgifter om minsta och/eller högsta ansökningsvolym (antingen i antal värdepapper eller i totalt investerat belopp).

Kategori C

Punkt 5.1.5

Metoder och tidsfrister för betalning och leverans av värdepapperen.

Kategori C

Punkt 5.1.6

En fullständig beskrivning av på vilket sätt och vilken dag resultaten av erbjudandet kommer att offentliggöras.

Kategori C

Punkt 5.1.7

Förfarandet vid utövande av förköpsrätt, teckningsrätters överlåtbarhet och behandlingen av ej utövade teckningsrätter.

Kategori C

Punkt 5.2

Plan för fördelning och tilldelning.

Punkt 5.2.1

Vilka olika kategorier av potentiella investerare som värdepapperen erbjuds till.
  Om erbjudandet görs samtidigt på marknaderna i två eller flera länder och om en tranch har reserverats eller kommer att reserveras för vissa av dessa, ange denna tranch.

Kategori C

Punkt 5.2.2

Förfarande för att meddela de sökande vilken volym som har tilldelats och huruvida handel får inledas före detta meddelande.

Kategori C

Punkt 5.3

Prissättning

Punkt 5.3.1

 1. Uppgift om till vilket förväntat pris värdepapperen kommer att erbjudas.

 2. Om det förväntade priset inte kan anges, beskriv metoden för att fastställa priset enligt artikel 17 i förordning (EU) 2017/1129 samt processen för att informera om priset.

 3. Beloppet för eventuella kostnader och skatter som kommer att debiteras den som tecknar eller köper värdepapperen. Om emittenten omfattas av förordning (EU) nr 1286/2014 eller direktiv 2014/65/EU, ange såvitt känt de kostnader som inbegrips i priset.

Kategori C

Kategori BKategori C

Punkt 5.4

Placering och emissionsgarantier

Punkt 5.4.1

Namn på och adress till samordnarna av det globala erbjudandet och av enskilda delar av erbjudandet och, i den omfattning som emittenten eller erbjudaren känner till det, namn på och adress till de som placerar värdepapperen i de olika länder där erbjudandet görs.

Kategori C

Punkt 5.4.2

Namn på och adress till alla betalnings- och depåombud i varje land.

Kategori C

Punkt 5.4.3

Namn på och adress till de enheter som går med på att garantera emissionen på grundval av ett fast åtagande, och namn på och adress till de enheter som går med på att placera emissionen utan något fast åtagande eller enligt arrangemang för ”bästa möjliga utförande”. En upplysning om de väsentliga dragen i dessa avtal, inbegripet kvoter. Om hela emissionen inte garanteras, ange den del som inte täcks. En upplysning om det totala beloppet för garanti- och placeringsprovisioner.

Kategori C

Punkt 5.4.4

Uppgift om när garantiavtalet har ingåtts eller kommer att ingås.

Kategori C

Avsnitt 6

Villkor för upptagande till handel och handel

Punkt 6.1

 1. En upplysning om huruvida de erbjudna värdepapperen är eller kommer att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel, med avsikt att de ska fördelas på en reglerad marknad, andra tredjelandsmarknader, en tillväxtmarknad för små och medelstora företag eller en multilateral handelsplattform, och med uppgift om vilka marknader som avses. Detta måste anges utan att man ger intryck av att upptagandet till handel med säkerhet kommer att godkännas.

 2. Ange i känd utsträckning de tidigaste datum då värdepapperen kommer att tas upp till handel.

Kategori B

Kategori C

Punkt 6.2

Samtliga reglerade marknader eller tredjelandsmarknader, tillväxtmarknader för små och medelstora företag eller multilaterala handelsplattformar på vilka, enligt vad emittenten känner till, värdepapper av samma slag som de värdepapper som ska erbjudas till allmänheten eller tas upp till handel redan har tagits upp till handel.

Kategori C

Punkt 6.3

Vid upptagande till handel på en reglerad marknad, namn på och adress till de enheter som har ett fast åtagande att agera som mellanhänder vid sekundärhandel och tillhandahålla likviditet med hjälp av köp- och säljkurser samt en beskrivning av huvudvillkoren för deras åtagande.

Kategori C

Punkt 6.4

Värdepapperens emissionskurs.

Kategori C

Avsnitt 7

Ytterligare information

Punkt 7.1

Om rådgivare som är knutna till en emission omnämns i värdepappersnoten, ett uttalande om deras förhållande till emittenten i samband med denna rådgivning.

Kategori C

Punkt 7.2

Annan information i värdepappersnoten som har blivit föremål för revision eller granskats av lagstadgade revisorer och där revisorer har lagt fram en rapport. Återgivning av rapporten eller, med godkännande från den behöriga myndigheten, en sammanfattning av denna.

Kategori A

Punkt 7.3

Kreditbetyg som tilldelats värdepapperen på emittentens begäran eller med dennes medverkan i ratingprocessen. En kort redogörelse för kreditbetygens innebörd om en sådan tidigare har offentliggjorts av kreditvärderingsinstitutet.

Kategori C

Punkt 7.4

Om sammanfattningen till viss del ersätts med de uppgifter som avses i artikel 8.3 c–i i förordning (EU) nr 1286/2014, ska alla sådana uppgifter anges i den omfattning de inte redan har angetts på annat ställe i värdepappersnoten.

Kategori C

Bilaga 15 Värdepappersnoter för icke-aktierelaterade värdepapper som erbjuds till investerare i grossistledet

Avsnitt 1

Ansvariga personer, information från tredje part, expertrapporter och godkännande av behörig myndighet

Punkt 1.1

Identifiera alla personer som ansvarar för den information eller delar av den information som ges i värdepappersnoten samt, i det senare fallet, vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, ska deras namn och befattning anges; i fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.

Kategori A

Punkt 1.2

En förklaring av de som ansvarar för värdepappersnoten att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i värdepappersnoten med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats.
  I tillämpliga fall, en förklaring av de som ansvarar för vissa delar av värdepappersnoten att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i de delar av värdepappersnoten som de ansvarar för med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats från dessa delar av dokumentet.

Kategori A

Punkt 1.3

Om ett uttalande eller en rapport som tillskrivs en person som expert tas med i värdepappersnoten, ange följande uppgifter för den personen:

 1. Namn.

 2. Kontorsadress.

 3. Kvalifikationer.

 4. Eventuellt väsentligt intresse i emittenten.

Om uttalandet eller rapporten har tagits fram på emittentens begäran, ange att ett sådant uttalande eller en sådan rapport har tagits med i värdepappersnoten med godkännande av den person som har gått med på att innehållet i den delen av värdepappersnoten används för prospektändamål.

Kategori A

Punkt 1.4

Om information har anskaffats från en tredje part, lämna en bekräftelse på att denna information har återgetts korrekt och att såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Identifiera även informationskällan eller informationskällorna.

Kategori C

Punkt 1.5

Ett uttalande om att

 1. [denna värdepappersnot/detta prospekt] har godkänts av [behörig myndighets namn], som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129,

 2. [behörig myndighets namn] godkänner [denna värdepappersnot/detta prospekt] enbart i så måtto att [den/det] uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129,

 3. detta godkännande inte bör betraktas som något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i [värdepappersnoten/prospektet],

 4. investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper.

Kategori A

Avsnitt 2

Riskfaktorer

Punkt 2.1

En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för de värdepapper som erbjuds och/eller tas upp till handel, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.
  Bland annat följande risker ska tas upp:

 1. De som följer av värdepapperets prioriteringsnivå och konsekvenserna för den förväntade storleken på eller tidpunkten för betalningar till innehavarna av värdepapperen i samband med ett konkursförfarande eller varje annat liknande förfarande, däribland, i relevanta fall, insolvens, resolution eller omstrukturering, i fråga om ett kreditinstitut i enlighet med direktiv 2014/59/EU.

 2. I de fall värdepapperen är garanterade, de specifika och väsentliga risker som är relaterade till garanten, i den mån de är relevanta för dennes förmåga att fullgöra sina garantiåtaganden.


 
För varje kategori ange först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, med beaktande av de negativa effekterna för emittenten och värdepapperen samt risken för att de förverkligas. Riskerna ska bekräftas av innehållet i värdepappersnoten.

Kategori A

Avsnitt 3

Väsentlig information

Punkt 3.1

Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är involverade i emissionen
  En beskrivning av alla intressen, inklusive intressekonflikter som är väsentliga för emissionen, med uppgift om involverade personer och intressenas art.

Kategori C

Punkt 3.2

Användning och uppskattat nettobelopp av tillförda medel.

Kategori C

Avsnitt 4

Information om de värdepapper som ska tas upp till handel

Punkt 4.1

Totalvolym av värdepapper som tas upp till handel.

Kategori C

Punkt 4.2

 1. En beskrivning av typ och slag av värdepapper som tas upp till handel.

 2. Internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN).

Kategori B

Kategori C

Punkt 4.3

Den lagstiftning enligt vilken värdepapperen har skapats.

Kategori A

Punkt 4.4

 1. En upplysning om huruvida värdepapperen är registrerade på person eller utställda på innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontobaserad form.

 2. Om värdepapperen är registrerade i kontobaserad form, namn på och adress till den enhet som har hand om registret.

Kategori AKategori C

Punkt 4.5

Valutan för värdepappersemissionen.

Kategori C

Punkt 4.6

Värdepapperens relativa senioritet i emittentens kapitalstruktur i händelse av insolvens, inbegripet i tillämpliga fall information om värdepapperens prioriteringsnivå och potentiella effekter på investeringen vid en resolution enligt direktiv 2014/59/EU.

Kategori A

Punkt 4.7

En beskrivning av de rättigheter, inbegripet begränsningar av dessa, som är förenade med värdepapperen och förfarandet för att utöva dessa rättigheter.

Kategori B

Punkt 4.8

 1. Nominell ränta.

 2. Bestämmelser om den ränta som ska betalas.

 3. Den dag från och med vilken ränta ska betalas.

 4. Förfallodatum för räntebetalningar.

 5. Preskriptionstid när det gäller krav på ränta och återbetalning av kapitalbeloppet.

Kategori C
Kategori B
Kategori C
Kategori C
Kategori B

Om räntan inte är fastställd:

 1. Ett uttalande om typen av underliggande instrument.

 2. En beskrivning av det underliggande instrument som räntan baseras på.

 3. Den metod som används för att korrelera räntan till det underliggande instrumentet.

 4. En beskrivning av eventuella störningar på marknaden eller vid avveckling som berör det underliggande instrumentet.

 5. Regler om justering för händelser som berör det underliggande instrumentet.

 6. Beräkningsombudets namn.


Kategori A
Kategori C

Kategori B

Kategori B


Kategori C

Kategori C

Punkt 4.9

 1. Förfallodag.

 2. Närmare uppgifter om arrangemang för amortering av lånet, inklusive förfarandet vid återbetalning. Om möjligheter till amortering i förväg finns, på initiativ av antingen emittenten eller innehavaren, beskriv villkoren för detta.

Kategori C
Kategori B

Punkt 4.10

Upplysningar om avkastning.

Kategori C

Punkt 4.11

Representation av innehavarna av skuldförbindelser, med identifiering av den organisation som företräder investerarna och bestämmelser om denna representation. Uppgift om den webbplats där investerare kan få fri tillgång till de avtal som gäller för dessa former av representation.

Kategori B

Punkt 4.12

Ett uttalande om de resolutioner, bemyndiganden och godkännanden enligt vilka värdepapperen har skapats och/eller emitterats.

Kategori C

Punkt 4.13

Dag för emission av värdepapperen.

Kategori C

Punkt 4.14

En beskrivning av eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen.

Kategori A

Punkt 4.15

Om annan än emittenten, namn på och kontaktuppgifter för erbjudaren av värdepapperen och/eller den person som ansöker om upptagande till handel, inbegripet identifieringskod för juridiska personer (LEI) om erbjudaren är en juridisk person.

Kategori C

Avsnitt 5

Villkor för upptagande till handel och handel

Punkt 5.1

 1. En upplysning om den reglerade marknad, andra tredjelandsmarknad, tillväxtmarknad för små och medelstora företag eller multilaterala handelsplattform på vilken värdepapperen kommer att handlas och för vilken ett prospekt har offentliggjorts.

 2. Ange i känd utsträckning de tidigaste datum då värdepapperen kommer att tas upp till handel.

Kategori B
Kategori C

Punkt 5.2

Namn på och adress till alla betalnings- och depåombud i varje land.

Kategori C

Avsnitt 6

Kostnader för upptagande till handel

Punkt 6.1

En uppskattning av de totala kostnaderna för upptagande till handel.

Kategori C

Avsnitt 7

Ytterligare information

Punkt 7.1

Om det hänvisas till rådgivare i värdepappersnoten, ett uttalande om deras förhållande till emittenten i samband med denna rådgivning.

Kategori C

Punkt 7.2

Annan information i värdepappersnoten som har blivit föremål för revision eller granskats av revisorer och där revisorer har lagt fram en rapport. Återgivning av rapporten eller, med godkännande från den behöriga myndigheten, en sammanfattning av denna.

Kategori A

Punkt 7.3

Kreditbetyg som tilldelats värdepapperen på emittentens begäran eller med dennes medverkan i ratingprocessen. En kort redogörelse för kreditbetygens innebörd om en sådan tidigare har offentliggjorts av kreditvärderingsinstitutet.

Kategori C

Bilaga 16 Värdepappersnoter för sekundäremissioner av icke-aktierelaterade värdepapper

Avsnitt 1

Ansvariga personer, information från tredje part, expertrapporter och godkännande av behörig myndighet

Punkt 1.1

Identifiera alla personer som ansvarar för den information eller delar av den information som ges i värdepappersnoten samt, i det senare fallet, vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, ska deras namn och befattning anges; i fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.

Kategori A

Punkt 1.2

En förklaring av de som ansvarar för värdepappersnoten att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i värdepappersnoten med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats.
  I tillämpliga fall, en förklaring av de som ansvarar för vissa delar av värdepappersnoten att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i de delar av värdepappersnoten som de ansvarar för med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats från dessa delar av dokumentet.

Kategori A

Punkt 1.3

Om ett uttalande eller en rapport som tillskrivs en person som expert tas med i värdepappersnoten, ange följande uppgifter för den personen:

 1. Namn.

 2. Kontorsadress.

 3. Kvalifikationer.

 4. Eventuellt väsentligt intresse i emittenten.

Om uttalandet eller rapporten har tagits fram på emittentens begäran, ange att ett sådant uttalande eller en sådan rapport har tagits med i värdepappersnoten med godkännande av den person som har gått med på att innehållet i den delen av värdepappersnoten används för prospektändamål.

Kategori A

Punkt 1.4

Om information har anskaffats från en tredje part, lämna en bekräftelse på att denna information har återgetts korrekt och att såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Identifiera även informationskällan eller informationskällorna.

Kategori C

Punkt 1.5

Ett uttalande om att

 1. [denna värdepappersnot/detta prospekt] har godkänts av [behörig myndighets namn], som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129,

 2. [behörig myndighets namn] godkänner [denna värdepappersnot/detta prospekt] enbart i så måtto att [den/det] uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129,

 3. detta godkännande inte bör betraktas som något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i [värdepappersnoten/prospektet],

 4. investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper,

 5. [värdepappersnoten/prospektet] har upprättats som ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2017/1129.

Kategori A

Avsnitt 2

Riskfaktorer

Punkt 2.1

En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för de värdepapper som erbjuds och/eller tas upp till handel, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.
  Bland annat följande risker ska tas upp:

 1. De som följer av värdepapperets prioriteringsnivå och konsekvenserna för den förväntade storleken på eller tidpunkten för betalningar till innehavarna av värdepapperen i samband med ett konkursförfarande eller varje annat liknande förfarande, däribland, i relevanta fall, insolvens, resolution eller omstrukturering, i fråga om ett kreditinstitut i enlighet med direktiv 2014/59/EU.

 2. I de fall värdepapperen är garanterade, de specifika och väsentliga risker som är relaterade till garanten, i den mån de är relevanta för dennes förmåga att fullgöra sina garantiåtaganden.


 
För varje kategori ange först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, med beaktande av de negativa effekterna för emittenten och värdepapperen samt risken för att de förverkligas. Riskerna ska bekräftas av innehållet i värdepappersnoten.

Kategori A

Avsnitt 3

Väsentlig information

Punkt 3.1

Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är involverade i emissionen/erbjudandet
  En beskrivning av alla intressen, inklusive intressekonflikter som är väsentliga för emissionen/erbjudandet, med uppgift om involverade personer och intressenas art.

Kategori C

Punkt 3.2 (bara för icke-professionella investerare)

Motiv för erbjudandet till allmänheten eller för upptagandet till handel, om det inte handlar om att generera vinst och/eller skydda sig mot vissa risker. Vid ett erbjudande till allmänheten, ange de uppskattade totala kostnaderna för emissionen/erbjudandet och det uppskattade nettobeloppet av tillförda medel. Dessa kostnader och tillförda medel ska delas upp på varje avsett huvudanvändningsområde och anges i den prioritetsordning som gäller för dessa användningsområden. Om emittenten vet att det förväntade beloppet av tillförda medel inte räcker till för att finansiera alla föreslagna användningsområden, ange det belopp av ytterligare medel som behövs och källorna till dessa medel.

Kategori C

Punkt 3.3 (bara för investerare i grossistledet)

Motiv för emissionen, om det inte handlar om att generera vinst och/eller skydda sig mot vissa risker.

Kategori C

Avsnitt 4

Information om de värdepapper som erbjuds/tas upp till handel

Punkt 4.1

 1. En beskrivning av typ, slag och mängd av de värdepapper som erbjuds till allmänheten och/eller tas upp till handel.

 2. Internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN) för de värdepapper som erbjuds till allmänheten och/eller tas upp till handel.

Kategori B

Kategori C

Punkt 4.2

Valutan för värdepappersemissionen.

Kategori C

Punkt 4.3

Vid nyemission, ange de resolutioner, bemyndiganden och godkännanden enligt vilka värdepapperen har skapats och/eller emitterats eller kommer att skapas och/eller emitteras.

Kategori C

Punkt 4.4

En beskrivning av eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen.

Kategori B

Punkt 4.5 (bara för icke-professionella investerare)

Ett meddelande om att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och emittentens registreringsland kan inverka på inkomsterna från värdepapperen.
  Information om skattebehandlingen av värdepapperen, om särskilda skatteregler gäller för denna typ av investering.

Kategori A

Punkt 4.6

Om annan än emittenten, namn på och kontaktuppgifter för erbjudaren av värdepapperen och/eller den person som ansöker om upptagande till handel, inbegripet identifieringskod för juridiska personer (LEI) om erbjudaren är en juridisk person.

Kategori C

Punkt 4.7

Värdepapperens relativa senioritet i emittentens kapitalstruktur i händelse av insolvens, inbegripet i tillämpliga fall information om värdepapperens prioriteringsnivå och potentiella effekter på investeringen vid en resolution enligt direktiv 2014/59/EU.

Kategori A

Punkt 4.8

En beskrivning av de rättigheter, inbegripet begränsningar av dessa, som är förenade med värdepapperen.

Kategori B

Punkt 4.9

 1. Nominell ränta.

 2. Bestämmelser om den ränta som ska betalas.

 3. Den dag från och med vilken ränta ska betalas samt förfallodatum för räntebetalningar.

 4. Preskriptionstid när det gäller krav på ränta och återbetalning av kapitalbeloppet.

Kategori C
Kategori B
Kategori C

Kategori B

Om räntan inte är fastställd:

 1. Ett uttalande om typen av underliggande instrument.

 2. En beskrivning av det underliggande instrument som räntan baseras på och den metod som används för att korrelera räntan till det underliggande instrumentet.

 3. När det gäller icke-aktierelaterade värdepapper som erbjuds till icke-professionella investerare, en upplysning om var information om tidigare resultat och fortsatt utveckling för det underliggande instrumentet samt om dess volatilitet kan erhållas.

 4. En beskrivning av eventuella störningar på marknaden eller vid avveckling som berör det underliggande instrumentet.

 5. Regler om justering för händelser som berör det underliggande instrumentet.

 6. Beräkningsombudets namn.

 7. När det gäller icke-aktierelaterade värdepapper som erbjuds till icke-professionella investerare och om räntebetalningarna på värdepapperet påverkas av en derivatkomponent, en klar och heltäckande redogörelse för investerarna om hur värdet av deras investeringar påverkas av värdet på det eller de underliggande instrumenten, särskilt under de omständigheter då riskerna är som mest uppenbara.


Kategori A
Kategori CKategori C
Kategori B


Kategori B

Kategori C
Kategori B

Punkt 4.10

 1. Förfallodag.

 2. Närmare uppgifter om arrangemang för amortering av lånet, inklusive förfarandet vid återbetalning.

  Om möjligheter till amortering i förväg finns, på initiativ av antingen emittenten eller innehavaren, beskriv villkoren för detta.

Kategori C
Kategori B

Punkt 4.11

 1. Upplysningar om avkastning.

 2. När det gäller icke-aktierelaterade värdepapper som erbjuds till icke-professionella investerare, en kortfattad beskrivning av metoden för att beräkna avkastningen.

Kategori C
Kategori B

Punkt 4.15

Representation av innehavarna av skuldförbindelser, med identifiering av den organisation som företräder investerarna och bestämmelser om denna representation. Uppgift om den webbplats där allmänheten kan få fri tillgång till de avtal som gäller för dessa former av representation.

Kategori B

Punkt 4.16

Om det inte rör sig om ett erbjudande, dag för emission av värdepapperen.

Kategori C

Avsnitt 5

Villkor för erbjudandet (bara för icke-professionella investerare)

Punkt 5.1

Villkor, statistiska data om erbjudandet, förväntad tidsplan och hur man ansöker om att få delta i erbjudandet.

Punkt 5.1.1

Villkor som gäller för erbjudandet.

Kategori C

Punkt 5.1.2

Hur länge erbjudandet kommer att vara öppet, inbegripet eventuella ändringar, en beskrivning av ansökningsförfarandet och emissionsdatum för nya värdepapper.

Kategori C

Punkt 5.1.3

En beskrivning av möjligheten att sätta ned det antal värdepapper som tecknats och hur överskjutande belopp som har betalats in av de sökande kommer att återbetalas.

Kategori C

Punkt 5.1.4

Närmare uppgifter om minsta och/eller högsta ansökningsvolym (antingen i antal värdepapper eller i totalt investerat belopp).

Kategori C

Punkt 5.1.5

Metoder och tidsfrister för betalning och leverans av värdepapperen.

Kategori C

Punkt 5.1.6

En fullständig beskrivning av på vilket sätt och vilken dag resultaten av erbjudandet kommer att offentliggöras.

Kategori C

Punkt 5.1.7

Förfarandet vid utövande av förköpsrätt, teckningsrätters överlåtbarhet och behandlingen av ej utövade teckningsrätter.

Kategori C

Punkt 5.1.8

Totalvolym för emissionen/erbjudandet; om volymen inte är fastställd, en upplysning om den volym värdepapper som ska erbjudas (om tillgängligt) och en beskrivning av arrangemangen och tidsplanen för att offentliggöra den slutgiltiga volymen av erbjudandet.
  Om upplysning om den maximala volym av värdepapper som ska erbjudas inte kan ges i prospektet, ange i prospektet att godkännandet av köpet eller teckningen av värdepapper får återkallas under minst två arbetsdagar efter det att den volym värdepapper som ska erbjudas till allmänheten har registrerats.

Kategori C

Punkt 5.2

Plan för fördelning och tilldelning

Punkt 5.2.1

Förfarande för att meddela de sökande vilken volym som har tilldelats och huruvida handel får inledas före detta meddelande.

Kategori C

Punkt 5.3

Prissättning

Punkt 5.3.1

 1. Uppgift om till vilket pris värdepapperen kommer att erbjudas, eller

 2. en beskrivning av metoden för att fastställa priset och förfarandet för att offentliggöra det.

 3. Beloppet för eventuella kostnader och skatter som kommer att debiteras den som tecknar eller köper värdepapperen. Om emittenten omfattas av förordning (EU) nr 1286/2014 eller direktiv 2014/65/EU, ange såvitt känt de kostnader som inbegrips i priset.

Kategori C

Kategori B

Kategori C

Punkt 5.4

Placering och emissionsgarantier

Punkt 5.4.1

Namn på och adress till samordnarna av det globala erbjudandet och av enskilda delar av erbjudandet och, i den omfattning som emittenten eller erbjudaren känner till det, namn på och adress till de som placerar värdepapperen i de olika länder där erbjudandet görs.

Kategori C

Punkt 5.4.2

Namn på och adress till alla betalnings- och depåombud i varje land.

Kategori C

Punkt 5.4.3

Namn på och adress till de enheter som går med på att garantera emissionen på grundval av ett fast åtagande, och namn på och adress till de enheter som går med på att placera emissionen utan något fast åtagande eller enligt arrangemang för ”bästa möjliga utförande”. En upplysning om de väsentliga dragen i dessa avtal, inbegripet kvoter. Om hela emissionen inte garanteras, ange den del som inte täcks. En upplysning om det totala beloppet för garanti- och placeringsprovisioner.

Kategori C

Punkt 5.4.4

Uppgift om när garantiavtalet har ingåtts eller kommer att ingås.

Kategori C

Avsnitt 6

Villkor för upptagande till handel och handel

Punkt 6.1

En upplysning om huruvida de erbjudna värdepapperen är eller kommer att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel, med avsikt att de ska fördelas på en reglerad marknad, annan likvärdig tredjelandsmarknad eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, och med uppgift om vilka marknader som avses. Detta måste anges utan att man ger intryck av att upptagandet till handel med säkerhet kommer att godkännas. Ange i känd utsträckning de tidigaste datum då värdepapperen kommer att tas upp till handel.

Kategori B

Punkt 6.2 (bara för icke-professionella investerare)

Samtliga reglerade marknader, likvärdiga tredjelandsmarknader eller tillväxtmarknader för små och medelstora företag på vilka, enligt vad emittenten känner till, värdepapper av samma slag som de värdepapper som ska erbjudas eller tas upp till handel redan har tagits upp till handel.

Kategori C

Punkt 6.3 (bara för icke-professionella investerare)

Värdepapperens emissionskurs.

Kategori C

Punkt 6.4 (bara för investerare i grossistledet)

En uppskattning av de totala kostnaderna för upptagande till handel.

Kategori C

Punkt 6.5

Namn på och adress till alla betalnings- och depåombud i varje land.

Kategori C

Avsnitt 7

Ytterligare information

Punkt 7.1

Om rådgivare som är knutna till en emission omnämns i värdepappersnoten, ett uttalande om deras förhållande till emittenten i samband med denna rådgivning.

Kategori C

Punkt 7.2

Annan information i värdepappersnoten som har blivit föremål för revision eller granskats av lagstadgade revisorer och där revisorer har lagt fram en rapport. Återgivning av rapporten eller, med godkännande från den behöriga myndigheten, en sammanfattning av denna.

Kategori A

Punkt 7.3 (bara för icke-professionella investerare)

Kreditbetyg som tilldelats värdepapperen på emittentens begäran eller med dennes medverkan i ratingprocessen. En kort redogörelse för kreditbetygens innebörd om en sådan tidigare har offentliggjorts av kreditvärderingsinstitutet.

Kategori C

Punkt 7.3a (bara för icke-professionella investerare)

Om sammanfattningen till viss del ersätts med den information som anges i artikel 8.3 c–i i förordning (EU) nr 1286/2014, måste alla sådana uppgifter anges i den utsträckning de inte redan har angetts på annat ställe i värdepappersnoten.

Kategori C

Punkt 7.4 (bara för investerare i grossistledet)

En uppskattning av de totala kostnaderna för upptagande till handel.

Kategori C

Punkt 7.5 (bara för investerare i grossistledet)

Kreditbetyg som tilldelats värdepapperen på emittentens begäran eller med dennes medverkan i ratingprocessen.

Kategori C

Förordning (EU) 2020/1273

Del C Ytterligare information i prospekt

Bilaga 17 Värdepapper som skapar betalnings- eller leveransskyldigheter kopplade till en underliggande tillgång

Avsnitt 1

Riskfaktorer

Punkt 1.1

Information på framträdande plats i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” om de riskfaktorer som är väsentliga för de värdepapper som erbjuds och/eller tas upp till handel, så att en bedömning kan göras av de marknadsrisker som är förenade med värdepapperen. I tillämpliga fall ska detta inbegripa en varning om att investerare kan förlora hela värdet av investeringen eller en del av detta beroende på omständigheterna; om investerarens ansvar inte är begränsat till värdet på investeringen ska detta anges tillsammans med en beskrivning av de omständigheter under vilka ett sådant utvidgat ansvar uppkommer och dess troliga finansiella följder.

Kategori A

Avsnitt 2

Information om de värdepapper som erbjuds/tas upp till handel

Punkt 2.1

Information om värdepapperen

Punkt 2.1.1

En tydlig och fullständig förklaring som kan bidra till investerarnas förståelse av hur värdet på deras investeringar påverkas av värdet på det eller de underliggande instrumenten, särskilt under de förhållanden då riskerna är som mest uppenbara, såvida inte värdepapperens nominella värde per enhet är minst 100.000 EUR eller de inte kan förvärvas för mindre än 100.000 EUR per enhet eller om de ska handlas på en reglerad marknad eller ett särskilt segment därav till vilken eller vilket endast kvalificerade investerare kan få tillträde.

Kategori B

Punkt 2.1.2

Stängnings- eller förfallodag för derivatinstrumenten och deras lösendag eller slutliga referensdag.

Kategori C

Punkt 2.1.3

En beskrivning av förfarandet för avveckling av derivatinstrumenten.

Kategori B

Punkt 2.1.4

En beskrivning av

 1. förfarandet för avkastning på derivatinstrumenten,

 2. betalnings- eller leveransdag,

 3. dess beräkningsmetod.


Kategori B
Kategori C
Kategori B

Punkt 2.2

Information om det underliggande instrumentet

Punkt 2.2.1

Lösenpris eller sista noterade pris för det underliggande instrumentet.

Kategori C

Punkt 2.2.2

En redogörelse för typen av underliggande instrument.
  Närmare uppgifter om var man kan få information om det underliggande instrumentet, inbegripet var man på elektronisk väg kan få information om dess tidigare resultat, fortsatta utveckling och volatilitet, och huruvida denna information är gratis.

Kategori A
Kategori C

  Om det underliggande instrumentet är ett värdepapper:

 1. Namn på den emittent som utfärdat värdepapperet.

 2. Internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN).Kategori C
Kategori C

Om det underliggande instrumentet är en referensenhet eller en referensförpliktelse (i fråga om kreditlänkade värdepapper):

 1. När referensenheten eller referensförpliktelsen utgörs av en enda enhet eller förpliktelse, eller när det rör sig om en pool av underliggande instrument där en enda referensenhet eller referensförpliktelse motsvarar minst 20 % av polen:

  1. Om referensenheten (eller emittenten av referensförpliktelsen) inte har några värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, likvärdig tredjelandsmarknad eller tillväxtmarknad för små och medelstora företag, och i den utsträckning emittenten vet och/eller kan utröna av information som offentliggjorts av referensenheten (eller av emittenten av referensförpliktelsen), information om referensenheten (eller emittenten av referensförpliktelsen) som om den vore emittent (i enlighet med registreringsdokumentet för icke- aktierelaterade värdepapper som erbjuds till investerare i grossistledet).

  2. Om referensenheten (eller emittenten av referensförpliktelsen) redan har värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, likvärdig tredjelandsmarknad eller tillväxtmarknad för små och medelstora företag, och i den utsträckning emittenten vet och/eller kan utröna av information som offentliggjorts av referensenheten (eller av emittenten av referensförpliktelsen), dennes namn, internationella standardnummer för värdepapper (ISIN), adress, registreringsland, bransch(er) där referensenheten (eller emittenten av referensförpliktelsen) verkar och namnet på den marknad där dess värdepapper är upptagna till handel.

 2. När det rör sig om en pool av underliggande instrument där en enda referensenhet eller referensförpliktelse motsvarar mindre än 20 % av polen:

  1. Namnen på referensenheterna eller emittenterna av referensförpliktelsen.

  2. Internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN).

Kategori A

Kategori C
Kategori C

Kategori C

Om det underliggande instrumentet är ett index:

 1. Indexets namn.

 2. En beskrivning av indexet, om det har satts samman av emittenten eller en juridisk person som tillhör samma koncern.

 3. En beskrivning av indexet som tillhandahålls av en juridisk eller fysisk person som agerar i förening med eller på uppdrag av emittenten, såvida inte prospektet innehåller följande uttalanden:

  1. Att indexets fullständiga regelverk och information om dess resultat finns fritt tillgängliga på emittentens eller indextillhandahållarens webbplats.

  2. Att reglerna för indexet (inklusive dess metodik för urval och ombalansering av indexets komponenter, beskrivning av marknadsstörande händelser samt justeringsregler) bygger på förhandsbestämda och objektiva kriterier.


Leden b och c ska inte gälla om administratören av indexet finns med i det offentliga register som förs av Esma i enlighet med artikel 36 i förordning (EU) 2016/1011.
d)  Om indexet inte har satts samman av emittenten, uppgift om var information om indexet kan erhållas.

Om det underliggande instrumentet är en ränta, en beskrivning av denna ränta.
  Om det underliggande instrumentet inte tillhör någon av de ovan angivna kategorierna, ska värdepappersnoten innehålla likvärdig information.
  Om det underliggande instrumentet är en korg av underliggande instrument, uppgifter om respektive underliggande instrument enligt ovan och relevanta vikttal för varje underliggande instrument som ingår i korgen.


Kategori C
Kategori A


Kategori BKategori C


Kategori C

Kategori C


Kategori C

Punkt 2.2.3

En beskrivning av störande händelser på marknaden eller vid avveckling eller kredithändelser som berör det underliggande instrumentet.

Kategori B

Punkt 2.2.4

Regler om justering för händelser som berör det underliggande instrumentet.

Kategori B

Avsnitt 3

Ytterligare information

Punkt 3.1

En upplysning i prospektet om huruvida emittenten avser att rapportera information efter emissionen. Om emittenten anger sin avsikt att rapportera sådan information, ska den specificera i prospektet vilken information som kommer att rapporteras och var den kan erhållas.

Kategori C

Bilaga 18 Underliggande aktier

Avsnitt 1

Beskrivning av de underliggande aktierna

Punkt 1.1

En beskrivning av typ och slag av aktier.

Kategori A

Punkt 1.2

Den lagstiftning enligt vilken aktierna har skapats eller kommer att skapas.

Kategori A

Punkt 1.3

 1. En upplysning om huruvida värdepapperen är registrerade på person eller utställda på innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontobaserad form.

 2. Om värdepapperen är registrerade i kontobaserad form, namn på och adress till den enhet som har hand om registret.

Kategori AKategori C

Punkt 1.4

Upplysning om valutan för aktieemissionen.

Kategori A

Punkt 1.5

En beskrivning av de rättigheter, inbegripet begränsningar av dessa, som är förenade med värdepapperen och förfarandet för att utöva dessa rättigheter.

 1. Rättigheter avseende utdelning:

  1. Fast(a) datum för när rätten till utdelning inträder.

  2. Tidsfrist efter vilken rätten till utdelning förfaller och vilken aktör som gynnas av detta förfall.

  3. Restriktioner för utdelning och förfaranden när innehavaren inte är bosatt/etablerad i landet.

  4. Utdelningssats eller metod för att beräkna utdelningen, utdelningsfrekvens samt huruvida utbetalningarna kan ackumuleras eller ej.

 2. Rösträtter.

 3. Förköpsrätter vid erbjudanden om teckning av värdepapper av samma slag.

 4. Rätt till andel av emittentens vinst.

 5. Rätt till andel av eventuella överskott vid likvidation.

 6. Bestämmelser om inlösen.

 7. Bestämmelser om konvertering.

Kategori A

Punkt 1.6

Vid nyemission, ange de resolutioner, bemyndiganden och godkännanden enligt vilka aktierna har skapats och/eller emitterats eller kommer att skapas och/eller emitteras, samt emissionsdatum.

Kategori C

Punkt 1.7

Uppgift om var och när aktierna kommer att tas upp eller har tagits upp till handel.

Kategori C

Punkt 1.8

En beskrivning av eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktierna.

Kategori A

Punkt 1.9

Ett uttalande om huruvida det finns nationell lagstiftning om uppköp som gäller för emittenten och som kan hindra sådana uppköp. En kort beskrivning av aktieägarnas rättigheter och skyldigheter vid obligatoriska uppköpserbjudanden, tvångsinlösen eller avyttring av aktierna.

Kategori A

Punkt 1.10

En upplysning om huruvida tredje parter har lämnat offentliga uppköpserbjudanden i fråga om emittentens egna kapital under det senaste eller innevarande räkenskapsåret.
  Ange pris- eller utbytesvillkor vid sådana erbjudanden samt vad resultatet blivit.

Kategori C

Punkt 1.11

Gör följande jämförelser:

 1. En jämförelse mellan befintliga aktieägares innehav av aktiekapital och rösträtter före och efter den kapitalökning som följer av erbjudandet till allmänheten, under ett antagande om att de befintliga aktieägarna inte tecknar sig för de nya aktierna.

 2. En jämförelse mellan nettotillgångsvärdet per aktie per dagen för den senaste balansräkningen före erbjudandet till allmänheten (säljerbjudande och/eller kapitalökning) och budpriset per aktie inom erbjudandet till allmänheten.


Kategori C
Kategori C

Avsnitt 2

Information som ska lämnas när emittenten av det underliggande instrumentet är en enhet som tillhör samma koncern

Kategori C

Punkt 2.1

Om emittenten av det underliggande instrumentet är en enhet som tillhör samma koncern, motsvarar den information som ska lämnas om denna emittent den information som krävs i registreringsdokumentet för aktierelaterade värdepapper eller, i tillämpliga fall, registreringsdokumentet för sekundäremissioner av aktierelaterade värdepapper eller registreringsdokumentet för EU-tillväxtprospekt avseende aktierelaterade värdepapper.

Kategori A

Bilaga 19 Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet

Avsnitt 1

Värdepapperen

Punkt 1.1

I tillämpliga fall, ett uttalande om att en anmälan har lämnats eller avses att lämnas till Esma i fråga om efterlevnad av kraven rörande enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering (STS). Detta bör åtföljas av en förklaring av innebörden i en sådan anmälan samt en hänvisning eller länk till Esmas databas, som anger att STS-anmälan vid behov är tillgänglig där för nedladdning.

Kategori A

Punkt 1.2

Om prospektet innehåller ett uttalande om att transaktionen efterlever STS-kraven, ett meddelande om att transaktionens STS-status inte är statisk och att investerarna bör verifiera transaktionens nuvarande status på Esmas webbplats.

Kategori B

Punkt 1.3

Minsta nominella värde för emissionen.

Kategori C

Punkt 1.4

Om information lämnas om ett företag/en gäldenär som inte medverkar i emissionen, lämna en bekräftelse på att informationen om företaget/gäldenären i fråga har återgetts korrekt från information som företaget självt/gäldenären själv har offentliggjort. Såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av företaget/gäldenären har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen vilseledande.
  Identifiera även källorna till information i värdepappersnoten som har återgetts från information som har offentliggjorts av ett företag/en gäldenär.

Kategori C

Avsnitt 2

De underliggande tillgångarna

Punkt 2.1

En bekräftelse på att de värdepapperiserade tillgångar som ställts som säkerhet för emissionen har egenskaper som gör att de kan frambringa medel för att göra de betalningar på värdepapperen som ska göras.

Kategori A

Punkt 2.2

Om emissionen täcks av en pool av icke-öronmärkta tillgångar ska följande anges:

Punkt 2.2.1

Vilken jurisdiktion som reglerar poolen av tillgångar.

Kategori C

Punkt 2.2.2

 1. Om det gäller ett litet antal lätt identifierbara gäldenärer, en allmän beskrivning av varje gäldenär.

 2. I alla övriga fall, en beskrivning av gäldenärernas allmänna egenskaper och det ekonomiska klimatet.

 3. När det gäller de gäldenärer som avses i led b, allmän övergripande statistik som rör de värdepapperiserade tillgångarna.

Kategori C

Kategori B

Kategori C

Punkt 2.2.3

Tillgångarnas rättsliga status.

Kategori C

Punkt 2.2.4

Datum då tillgångarna löper ut eller förfaller till betalning.

Kategori C

Punkt 2.2.5

Tillgångarnas volym.

Kategori C

Punkt 2.2.6

Belåningsgrad eller nivån på säkerheten.

Kategori B

Punkt 2.2.7

Metoden för uppkomst eller skapande av tillgångarna och, i fråga om låne- och kreditavtal, de huvudsakliga utlåningskriterierna och upplysning om lån som inte uppfyller dessa kriterier och eventuella rättigheter eller skyldigheter att ge ytterligare förskott.

Kategori B

Punkt 2.2.8

Uppgift om viktiga garantier och säkerheter för tillgångarna som emittenten har beviljats.

Kategori C

Punkt 2.2.9

Eventuella rättigheter att byta ut tillgångarna och en beskrivning av hur detta kan ske och vilken typ av tillgångar som kan bytas ut; om det finns kapacitet att byta ut tillgångar mot tillgångar av annat slag eller annan kvalitet, ett uttalande om detta samt en beskrivning av effekterna av ett sådant byte.

Kategori B

Punkt 2.2.10

En beskrivning av relevanta försäkringsavtal med anknytning till tillgångarna. Om det förekommer koncentration till en försäkringsgivare, ange detta om det är väsentligt för transaktionen.

Kategori B

Punkt 2.2.11

Om tillgångarna består av förpliktelser från högst 5 gäldenärer som är juridiska personer eller som är garanterade av högst 5 juridiska personer eller om en gäldenär eller enhet som garanterar förpliktelserna svarar för minst 20 % av tillgångarna eller om minst 20 % av tillgångarna garanteras av en enda garant, ange endera av nedanstående upplysningar, såvitt emittenten känner till och/eller kan utröna av information som offentliggjorts av gäldenären/garanten eller gäldenärerna/garanterna:

 1. Information om varje gäldenär eller garant som om denne vore en emittent som utarbetar ett registreringsdokument för icke-aktierelaterade värdepapper med ett nominellt värde per enhet på minst 100.000 EUR och/eller som endast ska handlas på en reglerad marknad eller ett särskilt segment därav till vilken eller vilket endast kvalificerade investerare kan få tillträde för handel med sådana värdepapper.

 2. Om en gäldenär eller garant redan har värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, likvärdig tredjelandsmarknad eller tillväxtmarknad för små och medelstora företag, dennes namn, adress, registreringsland, betydande affärsverksamheter/investeringspolicy och namnet på den marknad där dennes värdepapper är upptagna till handel.


Kategori AKategori C

Punkt 2.2.12

Om det finns en relation mellan emittenten, garanten och gäldenären som är väsentlig för emissionen, närmare uppgifter om huvudvillkoren för denna relation.

Kategori C

Punkt 2.2.13

Om tillgångarna innefattar förpliktelser som handlas på en reglerad marknad, likvärdig tredjelandsmarknad eller tillväxtmarknad för små och medelstora företag, en kort beskrivning av värdepapperen, marknaden och en elektronisk länk där dokumentation om förpliktelserna på den reglerade marknaden, likvärdiga tredjelandsmarknaden eller tillväxtmarknaden för små och medelstora företag kan återfinnas.

Kategori C

Punkt 2.2.14

Om tillgångarna innefattar förpliktelser som inte handlas på en reglerad marknad, likvärdig tredjelandsmarknad eller tillväxtmarknad för små och medelstora företag, en beskrivning av huvudvillkoren för dessa förpliktelser.

Kategori B

Punkt 2.2.15

Om tillgångarna innefattar aktierelaterade värdepapper som har tagits upp till handel på en reglerad marknad, likvärdig tredjelandsmarknad eller tillväxtmarknad för små och medelstora företag, ange följande uppgifter:

 1. En beskrivning av värdepapperen.

 2. En beskrivning av den marknad där de handlas, inbegripet dess etableringsdag, villkor för hur prisinformation offentliggörs, dagliga handelsvolymer, marknadens ställning i landet, tillsynsmyndighet för marknaden och en elektronisk länk där dokumentation om värdepapperen på den reglerade marknaden, likvärdiga tredjelandsmarknaden eller tillväxtmarknaden för små och medelstora företag kan återfinnas.

 3. Hur ofta priserna på de berörda värdepapperen offentliggörs.

Kategori C
Kategori C
Kategori C

Punkt 2.2.16

Om mer än 10 % av tillgångarna innefattar aktierelaterade värdepapper som inte handlas på en reglerad marknad, likvärdig tredjelandsmarknad eller tillväxtmarknad för små och medelstora företag, en beskrivning av dessa aktierelaterade värdepapper och information som är likvärdig den som anges i registreringsdokumentet för aktierelaterade värdepapper eller, i tillämpliga fall, registreringsdokumentet för värdepapper som emitteras av företag för kollektiva investeringar av sluten typ, i fråga om varje emittent av sådana värdepapper.

Kategori A

Punkt 2.2.17

Om en väsentlig del av tillgångarna är säkrade eller täckta av fast egendom, en rapport avseende egendomen, där både värdet på egendomen och kassaflödet och intäktsflödet redovisas.
  Denna information behöver inte lämnas om emissionen avser värdepapper som täcks av hypotekslån med fastigheter som säkerhet, förutsatt att fastigheterna inte har omvärderats för emissionens ändamål och det anges klart att de värderingar som tas upp är från den dag då det ursprungliga hypotekslånet tecknades.

Kategori A

Punkt 2.3

Om emissionen täcks av en aktivt förvaltad pool av tillgångar ska följande anges:

Punkt 2.3.1

Information likvärdig den som avses i punkterna 2.1 och 2.2, så att man kan bedöma typen av, kvaliteten på och tillräckligheten och likviditeten hos de tillgångar i portföljen som kommer att säkra emissionen.

Se punkterna 2.1 och 2.2.

Punkt 2.3.2

De parametrar inom vilka investeringar kan göras, namnet på och en beskrivning av den enhet som ansvarar för sådan förvaltning inklusive enhetens sakkunskap och erfarenhet, en sammanfattning av reglerna för att säga upp samarbetet med denna enhet och för att utse ett annat förvaltningsbolag och en beskrivning av den enhetens relation till andra parter i emissionen.

Kategori A

Punkt 2.4

Om en emittent föreslår emission av ytterligare värdepapper som stöds av samma tillgångar, ett uttalande på framträdande plats om detta och såvida dessa ytterligare värdepapper inte är fungibla med eller efterställda slagen av befintliga skulder, en beskrivning av hur innehavarna av dessa slag kommer att informeras.

Kategori C

Avsnitt 3

Struktur och kassaflöde

Punkt 3.1

En beskrivning av transaktionens struktur med en överblick över transaktionen och kassaflödena, inklusive ett strukturdiagram.

Kategori A

Punkt 3.2

En beskrivning av de enheter som medverkar i emissionen och de funktioner som de ska utföra, utöver information om hur dessa enheter direkt och indirekt äger eller kontrollerar varandra.

Kategori A

Punkt 3.3

En beskrivning av metoden och datumen för försäljning, överföring, novation eller tilldelning av tillgångarna eller av rättigheter och/eller förpliktelser avseende tillgångarna till emittenten eller, i tillämpliga fall, det sätt och inom vilken tid de medel som tillförs genom emissionen kommer att ha investerats till fullo av emittenten.

Kategori B

Punkt 3.4

En redogörelse för det finansiella flödet, med följande information:

Punkt 3.4.1

 1. Hur kassaflödena från tillgångarna kommer att täcka emittentens förpliktelser till innehavarna av värdepapperen, inklusive vid behov

 2. en finansflödestabell med beskrivning av de antaganden som har använts vid utarbetandet av tabellen.

Kategori A


Kategori C

Punkt 3.4.2

Information om alla kreditförstärkningar, upplysningar om var potentiellt väsentliga likviditetsbrister kan uppkomma, tillgången till likviditetsstöd och reserver avsedda att täcka risker för att ränta och kapitalbelopp inte kan betalas.

Kategori B

Punkt 3.4.3

 1. I tillämpliga fall, krav på kvarhållande av risk som är tillämpliga på transaktionen.

 2. Det väsentliga ekonomiska nettointresse som kvarhålls av originatorn, det medverkande institutet eller den ursprungliga långivaren.1

Kategori A

Kategori C

Punkt 3.4.4

Utan att det påverkar punkt 3.4.2, närmare uppgifter om finansiering via efterställda skulder.

Kategori C

Punkt 3.4.5

En upplysning om eventuella parametrar för investering av tillfälliga likviditetsöverskott och vilka parter som ansvarar för sådana investeringar.

Kategori B

Punkt 3.4.6

Hur betalningar uppbärs rörande tillgångarna.

Kategori A

Punkt 3.4.7

Prioritetsordning för de betalningar som emittenten gör till innehavarna av det berörda slaget av värdepapper.

Kategori A

Punkt 3.4.8

Eventuella andra arrangemang som berör betalningar av ränta och kapitalbelopp till investerare.

Kategori B

Punkt 3.5

Namn på, adress till och betydande affärsverksamheter för originatorerna av de värdepapperiserade tillgångarna.

Kategori C

Punkt 3.6

Om avkastningen på och/eller återbetalningar rörande värdepapperet är kopplade till resultatet eller kreditstatusen för andra tillgångar eller underliggande instrument som inte är tillgångar hos emittenten, ange en av nedanstående upplysningar för varje sådan referenstillgång eller varje sådant underliggande instrument:

 1. Information i enlighet med punkterna 2.2 och 2.3.

 2. I de fall kapitalbeloppet inte riskeras, namnet på emittenten av referenstillgången, det internationella standardnumret för värdepapper (ISIN) och uppgift om var information om tidigare och nuvarande resultat för referenstillgången kan erhållas.

 3. Om referenstillgången är ett index, avsnitten 1 och 2 i bilaga 17.

Se bilaga 17

Punkt 3.7

Namn på, adress till och betydande affärsverksamheter för administratören, beräkningsombudet eller motsvarande, samt en sammanfattning av administratörens/beräkningsombudets ansvar, dennes relation till originatorn eller skaparen av tillgångarna och en sammanfattning av reglerna för att avsluta samarbetet med administratören/beräkningsombudet och för att utse en annan administratör/ett annat beräkningsombud.

Kategori C

Punkt 3.8

Namn på, adresser till och kortfattade upplysningar om

 1. alla motparter i swaptransaktioner och tillhandahållare av andra väsentliga former av kredit- eller likviditetsförstärkningar,

 2. de banker där huvudkontona med anknytning till transaktionen förs.


Kategori A


Kategori C

Avsnitt 4

Rapportering efter emissionen

Punkt 4.1

En upplysning i prospektet om när emittenten måste eller var denne avser att lämna information efter emissionen om transaktioner rörande värdepapper som ska tas upp till handel och resultatet för underliggande säkerheter. Emittenten ska ange vilken information som kommer att rapporteras, var den kan erhållas och hur ofta den kommer att rapporteras.

Kategori C

Detta kan variera beroende på de slutliga regleringskraven rörande värdepapperisering.

Bilaga 20 Proformaredovisning

Avsnitt 1

Innehållet i proformaredovisningen

Punkt 1.1

Proformaredovisningen ska bestå av följande:

 1. En inledning som anger

  1. det syfte för vilket proformaredovisningen har utarbetats, inbegripet en beskrivning av transaktionen eller det betydande åtagandet och involverade företag eller enheter,

  2. den period eller dag som täcks av proformaredovisningen,

  3. det faktum att proformaredovisningen endast har ett illustrerande syfte,

  4. att

   1. proformaredovisningen illustrerar effekterna av transaktionen som om transaktionen hade utförts på ett tidigare datum,

   2. den hypotetiska finansiella ställning eller det hypotetiska resultat som anges i proformaredovisningen kan skilja sig från enhetens faktiska finansiella ställning eller resultat.

 2. En resultaträkning eller balansräkning eller båda, som beroende på omständigheterna presenteras i ett kolumnformat och innehåller

  1. historisk ojusterad information,

  2. justeringar av redovisningsprinciper, vid behov,

  3. proformajusteringar,

  4. resultaten av proformaredovisningen i den sista kolumnen.

 3. Åtföljande noter som anger

  1. de källor från vilka den ojusterade finansiella informationen har hämtats och huruvida en revisions- eller granskningsrapport rörande dessa källor har offentliggjorts,

  2. den grund på vilken proformaredovisningen utarbetas,

  3. källan och motivet till varje justering,

  4. huruvida respektive justering avseende en proformaresultaträkning väntas ha en kontinuerlig inverkan på emittenten.

 4. I tillämpliga fall ska den finansiella information och de halvårsrapporter som avser företag eller enheter som förvärvats eller ska förvärvas och som använts vid utarbetandet av denna proformaredovisning ingå i prospektet.

Avsnitt 2

Principer för utarbetande och presentation av proformaredovisning

Punkt 2.1

Proformaredovisningen ska identifieras som sådan, så att den särskiljs från den historiska finansiella informationen.
  Proformaredovisningen ska utarbetas i överensstämmelse med de redovisningsprinciper som emittenten använder i sitt senaste eller kommande årsbokslut.

Punkt 2.2

Proformaredovisning får bara offentliggöras för

 1. den senaste avslutade räkenskapsperioden, och/eller

 2. den senaste delperiod för vilken relevant ojusterad information har offentliggjorts eller tas med i registreringsdokumentet/prospektet.

Punkt 2.3

Proformajusteringar ska uppfylla följande villkor:

 1. De ska vara tydligt angivna och förklarade.

 2. De ska presentera alla betydande effekter som direkt kan hänföras till transaktionen.

 3. De ska ha stöd i sakförhållandena.

Avsnitt 3

Krav på en revisor/revisionsberättelse

Prospektet ska innefatta en rapport som utarbetats av oberoende revisorer och där dessa uttrycker uppfattningen

 1. att proformaredovisningen har sammanställts korrekt på den angivna grundvalen,

 2. att den grundval som avses i led a överensstämmer med emittentens redovisningsprinciper.

Bilaga 21 Garantier

Avsnitt 1

Garantins art

En beskrivning av alla arrangemang för att säkerställa att alla förpliktelser som är väsentliga för en emission kommer att fullgöras, oavsett om det är i form av en garanti eller borgen, ett ”keep well-avtal” eller försäkringsavtal eller annat likvärdigt åtagande (nedan kallade garantier), och av den som tillhandahåller dessa garantier (nedan kallad garant).
  Sådana arrangemang innefattar åtaganden, inbegripet villkorade åtaganden, som säkerställer att skyldigheter att återbetala icke-aktierelaterade värdepapper och/eller ränta fullgörs, och av beskrivningen av dem ska det framgå hur arrangemanget avser att säkerställa att de garanterade betalningarna görs.

Avsnitt 2

Garantins räckvidd

Närmare uppgifter ska ges om garantins villkor och räckvidd. Detta bör innefatta villkoren för tillämpning av garantin vid obestånd enligt bestämmelserna för värdepapperet och de väsentliga villkoren i försäkringsavtal eller keep well-avtal mellan emittenten och garanten. Närmare uppgifter ska också ges om garantens eventuella vetorätt vid förändringar av värdepappersinnehavarens rättigheter, vilket exempelvis ofta gäller i samband med försäkringsavtal.

Avsnitt 3

Information om garanten

Garanten måste ge information om sig själv som om denne vore emittent av samma typ av värdepapper som garantin täcker.

Avsnitt 4

Tillgängliga dokument

Uppgift om den webbplats där allmänheten kan få tillgång till de väsentliga kontrakt och andra dokument som rör garantin.

Bilaga 22 Godkännande

Avsnitt 1

Information om godkännande från emittenten eller den person som ansvarar för att upprätta ett prospekt

Punkt 1.1

Ett uttryckligt godkännande från emittenten eller den person som ansvarar för att upprätta prospektet att prospektet används och ett uttalande om att denna person åtar sig ansvar för prospektets innehåll även i samband med en efterföljande återförsäljning eller slutlig placering av värdepapperen av en finansiell mellanhand som fått ett godkännande att använda prospektet.

Kategori A

Punkt 1.2

En upplysning om den period för vilken godkännandet att använda prospektet gäller.

Kategori A

Punkt 1.3

En upplysning om den erbjudandeperiod under vilken en efterföljande återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper av finansiella mellanhänder får ske.

Kategori C

Punkt 1.4

En upplysning om i vilka medlemsstater de finansiella mellanhänderna får använda prospektet för en efterföljande återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.

Kategori A

Punkt 1.5

Andra tydliga och objektiva villkor som är knutna till godkännandet och som är relevanta för användningen av prospektet.

Kategori C

Punkt 1.6

Ett meddelande i fet stil till investerare om att när ett erbjudande lämnas av en finansiell mellanhand kommer denne att informera investerarna om villkoren för erbjudandet vid den tidpunkt då erbjudandet lämnas.

Kategori A

Avsnitt 2A

Ytterligare information som ska lämnas när ett godkännande ges till en eller flera angivna finansiella mellanhänder

Punkt 2A.1

Förteckna och identifiera (namn och adress) den eller de finansiella mellanhänder som får använda prospektet.

Kategori C

Punkt 2A.2

En upplysning om hur och var ny information rörande de finansiella mellanhänderna som är okänd vid tidpunkten för godkännandet av prospektet eller grundprospektet eller ingivandet av de slutgiltiga villkoren kommer att offentliggöras.

Kategori A

Avsnitt 2B

Ytterligare information som ska lämnas när ett godkännande ges till alla finansiella Mellanhänder

Punkt 2B.1

Ett meddelande i fet stil till investerare om att alla finansiella mellanhänder som använder prospektet måste ange på sin webbplats att de använder prospektet i enlighet med godkännandet och de villkor som är knutna till detta.

Kategori A

Del D EU-tillväxtprospekt

Bilaga 23 Särskild sammanfattning i EU-tillväxtprospekt

Avsnitt 1

Inledning

Punkt 1.1

Värdepapperens namn och internationella standardnummer för värdepapper (ISIN).

Punkt 1.2

Namn på och kontaktuppgifter för emittenten, inbegripet identifieringskod för juridiska personer (LEI).

Punkt 1.3

Namn på och kontaktuppgifter för den behöriga myndighet som godkänt prospektet och, om det rör sig om en annan myndighet, den behöriga myndighet som godkänt registreringsdokumentet.

Punkt 1.4

Datum för godkännande av EU-tillväxtprospektet

Punkt 1.5

Meddelanden

Punkt 1.5.1

Uttalanden av emittenten om följande:

 1. Att sammanfattningen bör läsas som en introduktion till EU- tillväxtprospektet och att alla beslut om att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela prospektet.

 2. I tillämpliga fall, att investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital och, i de fall investerarens ansvar inte är begränsat till investeringsbeloppet, att investeraren kan förlora mer än sitt investerade kapital och omfattningen av sådana potentiella förluster.

 3. Att när ett yrkande relaterat till information i ett EU- tillväxtprospekt görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.

 4. Att civilrättsligt ansvar enbart omfattar de personer som har presenterat sammanfattningen inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU- tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU- tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.

 5. I tillämpliga fall, den varning som krävs i enlighet med artikel 8.3 b i förordning (EU) nr 1286/2014.

Avsnitt 2

Nyckelinformation om emittenten

Punkt 2.1

Namn på emittenten av värdepapperet.

Punkt 2.1.1

Information om emittenten:

 1. Rättslig form, den rätt som gäller för verksamheten och registreringsland.

 2. Huvudverksamheter.

 3. Kontrollerande aktieägare, även huruvida emittenten är direkt eller indirekt kontrollerad.

 4. Namn på den verkställande direktören (eller motsvarande).

Punkt 2.2

Finansiell nyckelinformation om emittenten.

Punkt 2.2.1

Finansiell nyckelinformation för varje räkenskapsår som ingår i den period som täcks av den historiska finansiella informationen och, om den inkluderas i prospektet, för varje påföljande delperiod och åtföljd av jämförbara uppgifter för samma period under det föregående räkenskapsåret. Kravet på jämförbara balansräkningsuppgifter ska uppfyllas genom att balansräkningen från utgången av året presenteras.
  Den finansiella nyckelinformationen ska innefatta de finansiella relationstal som anges i prospektet. Dessa finansiella relationstal ska ge information om följande:

 1. Intäkter, lönsamhet, tillgångar, kapitalstruktur och, om de inkluderas i prospektet, kassaflöden.

 2. Nyckeltal, om de inkluderas i prospektet.

  Finansiell nyckelinformation ska i tillämpliga fall innefatta

 1. proformaredovisning i sammandrag och en kort redogörelse för vad denna illustrerar och de väsentliga justeringar som gjorts,

 2. en kort beskrivning av eventuella anmärkningar i revisionsberättelsen rörande den historiska finansiella informationen.

Punkt 2.3

Huvudsakliga risker som är specifika för emittenten.

Punkt 2.3.1

En kort beskrivning av de mest väsentliga riskfaktorer som är specifika för emittenten och som anges i EU-tillväxtprospektet, samtidigt som det totala antal riskfaktorer som anges i artikel 33.8 i denna förordning inte överskrids.

Avsnitt 3

Nyckelinformation om värdepapperen

Punkt 3.1

Värdepapperens huvuddrag.

Punkt 3.1.1

Information om värdepapperen:

 1. Typ och slag.

 2. I tillämpliga fall, valutan för dem, nominellt värde, antalet emitterade värdepapper och deras löptid.

 3. De rättigheter som är förenade med värdepapperen.

 4. Värdepapperens relativa senioritet i emittentens kapitalstruktur i händelse av insolvens, inbegripet i tillämpliga fall information om värdepapperens prioriteringsnivå.

 5. I tillämpliga fall, utdelnings- eller utbetalningspolicy.

Punkt 3.2

Plats för handel med värdepapperen.

Punkt 3.2.1

I tillämpliga fall, information om huruvida värdepapperen är eller kommer att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel på en multilateral handelsplattform eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, namnet på alla marknader där värdepapperen är eller kommer att bli föremål för handel och närmare uppgifter om upptagande till handel på en multilateral handelsplattform eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag.

Punkt 3.3

Garantier som värdepapperen omfattas av.

 1. En kort beskrivning av garantins art och räckvidd.

 2. En kort beskrivning av garanten, inbegripet identifieringskod för juridiska personer (LEI).

 3. Relevant finansiell nyckelinformation för bedömning av garantens förmåga att fullgöra sina garantiåtaganden.

 4. En kort beskrivning av de mest väsentliga riskfaktorer som rör garanten och som anges i EU-tillväxtprospektet i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) 2017/1129, samtidigt som det totala antal riskfaktorer som anges i artikel 33.8 i denna förordning inte överskrids.

Punkt 3.4

Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen.

Punkt 3.4.1

En kort beskrivning av de mest väsentliga riskfaktorer som är specifika för värdepapperen och som anges i EU-tillväxtprospektet, samtidigt som det totala antal riskfaktorer som anges i artikel 33.8 i denna förordning inte överskrids.

Avsnitt 4

Nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper till allmänheten

Punkt 4.1

Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet.
  I tillämpliga fall, de allmänna villkoren och den förväntade tidsplanen för erbjudandet, planen för fördelning, storleken på och procentandelen för den omedelbara utspädning som följer av erbjudandet och en uppskattning av de totala kostnaderna för emissionen och/eller erbjudandet, inbegripet de uppskattade kostnader som investeraren kommer att debiteras av emittenten eller erbjudaren.

Punkt 4.2

Motiv för EU-tillväxtprospektet.

Punkt 4.2.1

En kort beskrivning av motiven för erbjudandet och, i tillämpliga fall, följande:

 1. Användning och uppskattat nettobelopp av tillförda medel.

 2. I de fall erbjudandet omfattas av ett garantiavtal på grundval av ett fast åtagande, ange den del som inte täcks.

 3. En beskrivning av alla väsentliga intressekonflikter rörande erbjudandet eller upptagandet till handel som beskrivs i prospektet.

Punkt 4.3

Den person som erbjuder värdepapperen eller ansöker om upptagande till handel.

Punkt 4.3.1

Om det rör sig om en annan person än emittenten, en kort beskrivning av den person som erbjuder värdepapperen och/eller ansöker om upptagande till handel på en multilateral handelsplattform eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, inklusive dennes hemvist och rättsliga form, den rätt enligt vilken aktören bedriver verksamhet och dennes registreringsland.

Bilaga 24 Registreringsdokument för EU-tillväxtprospekt avseende aktierelaterade värdepapper

Avsnitt 1

Ansvariga personer, information från tredje part, expertrapporter och godkännande av behörig myndighet
I detta avsnitt ska det ges information om de personer som ansvarar för innehållet i ett registreringsdokument för ett EU-tillväxtprospekt. Syftet med detta avsnitt är att försäkra investerarna om att den information som ges i prospektet är riktig. I detta avsnitt finns även information om den rättsliga grunden för registreringsdokument för EU-tillväxtprospekt och dess godkännande av en behörig myndighet.

Punkt 1.1

Identifiera alla personer som ansvarar för den information eller delar av den information som ges i registreringsdokumentet samt, i det senare fallet, vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, ska deras namn och befattning anges; i fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.

Punkt 1.2

En förklaring av de som ansvarar för registreringsdokumentet att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i registreringsdokumentet med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats.
  I tillämpliga fall, en förklaring av de som ansvarar för vissa delar av registreringsdokumentet att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i de delar av registreringsdokumentet som de ansvarar för med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats från dessa delar av dokumentet.

Punkt 1.3

Om ett uttalande eller en rapport som tillskrivs en person som expert tas med i registreringsdokumentet, ange följande uppgifter för den personen:

 1. Namn.

 2. Kontorsadress.

 3. Kvalifikationer.

 4. Eventuellt väsentligt intresse i emittenten.

Om uttalandet eller rapporten har tagits fram på emittentens begäran, ange att ett sådant uttalande eller en sådan rapport har tagits med i registreringsdokumentet med godkännande av den person som har gått med på att innehållet i den delen av registreringsdokumentet används för prospektändamål.

Punkt 1.4

Om information har anskaffats från en tredje part, lämna en bekräftelse på att denna information har återgetts korrekt och att såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Identifiera även informationskällan eller informationskällorna.

Punkt 1.5

Ett uttalande om att

 1. [registreringsdokumentet/prospektet] har godkänts av [behörig myndighets namn], som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129,

 2. [behörig myndighets namn] godkänner detta [registreringsdokument/prospekt] enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129,

 3. detta godkännande inte bör betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta [registreringsdokument/prospekt],

 4. [registreringsdokumentet/prospektet] har upprättats som en del av ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

Avsnitt 2

Strategi, resultat och företagsklimat
Syftet med detta avsnitt är att informera om emittentens identitet, verksamhet, strategi och mål. Efter att ha läst detta avsnitt bör investerarna ha en klar förståelse av emittentens verksamhet och de huvudsakliga trender som påverkar dennes resultat, emittentens organisationsstruktur och väsentliga investeringar. I tillämpliga fall ska emittenten i detta avsnitt ange uppskattningar av eller prognoser för sina framtida resultat. Emittenter med ett börsvärde på över 200.000.000 EUR ska dessutom i detta avsnitt ge en rättvisande och balanserad översikt över företagets tidigare resultat.

Punkt 2.1

Information om emittenten:

 1. Emittentens registrerade firma och kommersiella beteckning.

 2. Platsen för emittentens registrering och dennes registreringsnummer och identifieringskod för juridiska personer (LEI).

 3. Datum för stiftande och emittentens livslängd, om inte denna är obestämd.

 4. Emittentens hemvist och rättsliga form, den lagstiftning enligt vilken emittenten driver verksamhet, emittentens registreringsland, adress och telefonnummer för dess säte (eller plats för huvudsakliga verksamhet, om annan än dess säte) och emittentens webbplats, om sådan finns, med ett uttalande om att informationen på webbplatsen inte ingår i prospektet såvida denna information inte införlivas i prospektet genom hänvisningar.

Punkt 2.1.1

Information om väsentliga förändringar av emittentens låne- och finansieringsstruktur sedan utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken information har lämnats i registreringsdokumentet. Om registreringsdokumentet innehåller delårsrapporter, får denna information lämnas avseende perioden efter utgången av den senaste delperiod för vilken finansiell information har tagits med i registreringsdokumentet.

Punkt 2.1.2

En beskrivning av hur emittentens verksamheter planeras bli finansierade.

Punkt 2.2

Företagets verksamhet

Punkt 2.2.1

Strategi och mål
  En beskrivning av emittentens affärsstrategi och strategiska mål (både ur ekonomisk och icke-ekonomisk synvinkel, om sådan finns). Härvid ska emittentens framtida utmaningar och framtidsutsikter beaktas.
  I relevanta fall ska man i denna beskrivning beakta regelverket för emittentens verksamhet.

Punkt 2.2.2

Huvudverksamheter
  En beskrivning av emittentens huvudverksamheter, inbegripet

 1. de viktigaste kategorierna av sålda produkter och/eller tillhandahållna tjänster,

 2. upplysningar om eventuella betydande nya produkter, tjänster eller verksamheter som har lanserats sedan offentliggörandet av det senaste reviderade årsbokslutet.

Punkt 2.2.3

Huvudsakliga marknader
  En beskrivning av de huvudsakliga marknader där emittenten är verksam.

Punkt 2.3

Organisationsstruktur

Punkt 2.3.1

Om emittenten ingår i en koncern, om det inte tas upp på annat ställe i registreringsdokumentet och i den utsträckning som krävs för att förstå emittentens verksamhet som helhet, ange ett organisationsdiagram.
  Emittenten kan välja att låta detta diagram ersättas eller åtföljas av en kort beskrivning av koncernen och emittentens ställning inom koncernen, om detta klargör strukturen.

Punkt 2.3.2

Om emittenten är beroende av andra företag inom koncernen måste detta anges klart, tillsammans med en beskrivning av beroendeförhållandet.

Punkt 2.4

Investeringar

Punkt 2.4.1

I den utsträckning det inte tas upp på annat ställe i registreringsdokumentet, en beskrivning av (inklusive storleken på) väsentliga investeringar som emittenten gjort sedan utgången av den period som täcks av den historiska finansiella information som tagits med i prospektet fram till registreringsdokumentets datum.

Punkt 2.4.2

En beskrivning av emittentens väsentliga pågående investeringar eller investeringar för vilka fasta åtaganden redan gjorts, inbegripet, om de är väsentliga för emittentens verksamhet, hur de har finansierats (internt eller externt).

Punkt 2.5

En översikt över drift och finansiering (som ska lämnas av aktieemittenter med ett börsvärde på över 200.000.000 EUR enbart när en förvaltningsberättelse som presenteras och utarbetas i enlighet med artiklarna 19 och 29 i direktiv 2013/34/EU inte tas med i EU- tillväxtprospektet).

Punkt 2.5.1

I den utsträckning det inte tas upp på annat ställe i registreringsdokumentet och krävs för att förstå emittentens verksamhet som helhet, ska följande anges:

 1. En balanserad och heltäckande analys av utvecklingen och resultatet av emittentens verksamhet och dennes ställning, sett till verksamhetens storlek och komplexitet, för varje år för vilket historisk finansiell information krävs, inklusive orsaker till väsentliga förändringar.

 2. Upplysningar om

  1. emittentens sannolika framtida utveckling,

  2. forsknings- och utvecklingsaktiviteter.

I den omfattning det krävs för att förstå emittentens utveckling, resultat eller ställning ska analysen inbegripa både finansiella och, i tillämpliga fall, icke-finansiella nyckeltal av betydelse för verksamheten i fråga, inklusive information rörande miljö- och personalfrågor. Analysen ska i tillämpliga fall innefatta hänvisningar till och ytterligare förklaringar av de belopp som rapporteras i årsboksluten.

Punkt 2.6

Information om trender

Punkt 2.6.1

En beskrivning av de senaste viktigaste utvecklingstrenderna i fråga om produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser under perioden från utgången av det senaste räkenskapsåret till registreringsdokumentets datum.

Punkt 2.7

Resultatprognoser eller förväntade resultat

Punkt 2.7.1

Om emittenten har offentliggjort en resultatprognos eller ett förväntat resultat (som ännu inte har realiserats och som fortfarande gäller) ska denna prognos eller detta förväntade resultat tas med i registreringsdokumentet.
  Om en resultatprognos eller ett förväntat resultat har offentliggjorts och ännu inte realiserats men däremot har förlorat sin giltighet, ange detta samt en förklaring till varför denna prognos eller detta förväntade resultat har förlorat sin giltighet. En sådan ogiltig resultatprognos eller ett sådant ogiltigt förväntat resultat omfattas inte av kraven i punkterna 2.7.2–2.7.3.

Punkt 2.7.2

Om emittenten väljer att ta med en ny resultatprognos eller ett nytt förväntat resultat, eller tar med en tidigare offentliggjord resultatprognos eller ett tidigare offentliggjort förväntat resultat enligt punkt 2.7.1, ska denna resultatprognos eller detta förväntade resultat anges i tydliga och entydiga ordalag och innehålla en beskrivning av de centrala antaganden som ligger till grund för emittentens resultatprognos eller förväntade resultat.
  Resultatprognosen eller det förväntade resultatet ska iaktta följande principer:

 1. Det måste finnas en tydlig åtskillnad mellan antaganden om de faktorer som medlemmarna i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan kan påverka och antagandena om de faktorer som ligger helt utanför deras kontroll.

 2. Antagandena måste vara rimliga, lätta att förstå för investerarna, specifika och exakta och får inte avse den generella riktigheten hos de uppskattningar som ligger till grund för prognosen.

 3. I fråga om en prognos ska antagandena uppmärksamma investerarna på osäkra faktorer som i väsentlig utsträckning skulle kunna ändra prognosens utfall.

Punkt 2.7.3

Prospektet ska innehålla ett uttalande om att resultatprognosen eller det förväntade resultatet har sammanställts och utarbetats på en grundval som är både

 1. jämförbar med årsbokslutet, och

 2. förenlig med emittentens redovisningsprinciper.

Avsnitt 3

Riskfaktorer
Syftet med detta avsnitt är att beskriva de huvudsakliga risker som emittenten måste bemöta och deras inverkan på dennes framtida resultat.

Punkt 3.1

En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för emittenten, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.
  För varje kategori ange först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten eller erbjudaren, med beaktande av de negativa effekterna för emittenten och risken för att de förverkligas. Riskerna ska bekräftas av innehållet i registreringsdokumentet.

Avsnitt 4

Företagsstyrning
I detta avsnitt ska det beskrivas hur emittenten sköts och vilken roll de olika cheferna har. Det ska även anges information om vilken bakgrund personerna i företagsledningen har, deras ersättningsnivåer och dessas potentiella koppling till emittentens resultat.

Punkt 4.1

Medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt övriga personer i företagsledningen

Punkt 4.1.1

Namn på och kontorsadress och befattning för nedanstående personer hos emittenten, med uppgift om deras viktigaste sysselsättningar utanför emittentens verksamhet, om dessa är betydande i förhållande till emittenten:

 1. Medlemmar i förvaltnings-, lednings- och/eller tillsynsorgan.

 2. Komplementärer i kommanditaktiebolag.

 3. Alla personer i företagsledningen som är relevanta för att fastställa att det hos emittenten finns tillräcklig expertis och erfarenhet för att leda verksamheten.

Uppgifter om familjerelationer mellan de personer som avses i leden a–c.

Punkt 4.1.2

För varje medlem i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt varje person som avses i punkt 4.1.1 b och c ska dennes relevanta kunnande och erfarenhet i företagsledningsfrågor redovisas, jämte följande uppgifter:

 1. Uppgift om huruvida personen dömts i bedrägerirelaterade mål under åtminstone de fem senaste åren.

 2. Uppgifter om huruvida reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) under åtminstone de fem senaste åren officiellt har bundit en sådan person vid och/eller utfärdat påföljder mot en sådan person för ett brott och huruvida personen under åtminstone de fem senaste åren har förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Om det inte finns någon sådan information som måste lämnas, ska detta anges.

Punkt 4.2

Ersättningar och förmåner
  I den utsträckning det inte tas upp på annat ställe i registreringsdokumentet och avseende det senaste hela räkenskapsåret för de personer som avses i punkt 4.1.1 a och c.

Punkt 4.2.1

Utbetalade belopp i ersättningar (inklusive villkorade eller uppskjutna ersättningar) och naturaförmåner som emittenten och dess dotterbolag beviljat sådana personer för tjänster som oavsett kapacitet utförts åt emittenten och dess dotterbolag av vilken person som helst. Informationen ska lämnas separat för varje person, såvida inte individuell redovisning inte är obligatorisk i emittentens hemland eller om emittenten inte offentliggör denna information på annat sätt.

Punkt 4.2.2

Det totala avsatta eller upplupna beloppet hos emittenten eller dess dotterbolag för pensioner och förmåner eller liknande efter avträdande av tjänst.

Punkt 4.3

Aktieinnehav och aktieoptioner
  Ange för varje person som avses i punkt 4.1.1 a och c information om deras aktieägande och aktieoptioner hos emittenten per det senaste praktiskt möjliga datumet.

Avsnitt 5

Finansiell information och nyckeltal
I detta avsnitt ska historisk finansiell information anges genom att man lämnar uppgifter om finansiell information och nyckeltal för emittenten. Det ska även ingå information om emittentens utdelningspolicy och, i tillämpliga fall, proformaredovisning.

Punkt 5.1

Historisk finansiell information

Punkt 5.1.1

För de två senaste räkenskapsåren (eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet om denna period är kortare än två år) ska det lämnas reviderad historisk finansiell information, samt en revisionsberättelse för varje år.

Punkt 5.1.2

Ändring av räkenskapsår
  Om emittenten har ändrat räkenskapsår under den period för vilken historisk finansiell information krävs, ska den reviderade historiska informationen täcka minst 24 månader eller hela den period under vilken emittenten bedrivit verksamhet, beroende på vilken period som är kortast.

Punkt 5.1.3

Redovisningsstandarder
  Den finansiella informationen måste utarbetas i enlighet med de IFRS-standarder som godkänts i unionen på grundval av förordning (EG) nr 1606/2002.
  Om förordning (EG) nr 1606/2002 inte är tillämplig ska den finansiella informationen utarbetas i enlighet med

 1. en medlemsstats nationella redovisningsstandarder, när det gäller emittenter från EES, i enlighet med direktiv 2013/34/EU,

 2. ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med förordning (EG) nr 1606/2002, när det gäller emittenter i tredjeland. Om dessa nationella redovisningsstandarder i tredjeland inte är likvärdiga med förordning (EG) nr 1606/2002, ska årsbokslutet omarbetas i enlighet med den förordningen.

Punkt 5.1.4

Ändring av regelverk för redovisningen
  Den senaste reviderade historiska finansiella information som innehåller jämförbara uppgifter för det föregående året måste presenteras och utarbetas i en form som är förenlig med det regelverk för redovisningsstandarder som kommer att tillämpas i emittentens kommande offentliggjorda årsbokslut, med hänsyn till de redovisningsstandarder och redovisningsprinciper och den lagstiftning som är tillämplig på detta årsbokslut.
  Ändringar inom det redovisningsregelverk som gäller för en emittent innebär inte att ett reviderat årsbokslut måste omarbetas. Om emittenten emellertid avser att tillämpa ett nytt regelverk för redovisningsstandarder i nästa offentliggjorda årsbokslut måste åtminstone en uppsättning av fullständiga finansiella rapporter (enligt definitionen i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter), inbegripet jämförande information, utarbetas i en form som är förenlig med det regelverk som kommer att tillämpas i emittentens kommande offentliggjorda årsbokslut, med hänsyn till de redovisningsstandarder och redovisningsprinciper och den lagstiftning som är tillämplig på detta årsbokslut.

Punkt 5.1.5

Om den reviderade finansiella informationen utarbetas i enlighet med nationella redovisningsstandarder måste den innehålla åtminstone följande:

 1. En balansräkning.

 2. En resultaträkning.

 3. Redovisningsprinciper och upplysningar i noter.

Punkt 5.1.6

Koncernredovisning
  Om emittenten utarbetar både ett företagsspecifikt årsbokslut och koncernredovisning ska åtminstone koncernredovisningen tas med i registreringsdokumentet.

Punkt 5.1.7

Åldern på den finansiella informationen
  Balansdagen för det senaste året med reviderad finansiell information får inte infalla tidigare än

 1. 18 månader före registreringsdokumentets datum, om emittenten tar med reviderade delårsrapporter i registreringsdokumentet, eller

 2. 16 månader före registreringsdokumentets datum, om emittenten tar med delårsrapporter i registreringsdokumentet som inte reviderats.

Om registreringsdokumentet inte innehåller några delårsrapporter, får balansdagen för det senaste år för vilket det föreligger ett reviderat årsbokslut inte infalla tidigare än 16 månader före registreringsdokumentets datum.

Punkt 5.2

Delårsrapportering och annan finansiell information

Punkt 5.2.1

Om emittenten har offentliggjort kvartals- eller halvårsrapporter sedan datumet för dennes senaste reviderade årsbokslut, ska dessa tas med i registreringsdokumentet. Om kvartals- eller halvårsrapporterna har reviderats eller granskats översiktligt, ska revisionsberättelsen eller granskningsrapporten också tas med. Om kvartals- eller halvårsrapporterna inte har reviderats eller granskats översiktligt ska detta anges.
  Delårsrapportering utarbetad i enlighet med antingen direktiv 2013/34/EU eller förordning (EG) nr 1606/2002, beroende på vilken akt som är tillämplig.
  I fråga om emittenter som inte omfattas av direktiv 2013/34/EU eller förordning (EG) nr 1606/2002 ska delårsrapporterna innehålla jämförelserapporter för samma period i det föregående räkenskapsåret, med undantag för att kravet på jämförande balansräkningsinformation kan uppfyllas genom att man lägger fram balansräkningen från utgången av året i enlighet med det tillämpliga regelverket för finansiell rapportering.

Punkt 5.3

Revision av den årliga finansiella informationen

Punkt 5.3.1

Den historiska årliga finansiella informationen måste vara föremål för en självständig revision. Revisionsberättelsen ska utarbetas i enlighet med direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014.
  Om direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014 inte är tillämpliga, måste det föreligga en revision eller en rapport om huruvida den historiska finansiella informationen ger en sann och rättvisande bild för registreringsdokumentets ändamål i enlighet med tillämpliga revisionsstandarder i en medlemsstat eller likvärdiga standarder.

Punkt 5.3.1a

Om revisionsberättelser angående den historiska finansiella informationen har underkänts av lagstadgade revisorer eller om de innehåller anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse, ska skälen till detta anges och dessa anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse återges i sin helhet.

Punkt 5.3.2

Upplysning om annan information i registreringsdokumentet som har blivit föremål för revision av revisorer.

Punkt 5.3.3

Om finansiell information i registreringsdokumentet inte har hämtats från emittentens reviderade årsbokslut ska källan till denna information anges tillsammans med ett uttalande om att den inte har varit föremål för revision.

Punkt 5.4

Nyckeltal

Punkt 5.4.1

I den omfattning det inte anges på annat ställe i registreringsdokumentet och när en emittent har offentliggjort nyckeltal, finansiella sådana och/eller nyckeltal som rör driften av företaget, eller väljer att ta med sådana i registreringsdokumentet, ska en beskrivning av emittentens nyckeltal för varje räkenskapsår under den period som täcks av den historiska finansiella informationen tas med i registreringsdokumentet.
  Nyckeltal måste beräknas på jämförbar grund. Om nyckeltalen har blivit föremål för revision av revisorer, ska detta anges.

Punkt 5.5

Betydande förändring av emittentens finansiella ställning
  En beskrivning av alla betydande förändringar av koncernens finansiella ställning som har inträffat sedan utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken antingen ett reviderat årsbokslut eller en delårsrapport har offentliggjorts, eller uppgift om att inga förändringar har skett.

Punkt 5.6

Utdelningspolicy
  En beskrivning av emittentens policy för utdelningar och eventuella begränsningar för denna. Om emittenten inte har någon sådan policy, ange detta.
  Utdelningsbeloppet per aktie för varje räkenskapsår under den period som täcks av årsboksluten, med justeringar för jämförelseändamål i det fall antalet aktier i emittenten har ändrats och om detta belopp inte anges i årsboksluten.

Punkt 5.7

Proformaredovisning
  Vid en betydande bruttoförändring, en beskrivning av hur transaktionen kan ha påverkat tillgångar, skulder och inkomster för emittenten om transaktionen hade utförts i början av den period som rapporten omfattar eller på det rapporterade datumet.
  Detta krav uppfylls normalt genom proformaredovisning. Denna proformaredovisning ska presenteras i enlighet med bilaga 20 och måste innehålla den information som anges däri.
  Proformaredovisningen ska åtföljas av en rapport som utarbetats av oberoende redovisningsexperter eller revisorer.

Avsnitt 6

Information om aktieägare och värdepappersinnehavare
I detta avsnitt ska information ges om emittentens större aktieägare, förekomsten av potentiella intressekonflikter mellan personer i företagsledningen och emittenten, dennes aktiekapital, transaktioner med närstående parter, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden och väsentliga kontrakt.

Punkt 6.1

Större aktieägare

Punkt 6.1.1

Såvitt emittenten vet, namnet på varje person som direkt eller indirekt har ett innehav i emittentens kapital eller rösträtter som minst motsvarar 5 % av kapitalet eller de totala rösträtterna, samt storleken på varje sådan persons innehav per registreringsdokumentets datum eller, om inga sådana personer finns, ett uttalande om detta faktum.

Punkt 6.1.2

Det ska vidare anges om emittentens större aktieägare har aktier med olika röstvärde, eller uppgift om att detta inte är fallet.

Punkt 6.1.3

Såvitt emittenten vet, ange huruvida denne ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt och av vem, samt arten av sådan kontroll och de åtgärder som införts för att säkerställa att sådan kontroll inte missbrukas.

Punkt 6.1.4

En beskrivning av eventuella arrangemang som enligt emittentens kännedom kan leda till att kontrollen över emittenten ändras vid ett senare datum eller att en sådan ändring av kontrollen förhindras.

Punkt 6.2

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Punkt 6.2.1

Information om myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt emittentens kännedom riskerar att bli inledda) under en period som täcker åtminstone de tolv föregående månaderna, vilka kan få eller under den senaste tiden har haft betydande effekter på emittenten och/eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet, eller uppgift om att några sådana förfaranden inte föreligger.

Punkt 6.3

Intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller hos andra personer i företagsledningen

Punkt 6.3.1

Om det föreligger potentiella intressekonflikter mellan de skyldigheter som personer som avses i punkt 4.1.1 har gentemot emittenten och dessa personers privata intressen och/eller andra uppdrag, ska detta anges tydligt. Om det inte föreligger några sådana intressekonflikter ska detta faktum anges.
  Ange om det finns arrangemang eller överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon person som avses i punkt 4.1.1 valts in i ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller tillsatts i företagsledningen.
  Uppgifter om eventuella begränsningar som de personer som avses i punkt 4.1.1 har godtagit i sina möjligheter att avyttra sina innehav av värdepapper i emittenten under en viss tid.

Punkt 6.4

Transaktioner med närstående parter

Punkt 6.4.1

Om de IFRS-standarder som antagits i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 inte är tillämpliga på emittenten, ska följande information anges för den period som täcks av den historiska finansiella informationen fram till registreringsdokumentets datum:

 1. Arten och omfattningen av alla transaktioner med närstående parter2 som individuellt eller i sin helhet är väsentliga för emittenten. Om sådana transaktioner med närstående parter inte har utförts enligt armlängdsprincipen, ange en förklaring till detta. I fråga om utestående lån inklusive garantier av alla slag, ange det utestående beloppet.

 2. Den andel som transaktionerna med närstående parter utgör av emittentens omsättning, till belopp eller som procentandel.

Om de IFRS-standarder som antagits i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 är tillämpliga på emittenten behöver den information som avses i leden a och b bara lämnas i fråga om de transaktioner som har ägt rum sedan utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken reviderad finansiell information har offentliggjorts.

Punkt 6.5

Aktiekapital

Punkt 6.5.1

Nedanstående information i årsbokslutet enligt punkterna 6.5.2–6.5.7 ska anges per dagen för den senaste balansräkningen:

Punkt 6.5.2

Volymen av emitterat aktiekapital, och följande för varje slag av aktiekapital:

 1. Emittentens totala auktoriserade aktiekapital.

 2. Antal aktier som är emitterade och fullt inbetalda respektive emitterade, men icke fullt inbetalda.

 3. Nominellt värde per aktie, eller uppgift om att nominellt värde saknas.

 4. En avstämning mellan antalet utelöpande aktier vid början respektive utgången av året.

Om mer än 10 % av aktiekapitalet betalats med andra tillgångar än likvida medel under den period som täcks av årsboksluten ska detta anges.

Punkt 6.5.3

Om det finns aktier som inte representerar kapitalet, ange deras antal och viktigaste egenskaper.

Punkt 6.5.4

När det gäller aktier i emittenten som innehas av emittenten själv, på dess vägnar eller av dess dotterbolag ska antalet aktier och deras bokförda och nominella värde anges.

Punkt 6.5.5

Volymen av konvertibla eller utbytbara värdepapper eller värdepapper förenade med rätt till teckning av annat värdepapper, inklusive de villkor och förfaranden som gäller vid konvertering, utbyte eller teckning.

Punkt 6.5.6

Information om och villkor för förvärvsrättigheter och/eller förvärvsskyldigheter i samband med auktoriserat men ej emitterat aktiekapital eller ett åtagande om att öka aktiekapitalet.

Punkt 6.5.7

Information om det aktiekapital i bolag inom koncernen som omfattas av optioner, eller villkorade eller ovillkorade åtaganden att det ska omfattas av optioner, inbegripet närmare uppgifter om sådana optioner samt de personer som optionerna hänför sig till.

Punkt 6.6

Stiftelseurkund och bolagsordning

Punkt 6.6.1

En kort beskrivning av eventuella bestämmelser i emittentens bolagsordning, stadgar eller motsvarande som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen över bolaget.

Punkt 6.7

Väsentliga kontrakt

Punkt 6.7.1

En kort sammanfattning av varje väsentligt kontrakt, utom sådana som ingåtts inom ramen för den normala verksamheten, i vilket emittenten eller en medlem av koncernen är part och som ingåtts under en period av ett år omedelbart före offentliggörandet av registreringsdokumentet.

Avsnitt 7

Tillgängliga dokument

Punkt 7.1

Ett uttalande om att tillgång ges till följande dokument, i tillämpliga fall och för den tid som registreringsdokumentet gäller:

 1. Emittentens uppdaterade stiftelseurkund och bolagsordning.

 2. Alla rapporter, brev och andra dokument, värderingar och uttalanden som på emittentens begäran utarbetats av en expert och som till någon del ingår i eller som det hänvisas till i registreringsdokumentet.

En uppgift om den webbplats där dokumenten kan nås.

Med transaktioner med närstående parter avses för dessa ändamål sådana transaktioner som avses i de standarder som antagits i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002.

Förordning (EU) 2020/1273

Bilaga 25 Registreringsdokument för EU-tillväxtprospekt avseende icke-aktierelaterade värdepapper

Avsnitt 1

Ansvariga personer, information från tredje part, expertrapporter och godkännande av behörig myndighet
I detta avsnitt ska det ges information om de personer som ansvarar för innehållet i ett registreringsdokument för ett EU-tillväxtprospekt. Syftet med detta avsnitt är att försäkra investerarna om att den information som ges i prospektet är riktig. I detta avsnitt finns även information om den rättsliga grunden för registreringsdokument för EU-tillväxtprospekt och dess godkännande av en behörig myndighet.

Punkt 1.1

Identifiera alla personer som ansvarar för den information eller delar av den information som ges i registreringsdokumentet samt, i det senare fallet, vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, ska deras namn och befattning anges; i fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.

Punkt 1.2

En förklaring av de som ansvarar för registreringsdokumentet att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i registreringsdokumentet med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats.
  I tillämpliga fall, en förklaring av de som ansvarar för vissa delar av registreringsdokumentet att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i de delar av registreringsdokumentet som de ansvarar för med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats från dessa delar av dokumentet.

Punkt 1.3

Om ett uttalande eller en rapport som tillskrivs en person som expert tas med i registreringsdokumentet, ange följande uppgifter för den personen:

 1. Namn.

 2. Kontorsadress.

 3. Kvalifikationer.

 4. Eventuellt väsentligt intresse i emittenten.

Om rapporten har tagits fram på emittentens begäran, ange att rapporten har tagits med i registreringsdokumentet med godkännande av den person som har gått med på att innehållet i den delen av registreringsdokumentet används för prospektändamål.

Punkt 1.4

Om information har anskaffats från en tredje part, lämna en bekräftelse på att denna information har återgetts korrekt och att såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Identifiera även informationskällan eller informationskällorna.

Punkt 1.5

Ett uttalande om att

 1. [registreringsdokumentet/prospektet] har godkänts av [behörig myndighets namn], som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129,

 2. [behörig myndighets namn] godkänner detta [registreringsdokument/prospekt] enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129,

 3. detta godkännande inte bör betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta [registreringsdokument/prospekt],

 4. [registreringsdokumentet/prospektet] har upprättats som en del av ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

Avsnitt 2

Strategi, resultat och företagsklimat
Syftet med detta avsnitt är att informera om emittentens identitet, verksamhet, strategi och mål. Efter att ha läst detta avsnitt bör investerarna ha en klar förståelse av emittentens verksamhet och de huvudsakliga trender som påverkar dennes resultat, emittentens organisationsstruktur och väsentliga investeringar. I tillämpliga fall ska emittenten i detta avsnitt ange uppskattningar av eller prognoser för sina framtida resultat.

Punkt 2.1

Information om emittenten:

 1. Emittentens registrerade firma och kommersiella beteckning.

 2. Platsen för emittentens registrering och dennes registreringsnummer och identifieringskod för juridiska personer (LEI).

 3. Datum för stiftande och emittentens livslängd, om inte denna är obestämd.

 4. Emittentens hemvist och rättsliga form, den lagstiftning enligt vilken emittenten driver verksamhet, emittentens registreringsland, adress och telefonnummer för dess säte (eller plats för huvudsakliga verksamhet, om annan än dess säte) och emittentens webbplats, om sådan finns, med ett uttalande om att informationen på webbplatsen inte ingår i prospektet såvida denna information inte införlivas i prospektet genom hänvisningar.

 5. Nyligen inträffade händelser som är specifika för emittenten och som i väsentlig utsträckning är relevanta för bedömningen av emittentens solvens.

 6. Kreditbetyg som tilldelats en emittent på dennes begäran eller med dennes medverkan i ratingprocessen.

Punkt 2.1.1

Information om väsentliga förändringar av emittentens låne- och finansieringsstruktur sedan utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken information har lämnats i registreringsdokumentet. Om registreringsdokumentet innehåller delårsrapporter, får denna information lämnas avseende perioden efter utgången av den senaste delperiod för vilken finansiell information har tagits med i registreringsdokumentet.

Punkt 2.1.2

En beskrivning av hur emittentens verksamheter planeras bli finansierade.

Punkt 2.2

Företagets verksamhet

Punkt 2.2.1

Huvudverksamheter
  En beskrivning av emittentens huvudverksamheter, inbegripet

 1. de viktigaste kategorierna av sålda produkter och/eller tillhandahållna tjänster,

 2. upplysningar om eventuella betydande nya produkter, tjänster eller verksamheter som har lanserats sedan offentliggörandet av det senaste reviderade årsbokslutet.

Punkt 2.2.2

Huvudsakliga marknader
  En beskrivning av de huvudsakliga marknader där emittenten är verksam.

Punkt 2.3

Organisationsstruktur

Punkt 2.3.1

Om emittenten ingår i en koncern, om det inte tas upp på annat ställe i registreringsdokumentet och i den utsträckning som krävs för att förstå emittentens verksamhet som helhet, ange ett organisationsdiagram.
  Emittenten kan välja att låta detta diagram ersättas eller åtföljas av en kort beskrivning av koncernen och emittentens ställning inom koncernen, om detta klargör strukturen.

Punkt 2.3.2

Om emittenten är beroende av andra företag inom koncernen måste detta anges klart, tillsammans med en beskrivning av beroendeförhållandet.

Punkt 2.4

Information om trender

Punkt 2.4.1

En beskrivning av

 1. eventuella väsentliga negativa förändringar som har ägt rum i emittentens framtidsutsikter sedan det senaste offentliggjorda reviderade årsbokslutet,

 2. alla betydande förändringar av koncernens finansiella resultat under perioden från utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken finansiell information har offentliggjorts till registreringsdokumentets datum.

Om leden a och b inte är tillämpliga ska emittenten göra ett uttalande om att inga sådana förändringar ägt rum.

Punkt 2.5

Resultatprognoser eller förväntade resultat

Punkt 2.5.1

Om emittenten på frivillig basis tar med en resultatprognos eller ett förväntat resultat i prospektet, ska denna resultatprognos eller detta förväntade resultat anges i tydliga och entydiga ordalag och innehålla en beskrivning av de centrala antaganden som ligger till grund för emittentens resultatprognos eller förväntade resultat.
  Resultatprognosen eller det förväntade resultatet ska iaktta följande principer:

 1. Det måste finnas en tydlig åtskillnad mellan antaganden om de faktorer som medlemmarna i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan kan påverka och antagandena om de faktorer som ligger helt utanför deras kontroll.

 2. Antagandena måste vara rimliga, lätta att förstå för investerarna, specifika och exakta och får inte avse den generella riktigheten hos de uppskattningar som ligger till grund för prognosen.

 3. I fråga om en prognos ska antagandena uppmärksamma investerarna på osäkra faktorer som i väsentlig utsträckning skulle kunna ändra prognosens utfall.

Punkt 2.5.2

Prospektet ska innehålla ett uttalande om att resultatprognosen eller det förväntade resultatet har sammanställts och utarbetats på en grundval som är både

 1. jämförbar med årsbokslutet, och

 2. förenlig med emittentens redovisningsprinciper.

Avsnitt 3

Riskfaktorer
Syftet med detta avsnitt är att beskriva de huvudsakliga risker som emittenten måste bemöta och deras inverkan på dennes framtida resultat.

Punkt 3.1

En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för emittenten och som kan inverka på dennes förmåga att fullgöra sina skyldigheter inom ramen för värdepapperen, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.
  För varje kategori ange först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten eller erbjudaren, med beaktande av de negativa effekterna för emittenten och risken för att de förverkligas. Riskerna ska bekräftas av innehållet i registreringsdokumentet.

Avsnitt 4

Företagsstyrning
I detta avsnitt ska det beskrivas hur emittenten sköts och vilken roll de personer som ingår i företagsledningen har.

Punkt 4.1

Medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt övriga personer i företagsledningen

Punkt 4.1.1

Namn på och kontorsadress och befattning för nedanstående personer hos emittenten, med uppgift om deras viktigaste sysselsättningar utanför emittentens verksamhet, om dessa är betydande i förhållande till emittenten:

 1. Medlemmar i förvaltnings-, lednings- och/eller tillsynsorgan.

 2. Komplementärer i kommanditaktiebolag.

Avsnitt 5

Finansiell information och nyckeltal
I detta avsnitt ska historisk finansiell information anges genom att man lämnar finansiella data och nyckeltal för emittenten.

Punkt 5.1

Historisk finansiell information

Punkt 5.1.1

För det senaste räkenskapsåret (eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet om denna period är kortare än ett år) ska det lämnas reviderad historisk finansiell information, samt en revisionsberättelse för det året.

Punkt 5.1.2

Ändring av räkenskapsår
  Om emittenten har ändrat räkenskapsår under den period för vilken historisk finansiell information krävs, ska den reviderade historiska informationen täcka minst tolv månader eller hela den period under vilken emittenten bedrivit verksamhet, beroende på vilken period som är kortast.

Punkt 5.1.3

Redovisningsstandarder
  Den finansiella informationen måste utarbetas i enlighet med de IFRS-standarder som godkänts i unionen på grundval av förordning (EG) nr 1606/2002.
  Om förordning (EG) nr 1606/2002 inte är tillämplig ska den finansiella informationen utarbetas i enlighet med

 1. en medlemsstats nationella redovisningsstandarder, när det gäller emittenter från EES, i enlighet med direktiv 2013/34/EU,

 2. ett tredjelands nationella redovisningsstandarder som är likvärdiga med förordning (EG) nr 1606/2002, när det gäller emittenter i tredjeland. Om dessa nationella redovisningsstandarder i tredjeland inte är likvärdiga med förordning (EG) nr 1606/2002, ska årsbokslutet omarbetas i enlighet med den förordningen.

Punkt 5.1.4

Ändring av regelverk för redovisningen
  Den senaste reviderade historiska finansiella informationen måste presenteras och utarbetas i en form som är förenlig med det regelverk för redovisningsstandarder som kommer att tillämpas i emittentens kommande offentliggjorda årsbokslut.
  Ändringar inom det redovisningsregelverk som gäller för en emittent innebär inte att ett reviderat årsbokslut måste omarbetas. Om emittenten emellertid avser att tillämpa ett nytt regelverk för redovisningsstandarder i nästa offentliggjorda årsbokslut måste uppgifterna i det senaste årsbokslutet utarbetas och revideras i linje med det nya regelverket.

Punkt 5.1.5

Om den reviderade finansiella informationen utarbetas i enlighet med nationella redovisningsstandarder måste den innehålla åtminstone följande:

 1. En balansräkning.

 2. En resultaträkning.

 3. Redovisningsprinciper och upplysningar i noter.

Punkt 5.1.6

Koncernredovisning
  Om emittenten utarbetar både ett företagsspecifikt årsbokslut och koncernredovisning ska åtminstone koncernredovisningen tas med i registreringsdokumentet.

Punkt 5.1.7

Åldern på den finansiella informationen
  Balansräkningen för det senaste år för vilket det föreligger reviderad finansiell information får inte vara äldre än 18 månader före registreringsdokumentets datum.

Punkt 5.2

Delårsrapportering och annan finansiell information

Punkt 5.2.1

Om emittenten har offentliggjort kvartals- eller halvårsrapporter sedan datumet för dennes senaste reviderade årsbokslut, ska dessa tas med i registreringsdokumentet. Om kvartals- eller halvårsrapporterna har reviderats eller granskats översiktligt, ska revisionsberättelsen eller granskningsrapporten också tas med. Om kvartals- eller halvårsrapporterna inte har reviderats eller granskats översiktligt ska detta anges.
  Delårsrapportering utarbetad i enlighet med antingen direktiv 2013/34/EU eller förordning (EG) nr 1606/2002, beroende på vilken akt som är tillämplig.
  I fråga om emittenter som inte omfattas av direktiv 2013/34/EU eller förordning (EG) nr 1606/2002 ska delårsrapporterna innehålla jämförelserapporter för samma period i det föregående räkenskapsåret, med undantag för att kravet på jämförande balansräkningsinformation kan uppfyllas genom att man lägger fram balansräkningen från utgången av året i enlighet med det tillämpliga regelverket för finansiell rapportering.

Punkt 5.3

Revision av den historiska årliga finansiella informationen

Punkt 5.3.1

Den historiska årliga finansiella informationen måste vara föremål för en självständig revision. Revisionsberättelsen ska utarbetas i enlighet med direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014.
  Om direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014 inte är tillämpliga, måste det föreligga en revision eller en rapport om huruvida den historiska finansiella informationen ger en sann och rättvisande bild för registreringsdokumentets ändamål i enlighet med tillämpliga revisionsstandarder i en medlemsstat eller likvärdiga standarder.

Punkt 5.3.1a

Om revisionsberättelser angående den historiska finansiella informationen har underkänts av lagstadgade revisorer eller om de innehåller anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse, ska skälen till detta anges och dessa anmärkningar, ändringar av uttalanden, reservationer eller upplysningar av särskild betydelse återges i sin helhet.

Punkt 5.3.2

Upplysning om annan information i registreringsdokumentet som har blivit föremål för revision av revisorer.

Punkt 5.3.3

Om finansiell information i registreringsdokumentet inte har hämtats från emittentens reviderade årsbokslut ska källan till denna information anges tillsammans med ett uttalande om att den inte har varit föremål för revision.

Punkt 5.4

Nyckeltal

Punkt 5.4.1

I den omfattning det inte anges på annat ställe i registreringsdokumentet och när en emittent har offentliggjort nyckeltal, finansiella sådana och/eller nyckeltal som rör driften av företaget, eller väljer att ta med sådana i registreringsdokumentet, ska en beskrivning av emittentens nyckeltal för varje räkenskapsår under den period som täcks av den historiska finansiella informationen tas med i registreringsdokumentet.
  Nyckeltal måste beräknas på jämförbar grund. Om nyckeltalen har blivit föremål för revision av revisorer, ska detta anges.

Punkt 5.5

Betydande förändring av emittentens finansiella ställning
  En beskrivning av alla betydande förändringar av koncernens finansiella ställning som har inträffat sedan utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken antingen ett reviderat årsbokslut eller en delårsrapport har offentliggjorts, eller uppgift om att inga förändringar har skett.

Avsnitt 6

Information om aktieägare och värdepappersinnehavare
I detta avsnitt ska information ges om emittentens större aktieägare, förekomsten av potentiella intressekonflikter mellan personer i företagsledningen och emittenten, dennes aktiekapital, transaktioner med närstående parter, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden och väsentliga kontrakt.

Punkt 6.1

Större aktieägare

Punkt 6.1.1

Såvitt emittenten vet, ange huruvida denne ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt och av vem, samt arten av sådan kontroll och de åtgärder som införts för att säkerställa att sådan kontroll inte missbrukas.

Punkt 6.1.2

En beskrivning av eventuella arrangemang som enligt emittentens kännedom kan leda till att kontrollen över emittenten ändras vid ett senare datum eller att en sådan ändring av kontrollen förhindras.

Punkt 6.2

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Punkt 6.2.1

Information om myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt emittentens kännedom riskerar att bli inledda) under en period som täcker åtminstone de tolv föregående månaderna, vilka kan få eller under den senaste tiden har haft betydande effekter på emittenten och/eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet, eller uppgift om att några sådana förfaranden inte föreligger.

Punkt 6.3

Intressekonflikter inom förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller hos andra personer i företagsledningen

Punkt 6.3.1

Om det föreligger potentiella intressekonflikter mellan de skyldigheter som personer som avses i punkt 4.1.1 har gentemot emittenten och dessa personers privata intressen och/eller andra uppdrag, ska detta anges tydligt. Om det inte föreligger några sådana intressekonflikter ska detta faktum anges.

Punkt 6.4

Väsentliga kontrakt

Punkt 6.4.1

En kort sammanfattning av de väsentliga kontrakt som inte ingåtts inom ramen för emittentens normala verksamhet och som skulle kunna medföra att en medlem av koncernen har en skyldighet eller rättighet som är väsentlig för emittentens förmåga att fullgöra sina skyldigheter gentemot värdepappersinnehavare i fråga om de värdepapper som emitteras.

Avsnitt 7

Tillgängliga dokument

Punkt 7.1

Ett uttalande om att tillgång ges till följande dokument, i tillämpliga fall och för den tid som registreringsdokumentet gäller:

 1. Emittentens uppdaterade stiftelseurkund och bolagsordning.

 2. Alla rapporter, brev och andra dokument, värderingar och uttalanden som på emittentens begäran utarbetats av en expert och som till någon del ingår i eller som det hänvisas till i registreringsdokumentet.

En uppgift om den webbplats där dokumenten kan nås.

Förordning (EU) 2020/1273

Bilaga 26 Värdepappersnoter för EU-tillväxtprospekt avseende aktierelaterade värdepapper

Avsnitt 1

Syfte, ansvariga personer, information från tredje part, expertrapporter och godkännande av behörig myndighet
I detta avsnitt ska det ges information om de personer som ansvarar för innehållet i en värdepappersnot för ett EU-tillväxtprospekt. Syftet med detta avsnitt är att försäkra investerarna om att den information som ges i prospektet är riktig. Detta avsnitt tillhandahåller också information om intressena hos de personer som är involverade i erbjudandet, motiven till erbjudandet, användningen av tillförda medel och kostnaderna för erbjudandet. I detta avsnitt finns även information om den rättsliga grunden för värdepappersnoten för ett EU-tillväxtprospekt och dess godkännande av en behörig myndighet.

Punkt 1.1

Identifiera alla personer som ansvarar för den information eller delar av den information som ges i värdepappersnoten samt, i det senare fallet, vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, ska deras namn och befattning anges; i fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.

Punkt 1.2

En förklaring av de som ansvarar för värdepappersnoten att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i värdepappersnoten med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats.
  I tillämpliga fall, en förklaring av de som ansvarar för vissa delar av värdepappersnoten att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i de delar av värdepappersnoten som de ansvarar för med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats från dessa delar av dokumentet.

Punkt 1.3

Om ett uttalande eller en rapport som tillskrivs en person som expert tas med i värdepappersnoten, ange följande uppgifter för den personen:

 1. Namn.

 2. Kontorsadress.

 3. Kvalifikationer.

 4. Eventuellt väsentligt intresse i emittenten.

Om uttalandet eller rapporten har tagits fram på emittentens begäran, ange att ett sådant uttalande eller en sådan rapport har tagits med i värdepappersnoten med godkännande av den person som har gått med på att innehållet i den delen av värdepappersnoten används för prospektändamål.

Punkt 1.4

Om information har anskaffats från en tredje part, lämna en bekräftelse på att denna information har återgetts korrekt och att såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Identifiera även informationskällan eller informationskällorna.

Punkt 1.5

Ett uttalande om att

 1. [denna värdepappersnot/detta prospekt] har godkänts av [behörig myndighets namn], som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129,

 2. [behörig myndighets namn] godkänner [denna värdepappersnot/detta prospekt] enbart i så måtto att [den/det] uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129,

 3. detta godkännande inte bör betraktas som något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i [värdepappersnoten/prospektet],

 4. investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper,

 5. [värdepappersnoten/prospektet] har upprättats som en del av ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

Punkt 1.6

Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är involverade i emissionen/erbjudandet
  En beskrivning av alla intressen, inklusive intressekonflikter som är väsentliga för emissionen/erbjudandet, med uppgift om involverade personer och intressenas art.

Punkt 1.7

Motiv för erbjudandet, användning av de medel det förväntas tillföra och kostnad för emissionen/erbjudandet.

Punkt 1.7.1

Motiv för erbjudandet och, i tillämpliga fall, det uppskattade nettobeloppet av tillförda medel, uppdelat på varje avsett huvudanvändningsområde och i den prioritetsordning som gäller för dessa användningsområden. Om emittenten vet att det förväntade beloppet av tillförda medel inte räcker till för att finansiera alla föreslagna användningsområden, ange det belopp av ytterligare medel som behövs och källorna till dessa medel. Närmare uppgifter måste även ges i fråga om användningen av tillförda medel, särskilt när de används för att förvärva tillgångar utanför den normala verksamheten, för att finansiera aviserade förvärv av andra företag eller för att lösa, reducera eller slutbetala skulder. Ange totala nettointäkter från och uppskattade totala kostnader för emissionen/erbjudandet.

Punkt 1.7.2

En redogörelse för hur intäkterna från detta erbjudande harmonierar med den affärsstrategi och de strategiska mål som beskrivs i registreringsdokumentet.

Punkt 1.8

Ytterligare information

Punkt 1.8.1

Om rådgivare som är knutna till en emission omnämns i värdepappersnoten, ett uttalande om deras förhållande till emittenten i samband med denna rådgivning.

Punkt 1.8.2

Annan information i värdepappersnoten som har blivit föremål för revision eller granskats av lagstadgade revisorer och där revisorer har lagt fram en rapport. Återgivning av rapporten eller, med godkännande från den behöriga myndigheten, en sammanfattning av denna.

Avsnitt 2

Redogörelse för rörelsekapital och för eget kapital och skuldsättning
Detta avsnitt innehåller information om emittentens behov av rörelsekapital samt om emittentens eget kapital och skuldsättning.

Punkt 2.1

Redogörelse för rörelsekapital
  Ett uttalande av emittenten om att rörelsekapitalet enligt dennes uppfattning är tillräckligt för dennes aktuella behov, eller i annat fall hur emittenten planerar att anskaffa det ytterligare rörelsekapital som behövs.

Punkt 2.2
Enbart emittenter med ett börsvärde på över 200.000.000 EUR

Eget kapital och skuldsättning
  En redogörelse för eget kapital och skuldsättning (med åtskillnad mellan lån för vilka garanti ställts och lån för vilka garanti inte ställts och mellan lån med respektive utan säkerhet) per ett datum som infaller tidigast 90 dagar före dokumentdatumet. Med begreppet skuldsättning avses också indirekta skulder och eventualförpliktelser.
  Om emittentens situation avseende eget kapital och skuldsättning ändras väsentligt under denna 90-dagarsperiod ska ytterligare information lämnas i form av en beskrivning av dessa ändringar eller genom en uppdatering av siffrorna.

Avsnitt 3

Riskfaktorer
Syftet med detta avsnitt är att beskriva de huvudsakliga risker som är specifika för emittentens värdepapper.

Punkt 3.1

En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för de värdepapper som erbjuds, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.
  För varje kategori ange först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten eller erbjudaren, med beaktande av effekterna för emittenten och värdepapperen och risken för att de förverkligas. Riskerna ska bekräftas av innehållet i värdepappersnoten.

Avsnitt 4

Villkor för värdepapperen
Syftet med detta avsnitt är att ange villkoren för värdepapperen och närmare beskriva deras särdrag.

Punkt 4.1

Information om de värdepapper som erbjuds

Punkt 4.1.1

En beskrivning av de erbjudna värdepapperens typ och slag, däribland det internationella standardnumret för värdepapper (ISIN).

Punkt 4.1.2

Den lagstiftning enligt vilken värdepapperen har skapats.

Punkt 4.1.3

En upplysning om huruvida värdepapperen är registrerade på person eller utställda på innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontobaserad form.
  Om det rör sig om en kontobaserad form, namn på och adress till den enhet som har hand om registret.

Punkt 4.1.4

Valutan för värdepappersemissionen.

Punkt 4.1.5

En beskrivning av de rättigheter, inbegripet begränsningar av dessa, som är förenade med värdepapperen och förfarandet för att utöva dessa rättigheter:

 1. Rättigheter avseende utdelning:

  1. Fast(a) datum för när rätten till utdelning inträder.

  2. Tidsfrist efter vilken rätten till utdelning förfaller och vilken aktör som gynnas av detta förfall.

  3. Restriktioner för utdelning och förfaranden när innehavaren inte är bosatt/etablerad i landet.

  4. Utdelningssats eller metod för att beräkna utdelningen, utdelningsfrekvens samt huruvida utbetalningarna kan ackumuleras eller ej.

 2. Rösträtter.

 3. Förköpsrätter vid erbjudanden om teckning av värdepapper av samma slag.

 4. Rätt till andel av emittentens vinst.

 5. Rätt till andel av eventuella överskott vid likvidation.

 6. Bestämmelser om inlösen.

 7. Bestämmelser om konvertering.

Punkt 4.1.6

Vid nyemission, ange de resolutioner, bemyndiganden och godkännanden enligt vilka värdepapperen har skapats och/eller emitterats eller kommer att skapas och/eller emitteras.

Punkt 4.1.7

Emissionsdatum (i fråga om icke-aktierelaterade värdepapper) eller, vid nyemission, den planerade dagen för emission av värdepapperen.

Punkt 4.1.8

En beskrivning av eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen.

Punkt 4.1.9

Ett meddelande om att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och emittentens registreringsland kan inverka på inkomsterna från värdepapperen.
  Information om skattebehandlingen av värdepapperen, om särskilda skatteregler gäller för denna typ av investering.

Punkt 4.1.10

Om annan än emittenten, namn på och kontaktuppgifter för erbjudaren av värdepapperen och/eller den person som ansöker om upptagande till handel, inbegripet identifieringskod för juridiska personer (LEI) om erbjudaren är en juridisk person.

Punkt 4.1.11

 1. Ett uttalande om huruvida det finns nationella regler om uppköp som gäller för emittenten och möjligheten att hindra sådana uppköp.

 2. En kort beskrivning av aktieägarnas rättigheter och skyldigheter vid obligatoriska uppköpserbjudanden och/eller av eventuella regler om tvångsinlösen eller avyttringsrätt i fråga om värdepapperen.

 3. En upplysning om huruvida tredje parter har lämnat offentliga uppköpserbjudanden i fråga om emittentens egna kapital under det senaste eller innevarande räkenskapsåret. Ange även pris- eller utbytesvillkor vid sådana erbjudanden samt vad resultatet blivit.

Punkt 4.1.12

I tillämpliga fall, den potentiella effekten på investeringen vid en resolution enligt direktiv 2014/59/EU.

Punkt 4.2

Vad gäller emission av aktier förenade med rätt till teckning av annat värdepapper, den information som avses i artikel 20.2.

Avsnitt 5

Närmare uppgifter om erbjudandet/upptagandet till handel
Syftet med detta avsnitt är att ange specifik information om erbjudandet av värdepapper, planen för deras fördelning och tilldelning och prissättningen av dem. Vidare ges information om placering av värdepapperen, garantiavtal och arrangemang rörande upptagande till handel. Upplysningar anges också om de personer som säljer värdepapperen och utspädning för befintliga aktieägare.

Punkt 5.1

Villkor för erbjudandet av värdepapper till allmänheten
  Villkor, statistiska data om erbjudandet, förväntad tidsplan och hur man ansöker om att få delta i erbjudandet.

Punkt 5.1.1

Villkor som gäller för erbjudandet.

Punkt 5.1.2

Totalvolym för emissionen/erbjudandet, med åtskillnad mellan de värdepapper som erbjuds till försäljning och de som erbjuds för teckning; om volymen inte är fastställd, en upplysning om den maximala volym värdepapper som ska erbjudas (om tillgängligt) och en beskrivning av arrangemangen och tidsplanen för att offentliggöra den slutgiltiga volymen av erbjudandet.
  Om upplysning om den maximala volymen av värdepapper inte kan ges i prospektet, ange i prospektet att godkännandet av köpet eller teckningen av värdepapper får återkallas under minst två arbetsdagar efter det att den volym värdepapper som ska erbjudas till allmänheten har registrerats.

Punkt 5.1.3

Hur länge erbjudandet kommer att vara öppet, inbegripet eventuella ändringar, och beskrivning av ansökningsförfarandet.

Punkt 5.1.4

En upplysning om när och under vilka omständigheter erbjudandet kan dras tillbaka eller tillfälligt dras in, samt om det är möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att handeln med värdepapperen har inletts.

Punkt 5.1.5

En beskrivning av möjligheten att sätta ned det antal värdepapper som tecknats och hur överskjutande belopp som har betalats in av de sökande kommer att återbetalas.

Punkt 5.1.6

Närmare uppgifter om minsta och/eller högsta ansökningsvolym (antingen i antal värdepapper eller i totalt investerat belopp).

Punkt 5.1.7

Om investerare får återkalla sin teckning av värdepapper, en upplysning om inom vilken tid så måste ske.

Punkt 5.1.8

Metoder och tidsfrister för betalning och leverans av värdepapperen.

Punkt 5.1.9

En fullständig beskrivning av på vilket sätt och vilken dag resultaten av erbjudandet kommer att offentliggöras.

Punkt 5.1.10

Förfarandet vid utövande av förköpsrätt, teckningsrätters överlåtbarhet och behandlingen av ej utövade teckningsrätter.

Punkt 5.2

Plan för fördelning och tilldelning

Punkt 5.2.1

Vilka olika kategorier av potentiella investerare som värdepapperen erbjuds till.
  Om erbjudandet görs samtidigt på marknaderna i två eller flera länder och om en tranch har reserverats eller kommer att reserveras för vissa av dessa, ange denna tranch.

Punkt 5.2.2

Såvitt emittenten känner till det, en upplysning om huruvida större aktieägare eller medlemmar i emittentens förvaltnings-, tillsyns- eller ledningsorgan avser att teckna sig för erbjudandet, eller huruvida någon person avser att teckna sig för mer än 5 % av erbjudandet.

Punkt 5.2.3

Information före tilldelningen:

 1. Uppgift om hur erbjudandets olika trancher är fördelade mellan bland annat institutionella investerare, icke-professionella investerare och anställda hos emittenten, samt eventuella övriga trancher.

 2. Villkor för när en återtagsmöjlighet (clawback) får användas, dess maximala volym samt eventuella minimiprocentsatser för enskilda trancher.

 3. Metod(er) för tilldelning vid överteckning av de trancher som är avsedda för icke-professionella investerare respektive för emittentens egna anställda.

 4. En beskrivning av eventuella i förväg bestämda företrädesrätter för vissa kategorier av investerare eller vissa intressegrupper (inklusive investeringsprogram riktade till vänner eller släktingar), den procentandel av erbjudandet som är avdelad för sådan företrädesrätt samt kriterierna för att räknas till en sådan kategori eller grupp.

 5. Uppgift om huruvida behandlingen av en teckningsanmälan eller ett anbud om att få teckna värdepapper i samband med tilldelningen kan variera med vilket företag som förmedlar eller inger anmälan/anbudet.

 6. En eventuell indikativ lägstanivå för en enskild tilldelning inom tranchen för icke-professionella investerare.

 7. Villkoren för när erbjudandet avslutas samt det tidigaste datum då detta kan ske.

 8. Uppgift om det är tillåtet att teckna sig för flera emissioner eller inte, och i de fall där detta inte är tillåtet, hur sådana fall ska behandlas.

Punkt 5.3

Förfarande för att meddela de sökande vilken volym som har tilldelats och huruvida handel får inledas före detta meddelande.

Punkt 5.4

Prissättning

Punkt 5.4.1

En upplysning om det pris till vilket värdepapperen kommer att erbjudas och det eventuella belopp av kostnader och skatter som kommer att debiteras den som tecknar eller köper värdepapperen.

Punkt 5.4.2

Om priset är okänt ange i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) 2017/1129 antingen

 1. det maximala priset, i den mån det är tillgängligt, eller

 2. de värderingsmetoder, värderingskriterier och/eller villkor enligt vilka det slutliga emissionsbeloppet har fastställts eller kommer att fastställas och en redogörelse för de värderingsmetoder som används.

Om en upplysning enligt led a eller b inte kan ges i värdepappersnoten, ange i noten att godkännandet av köpet eller teckningen av värdepapper får återkallas i upp till två arbetsdagar efter det att det slutliga emissionsbeloppet för de värdepapper som ska erbjudas till allmänheten har registrerats.

Punkt 5.4.3

Förfarande för att meddela det pris till vilket värdepapperen erbjuds.
  Om de befintliga aktieägarna i emittenten har förköpsrätt och denna rätt begränsas eller återkallas, en upplysning om grunden för emissionsbeloppet i de fall emissionen ska betalas med kontanter samt skälen till och vilka som drar nytta av en sådan begränsning eller ett sådant återkallande.
  Om det finns eller skulle kunna finnas en väsentlig skillnad mellan det emissionspris som allmänheten erbjuds och den faktiska kontantkostnaden för medlemmar i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet, övriga personer i företagsledningen eller dessa närstående personer för sådana värdepapper som dessa personer förvärvat under det senaste året, eller har rätt att förvärva, gör en jämförelse mellan det pris som anges i erbjudandet till allmänheten och det faktiska kontantbidraget från de personer som nämns.

Punkt 5.5

Placering och emissionsgarantier

Punkt 5.5.1

Namn på och adress till samordnarna av det globala erbjudandet och av enskilda delar av erbjudandet och, i den omfattning som emittenten eller erbjudaren känner till det, namn på och adress till de som placerar värdepapperen i de olika länder där erbjudandet görs.

Punkt 5.5.2

Namn på och adress till alla betalnings- och depåombud i varje land.

Punkt 5.5.3

Namn på och adress till de enheter som går med på att garantera emissionen på grundval av ett fast åtagande, och namn på och adress till de enheter som går med på att placera emissionen utan något fast åtagande eller enligt arrangemang för ”bästa möjliga utförande”. En upplysning om de väsentliga dragen i dessa avtal, inbegripet kvoter. Om hela emissionen inte garanteras, ange den del som inte täcks. En upplysning om det totala beloppet för garanti- och placeringsprovisioner.

Punkt 5.5.4

Uppgift om när garantiavtalet har ingåtts eller kommer att ingås.

Punkt 5.6

Villkor för upptagande till handel och handel

Punkt 5.6.1

En upplysning om huruvida de erbjudna värdepapperen är eller kommer att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag eller en multilateral handelsplattform, med avsikt att de ska fördelas på en sådan marknad eller handelsplattform, och med uppgift om vilka marknader som avses. Detta måste anges utan att man ger intryck av att upptagandet till handel med säkerhet kommer att godkännas. Ange i känd utsträckning de tidigaste datum då värdepapperen kommer att tas upp till handel.

Punkt 5.6.2

Samtliga tillväxtmarknader för små och medelstora företag eller multilaterala handelsplattformar på vilka, enligt vad emittenten känner till, värdepapper av samma slag som de värdepapper som ska erbjudas eller tas upp till handel redan har tagits upp till handel.

Punkt 5.6.3

Om samtidigt eller nästan samtidigt med skapandet av de värdepapper för vilka upptagande till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag eller en multilateral handelsplattform begärs eller som erbjuds till allmänheten värdepapper av samma slag tecknas eller placeras privat eller om värdepapper av andra slag skapas för placering hos allmänheten eller privat, ange närmare uppgifter om sådana transaktioners art och antalet av och särdragen hos de värdepapper som transaktionerna avser.

Punkt 5.6.4

Vid upptagande till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag eller en multilateral handelsplattform, närmare uppgifter om de enheter som har ett fast åtagande att agera som mellanhänder vid sekundärhandel och tillhandahålla likviditet med hjälp av köp- och säljkurser samt en beskrivning av huvudvillkoren för deras åtagande.

Punkt 5.6.5

Närmare uppgifter om stabilisering i linje med punkterna 5.6.5.1–5.6.5.6 i samband med upptagande till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag eller en multilateral handelsplattform och när en emittent eller säljande aktieägare har beviljat en övertilldelningsoption eller det annars föreslås att prisstabiliseringsverksamheter kan påbörjas i samband med ett erbjudande:

Punkt 5.6.5.1

Det faktum att stabilisering kan genomföras, att det inte är säkert att den kommer att genomföras och att den kan upphöra vid vilken tidpunkt som helst.

Punkt 5.6.5.2

Det faktum att stabiliseringstransaktioner syftar till att stödja värdepapperens marknadspris under stabiliseringsperioden.

Punkt 5.6.5.3

Början och slutet av den period under vilken stabilisering kan förekomma.

Punkt 5.6.5.4

Namnet på den stabiliseringsansvarige för respektive relevant jurisdiktion, såvida detta är känt vid tidpunkten för offentliggörandet.

Punkt 5.6.5.5

Det faktum att stabiliseringstransaktioner kan medföra en högre marknadskurs än vad som annars hade gällt.

Punkt 5.6.5.6

Den plats där stabilisering kan genomföras, inklusive i relevanta fall handelsplatsens eller handelsplatsernas namn.

Punkt 5.6.6

Övertilldelning samt rätt att anskaffa och sälja värdepapper för att stabilisera marknadspriset
  Vid upptagande till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag eller en multilateral handelsplattform, ange följande information:

 1. Förekomsten av och storleken på en eventuell övertilldelningsfacilitet och/eller rätt att anskaffa och sälja värdepapper för att stabilisera marknadspriset.

 2. Den period under vilken denna övertilldelningsfacilitet och/eller rätt att anskaffa och sälja värdepapper för att stabilisera marknadspriset gäller.

 3. Villkor för användning av övertilldelningsfaciliteten eller utövande av rätten att anskaffa och sälja värdepapper för att stabilisera marknadspriset.

Punkt 5.7

Säljande värdepappersinnehavare

Punkt 5.7.1

Namn på och kontorsadress till den person eller enhet som erbjuder sig att sälja värdepapperen, och arten av den ställning, befattning eller annat väsentligt förhållande som säljaren under de tre senaste åren har haft hos eller till emittenten eller någon av dennes föregångare eller något av dennes närstående företag.

Punkt 5.7.2

Antal och slag av värdepapper som erbjuds av var och en av de säljande värdepappersinnehavarna.

Punkt 5.7.3

I fråga om överenskommelser om att inte sälja värdepapper under en viss period, ange närmare uppgifter om följande:

 1. Berörda parter.

 2. Överenskommelsens innehåll och undantag från denna.

 3. Periodens längd.

Punkt 5.8

Utspädning

Punkt 5.8.1

En jämförelse mellan befintliga aktieägares innehav av aktiekapital och rösträtter före och efter den kapitalökning som följer av erbjudandet till allmänheten, under ett antagande om att de befintliga aktieägarna inte tecknar sig för de nya aktierna.

Punkt 5.8.2

Om de befintliga aktieägarna kommer att drabbas av utspädning oavsett om de tecknar sig för det som de har rätt till, till följd av att den berörda aktieemissionen till viss del är reserverad enbart för vissa investerare (exempelvis placering hos institutioner i kombination med ett erbjudande till aktieägarna), bör upplysningar om denna utspädning för de befintliga aktieägarna också lämnas på den grundvalen att de utnyttjar sina rättigheter (utöver situationen enligt punkt 5.8.1 att de inte gör detta).

Avsnitt 6

Information om underliggande aktier (i tillämpliga fall)

Punkt 6.1

I tillämpliga fall den information som avses i bilaga 18.

Avsnitt 7

Information om godkännande (i tillämpliga fall)

Punkt 7.1

Om emittenten eller den person som ansvarar för upprättandet av ett prospekt godkänner att prospektet används i enlighet med artikel 5.1 andra stycket i förordning (EU) 2017/1129, följande ytterligare information:

 1. Den information som avses i avsnitten 1 och 2A i bilaga 22 till denna förordning, om godkännandet ges till en eller flera särskilt angivna finansiella mellanhänder.

 2. Den information som avses i avsnitten 1 och 2B i bilaga 22 till denna förordning, om godkännandet ges till samtliga finansiella mellanhänder.

Förordning (EU) 2020/1273

Bilaga 27 Värdepappersnoter för EU-tillväxtprospekt avseende icke- aktierelaterade värdepapper

Avsnitt 1

Syfte, ansvariga personer, information från tredje part, expertrapporter och godkännande av behörig myndighet
I detta avsnitt ska det ges information om de personer som ansvarar för innehållet i en värdepappersnot för ett EU-tillväxtprospekt. Syftet med detta avsnitt är att försäkra investerarna om att den information som ges i prospektet är riktig. Detta avsnitt tillhandahåller också information om intressena hos de personer som är involverade i erbjudandet, motiven till erbjudandet, användningen av tillförda medel och kostnaderna för erbjudandet. I detta avsnitt finns även information om den rättsliga grunden för värdepappersnoten för ett EU-tillväxtprospekt och dess godkännande av en behörig myndighet.

Punkt 1.1

Identifiera alla personer som ansvarar för den information eller delar av den information som ges i värdepappersnoten samt, i det senare fallet, vilka delar som avses. När det gäller fysiska personer, däribland medlemmar i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, ska deras namn och befattning anges; i fråga om juridiska personer ska deras namn och säte anges.

Kategori A

Punkt 1.2

En förklaring av de som ansvarar för värdepappersnoten att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i värdepappersnoten med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats.
  I tillämpliga fall, en förklaring av de som ansvarar för vissa delar av värdepappersnoten att enligt deras kännedom överensstämmer den information som ges i de delar av värdepappersnoten som de ansvarar för med sakförhållandena och har ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd utelämnats från dessa delar av dokumentet.

Kategori A

Punkt 1.3

Om ett uttalande eller en rapport som tillskrivs en person som expert tas med i värdepappersnoten, ange följande uppgifter för den personen:

 1. Namn.

 2. Kontorsadress.

 3. Kvalifikationer.

 4. Eventuellt väsentligt intresse i emittenten.

Om uttalandet eller rapporten har tagits fram på emittentens begäran, ange att ett sådant uttalande eller en sådan rapport har tagits med i värdepappersnoten med godkännande av den person som har gått med på att innehållet i den delen av värdepappersnoten används för prospektändamål.

Kategori A

Punkt 1.4

Om information har anskaffats från en tredje part, lämna en bekräftelse på att denna information har återgetts korrekt och att såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Identifiera även informationskällan eller informationskällorna.

Kategori C

Punkt 1.5

Ett uttalande om att

 1. [denna värdepappersnot/detta prospekt] har godkänts av [behörig myndighets namn], som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129,

 2. [behörig myndighets namn] godkänner [denna värdepappersnot/detta prospekt] enbart i så måtto att [den/det] uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129,

 3. detta godkännande inte bör betraktas som något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i [värdepappersnoten/prospektet],

 4. investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper,

 5. [värdepappersnoten/prospektet] har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

Kategori A

Punkt 1.6

Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är involverade i emissionen/erbjudandet
  En beskrivning av alla intressen, inklusive intressekonflikter som är väsentliga för emissionen/erbjudandet, med uppgift om involverade personer och intressenas art.

Kategori C

Punkt 1.7

Motiv för erbjudandet, användning av de medel det förväntas tillföra och kostnad för emissionen/erbjudandet
  Motiv för erbjudandet till allmänheten eller för upptagandet till handel. Ange i tillämpliga fall de uppskattade totala kostnaderna för emissionen/erbjudandet och det uppskattade nettobeloppet av tillförda medel. Dessa kostnader och tillförda medel ska delas upp på varje avsett huvudanvändningsområde och anges i den prioritetsordning som gäller för dessa användningsområden. Om emittenten vet att det förväntade beloppet av tillförda medel inte räcker till för att finansiera alla föreslagna användningsområden, ange det belopp av ytterligare medel som behövs och källorna till dessa medel.

Kategori C

Punkt 1.8

Ytterligare information

Punkt 1.8.1

Om rådgivare som är knutna till en emission omnämns i värdepappersnoten, ett uttalande om deras förhållande till emittenten i samband med denna rådgivning.

Kategori C

Punkt 1.8.2

Annan information i värdepappersnoten som har blivit föremål för revision eller granskats av lagstadgade revisorer och där revisorer har lagt fram en rapport. Återgivning av rapporten eller, med godkännande från den behöriga myndigheten, en sammanfattning av denna.

Kategori A

Punkt 1.8.3

Kreditbetyg som tilldelats värdepapperen på emittentens begäran eller med dennes medverkan i ratingprocessen. En kort redogörelse för kreditbetygens innebörd om en sådan tidigare har offentliggjorts av kreditvärderingsinstitutet.

Kategori C

Punkt 1.8.4

Om sammanfattningen till viss del ersätts med de uppgifter som avses i artikel 8.3 c–i i förordning (EU) nr 1286/2014, ska alla sådana uppgifter anges i den omfattning de inte redan har angetts på annat ställe i värdepappersnoten.

Kategori C

Avsnitt 2

Riskfaktorer
Syftet med detta avsnitt är att beskriva de huvudsakliga risker som är specifika för emittentens värdepapper.

Punkt 2.1

En beskrivning av de väsentliga risker som är specifika för de värdepapper som erbjuds, i ett avsnitt med rubriken ”Riskfaktorer” och uppdelat på ett begränsat antal kategorier.
  Bland annat följande risker ska tas upp:

 1. De som följer av värdepapperets prioriteringsnivå och konsekvenserna för den förväntade storleken på eller tidpunkten för betalningar till innehavarna av värdepapperen i samband med ett konkursförfarande eller varje annat liknande förfarande, däribland, i relevanta fall, insolvens, resolution eller omstrukturering, i fråga om ett kreditinstitut i enlighet med direktiv 2014/59/EU.

 2. I de fall värdepapperen är garanterade, de specifika och väsentliga risker som är relaterade till garanten, i den mån de är relevanta för dennes förmåga att fullgöra sina garantiåtaganden.

För varje kategori ange först de mest väsentliga riskerna enligt den bedömning som görs av emittenten eller erbjudaren, med beaktande av effekterna för emittenten och värdepapperen och risken för att de förverkligas. Riskerna ska bekräftas av innehållet i värdepappersnoten.

Kategori A

Avsnitt 3

Villkor för värdepapperen

Punkt 3.1

Information om de värdepapper som erbjuds

Punkt 3.1.1

En beskrivning av typ och slag av värdepapper som erbjuds.

Kategori A

  Internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN) för de värdepapper som erbjuds.

Kategori C

Punkt 3.1.2

Den lagstiftning enligt vilken värdepapperen har skapats.

Kategori A

Punkt 3.1.3

En upplysning om huruvida värdepapperen är registrerade på person eller utställda på innehavaren och om de är utfärdade i dokumentform eller kontobaserad form.

Kategori A

  Om det rör sig om en kontobaserad form, namn på och adress till den enhet som har hand om registret.

Kategori C

Punkt 3.1.4

Valutan för värdepappersemissionen.

Kategori C

Punkt 3.1.5

Värdepapperens relativa senioritet i emittentens kapitalstruktur i händelse av insolvens, inbegripet i tillämpliga fall information om värdepapperens prioriteringsnivå och potentiella effekter på investeringen vid en resolution enligt direktiv 2014/59/EU.

Kategori A

Punkt 3.1.6

En beskrivning av de rättigheter, inbegripet begränsningar av dessa, som är förenade med värdepapperen och förfarandet för att utöva dessa rättigheter.

Kategori B

Punkt 3.1.7

a.  Nominell ränta.

Kategori C

b.  Bestämmelser om den ränta som ska betalas.

Kategori B

c.  Den dag från och med vilken ränta ska betalas.

Kategori C

c.  Förfallodatum för räntebetalningar.

Kategori C

d.  Preskriptionstid när det gäller krav på ränta och återbetalning av kapitalbeloppet.

Kategori B

Om räntan inte är fastställd:

a.  Ett uttalande om typen av underliggande instrument.

Kategori A

b.  En beskrivning av det underliggande instrument som räntan baseras på.

Kategori C

c.  Den metod som används för att korrelera räntan till det underliggande instrumentet.

Kategori B

d.  Var man på elektronisk väg kan få information om det underliggande instrumentets tidigare resultat, fortsatta utveckling och volatilitet, och huruvida denna information är gratis.

Kategori C

e.  En beskrivning av eventuella störningar på marknaden eller vid avveckling som berör det underliggande instrumentet.

Kategori B

f.  Regler om justering för händelser som berör det underliggande instrumentet.

Kategori B

g.  Beräkningsombudets namn.

Kategori C

h.  Om räntebetalningarna på värdepapperet påverkas av en derivatkomponent, lämna en klar och heltäckande redogörelse så att investerarna kan förstå hur värdet av deras investeringar påverkas av värdet på det eller de underliggande instrumenten, särskilt under de omständigheter då riskerna är som mest uppenbara.

Kategori B

Punkt 3.1.8

 1. Förfallodag.

 2. Närmare uppgifter om arrangemang för amortering av lånet, inklusive förfarandet vid återbetalning. Om möjligheter till amortering i förväg finns, på initiativ av antingen emittenten eller innehavaren, beskriv villkoren för detta.

Kategori C
Kategori B

Punkt 3.1.9

 1. Upplysningar om avkastning.

 2. Beskriv kortfattat metoden för att beräkna avkastningen.

Kategori C
Kategori B

Punkt 3.1.10

Representation av innehavarna av icke-aktierelaterade värdepapper, med identifiering av den organisation som företräder investerarna och bestämmelser om denna representation. Uppgift om den webbplats där allmänheten kan få fri tillgång till de avtal som gäller för dessa former av representation.

Kategori B

Punkt 3.1.11

Vid nyemission, ange de resolutioner, bemyndiganden och godkännanden enligt vilka värdepapperen har skapats och/eller emitterats eller kommer att skapas och/eller emitteras.

Kategori C

Punkt 3.1.12

Emissionsdatum eller, vid nyemission, den planerade dagen för emission av värdepapperen.

Kategori C

Punkt 3.1.13

En beskrivning av eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen.

Kategori A

Punkt 3.1.14

Ett meddelande om att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och emittentens registreringsland kan inverka på inkomsterna från värdepapperen.
  Information om skattebehandlingen av värdepapperen, om särskilda skatteregler gäller för denna typ av investering.

Kategori A

Punkt 3.1.15

Om annan än emittenten, namn på och kontaktuppgifter för erbjudaren av värdepapperen och/eller den person som ansöker om upptagande till handel, inbegripet identifieringskod för juridiska personer (LEI) om erbjudaren är en juridisk person.

Kategori C

Punkt 3.1.16

I tillämpliga fall, den potentiella effekten på investeringen vid en resolution enligt direktiv 2014/59/EU.

Punkt 3.1.17

har upphävts.

Punkt 3.2

Information om derivatinstrument
  Vad gäller emission av derivatinstrument, följande information:

 1. För derivatinstrument enligt artikel 20.1, den information som avses i den punkten.

 2. För derivatinstrument enligt artikel 20.2, den information som avses i den punkten.

 3. För derivatinstrument enligt artikel 20.3, den information som avses i den punkten.

Avsnitt 4

Närmare uppgifter om erbjudandet/upptagandet till handel
Syftet med detta avsnitt är att ange specifik information om erbjudandet av värdepapper, planen för deras fördelning och tilldelning och prissättningen av dem. Vidare ges information om placeringen av värdepapperen, garantiavtal och arrangemang rörande upptagande till handel. Upplysningar anges också om de personer som säljer värdepapperen och utspädning för befintliga aktieägare.

Punkt 4.1

Villkor för erbjudandet av värdepapper till allmänheten
  (Villkor, statistiska data om erbjudandet, förväntad tidsplan och hur man ansöker om att få delta i erbjudandet.)

Punkt 4.1.1

Villkor som gäller för erbjudandet

Kategori C

Punkt 4.1.2

Totalvolym av värdepapper som erbjuds till allmänheten. Om volymen inte är fastställd, en upplysning om den maximala volym värdepapper som ska erbjudas (om tillgängligt) och en beskrivning av arrangemangen och tidsplanen för att offentliggöra den slutgiltiga volymen av erbjudandet.
  Om upplysning om den maximala volym av värdepapper som ska erbjudas inte kan ges i prospektet, ange i prospektet att godkännandet av köpet eller teckningen av värdepapper får återkallas under minst två arbetsdagar efter det att den volym värdepapper som ska erbjudas till allmänheten har registrerats.

Kategori C

Punkt 4.1.3

Hur länge erbjudandet kommer att vara öppet, inbegripet eventuella ändringar, och beskrivning av ansökningsförfarandet.

Kategori C

Punkt 4.1.4

En beskrivning av möjligheten att sätta ned det antal värdepapper som tecknats och hur överskjutande belopp som har betalats in av de sökande kommer att återbetalas.

Kategori C

Punkt 4.1.5

Närmare uppgifter om minsta och/eller högsta ansökningsvolym (antingen i antal värdepapper eller i totalt investerat belopp).

Kategori C

Punkt 4.1.6

Metoder och tidsfrister för betalning och leverans av värdepapperen.

Kategori C

Punkt 4.1.7

En fullständig beskrivning av på vilket sätt och vilken dag resultaten av erbjudandet kommer att offentliggöras.

Kategori C

Punkt 4.1.8

Förfarandet vid utövande av förköpsrätt, teckningsrätters överlåtbarhet och behandlingen av ej utövade teckningsrätter.

Kategori C

Punkt 4.2

Plan för fördelning och tilldelning

Punkt 4.2.1

Vilka olika kategorier av potentiella investerare som värdepapperen erbjuds till.
  Om erbjudandet görs samtidigt på marknaderna i två eller flera länder och om en tranch har reserverats eller kommer att reserveras för vissa av dessa, ange denna tranch.

Kategori C

Punkt 4.3

Förfarande för att meddela de sökande vilken volym som har tilldelats och huruvida handel får inledas före detta meddelande.

Kategori C

Punkt 4.4

Prissättning

Punkt 4.4.1

Uppgift om till vilket förväntat pris värdepapperen kommer att erbjudas.

Kategori C

Punkt 4.4.2

Om det förväntade priset enligt punkt 4.4.1 inte kan anges, beskriv metoden för att fastställa priset enligt artikel 17 i förordning (EU) 2017/1129 samt processen för att informera om priset.

Kategori B

Punkt 4.4.3

Ange beloppet för eventuella kostnader och skatter som kommer att debiteras den som tecknar eller köper värdepapperen. Om emittenten omfattas av förordning (EU) nr 1286/2014 och/eller direktiv 2014/65/EU, ange såvitt känt de kostnader som inbegrips i priset.

Kategori C

Punkt 4.5

Placering och emissionsgarantier

Punkt 4.5.1

Namn på och adress till samordnarna av det globala erbjudandet och av enskilda delar av erbjudandet och, i den omfattning som emittenten eller erbjudaren känner till det, namn på och adress till de som placerar värdepapperen i de olika länder där erbjudandet görs.

Kategori C

Punkt 4.5.2

Namn på och adress till alla betalnings- och depåombud i varje land.

Kategori C

Punkt 4.5.3

Namn på och adress till de enheter som går med på att garantera emissionen på grundval av ett fast åtagande, och namn på och adress till de enheter som går med på att placera emissionen utan något fast åtagande eller enligt arrangemang för ”bästa möjliga utförande”. En upplysning om de väsentliga dragen i dessa avtal, inbegripet kvoter. Om hela emissionen inte garanteras, ange den del som inte täcks. En upplysning om det totala beloppet för garanti- och placeringsprovisioner.

Kategori C

Punkt 4.5.4

Uppgift om när garantiavtalet har ingåtts eller kommer att ingås.

Kategori C

Punkt 4.6

Villkor för upptagande till handel och handel

Punkt 4.6.1

En upplysning om huruvida de erbjudna värdepapperen är eller kommer att bli föremål för en ansökan om upptagande till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag eller en multilateral handelsplattform, med avsikt att de ska fördelas på en sådan marknad eller handelsplattform, och med uppgift om vilka marknader som avses. Detta måste anges utan att man ger intryck av att upptagandet till handel med säkerhet kommer att godkännas. Ange i känd utsträckning de tidigaste datum då värdepapperen kommer att tas upp till handel.

Kategori B

Punkt 4.6.2

Samtliga tillväxtmarknader för små och medelstora företag eller multilaterala handelsplattformar på vilka, enligt vad emittenten känner till, värdepapper av samma slag som de värdepapper som ska erbjudas eller tas upp till handel redan har tagits upp till handel.

Kategori C

Punkt 4.6.3

Vid upptagande till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag eller en multilateral handelsplattform, närmare uppgifter om de enheter som har ett fast åtagande att agera som mellanhänder vid sekundärhandel och tillhandahålla likviditet med hjälp av köp- och säljkurser samt en beskrivning av huvudvillkoren för deras åtagande.

Kategori C

Punkt 4.6.4

Värdepapperens emissionskurs

Kategori C

Avsnitt 5

Information om garanten (i tillämpliga fall)

Punkt 5.1

Om värdepapperen omfattas av en garanti, ange den information som begärs enligt bilaga 21.

Avsnitt 6

Information om underliggande aktier (i tillämpliga fall)

Punkt 6.1

 1. I tillämpliga fall, den information som avses i punkterna 2.1 och 2.2 i bilaga 26 med avseende på emittenten av den underliggande aktien.

 2. I tillämpliga fall den information som avses i bilaga 18.

Avsnitt 7

Information om godkännande (i tillämpliga fall)

Punkt 7.1

Om emittenten eller den person som ansvarar för upprättandet av ett prospekt godkänner att prospektet används i enlighet med artikel 5.1 andra stycket i förordning (EU) 2017/1129, följande ytterligare information:

 1. Den information som avses i avsnitten 1 och 2A i bilaga 22 till denna förordning, om godkännandet ges till en eller flera särskilt angivna finansiella mellanhänder.

 2. Den information som avses i avsnitten 1 och 2B i bilaga 22 till denna förordning, om godkännandet ges till samtliga finansiella mellanhänder.

Förordning (EU) 2020/1273

Del E Andra kategorier av information

Bilaga 28 Förteckning över ytterligare information i de slutgiltiga villkoren

 1. Exempel som rör komplexa derivatinstrument, för att beskriva hur värdet av investeringen påverkas av värdet på det underliggande instrumentet och dessa värdepappers art.

 2. Ytterligare bestämmelser, vilka inte krävs enligt bilagan avseende berörd värdepappersnot och som är relaterade till det underliggande instrumentet.

 3. Land eller länder där erbjudandet eller erbjudandena till allmänheten görs.

 4. Land eller länder där det ansöks om upptagande till handel på en eller flera reglerade marknader.

 5. Land eller länder där det berörda grundprospektet har anmälts.

 6. Huruvida värdepapperet kan betraktas som omsättningsbart av ECB.

 7. Serienummer.

 8. Tranchenummer.

Bilaga 29 Förteckning över specialiserade emittenter

 1. Fastighetsbolag.

 2. Mineralföretag.

 3. Investeringsbolag.

 4. Forskningsföretag.

 5. Nystartade företag.

 6. Rederier.