Till förordning (EU) 2020/1503 hör

Kommissionens delegerade förordningar:

 • (EU) 2022/2119 tekniska tillsynsstandarder för investeringsfaktabladet

 • (EU) 2022/2118 tekniska tillsynsstandarder för individuell portföljförvaltning av lån från leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, som specificerar inslagen i metoden för bedömningen av kreditrisken, information om varje enskild portfölj som ska lämnas till investerare och de riktlinjer och förfaranden som krävs i samband med beredskapsfonder

 • (EU) 2022/2117 tekniska tillsynsstandarder som specificerar krav, standardformat och förfaranden för hantering av klagomål

 • (EU) 2022/2116 tekniska tillsynsstandarder som specificerar åtgärder och förfaranden för den kontinuitetsplan som leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster har antagit

 • (EU) 2022/2115 tekniska tillsynsstandarder som specificerar metoden för beräkning av fallissemangskvoterna för lån som erbjuds på en plattform för gräsrotsfinansiering

 • (EU) 2022/2114 tekniska tillsynsstandarder som specificerar kunskapskontroll och simulering av förmågan att bära förluster för presumtiva icke-sofistikerade investerare i gräsrotsfinansieringsprojekt

 • (EU) 2022/2113 tekniska tillsynsstandarder för utbyte av information mellan behöriga myndigheter i samband med verksamhet som rör utredning, tillsyn och efterlevnad i förhållande till europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag

 • (EU) 2022/2112 tekniska tillsynsstandarder som specificerar krav och arrangemang för ansökan om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster

 • (EU) 2022/2111 tekniska tillsynsstandarder som specificerar krav rörande intressekonflikter för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

Kommissionens genomförandeförordningar:

 • (EU) 2022/2123 standardformulär, mallar och förfaranden för behöriga myndigheters underrättelser av nationella marknadsföringskrav som är tillämpliga på leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster till Esma

 • (EU) 2022/2122 standardformulär, mallar och förfaranden för samarbete och utbyte av information mellan behöriga myndigheter när det gäller europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag

 • (EU) 2022/2121 standardformulär, mallar och förfaranden för samarbete och utbyte av information mellan behöriga myndigheter och Esma när det gäller europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag

 • (EU) 2022/2120 datastandarder och format, mallar och förfaranden för rapportering av information om projekt som finansieras genom plattformar för gräsrotsfinansiering

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit denna förordning

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

efter att ha hört Europeiska centralbanken,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet,

och av följande skäl:

 1. Gräsrotsfinansiering (crowdfunding) är i allt högre grad en etablerad form av alternativ finansiering för nystartade företag samt små och medelstora företag, som i regel förlitar sig på små investeringar. Gräsrotsfinansiering utgör en allt viktigare typ av förmedlingstjänst där en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster utan att ta på sig egen risk driver en digital plattform som är öppen för allmänheten för att matcha, eller underlätta matchning av, presumtiva investerare eller långivare med företag som söker finansiering. Sådan finansiering kan ta formen av lån eller förvärv av överlåtbara värdepapper eller av andra tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål. Det är därför lämpligt att tillämpningsområdet för denna förordning omfattar både lånebaserad gräsrotsfinansiering och andelsbaserad gräsrotsfinansiering, eftersom dessa typer av gräsrotsfinansiering kan struktureras som jämförbara finansieringsalternativ.

 2. Tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster involverar i allmänhet tre typer av aktörer: projektägaren som föreslår ett projekt som ska finansieras, investerare som finansierar det föreslagna projektet och en förmedlande organisation i form av en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som sammanför projektägare och investerare via en onlineplattform.

 3. Gräsrotsfinansiering kan bidra till att ge tillgång till finansiering för små och medelstora företag och till att fullborda kapitalmarknadsunionen. Bristande tillgång till finansiering för små och medelstora företag utgör ett problem även i de medlemsstater där tillgången till bankfinansiering har varit stabil under hela finanskrisen. Gräsrotsfinansiering har utvecklats till och blivit en etablerad metod för finansiering av fysiska och juridiska personers affärsverksamhet. Sådan finansiering sker via onlineplattformar; affärsverksamheterna finansieras vanligtvis genom ett stort antal personer eller organisationer; och företagen, inbegripet nystartade företag, anskaffar relativt små penningbelopp.

 4. Utöver att vara en alternativ källa till finansiering, inbegripet riskkapital, kan gräsrotsfinansiering erbjuda företagen andra fördelar. Det kan vara ett sätt att validera en affärsidé, ge entreprenörer möjlighet att nå ut till ett stort antal personer som kan bidra med insikter och information, och fungera som ett marknadsföringsverktyg.

 5. Flera medlemsstater har redan infört nationella specialanpassade regelverk för gräsrotsfinansiering. Dessa regelverk är anpassade till lokala marknaders och investerares särdrag och behov. Befintliga nationella regler skiljer sig därför åt i unionen vad gäller villkoren för driften av plattformar för gräsrotsfinansiering, omfattningen av tillåtna verksamheter och krav på auktorisation.

 6. Skillnaderna mellan befintliga nationella regler utgör ett hinder för gränsöverskridande tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster och har därför en direkt inverkan på den inre marknadens funktion när det gäller sådana tjänster. Det faktum att den rättsliga ramen är fragmenterad efter nationella gränser leder särskilt till betydande juridiska kostnader för icke-professionella investerare, som ofta ställs inför svårigheter när det gäller att avgöra vilka regler som är tillämpliga på gränsöverskridande gräsrotsfinansieringstjänster. Detta avskräcker därför ofta sådana investerare från att investera över gränserna genom plattformar för gräsrotsfinansiering. Av samma skäl avskräcks leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som driver sådana plattformar från att erbjuda sina tjänster i andra medlemsstater än den där de är etablerade. Av denna orsak har gräsrotsfinansieringstjänster hittills till största delen förblivit en nationell företeelse, till nackdel för utvecklingen av en unionsomfattande marknad för gräsrotsfinansiering, och företagen går därför miste om tillgång till gräsrotsfinansieringstjänster, särskilt i fall där dessa företag verkar på mindre nationella marknader.

 7. För att främja gränsöverskridande gräsrotsfinansieringstjänster och för att underlätta utövandet av friheten att tillhandahålla och motta sådana tjänster på den inre marknaden, är det nödvändigt att undanröja de befintliga hindren för en väl fungerande inre marknad för gräsrotsfinansieringstjänster och att säkerställa en hög nivå av investerarskydd genom att inrätta ett regelverk på unionsnivå.

 8. Genom åtgärder för att undanröja hindren för den inre marknadens funktion när det gäller gräsrotsfinansieringstjänster syftar denna förordning till att främja gränsöverskridande finansiering av företag. Gräsrotsfinansieringstjänster i samband med lån till konsumenter, enligt definitionen i artikel 3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG, bör därför inte omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.

 9. För att undvika regelarbitrage och säkerställa en effektiv tillsyn över leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör dessa leverantörer förbjudas att ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten, såvida de inte även auktoriserats som kreditinstitut i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/ 36/EU. Medlemsstaterna bör dock säkerställa att nationell rätt inte kräver en auktorisation som kreditinstitut eller någon annan individuell auktorisation, något annat individuellt undantag eller någon annan individuell dispens för projektägare eller investerare när de tar emot medel eller ger lån i syfte att erbjuda gräsrotsfinansieringsprojekt eller investera i dem.

 10. Tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster syftar till att underlätta finansieringen av ett projekt genom kapitalanskaffning från ett stort antal personer som var och en bidrar med relativt små investeringsbelopp genom ett allmänt tillgängligt internetbaserat informationssystem. Gräsrotsfinansieringstjänster är således öppna för en obegränsad grupp investerare som får investeringsförslag samtidigt och innebär att medel anskaffas främst från fysiska personer, inbegripet sådana som inte är personer med stor nettoförmögenhet. Denna förordning bör tilllämpas på gräsrotsfinansieringstjänster som består av ett gemensamt tillhandahållande av mottagande och vidarebefordrande av kundorder och placering utan fast åtagande av överlåtbara värdepapper eller tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål, på en offentlig plattform som investerarna har obegränsad tillgång till. Det gemensamma tillhandahållandet av dessa tjänster utgör det viktigaste inslaget i gräsrotsfinansieringstjänster jämfört med vissa investeringstjänster som tillhandahålls enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU, även om dessa tjänster var och en för sig motsvarar dem som omfattas av det direktivet.

 11. När det gäller lånebaserad gräsrotsfinansiering bör denna förordning tillämpas på gräsrotsfinansieringstjänster som består i att förmedla långivning, inbegripet tjänster såsom presentation av erbjudanden om gräsrotsfinansiering för kunder, och prissättning eller bedömning av kreditrisken hos gräsrotsfinansieringsprojekt eller projektägare. Definitionen av gräsrotsfinansieringstjänster bör ta hänsyn till olika affärsmodeller som möjliggör ett låneavtal mellan en eller flera investerare och en eller flera projektägare genom en plattform för gräsrotsfinansiering. Lån som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde bör vara lån som medför en ovillkorlig skyldighet att återbetala en överenskommen summa pengar till investeraren, varvid de lånebaserade plattformarna för gräsrotsfinansiering endast underlättar ingåendet av låneavtal mellan investerare och projektägare utan att leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster någonsin agerar som projektägarens kreditgivare. Förmedling av långivning som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde bör särskiljas från verksamheten i ett kreditinstitut, som beviljar krediter för egen räkning och tar emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten.

 12. I syfte att tillhandahålla sina tjänster driver leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster allmänt tillgängliga internetbaserade informationssystem, inbegripet sådana system som kräver användarregistrering.

 13. För andelsbaserad gräsrotsfinansiering är överlåtbarhet ett viktigt skydd för att investerare ska kunna avveckla sin investering, eftersom det ger en möjlighet för dem att avyttra sina intressen på kapitalmarknaderna. Denna förordning omfattar och tillåter därför gräsrotsfinansieringstjänster i samband med överlåtbara värdepapper. Aktier i vissa privata aktiebolag som bildats enligt medlemsstaternas nationella rätt kan också fritt överlåtas på kapitalmarknaderna och bör därför inte hindras från att omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.

 14. Vissa tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål omfattas i vissa medlemsstater av nationell rätt som reglerar deras överlåtbarhet, såsom kravet att överlåtelsen bestyrks av en notarie. Denna förordning bör tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av nationell rätt som reglerar spridningen av sådana instrument.

 15. Även om ICO-erbjudanden (initial coin offerings) har potential att användas för att finansiera små och medelstora företag, innovativa nystartade företag och expanderande företag och kan påskynda tekniköverföring, skiljer sig deras egenskaper avsevärt från gräsrotsfinansieringstjänster som regleras enligt denna förordning.

 16. Med tanke på de risker som är förknippade med investeringar genom gräsrotsfinansiering är det lämpligt, för att ge ett effektivt investerarskydd och för att tillhandahålla en mekanism för marknadsdisciplin, att införa ett tröskelvärde för det sammanlagda beloppet för erbjudanden om gräsrotsfinansiering från en viss projektägare. I enlighet med detta bör det tröskelvärdet fastställas till 5.000.000 EUR, vilket är det tröskelvärde som de flesta medlemsstater använder för att undanta erbjudanden av värdepapper till allmänheten från skyldigheten att offentliggöra prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129.

 17. De överlappande regelverk som inrättas genom denna förordning och förordning (EU) 2017/1129, på grund av ett tröskelvärde på 5.000.000 EUR, skulle kunna öka risken för regelarbitrage och ha en störande inverkan på tillgången till finansiering och utvecklingen av kapitalmarknaderna i vissa medlemsstater. Dessutom har, än så länge, endast ett begränsat antal medlemsstater infört en särskild rättslig ram för reglering av plattformar för gräsrotsfinansiering och gräsrotsfinansieringstjänster. Med beaktande av att vissa medlemsstater vid genomförandet av förordning (EU) 2017/1129 har fastställt tröskelvärdet för undantagande av erbjudanden av värdepapper till allmänheten från skyldigheten att offentliggöra ett prospekt till under 5.000.000 EUR och med beaktande av de särskilda åtgärder som dessa medlemsstater kan behöva vidta för att anpassa sin nationella rätt och säkerställa tillämpningen av det enda tröskelvärdet enligt denna förordning, bör denna förordning föreskriva ett icke förlängningsbart tillfälligt undantag så att dessa medlemsstater ska kunna vidta dessa betydande åtgärder. Det tillfälliga undantaget bör tillämpas för en så kort tid som möjligt för att minimera störningen av den inre marknadens funktion.

 18. För att upprätthålla ett högt investerarskydd, minska riskerna som är förknippade med gräsrotsfinansiering och säkerställa en rättvis behandling av alla kunder bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ha infört riktlinjer som är utformade så att det säkerställs att projekten på deras plattformar väljs ut på ett professionellt, rättvist och öppet sätt, och att gräsrotsfinansieringstjänster tillhandahålls på samma sätt.

 19. För att förbättra sina tjänster till kunderna bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster kunna föreslå gräsrotsfinansieringsprojekt för enskilda investerare på grundval av en eller flera specifika parametrar eller riskindikatorer, såsom typ eller sektor av affärsverksamhet eller kreditbetyg, vilka investeraren i förväg har meddelat leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster. Den auktorisation som erhållits enligt denna förordning bör emellertid inte ge leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster rätt att tillhandahålla individuella eller kollektiva kapitalförvaltningstjänster. För att säkerställa att presumtiva investerare erbjuds investeringsmöjligheter på en neutral grund bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster inte betala eller motta någon ersättning, rabatt eller icke-monetär förmån för att styra order från investerare till ett särskilt erbjudande på sin plattform eller en tredje parts plattform.

 20. Affärsmodeller som går ut på att leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster med hjälp av automatiserade processer automatiskt fördelar medel till gräsrotsfinansieringsprojekt i enlighet med parametrar och riskindikatorer som investeraren har fastställt i förväg, så kallad autoinvestering, bör betraktas som individuell portföljförvaltning av lån.

 21. Det faktum att det på en plattform för gräsrotsfinansiering enligt denna förordning förekommer filtreringsverktyg bör inte betraktas som investeringsrådgivning enligt direktiv 2014/65/EU förutsatt att dessa verktyg ger kunderna information på ett neutralt sätt som inte utgör en rekommendation. Sådana verktyg bör inkludera verktyg som visar resultat baserade på kriterier som rör rent objektiva produktegenskaper. När det gäller plattformar för gräsrotsfinansiering skulle de objektiva produktegenskaperna kunna utgöras av i förväg fastställda projektkriterier såsom den ekonomiska sektorn, det instrument som används samt räntesatsen, eller riskkategorin om det ges tillräcklig information om beräkningsmetoden. På samma sätt bör även viktiga finansiella uppgifter som beräknats utan något utrymme för skönsmässig bedömning betraktas som objektiva kriterier.

 22. Denna förordning syftar till att underlätta direkta investeringar och att undvika att skapa möjligheter till regelarbitrage för finansiella mellanhänder som omfattas av andra unionsrättsakter, särskilt unionsrättsakter som styr fondförvaltare. Användningen av rättsliga strukturer, inbegripet specialföretag, som ett mellanled mellan gräsrotsfinansieringsprojektet och investerare bör därför vara strikt reglerad och endast tillåtas i fall där det motiveras av att investeraren ges möjlighet att förvärva andelar till exempel i en illikvid eller odelbar tillgång med hjälp av ett specialföretags emission av överlåtbara värdepapper.

 23. Att säkerställa att det finns effektiva styrningssystem är avgörande för en korrekt riskhantering och för att förebygga eventuella intressekonflikter. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör därför ha infört styrformer som säkerställer en effektiv och ansvarsfull ledning av dessa leverantörer. De fysiska personer som ansvarar för deras ledning bör ha gott anseende och tillräcklig kunskap, tillräckliga färdigheter och tillräcklig erfarenhet. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör också fastställa förfaranden för att ta emot och hantera klagomål från kunder.

 24. Kunderna är exponerade för potentiella risker kopplade till leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster, i synnerhet operativa risker. I syfte att skydda kunderna mot sådana risker bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster omfattas av försiktighetskrav.

 25. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör vara skyldiga att utarbeta kontinuitetsplaner som tar hänsyn till de risker som är förknippade med att en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster fallerar. Sådana kontinuitetsplaner bör innehålla bestämmelser om hanteringen av kritiska funktioner, som beroende på affärsmodellen hos leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster kan inbegripa bestämmelser om fortsatt administration av utestående lån, information till kunder och överlämnande av arrangemang för förvaring av tillgångar.

 26. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör fungera som neutrala mellanhänder mellan kunder på sin plattform för gräsrotsfinansiering. För att förhindra intressekonflikter bör vissa krav fastställas för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, deras aktie- eller andelsägare, ledning och anställda, och varje annan fysisk eller juridisk person med nära koppling till dem genom kontroll. I synnerhet bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster hindras från att delta i erbjudanden om gräsrotsfinansiering på sina egna plattformar för gräsrotsfinansiering. Större aktie- eller andelsägare, ledning och anställda och varje annan fysisk eller juridisk person med nära koppling till dem genom kontroll bör inte agera som projektägare i samband med de gräsrotsfinansieringstjänster som erbjuds på deras plattform för gräsrotsfinansiering. Dessa större aktie- eller andelsägare, denna ledning, dessa anställda och fysiska eller juridiska personer bör dock inte förbjudas att agera som investerare i de projekt som erbjuds på deras plattform för gräsrotsfinansiering, förutsatt att det har införts lämpliga skyddsåtgärder mot intressekonflikter.

 27. För att skapa förutsättningar för effektivt och smidigt tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ha rätt att uppdra driftsfunktioner, helt eller delvis, till en tredje part, förutsatt att sådan utkontraktering inte försämrar kvaliteten på de interna kontrollerna hos leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster eller den effektiva tillsynen av leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster. Leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster bör dock behålla hela ansvaret för att denna förordning efterlevs med avseende på den utkontrakterade verksamheten.

 28. Kraven avseende förvaring av tillgångar är av avgörande betydelse för skyddet av investerare som mottar gräsrotsfinansieringstjänster. Överlåtbara värdepapper eller tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål som kan registreras på ett konto för finansiella instrument eller som kan levereras fysiskt till depåhållaren bör förvaras av en kvalificerad depåhållare, som är auktoriserad i enlighet med direktiv 2013/36/EU eller 2014/65/EU. Beroende på vilken typ av tillgångar som ska förvaras bör tillgångarna antingen depåförvaras, vilket är fallet för överlåtbara värdepapper som kan registreras på ett konto för finansiella instrument eller som kan levereras fysiskt, eller bli föremål för kontroll av äganderätten och registrering. Förvaring av överlåtbara värdepapper eller tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål som i enlighet med nationell rätt endast är registrerade hos projektägaren eller dennes ombud, såsom investeringar i onoterade företag, eller som hålls på ett individuellt separerat konto som en kund kan öppna direkt hos en värdepapperscentral, anses vara likvärdigt med förvaring av tillgångar av kvalificerade depåhållare.

 29. Eftersom endast betaltjänstleverantörer har rätt att tillhandahålla betaltjänster enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 innebär en auktorisation att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster inte en auktorisation att även tillhandahålla betaltjänster. Det är därför lämpligt att klargöra att om en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster tillhandahåller sådana betaltjänster i samband med sina gräsrotsfinansieringstjänster måste den även vara en betaltjänstleverantör enligt definitionen i direktiv (EU) 2015/2366. Detta krav påverkar inte enheter som är auktoriserade enligt direktiv 2014/65/EU som bedriver en verksamhet som avses i artikel 3 i direktiv (EU) 2015/2366 och som också omfattas av den underrättelseskyldighet som fastställs i artikel 37 i direktiv (EU) 2015/2366. För att möjliggöra lämplig tillsyn av sådan verksamhet bör leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster underrätta de behöriga myndigheterna om huruvida den har för avsikt att själv tillhandahålla betaltjänster, med lämplig auktorisation, eller om sådana tjänster kommer att utkontrakteras till en auktoriserad tredje part.

 30. För att gränsöverskridande gräsrotsfinansieringstjänster ska kunna öka och fungera smidigt krävs det att verksamhetens omfattning är tillräckligt stor och att allmänheten har förtroende för dessa tjänster. Det är därför nödvändigt att fastställa enhetliga, proportionella och direkt tillämpliga krav för auktorisation av leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster. Krav för gräsrotsfinansieringstjänster bör därför underlätta gränsöverskridande tillhandahållande av dessa tjänster, minska de operativa riskerna och säkerställa en hög grad av öppenhet och investerarskydd.

 31. I syfte att säkerställa en effektiv tillsyn av leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör endast juridiska personer som är faktiskt och stabilt etablerade i unionen, vilket inbegriper nödvändiga resurser, kunna ansöka om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster enligt denna förordning.

 32. Gräsrotsfinansieringstjänster kan vara utsatta för risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket framhålls i rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 26 juni 2017 om bedömningen av de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som påverkar den inre marknaden och berör gränsöverskridande verksamhet. Skyddsåtgärder bör därför tillhandahållas vid fastställandet av villkoren för auktorisation av leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster och för bedömning av det goda anseendet hos de fysiska personer som ansvarar för deras ledning samt genom att tillhandahållandet av betaltjänster begränsas till auktoriserade enheter som omfattas av krav på bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. För att ytterligare säkerställa marknadsintegriteten genom att förebygga risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, och med beaktande av hur mycket finansiering som kan anskaffas genom ett erbjudande om gräsrotsfinansiering i enlighet med denna förordning, bör kommissionen bedöma om det är nödvändigt och proportionellt att låta leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster omfattas av skyldigheten att efterleva nationell rätt som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 i fråga om penningtvätt eller finansiering av terrorism, och att lägga till sådana leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster i förteckningen över ansvariga enheter för tillämpningen av det direktivet.

 33. För att göra det möjligt för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster att bedriva gränsöverskridande verksamhet utan att ställas inför olika regler, och för att därmed underlätta finansiering av projekt i hela unionen av investerare från olika medlemsstater, bör medlemsstaterna inte tillåtas att ställa ytterligare krav på de leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserade enligt denna förordning.

 34. Auktorisationsförfarandet bör göra det möjligt för behöriga myndigheter att få information om de tjänster som de presumtiva leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster har för avsikt att tillhandahålla, inbegripet de plattformar för gräsrotsfinansiering som de har för avsikt att driva, bedöma ledningens kvalitet och bedöma deras interna organisation och interna förfaranden som har inrättats för att säkerställa efterlevnad av denna förordning.

 35. I syfte att säkerställa lämplig tillsyn och undvika oproportionerliga administrativa bördor bör det vara möjligt för enheter som har auktoriserats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG, eller direktiv 2013/36/EU, 2014/65/EU eller (EU) 2015/2366, och som har för avsikt att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster, att inneha en auktorisation både enligt något av de direktiven och enligt denna förordning. I sådana fall bör ett förenklat auktorisationsförfarande tillämpas och de behöriga myndigheterna bör inte kräva inlämning av handlingar eller bevis som de redan förfogar över.

 36. För att främja öppenhet för investerare när det gäller tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster bör den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (Esma) upprätta ett allmänt tillgängligt och uppdaterat register över samtliga leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som auktoriserats i enlighet med denna förordning. Detta register bör inkludera information om alla plattformar för gräsrotsfinansiering som drivs i unionen.

 37. En auktorisation enligt denna förordning bör återkallas om leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster inte längre uppfyller villkoren för beviljandet av auktorisationen. De behöriga myndigheterna bör också ha befogenhet att återkalla en auktorisation enligt denna förordning om en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster, eller en tredje part som agerar för dennes räkning, har förlorat den auktorisation som möjliggör tillhandahållande av betaltjänster enligt direktiv (EU) 2015/2366 eller investeringstjänster enligt direktiv 2014/65/EU, eller om en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som även är en betaltjänstleverantör, eller dess ledning, anställda eller en tredje part som agerar på dess vägnar, har överträtt nationell rätt som genomför direktiv (EU) 2015/849.

 38. För att kunna erbjuda sina kunder ett brett utbud av tjänster bör en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad enligt denna förordning ha rätt att ägna sig åt annan verksamhet än det tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster som omfattas av en auktorisation enligt denna förordning.

 39. För att säkerställa en klar förståelse av gräsrotsfinansieringstjänsternas egenskaper och de risker, kostnader och avgifter som är förknippade med sådana tjänster, bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster förse sina kunder med rättvisande, tydlig och inte vilseledande information.

 40. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahåller gräsrotsfinansieringstjänster som består i att förmedla långivning bör göra viss relevant information tillgänglig för alla kunder, såsom fallissemangskvoter avseende lån.

 41. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som sätter kreditbetyg på gräsrotsfinansieringsprojekt eller föreslår prissättningen av erbjudanden om gräsrotsfinansiering bör ange nyckelinslagen i sin metod. Kravet på att ange metoderna för beräkning av kreditbetyg eller för att bestämma priset eller räntesatsen bör inte tolkas som ett krav på utlämnande av känslig affärsinformation eller på ett sätt som hindrar innovation.

 42. I syfte att säkerställa ett adekvat investerarskydd för olika kategorier av investerare som deltar i gräsrotsfinansieringsprojekt samtidigt som investeringsflöden främjas gör denna förordning åtskillnad mellan sofistikerade och icke-sofistikerade investerare och inför olika nivåer av skyddsåtgärder för investerarskydd som är lämpliga för var och en av dessa kategorier. Åtskillnaden mellan sofistikerade och icke-sofistikerade investerare bör grunda sig på den åtskillnad mellan professionella kunder och icke-professionella kunder som görs i direktiv 2014/65/EU. Vid den åtskillnaden bör hänsyn emellertid även tas till gräsrotsfinansieringsmarknadens särdrag. Vid åtskillnaden mellan sofistikerade och icke-sofistikerade investerare i denna förordning bör även presumtiva investerares erfarenhet av och kunskap om gräsrotsfinansiering särskilt beaktas, vilka bör bedömas på nytt vartannat år.

 43. Finansiella produkter som marknadsförs på en plattform för gräsrotsfinansiering är inte desamma som traditionella investeringsprodukter eller sparprodukter och bör inte marknadsföras som sådana. För att säkerställa att presumtiva icke-sofistikerade investerare förstår den risknivå som är förknippad med investeringar genom gräsrotsfinansiering bör dock leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster vara skyldiga att utföra en kunskapskontroll av presumtiva icke-sofistikerade investerare för att fastställa deras förståelse av sådana investeringar. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör uttryckligen varna presumtiva icke-sofistikerade investerare som har otillräcklig kunskap, otillräckliga färdigheter och otillräcklig erfarenhet om att de gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls kan vara olämpliga för dem.

 44. Med tanke på att sofistikerade investerare per definition är medvetna om de risker som är förknippade med investeringar i gräsrotsfinansieringsprojekt finns det ingen orsak att tillämpa en kunskapskontroll på dem. Likaså bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster inte heller vara skyldiga att utfärda riskvarningar till sofistikerade investerare.

 45. I syfte att säkerställa att icke-sofistikerade investerare har läst och förstått de uttryckliga riskvarningar som leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster utfärdat till dem bör de uttryckligen bekräfta de risker som de tar när de investerar i ett gräsrotsfinansieringsprojekt. För att upprätthålla en hög nivå av investerarskydd och med hänsyn till att avsaknaden av en sådan bekräftelse tyder på potentiellt bristande förståelse av de ifrågavarande riskerna bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster endast godkänna investeringar från icke-sofistikerade investerare som uttryckligen bekräftat att de har mottagit och förstått dessa varningar.

 46. Med tanke på de risker som är förknippade med gräsrotsfinansieringsprojekt bör icke-sofistikerade investerare undvika alltför stor exponering mot sådana projekt. Det finns en betydande risk för att förlora stora summor av de ursprungligen investerade beloppen eller till och med för total förlust. Det är därför lämpligt att fastställa ett högsta belopp som icke-sofistikerade investerare, utan ytterligare skyddsåtgärder, får investera i ett enskilt projekt. Sofistikerade investerare som har den nödvändiga erfarenheten, kunskapen eller finansiella kapaciteten, eller en kombination av dessa, bör däremot inte begränsas av ett sådant högsta belopp.

 47. I syfte att stärka skyddet av icke-sofistikerade investerare är det nödvändigt att införa bestämmelser om en betänketid under vilken en presumtiv icke-sofistikerad investerare kan återkalla ett erbjudande om att investera eller en intresseanmälan avseende ett visst erbjudande om gräsrotsfinansiering, utan att ange något skäl till detta och utan att åläggas någon sanktion. Detta är nödvändigt för att undvika en situation där en presumtiv icke- sofistikerad investerare, genom att acceptera ett erbjudande om gräsrotsfinansiering, därigenom även accepterar ett erbjudande om att ingå ett rättsligt bindande avtal utan någon möjlighet att dra sig ur det inom en lämplig tidsperiod. Betänketiden är inte nödvändig när en presumtiv icke-sofistikerad investerare kan anmäla intresse för ett visst erbjudande om gräsrotsfinansiering utan att därigenom också förbinda sig till ett avtal, med undantag för en situation där ett sådant erbjudande om att investera lämnas eller en sådan intresseanmälan görs vid en tidpunkt som ligger nära den planerade förfallodagen för erbjudandet eller datumet för uppnående av finansieringsmålet. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör säkerställa att inga pengar uppbärs från investeraren eller överförs till projektägaren innan betänketiden har löpt ut.

 48. Med tanke på de eventuella effekter som rätten att återkalla ett erbjudande om att investera eller en intresseanmälan under en betänketid kan ha på kostnaderna för kapitalanskaffning genom plattformar för gräsrotsfinansiering, bör kommissionen som en del av sin rapport enligt denna förordning bedöma huruvida betänketiden bör förkortas för att möjliggöra en effektivare kapitalanskaffningsprocess utan att investerarskyddet tar skada.

 49. Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG omfattar krav som uppkommer på grund av ett värdepappersföretags oförmåga att betala tillbaka pengar som tillkommer eller tillhör investerare och som innehas för deras räkning i samband med investeringsverksamhet, eller dess oförmåga att till investerare lämna tillbaka finansiella instrument som tillhör dem och som innehas, handhas eller förvaltas för deras räkning i samband med investeringsverksamhet. Med tanke på att förvaring av tillgångar i samband med gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls av ett värdepappersföretag som även är auktoriserat enligt direktiv 2014/65/EU inte inbegriper tillhandahållande av investeringstjänster i den mening som avses i artikel 4.1.2 i det direktivet, bör icke-sofistikerade investerare genom investeringsfaktabladet informeras om att skyddet inom ramen för systemet för ersättning till investerare inte är tillämpligt på överlåtbara värdepapper eller tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål som förvärvas genom plattformen för gräsrotsfinansiering. Dessutom bör tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster av en sådan leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster inte anses utgöra mottagande av insättningar i den mening som avses i artikel 2.1.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU.

 50. I denna förordning fastställs innehållet i ett investeringsfaktablad som leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska tillhandahålla till presumtiva investerare i samband med varje erbjudande om gräsrotsfinansiering för att göra det möjligt för dem att fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Investeringsfaktabladet bör varna presumtiva investerare om att den investeringsmiljö de befinner sig i kännetecknas av risker som varken omfattas av de insättningsgarantisystem som inrättats i enlighet med direktiv 2014/49/EU eller av de system för ersättning till investerare som inrättats i enlighet med direktiv 97/9/EG.

 51. Investeringsfaktabladet bör ge en bild av särdragen i lånebaserad och andelsbaserad gräsrotsfinansiering. I det syftet bör det finnas krav på särskilda och relevanta indikatorer. Investeringsfaktabladet bör om så är möjligt även ta hänsyn till de särdrag och risker som är förknippade med projektägare, och bör inriktas på väsentlig information om projektägarna, investerares rättigheter och avgifter, samt vilken typ av överlåtbara värdepapper, tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål och lån som erbjuds. Investeringsfaktabladet bör utarbetas av projektägarna, eftersom projektägarna är bäst lämpade att tillhandahålla den information som måste ingå däri. Eftersom det är leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster som ansvarar för att tillhandahålla investeringsfaktabladet till presumtiva investerare, är det dock leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster som bör säkerställa att investeringsfaktabladet är tydligt, korrekt och fullständigt.

 52. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör tillåtas att lägga fram mer information än vad som krävs i det investeringsfaktablad som utarbetats av projektägaren. Sådan information bör dock komplettera och överensstämma med den övriga information som tillhandahålls i investeringsfaktabladet.

 53. Om en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster upptäcker ett utelämnande, ett misstag eller en oriktighet i investeringsfaktabladet som kan ha en väsentlig inverkan på investeringens förväntade avkastning, bör denna leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster omgående informera projektägaren om utelämnandet, misstaget eller oriktigheten, och projektägaren bör komplettera eller korrigera den informationen. Om sådan komplettering eller korrigering inte sker, bör leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster under vissa omständigheter tillfälligt dra in eller till och med dra tillbaka erbjudandet om gräsrotsfinansiering.

 54. För att säkerställa att nystartade företag och små och medelstora företag får smidig och snabb tillgång till kapitalmarknaderna, för att minska deras finansieringskostnader och för att undvika förseningar och kostnader för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, bör det inte finnas något krav på godkännande av investeringsfaktabladet av en behörig myndighet.

 55. Om så är tillåtet enligt nationell rätt bör en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster kunna överlåta ägandet av andelar i ett andelsbaserat gräsrotsfinansieringsprojekt genom att uppdatera sitt informationssystem. En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster bör även, för att säkerställa öppenhet och informationsflöde, kunna tillåta kunder som har gjort investeringar genom dess plattform för gräsrotsfinansiering att på en anslagstavla på dess plattform för gräsrotsfinansiering annonsera sitt intresse av att köpa eller sälja lån, överlåtbara värdepapper eller tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål som ursprungligen erbjudits på den plattformen för gräsrotsfinansiering, under förutsättning att anslagstavlan inte sammanför flera tredjeparters köp- och säljintressen på ett sådant sätt att det uppstår ett avtal i anslutning till sådana annonser. Den anslagstavla som tillhandahålls av en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster bör därför inte bestå av ett internt matchningssystem som utför kundorder på multilateral basis, såvida inte leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster när det gäller överlåtbara värdepapper även har en separat auktorisation som värdepappersföretag i enlighet med artikel 5 i direktiv 2014/65/EU eller som en reglerad marknad i enlighet med artikel 44 i det direktivet. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som inte har en sådan auktorisation avseende överlåtbara värdepapper bör därför tydligt informera investerare om att de inte accepterar mottagande av order för köp eller försäljning av avtal som rör investeringar som ursprungligen gjorts på plattformen för gräsrotsfinansiering, att all köp- och försäljningsverksamhet på deras plattform för gräsrotsfinansiering sker på grundval av investerarens egen bedömning och på investerarens ansvar och att de inte driver en handelsplats i enlighet med direktiv 2014/65/EU.

 56. För att främja öppenhet och för att säkerställa att kommunikationen med kunderna dokumenteras på ett korrekt sätt bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bevara all relevant dokumentation om sina tjänster och transaktioner.

 57. För att säkerställa en rättvis och icke-diskriminerande behandling av kunder bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som marknadsför sina tjänster genom marknadsföringskommunikation tillhandahålla information som är rättvisande, tydlig och inte vilseledande.

 58. För att förbättra rättssäkerheten för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som verkar i hela unionen och för att underlätta marknadstillträde, bör de nationella lagar och andra författningar som särskilt reglerar marknadsföringskommunikation som ges av leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster och vilka gäller i medlemsstaterna offentliggöras elektroniskt, tillsammans med sammanfattningar av dessa på ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar. Esma och de behöriga myndigheterna bör hålla sina webbplatser uppdaterade i det syftet.

 59. För att möjliggöra en bättre förståelse av hur omfattande skillnaderna är mellan regelverken i medlemsstaterna när det gäller kraven på marknadsföringskommunikation bör de behöriga myndigheterna årligen lämna en detaljerad rapport till Esma om sina efterlevnadssåtgärder inom det området.

 60. För att undvika onödiga kostnader och administrativa bördor för gränsöverskridande tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster bör marknadsföringskommunikation inte omfattas av krav på översättning om den ges på åtminstone ett av de officiella språken i den medlemsstat där marknadsföringskommunikationen sker eller på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten.

 61. För att säkerställa ett effektivt tillsyns- och auktorisationsförfarande bör medlemsstaterna avgränsa de skyldigheter och funktioner som de behöriga myndigheterna ska fullgöra enligt denna förordning. I syfte att underlätta ett effektivt gränsöverskridande administrativt samarbete bör varje medlemsstat utse en enda kontaktpunkt för att hantera kommunikationen med Esma och med behöriga myndigheter i hela unionen.

 62. Eftersom de behöriga myndigheternas effektiva verktyg, befogenheter och resurser garanterar ändamålsenlig tillsyn bör denna förordning föreskriva en minimiuppsättning tillsyns- och utredningsbefogenheter som ska anförtros de behöriga myndigheterna i enlighet med nationell rätt. Dessa befogenheter bör, om nationell rätt så kräver, utövas genom ansökan hos de behöriga rättsliga myndigheterna. När Esma och de behöriga myndigheterna utövar sina befogenheter enligt denna förordning bör de agera objektivt och opartiskt och förbli självständiga i sitt beslutsfattande.

 63. I syfte att upptäcka överträdelser av denna förordning är det nödvändigt att de behöriga myndigheterna har tillträde till andra lokaler än fysiska personers privata bostäder för att beslagta handlingar. Tillträde till sådana lokaler krävs när det föreligger rimlig misstanke om att det finns handlingar och andra uppgifter med anknytning till föremålet för en inspektion eller utredning som kan vara relevanta för att bevisa en överträdelse av denna förordning. Dessutom krävs tillträde till sådana lokaler när den fysiska eller juridiska person som mottagit en begäran om information underlåter att hörsamma den eller om det finns rimliga skäl att tro att en eventuell begäran inte skulle hörsammas eller att de handlingar eller den information som informationskravet avser skulle undanröjas, manipuleras eller förstöras.

 64. För att säkerställa att kraven i denna förordning efterlevs, är det viktigt att medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder för att se till att överträdelser av denna förordning blir föremål för lämpliga administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder. Dessa sanktioner och åtgärder bör vara effektiva, proportionella och avskräckande, säkerställa en gemensam strategi i medlemsstaterna och ha en preventiv effekt. Denna förordning bör inte begränsa medlemsstaternas möjligheter att föreskriva strängare administrativa sanktioner.

 65. För att säkerställa att behöriga myndigheters beslut att påföra administrativa sanktioner eller andra administrativa åtgärder har en preventiv effekt på allmänheten i stort bör besluten offentliggöras, såvida inte den behöriga myndigheten anser det vara nödvändigt att offentliggöra besluten på anonym grund, skjuta upp offentliggörandet, eller inte offentliggöra dem alls.

 66. Även om medlemsstaterna kan fastställa regler om administrativa sanktioner och straffrättsliga påföljder för samma överträdelser bör medlemsstaterna inte åläggas att fastställa regler om administrativa sanktioner för överträdelser av denna förordning som omfattas av nationell straffrätt. Bibehållandet av straffrättsliga påföljder i stället för administrativa sanktioner för överträdelser av denna förordning bör dock inte minska eller på annat sätt påverka de behöriga myndigheternas möjlighet att rättidigt samarbeta med, få tillgång till och utbyta information med behöriga myndigheter i andra medlemsstater vid tillämpning av denna förordning, inbegripet efter ett eventuellt hänskjutande av de relevanta överträdelserna till de behöriga rättsliga myndigheterna för lagföring.

 67. Eftersom investeringsfaktabladet är utformat med tanke på särdragen i ett erbjudande om gräsrotsfinansiering och på investerares informationsbehov, bör erbjudanden om gräsrotsfinansiering enligt denna förordning undantas från skyldigheten att offentliggöra prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129, och den förordningen bör ändras i enlighet med detta.

 68. Visselblåsare kan göra behöriga myndigheter uppmärksamma på ny information som kan vara till nytta i arbetet med att upptäcka överträdelser av denna förordning och påföra sanktioner. Denna förordning bör därför säkerställa att det finns lämpliga arrangemang som ger visselblåsare möjlighet att uppmärksamma behöriga myndigheter på faktiska eller potentiella överträdelser av denna förordning och skyddar dem mot repressalier. Det bör göras genom ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 så att det görs tillämpligt på överträdelser av denna förordning.

 69. I syfte att specificera kraven i denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) delegeras till kommissionen med avseende på att förlänga övergångsperioden med avseende på gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls i enlighet med nationell rätt. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

 70. För att främja en konsekvent tillämpning av denna förordning, inbegripet tillräckligt skydd av investerare och konsumenter i hela unionen, bör tekniska standarder utarbetas. Då Esma och den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (EBA) har mycket specialiserad sakkunskap, skulle det vara effektivt och lämpligt att ge dessa organ i uppgift att utarbeta och förelägga kommissionen förslag till tekniska standarder för tillsyn som inte inbegriper politiska val.

 71. Kommissionen bör ges befogenhet att anta tekniska standarder för tillsyn som utarbetats av Esma och EBA när det gäller individuell portföljförvaltning av lån, hantering av klagomål, intressekonflikter, auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster, information till kunder, upplysning om fallissemangskvot, kunskapskontroll och simulering av förmågan att bära förluster, investeringsfaktabladet och samarbete mellan behöriga myndigheter. Kommissionen bör anta dessa tekniska standarder för tillsyn genom delegerade akter enligt artikel 290 i EUF- fördraget och i enlighet med artiklarna 10–14 i förordningarna (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 1095/2010.

 72. Kommissionen bör också ges befogenhet att anta tekniska standarder för genomförande som utarbetats av Esma med avseende på rapportering från leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, offentliggörande av nationella bestämmelser avseende marknadsföringskrav, och samarbete mellan behöriga myndigheter och med Esma. Kommissionen bör anta dessa tekniska standarder för genomförande genom genomförandeakter enligt artikel 291 i EUF-fördraget och i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

 73. Varje behandling av personuppgifter som görs inom ramen för denna förordning, såsom utbyte eller överföring av personuppgifter av de behöriga myndigheterna, bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 och varje utbyte eller överföring av information som görs av Esma bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725.

 74. Eftersom målen för denna förordning, nämligen att åtgärda fragmenteringen av den tillämpliga rättsliga ramen för gräsrotsfinansieringstjänster för att säkerställa en väl fungerande inre marknad för sådana tjänster, och samtidigt stärka investerarskyddet och marknadens effektivitet samt bidra till inrättandet av kapitalmarknadsunionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

 75. Tillämpningsdagen för denna förordning bör skjutas upp för att anpassas till tillämpningsdagen för de nationella regler som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1504, som undantar leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde från tillämpningen av direktiv 2014/65/EU.

 76. Av rättssäkerhetsskäl och med tanke på att nationella regler ska ersättas av reglerna i denna förordning vad gäller sådana gräsrotsfinansieringstjänster som nu omfattas av denna förordnings tillämpningsområde, är det lämpligt att införa övergångsarrangemang för att göra det möjligt för personer som tillhandahåller sådana gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med nationell rätt som föregår denna förordning att anpassa sin affärsverksamhet till denna förordning och ha tillräckligt med tid för att ansöka om auktorisation enligt denna förordning. Sådana personer bör därför kunna fortsätta att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster som omfattas av denna förordnings tilllämpningsområde i enlighet med tillämplig nationell rätt fram till och med den 10 november 2022. Under den övergångsperioden kan medlemsstaterna införa särskilda förfaranden som gör det möjligt för juridiska personer som enligt nationell rätt har auktoriserats att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning, att omvandla sina nationella auktorisationer till auktorisationer enligt denna förordning, förutsatt att leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster uppfyller kraven i denna förordning.

 77. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som inte har beviljats auktorisation i enlighet med denna förordning senast den 10 november 2022 bör inte utfärda några nya erbjudanden om gräsrotsfinansiering efter det datumet. För att undvika en situation där målet för kapital som ska anskaffas för ett visst gräsrotsfinansieringsprojekt inte fullbordas senast den 10 november 2022, bör ansökningsomgångarna avslutas senast det datumet. Efter den 10 november 2022 kan dock administration av befintliga avtal, inbegripet inkassering och överföring av fordringar, tillhandahållande av tjänster för förvaring av tillgångar eller hantering av företagshändelser, fortsätta i enlighet med tillämplig nationell rätt.

 78. Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna förordning bör därför tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer.

 79. Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EU) 2018/1725.

Kapitel I Allmänna bestämmelser

Artikel 1 Innehåll, tillämpningsområde och undantag

1.Denna förordning fastställer enhetliga krav för tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster, för organisation, auktorisation och tillsyn av leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, för drift av plattformar för gräsrotsfinansiering och för öppenhet och marknadsföringskommunikation avseende tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster i unionen.

2.Denna förordning är inte tillämplig på följande:

 1. Gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls till projektägare som är konsumenter, enligt definitionen i artikel 3 a i direktiv 2008/48/EG.

 2. Andra tjänster med anknytning till dem som definieras i artikel 2.1 a och som tillhandahålls i enlighet med nationell rätt.

 3. Erbjudanden om gräsrotsfinansiering till ett belopp på mer än 5.000.000 EUR, vilket ska beräknas över en tolvmånadersperiod som summan av

  1. det sammanlagda beloppet för erbjudanden om överlåtbara värdepapper och tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål enligt definitionen i artikel 2.1 m och n i denna förordning och belopp som anskaffats genom lån via en plattform för gräsrotsfinansiering av en viss projektägare, och

  2. det sammanlagda beloppet för erbjudanden om överlåtbara värdepapper till allmänheten som lämnas av den projektägare som avses i led i) i detta led i dess egenskap av erbjudare enligt undantaget i artikel 1.3, eller artikel 3.2, i förordning (EU) 2017/1129.

3.Såvida inte en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster, en projektägare eller en investerare är auktoriserad som kreditinstitut i enlighet med artikel 8 i direktiv 2013/36/EU ska medlemsstaterna inte tillämpa nationella krav för genomförande av artikel 9.1 i det direktivet, och ska säkerställa att nationell rätt inte kräver en auktorisation som kreditinstitut eller någon annan enskild auktorisation, något annat enskilt undantag eller någon annan enskild dispens i samband med tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster i följande situationer:

 1. För projektägare som med avseende på lån som förmedlas av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster tar emot medel från investerare.

 2. För investerare som till projektägare ger sådana lån som förmedlas av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

Artikel 2 Definitioner

1.I denna förordning gäller följande definitioner:

 1. gräsrotsfinansieringstjänst: matchning mellan å ena sidan investerares intressen att finansiera företag och å andra sidan projektägares intressen av finansiering av sitt företag genom användning av en plattform för gräsrotsfinansiering och som utgörs av någon av följande verksamheter:

  1. Förmedling av långivning.

  2. Placering utan fast åtagande, som avses i avsnitt A punkt 7 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, av överlåtbara värdepapper och tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål utfärdade av projektägare eller ett specialföretag, och mottagandet och vidarebefordran av kundorder, som avses i punkt 1 i det avsnittet, beträffande dessa överlåtbara värdepapper och tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål.

 2. lån: ett avtal genom vilket en investerare gör en överenskommen summa pengar tillgänglig för en projektägare för en överenskommen tidsperiod och genom vilket projektägaren tar på sig en ovillkorlig skyldighet att återbetala den summan till investeraren, tillsammans med upplupen ränta, i enlighet med avbetalningsplanen.

 3. individuell portföljförvaltning av lån: tilldelning genom leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster av ett på förhand fastställt belopp tillhörande en investerare, som är en ursprunglig långivare, till ett eller flera gräsrotsfinansieringsprojekt på dess plattform för gräsrotsfinansiering i enlighet med ett enskilt uppdrag som getts av investeraren på diskretionär, investerarspecifik grund.

 4. plattform för gräsrotsfinansiering: ett allmänt tillgängligt internetbaserat informationssystem som drivs eller förvaltas av en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster.

 5. leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster: en juridisk person som tillhandahåller gräsrotsfinansieringstjänster.

 6. erbjudande om gräsrotsfinansiering: varje kommunikation från en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster, oavsett form och medium, som innehåller tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och det gräsrotsfinansieringsprojekt som erbjuds för att en investerare ska kunna investera i gräsrotsfinansieringsprojektet.

 7. kund: varje presumtiv eller faktisk investerare eller projektägare till vilken en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster tillhandahåller eller har för avsikt att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster.

 8. projektägare: varje fysisk eller juridisk person som söker finansiering med hjälp av en plattform för gräsrotsfinansiering.

 9. investerare: varje fysisk eller juridisk person som med hjälp av en plattform för gräsrotsfinansiering ger lån eller förvärvar överlåtbara värdepapper eller tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål.

 10. sofistikerad investerare: varje fysisk eller juridisk person som är en professionell kund enligt punkterna 1, 2, 3 eller 4 i avsnitt I i bilaga II till direktiv 2014/65/EU eller varje fysisk eller juridisk person som har godkännande från leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster att behandlas som sofistikerad investerare i enlighet med de kriterier och det förfarande som fastställs i bilaga II till denna förordning.

 11. icke-sofistikerad investerare: en investerare som inte är en sofistikerad investerare.

 12. gräsrotsfinansieringsprojekt: den affärsverksamhet eller de affärsverksamheter till vilka en projektägare söker finansiering genom erbjudandet om gräsrotsfinansiering.

 13. överlåtbara värdepapper: överlåtbara värdepapper enligt definitionen i artikel 4.1.44 i direktiv 2014/65/EU.

 14. tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål: med avseende på varje medlemsstat, aktier i ett privat aktiebolag som inte omfattas av begränsningar som i praktiken skulle förhindra att de sprids, inbegripet begränsningar av hur dessa aktier erbjuds till eller marknadsförs för allmänheten.

 15. marknadsföringskommunikation: information eller kommunikation från en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster till en presumtiv investerare eller presumtiv projektägare om de tjänster som leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster erbjuder, utöver den information till investerare som krävs enligt denna förordning.

 16. varaktigt medium: ett instrument som gör det möjligt att lagra information på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden och för en tidsperiod som är lämplig för informationens syfte, och som tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

 17. specialföretag: en enhet som enbart skapats för, eller som enbart används för syftet att värdepapperisera i den mening som avses i artikel 1.2 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1075/2013.

 18. behörig myndighet: den eller de myndigheter som en medlemsstat har utsett i enlighet med artikel 29.

2.Utan att det påverkar möjligheten att aktier i ett privat aktiebolag omfattas av definitionen för överlåtbara värdepapper enligt punkt 1 m får de behöriga myndigheter som beviljade leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster auktorisation tillåta användning av sådana aktier vid tillämpningen av denna förordning, under förutsättning att de uppfyller villkoren för tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål enligt punkt 1 n.

3.De behöriga myndigheterna ska årligen informera Esma om de typer av privata aktiebolag och deras aktier som erbjuds och som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde, med hänvisning till tillämplig nationell rätt.

Esma ska utan onödigt dröjsmål göra den information som avses i första stycket tillgänglig för allmänheten på sin webbplats.

4.Under de första två åren av tillämpningen av denna förordning ska Esma årligen samla in de investeringsfaktablad som utarbetats av projektägare som emitterat tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål. Esma ska jämföra den information som avses i punkterna b och c i del F i bilaga I och som tillhandahålls i investeringsfaktabladen med den information som tillhandahålls av medlemsstaterna enligt punkt 3 i denna artikel. Esma ska lägga fram den jämförelsen för kommissionen, som ska inkludera den i den rapport som avses i artikel 45.

Kapitel II Tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster samt organisatoriska och operativa krav på leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

Artikel 3 Tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster

1.Gräsrotsfinansieringstjänster ska endast tillhandahållas av juridiska personer som är etablerade i unionen och som har auktoriserats som leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med artikel 12.

2.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med deras kunders bästa intressen.

3.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska inte betala eller motta någon ersättning, rabatt eller icke-monetär förmån för att styra order från investerare till ett visst erbjudande om gräsrotsfinansiering på sin plattform för gräsrotsfinansiering eller till ett visst erbjudande om gräsrotsfinansiering som lämnats på en tredje parts plattform för gräsrotsfinansiering.

4.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster får föreslå enskilda investerare specifika gräsrotsfinansieringsprojekt som motsvarar en eller flera specifika parametrar eller riskindikatorer som valts av investeraren. Om investeraren vill investera i de föreslagna gräsrotsfinansieringsprojekten ska investeraren granska och uttryckligen fatta ett investeringsbeslut med avseende på varje enskilt erbjudande om gräsrotsfinansiering.

Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahåller individuell portföljförvaltning av lån ska göra detta i enlighet med de parametrar som tillhandahålls av investerarna och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för dessa investerare. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska informera investerare om beslutsprocessen för verkställande av det mottagna diskretionära uppdraget.

5.Genom undantag från punkt 4 första stycket får leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahåller individuell portföljförvaltning av lån agera diskretionärt på investerarnas vägnar inom ramen för de överenskomna parametrarna utan att kräva att investerarna ska granska och fatta ett investeringsbeslut avseende varje enskilt erbjudande om gräsrotsfinansiering.

6.När ett specialföretag används för tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster ska endast en enda illikvid eller odelbar tillgång erbjudas genom ett sådant specialföretag. Detta krav ska tillämpas på grundval av en genomlysningsmetod på den underliggande illikvida eller odelbara tillgång som innehas av finansiella eller rättsliga strukturer som helt eller delvis ägs eller kontrolleras av specialföretaget. Beslutet om exponering mot den underliggande tillgången ska endast ligga hos investerare.

Artikel 4 Effektiv och ansvarsfull ledning

1.Ledningsorganet för en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster ska fastställa, och övervaka genomförandet av, lämpliga riktlinjer och förfaranden för att säkerställa en effektiv och ansvarsfull ledning, inbegripet åtskillnad mellan ansvarsområden, driftskontinuitet och förebyggande av intressekonflikter, på ett sätt som främjar marknadens integritet och dess kunders intressen.

2.Ledningsorganet för en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster ska fastställa, och övervaka genomförandet av, lämpliga system och kontroller för att bedöma riskerna med de lån som förmedlas via plattformen för gräsrotsfinansiering.

En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahåller individuell portföljförvaltning av lån ska säkerställa att den har inrättat lämpliga system och kontroller för riskhantering och finansieringsmodellering för det tillhandahållandet av tjänster och att den uppfyller kraven som anges i artikel 6.1–6.3.

3.Ledningsorganet för en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster ska minst en gång vartannat år, med beaktande av arten, omfattningen och komplexiteten av de gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls, se över de försiktighetsåtgärder som avses i artikel 12.2 h och den kontinuitetsplan som avses i artikel 12.2 j.

4.När en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster fastställer priset på ett erbjudande om gräsrotsfinansiering ska leverantören

 1. göra en rimlig bedömning av gräsrotsfinansieringsprojektets eller projektägarens kreditrisk innan erbjudandet om gräsrotsfinansiering lämnas, inbegripet genom att beakta risken för att projektägaren, vid ett lån, en obligation eller någon annan typ av skuldförbindelse, inte kommer att göra en eller flera återbetalningar senast på förfallodagen,

 2. basera den kreditriskbedömning som avses i led a på tillräcklig information, inbegripet följande:

  1. Granskade räkenskaper som täcker de två senaste räkenskapsåren, om sådana är tillgängliga.

  2. Information som den vid tidpunkten för kreditriskbedömningen har kännedom om.

  3. Information som har erhållits, när så är lämpligt, från projektägaren.

  4. Information som gör det möjligt för leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster att göra en rimlig kreditriskbedömning.

 3. fastställa, införa och upprätthålla tydliga och effektiva riktlinjer och förfaranden för att göra det möjligt för den att göra kreditriskbedömningar, och offentliggöra dessa riktlinjer och förfaranden,

 4. säkerställa att priset är rättvist och lämpligt, även i situationer där en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som fastställer priset på lån underlättar en avveckling för en långivare före förfallodagen för ett lån,

 5. göra en värdering av varje lån, åtminstone under följande omständigheter:

  1. Vid uppläggningen av lånet.

  2. Om leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster anser att det är osannolikt att projektägaren kommer att fullgöra sina skyldigheter att återbetala hela lånet, utan att leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster tar någon relevant säkerhet i anspråk eller vidtar andra åtgärder med motsvarande effekt.

  3. Till följd av fallissemang.

  4. Om leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster underlättar en avveckling för en långivare före lånets förfallodag.

 6. inneha och använda en riskhanteringsram som är utformad för att uppfylla kraven i leden a–e i denna punkt,

 7. bevara dokumentation om varje underlättat erbjudande om gräsrotsfinansiering som är tillräcklig för att visa att

  1. en kreditriskbedömning gjorts när så krävs och i överensstämmelse med leden a och b i denna punkt, och

  2. priset på erbjudandet om gräsrotsfinansiering var rättvist och lämpligt i linje med riskhanteringsramen.

Artikel 5 Due diligence-krav

1.En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster ska utföra åtminstone ett minimum av due diligence-granskning av de projektägare som föreslår sina projekt för finansiering genom den plattform för gräsrotsfinansiering som tillhandahålls av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

2.Det minimum av due diligence-granskning som avses i punkt 1 ska inbegripa erhållande av samtliga följande bevis:

 1. Att projektägaren inte förekommer i något belastningsregister med avseende på överträdelser av nationella regler på områdena handelsrätt, insolvensrätt, lagstiftning om finansiella tjänster, lagstiftning för bekämpning av penningtvätt, lagstiftning om bedrägeri eller förpliktelser avseende yrkesmässigt ansvar.

 2. Att projektägaren inte är etablerad i en icke samarbetsvillig jurisdiktion enligt relevant unionspolitik eller i ett högrisktredjeland enligt artikel 9.2 i direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 6 Individuell portföljförvaltning av lån

1.Om en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster erbjuder individuell portföljförvaltning av lån ska en investerare ge uppdraget med angivande av parametrarna för tillhandahållande av tjänsten, som ska omfatta minst två av följande kriterier som varje lån i portföljen måste uppfylla:

 1. Den lägsta och högsta räntesats som ska betalas för varje lån som förmedlas för investeraren.

 2. Den kortaste och längsta löptiden för varje lån som förmedlas för investeraren.

 3. Intervallen för och fördelningen av varje riskkategori som är tillämplig på lånen.

 4. Sannolikheten för att de utvalda lånen ger investeraren möjlighet att uppnå avkastningsmålet med rimlig säkerhet, om ett årligt mål för avkastningen på investeringar erbjuds.

2.För att följa bestämmelserna i punkt 1 ska en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster ha infört stabila interna processer och metoder och använda lämpliga uppgifter. Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster får använda sina egna uppgifter eller uppgifter som kommer från tredje parter.

Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska, på grundval av sunda och väldefinierade kriterier och med beaktande av alla relevanta faktorer som kan ha ogynnsamma effekter på lånens avkastning, bedöma följande:

 1. Kreditrisken för enskilda gräsrotsfinansieringsprojekt som valts ut för investerarens portfölj.

 2. Kreditrisken på investerarens portföljnivå.

 3. Kreditrisken hos de projektägare som valts ut till investerarens portfölj, genom att kontrollera sannolikheten för att projektägarna ska kunna fullgöra sina skyldigheter inom ramen för lånet.

Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska också tillhandahålla investeraren en beskrivning av den metod som används för de bedömningar som avses i andra stycket a, b och c.

3.Om en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster erbjuder individuell portföljförvaltning av lån, ska den bevara dokumentation om det givna uppdraget och om varje lån i en individuell portfölj. Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska på ett varaktigt medium bevara dokumentation om uppdraget och om varje lån under minst tre år efter lånets förfallodag.

4.En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster ska, på kontinuerlig basis och på en investerares begäran, på elektronisk väg tillhandahålla åtminstone följande information om varje enskild portfölj:

 1. En förteckning över de enskilda lån som en portfölj består av.

 2. Den viktade genomsnittliga årliga räntan på lånen i en portfölj.

 3. Fördelningen av lån efter riskkategori, i procent och i absoluta tal.

 4. Basfakta om varje lån som en portfölj består av, inbegripet åtminstone en räntesats eller annan ersättning till investeraren, förfallodag, riskkategori, tidsplan för återbetalningen av kapitalbeloppet och betalning av ränta, projektägarens efterlevnad av den avbetalningsplanen.

 5. Riskreducerande åtgärder för varje lån som en portfölj består av, inbegripet ställare av säkerhet, borgensmän eller andra typer av garantier.

 6. Eventuella fallissemang avseende kreditavtal från projektägarens sida under de senaste fem åren.

 7. Eventuella avgifter som investeraren, leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster eller projektägaren betalar för lånet.

 8. Om leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har gjort en värdering av lånet:

  1. Den senaste värderingen.

  2. Datum då värderingen gjordes.

  3. En förklaring till varför leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster gjorde värderingen.

  4. En rättvisande beskrivning av den sannolika faktiska avkastningen, med beaktande av avgifter och fallissemangskvoter.

5.Om en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster har inrättat och förvaltar en beredskapsfond för sin verksamhet för individuell portföljförvaltning av lån, ska den lämna följande information till investerarna:

 1. En riskvarning som särskilt innehåller följande budskap: ”Den beredskapsfond vi erbjuder berättigar dig inte till någon betalning så det kan hända att du inte får någon utbetalning även om du drabbas av förluster. Beredskapsfondförvaltaren har ett oinskränkt utrymme för skönsmässig bedömning vad gäller det belopp som kan betalas ut, vilket också kan innebära att fonden inte gör någon utbetalning alls. Därför bör investerare inte förlita sig på eventuella utbetalningar från beredskapsfonden när de överväger om eller hur mycket de ska investera.”

 2. En redogörelse för beredskapsfondens riktlinjer, som inbegriper

  1. en förklaring av källan till de pengar som har betalats in till fonden,

  2. en förklaring av hur fonden styrs,

  3. en förklaring av vem pengarna tillhör,

  4. de överväganden som beredskapsfondförvaltaren tar hänsyn till vid beslut om eller hur förvaltaren ska utnyttja sitt utrymme för skönsmässig bedömning vid utbetalning av medel ur fonden, inbegripet

   • huruvida fonden har tillräckligt med pengar för att betala eller inte, och

   • att beredskapsfondförvaltaren i alla händelser har ett oinskränkt utrymme för skönsmässig bedömning vad gäller beslut om att inte betala samt beslut om betalningsbeloppet,

  5. en förklaring av förfarandet för bedömning av huruvida en skönsmässig betalning från fonden ska göras, och

  6. en beskrivning av hur pengarna som betalats in till fonden kommer att hanteras i händelse av att beredskapsfondförvaltaren blir insolvent.

6.En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som har inrättat och som förvaltar en sådan beredskapsfond som avses i punkt 5 ska varje kvartal lämna följande information till allmänheten om fondens avkastning:

 1. Storleken på beredskapsfonden jämfört med de totala utestående beloppen för lån som är relevanta för beredskapsfonden.

 2. Förhållandet mellan utbetalningar från beredskapsfonden och de totala utestående beloppen för lån som är relevanta för beredskapsfonden.

7.EBA ska i nära samarbete med Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera

 1. de inslag, inbegripet formatet, som ska ingå i beskrivningen av den metod som avses i punkt 2 tredje stycket,

 2. den information som avses i punkt 4, och

 3. de riktlinjer, förfaranden och organisatoriska arrangemang som leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska ha infört med avseende på eventuella beredskapsfonder som de kan erbjuda enligt punkterna 5 och 6.

EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 10 november 2021.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 7 Hantering av klagomål

1.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska ha infört effektiva och öppna förfaranden för snabb, rättvis och konsekvent handläggning av klagomål från kunder och ska offentliggöra beskrivningar av dessa förfaranden.

2.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska säkerställa att kunderna kostnadsfritt kan lämna klagomål mot dem.

3.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska utveckla och till kunderna tillhandahålla en standardmall för klagomål och bevara dokumentation om alla mottagna klagomål och vilka åtgärder som vidtagits.

4.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska rättidigt och på ett rättvist sätt utreda alla klagomål och inom rimlig tid informera den klagande om resultatet.

5.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera krav, standardformat och förfaranden för hantering av klagomål.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 10 november 2021.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 8 Intressekonflikter

1.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster får inte delta i något erbjudande om gräsrotsfinansiering på sin plattform för gräsrotsfinansiering.

2.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster får inte godta att någon av följande agerar som projektägare i samband med de gräsrotsfinansieringstjänster som erbjuds på deras plattform för gräsrotsfinansiering:

 1. Deras aktie- eller andelsägare som innehar 20 % eller mer av kapitalet eller rösträtterna.

 2. Deras ledning eller anställda.

 3. Varje fysisk eller juridisk person som genom kontroll har koppling till dessa aktie- eller andelsägare, denna ledning eller dessa anställda enligt definitionen i artikel 4.1.35 b i direktiv 2014/65/EU.

Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som accepterar någon av de personer som avses i första stycket a, b och c som investerare i de gräsrotsfinansieringsprojekt som erbjuds på deras plattform för gräsrotsfinansiering, ska på sin webbplats lämna fullständiga upplysningar om att de accepterar sådana personer som investerare, inbegripet information om de specifika gräsrotsfinansieringsprojekt som det har investerats i, och ska säkerställa att villkoren för sådana investeringar är samma villkor som de som gäller för andra investerare och att dessa personer inte åtnjuter någon förmånsbehandling eller privilegierad tillgång till information.

3.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska upprätthålla och tillämpa effektiva interna regler för att förebygga intressekonflikter.

4.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förebygga, identifiera, hantera och upplysa om intressekonflikter mellan leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster själva, deras aktie- eller andelsägare, ledning eller anställda, eller varje annan fysisk eller juridisk person som genom kontroll har koppling till dessa enligt artikel 4.1.35 b i direktiv 2014/65/EU, och deras kunder, eller mellan en kund och en annan kund.

5.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska upplysa sina kunder om den allmänna arten av och källorna till intressekonflikter och vilka åtgärder som vidtagits för att minska dessa risker.

Sådana upplysningar ska lämnas på en framträdande plats på den webbplats som leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster tillhandahåller.

6.De upplysningar som avses i punkt 5 ska

 1. lämnas på ett varaktigt medium,

 2. innehålla tillräckligt detaljerade uppgifter, med beaktande av varje kunds art, för att varje kund ska kunna fatta ett välgrundat beslut om den tjänst inom vars ram intressekonflikten uppstår.

7.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera

 1. kraven för upprätthållande eller tillämpning av interna regler som avses i punkt 3,

 2. de åtgärder som avses i punkt 4,

 3. arrangemangen för lämnande av de upplysningar som avses i punkterna 5 och 6.

Vid utarbetandet av dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn ska Esma ta hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten av de gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 10 november 2021.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 9 Utkontraktering

1.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska, när de förlitar sig på en tredje part för utövandet av driftsfunktioner, vidta alla rimliga åtgärder för att undvika ytterligare operativa risker.

2.Utkontraktering av driftsfunktioner som avses i punkt 1 får inte försämra kvaliteten på den interna kontrollen hos leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster eller den behöriga myndighetens möjlighet att övervaka hur leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster efterlever denna förordning.

3.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska förbli fullt ansvariga för efterlevnaden av denna förordning med avseende på den utkontrakterade verksamheten.

Artikel 10 Tillhandahållande av tjänster för förvaring av tillgångar och betaltjänster

1.Om tjänster för förvaring av tillgångar och betaltjänster tillhandahålls ska leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster informera sina kunder om allt följande:

 1. Arten av och villkoren för dessa tjänster, inbegripet hänvisningar till tillämplig nationell rätt.

 2. Om dessa tjänster tillhandahålls direkt av dem eller av en tredje part.

2.Om leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster utför betalningstransaktioner avseende överlåtbara värdepapper och tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål ska de sätta in medlen hos någon av följande enheter:

 1. En centralbank.

 2. Ett kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med direktiv 2013/36/EU.

3.Överlåtbara värdepapper eller tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål som erbjuds via en plattform för gräsrotsfinansiering och som kan registreras på ett konto för finansiella instrument som öppnats i en investerares namn eller som kan levereras fysiskt till en depåhållare, ska depåförvaras av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster eller av en tredje part. En enhet som tillhandahåller förvaringstjänster ska inneha en auktorisation i enlighet med direktiv 2013/36/EU eller 2014/65/EU.

4.En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster får själv eller genom en tredje part tillhandahålla betaltjänster under förutsättning att leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster själv eller den tredje parten är en betaltjänstleverantör i enlighet med direktiv (EU) 2015/2366.

5.Om en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster inte erbjuder betaltjänster med avseende på gräsrotsfinansieringstjänster vare sig själv eller genom en tredje part, ska en sådan leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster inrätta och upprätthålla arrangemang för att säkerställa att projektägare endast godtar finansiering i samband med gräsrotsfinansieringsprojekt, eller annan betalning, via en betaltjänstleverantör i enlighet med direktiv (EU) 2015/2366.

Artikel 11 Försiktighetskrav

1.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska alltid ha infört försiktighetsåtgärder motsvarande ett belopp som åtminstone uppgår till det högre av följande:

 1. 25.000 EUR.

 2. En fjärdedel av de fasta omkostnaderna för föregående år, som ska ses över varje år, och som ska inbegripa kostnaderna för administration av lån under tre månader om leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster också förmedlar långivning.

2.De försiktighetsåtgärder som avses i punkt 1 i denna artikel ska bestå av något av följande:

 1. Kapitalbas bestående av de kärnprimärkapitalposter som avses i artiklarna 26–30 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 efter att avdragen tillämpats fullt ut enligt artikel 36 i den förordningen, utan tilllämpning av tröskelvärden för undantag enligt artiklarna 46 och 48 i den förordningen.

 2. Ett försäkringsavtal som täcker unionens territorier där erbjudanden om gräsrotsfinansiering aktivt marknadsförs eller en jämförbar garanti.

 3. En kombination av leden a och b.

3.Punkt 1 i denna artikel är inte tillämplig på leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som är företag som enskilt eller på grundval av sin konsoliderade situation omfattas av avdelning III i del tre i förordning (EU) nr 575/2013 eller av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033.

4.Punkt 1 i denna artikel är inte tillämplig på leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som är företag som omfattas av artiklarna 4 och 5 i direktiv 2009/110/EG eller artiklarna 7–9 i direktiv (EU) 2015/2366.

5.En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som har varit verksam i mindre än 12 månader får använda sina egna framåtblickande skattningar vid beräkningen av de fasta omkostnaderna, förutsatt att den börjar använda historiska uppgifter så snart sådana blir tillgängliga.

6.Det försäkringsavtal som avses i punkt 2 b ska ha åtminstone samtliga följande egenskaper:

 1. En inledande löptid på minst ett år.

 2. En uppsägningstid på minst 90 dagar.

 3. Det har tecknats hos ett företag som är auktoriserat att tillhandahålla försäkringar, i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt.

 4. Det tillhandahålls av en tredje part.

7.Det försäkringsavtal som avses i punkt 2 b ska, utan att begränsas till, täcka risken för följande:

 1. Förlust av handlingar.

 2. Falska eller vilseledande uppgifter.

 3. Handlingar, fel eller försummelser som leder till åsidosättande av

  1. förpliktelser enligt lagar och andra författningar,

  2. skicklighets- och aktsamhetsskyldighet gentemot kunder,

  3. tystnadsplikt.

 4. Underlåtenhet att fastställa, införa och upprätthålla lämpliga förfaranden för att förhindra intressekonflikter.

 5. Förluster till följd av avbrott i affärsverksamheten, systemfel eller processtyrning.

 6. Grov oaktsamhet i samband med värdering av tillgångar eller vid prissättning av krediter och sättande av kreditbetyg, när det är tillämpligt på affärsmodellen.

8.Vid tillämpning av punkt 1 b ska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster beräkna sina fasta omkostnader för det föregående året med hjälp av siffror från det tillämpliga underlaget, genom att dra av följande poster från de totala utgifterna efter utdelning till aktie- eller andelsägarna i deras senaste reviderade årsredovisning eller, om reviderade räkenskaper inte är tillgängliga, i en årsredovisning som godkänts av nationella tillsynsmyndigheter:

 1. Bonusar till personalen och annan ersättning, om dessa är beroende av en nettovinst för leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster för det relevanta året.

 2. Anställdas, styrelseledamöters och delägares vinstandelar.

 3. Annan vinstdisposition och annan rörlig ersättning om dessa är fullständigt skönsmässiga.

 4. Delad provision och obetalda arvoden som direkt sammanhänger med provisions- och arvodesfordringar, som ingår i totala intäkter, och i de fall betalningen av provisionen och de obetalda arvodena villkoras av det faktiska mottagandet av provisionen och arvodesfordran.

 5. Icke-återkommande kostnader från extraordinär verksamhet.

9.Om leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster har ådragit sig fasta kostnader genom tredje parter, och dessa fasta kostnader inte redan ingår i de totala kostnader som avses i punkt 8, ska leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster vidta någon av följande åtgärder:

 1. Om en uppdelning av kostnaderna för dessa tredje parter är tillgänglig, fastställa beloppet för de fasta kostnader som dessa tredje parter har ådragit sig för deras räkning och lägga till det beloppet till det belopp som följer av punkt 8.

 2. Om uppdelningen av dessa tredje parters kostnader inte är tillgänglig, fastställa de kostnader som dessa tredje parter har haft för deras räkning i enlighet med affärsplanerna för leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster och lägga till det beloppet till det belopp som följer av punkt 8.

Kapitel III Auktorisation och tillsyn av leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

Artikel 12 Auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster

1.En juridisk person som har för avsikt att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster ska ansöka om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den är etablerad.

2.Den ansökan som avses i punkt 1 ska innehålla samtliga följande uppgifter:

 1. Namn (inklusive juridiskt namn och eventuella andra firmanamn som ska användas) på den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster, internetadressen till den webbplats som drivs av den leverantören, och dess fysiska adress.

 2. Den rättsliga formen för den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

 3. Stadgarna för den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

 4. En verksamhetsplan som anger de typer av gräsrotsfinansieringstjänster som den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har för avsikt att tillhandahålla, samt den plattform för gräsrotsfinansiering den har för avsikt att driva, inbegripet var och hur erbjudanden om gräsrotsfinansiering ska marknadsföras.

 5. En beskrivning av styrformer och mekanismer för intern kontroll hos den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster med syfte att säkerställa efterlevnaden av denna förordning, inbegripet riskhantering och redovisningsmetoder.

 6. En beskrivning av system, resurser och förfaranden hos den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster med syfte att kontrollera och skydda databehandlingssystemen.

 7. En beskrivning av operativa risker hos den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

 8. En beskrivning av försiktighetsåtgärderna hos den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med artikel 11.

 9. Bevis på att den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster uppfyller försiktighetsåtgärderna i enlighet med artikel 11.

 10. En beskrivning av den kontinuitetsplan som den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har antagit som, med beaktande av arten, omfattningen och komplexiteten av de gräsrotsfinansieringstjänster som den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har för avsikt att tillhandahålla, fastställer åtgärder och förfaranden som, om den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster skulle fallera, säkerställer kontinuiteten i tillhandahållandet av kritiska tjänster i samband med befintliga investeringar och en god förvaltning av avtal mellan den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster och dess kunder.

 11. Identiteten på de fysiska personer som ansvarar för ledningen hos den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

 12. Bevis på att de fysiska personer som avses i led k har gott anseende och besitter tillräcklig kunskap, tillräckliga färdigheter och tillräcklig erfarenhet för att leda den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

 13. En beskrivning av de interna reglerna hos den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster för att förhindra att personer som avses i artikel 8.2 första stycket deltar som projektägare i gräsrotsfinansieringstjänster som erbjuds av den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

 14. En beskrivning av arrangemangen för utkontraktering hos den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

 15. En beskrivning av förfarandena hos den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster för att hantera klagomål från kunder.

 16. En bekräftelse av huruvida den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har för avsikt att tillhandahålla betaltjänster själv eller genom en tredje part enligt direktiv (EU) 2015/2366, eller genom ett arrangemang i enlighet med artikel 10.5 i denna förordning.

 17. En beskrivning av förfarandena hos den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster för att verifiera fullständigheten, korrektheten och tydligheten i informationen i investeringsfaktabladet.

 18. En beskrivning av förfarandena hos den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster när det gäller investeringsgränser för icke-sofistikerade investerare enligt artikel 21.7.

3.Vid tillämpningen av punkt 2 l ska presumtiva leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster kunna styrka följande:

 1. Att inga fysiska personer som ingår i ledningen för den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster och inga aktie- eller andelsägare som innehar 20 % eller mer av kapitalet eller rösträtterna förekommer i något belastningsregister med avseende på överträdelser av nationella regler på områdena handelsrätt, insolvensrätt, lagstiftning om finansiella tjänster, lagstiftning för bekämpning av penningtvätt, lagstiftning om bedrägeri eller förpliktelser avseende yrkesmässigt ansvar.

 2. Att de fysiska personer som ingår i ledningen för den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster kollektivt besitter tillräcklig kunskap, tillräckliga färdigheter och tillräcklig erfarenhet för att leda den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster och att dessa fysiska personer är skyldiga att ägna tillräckligt mycket tid åt att fullgöra sina skyldigheter.

4.Den behöriga myndigheten ska inom 25 arbetsdagar från mottagandet av den ansökan som avses i punkt 1 bedöma om ansökan är fullständig genom att kontrollera att uppgifterna som förtecknas i punkt 2 har lämnats in. Om ansökan inte är fullständig ska den behöriga myndigheten fastställa en tidsfrist inom vilken den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska tillhandahålla den saknade informationen.

5.Om en ansökan som avses i punkt 1 fortfarande är ofullständig efter den tidsfrist som avses i punkt 4, får den behöriga myndigheten vägra att behandla ansökan och ska vid en sådan vägran återsända de inlämnade handlingarna till den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

6.Om en ansökan som avses i punkt 1 är fullständig ska den behöriga myndigheten omedelbart underrätta den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster om detta.

7.Den behöriga myndigheten ska, innan den antar ett beslut om beviljande eller avslag av auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster, samråda med den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat i följande fall:

 1. Om den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster är ett dotterbolag till en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad i den andra medlemsstaten.

 2. Om den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster är ett dotterbolag till moderbolaget till en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad i den andra medlemsstaten.

 3. Om den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som kontrollerar en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad i den andra medlemsstaten.

8.Den behöriga myndigheten ska inom tre månader från den dag då en fullständig ansökan mottogs bedöma om den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster uppfyller de krav som fastställs i denna förordning och ska anta ett fullständigt motiverat beslut om beviljande eller avslag av auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster. Vid bedömningen ska hänsyn tas till arten, omfattningen och komplexiteten av de gräsrotsfinansieringstjänster som den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har för avsikt att tillhandahålla. Den behöriga myndigheten kan neka auktorisation om det finns objektiva och påvisbara skäl att tro att ledningsorganet hos den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster skulle kunna utgöra ett hot mot en effektiv, god och ansvarsfull förvaltning och driftskontinuitet, och mot att kundernas intressen eller marknadens integritet värnas på ett lämpligt sätt.

9.Den behöriga myndigheten ska informera Esma om alla auktorisationer som beviljas enligt denna artikel. Esma ska föra in information om de godkända ansökningarna i registret över auktoriserade leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med artikel 14. Esma får begära information för att säkerställa att behöriga myndigheter beviljar auktorisation enligt denna artikel på ett konsekvent sätt.

10.Den behöriga myndigheten ska underrätta den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster om sitt beslut inom tre arbetsdagar efter den dag då beslutet fattades.

11.En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som auktoriserats i enlighet med denna artikel ska alltid uppfylla villkoren för sin auktorisation.

12.Medlemsstaterna får inte kräva att leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahåller gränsöverskridande gräsrotsfinansieringstjänster ska ha fysisk närvaro inom en annan medlemsstats territorium än den där dessa leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster är auktoriserade.

13.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserade enligt denna förordning får också bedriva annan verksamhet än den som omfattas av den auktorisation som avses i denna artikel i enlighet med relevant tillämplig unionsrätt eller nationell rätt.

14.Om en enhet som har auktoriserats enligt direktiv 2009/110/EG, 2013/36/EU, 2014/65/EU eller (EU) 2015/2366, eller enligt nationell rätt som är tillämplig på gräsrotsfinansieringstjänster innan denna förordning träder i kraft, ansöker om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster enligt denna förordning, får den behöriga myndigheten inte kräva att den enheten ska tillhandahålla information eller handlingar som den redan har lämnat in vid ansökan om auktorisation enligt de direktiven eller nationell rätt, förutsatt att informationen eller handlingarna är fortsatt aktuella och tillgängliga för den behöriga myndigheten.

15.Om en presumtiv leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster även ansöker om auktorisation att tillhandahålla betaltjänster endast i samband med tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster, och i den utsträckning de behöriga myndigheterna också är ansvariga för auktorisationen enligt direktiv (EU) 2015/2366, ska de behöriga myndigheterna endast kräva att den information och de handlingar som ska lämnas in inom ramen för varje ansökan lämnas in en gång.

16.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att ytterligare fastställa

 1. krav och arrangemang för den ansökan som avses i punkt 1, inklusive standardformulär, mallar och förfaranden för ansökan om auktorisation, och

 2. åtgärder och förfaranden för den kontinuitetsplan som avses i punkt 2 j.

Vid utarbetandet av dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn ska Esma ta hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten av de gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 10 november 2021.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 13 Auktorisationens omfattning

1.De behöriga myndigheter som har beviljat en auktorisation enligt artikel 12.10 ska säkerställa att det i auktorisationen anges vilka gräsrotsfinansieringstjänster som leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster är auktoriserad att tillhandahålla.

2.En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som ansöker om auktorisation för att utvidga sin verksamhet till att omfatta ytterligare gräsrotsfinansieringstjänster som inte förutsågs vid tidpunkten för den auktorisation som beviljats enligt artikel 12 ska lämna in en begäran om utvidgning av auktorisationen till de behöriga myndigheter som beviljade leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster dess auktorisation enligt artikel 12 genom att komplettera och uppdatera den information som avses i artikel 12.2. Begäran om utvidgning ska behandlas i enlighet med artikel 12.4–12.11.

Artikel 14 Register över leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

1.Esma ska upprätta ett register över alla leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster. Registret ska vara tillgängligt för allmänheten på Esmas webbplats och uppdateras regelbundet.

2.Det register som avses i punkt 1 ska innehålla följande uppgifter:

 1. Namn, rättslig form och, i tillämpliga fall, identifieringskod för juridiska personer för leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

 2. Kommersiellt namn på, fysisk adress och internetadress till den plattform för gräsrotsfinansiering som drivs av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

 3. Namn på och adress till den behöriga myndighet som beviljat auktorisation, och kontaktuppgifter till myndigheten.

 4. Information om den gräsrotsfinansieringstjänst för vilken leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster är auktoriserad.

 5. En förteckning över de medlemsstater i vilka leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har anmält sin avsikt att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med artikel 18.

 6. Eventuella andra tjänster som tillhandahålls av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster och som inte omfattas av denna förordning med en hänvisning till relevant unionsrätt eller nationell rätt.

 7. Eventuella sanktioner som påförts leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster eller dess ledning.

3.Varje återkallande av en auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med artikel 17 ska offentliggöras, och förbli offentliggjort i registret under fem år.

Artikel 15 Tillsyn

1.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska tillhandahålla sina tjänster under tillsyn av de behöriga myndigheter som beviljat auktorisation.

2.Den relevanta behöriga myndigheten ska bedöma huruvida leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster uppfyller de skyldigheter som föreskrivs i denna förordning. Den ska fastställa hur ofta bedömningen ska ske och hur ingående den ska vara med beaktande av arten, omfattningen och komplexiteten i verksamheten hos leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster. För den bedömningens ändamål får den relevanta behöriga myndigheten utföra en inspektion av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster på platsen.

3.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska utan onödigt dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om eventuella väsentliga ändringar av förutsättningarna för auktorisation och på begäran tillhandahålla den information som behövs för att bedöma deras efterlevnad av denna förordning.

Artikel 16 Rapportering från leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

1.En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster ska till den behöriga myndighet som beviljat auktorisation årligen och på konfidentiell basis tillhandahålla en förteckning över projekt som finansieras genom dess plattform för gräsrotsfinansiering, varvid följande information ska anges för varje projekt:

 1. Projektägare och det belopp som anskaffats.

 2. Det utfärdade instrumentet enligt definitionen i artikel 2.1 b, m och n.

 3. Aggregerad information om investerarna och investerade belopp uppdelat efter investerarnas skatterättsliga hemvist, med uppdelning mellan sofistikerade och icke-sofistikerade investerare.

2.De behöriga myndigheterna ska tillhandahålla den information som avses i punkt 1 till Esma i anonymiserat format inom en månad från den dag då de mottog den informationen. Esma ska utarbeta och på sin webbplats offentliggöra årlig statistik i aggregerad form över marknaden för gräsrotsfinansiering i unionen.

3.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för att fastställa datastandarder och format, mallar och förfaranden för den information som ska rapporteras i enlighet med denna artikel.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen senast den 10 november 2021.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 17 Återkallelse av auktorisation

1.De behöriga myndigheter som beviljade auktorisation ska ha befogenhet att återkalla auktorisationen i någon av följande situationer där leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster

 1. inte har utnyttjat sin auktorisation inom 18 månader efter det att auktorisationen beviljades,

 2. uttryckligen har avsagt sig auktorisationen,

 3. inte har tillhandahållit gräsrotsfinansieringstjänster under nio på varandra följande månader och inte heller längre deltar i förvaltningen av befintliga avtal som är resultatet av en ursprunglig matchning av intressen att finansiera företag genom användning av dess plattform för gräsrotsfinansiering,

 4. har erhållit sin auktorisation på otillbörligt sätt, inbegripet genom att lämna oriktiga uppgifter i sin ansökan om auktorisation,

 5. inte längre uppfyller villkoren för beviljandet av auktorisationen,

 6. har överträtt denna förordning på ett allvarligt sätt.

De behöriga myndigheter som beviljade auktorisation ska också ha befogenhet att återkalla auktorisationen i någon av följande situationer:

 1. Om leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster även är en betaltjänstleverantör i enlighet med direktiv (EU) 2015/2366, och den, eller dess ledning, anställda eller tredje parter som agerar på dess vägnar, har överträtt den nationella rätt genom vilken direktiv (EU) 2015/849 genomförs när det gäller penningtvätt eller finansiering av terrorism.

 2. Om leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster eller en tredje part som agerar på dess vägnar har förlorat den auktorisation som möjliggör tillhandahållande av betaltjänster i enlighet med direktiv (EU) 2015/2366 eller investeringstjänster enligt direktiv 2014/65/EU och den leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster eller den tredje parten har underlåtit att åtgärda situationen inom 40 kalenderdagar.

2.Om en behörig myndighet i en medlemsstat återkallar en auktorisation, ska den behöriga myndighet som utsetts till enda kontaktpunkt i den medlemsstaten i enlighet med artikel 29.2 utan onödigt dröjsmål underrätta Esma och de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstater i vilka leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster tillhandahåller gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med artikel 18. Esma ska föra in information om återkallandet av auktorisationen i det register som avses i artikel 14.

3.Innan den fattar ett beslut om att återkalla auktorisationen ska den behöriga myndighet som beviljade auktorisation samråda med den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat i fall där leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster

 1. är ett dotterbolag till en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad i den andra medlemsstaten,

 2. är ett dotterbolag till moderbolaget till en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad i den andra medlemsstaten, eller

 3. kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som kontrollerar en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad i den andra medlemsstaten.

Artikel 18 Gränsöverskridande tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster

1.Om en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som auktoriserats i enlighet med artikel 12 har för avsikt att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster i en annan medlemsstat än den medlemsstat vars behöriga myndighet beviljade auktorisation i enlighet med artikel 12, ska den till den behöriga myndighet som av den medlemsstat i vilken auktorisation beviljades utsetts till enda kontaktpunkt i enlighet med artikel 29.2 lämna information om följande:

 1. En förteckning över de medlemsstater i vilka leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har för avsikt att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster.

 2. Identiteten på de fysiska och juridiska personer som ansvarar för tillhandahållandet av gräsrotsfinansieringstjänster i de medlemsstaterna.

 3. Startdatumet för det avsedda tillhandahållandet av gräsrotsfinansieringstjänster av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

 4. En förteckning över eventuell annan verksamhet som tillhandahålls av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster och som inte omfattas av denna förordning.

2.Den enda kontaktpunkten i den medlemsstat i vilken auktorisation beviljades ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av den information som avses i punkt 1 i denna artikel meddela denna information till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har för avsikt att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster enligt punkt 1 i denna artikel samt till Esma. Esma ska föra in den informationen i det register som avses i artikel 14.

3.Den enda kontaktpunkten i den medlemsstat i vilken auktorisation beviljades ska därefter utan dröjsmål informera leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster om det meddelande som avses i punkt 2.

4.Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster får börja tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster i en annan medlemsstat än den vars behöriga myndighet beviljade auktorisation från och med dagen för mottagandet av det meddelande som avses i punkt 3 eller senast 15 kalenderdagar efter att ha lämnat den information som avses i punkt 1.

Kapitel IV Investerarskydd

Artikel 19 Information till kunder

1.All information – inbegripet den marknadsföringskommunikation som avses i artikel 27, från leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster till kunder om dem själva, om de kostnader, finansiella risker och avgifter som avser gräsrotsfinansieringstjänster eller investeringar, om urvalskriterier för gräsrotsfinansieringsprojekt, och om arten av och de risker som är förknippade med deras gräsrotsfinansieringstjänster – ska vara rättvisande, tydlig och inte vilseledande.

2.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska informera sina kunder om att deras gräsrotsfinansieringstjänster inte omfattas av det insättningsgarantisystem som inrättats i enlighet med direktiv 2014/49/EU och att överlåtbara värdepapper eller tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål som förvärvats genom deras plattform för gräsrotsfinansiering inte omfattas av det system för ersättning till investerare som inrättats i enlighet med direktiv 97/9/EG.

3.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska informera sina kunder om den betänketid för icke-sofistikerade investerare som avses i artikel 22. När ett erbjudande om gräsrotsfinansiering lämnas ska leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster tillhandahålla den informationen på en framträdande plats på mediet, inbegripet på varje mobilapplikation och webbsida där ett sådant erbjudande lämnas.

4.All information som ska tillhandahållas i enlighet med punkt 1 ska meddelas kunderna när så är lämpligt och åtminstone innan en gräsrotsfinansieringstransaktion inleds.

5.Den information som avses i punkterna 1, 2 och 6 ska göras tillgänglig för samtliga kunder på en tydligt angiven och lättillgänglig del av den webbplats som tillhör plattformen för gräsrotsfinansiering och på ett icke-diskriminerande sätt.

6.Om leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster sätter kreditbetyg på gräsrotsfinansieringsprojekt eller föreslår prissättningen av erbjudanden om gräsrotsfinansiering på sin plattform för gräsrotsfinansiering, ska de tillhandahålla en beskrivning av den metod som används för att beräkna dessa kreditbetyg eller priser. Om beräkningen grundar sig på räkenskaper som inte har reviderats ska detta tydligt anges i metodbeskrivningen.

7.EBA ska i nära samarbete med Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera

 1. de inslag, inbegripet formatet, som ska ingå i beskrivningen av den metod som avses i punkt 6,

 2. den information och de faktorer som leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska beakta när de gör en kreditriskbedömning som avses i artikel 4.4 a och b och utför en värdering av ett lån som avses i artikel 4.4 e,

 3. de faktorer som en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster ska beakta när den säkerställer att priset på ett lån som den förmedlar är rättvist och lämpligt enligt artikel 4.4 d,

 4. minimiinnehållet i och styrningen av de riktlinjer och förfaranden som krävs enligt denna artikel och den riskhanteringsram som avses i artikel 4.4 f.

EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 10 maj 2022.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 20 Upplysning om fallissemangskvot

1.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahåller gräsrotsfinansieringstjänster som består i att förmedla långivning ska

 1. varje år upplysa om fallissemangskvoten för de gräsrotsfinansieringsprojekt som erbjudits på deras plattform för gräsrotsfinansiering under åtminstone de föregående 36 månaderna, och

 2. offentliggöra en resultatförklaring inom fyra månader från slutet av varje räkenskapsår, i tillämpliga fall med angivelse av

  1. den förväntade och faktiska fallissemangskvoten för alla lån som leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har förmedlat, per riskkategori, och med hänvisning till de riskkategorier som anges i riskhanteringsramen,

  2. en sammanfattning av de antaganden som använts vid fastställandet av förväntade fallissemangskvoter, och

  3. den faktiska avkastningen, om leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster erbjöd en målränta i samband med den individuella portföljförvaltningen av lån.

2.Den fallissemangskvot som avses i punkt 1 ska offentliggöras på en framträdande plats på den webbplats som leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster tillhandahåller.

3.Esma ska i nära samarbete med EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera metoden för beräkning av de fallissemangskvoter som avses i punkt 1 för de projekt som erbjuds på en plattform för gräsrotsfinansiering.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 10 november 2021.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 21 Kunskapskontroll och simulering av förmågan att bära förluster

1.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska innan de ger presumtiva icke-sofistikerade investerare fullständigt tillträde för att investera i gräsrotsfinansieringsprojekt på deras plattform för gräsrotsfinansiering bedöma vilka av de gräsrotsfinansieringstjänster som erbjuds, om några, som är lämpliga för presumtiva icke-sofistikerade investerare.

2.Vid den bedömning som avses i punkt 1 ska leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster begära information om den presumtiva icke-sofistikerade investerarens erfarenhet, investeringsmål, finansiella situation och grundläggande förståelse av de risker som är förknippade med investeringar i allmänhet och med investering i de typer av investeringar som erbjuds på plattformen för gräsrotsfinansiering, inbegripet information om följande:

 1. Den presumtiva icke-sofistikerade investerarens tidigare investeringar i överlåtbara värdepapper, eller tidigare förvärv av tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål eller lån, inbegripet i företag som befinner sig i ett inlednings- eller expansionsskede.

 2. Den presumtiva icke-sofistikerade investerarens förståelse av de risker som är förknippade med långivning, investering i överlåtbara värdepapper eller förvärv av tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål genom en plattform för gräsrotsfinansiering och dennes yrkesmässiga erfarenhet i samband med investeringar genom gräsrotsfinansiering.

3.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska, för varje icke-sofistikerad investerare, se över den bedömning som avses i punkt 1 vartannat år efter den ursprungliga bedömning som gjorts i enlighet med den punkten.

4.Om presumtiva icke-sofistikerade investerare inte tillhandahåller den information som krävs enligt punkt 2, eller om leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster på grundval av den information som erhållits enligt den punkten anser att de presumtiva icke-sofistikerade investerarna har otillräcklig kunskap, otillräckliga färdigheter eller otillräcklig erfarenhet ska leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster informera dessa presumtiva icke-sofistikerade investerare om att de tjänster som erbjuds på deras plattformar för gräsrotsfinansiering kan vara olämpliga för dem, och utfärda en riskvarning till dem. Denna riskvarning ska tydligt ange risken för att hela det investerade kapitalet går förlorat. Presumtiva icke- sofistikerade investerare ska uttryckligen bekräfta att de har mottagit och förstått den varning som leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har utfärdat.

5.Vid den bedömning som avses i punkt 1 ska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster även kräva att presumtiva icke-sofistikerade investerare simulerar sin förmåga att bära förluster, beräknat som 10 % av deras nettoförmögenhet, baserat på följande information:

 1. Regelbunden inkomst och total inkomst, och huruvida inkomsten intjänas på permanent eller temporär basis.

 2. Tillgångar, inklusive finansiella investeringar och medel på konto, men exklusive personliga tillgångar och investeringstillgångar och medel i pensionsfonder.

 3. Finansiella åtaganden, inbegripet regelbundna, befintliga eller framtida åtaganden.

6.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska, för varje icke-sofistikerad investerare, se över den simulering som avses i punkt 5 varje år efter den ursprungliga simulering som gjorts i enlighet med den punkten.

Presumtiva icke-sofistikerade investerare och icke-sofistikerade investerare får inte hindras från att investera i gräsrotsfinansieringsprojekt. De icke-sofistikerade investerarna ska bekräfta att de har mottagit resultaten av den simulering som avses i punkt 5.

7.Varje gång innan en presumtiv icke-sofistikerad investerare eller en icke-sofistikerad investerare accepterar ett enskilt erbjudande om gräsrotsfinansiering och därigenom investerar ett belopp som överstiger det högre av antingen 1.000 EUR eller 5 % av den investerarens nettoförmögenhet beräknat i enlighet med punkt 5 ska leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster säkerställa att sådan investerare

 1. får en riskvarning,

 2. ger leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster sitt uttryckliga samtycke, och

 3. bevisar för leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster att investeraren förstår investeringen och dess risker.

Vid tillämpningen av första stycket c i denna punkt får den bedömning som avses i punkt 1 användas som bevis på att den presumtiva icke-sofistikerade investeraren eller den icke-sofistikerade investeraren förstår investeringen och dess risker.

8.Esma ska i nära samarbete med EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera de arrangemang som är nödvändiga för att

 1. göra den bedömning som avses i punkt 1,

 2. göra den simulering som avses i punkt 5,

 3. tillhandahålla den information som avses i punkterna 2 och 4.

Vid utarbetandet av dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn ska Esma ta hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten av de gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 10 november 2021.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 22 Betänketid före ingående av avtal

1.Villkoren för erbjudandet om gräsrotsfinansiering ska förbli bindande för projektägaren från och med den tidpunkt då erbjudandet om gräsrotsfinansiering förtecknas på plattformen för gräsrotsfinansiering till och med det tidigare av följande datum:

 1. Den förfallodag för erbjudandet om gräsrotsfinansiering som leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har angett vid tidpunkten för förtecknande av erbjudandet om gräsrotsfinansiering på dess plattform för gräsrotsfinansiering.

 2. Det datum då finansieringsmålet uppnås eller, när det gäller ett finansieringsintervall, när det maximala finansieringsmålet uppnås.

2.Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska föreskriva en betänketid före ingående av avtal, under vilken den presumtiva icke-sofistikerade investeraren när som helst får återkalla sitt investeringserbjudande eller sin anmälan om intresse för erbjudandet om gräsrotsfinansiering utan att ange något skäl till detta och utan att åläggas någon sanktion.

3.Den betänketid som avses i punkt 2 ska börja löpa vid tidpunkten för den presumtiva icke-sofistikerade investerarens investeringserbjudande eller intresseanmälan och ska löpa ut efter fyra kalenderdagar.

4.Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska bevara dokumentation om de investeringserbjudanden och de intresseanmälningar som den mottar, och om den tidpunkt då dessa mottogs.

5.Tillvägagångssätten för att återkalla ett erbjudande om att investera eller en intresseanmälan ska åtminstone omfatta de tillvägagångssätt på vilka den presumtiva icke-sofistikerade investeraren kan lämna ett erbjudande om att investera eller anmäla intresse för ett erbjudande om gräsrotsfinansiering.

6.Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska ge den presumtiva icke-sofistikerade investeraren korrekt, tydlig och rättidig information om betänketiden och om tillvägagångssätten för att återkalla ett erbjudande om att investera eller en intresseanmälan, inbegripet åtminstone följande:

 1. Omedelbart innan den presumtiva icke-sofistikerade investeraren kan förmedla sitt investeringserbjudande eller sin intresseanmälan ska leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster informera den presumtiva icke-sofistikerade investeraren om

  1. det faktum att investeringserbjudandet eller intresseanmälan är föremål för en betänketid,

  2. betänketidens längd,

  3. tillvägagångssätten för att återkalla investeringserbjudandet eller intresseanmälan.

 2. Omedelbart efter mottagandet av investeringserbjudandet eller intresseanmälan ska leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster via sin plattform för gräsrotsfinansiering informera den presumtiva icke-sofistikerade investeraren om att betänketiden har börjat löpa.

7.När det gäller individuell portföljförvaltning av lån ska denna artikel tillämpas endast på det ursprungliga investeringsuppdraget från den icke-sofistikerade investeraren och inte på de investeringar i specifika lån som görs enligt det uppdraget.

Artikel 23 Investeringsfaktablad

1.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska ge presumtiva investerare all den information som avses i denna artikel.

2.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska förse presumtiva investerare med ett investeringsfaktablad, utarbetat av projektägaren för varje erbjudande om gräsrotsfinansiering. Investeringsfaktabladet ska vara avfattat på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat vars behöriga myndigheter beviljade auktorisationen i enlighet med artikel 12 eller på ett annat språk som godtas av dessa myndigheter.

3.Om en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster marknadsför ett erbjudande om gräsrotsfinansiering genom marknadsföringskommunikation i en annan medlemsstat, ska investeringsfaktabladet göras tillgängligt på minst ett av de officiella språken i den medlemsstaten eller på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten.

4.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska inte hindras från att ombesörja översättning av investeringsfaktabladet till något eller några andra språk än de som avses i punkt 2 eller 3. Dessa översättningar ska korrekt återge innehållet i det ursprungliga investeringsfaktabladet.

5.De behöriga myndigheterna ska informera Esma om det eller de språk som de godtar för tillämpningen av denna förordning enligt punkterna 2 och 3. Esma ska göra den informationen tillgänglig på sin webbplats.

6.Det investeringsfaktablad som avses i punkt 2 ska innehålla all följande information:

 1. Den information som anges i bilaga I.

 2. Följande ansvarsfriskrivning, som ska anges direkt under titeln på investeringsfaktabladet:

  ”Detta erbjudande om gräsrotsfinansiering har varken kontrollerats eller godkänts av behöriga myndigheter eller av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

  Ingen granskning av huruvida din erfarenhet och dina kunskaper är lämpliga har nödvändigtvis gjorts innan du beviljades tillgång till denna investering. Genom att göra denna investering påtar du dig hela risken med investeringen, inbegripet risken för förlust av delar av eller hela det investerade kapitalet.”

 3. Följande riskvarning:

  ”Investering i detta gräsrotsfinansieringsprojekt medför risker, inbegripet risken för förlust av delar av eller hela det investerade kapitalet. Din investering omfattas inte av de insättningsgarantisystem som inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU. Din investering omfattas inte heller av de system för ersättning till investerare som inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG.

  Du kanske inte får någon avkastning på din investering.

  Detta är ingen sparprodukt och vi råder dig att inte investera mer än 10 % av din nettoförmögenhet i gräsrotsfinansieringsprojekt.

  Du kanske inte kommer att kunna sälja investeringsinstrumenten när du vill. Om du kan sälja dem kan du ändå drabbas av förluster.

7.Investeringsfaktabladet ska vara rättvisande, tydligt och inte vilseledande och får inte innehålla några fotnoter, förutom sådana som innefattar hänvisningar, inbegripet citat när så är lämpligt, till tillämplig rätt. Det ska presenteras på ett fristående, varaktigt medium som tydligt skiljer sig från marknadsföringskommunikation, och ska i pappersform bestå av högst sex sidor i A4-format. När det gäller tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål, och om den information som krävs enligt del F i bilaga I överskrider en sida i A4-format i pappersform, ska den återstående informationen anges i en bilaga till investeringsfaktabladet.

8.Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska begära att projektägaren underrättar den om eventuella ändringar av informationen i syfte att hålla investeringsfaktabladet ständigt uppdaterat under löptiden för erbjudandet om gräsrotsfinansiering. Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska omedelbart informera investerare som har lämnat ett erbjudande om att investera eller anmält intresse för erbjudandet om gräsrotsfinansiering om eventuella väsentliga ändringar av informationen i investeringsfaktabladet som den underrättats om.

9.Medlemsstaterna ska säkerställa ansvaret för åtminstone projektägaren eller dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan för den information som ges i ett investeringsfaktablad. De som är ansvariga för investeringsfaktabladet ska tydligt anges i investeringsfaktabladet med uppgift om, när det gäller fysiska personer, deras namn och befattning eller, när det gäller juridiska personer, deras namn och säte, tillsammans med förklaringar avgivna av dem om att informationen i investeringsfaktabladet enligt deras kännedom överensstämmer med sakförhållandena och att ingen information som skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats ur investeringsfaktabladet.

10.Medlemsstaterna ska säkerställa att deras lagar och andra författningar om civilrättsligt ansvar är tillämpliga på de fysiska och juridiska personer som är ansvariga för den information som ges i ett investeringsfaktablad, inbegripet eventuella översättningar därav, åtminstone i följande situationer:

 1. Informationen är vilseledande eller felaktig.

 2. Viktig information som behövs för att hjälpa investerare när de överväger om de ska finansiera gräsrotsfinansieringsprojektet utelämnas ur investeringsfaktabladet.

11.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska ha infört och ska tillämpa lämpliga förfaranden för att verifiera fullständigheten, korrektheten och tydligheten i informationen i investeringsfaktabladet.

12.Om en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster upptäcker ett utelämnande, ett misstag eller en oriktighet i investeringsfaktabladet som kan ha en väsentlig inverkan på investeringens förväntade avkastning ska denna leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster informera projektägaren om utelämnandet, misstaget eller oriktigheten, och projektägaren ska omgående komplettera eller korrigera den informationen.

Om sådan komplettering eller korrigering inte görs omgående ska leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster tillfälligt dra in erbjudandet om gräsrotsfinansiering till dess att investeringsfaktabladet har kompletterats eller korrigerats, dock under en period på högst 30 kalenderdagar.

Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska omedelbart informera investerare som har lämnat ett erbjudande om att investera eller anmält intresse för erbjudandet om gräsrotsfinansiering om sådana konstaterade brister, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka som ytterligare ska vidtas av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster samt om möjligheten att återkalla deras erbjudande om att investera eller deras intresseanmälan för erbjudandet om gräsrotsfinansiering.

Om investeringsfaktabladet efter 30 kalenderdagar inte har kompletterats eller korrigerats för att rätta till alla konstaterade brister ska erbjudandet om gräsrotsfinansiering dras tillbaka.

13.En presumtiv investerare får begära att en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster ombesörjer en översättning av investeringsfaktabladet till ett språk som investeraren väljer. Översättningen ska troget och korrekt återge innehållet i det ursprungliga investeringsfaktabladet.

Om en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster inte tillhandahåller den begärda översättningen av investeringsfaktabladet ska leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster tydligt avråda den presumtiva investeraren från att göra investeringen.

14.De behöriga myndigheterna i den medlemsstat i vilken leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster beviljades auktorisation får kräva att en förhandsanmälan av ett investeringsfaktablad görs minst sju arbetsdagar innan faktabladet görs tillgängligt för presumtiva investerare. Investeringsfaktablad får inte underkastas förhandsgodkännande av de behöriga myndigheterna.

15.Om presumtiva investerare förses med ett investeringsfaktablad som har utarbetats i enlighet med denna artikel ska leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster och projektägarna anses ha fullgjort skyldigheten att utforma ett faktablad i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014.

Första stycket ska i tillämpliga delar gälla för fysiska eller juridiska personer som ger råd om eller marknadsför ett erbjudande om gräsrotsfinansiering.

16.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera följande:

 1. Kraven på och innehållet i modellen för presentation av den information som avses i punkt 6 och i bilaga I.

 2. De typer av huvudsakliga risker som är förknippade med erbjudandet om gräsrotsfinansiering och som således ska redovisas i enlighet med del C i bilaga I.

 3. Användningen av vissa finansiella nyckeltal för att göra den finansiella nyckelinformationen tydligare, inbegripet för presentation av den information som avses i del A punkt e i bilaga I.

 4. De provisioner, avgifter och transaktionskostnader som omfattas av del H punkt a i bilaga I, inbegripet en detaljerad uppdelning av direkta och indirekta kostnader som ska bäras av investeraren.

Vid utarbetandet av dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn ska Esma ta hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten av de gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 10 maj 2022.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 24 Investeringsfaktablad på plattformsnivå

1.Genom undantag från artikel 23.2 första meningen och från artikel 23.6 a ska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahåller individuell portföljförvaltning av lån, i enlighet med den här artikeln utarbeta och för presumtiva investerare tillgängliggöra ett investeringsfaktablad på plattformsnivå som innehåller all följande information:

 1. Den information som återges i delarna H och I i bilaga I.

 2. Information om de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för den information som ges i investeringsfaktabladet; när det gäller fysiska personer, inbegripet medlemmar av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan hos leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster, den fysiska personens namn och befattning; när det gäller juridiska personer, deras namn och säte.

 3. Följande ansvarsförsäkran:

  ”Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster förklarar att ingen information enligt dennes kännedom har utelämnats eller är väsentligt vilseledande eller felaktig. Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ansvarar för utarbetandet av detta investeringsfaktablad.”

2.Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska hålla investeringsfaktabladet på plattformsnivå ständigt uppdaterat under löptiden för erbjudandet om gräsrotsfinansiering. Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska omedelbart informera de investerare som har lämnat ett erbjudande om att investera eller anmält intresse för erbjudandet om gräsrotsfinansiering om eventuella väsentliga ändringar av informationen i investeringsfaktabladet.

3.Investeringsfaktabladet på plattformsnivå ska vara rättvisande, tydligt och inte vilseledande och får inte innehålla några fotnoter, förutom sådana som innefattar hänvisningar, inbegripet citat när så är lämpligt, till tillämplig rätt. Det ska presenteras på ett fristående, varaktigt medium som tydligt skiljer sig från marknadsföringskommunikation, och i pappersform bestå av högst sex sidor i A4-format.

4.Medlemsstaterna ska säkerställa att åtminstone leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ansvarar för den information som ges i ett investeringsfaktablad på plattformsnivå. De som är ansvariga för investeringsfaktabladet ska tydligt anges i investeringsfaktabladet på plattformsnivå med uppgift om, när det gäller fysiska personer, deras namn och befattning eller, när det gäller juridiska personer, deras namn och säte, tillsammans med förklaringar avgivna av dem om att informationen i investeringsfaktabladet enligt deras kännedom överensstämmer med sakförhållandena och att ingen uppgift som skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats ur investeringsfaktabladet.

5.Medlemsstaterna ska säkerställa att deras lagar och andra författningar om civilrättsligt ansvar är tillämpliga på fysiska och juridiska personer som är ansvariga för den information som ges i ett investeringsfaktablad på plattformsnivå, inbegripet eventuella översättningar därav, åtminstone i följande situationer:

 1. Informationen är vilseledande eller felaktig.

 2. Viktig information som krävs för att hjälpa investerare när de överväger om de ska investera genom individuell portföljförvaltning av lån utelämnas ur investeringsfaktabladet på plattformsnivå.

6.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska ha infört och ska tillämpa lämpliga förfaranden för att verifiera fullständigheten, korrektheten och tydligheten i informationen i investeringsfaktabladet på plattformsnivå.

7.Om en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster upptäcker ett utelämnande, ett misstag eller en oriktighet i investeringsfaktabladet på plattformsnivå som kan ha en väsentlig inverkan på den förväntade avkastningen på den individuella portföljförvaltningen av lån ska den leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster själv rätta till utelämnandet, misstaget eller oriktigheten i investeringsfaktabladet.

8.Om presumtiva investerare förses med ett investeringsfaktablad på plattformsnivå som har utarbetats i enlighet med denna artikel ska leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster anses ha fullgjort skyldigheten att utforma ett faktablad i enlighet med förordning (EU) nr 1286/2014.

Första stycket ska i tillämpliga delar gälla för fysiska och juridiska personer som ger råd om eller marknadsför ett erbjudande om gräsrotsfinansiering.

Artikel 25 Anslagstavla

1.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster får driva en anslagstavla på vilken de tillåter sina kunder att annonsera intresse av att köpa och sälja lån, överlåtbara värdepapper eller tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål som ursprungligen erbjudits på deras plattformar för gräsrotsfinansiering.

2.Den anslagstavla som avses i punkt 1 får inte användas för att sammanföra köp- och säljintressen med hjälp av protokoll eller interna operativa förfaranden hos leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster på ett sådant sätt att det uppstår ett avtal. Anslagstavlan får därför inte bestå av ett internt matchningssystem som utför kundorder på multilateral basis.

3.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som tillåter den annonsering av intresse som avses i punkt 1 i denna artikel ska uppfylla följande krav:

 1. De ska informera sina kunder om anslagstavlans karaktär i enlighet med punkterna 1 och 2.

 2. De ska kräva att deras kunder som annonserar om försäljning av ett lån, värdepapper eller instrument enligt punkt 1 tillgängliggör investeringsfaktabladet.

 3. De ska förse de kunder som avser att köpa lån som annonseras på anslagstavlan med information om avkastningen på de lån som förmedlas via leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

 4. De ska säkerställa att deras kunder som annonserar om intresse av att köpa ett lån, värdepapper eller instrument som avses i punkt 1 i denna artikel och som ska anses vara icke-sofistikerade investerare får den information som avses i artikel 19.2 och den riskvarning som avses i artikel 21.4.

4.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som tillåter annonsering av intresse enligt punkt 1 i denna artikel och som tillhandahåller tjänster för förvaring av tillgångar i enlighet med artikel 10.1 ska kräva att deras investerare som annonserar om sådant intresse underrättar dem om eventuella förändringar i äganderätten, i syfte att utföra kontroll av äganderätten och registrering.

5.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som föreslår ett referenspris för den köp- och försäljningsverksamhet som avses i punkt 1 i denna artikel ska informera sina kunder om att det föreslagna referenspriset inte är bindande och motivera det föreslagna referenspriset samt ange nyckelinslagen i metoden i linje med artikel 19.6.

Artikel 26 Tillgång till dokumentation

Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska

 1. bevara all dokumentation som avser deras tjänster och transaktioner på ett varaktigt medium under en period på minst fem år,

 2. säkerställa att deras kunder vid varje tidpunkt har direkt tillgång till dokumentation om de tjänster som har tillhandahållits dem,

 3. under en period på minst fem år bevara alla avtal mellan leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster och deras kunder.

Kapitel V Marknadsföringskommunikation

Artikel 27 Krav på marknadsföringskommunikation

1.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska säkerställa att all marknadsföringskommunikation om deras tjänster, inbegripet sådan som utkontrakterats till tredje parter, är tydligt identifierbar som sådan.

2.Innan finansieringsanskaffningen för ett projekt avslutas ska ingen marknadsföringskommunikation på ett oproportionerligt sätt inrikta sig på planerade, kommande eller pågående enskilda gräsrotsfinansieringsprojekt eller erbjudanden om gräsrotsfinansiering.

Informationen i marknadsföringskommunikationen ska vara rättvisande, tydlig och inte vilseledande, och ska överensstämma med informationen i investeringsfaktabladet, om investeringsfaktabladet redan är tillgängligt, eller med den information som måste ingå i investeringsfaktabladet, om investeringsfaktabladet ännu inte är tillgängligt.

3.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska i sin marknadsföringskommunikation använda ett eller flera av de officiella språken i den medlemsstat där marknadsföringskommunikationen sker eller ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten.

4.De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där marknadsföringskommunikationen sker ansvarar för att kontrollera att deras nationella lagar och andra författningar som är tillämpliga på marknadsföringskommunikation efterlevs och att dessa tillämpas gentemot leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster.

5.De behöriga myndigheterna får inte kräva förhandsanmälan och förhandsgodkännande av marknadsföringskommunikation.

Artikel 28 Offentliggörande av nationella bestämmelser om marknadsföringskrav

1.De behöriga myndigheterna ska på sina webbplatser offentliggöra och hålla uppdaterade de nationella lagar och andra författningar som är tillämpliga på marknadsföringskommunikation från leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster och vars efterlevnadskontroll och tillämpning gentemot leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster de behöriga myndigheterna ansvarar för.

2.De behöriga myndigheterna ska underrätta Esma om de lagar och andra författningar som avses i punkt 1 och tillhandahålla Esma en sammanfattning av dessa lagar och andra författningar på ett språk som är brukligt i internationella finanskretsar.

3.De behöriga myndigheterna ska underrätta Esma om varje ändring av den information som lämnats enligt punkt 2 och utan dröjsmål tillhandahålla Esma en uppdaterad sammanfattning av de relevanta lagar och andra författningar som avses i punkt 1.

4.Om de behöriga myndigheterna inte ansvarar för att kontrollera efterlevnaden och tillämpningen av de lagar och andra författningar som avses i punkt 1 ska de på sina webbplatser offentliggöra kontaktuppgifter avseende var information om de lagar och andra författningar som avses i punkt 1 kan erhållas.

5.Esma ska utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för underrättelser enligt denna artikel.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den 10 november 2021.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

6.Esma ska på sin webbplats offentliggöra och upprätthålla den sammanfattning som avses i punkt 2 och länkarna till webbplatserna för de behöriga myndigheterna som avses i punkt 1. Esma ska inte hållas ansvarigt för informationen i sammanfattningen.

7.De behöriga myndigheterna ska vara den enda kontaktpunkt som ansvarar för att tillhandahålla information om marknadsföringsregler i sina respektive medlemsstater.

8.De behöriga myndigheterna ska regelbundet och minst en gång om året rapportera till Esma om de efterlevnads åtgärder som de vidtagit under föregående år på grundval av nationella lagar och andra författningar som är tillämpliga på marknadsföringskommunikation från leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster. I rapporten ska i synnerhet följande ingå:

 1. Totalt antal efterlevnadsåtgärder som vidtagits efter typ av försummelse, om tillämpligt.

 2. Om tillgängligt, resultaten av efterlevnadsåtgärderna, inbegripet de typer av sanktioner som påförts eller de korrigerande åtgärder som vidtagits av leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster.

 3. Om tillgängligt, exempel på hur de behöriga myndigheterna har hanterat underlåtenhet av leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster att följa nationella lagar och andra författningar.

Kapitel VI Behöriga myndigheter och Esma

Artikel 29 Behöriga myndigheter

1.Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som är ansvariga för att fullgöra de funktioner och skyldigheter som fastställs i denna förordning och ska informera Esma om detta.

2.Om en medlemsstat utser mer än en behörig myndighet enligt punkt 1 ska den fastställa deras respektive uppgifter och utse en av dem till enda kontaktpunkt för gränsöverskridande administrativt samarbete mellan behöriga myndigheter samt med Esma.

3.Esma ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över de behöriga myndigheter som har utsetts i enlighet med punkt 1.

Artikel 30 Behöriga myndigheters befogenheter

1.För att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning ska behöriga myndigheter i enlighet med nationell rätt ha åtminstone följande utredningsbefogenheter:

 1. Att kräva att leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster och tredje parter som utsetts att utföra uppgifter i samband med tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster, och de fysiska eller juridiska personer som kontrollerar dem eller kontrolleras av dem, tillhandahåller information och handlingar.

 2. Att kräva att revisorer och ledningen hos leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, och hos tredje parter som utsetts att utföra uppgifter i samband med tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster, tillhandahåller information.

 3. Att utföra inspektioner eller utredningar på platsen på andra platser än fysiska personers privatbostäder, och för detta ändamål få tillträde till lokaler för att få åtkomst till handlingar och andra uppgifter i någon form, när det föreligger rimlig misstanke om att det finns handlingar och andra uppgifter med anknytning till föremålet för inspektionen eller utredningen som kan vara relevanta för att bevisa en överträdelse av denna förordning.

2.För att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning ska behöriga myndigheter i enlighet med nationell rätt ha åtminstone följande tillsynsbefogenheter:

 1. Att tillfälligt förbjuda ett erbjudande om gräsrotsfinansiering under högst tio på varandra följande arbetsdagar vid ett och samma tillfälle, om det föreligger rimliga skäl att misstänka att denna förordning har överträtts.

 2. Att helt eller tillfälligt förbjuda marknadsföringskommunikation, eller kräva att leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster eller tredje parter som utsetts att utföra uppgifter i samband med tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster upphör med eller tillfälligt drar in marknadsföringskommunikation under högst tio på varandra följande arbetsdagar vid ett och samma tillfälle, om det föreligger rimliga skäl att tro att denna förordning har överträtts.

 3. Att förbjuda ett erbjudande om gräsrotsfinansiering, om det framkommit att denna förordning har överträtts eller om det föreligger rimliga skäl att misstänka att den skulle överträdas.

 4. Att tillfälligt förbjuda, eller kräva att en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster tillfälligt drar in, tillhandahållandet av gräsrotsfinansieringstjänster under högst tio på varandra följande arbetsdagar vid ett och samma tillfälle, om det föreligger rimliga skäl att tro att denna förordning har överträtts.

 5. Att förbjuda tillhandahållandet av gräsrotsfinansieringstjänster, om det framkommit att denna förordning har överträtts.

 6. Att offentliggöra det faktum att en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster eller en tredje part som utsetts att utföra uppgifter i samband med tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster underlåter att fullgöra sina skyldigheter.

 7. Att lämna ut, eller kräva att leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster eller den tredje part som utsetts att utföra uppgifter i samband med tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster lämnar ut, all väsentlig information som kan påverka tillhandahållandet av gräsrotsfinansieringstjänster, för att säkerställa investerarskydd eller att marknaden fungerar störningsfritt.

 8. Att tillfälligt förbjuda, eller kräva att leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster eller en tredje part som utsetts att utföra uppgifter i samband med tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster tillfälligt drar in, tillhandahållandet av gräsrotsfinansieringstjänster om de behöriga myndigheterna anser att leverantörens ställning är sådan att tillhandahållandet av gräsrotsfinansieringstjänster skulle skada investerares intressen.

 9. Att överlåta befintliga avtal till en annan leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster i fall då auktorisationen av en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster återkallas i enlighet med artikel 17.1 första stycket c, under förutsättning att kunderna och den mottagande leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ger sitt samtycke.

Alla åtgärder som antas vid utövandet av befogenheter enligt denna punkt ska vara proportionella och vederbörligen motiverade samt vidtagna i enlighet med artikel 40.

3.När så krävs enligt nationell rätt får den behöriga myndigheten begära att den relevanta rättsliga myndigheten ska besluta om att utnyttja befogenheterna enligt punkterna 1 och 2.

4.Den leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster till vilken befintliga avtal överlåts enligt punkt 2 första stycket i ska vara auktoriserad att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster i samma medlemsstat där den ursprungliga leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster var auktoriserad.

5.De behöriga myndigheterna ska utöva sina funktioner och befogenheter som avses i punkterna 1 och 2 på något av följande sätt:

 1. Direkt.

 2. I samarbete med andra myndigheter.

 3. På eget ansvar genom delegering till sådana myndigheter.

 4. Genom ansökan till de behöriga rättsliga myndigheterna.

6.Medlemsstaterna ska säkerställa att lämpliga åtgärder vidtagits så att behöriga myndigheter förfogar över de tillsyns- och utredningsbefogenheter som är nödvändiga för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

7.En fysisk eller juridisk person som lämnar information till den behöriga myndigheten i enlighet med denna förordning ska inte anses överträda eventuella restriktioner för utlämnande av information som ålagts genom avtal eller genom någon bestämmelse i lag eller annan författning, och ska inte ha någon form av ansvar med avseende på en sådan underrättelse.

Artikel 31 Samarbete mellan behöriga myndigheter

1.De behöriga myndigheterna ska samarbeta med varandra vid tillämpningen av denna förordning. De ska utbyta information utan onödigt dröjsmål och samarbeta om verksamhet som rör utredning, tillsyn och efterlevnad.

Om medlemsstaterna i enlighet med artikel 39.1 har valt att fastställa straffrättsliga påföljder för en överträdelse av denna förordning, ska de säkerställa att lämpliga åtgärder vidtagits så att de behöriga myndigheterna har alla nödvändiga befogenheter för att upprätthålla kontakter med rättsliga myndigheter, åklagarmyndigheter eller straffrättsliga myndigheter inom sin jurisdiktion för att få specifik information om brottsutredningar eller förfaranden som inletts för överträdelser av denna förordning, och tillhandahålla andra behöriga myndigheter samt Esma samma information så att de kan fullgöra sin skyldighet att samarbeta vid tillämpningen av denna förordning.

2.En behörig myndighet får vägra att tillmötesgå en begäran om information eller en begäran om samarbete i samband med en utredning endast under någon av följande exceptionella omständigheter:

 1. Om tillmötesgående av begäran sannolikt kan inverka negativt på dess egna utredning, efterlevnadsåtgärder eller en brottsutredning.

 2. Om rättsliga förfaranden redan har inletts beträffande samma handlingar och mot samma fysiska eller juridiska personer inför den berörda medlemsstatens myndigheter.

 3. Om ett slutligt rättsligt avgörande redan har meddelats mot sådana fysiska eller juridiska personer för samma handlingar i den berörda medlemsstaten.

3.De behöriga myndigheterna ska, på begäran, utan onödigt dröjsmål överlämna all information som krävs vid tilllämpningen av denna förordning.

4.En behörig myndighet får begära bistånd från den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat i fråga om inspektioner eller utredningar på platsen.

En begärande behörig myndighet ska informera Esma om varje begäran som avses i första stycket. Om en behörig myndighet tar emot en begäran från en behörig myndighet i en annan medlemsstat om att utföra en inspektion eller utredning på platsen får den förstnämnda myndigheten vidta någon av följande åtgärder:

 1. Själv utföra inspektionen eller utredningen på platsen.

 2. Tillåta att den behöriga myndighet som inkom med begäran deltar i en inspektion eller utredning på platsen.

 3. Tillåta att den behöriga myndighet som inkom med begäran själv utför inspektionen eller utredningen på platsen.

 4. Utse revisorer eller sakkunniga för att utföra inspektionen eller utredningen på platsen.

 5. Dela vissa uppgifter med anknytning till tillsynsverksamhet med de andra behöriga myndigheterna.

5.De behöriga myndigheterna får vända sig till Esma i situationer där en begäran om samarbete, i synnerhet för utbyte av information, har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i EUF-fördraget får Esma i sådana fall agera i enlighet med de befogenheter som tilldelats den genom artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.

6.De behöriga myndigheterna ska nära samordna sin tillsyn i syfte att identifiera och avhjälpa överträdelser av denna förordning, utarbeta och främja bästa praxis, underlätta samarbete, främja konsekvens i tolkningen, och vid eventuell oenighet tillhandahålla bedömningar över jurisdiktionsgränserna.

7.Om en behörig myndighet anser att något av kraven enligt denna förordning inte har uppfyllts eller har anledning att tro att så är fallet, ska den på ett tillräckligt detaljerat sätt underrätta den behöriga myndigheten för den eller de enheter som misstänks för sådana överträdelser om sina iakttagelser.

8.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera vilken information som ska utbytas mellan behöriga myndigheter i enlighet med punkt 1.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 10 maj 2022.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

9.Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för samarbete och utbyte av information mellan behöriga myndigheter.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen senast den 10 maj 2022.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 32 Samarbete mellan behöriga myndigheter och Esma

1.De behöriga myndigheterna och Esma ska bedriva ett nära samarbete vid tillämpningen av denna förordning och i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010. De ska utbyta information i syfte att fullgöra sina skyldigheter enligt detta kapitel.

2.När det rör sig om en inspektion eller utredning på platsen med gränsöverskridande verkningar, ska Esma samordna inspektionen eller utredningen om en av de behöriga myndigheterna begär det.

3.De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål förse Esma med all information den behöver för att fullgöra sina skyldigheter, i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1095/2010.

4.För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för samarbete och utbyte av information mellan behöriga myndigheter och Esma.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen senast den 10 maj 2022.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 33 Samarbete med andra myndigheter

Om en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster ägnar sig åt annan verksamhet än den som omfattas av den auktorisation som avses i artikel 12 ska de behöriga myndigheterna samarbeta med de myndigheter som är ansvariga för tillsynen över sådan annan verksamhet enligt relevant unionsrätt eller nationell rätt.

Artikel 34 Anmälningsskyldigheter

Medlemsstaterna ska anmäla de lagar och andra författningar som genomför detta kapitel, inbegripet eventuella relevanta straffrättsliga bestämmelser till kommissionen och till Esma senast den 10 november 2021. Medlemsstaterna ska utan onödigt dröjsmål underrätta kommissionen och Esma om eventuella senare ändringar av bestämmelserna.

Artikel 35 Tystnadsplikt

1.All information som utbyts mellan de behöriga myndigheterna enligt denna förordning och som avser affärs- eller driftsförhållanden och andra ekonomiska eller personliga förhållanden ska anses vara konfidentiell och ska omfattas av tystnadsplikt, utom då den behöriga myndigheten när informationen lämnas anger att informationen får lämnas ut eller då sådant utlämnande krävs för rättsliga förfaranden.

2.Tystnadsplikten ska gälla för alla fysiska eller juridiska personer som arbetar eller har arbetat för den behöriga myndigheten eller för en tredje part till vilken den behöriga myndigheten har delegerat sina befogenheter. Information som omfattas av tystnadsplikt får lämnas ut till en annan fysisk eller juridisk person eller myndighet endast när detta föreskrivs i unionsrätten eller nationell rätt.

Artikel 36 Skydd av personuppgifter

I fråga om behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordnings tillämpningsområde, ska behöriga myndigheter utföra sina uppgifter enligt denna förordning i enlighet med förordning (EU) 2016/679.

I fråga om Esmas behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordnings tillämpningsområde, ska Esma följa förordning (EU) 2018/1725.

Artikel 37 Försiktighetsåtgärder

1.Om den behöriga myndigheten i en medlemsstat där gräsrotsfinansieringstjänster tillhandahålls har tydliga och påvisbara skäl för att tro att leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster eller tredje parter som utsetts att utföra uppgifter i samband med tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster har begått oriktigheter eller att leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster eller tredje parter har överträtt sina skyldigheter enligt denna förordning, ska den underrätta den behöriga myndighet som beviljade auktorisation samt Esma om detta.

2.Om leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster eller den tredje part som utsetts att utföra uppgifter i samband med tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster fortsätter att överträda denna förordning trots de åtgärder som vidtagits av den behöriga myndighet som beviljade auktorisation, ska den behöriga myndigheten i den medlemsstat där gräsrotsfinansieringstjänster tillhandahålls, efter att ha informerat den behöriga myndighet som beviljade auktorisation och Esma, vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda investerarna och utan onödigt dröjsmål underrätta kommissionen och Esma om detta.

3.Om en behörig myndighet har en avvikande åsikt om någon av de åtgärder som vidtagits av en annan behörig myndighet enligt punkt 2 i denna artikel, får den hänskjuta ärendet till Esma. Esma får agera i enlighet med de befogenheter som den tilldelats genom artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 38 Behöriga myndigheters hantering av klagomål

1.De behöriga myndigheterna ska införa förfaranden som gör det möjligt för kunder och andra berörda parter, inbegripet konsumentorganisationer, att lämna in klagomål till de behöriga myndigheterna avseende påstådda överträdelser av denna förordning som leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster har gjort sig skyldiga till. I samtliga fall ska klagomål godtas i skriftlig eller elektronisk form och på ett officiellt språk i den medlemsstat där klagomålet lämnas in eller på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten.

2.Information om de klagomålsförfaranden som avses i punkt 1 ska göras tillgänglig på varje behörig myndighets webbplats och meddelas Esma. Esma ska på sin webbplats offentliggöra hänvisningar till de avsnitt på de behöriga myndigheternas webbplatser som rör klagomålsförfaranden.

Kapitel VII Administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder

Artikel 39 Administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder

1.Utan att det påverkar de behöriga myndigheternas tillsyns- och utredningsbefogenheter enligt artikel 30 och medlemsstaternas rätt att besluta om och ålägga straffrättsliga påföljder, ska medlemsstaterna i enlighet med nationell rätt ge behöriga myndigheter befogenhet att påföra administrativa sanktioner och vidta andra lämpliga administrativa åtgärder, vilka ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Dessa administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder ska åtminstone tillämpas på följande:

 1. Överträdelser av artiklarna 3, 4 och 5, 6.1–6.6, 7.1–7.4, 8.1–8.6, 9.1 och 9.2, 10, 11, 12.1, 13.2, 15.2 och 15.3, 16.1, 18.1 och 18.4, 19.1–19.6, 20.1 och 20.2, 21.1–21.7, 22, 23.2–23.13, 24, 25, 26 samt 27.1–27.3.

 2. Underlåtenhet att samarbeta eller uppfylla sina skyldigheter i samband med en utredning, inspektion eller begäran som omfattas av artikel 30.1.

Medlemsstaterna får besluta att inte fastställa regler för administrativa sanktioner eller andra administrativa åtgärder för överträdelser som är föremål för straffrättsliga påföljder enligt deras nationella rätt.

Senast den 10 november 2021 ska medlemsstaterna i detalj anmäla de regler som avses i första och andra styckena till kommissionen och Esma. De ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och Esma om eventuella senare ändringar av reglerna.

2.Medlemsstaterna ska i enlighet med deras nationella rätt säkerställa att de behöriga myndigheterna har befogenhet att påföra åtminstone följande administrativa sanktioner och vidta andra administrativa åtgärder i fråga om de överträdelser som förtecknas i punkt 1 första stycket a:

 1. Ett offentligt utlåtande med uppgift om den ansvariga fysiska eller juridiska personen och om överträdelsens karaktär.

 2. Ett föreläggande enligt vilket det krävs att den fysiska eller juridiska personen upphör med det agerande som utgör överträdelsen och inte upprepar det agerandet.

 3. Ett förbud som hindrar en medlem av ledningsorganet i den juridiska person som hålls ansvarig för överträdelsen, eller en annan fysisk person som hålls ansvarig för överträdelsen, från att utöva ledningsfunktioner hos leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster.

 4. Maximala administrativa sanktionsavgifter på minst två gånger beloppet för den fördel som erhållits genom överträdelsen, om denna fördel kan fastställas, även om detta belopp överstiger de högsta belopp som anges i led e.

 5. I fråga om en juridisk person, maximala administrativa sanktionsavgifter på minst 500.000 EUR eller, i medlemsstater vars valuta inte är euro, motsvarande värde i nationell valuta den 9 november 2020, eller högst 5 % av den juridiska personens totala årsomsättning enligt den senaste tillgängliga redovisning som har godkänts av ledningsorganet. Om den juridiska personen är ett moderbolag eller dotterbolag till ett moderbolag som är skyldigt att upprätta en koncernredovisning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU, ska den relevanta totala årsomsättningen vara den totala årsomsättningen eller motsvarande typ av inkomst i enlighet med relevant unionsrätt på redovisningsområdet i den senast tillgängliga redovisning som godkänts av ledningsorganet för det yttersta moderbolaget.

 6. Om det rör sig om en fysisk person, maximala administrativa sanktionsavgifter på minst 500.000 EUR eller, i medlemsstater som inte har euron som valuta, motsvarande värde i nationell valuta den 9 november 2020.

3.Medlemsstaterna får föreskriva ytterligare sanktioner eller åtgärder och högre administrativa sanktionsavgifter än vad som föreskrivs i denna förordning, med avseende på både fysiska och juridiska personer som är ansvariga för överträdelsen.

Artikel 40 Utövande av tillsynsbefogenheter och befogenheter att påföra sanktioner

1.De behöriga myndigheterna ska, när de fastställer typ och nivå för en administrativ sanktion som ska påföras eller andra administrativa åtgärder som ska vidtas i enlighet med artikel 39, ta hänsyn till i vilken utsträckning överträdelsen är uppsåtlig eller beror på oaktsamhet och alla övriga relevanta omständigheter, när så är lämpligt inbegripet följande:

 1. Överträdelsens allvarlighetsgrad och varaktighet.

 2. Graden av ansvar hos den fysiska eller juridiska person som är ansvarig för överträdelsen.

 3. Den finansiella ställning som den fysiska eller juridiska person som är ansvarig för överträdelsen har, som den framgår av den ansvariga juridiska personens totala omsättning eller den ansvariga fysiska personens årsinkomst och nettotillgångar.

 4. Storleken på de vinster som gjorts eller de förluster som undvikits av den fysiska eller juridiska person som är ansvarig för överträdelsen, i den mån dessa kan fastställas.

 5. De förluster för tredje parter som har orsakats av överträdelsen, i den mån dessa kan fastställas.

 6. I vilken mån den fysiska eller juridiska person som är ansvarig för överträdelsen samarbetar med den behöriga myndigheten, utan att det påverkar behovet av att säkerställa återförande av de vinster som personen har gjort eller de förluster som denna person har undvikit.

 7. Tidigare överträdelser som den för överträdelsen ansvariga fysiska eller juridiska personen gjort sig skyldig till.

 8. Överträdelsens inverkan på investerares intressen.

2.De behöriga myndigheterna ska utöva sina funktioner och befogenheter som avses i artikel 39 i enlighet med artikel 30.2 andra stycket.

3.När de behöriga myndigheterna utövar sina befogenheter att påföra administrativa sanktioner och vidta andra administrativa åtgärder enligt artikel 39 ska de bedriva ett nära samarbete för att säkerställa att utövandet av deras tillsyns- och utredningsbefogenheter och de administrativa sanktioner som de påför och andra administrativa åtgärder som de vidtar är ändamålsenliga och lämpliga enligt denna förordning. De ska samordna sina åtgärder för att undvika dubbelarbete och överlappningar när de utövar sina tillsyns- och utredningsbefogenheter och när de påför administrativa sanktioner och vidtar andra administrativa åtgärder i gränsöverskridande fall.

Artikel 41 Rätt att överklaga

Medlemsstaterna ska säkerställa att varje beslut som fattas enligt denna förordning är vederbörligen motiverat och omfattas av rätten att överklaga inför domstol. Rätten att överklaga inför domstol ska även finnas i det fall att beslut om auktorisation inte har fattats inom sex månader efter det att en ansökan som innehåller alla de uppgifter som krävs har lämnats in.

Artikel 42 Offentliggörande av beslut

1.Ett beslut om att påföra administrativa sanktioner eller vidta andra administrativa åtgärder till följd av en överträdelse av denna förordning ska offentliggöras av behöriga myndigheter på deras officiella webbplatser omedelbart efter det att den fysiska eller juridiska person som är föremål för beslutet har underrättats om det beslutet. Offentliggörandet ska innehålla åtminstone information om överträdelsens typ och art och om identiteten på de fysiska eller juridiska personer som är ansvariga. Den skyldigheten gäller inte beslut om åläggande av åtgärder av utredningskaraktär.

2.Om den behöriga myndigheten anser att ett offentliggörande av de juridiska personernas identitet eller av de fysiska personernas identitet eller personuppgifter är oproportionellt mot bakgrund av en bedömning av proportionaliteten i offentliggörandet av sådana uppgifter i det enskilda fallet, eller om ett sådant offentliggörande skulle äventyra en pågående utredning, ska de behöriga myndigheterna vidta någon av följande åtgärder:

 1. Skjuta upp offentliggörandet av beslutet om att påföra en sanktion eller vidta en åtgärd tills det inte längre finns någon anledning att inte offentliggöra det.

 2. Offentliggöra beslutet om att påföra en sanktion eller vidta en åtgärd på anonym grund på ett sätt som överensstämmer med nationell rätt, om ett sådant anonymt offentliggörande säkerställer ett effektivt skydd av personuppgifterna i fråga.

 3. Inte offentliggöra beslutet om att påföra en sanktion eller vidta en åtgärd om de alternativ som anges i leden a och b inte anses vara tillräckliga för att säkerställa att offentliggörandet av ett sådant beslut är proportionellt när det gäller åtgärder som bedöms vara av mindre vikt.

Vid ett beslut om att offentliggöra en sanktion eller åtgärd på anonym grund enligt första stycket b får offentliggörandet av de relevanta uppgifterna skjutas upp under en rimlig period, om det förutses att anledningarna till det anonyma offentliggörandet kommer att upphöra att gälla inom denna period.

3.Vid överklagande av beslutet om att påföra en sanktion eller vidta en åtgärd inför relevanta rättsliga eller andra myndigheter, ska de behöriga myndigheterna på sin officiella webbplats omedelbart offentliggöra information om detta och eventuell senare information om resultatet av ett sådant överklagande. Dessutom ska eventuella beslut om ogiltigförklarande av ett tidigare beslut om påförande av en sanktion eller vidtagande av en åtgärd offentliggöras.

4.De behöriga myndigheterna ska säkerställa att eventuella offentliggöranden som görs i enlighet med denna artikel finns kvar på deras officiella webbplats i minst fem år efter offentliggörandet. Personuppgifter i offentliggörandet ska endast finnas på den behöriga myndighetens officiella webbplats under den tidsperiod som är nödvändig i enlighet med tillämpliga regler om uppgiftsskydd.

Artikel 43 Rapportering av sanktioner och administrativa åtgärder till Esma

1.Den behöriga myndigheten ska årligen till Esma lämna aggregerad information om alla administrativa sanktioner som påförts och andra administrativa åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 39. Esma ska offentliggöra denna information i en årsrapport.

Om medlemsstaterna i enlighet med artikel 39.1 har valt att fastställa straffrättsliga påföljder för överträdelser av de bestämmelser som avses i den punkten, ska deras behöriga myndigheter årligen tillhandahålla Esma anonymiserade uppgifter i aggregerad form om alla inledda brottsutredningar och alla ålagda straffrättsliga påföljder. Esma ska i en årsrapport offentliggöra uppgifter om ålagda straffrättsliga påföljder.

2.Om den behöriga myndigheten har offentliggjort administrativa sanktioner, andra administrativa åtgärder eller straffrättsliga påföljder, ska den samtidigt underrätta Esma om dessa.

3.De behöriga myndigheterna ska informera Esma om alla administrativa sanktioner som påförts eller andra administrativa åtgärder som vidtagits men som inte offentliggjorts, inbegripet eventuella överklaganden av dessa och utgången av de överklagandena. Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter delges information och den slutliga domen med avseende på eventuella ålagda straffrättsliga påföljder och att de lämnar denna information till Esma. Esma ska upprätthålla en central databas över sanktioner och administrativa åtgärder som rapporterats till Esma med informationsutbyte mellan behöriga myndigheter som enda syfte. Den databasen ska endast vara tillgänglig för Esma, EBA och de behöriga myndigheterna och ska uppdateras på grundval av den information som lämnas av de behöriga myndigheterna.

Kapitel VIII Delegerade akter

Artikel 44 Utövande av delegeringen

1.Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 48.3 ska ges till kommissionen för en period på 36 månader från och med den 9 november 2020.

3.Den delegering av befogenheter som avses i artikel 48.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.En delegerad akt som antas enligt artikel 48.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Kapitel IX Slutbestämmelser

Artikel 45 Rapport

1.Före den 10 november 2023 ska kommissionen, efter samråd med Esma och EBA, förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om tillämpningen av denna förordning, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

2.Rapporten ska innehålla en bedömning av

 1. hur väl marknaden för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster i unionen fungerar, inbegripet marknadsutveckling och trender, med beaktande av tillsynserfarenhet, antalet leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som auktoriserats och deras marknadsandel, samt denna förordnings inverkan på annan relevant unionsrätt, inbegripet direktiv 97/9/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU, direktiv 2014/65/EU och förordning (EU) 2017/1129,

 2. huruvida tillämpningsområdet för tjänster som omfattas av denna förordning fortfarande är lämpligt, med avseende på det tröskelvärde som anges i artikel 1.2 c,

 3. användningen av tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål vid gränsöverskridande tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster,

 4. huruvida tillämpningsområdet för tjänster som omfattas av denna förordning fortfarande är lämpligt, med beaktande av utvecklingen av affärsmodeller som inbegriper förmedling av finansiella fordringar, inbegripet överlåtelse eller försäljning till tredjepartsinvesterare av lånefordringar genom plattformar för gräsrotsfinansiering,

 5. huruvida några justeringar behöver göras av de definitioner som anges i denna förordning, inbegripet definitionen av en sofistikerad investerare i artikel 2.1 j och kriterierna i bilaga II mot bakgrund av hur ändamålsenliga de är när det gäller att säkerställa investerarskyddet,

 6. huruvida kraven i artiklarna 4.1, 6 och 24 fortfarande är lämpliga när det gäller att uppnå målen med denna förordning vad gäller styrning, efterlevnad och utlämnande av information i samband med individuell portföljförvaltning av lån och mot bakgrund av liknande tjänster som tillhandahålls för överlåtbara värdepapper i enlighet med direktiv 2014/65/EU,

 7. denna förordnings inverkan på en väl fungerande inre marknad för gräsrotsfinansieringstjänster i unionen, inbegripet inverkan på tillgången till finansiering för små och medelstora företag och på investerare och andra kategorier av fysiska eller juridiska personer som berörs av dessa tjänster,

 8. genomförandet av teknisk innovation inom sektorn för gräsrotsfinansiering, inbegripet tillämpningen av nya innovativa affärsmodeller och tekniker,

 9. huruvida försiktighetskraven i artikel 11 fortfarande är lämpliga när det gäller att uppnå målen med denna förordning, särskilt vad gäller nivån på minimikapitalbaskravet, definitionen av kapitalbas, användningen av försäkring samt kombinationen av kapitalbas och försäkring,

 10. huruvida några ändringar behöver göras avseende de krav på information till kunder som anges i artikel 19 eller avseende de skyddsåtgärder för investerarskydd som anges i artikel 21,

 11. huruvida det belopp som anges i artikel 21.7 fortfarande är lämpligt när det gäller att uppnå målen med denna förordning,

 12. effekten av de språk som godtas av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 23.2 och 23.3,

 13. användningen av anslagstavlor som avses i artikel 25, inbegripet effekterna på sekundärmarknaden för lån, överlåtbara värdepapper och tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål,

 14. den inverkan som nationella lagar och andra författningar som reglerar marknadsföringskommunikation för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster har på friheten att tillhandahålla tjänster, konkurrens och investerarskydd,

 15. tillämpningen av administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder och särskilt behovet av ytterligare harmonisering av de administrativa sanktioner som föreskrivs för överträdelser av denna förordning,

 16. om det är nödvändigt och proportionellt att leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster omfattas av skyldigheten att efterleva nationell rätt som genomför direktiv (EU) 2015/849 i fråga om penningtvätt eller finansiering av terrorism, och att sådana leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster läggs till i förteckningen över ansvariga enheter för tilllämpningen av det direktivet,

 17. om det är lämpligt att tillåta att enheter som är etablerade i tredjeländer auktoriseras som leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster enligt denna förordning,

 18. samarbetet mellan behöriga myndigheter och Esma och huruvida det är lämpligt att de behöriga myndigheterna är tillsynsmyndigheter för denna förordning,

 19. möjligheten att införa särskilda åtgärder i denna förordning för att främja hållbara och innovativa gräsrotsfinansieringsprojekt, samt användningen av unionsmedel,

 20. det totala antalet och marknadsandelen för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som har auktoriserats enligt denna förordning under perioden från och med den 10 november 2021 till och med den 10 november 2022, fördelat per små, medelstora och stora företag,

 21. volymer, antal projekt och trender för gränsöverskridande tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster per medlemsstat,

 22. andelen gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls enligt denna förordning på den globala marknaden för gräsrotsfinansiering och på finansmarknaden i unionen,

 23. de kostnader som efterlevnaden av denna förordning åsamkar leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som en procentandel av driftskostnaderna,

 24. den volym av investeringar som investerare har dragit tillbaka under betänketiden, denna volyms andel av den totala investeringsvolymen och, på grundval av dessa uppgifter, huruvida längden på och karaktären av den betänketid som anges i artikel 22 är lämplig och inte skadar kapitalanskaffningens effektivitet eller investerarskyddet,

 25. antalet och volymen av de administrativa sanktionsavgifter och straffrättsliga påföljder som har påförts i enlighet med eller i samband med denna förordning fördelat per medlemsstat,

 26. typerna av och trenderna för bedrägligt beteende som förekommer hos investerare, leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster och tredje parter i samband med denna förordning.

Artikel 46

är en ändring av en annan förordning och återges ej här; red.anm.

Artikel 47

är en ändring av ett direktiv och återges ej här; red.anm.

Artikel 48 Övergångsperiod med avseende på gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls i enlighet med nationell rätt

1.Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster får fortsätta att i enlighet med tillämplig nationell rätt tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde till och med den 10 november 2023 eller fram till dess att de beviljas en auktorisation som avses i artikel 12, beroende på vilket som inträffar först.

Förordning (EU) 2022/1988

2.Under den övergångsperiod som avses i punkt 1 i denna artikel får medlemsstaterna tillämpa förenklade auktorisationsförfaranden på enheter som vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande är auktoriserade att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster enligt nationell rätt. De behöriga myndigheterna ska säkerställa att de krav som anges i artikel 12 är uppfyllda innan de beviljar auktorisation enligt sådana förenklade förfaranden.

3.Senast den 10 maj 2022 ska kommissionen, efter samråd med Esma, göra en bedömning av tillämpningen av denna förordning på leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som endast tillhandahåller gräsrotsfinansieringstjänster på nationell grund och av inverkan av denna förordning på utvecklingen av nationella gräsrotsfinansieringsmarknader samt på tillgången till finansiering. På grundval av den bedömningen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 44 för att förlänga den period som avses i punkt 1 i den här artikeln en gång med en tolvmånadersperiod.

Artikel 49 Tillfälligt undantag med avseende på tröskelvärdet som anges i artikel 1.2 c

Genom undantag från artikel 1.2 c i denna förordning ska denna förordning under en period på 24 månader från och med den 10 november 2021, om tröskelvärdet för det sammanlagda beloppet för offentliggörande av prospekt i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 i en medlemsstat är under 5.000 .000 EUR, tillämpas i den medlemsstaten endast på erbjudanden om gräsrotsfinansiering med ett sammanlagt belopp som inte överstiger det tröskelvärdet.

Artikel 50 Införlivande av ändring av direktiv (EU) 2019/1937

1.Medlemsstaterna ska senast den 10 november 2021 anta, offentliggöra och tillämpa de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 47. Om det datumet föregår den dag för införlivande som avses i artikel 26.1 i direktiv (EU) 2019/1937, ska emellertid antagandet, offentliggörandet och tillämpningen av sådana lagar och andra författningar skjutas upp till och med den dag för införlivande som avses i artikel 26.1 i direktiv (EU) 2019/1937.

2.Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och Esma om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av artikel 47.

Artikel 51 Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning ska tillämpas från och med den 10 november 2021.

 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser för ändringsrättsakter

Förordning (EU) 2022/1988

Denna förordning ska tillämpas från och med den 11 november 2022.

Bilaga I Investeringsfaktablad

Del A: Information om projektägare och gräsrotsfinansieringsprojekt

 1. Identitet, rättslig form, ägarförhållanden, ledning och kontaktuppgifter.

 2. Samtliga fysiska och juridiska personer som är ansvariga för den information som lämnas i investeringsfaktabladet. När det gäller fysiska personer, inbegripet medlemmar av projektägarens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, ska deras namn och befattning anges; när det gäller juridiska personer ska deras namn och säte anges.

  Följande ansvarsförsäkran:

  ”Projektägaren förklarar att ingen information enligt dennes kännedom har utelämnats eller är väsentligt vilseledande eller felaktig. Projektägaren ansvarar för utarbetandet av detta investeringsfaktablad.”

 3. Projektägarens huvudsakliga verksamhet; produkter eller tjänster som erbjuds av projektägaren.

 4. Länk till projektägarens senaste redovisning, om sådan är tillgänglig.

 5. Viktiga årliga finansiella uppgifter och nyckeltal för projektägaren under de senaste tre åren, om sådana är tillgängliga.

 6. Beskrivning av gräsrotsfinansieringsprojektet, inbegripet dess syfte och huvudkomponenter.

Del B: De huvudsakliga delarna av gräsrotsfinansieringsprocessen och, beroende på vad som är tillämpligt, villkoren för kapitalanskaffningen eller upplåningen av medel

 1. Minimimål för kapital som ska anskaffas eller medel som ska upplånas i ett enda erbjudande om gräsrotsfinansiering och antalet erbjudanden som har fullbordats av projektägaren eller leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster för gräsrotsfinansieringsprojektet.

 2. Tidsfristen för att nå målet för kapital som ska anskaffas eller medel som ska upplånas.

 3. Information om följderna om målet för kapital som ska anskaffas eller medel som ska upplånas inte nås inom tidsfristen.

 4. Maximibelopp för erbjudandet om det skiljer sig från målet för kapital som ska anskaffas eller medel som ska upplånas som avses i punkt a.

 5. Beloppet av de egna medel som projektägaren har anslagit till gräsrotsfinansieringsprojektet.

 6. Förändring i sammansättningen av projektägarens kapital eller lån med koppling till erbjudandet om gräsrotsfinansiering.

 7. Förekomsten av och villkoren för en betänketid före ingående av avtal för icke-sofistikerade investerare.

Del C: Riskfaktorer

Presentation av de främsta riskerna som är förknippade med finansiering av gräsrotsfinansieringsprojektet, med sektorn, projektet, projektägaren och överlåtbara värdepapper, tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål eller lån, inbegripet geografiska risker i förekommande fall.

Del D: Information om erbjudande av överlåtbara värdepapper och tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål

 1. Totalt belopp och typ av överlåtbara värdepapper eller tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål som ska erbjudas.

 2. Teckningspris.

 3. Om överteckning kan göras och hur den fördelas.

 4. Villkoren för teckning och betalning.

 5. Depåförvaring och leverans till investerare av överlåtbara värdepapper eller tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål.

 6. Om investeringen är säkrad genom en borgen eller säkerhet:

  1. Om borgensmannen eller ställaren av säkerhet är en juridisk person.

  2. Identitet, rättslig form och kontaktuppgifter för borgensmannen eller ställaren av säkerhet.

  3. Information om borgens eller säkerhetens art och villkor.

 7. I tillämpliga fall, ett fast åtagande att köpa tillbaka överlåtbara värdepapper eller tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål och tidsfristen för ett sådant återköp.

 8. För icke-aktierelaterade instrument, den nominella räntan, det datum från och med vilket ränta ska betalas ut, förfallodatum för räntebetalningar, förfallodag och gällande avkastning.

Del E: Information om specialföretag

 1. Om det finns ett specialföretag placerat mellan projektägaren och investeraren.

 2. Specialföretagets kontaktuppgifter.

Del F: Investerares rättigheter

 1. Centrala rättigheter som följer av de överlåtbara värdepapperen eller tillåtna instrumenten för gräsrotsfinansieringsändamål.

 2. Begränsningar som de överlåtbara värdepapperen eller tillåtna instrumenten för gräsrotsfinansieringsändamål är föremål för, inbegripet aktieägaravtal eller andra arrangemang som förhindrar deras överlåtbarhet.

 3. Beskrivning av eventuella begränsningar av överlåtelser av de överlåtbara värdepapperen eller tillåtna instrumenten för gräsrotsfinansieringsändamål.

 4. Möjligheter för investeraren att avveckla investeringen.

 5. För aktieinstrument, fördelningen av kapital och rösträtt före och efter kapitalökningen till följd av erbjudandet (under förutsättning att alla överlåtbara värdepapper eller tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål kommer att tecknas).

Del G: Upplysningar som avser lån

Om erbjudandet om gräsrotsfinansiering innefattar förmedling av långivning ska investeringsfaktabladet, i stället för den information som avses i delarna D, E och F i denna bilaga, innehålla information om följande:

 1. Lånets art, löptid och villkor.

 2. De gällande räntesatserna eller, i tillämpliga fall, annan ersättning till investeraren.

 3. Riskreducerande åtgärder, inbegripet förekomsten av ställare av säkerhet eller borgensmän eller andra typer av garantier.

 4. Tidsplanen för återbetalningen av kapitalbeloppet och betalning av ränta.

 5. Eventuella fallissemang avseende kreditavtal från projektägarens sida under de senaste fem åren.

 6. Administrationen av lånet, inbegripet i situationer där projektägaren inte uppfyller sina skyldigheter.

Del H: Avgifter, information och möjlighet till rättslig prövning

 1. Investerarens avgifter och kostnader i samband med investeringen, inbegripet administrativa kostnader till följd av försäljningen av tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål.

 2. Var och hur ytterligare information om gräsrotsfinansieringsprojektet, projektägaren och specialföretaget kan erhållas kostnadsfritt.

 3. Hur och till vem investeraren kan lämna ett klagomål om investeringen, om projektägarens agerande eller agerandet av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

Del I: Information om individuell portföljförvaltning av lån som ska tillhandahållas av leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

 1. Identitet, rättslig form, ägarförhållanden, ledning och kontaktuppgifter för leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

 2. Den lägsta och högsta räntesatsen för lån som kan komma att vara tillgängliga för investerares individuella portföljer.

 3. Den kortaste och längsta löptiden för lån som kan komma att vara tillgängliga för investerares individuella portföljer.

 4. Intervallen för och fördelningen av de riskkategorier som lånen ingår i, när sådana används, samt fallissemangskvoter och viktad genomsnittlig ränta per riskkategori med en ytterligare uppdelning efter det år då lånen gavs genom leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

 5. Nyckelinslagen i den interna metoden för kreditriskbedömning av enskilda gräsrotsfinansieringsprojekt och för definiering av riskkategorier.

 6. Om ett avkastningsmål erbjuds för investeringen, ett årligt avkastningsmål samt konfidensintervallet för detta årliga avkastningsmål under investeringsperioden, med beaktande av avgifter och fallissemangskvoter.

 7. Förfaranden, interna metoder och kriterier för urval av gräsrotsfinansieringsprojekt till den individuella låneportföljen för investeraren.

 8. Täckning och villkor för eventuella tillämpliga kapitalgarantier.

 9. Administrationen av portföljlån, inbegripet i situationer där projektägaren inte uppfyller sina skyldigheter.

 10. Riskspridningsstrategier.

 11. Avgifter som ska betalas av projektägaren eller investeraren, inbegripet eventuella avdrag från den ränta som ska betalas av projektägaren.

Bilaga II Sofistikerade investerare vid tillämpning av denna förordning

I. Identifikationskriterier

En sofistikerad investerare är en investerare som är medveten om de risker som är förknippade med investeringar i kapitalmarknader och som har tillräckliga resurser att ta dessa risker utan att utsätta sig för alltför stora finansiella konsekvenser. Sofistikerade investerare kan kategoriseras som sådana förutsatt att de uppfyller identifikationskriterierna som anges i detta avsnitt och att förfarandet i avsnitt II följs.

Följande fysiska och juridiska personer ska betraktas som sofistikerade investerare i alla tjänster som erbjuds av leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med denna förordning:

 1. Juridiska personer som uppfyller minst ett av följande kriterier:

  1. Eget kapital på minst 100.000 EUR.

  2. Nettoomsättning på minst 2.000.000 EUR.

  3. Balansomslutning på minst 1.000.000 EUR.

 2. Fysiska personer som uppfyller minst två av följande kriterier:

  1. Personlig bruttoinkomst på minst 60.000 EUR per beskattningsår, eller en portfölj med finansiella instrument – definierad som inbegripande medel på konto och finansiella tillgångar – som överstiger 100.000 EUR.

  2. Investeraren arbetar, eller har arbetat minst ett år, inom finanssektorn i en befattning som kräver kunskap om transaktionerna eller tjänsterna i fråga, eller investeraren har haft en verkställande befattning under minst tolv månader i en juridisk person som avses i punkt 1.

  3. Investeraren har på kapitalmarknaderna utfört i genomsnitt minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal under de föregående fyra kvartalen.

II. Begäran om att behandlas som sofistikerad investerare

Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska för sina investerare tillhandahålla en mall som de får använda för att lämna in en begäran om att behandlas som sofistikerad investerare. Mallen ska innehålla de identifikationskriterier som fastställs i avsnitt I och en tydlig varning där det anges vilket investerarskydd en sofistikerad investerare förlorar till följd av sin klassificering som sådan.

En begäran om att behandlas som sofistikerad investerare ska innehålla följande punkter:

 1. Ett intyg med närmare uppgifter om de identifikationskriterier som anges i avsnitt I som den begärande investeraren uppfyller.

 2. En förklaring där det anges att den begärande investeraren är medveten om följderna av att förlora det investerarskydd som är knutet till statusen som icke-sofistikerad investerare.

 3. En förklaring där det anges att den begärande investeraren ansvarar för att uppgifterna i begäran är sanningsenliga.

Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att investeraren uppfyller villkoren för att kategoriseras som sofistikerad investerare och ska införa lämpliga skriftliga interna riktlinjer för kategorisering av investerare. Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska godkänna begäran såvida inte denne hyser rimliga tvivel om huruvida uppgifterna i begäran är korrekta. Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska uttryckligen underrätta investerare när deras status bekräftats.

Det godkännande som avses i tredje stycket ska vara giltigt i två år. Investerare som vill behålla sin status som sofistikerad investerare efter utgången av giltighetsperioden ska lämna in en ny begäran till leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

Sofistikerade investerare ska vara ansvariga för att hålla leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster underrättad om eventuella förändringar som kan påverka deras kategorisering. Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska informera investeraren om att denne kommer att behandlas som icke-sofistikerad investerare om leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster får kunskap om att investeraren inte längre uppfyller de ursprungliga villkor som berättigade investeraren att behandlas som sofistikerad investerare.

III. Sofistikerade investerare som är professionella kunder

Genom undantag från det förfarande som anges i avsnitt II i denna bilaga ska de enheter som avses i punkterna 1–4 i avsnitt I i bilaga II till direktiv 2014/65/EU betraktas som sofistikerade investerare om de kan styrka sin status som professionella inför leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.