A Allmänna regler

A 1 Definitioner och förkortningar

Termer som används i detta Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut har den betydelse som anges nedan, såvida annat inte särskilt anges. Utöver dessa definitioner finns ytterligare termer definierade i Euroclear Swedens Allmänna villkor Kontoföring och Clearing.

ABL: aktiebolagslagen (2005:551).

Administrerande Institut: Emissionsinstitut som utsetts av Emittenten till att ansvara för vissa administrativa uppgifter beträffande obligationslån enligt lånets slutliga villkor.

Agent: företag som utsetts till att agera som agent eller trustee för investerare i obligationslån med uppdrag att tillvarata investerares rättigheter enligt obligationsvillkoren.

Aktiebok: förteckning enligt ABL över ett aktiebolags samtliga aktier och aktieägare eller Förvaltare för aktieägare.

Aktierelaterat Överlåtbart Värdepapper: aktierelaterat överlåtbart värdepapper enligt 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

AM: den delmarknad inom VPC-systemet som benämns aktiemarknaden, se ES Allmänna villkor Kontoföring och Clearing avsnitt C 1.5.1.

Annan valuta: sådan annan valuta än SEK eller EUR som ES beslutat kan utgöra utbetalnings- eller avvecklingsvaluta enligt avsnitt A 1 i ES Allmänna villkor Kontoföring och Clearing.

Anslutningsavtal: avtal mellan en svensk eller en utländsk Emittent och ES där ES åtar sig att föra Avstämningsregister för av Emittent utgivna och i avtalet angivna Finansiella Instrument.

Avstämningsbolag: Svenskt aktiebolag enligt 1 kap. 10 § ABL vars bolagsordning innehåller ett Avstämningsförbehåll och vars aktier är registrerade i ett Avstämningsregister.

Avstämningsdag: det av Emittenten fastställda datum då de rättigheter som följer av innehavet av Finansiella Instrument såsom aktier, bland annat rätten att delta i Bolagshändelser, samt bland annat aktieägarens identitet ska fastställas, baserat på de avvecklade positioner som bokförts av Issuer CSD genom registrering i kontobaserad form i Avstämningsregistret och i tillämpliga fall i Aktieboken vid stängningen av handeln. Avstämningsdag kan i VPC-systemet endast utgöras av Bankdag.

Avstämningsförbehåll: förbehåll enligt 1 kap. 10 § samt 4 kap. 39 § ABL.

Avstämningskonto: konto som upprättats i enlighet med LKF och som är inkluderat i Avstämningsregister.

Avstämningsregister: register enligt 4 kap. 1 § LKF.

Bankdag: dag i Sverige som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är f.n. lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).

Bankgirot: Bankgirocentralen BGC AB, org.nr 556047-3521.

Bolagshändelse: händelse som initieras av emittenten eller en tredje part och som inbegriper utövandet av de rättigheter som följer av innehav av Finansiella Instrument och som kan påverka det underliggande Finansiella Instrumentet eller inte. ES utför uppdrag avseende Bolagshändelse genom tjänster avseende bolagsstämma, kontant utbetalning samt Emissionshändelser i enlighet med beskrivning i avsnitt B i detta ES Emittentregelverk.

BondPayments: en funktion för hantering av utbetalning av ränta och inlösen på AM-marknaden som tillhandahålls i IssuerCorner.

BTA: (betald tecknad aktie) Finansiellt Instrument som representerar aktieägares rätt gentemot Emittent när nyemitterad aktie tecknats genom betalning innan aktiekapitalhöjning registrerats hos Bolagsverket.

Clearingmedlem: företag som av ES fått tillstånd att delta i ES clearingverksamhet.

CSD-Länk: länk mellan värdepapperscentraler enligt Artikel 2.1 (29) i CSDR.

CSDR: Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012.

CSDR RTS 392: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/392 av den 11 november 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för auktorisationskrav, tillsynskrav och operativa krav för värdepapperscentraler.

Emission: viss mängd Finansiella Instrument, som ska utges eller har utgivits av Emittenten samt som ska kontoföras av ES eller kontoförs av ES.

Emissionsinstitut: Kontoförande Institut som av ES erhållit särskilt tillstånd att hantera och registrera Emissioner i VPC-systemet.

Emissionshändelse: sådan Bolagshändelse som inte är bolagsstämma eller kontant utbetalning enligt avsnitt B 3 i detta ES Emittentregelverk.

Emissionsredovisning: en av ES framställd redovisning av rättighet för innehavare av Finansiellt Instrument på grund av en Bolagshändelse.

Emittent: svensk eller utländsk utgivare eller utfärdare av Finansiella Instrument.

ES: Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074 (tidigare VPC AB).

ES Allmänna villkor: ES vid var tid gällande Allmänna villkor – Kontoföring och Clearing, vilket reglerar kontoföring och clearing mellan ES, kontoförande institut, förvaltare, clearingmedlemmar och likvidbanker.

ES Clearing och Avveckling: den funktionalitet med vilken ES tillhandahåller clearing och avveckling som syftar till att garantera clearingmedlemmarna slutgiltig avveckling av överföringsuppdrag.

ES Emittentregelverk: ES vid var tid gällande Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut.

ES Plug & Clear: tjänst för anslutning, emission och avregistrering av warranter och korgbevis via FTP eller SWIFTNet (FileAct).

ES-registrerade Utländska Aktier: sådana aktier som kontoförs av ES i Avstämningsregister vilka motsvarar de Utländska Aktier som omfattas av en CSD-Länk.

ES-registrerade Utländska Finansiella Instrument: Finansiella Instrument, inklusive ES-registrerade Utländska Aktier, som kontoförs av ES i Avstämningsregister, vilka motsvarar de Utländska Finansiella Instrument som omfattas av en CSD-Länk.

Finansiellt Instrument: finansiellt instrument enligt 1 kap. 3 § LKF.

Förvaltare: företag som beviljats tillstånd av ES att registreras som innehavare av Vp-konto i ägares ställe.

Förvaltarförteckning: förteckning över de ägare, med uppgifter om namn, personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer, postadress och antal innehavda Finansiella Instrument, som har låtit förvaltarregistrera sina Finansiella Instrument och i Aktiebok, Skuldbok eller Övrig Bok registrerats i förvaltares namn med tillägget ”i ägares ställe”.

Intermediär: juridisk person, bland annat värdepapperscentral och Förvaltare, enligt 1 kap. 3 § LKF.

Intermediärförteckning: förteckning över uppgifter enligt 3 a kap. 3 § LKF.

Investor CSD: investerande värdepapperscentral enligt definition i Artikel 1.f i CSDR RTS 392.

Issuer CSD: utgivande värdepapperscentral enligt definition i Artikel 1.e i CSDR RTS 392.

IssuerCorner: ES Internetbaserade tjänsteportal för Emittenter varigenom Emittenter kan göra beställningar, ta emot elektroniska leveranser och hantera utbetalningar såsom aktieutdelning eller ränta. Tjänsteportalen nås via ES hemsida.

Kontoförande Institut, (KI): företag som av ES fått tillstånd att utföra registreringar på Vp-konto.

Kontohavare: innehavare av Vp-konto.

Likvidbank: institut som av ES fått tillstånd att erlägga och ta emot betalning i ES clearingverksamhet.

LKF: lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Parterna: ES och Emittent, samt i förekommande fall Emissionsinstitut.

PM: den delmarknad inom VPC-systemet som benämns penningmarknaden, se ES Allmänna villkor Kontoföring och Clearing avsnitt C 1.5.1.

PM-konto: Vp-konto för registrering av skuldförbindelser som ges ut under ett s.k. PM-program.

PM-program: de villkor enligt vilka vissa skuldförbindelser emitteras i enlighet med överenskommelse mellan Emittenten och ES.

Prospekt: prospekt, villkor och anvisningar eller annat informationsmaterial riktat till marknaden.

Reglerad Marknad: marknad enligt 1 kap. 3 § LKF.

Skuldbok: förteckning över ägare eller Förvaltare av skuldförbindelser med angivande av antal eller belopp per innehavare, t.ex. ett konvertibel-, obligations- eller förlagslån.

Skuldförbindelse: Finansiella Instrument i form av ensidiga skuldförbindelser med samma förfallodag och samma villkor i övrigt och som registrerats i VPC-systemet.

Utländska Aktier: aktier som har utfärdats av en Emittent med bolagsrättslig hemvist i ett annat land än Sverige.

Utländska Finansiella Instrument: Utländska Aktier samt Finansiella Instrument där tillämplig lag avseende förhållandet mellan emittenter och innehavare av sådana instrument, exempelvis rörande villkor för Skuldförbindelse eller motsvarande, inte är svensk lag.

Utsökningsdag: den dag då ES hämtar uppgifter från Avstämningsregistret för framtagande av beställt register. Utsökningsdag kan i VPC-systemet endast vara Bankdag.

Vantage by Euroclear: ES internetbaserad tilläggstjänst för Emittenter genom vilken Emittenter ges tillgång till bland annat fördjupad information om dess aktieägare. Vantage by Euroclear är fristående från IssuerCorner och nås via internet från ES hemsida.

Vardag: den dag som inte är allmän helgdag enligt lagen (1989:253) om allmänna helgdagar.

VPC-systemet: ES system för registrering av Finansiella Instrument samt clearing och avveckling av affärer avseende Finansiella Instrument. Se vidare ES Allmänna villkor.

Vp-konto: konto i VPC-systemet som kan innehålla ett eller flera Avstämningskonton.

Ägarförteckning: sammanställning av innehavare av Finansiella Instrument för en viss Emittent.

Övrig Bok: förteckning över ägare eller Förvaltare av i VPC-systemet kontoförda Finansiella Instrument, som inte är skuldförbindelser eller aktier, med angivande av antal eller belopp per innehavare, t.ex. ett svenskt depåbevis, en teckningsoption eller warrant.

A 2 Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut

A 2.1 Allmänt om ES

ES innehar sedan den 14 november 2019 tillstånd som värdepapperscentral i enlighet med CSDR och står under tillsyn av Finansinspektionen.

ES tillhandahåller tjänster till Emittenter avseende anslutning av Emittenter, registrering av Emittentens Finansiella Instrument och central kontoföringstjänst avseende dessa, såsom tjänster gällande (a) tilldelning av ISIN, initial Emission av Finansiella Instrument och upprättande av Avstämningsregister, förande av t.ex. Aktiebok, (b) hantering av Bolagshändelser, inklusive informationstjänster och innehållande och redovisning av viss skatt, och (c) insamling och hantering av avgifter för sådana tjänster.

ES tillhandahåller också tjänster avseende avveckling, vilket beskrivs närmare i ES Allmänna villkor.

A 2.1.1 ES registrerings- och kontoföringstjänst

ES upprättar ett avstämningsregister för vart och ett av de Finansiella Instrument som registreras och kontoförs av ES. Avstämningsregister består av avstämningskonton för ägare eller Förvaltare av Finansiella Instrument. Avstämningsregistret upprättas normalt på uppdrag av och enligt avtal med Emittenten ifråga. I vissa fall kan ES också upprätta avstämningsregister för ett Finansiellt Instrument enligt överenskommelse med en utländsk värdepapperscentral, Förvaltare eller utländsk motsvarighet via CSD-Länk.

För de i avstämningsregistren ingående avstämningskonton upprättas Vp-konton. Ett Vp-konto öppnas antingen i en ägares eller i en Förvaltares namn, s.k. ägarkonto eller förvaltarkonto. Ett Kontoförande Institut kan av ES ges behörighet att utföra registreringsåtgärder på Vp-konton. Alla förhållanden rörande kontot som ägaren eller Förvaltaren anmäler eller som i annat fall enligt lag ska registreras på kontot, registreras av ES eller Kontoförande Institut. Registrering av förvärv och andra rättigheter på ägarkonto medför sakrättsligt skydd i förhållande till överlåtares borgenärer och tredje man.

Vp-konton och på dessa konton registrerade uppgifter används även för att föra t.ex. Aktiebok, administrera Bolagshändelser och för att tillhandahålla information till aktieägare och andra, exempelvis svenska och utländska skattemyndigheter

ES är personuppgiftsansvarig enligt LKF för den behandling av personuppgifter som kontoföringen innebär.

A 2.1.2 ES tjänster avseende Bolagshändelser

ES utför tjänster avseende Bolagshändelser på uppdrag av Emittent, Emissionsinstitut eller annat av Emittenten utsett ombud eller Agent.

Tjänster avseende Bolagshändelser utförs avseende Kontohavare eller annan rättighetshavare till vissa rättigheter, i enlighet med avsnitt B 7.9 i ES Allmänna villkor, avseende visst Finansiellt Instrument registrerat på Vp-konto per, i förekommande fall, viss Avstämningsdag och i enlighet med beskrivningar i detta ES Emittentregelverk.

A 2.2 Allmänt om Regelverket

ES Emittentregelverk reglerar relationen mellan ES och Emittent vad avser kontoföring av Finansiella Instrument samt, i förekommande fall, relationen mellan ES och Emissionsinstitut. En Emittent får genom detta ES Emittentregelverk inte några rättigheter eller skyldigheter i enlighet med detta ES Emittentregelverk gentemot ett Emissionsinstitut och vice versa om inte annat uttryckligen anges. ES äger genom särskild överenskommelse med Emittent eller Emissionsinstitut göra avsteg från detta ES Emittentregelverk. ES svarar gentemot Emittenten för fullgörandet av de uppgifter som åvilar ES enligt lag och enligt ES Emittentregelverk.

Parterna är bundna av detta ES Emittentregelverk från den dag då båda Parter undertecknat Anslutningsavtal. För det fall uppgifter i Anslutningsavtal och detta ES Emittentregelverk är motstridiga äger uppgifter i Anslutningsavtalet företräde.

Vid var tid gällande ES Emittentregelverk finns publicerat på ES hemsida. Underrättelse om ändringar och tillägg till ES Emittentregelverk ska ske i enlighet med bestämmelserna nedan.

A 2.3 Emittentens informationsskyldighet

Vid tidpunkten för kallelse till bolagsstämma och offentliggörande av andra Bolagshändelser som berör de av ES registerförda Finansiella Instrumenten ska Emittenten meddela ES därom.

Det åvilar Emittenten att informera aktieägarna respektive innehavare av andra Finansiella Instrument om Bolagshändelser i den utsträckning som följer av lag, skyldighet enligt noteringsavtal eller dylikt. Avseende information till aktieägarna respektive innehavare av andra Finansiella Instrument ska Emittenten eller i förekommande fall Emissionsinstitutet på uppdrag av Emittent ansvara för att panthavare, ombud och andra rättighetshavare enligt avsnitt B 5 och B 7 i ES Allmänna villkor erhåller nödvändig information.

Emittenten förbinder sig vidare att snarast informera ES i de fall ändringar i Emittentens bolagsordning, villkor för utfärdade Finansiella Instrument, Prospekt eller annat liknande dokument avseende Finansiella Instrument berör ES ansvar avseende Avstämningsregister, förandet av Aktiebok, Skuldbok eller Övrig Bok eller andra händelser som kan påverka ES ansvar enligt lag eller detta ES Emittentregelverk. Se även avsnitten A 3.3, A 3.4, A 3.5 och A 3.6. Vidare ska Emittenten informera ES om ändringar i för Emittenten tillämplig föreskrift från myndighet samt i av Emittenten ingångna avtal, i de fall ändringarna direkt eller indirekt påverkar ES eller Emittentens fullgörande av detta ES Emittentregelverk.

Emittent av Utländska Finansiella Instrument förbinder sig vidare att informera ES om ändringar i för Emittenten tillämplig lag eller annan författning i de fall ändringarna direkt eller indirekt påverkar ES eller Emittentens fullgörande av detta ES Emittentregelverk. För att möjliggöra för ES att fullgöra sina förpliktelser enligt gällande sanktionslagstiftning åtar sig Emittent av Utländska Finansiella Instrument vidare att meddela ES om förändringar, jämfört med vad som meddelats av Emittenten under anslutningsprocessen avseende dess ägarförhållanden och/eller styrningsförhållanden (såsom styrelse och/eller verkliga huvudmän). Samtliga Emittenter (av såväl svenska som Utländska Finansiella Instrument) förbinder sig vidare att skyndsamt besvara förfrågan från ES avseende sådana aktuella ägar- och styrningsförhållanden.

A 2.4 Sekretess

ES anställda arbetar under tystnadsplikt beträffande uppgifter om Emittentens och Emissionsinstitutets affärsförhållanden och uppdrag som lämnas till ES enligt detta ES Emittentregelverk. ES har vidare skyldighet att iaktta sekretess avseende uppgifter i Avstämningsregistret och uppgifter som lämnats av Förvaltare.

A 2.5 Användande av erhållna uppgifter

ES förbehåller sig rätten att publicera och på andra sätt använda erhållna uppgifter från Emittenter och Emissionsinstitut under förutsättning att ES inte är förhindrat enligt lag eller avtal att offentliggöra uppgifterna.

Parterna bekräftar att de i all användning av uppgifter erhållna från varandra iakttar tillämpliga förordningar, lagar och avtal avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. I tillägg till det som ovan anges kan ES ta emot, samla in och behandla vissa personuppgifter, inklusive namn, kontaktuppgifter och annan tillhörande information som avser personer som är anställda eller förknippade med Emittenter och Emissionsinstitut samt företag som ansöker om att bli Emittent eller Emissionsinstitut. Denna information kommer att användas för att hantera ansökningsförfarandet, tillhandahålla tjänster till Emittenter och Emissionsinstitut, kontakta och kommunicera effektivt med Emittenter och Emissionsinstitut samt andra relaterade ändamål.

I vissa fall kan personuppgifterna delas med Kontohavare och andra rättighetshavare, Emittenter och deltagare, såsom Förvaltare och Clearingmedlem, andra företag inom Eurocleargruppen eller underleverantörer för att uppnå de ovan beskrivna syftena. ES kan kontaktas för att få tillgång till och, om de visat sig vara felaktiga, korrigera personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning om personuppgifter.

Ytterligare information om hur ES hanterar personuppgifter finns på ES hemsida.

A 2.6 Dag- och tidsangivelser

Tidsangivelser i ES Emittentregelverk avser centraleuropeisk tid (CET). Angivna dagar eller händelser som anges i ES Emittentregelverk utgör inga garantier eller åtaganden från ES att åtgärd kommer att vidtas av ES på sådan dag utan är endast angivet för att underlätta Emittentens planering av Bolagshändelser.

A 2.7 Meddelanden mellan ES och Emittent

Meddelanden som avsänts av ES med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Emittenten senast fem (5) Bankdagar efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som Emittenten meddelat ES. Meddelande genom telefax, SWIFT, internet, e-post eller annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit Emittenten tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Emittenten uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett sådant meddelande når Emittenten på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit Emittenten tillhanda vid början av påföljande Bankdag. Emittenten ska underrätta ES om ändrade adressuppgifter m.m.

Meddelande från Emittenten till ES ska ställas till den adress som ES vid var tid anger, på hemsida eller i annan information till Emittenten, såvida ES inte begärt svar till annan adress. Meddelande genom vanligt brev, telefax, SWIFT, internet, e-post eller annan elektronisk kommunikation från Emittenten ska anses ha kommit ES tillhanda den Bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. Om meddelandet når ES på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit ES tillhanda vid påbörjan av påföljande Bankdag.

Meddelande som av Part avlämnats med bud anses ha kommit mottagaren tillhanda vid överlämnandet.

A 2.8 Avgifter

För uppdrag som ES utför ska Emittenten erlägga de avgifter som ES vid varje tid generellt tillämpar. ES åtaganden enligt detta ES Emittentregelverk gäller under förutsättning att Emittenten fullgjort betalning till ES.

Höjningar av utgående avgifter, andra än portohöjningar, ska aviseras Emittenten senast 30 dagar före ikraftträdandet. Avgifter framgår av ES prislista för Emittenter som återfinns på ES hemsida. Tjänster som inte anges i prislistan offereras separat. ES äger rätt att fakturera månadsvis med förfallodag efter 20 dagar.

ES har då detta särskilt stadgas i ES Emittentregelverk rätt att utkräva vitesbelopp av Emittent eller Emissionsinstitut som inte uppfyller sina åtaganden enligt detta ES Emittentregelverk. Sådant vitesbelopp kan uppgå till högst det belopp per tillfälle som framgår av prislistan och aviseras på sätt som framgår ovan avseende avgifter. ES kan avstå från att utkräva sådant vitesbelopp ifall synnerliga skäl föreligger.

Eventuellt tillkommande skatt eller andra avgifter, även inkluderat avgifter från Intermediärer, ska bäras av Emittenten. För de tjänster som ES ansett undantagna från mervärdesskatt och som Skatteverket senare bedömer som skattepliktiga eller om rättspraxis ändras så att de blir skattepliktiga, äger ES rätt att i efterhand fakturera mervärdesskatt.

Om Emittenten önskar erhålla avvikelse från ES standardutformning av dokumentation eller annat material ska önskemål i god tid framföras till ES så att ES kan bedöma om önskemålet kan beaktas. Kostnad för sådan avvikelse bärs av Emittenten.

A 2.9 Ändring av och tillägg till Regelverket

ES förbehåller sig rätten att ändra i eller göra tillägg till detta ES Emittentregelverk. Sådana ändringar eller tillägg ska, såvida annat inte särskilt anges, omfatta även redan gällande avtal med Emittent.

ES ska anmäla materiella planerade ändringar och tillägg till ES Emittentregelverk till företrädare för Emittent och Emissionsinstitut som ES finner lämplig. Har inte sådana företrädare inom 10 bankdagar efter sådan anmälan påkallat samråd om ifrågavarande ändringar och tillägg ska dessa träda i kraft den dag som ES bedömer skälig. Om samråd har påkallats ska detta avslutas vid tid som ES bestämmer. ES ska även informera sådana företrädare för Emittent och Emissionsinstitut om andra icke materiella ändringar till detta ES Emittentregelverk minst 30 dagar innan dessa träder i kraft.

ES ska underrätta Emittent och Emissionsinstitut som berörs av planerade ändringar i eller tillägg till ES Emittentregelverk minst 30 dagar innan dessa träder i kraft.

Föranleds en ändring eller ett tillägg av lagstiftning, domstolsavgörande, beslut av myndighet eller om det i övrigt föreligger synnerliga skäl får ändringar och tillägg ske innan Emittent och Emissionsinstitut underrättats och samråd ägt rum och träda i kraft omedelbart.

A 2.10 Tillämplig lag och tvistlösning

ES Emittentregelverk tolkas och tillämpas enligt svensk rätt.

Tvister mellan Parterna rörande tolkning och tillämpning av ES Emittentregelverk och Anslutningsavtalet ska avgöras av skiljemän enligt vid tidpunkten för påkallande av skiljeförfarande gällande svensk lagstiftning om skiljeförfarande.

Rättegångsbalkens bestämmelser om omröstning, förening av mål samt fördelning av rättegångskostnader ska äga tillämpning. Skiljeförfarandet ska hållas på svenska och äga rum i Stockholm, Sverige. För tvister rörande belopp som är förfallna till betalning och som vid talans väckande uppgår till högst tio (10) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har part dock rätt att föra talan inför allmän domstol i Sverige.

A 3 Kontoföring av Finansiella Instrument

A 3.1 Allmänt om kontoföring av Finansiella Instrument

Kontoföring av Finansiella Instrument tillhandahålls av ES i enlighet med LKF och som en notarie- och central kontoföringstjänst i enlighet med CSDR. Med notarietjänst avses ursprunglig registrering av Finansiella Instrument i ett kontobaserat system. Med kontoföring av Finansiella Instrument avses registrering i avstämningsregister av äganderätt och särskild rätt till t.ex. överlåtbara värdepapper såsom aktier och Skuldförbindelser samt andra Finansiella Instrument för vilka aktiebrev, emissionsbevis, interimsbevis, teckningsoptionsbevis, optionsbevis, skuldebrev eller motsvarande handling inte har utfärdats (”dematerialisering”).

För Finansiella Instrument, t.ex. aktier i avstämningsbolag, som kontoförs av ES enligt LKF får bland annat inte utfärdas aktiebrev, emissionsbevis, interimsbevis, skuldebrev eller motsvarande handling. Har sådan handling ändå utfärdats gäller den inte som förbindelse.

För Finansiella Instrument som utfärdats i ett annat land än Sverige och som kontoförs av ES enlig LKF gäller dock att aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande handling kan vara utfärdad. I sådana fall måste dock sådana handlingar vara inlämnade för förvaring på ett sådant sätt att det är säkerställt att handlingen inte kommer i omlopp (”immobilisering”) innan registrering i avstämningsregister får ske.

Samtliga Finansiella Instrument som är registrerade i VPC-systemet har ett unikt ISIN (International Securities Identification Number). ISIN är uppbyggt enligt internationell ISO-standard och består av landkod, löpnummer och kontrollsiffra, t.ex. SE0000123456. ES är nummersättare i Sverige för Finansiella Instrument, såväl sådana som kontoförs av ES som sådana som inte kontoförs av ES.

A 3.1.1 Kategorisering av Finansiella Instrument i VPC-systemet – antal och belopp

I VPC-systemet skiljs mellan Finansiella Instrument som kontoförs som ”antalspapper” och som representeras av ett antal, exempelvis aktie eller warrant och Finansiella Instrument som kontoförs som ”beloppspapper” och som representeras av ett nominellt belopp, exempelvis obligationer eller diskonteringsinstrument.

ES kan endast tekniskt hantera registreringar av antalspapper som motsvaras av ett heltal. För hantering av fraktioner måste Emittenten anlita ett Emissionsinstitut.

A 3.1.2 Kategorisering av Finansiella Instrument i VPC-systemet – vp-typ och vp-sort

Kategorisering av Finansiella Instrument i VPC-systemet sker, utöver beskrivningen i avsnitt A 3.1.1, med hjälp av värdepapperstyp (vp-typ) och värdepapperssort (vp-sort), vilka i kombination utgör värdepappersslag (vp-slag).

A 3.1.2.1 Värdepapperstyp – Vp-typ

Finansiella Instrument som kontoförs i VPC-systemet delas tekniskt in i typer av Finansiella Instrument såsom exempelvis AK (aktie), TO (teckningsoption), KV (konvertibel), WT (warrant) m.fl. vilka även kallas vp-typ/-er.

A 3.1.2.2 Värdepapperssort – Vp-sort

För att kunna särskilja mellan olika Finansiella Instrument som tillhör samma vp-typ finns även sorter, även kallat vp-sort. Vp-sort är en underkategori till vp-typ där exempelvis vp- typen AK (aktie) kan ha sorterna A respektive B, vilka sinsemellan kan särskiljas av t.ex. olika röstvärde. För aktie förekommer ibland begreppet serie istället för sort men då med samma innebörd.

A 3.1.2.3 Värdepappersslag – Vp-slag

En kombination av en vp-typ AK och en vp-sort B utgör ett vp-slag AK B. Det är varje enskild kombination, dvs. varje enskilt vp-slag per Emittent, som utgör ett Finansiellt Instrument som åsätts ett ISIN enligt ovan.

A 3.2 Allmänt om ansökan och anslutning till ES

ES gör en prövning av varje ansökan om anslutning av Emittent och kontoföring av Finansiellt Instrument. I prövningen ingår en heltäckande riskbedömning enligt nedan av ansökande Emittent.

ES kommer att behandla en ansökan från en Emittent som önskar kontoföra sina Finansiella Instrument och återkomma med svar om anslutning och kontoföring är möjlig till den ansökande Emittenten så snart som möjligt, dock senast inom tre månader. En Emittent ska ge ES den information som krävs för en heltäckande riskbedömning gällande legala risker, finansiella risker och operationella risker som kommer av anslutningen till ES. I svar från ES till ansökande Emittent kan ES begära att ansökan kompletteras för att möjliggöra en heltäckande riskbedömning enligt ovan.

Avseende legala risker ska den ansökande Emittenten tillhandahålla ES sin Legal Entity Identifier (LEI), uppgift om det land där företaget är registrerat i samt under vilket lands rätt som de Finansiella Instrumenten är utfärdade. LEI ska valideras varför det åligger Emittenten att inge dokumentation till ES för att styrka sin LEI inklusive dess status. Emittenten ansvarar för att fortlöpande därefter även informera ES om eventuella förändringar av LEI, inklusive dess status. Den ansökande Emittenten ska kunna försäkra att denne kan följa alla legala krav för de tjänster ES tillhandahåller enligt all relevant och tillämplig lag i det land där Emittenten har sin legala hemvist. Emittenten ska dessutom kunna visa att de Finansiella Instrumenten är emitterade på ett sätt som gör att ES kan säkerställa och stämma av det Finansiella Instrumentets Emission i enlighet med CSDR. I förekommande fall kan ES begära att Emittenten ger in ett eller flera rättsutlåtanden angående frågor som bedöms ha betydelse för kontoföringen.

Avseende finansiella risker ska den ansökande Emittenten hålla tillräckliga finansiella resurser för att kunna uppfylla alla sina åtaganden gentemot ES enligt detta ES Emittentregelverk. På begäran från ES ska den ansökande Emittenten kunna påvisa ovan.

Avseende operationella risker kan den ansökande Emittenten inte kräva att anslutningen medför att ES behöver genomföra väsentliga ändringar av sin verksamhet gällande riskhanteringsprocesser eller implementering av löpande manuella processer. Emittenten kan exempelvis inte kräva att ES ska:

 • hantera andra valutor än de som i VPC-systemet vid anslutningstillfället används som avvecklings-, utbetalnings- eller emissionsvaluta.

 • kontoföra fler vp-slag, exempelvis avseende aktier, eller acceptera en ansökan om anslutning av Emittent om dess bolagsordning ger utrymme för fler vp-slag, än vad som enligt ES samlade bedömning kan inkluderas i varje form av Bolagshändelse som Emittenten enligt dess bolagsordning, villkor för Finansiellt Instrument, lagar eller tillämpliga förordningar kan fatta beslut om och som i sådana fall ska utföras i VPC-systemet.

 • göra avsteg från kravet att Emittenten ska ha ett utbetalningskonto (se även avsnitt B 3.3.1.1).

Emittenten blir bunden av ES Emittentregelverk, i dess vid var tid gällande lydelse, genom att ingå Anslutningsavtal med ES. Genom Anslutningsavtalet åtar sig ES att i enlighet med LKF skapa ett Avstämningsregister som omfattar av Emittenten emitterade Finansiella Instrument. Utöver detta åtar sig ES att i förekommande fall föra Emittentens Aktiebok i enlighet med ABL.

Anslutningsavtal sluts med Emittenten antingen i form av ett avtal för ett specifikt Finansiellt Instrument eller i form av ett ramavtal under vilket det är möjligt för Emittenten att under särskilda förutsättningar registrera och kontoföra ett flertal Finansiella Instrument under avtalets löptid.

Därutöver ska en Emittent, vid anslutningen och därefter fortlöpande, i sin verksamhet ha en sund ekonomisk ställning och alltid agera på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls.

A 3.2.1 Villkor för Finansiella Instrument ska vara slutliga och undertecknade

Avseende Finansiella Instrument som Emittent önskar kontoföra i Avstämningsregister gäller att den bolagsordning eller villkor och anvisningar som reglerar det Finansiella Instrumentet och Emittentens förhållande till aktieägare respektive ägare av andra Finansiella Instrument än aktier ska vara slutliga och undertecknade av Emittenten innan kontoföring i Avstämningsregister kan påbörjas av ES. Se även avsnitt B 1.5.2 och B 6.

Vidare gäller för Aktierelaterat Överlåtbart Värdepapper avseende Emittent med bolagsrättslig hemvist i Sverige att dessa ska vara registrerade hos Bolagsverket innan kontoföring i Avstämningsregister kan påbörjas av ES.

A 3.3 Kontoföring av svenska aktier

En förutsättning för kontoföring av svenska aktier emitterade av ett svenskt aktiebolag i VPC-systemet är att ett Avstämningsförbehåll finns i Emittentens bolagsordning. Detta kan lyda enligt följande:

”Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).”

När Avstämningsförbehåll införs genom ändring av bolagsordningen ska styrelsen fastställa en dag från vilken Avstämningsförbehållet ska tillämpas och tillsammans med bolagsstämmans beslut anmäla detta till Bolagsverket för registrering. Avstämningsförbehållet får inte tillämpas förrän registrering hos Bolagsverket ägt rum.

Om en Emittent, för vilken ES kontoför något Finansiellt Instrument, ändrar sin bolagsordning på sätt som berör ES ansvar avseende Avstämningsregister, förande av Aktiebok eller på annat vis kan påverka ES ansvar enligt lag eller detta ES Emittentregelverk, ska sådan Emittent omgående inge den ändrade bolagsordningen till ES, för godkännande av fortsatt kontoföring av det Finansiella Instrumentet efter ändringen. Se även avsnitt A 2.3.

A 3.3.1 Initial Emission

Kontoföring av svenska aktier inleds genom att Avstämningsregister upprättas efter att aktien i fråga blir föremål för initial Emission. Sådan Emission utförs av ES på uppdrag av det av Emittenten anlitade Emissionsinstitutet enligt rutin för riktad nyemission enligt B 4.5, om inte annat anges i detta ES Emittentregelverk. Vid initial Emission kontoförs samtliga aktier för berörd Emittent på ett av Emissionsinstitutet anvisat Vp-konto. Emissionsinstitutet ska skyndsamt därefter överföra aktierna till aktieägares eller, om aktieägare har låtit förvaltarregistrera aktien, Förvaltares Vp-konton. Initial Emission kan maximalt omfatta tio (10) aktiesorter per Emittent.

I de fall då aktie enligt Emittentens bolagsordning omfattas av hembudsförbehåll kan kontoföring endast ske på aktieägares Vp-konton och ej förvaltarregistreras. I de fall då Emissionsinstitutets överföringsuppdrag omedelbart efter initial Emission inte innebär en äganderättsövergång och därmed ska undantas från att det automatiskt öppnas så kallade hembudskonton ska Emissionsinstitutet på ett tidigare skede samråda med ES kring detta, se även avsnitt B 4.18.1.

När initial Emission har skett och Avstämningsregistret upprättats är aktiebolaget att anse som ett Avstämningsbolag och ES kan även föra Aktiebok över berörda aktier, med undantag för sådana aktier som kontoförs på emittentkonto enligt A 3.3.2 nedan.

A 3.3.2 Emittentkonto

ES öppnar med automatik ett Vp-konto (”emittentkonto”) för varje Emittent. På detta bokförs de eventuella aktier, samt till dessa hänförliga fondaktierätter, som i samband med anslutningen av aktiebolaget till ES som Avstämningsbolag inte kunde kontoföras på Vp-konto för aktieägare eller Förvaltare. Sådana aktier kan därför inte föras in i den av ES förda aktieboken för en aktieägares eller Förvaltares räkning. Sådana aktier redovisas därför i den av ES förda Aktieboken under termen okända ägare. Sådana aktier för okända ägares räkning benämns vidare i detta ES Emittentregelverk för ”aktier för okända ägare”. Även aktier för vilka aktiebrev inte finns utfärdade och där innehavaren vid tillfället för anslutningen till ES eller därefter inte till Emittenten eller Emissionsinstitut angivit tillräckliga uppgifter för att möjliggöra kontoföring bokförs på emittentkontot. Det åligger Emittenten enligt 5 kap. 16 § ABL att föra Aktieboken för sådana aktier som finns på emittentkontot även efter det att Avstämningsregister har skapats för Emittentens aktier. För undvikande av missförstånd kan noteras att emittentkonto inte kan användas för bokföring av Finansiella Instrument där en investerare vid en senare Emission inte uppgivit tillräckliga uppgifter för att möjliggöra kontoföring.

En aktieägare som riktar anspråk mot och vill låta kontoföra aktier/fondaktierätter för okända ägare på Vp-konto i eget namn eller via en Förvaltare vänder sig till ett Kontoförande Institut, som lämnar uppdraget vidare till ES. ES kontrollerar om antal aktier för okända ägare ska omräknas pga. i bolaget genomförda fondemissioner, sammanläggningar och/eller genomförda uppdelningar av aktier (split) efter anslutningen till ES, samt beräknar eventuell upplupen utdelning på aktier för okända ägare. Därefter gör ES en överföring av aktier/fondaktierätter från Emittentens emittentkonto till aktieägarens eller Förvaltarens Vp-konto varvid ES ansvar för Aktieboken även kommer att omfatta dessa aktier.

A 3.4 Kontoföring av andra svenska Finansiella Instrument än aktier

ES åtagande att skapa Avstämningsregister enligt Anslutningsavtalet gäller under förutsättning att ES, efter att ha tagit del av villkor för det Finansiella Instrumentet eller motsvarande, förklarat sig berett att registrera detta i VPC-systemet. ES kontoför, avseende Skuldförbindelser, endast sådana som är avsedda för allmän omsättning. Enkla skuldebrev kan inte kontoföras av ES.

Om villkoren för ett av ES kontofört Finansiellt Instrument ändras åligger det Emittenten att omgående inge ändrade villkor till ES för godkännande av fortsatt kontoföring av det Finansiella Instrumentet efter ändringen. Se även avsnitt A 2.3.

A 3.4.1 Initial Emission av andra svenska Finansiella Instrument än aktier inom AM

Kontoföring av andra svenska Finansiella Instrument än aktier inleds genom att Avstämningsregister upprättas efter att det Finansiella Instrumentet i fråga blir föremål för initial Emission. Sådan Emission utförs av ES på uppdrag av det av Emittenten anlitade Emissionsinstitutet enligt rutin för riktad nyemission enligt B 4.5 eller i vissa fall enligt rutinerna för ES Plug & Clear enligt B 6.3.2. Vid initial Emission kontoförs Finansiella Instrument för berörd Emittent på ett av Emissionsinstitutet anvisat Vp-konto. Emissionsinstitutet ska skyndsamt därefter överföra de Finansiella Instrumenten till ägares eller, om ägare har låtit förvaltarregistrera det Finansiella Instrumentet, förvaltares Vp-konton.

A 3.4.2 Kontoföring av skuldförbindelser under PM-program

ES åtagande att skapa Avstämningsregister enligt Anslutningsavtalet gäller under förutsättning att ES, efter att ha tagit del av villkor eller motsvarande för det Finansiella Instrumentet, förklarat sig berett att registrera skuldförbindelserna i VPC-systemet och godkänt att Emissioner under PM-programmet kan registreras på PM-konto.

Emittenten svarar i förekommande fall för kontroll av att det rambelopp som gäller enligt visst PM-program inte överskrids eller, om så sker och det är möjligt enligt villkoren för PM-programmet, att rambeloppet höjs till erforderlig nivå. I VPC-systemet finns kontrollfunktioner härför.

Om villkoren för ett av ES kontofört Finansiellt Instrument ändras åligger det Emittenten att omgående inge ändrade villkor till ES för godkännande av fortsatt kontoföring av de Finansiella Instrumenten efter ändringen. Se även avsnitt A 2.3.

A 3.5 Kontoföring av utländska Finanisella Instrument via CSD-Länk med ES som Investor CSD

A 3.5.1 Allmänt

Utländska Finansiella Instrument som kontoförs av ES via CSD-Länk, kontoförs i Avstämningsregister som ES-registrerade Utländska Finansiella Instrument.

En förutsättning för kontoföring av Utländska Finansiella Instrument är att ES efter prövning i varje särskilt fall bedömt att kontoföring i VPC-systemet kan ske. För att kunna göra en bedömning huruvida bolagsordningens villkor respektive villkor i villkorshandling, som reglerar förhållandet mellan Emittent och investerare, för Utländska Finansiella Instrument kan hanteras i VPC-systemet, måste ES på ett tidigt stadium få tillgång till berörd bolagsordning respektive villkorshandling. I förekommande fall kan ES begära att Emittenten ger in ett eller flera rättsutlåtanden angående frågor som bedöms ha betydelse för kontoföringen.

Om bolagsordningen respektive villkoren för ett Utländskt Finansiellt Instrument ändras åligger det Emittenten att omgående inge ändrad bolagsordning respektive ändrade villkor till ES för godkännande av fortsatt kontoföring av det ES-registrerade Utländska Finansiella Instrumentet efter ändringen. ES förbehåller sig rätten att säga upp Anslutningsavtalet och att avregistrera Finansiella Instrument, i enlighet med avsnitt A 3.7.2 respektive A 3.8, i den mån bolagsordningen respektive villkoren ändras på ett sådant sätt så att förutsättningar för fortsatt kontoföring inte föreligger. Se även avsnitt A 2.3. Ytterligare förutsättningar, än vad som regleras i detta ES Emittentregelverk, för ES kontoföring av Utländska Finansiella Instrument via CSD-Länk regleras i Anslutningsavtalet.

De ES-registrerade Utländska Finansiella Instrument, utgivna av Emittenten, som vid var tid finns kontoförda i Avstämningsregister hos ES, som ES-registrerade Utländska Aktier respektive andra ES-registrerade Utländska Finansiella Instrument, motsvaras av det antal Utländska Aktier respektive antal/belopp av andra Utländska Finansiella Instrument utgivna av Emittenten som finns registrerade på ES konto hos annan värdepapperscentral eller annan intermediär i en CSD-Länk.

I fråga om Utländska Finansiella Instrument har ES rätt att från Emittenten infordra rättsutredning angående dennes rätt till insyn i den av ES förda Ägarförteckningen enligt sitt hemlands regler.

Om Emittenten har rätt till insyn i Aktieboken, Skuldboken eller annan Ägarförteckning enligt sitt hemlands regler kan ES medge insyn med, respektive utan, uttryckligt förbehåll vid anslutningen till ES.

Om Emittenten inte har rätt till insyn i Aktieboken, Skuldboken eller annan Ägarförteckning enligt sitt hemlands regler, kan ES medge insyn under förutsättning att Emittenten förbehållit sig sådan rätt i t.ex. Prospekt riktat till den svenska marknaden samt att bolaget åtar sig att svara för eventuell skada som kan drabba ES på grund av krav till följd härav.

A 3.5.2 Garantier för Emittenter av Utländska Finansiella Instrument kontoförda av ES via CSD-Länk

Utöver vad som anges i övriga delar av detta ES Emittentregelverk garanterar Emittenten genom undertecknande av Anslutningsavtalet:

 • att för Emittenten tillämplig lag, annan författning, föreskrift från myndighet, Emittentens bolagsordning eller motsvarande samt av Emittenten ingångna avtal inte i något avseende utgör hinder mot att Emittenten ingår och fullgör Anslutningsavtalet och de åtaganden och åtgärder som följer av Anslutningsavtalet och detta ES Emittentregelverk avseende bl.a. kontoföring av Utländska Finansiella Instrument i Emittentens Avstämningsregister,

 • att Emittentens Utländska Finansiella Instrument är behörigen utgivna av Emittenten och inte, i samband med den initiala kontoföringen i Avstämningsregister, är föremål för annans äganderätt, panträtt, annan säkerhetsrätt, andra anspråk eller andra belastningar, enligt avtal, lag eller annan författning, i Emittentens hemland eller enligt annan rättsordning än vad som framgår av Emittentens anvisningar till ES,

 • att Emittenten inte låter genomföra någon Bolagshändelse avseende Emittentens Utländska Finansiella Instrument som per Avstämningsdagen eller annan relevant dag för Bolagshändelsen innehas av ES i CSD-Länk med mindre än att Emittenten och ES skriftligen i god tid innan Avstämningsdagen eller annan relevant dag för Bolagshändelsen överenskommit om hur Bolagshändelsen ska hanteras avseende ES-registrerade Utländska Aktier respektive andra ES-registrerade Utländska Finansiella Instrument,

 • att inga fysiska aktiebrev, skuldebrev eller andra fysiska dokument har utfärdats eller kommer att utfärdas till innehavare av ES-registrerade Utländska Aktier respektive andra ES-registrerade Utländska Finansiella Instrument än aktier så länge dessa finns kontoförda i Avstämningsregister,

 • att Emittenten tillerkänner innehavare av ES-registrerade Utländska Aktier respektive andra ES-registrerade Utländska Finansiella Instrument samma ställning och rättigheter som Emittentens övriga aktieägare respektive ägare av andra Finansiella Instrument,

 • att det inte föreligger något hinder enligt lag eller annan författning i Emittentens hemland eller enligt Emittentens bolagsordning eller motsvarande att särbehandla innehavare av ES-registrerade Utländska Aktier eller andra ES-registrerade Utländska Finansiella Instrument, i den utsträckning så sker, i fråga om tidpunkten för anmälan till bolagsstämma, tidpunkten för utbetalning av utdelning, tidpunkten för utbetalning av ränta eller annan Bolagshändelse, i vilken valuta innehavare av ES-registrerade Utländska Aktier eller andra ES-registrerade Utländska Finansiella Instrument erhåller kontant utbetalning samt andra likartade frågor, om så erfordras på grund av tekniska, legala, praktiska eller andra skäl, samt

 • att Emittenten i erforderlig mån tillförsäkrat sig rätt att ta del av de uppgifter, såsom Ägarförteckning, som tillhandahålls Emittenten genom ES fullgörande av sin uppgiftsskyldighet enligt detta ES Emittentregelverk.

A 3.6 Kontoföring av andra utländska Finansiella Instrument än aktier med ES som Issuer CSD

En förutsättning för kontoföring av andra Utländska Finansiella Instrument än aktier med ES som Issuer CSD är att ES efter prövning i varje särskilt fall bedömt att kontoföring i VPC-systemet kan ske. Avseende Skuldförbindelser kontoför ES endast Skuldförbindelser som är avsedda för allmän omsättning. Enkla skuldebrev kan inte kontoföras av ES. I förekommande fall kan ES begära att Emittenten ger in ett eller flera rättsutlåtanden angående frågor som bedöms ha betydelse för kontoföringen.

För att kunna göra en bedömning huruvida villkoren för det Utländska Finansiella Instrumentet kan hanteras i VPC-systemet, måste ES på ett tidigt stadium få tillgång till dessa villkor. Om villkoren för ett av ES kontofört Finansiellt Instrument ändras åligger det Emittenten att omgående inge villkoren till ES för godkännande av fortsatt kontoföring av det Finansiella Instrumentet efter ändringen. Se även avsnitt A 2.3.

Om den utländska Emittenten inte har rätt till insyn i Skuldboken eller annan relevant Ägarförteckning, enligt sitt hemlands regler, kan ES medge insyn under förutsättning att Emittenten förbehållit sig sådan rätt i t.ex. Prospekt samt att Emittenten åtar sig att svara för eventuell skada som kan drabba ES på grund av krav till följd härav.

A 3.6.1 Initial Emission av andra Utländska Finansiella Instrument än aktie inom AM

Kontoföring av andra Utländska Finansiella Instrument än aktier där ES agerar Issuer CSD inleds genom att Avstämningsregister upprättas efter att det Finansiella Instrumentet i fråga blir föremål för initial Emission. Sådan Emission utförs av ES på uppdrag av det av Emittenten anlitade Emissionsinstitutet enligt rutin för riktad nyemission enligt B 4.5 eller i vissa fall enligt rutinerna för ES Plug & Clear enligt B 6.3.2. Vid initial Emission kontoförs Finansiella Instrument för berörd Emittent på ett av Emissionsinstitutet anvisat Vp-konto. Emissionsinstitutet ska skyndsamt därefter överföra de Finansiella Instrumenten till ägares eller, om ägare har låtit förvaltarregistrera det Finansiella Instrumentet, Förvaltares Vp-konton.

A 3.7 Utträde ur ES

A 3.7.1 Borttagande av Avstämningsförbehåll – svenska aktiebolag

Ett Avstämningsbolag som inte längre önskar vara Avstämningsbolag kan besluta om att ta bort Avstämningsförbehåll ur sin bolagsordning i enlighet med ABL, inkluderat sådana samtycken därtill som föreskrivs av ABL. Uppgift om eventuella panthavare till kontoförda aktier framgår inte av Aktieboken. Emittenten kan, för att informera eventuella panthavare om den planerade bolagsordningsändringen och för att inhämta dessa panthavares samtycke till ändringen av bolagsordningen och avregistrering av aktierna ur Avstämningsregistret, beställa adressuppgifter över panthavare i Avstämningsregistret hos ES för att ES ska kunna vidarebefordra skriftlig information från Emittenten till dem via post. I sådan information ska framgå att panthavare ska lämna eventuellt samtycke till Emittenten.

ES ska avregistrera ett svenskt aktiebolag från VPC-systemet så snart Bolagsverket registrerat den nya bolagsordningen utan Avstämningsförbehåll samt Emittenten skriftligen meddelat ES att avregistrering ska ske.

A 3.7.2 Uppsägning av Anslutningsavtalet

Emittenten respektive ES har rätt att säga upp Anslutningsavtalet med iakttagande av en ömsesidig uppsägningstid om tolv (12) månader. Detta gäller även Avstämningsbolag i fall där uppsägning av Anslutningsavtalet sker utan att bolagsordningen ändras så att Avstämningsförbehållet tas bort ur bolagsordningen enligt A 3.7.1 ovan. Anslutningsavtalet kan, om ES så medger, upphöra att gälla vid en tidigare tidpunkt exempelvis om Avstämningsregistret inte längre innehåller kontoförda Finansiella Instrument utgivna av Emittenten. Avseende Utländska Finansiella Instrument kontoförda via CSD-Länk med ES som Investor CSD krävs även om Emittenten säger upp Anslutningsavtalet att inga Utländska Finansiella Instrument finns i CSD-Länken för att Anslutningsavtalet ska kunna upphöra. Säger Emittenten upp Anslutningsavtalet på grund av att denne försatts i företagsrekonstruktion ska tillämplig uppsägningstid enligt lag gälla.

Uppsägning kan ske med omedelbar verkan om motparten brustit väsentligt i fullgörandet av sina förpliktelser och rättelse inte vidtagits inom 90 dagar från det att skriftlig begäran om rättelse meddelats. Exempel på sådant väsentligt brott mot fullgörande av förpliktelser är om Emittenten inte erlagt avgifter enligt avsnitt A 2.8 ovan som förfallit till betalning. Uppsägning kan även ske med omedelbar verkan om ES, efter en heltäckande riskbedömning av Emittentens legala risker, finansiella risker och operationella risker, gör bedömningen att Emittenten inte längre uppfyller kraven för anslutning enligt avsnitt A 3.2 ovan och rättelse inte vidtagits inom 90 dagar från det att skriftlig begäran om rättelse meddelats. Avseende Utländska Finansiella Instrument kontoförda via CSD-Länk med ES som Investor CSD har ES rätt att säga upp Anslutningsavtalet i den händelse att ES samlade riskbedömning resulterar i att berörd CSD-Länk inte kan upprätthållas och därför måste stängas, så att Anslutningsavtalet senast upphör när berörd CSD-Länk måste stängas. Vid sådana uppsägningar av Anslutningsavtalet följer en omedelbar avregistrering av Emittentens Finansiella Instrument enligt A 3.8. Emittenten och ES äger vidare rätt att säga upp Anslutningsavtalet med omedelbar verkan om det finns skäl att anta att andra parten inte fortsättningsvis kommer att fullgöra sina åtaganden eller om tillämplig lagstiftning direkt eller indirekt omöjliggör eller avsevärt försvårar fullgörande av Anslutningsavtalet. ES äger även rätt att säga upp Anslutningsavtalet med omedelbar verkan om Emittenten väljer att fullfölja flytt till annat EU-medlemsland enligt reglerna i Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag, eller på annat sätt genomför åtgärd som leder till att Emittenten inte längre anses vara ett Avstämningsbolag.

ES äger vidare rätt att säga upp Anslutningsavtalet med omedelbar verkan om Emittenten i väsentligt avseende har brutit mot svensk eller utländsk lag på ett sådant sätt som påverkar kontoföringen av Emittentens Finansiella Instrument eller är skadligt för ES anseende eller förtroende på värdepappersmarknaden. Detta gäller även sådana fall då Emittenten ändrat i bolagsordning respektive villkor för ett av ES kontofört Finansiellt Instrument och ES ej kunnat godkänna fortsatt kontoföring av det Finansiella Instrumentet efter ändringen enligt avsnitt A 3.3, A 3.4, A 3.5 och A 3.6.

ES äger inte rätt att säga upp Anslutningsavtalet på grund av att Emittenten inte fullgjort sin förpliktelse att erlägga betalning av avgifter enligt avsnitt A 2.8 om Emittenten ansökt om företagsrekonstruktion. Om det beslutas att Emittenten ska genomgå företagsrekonstruktion äger ES rätt att begära besked från Emittenten om Emittenten avser att fortsätta vara ansluten till ES. Ett sådant besked ska meddelas inom 90 dagar från det att skriftlig begäran om besked meddelats. Om Emittenten inte lämnar något besked äger ES rätt att säga upp Anslutningsavtalet.

Meddelanden mellan ES och Emittent avseende uppsägning av Anslutningsavtalet ska ske skriftligen enligt avsnitt A 2.7.

A 3.8 Avregistrering av Finansiella Instrument vid utträde

I samband med avregistrering av Finansiellt Instrument oavsett anledning ska Emittenten och ES iaktta vad som föreskrivs i tillämplig lagstiftning samt i föreskrift eller beslut från Finansinspektionen eller annan myndighet. Emittenten och ES ska vidare medverka till att överföring av uppgifter i Avstämningsregistret till Emittenten eller annan värdepapperscentral kan ske på sådant sätt att störningar i förekommande fall i handel av de Finansiella Instrumenten förebyggs eller minimeras.

ES äger rätt att säkerställa att avregistreringen av Emittentens Finansiella Instrument i enlighet med detta ES Emittentregelverk avslutas under, enligt ES bedömning, betryggande former i syfte bland annat att förhindra rättsförluster för ägare av Finansiella Instrument, registrerade rättighetshavare och övriga berörda. Detta ska dock inte utgöra hinder mot avregistrering av Finansiella Instrument. Emittenten ska i samråd med ES fastställa en dag för avregistrering av det Finansiella Instrumentet. Vid avregistreringen av det Finansiella Instrumentet ska ES till Emittenten eller till annan värdepapperscentral som Emittenten anvisar lämna upplysning om innehållet i Emittentens Avstämningsregister, både i skrift och i maskinläsbar form. Sådana upplysningar lämnas av ES enligt A 2.7 ovan.

ES ska inte betinga sig annat än kostnadstäckning av Emittenten för ES skäliga åtgärder i samband med överföring av uppgifter i Avstämningsregistret till Emittenten eller annan värdepapperscentral.

Cirka tre (3) månader efter utträdet gör ES en slutredovisning av eventuellt kvarvarande utdelnings- och räntemedel, varefter beloppet sätts in på det bankkonto som Emittenten anmält till ES.

Om uppsägning av Anslutningsavtal har skett ska Emittenten genast informera innehavare av Emittentens Finansiella Instrument samt meddela ES om att så har skett.

Oaktat att Anslutningsavtalet upphört att gälla, ska vad däri och i detta ES Emittentregelverk anges äga tillämpning på sådana rättsförhållanden som ännu inte slutreglerats vid tidpunkten för avtalets upphörande.

A 4 Ansvarsbestämmelser

A 4.1 Allmänt

Part är i intet fall ansvarig för underlåtenhet att helt eller delvis utföra viss åtgärd, även om åtgärden skulle kunna anses innefattas i Partens åtaganden enligt detta ES Emittentregelverk, om åtgärden skulle stå i strid med svensk eller utländsk gällande lag, föreskrift eller beslut från Finansinspektionen eller annan myndighet, bolagsordningen för ES eller Emittenten, eller av ES beslutade regler för dess verksamhet i allmänhet.

Emittent, Emissionsinstitut och ES är i intet fall ansvariga för bristande fullgörande av åtaganden enligt detta ES Emittentregelverk, om bristen orsakats av annan Parts bristande fullgörande av åtaganden enligt detta ES Emittentregelverk.

ES är inte i något fall ansvarigt för skada till följd av att Emittenten, utan förmedling av ES, vidtagit åtgärd, t.ex. utbetalning av kapitalbelopp eller ränta, som enligt detta ES Emittentregelverk eller särskilt avtal ankommer på ES.

Skada, som kan uppkomma för Emittenten i andra fall än vad som angivits ovan och som orsakats av ES, ska inte ersättas av ES i den mån ES förfarit med normal aktsamhet. ES är i intet fall ansvarigt för indirekt skada eller följdskada.

ES granskar Prospekt eller villkor endast i syfte att säkerställa att ES kan fullgöra sina åtaganden enligt ES Emittentregelverk. ES har således inget ansvar för riktigheten av uppgifterna i Prospektet eller villkoren eller att Prospektet eller villkoren upprättats enligt lag och ES granskning av Prospekt och villkor fråntar inte Emittenten och/eller Emissionsinstitutet deras skyldigheter enligt detta ES Emittentregelverk.

ES ska i inget fall vara ansvarigt för underlåtenhet att helt eller delvis utföra viss åtgärd (även om åtgärden skulle kunna anses innefattas av ES åtaganden enligt detta ES Emittentregelverk) om åtgärden inte rimligen kan utföras inom ramen för ES tekniska eller personalmässiga resurser eller att åtgärden medför ekonomiska åtaganden som är oskäligt betungande. ES ska i sådant fall utan dröjsmål underrätta Emittenten om att begärd åtgärd inte kan genomföras.

I det fall ES personal gör Emittent eller Emissionsinstitut uppmärksam på när en viss åtgärd ska vidtas enligt ES Emittentregelverk är detta att anse som en serviceåtgärd och fråntar inte Emittenten och/eller Emissionsinstitutet från deras skyldigheter enligt detta ES Emittentregelverk.

ES har inte på grund av detta ES Emittentregelverk några åtaganden gentemot innehavare av Finansiella Instrument utan endast gentemot Emittenten, även om fullgörandet av ES åtaganden gentemot Emittenten enligt detta ES Emittentregelverk medför rättsverkningar även för innehavare av Finansiella Instrument. Det åligger således alltid Emittenten att tillse att Emittenten kan fullfölja sina skyldigheter och förpliktelser gentemot innehavare av Finansiella Instrument.

Emittenten ska, vid anslutningen och därefter fortlöpande, uppfylla sina skyldigheter enligt svensk eller utländsk lag som är tillämplig för Emittentens Finansiella Instrument (såsom exempelvis registrerings- och rapporteringsskyldigheter samt skyldigheter avseende handelsrestriktioner enligt 1933 års U.S. Securities Act, 1934 års U.S. Securities and Exchange Act eller annat lands lagstiftning där Emittenten erbjuder sina Finansiella Instrument till investerare).

A 4.2 Force majeure

I fråga om samtliga skyldigheter och åtgärder enligt ES Emittentregelverk, gäller att varken Emittenten, ES eller Emissionsinstitut är ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, natur- eller annan katastrof, avbrott i teleförbindelse eller elektronisk kommunikation, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet som ligger utanför Parts kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Part själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Föreligger hinder för Emittent, ES eller Emissionsinstitut att vidta åtgärd på grund av sådan omständighet som angivits i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

Föreligger hinder för Emittent, ES eller Emissionsinstitut att verkställa betalning pga. omständighet som anges ovan är denne inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensränta med tillägg av två (2) procentenheter. Är Part till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har motparten för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Om omständigheten hindrar Part från att fullgöra skyldigheten eller åtgärden under längre tid än tre (3) månader från det att skyldigheten eller åtgärden ursprungligen skulle ha fullgjorts, ska den andra Parten ha rätt att säga upp Anslutningsavtalet med iakttagande av en uppsägningstid om en (1) månad.

A 4.3 Särskilt om ansvar – kontoföring av Utländska Finansiella Instrument via CSD-Länk med ES som Investor CSD

Utöver vad som gäller i enlighet med 3 a kap. LKF är ES i intet fall ansvarigt för att innehavare av ES-registrerade Utländska Aktier dels kan utöva aktieägarrättigheter gentemot Emittenten som tillkommer Emittentens aktieägare, dels erhåller de rättigheter från Emittenten som tillkommer Emittentens aktieägare. Ej heller i övrigt är ES ansvarigt för vilka rättsverkningar eller uteblivna sådana enligt annan rätt än svensk rätt, som registreringar i Emittentens Avstämningsregister medför.

ES ska i intet fall vara ansvarigt för förluster eller skada som drabbar innehavare av ES- registrerade Utländska Aktier eller andra ES-registrerade Utländska Finansiella Instrument på grund av att en rättighet eller annat som tillkommer Emittentensi nnehavare av Utländska Aktier eller andra Utländska Finansiella Instrument på grund av tekniska, legala, praktiska eller andra liknande skäl inte kan distribueras eller i övrigt överföras till innehavare av ES-registrerade Utländska Aktier eller innehavare av andra ES-registrerade Utländska Finansiella Instrument, eller att sådan rättighet eller annat distribueras till innehavare av ES-registrerade Utländska Aktier eller andra ES-registrerade Utländska Finansiella Instrument vid en senare tidpunkt jämfört med innehavare av Utländska Aktier eller andra Utländska Finansiella Instrument.

Emittenten förbinder sig att fullt ut hålla ES skadeslöst innebärande att Emittenten är skyldig att utge ersättning för täckande av varje kostnad som ES åsamkas i samband med krav eller anspråk från innehavare av ES-registrerade Utländska Aktier respektive andra ES-registrerade Utländska Finansiella Instrument eller annan såsom skattemyndighet eller annan myndighet.

Emittenten ska, på grund av de av Emittenten lämnade garantierna i avsnitt A 3.5.2 ovan, i händelse av brist i dessa garantier, ersätta varje kostnad av alla slag som drabbar ES direkt eller indirekt efter anspråk från innehavare av ES-registrerade Utländska Aktier eller andra ES-registrerade Utländska Finansiella Instrument eller annan.

A 5 Emissionsinstitut

A 5.1 Allmänt

Utöver att reglera förhållandet mellan Emittenten och ES, reglerar detta ES Emittentregelverk även förhållandet mellan Emissionsinstitutet och ES. Emissionsinstitutet är bundet av de regler och instruktioner avseende Emissioner och andra Bolagshändelser som finns intagna i ES Emittentregelverk samt har att följa de rutinbeskrivningar som ES vid var tid gör tillgängliga på ES hemsida.

En Emittent ska i vissa fall anlita ett Emissionsinstitut. Krav på att ett Emissionsinstitut ska anlitas av Emittenten framgår av ES Emittentregelverk och gäller vid anslutning och initial Emission av Emittents Finansiella Instrument samt huvudsakligen vid frivilliga Emissionshändelser där aktieägaren har ett val men även för vissa tvingande Emissionshändelser där inget val för aktieägaren föreligger, se vidare B 4.2.3.

Ett Emissionsinstitut ansvarar för att uppgifter som erhållits från Emittenten rörande Emission av Finansiella Instrument registreras i enlighet med Emittentens instruktioner och i överensstämmelse med de regler och rutiner som vid varje tid gäller för registrering av Emissioner i VPC-systemet. När ett Emissionsinstitut på uppdrag av Emittent anlitas för registreringsåtgärder åligger det Emissionsinstitutet att tillse att det erhåller fullmakt från Kontohavare att utföra nödvändiga registreringar och att hänsyn tas till panthavare, ombud eller andra rättighetshavare.

A 5.2 Tillträdeskrav för Emissionsinstitut

Tillträdeskrav för Emissionsinstitut framgår av avsnitt A 3 i ES Allmänna villkor och instruktion för anslutning av deltagare. Emissionsinstitutet är bundet till ES Allmänna villkor och ES Emittentregelverk genom tecknande av anslutningsavtal för deltagare.

A 5.3 Behörighet

Av Emittenten utsett Emissionsinstitut för visst uppdrag, har behörighet att med bindande verkan företräda Emittenten gentemot ES. ES förbehåller sig rätten att pröva och godkänna Emittentens val av Emissionsinstitut baserad på Emissionsinstitutets lämplighet enligt tekniska förutsättningar. Emissionsinstitutet ska till ES inge sammanställning över vilka medarbetare som äger rätt att insända uppdrag till ES. Sådan sammanställning ska uppdateras omgående vid förändringar.

A 5.4 Övervakning

ES övervakar efterlevnaden av ES Emittentregelverk och har rätt att i samband därmed vidta sådana rimliga åtgärder som ES anser lämpligt. ES genomför vid behov möten med Emissionsinstituten i syfte att fastställa att Emissionsinstituten fullgör sina förpliktelser enligt detta ES Emittentregelverk. Emissionsinstitutet ska bistå ES vid sådana möten. Ett möte ska aviseras minst fem (5) Bankdagar i förväg om det inte föreligger särskilda skäl. Resultatet av mötet ska snarast möjligt tillställas Emissionsinstitutet.

A 5.5 Särskilt om Emissionsinstituts ansvar vid anslutning av Avstämningsbolag

Ett Emissionsinstitut ska anlitas av Emittenten vid anslutning av Avstämningsbolag och Emissionsinstitutet ska därvid följa ES vid var tid gällande instruktion för anslutning av Avstämningsbolag. Det åligger särskilt Emissionsinstitutet att inhämta försäkran från Emittentens styrelse om att Emittentens aktiebok är förd i enlighet med ABL samt att, i enlighet med LKF, makulera utfärdade aktiebrev som inlämnas till Emissionsinstitutet i samband med uppdrag om anslutning av Avstämningsbolag. Emissionsinstitutet ska ge in intyg till ES om att så skett. För det fall oklarheter uppstår kring aktieboken eller dess innehåll i samband med anslutningen till ES åligger det Emissionsinstitutet och Emittenten att i samråd utreda detta och säkerställa att aktieboken är korrekt vid anslutningstillfället. ES ansvarar inte för fel som uppstår på grund av att aktieboken inte förts korrekt före anslutningen till ES. Efter det att Emittenten har undertecknat Anslutningsavtal kan Emittentens aktier bli föremål för initial Emission varvid registrering av aktier på Vp-konton ska påbörjas av Emissionsinstitutet.

A 5.6 Emissionsinstituts hantering av Skuldförbindelser under PM-program

Inregistrering av Finansiella Instrument i samband med en Emission under PM-program sker genom ett eller flera Emissionsinstitut. Om flera Emissionsinstitut deltar ska Emittenten utse ett ledande Emissionsinstitut. Det ledande Emissionsinstitutet för PM-program handhar kontakterna med ES och ska ha Emittentens uppdrag att registrera Emissioner och ombesörja inlösen av Finansiellt Instrument emitterat under PM-programmet. För att kunna vara ett Emissionsinstitut som ger ut Skuldförbindelser under ett PM-program krävs att Emissionsinstitutet är Clearingmedlem enligt ES vid var tid gällande villkor. Emittenten ansvarar för innehållet i de uppgifter och de instruktioner som lämnats i samband med en Emission.

A 6 Skatter

A 6.1 Preliminärskatt

ES innehåller preliminärskatt för kontant aktieutdelning, ränteutbetalning samt i vissa fall annan avkastning som utbetalas genom ES. Skatteavdrag görs för i Sverige obegränsat skattskyldiga fysiska personer och för dödsbon avseende sådana personer. Preliminärskatten ska uttas med för närvarande 30 %. Vid utdelning på Utländska Finansiella Instrument eller svenska depåbevis ska avdrag för preliminärskatt göras med ett så stort belopp att den tillsammans med den skatt som innehållits i utlandet uppgår till 30 % av utdelningen.

Om Emittenten i utbetalningsuppdrag till ES angivit att preliminärskatt inte ska innehållas, förbinder sig Emittenten att hålla ES skadeslöst och ersätta ES för varje utlägg och kostnad som ES kan komma att åsamkas för det fall att Skatteverket eller mottagare av utbetalningen i efterhand framställer krav på ES avseende ifrågavarande Bolagshändelse.

A 6.2 Kupongskatt

Om Emittenten uppdragit åt ES att distribuera utdelning på svensk aktie, och ES förklarat sig villigt att utföra sådan tjänst, är ES skyldigt att innehålla och redovisa svensk kupongskatt på utdelning till aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige. Enligt kupongskattelagen (1970:624) ska med utdelning likställas vissa andra utbetalningar till aktieägare såsom exempelvis utbetalning till aktieägare vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, utbetalning vid bolagets likvidation, utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett riktat återköpserbjudande, utbetalning av fusionsvederlag till den del vederlaget utgörs av annat än aktier och vissa utbetalningar av delningsvederlag. För dessa med utdelning likställda utbetalningar, erfordras särskild överenskommelse härom för att ES ska åta sig ett sådant uppdrag. Om ES åtagit sig att verkställa utbetalningarna, ska ES innehålla och redovisa kupongskatt även på sådana utbetalningar.

Kupongskatten uppgår för närvarande till 30 %, men kan reduceras om Sverige och den utdelningsberättigades hemvistland har träffat dubbelbeskattningsavtal.

För oredovisad utdelning som belöper på aktier för okända ägare betalar ES, vid utgången av första året efter utdelningstillfället, för närvarande 30 % kupongskatt till Skatteverket. Om utdelningstillfället infaller senare än fyra (4) månader före årsskiftet redovisar ES kupongskatten året därefter. När utdelning därefter redovisas till en aktieägare är 30 % av bruttobeloppet avdraget som kupongskatt.

I de fall utbetalningen avser annat än pengar i svensk valuta och kupongskatt därför ska beräknas på värdet av egendom och/eller utländsk valuta, som ska distribueras till aktieägarna, ska Emittenten ansvara för att beräknat värde överensstämmer med av Skatteverket godtagen värdering och på anfordran av ES gottgöra ES för den händelse ES av Skatteverket ålagts att svara för ett för litet inbetalt kupongskattebelopp.

Om Emittenten lämnat ett uppdrag till ES att hantera en skattefri värdepappersutdelning eller en annan Bolagshändelse som av Emittenten bedöms som skattefri i sin helhet, eller för vissa mottagare, och ES åtagit sig uppdraget förbinder sig Emittenten att hålla ES skadeslöst och ersätta ES för varje utlägg och kostnad som ES kan komma att åsamkas för det fall att Skatteverket eller mottagare av värdepappersutdelning eller annan Bolagshändelse i efterhand framställer krav på ES avseende ifrågavarande utdelning eller transaktion.

Emittenten ska vid värdepappersutdelning, minskning av aktiekapital med återbetalning till aktieägare i form av Finansiellt Instrument eller annan Emissionshändelse som resulterar i motsvarande skyldighet för ES att innehålla och redovisa svensk kupongskatt i god tid och enligt gällande skatteförfattningar lämna uppgifter till Skatteverket så att de värden som ska tillämpas vid beräkning av kupongskatt, beräkning av preliminärskatt, framställande av kontrolluppgift och årsbesked kan fastställas av Skatteverket. I de fall där Skatteverket inte fastställer ovan nämnda värden ska Emittenten åsätta värdet. Det åligger Emittenten att meddela ES det värde som ska tillämpas vid beräkning av kupongskatt, beräkning av preliminärskatt, framställande av kontrolluppgift och årsbesked. Sådant värde ska av Emittenten meddelas ES senast den 10 december samma år då berörd Emissionshändelse såsom värdepappersutdelning hade sin Avstämningsdag. I fall då Avstämningsdagen är den 10 december eller senare samma år ska sådant värde meddelas ES av Emittenten omedelbart efter Avstämningsdagen, dock senast den sista Bankdagen samma år då berörd Emissionshändelse såsom värdepappersutdelning hade sin Avstämningsdag.

A 6.3 Kontrolluppgifter

ES ska i enlighet med vid varje tid gällande skatteförfattningar framställa och till Skatteverket översända kontrolluppgifter på utbetalningar av ränta och utdelning samt innehållen preliminärskatt. I kontrolluppgiftsskyldigheten ingår även att lämna uppgifter till Skatteverket vid inlösen av Finansiella Instrument och vid vissa tilldelningar av Finansiella Instrument. ES ska också till berörda innehavare av Finansiella Instrument ge upplysning om vilka uppgifter som lämnats till Skatteverket.

ES framställer dock inte kontrolluppgifter för innehav hänförligt till individuellt pensionssparande (s.k. IPS), investeringssparkonto (s.k. ISK) eller kapitalförsäkring (s.k. KF). För det fall ett Emissionsinstitut utför registreringsåtgärder för sådana innehav ska inte heller Emissionsinstitutet upprätta kontrolluppgifter.

A 6.4 Utländsk skatt

ES kan normalt inte åta sig att innehålla eller redovisa utländsk skatt. Emittenten ska ansvara för varje skatt eller av myndighet ålagd avgift som påförs ES eller som ES har att svara för, för egen eller annans räkning, med anledning av att ES-registrerade Utländska Finansiella Instrument utgivna av Emittenten initialt kontoförs i Avstämningsregister, att ES-registrerade Utländska Finansiella Instrument utgivna av Emittenten vid senare tillfällen tillförs respektive avförs från Emittentens Avstämningsregister. Emittenten ska ansvara för varje skatt eller av myndighet ålagd avgift som påförs ES eller som ES har att svara för, för egen eller annans räkning, med anledning av att en Bolagshändelse, exempelvis kontant utbetalning, utförs avseende Utländska Finansiella Instrument som omfattas av CSD-Länk med ES som Investor CSD, ES-registrerade Utländska Finansiella Instrument eller avseende Utländska Finansiella Instrument för vilka ES agerar Issuer CSD. ES ska underrätta Emittenten om förekommande skatte- eller avgiftsanspråk då dessa blir kända för ES samt, i den mån det kan ske utan beaktansvärt förfång för ES, möjliggöra för Emittenten att invända mot, eller vidta åtgärder för undanröjande av sådant anspråk.

Emittenten förbinder sig att fullt ut hålla ES skadeslöst innebärande att Emittenten är skyldig utge ersättning för täckande av varje kostnad som ES eller en uppdragstagare för ES åsamkas till följd av krav eller anspråk i enlighet med föregående stycke.

A 6.5 Ansvar avseende källskatt enligt avsnitt 871(m) i Internal Revenue Code

Amerikanska skattemyndigheten Internal Revenue Service har utfärdat reglering under avsnitt 871(m) i Internal Revenue Code. Denna reglering avser innehållande och rapportering av amerikansk källskatt för vissa betalningar på värdepapper med amerikanska aktier som underliggande tillgång.

I de fall ansvaret för innehållande och rapportering av skatt kan delegeras till Emittenten enligt 871(m) ska Emittenten ansvara för rapportering samt allt innehållande av sådan skatt eller av myndighet ålagd avgift gentemot amerikanska skattemyndigheten i enlighet med föregående stycke.

Emittenten förbinder sig i dessa fall att fullt ut hålla ES skadeslöst, vilket innebär att Emittenten är skyldig att utge ersättning för täckande av varje kostnad som ES eller en uppdragstagare för ES åsamkas till följd av krav eller anspråk från amerikanska skattemyndigheten i enlighet med föregående stycken.

A 7 Informationssäkerhet

A 7.1 Tjänster med teknisk uppkoppling till ES

Emittenter som använder tjänster med en teknisk uppkoppling till ES, antingen via IssuerCorner, Vantage by Euroclear och/eller andra internetbaserade tjänster som ES erbjuder från tid till annan, eller via ES Plug & Clear (härefter gemensamt ”ES Tjänster”) vid användande av ES Tjänster ska uppfylla de krav gällande informationssäkerhet som anges nedan i detta avsnitt A 7.1.

Det noteras att det specifika avtalet och/eller villkoren för ES Tjänster kan, utöver vad som anges nedan, innehålla ytterligare informationssäkerhetskrav som är specifika för den aktuella tjänsten. Sådana krav gäller i förekommande fall i tillägg till vad som anges nedan i detta avsnitt A 7.1, med det undantag att för det fall bestämmelser är motstridiga ska vad som anges i avtalet och/eller villkoren som är specifika för den aktuella tjänsten äga företräde.

A 7.1.1 Emittentens ansvar för användning och data

Emittenten ansvarar för att ES Tjänster endast används som avsett och endast för avsedda ändamål. Emittenten ansvarar för den information och data som matas in i ES Tjänster av dess användare och för eventuell skada som sådan information och data kan orsaka.

A 7.1.2 Accesser och inloggningsuppgifter

Emittenten ska ha dokumenterade rutiner för tilldelning, ändring och uppföljning av accesser för att säkerställa att endast personer med ett bekräftat affärsbehov har tillgång till ES Tjänster. Emittenten ska vidare säkerställa att accesser/konton är personliga och inte delas mellan anställda/användare och att inloggningsuppgifter som ES tillhandahållit Emittenten (inklusive dess användare) för användande av ES Tjänster sparas på ett säkert sätt, exempelvis (men inte begränsat till):

 • om användarnamn eller lösenord behöver antecknas eller förvaras ska detta göras på ett sätt som gör att ingen kan förstå att anteckningen rör inloggningsinformation,

 • efter att användaren har tagit del av utskickat användarnamn/lösenord ska mailet med inloggningsinformationen raderas,

 • användarnamn och/eller lösenord får inte avslöjas för obehöriga,

 • användarnamn och/eller lösenord får inte antecknas på, i, eller i nära anslutning till mobil enhet eller annan utrustning som nyttjas för användande av tjänsterna,

 • ES ska omedelbart informeras om det föreligger misstanke om att obehörig fått reda på användarnamn och/eller lösenord.

  Emittenten ska utan onödigt dröjsmål anmäla till ES de accesser/användaruppgifter som inte längre används av denne.

A 7.1.3 Teknisk utrustning

Emittenten ska säkerställa att dess användare visar normal aktsamhet för att skydda den tekniska utrusning som används för att nyttja ES Tjänster från obehörigt användande samt säkerställa att relevanta tekniska skydds- och säkerhetsfunktioner, såsom (men inte begränsat till) brandväggar och antivirusprogram används i syfte att förhindra obehörig åtkomst, cyberhot och annat bedrägligt användande av ES Tjänster.

A 7.1.4 Hantering av mobila enheter för One Time Password (OTP)

Inloggningstjänster för åtkomst till ES Tjänster kan komma att använda One Time Password (OTP) som skickas till användares registrerade mobila enhet. I sådana fall ska Emittenten tillse att tillämpliga säkerhetsanordningar, exempelvis lösenord och koder för uppstart/inloggning på den mobila enheten används. Om biometriska inloggningsfunktioner används ska Emittenten säkerställa att enbart användarens egna biometriska data kan öppna/låsa upp den mobila enheten.

A 7.1.5 Hantering av informationssäkerhetsincidenter

Emittenten ska snarast, i linje med god marknadspraxis och eventuella regulatoriska krav, informera ES vid händelse av incident som påverkar eller riskerar att påverka ES.

A 7.1.6 Tredje parter

Emittenten är, oberoende av vem som sköter driften av dennes verksamhet och utför uppgifter för dennes räkning, ansvarig för efterlevnaden av ovanstående informationssäkerhetskrav och för att tillräckliga skydds- och säkerhetsåtgärder vid var tid implementeras.

A 7.1.7 Regelefterlevnad

ES kan begära att Emittenten genom skriftlig försäkran bekräftar sin efterlevnad av detta avsnitt A 7.1, eller att denne redovisar sin efterlevnad via ett särskilt frågeformulär som ska fyllas i, signeras och lämnas till ES.

B Tjänster avseende ägarinformation och Bolagshändelser för Finansiella Instrument

B 1 Allmänt

ES utför uppdrag med egen personal eller när den praktiska hanteringen så kräver med anlitande av bank, värdepappersbolag eller annat utomstående företag. ES förbehåller sig rätten att inte påbörja utförande av uppdrag om, utöver vad som föreskrivs i avsnitt A 4, ES finner anledning att anta att det styrelse- eller bolagsstämmobeslut som uppdraget grundar sig på är av sådant innehåll att Bolagsverket, enligt lag, är förhindrat att registrera beslutet. ES förbehåller sig vidare rätten att inte låta kontoföra nya Finansiella Instrument i Avstämningsregistret om Emittenten ej dessförinnan tillhandahållit ES sin Legal Entity Identifier (LEI) enligt avsnitt B 1.8 nedan.

ES möjlighet att utföra tjänster för Finansiella Instrument förutsätter att den Avstämningsdag som ska tillämpas för uppdraget är ett framtida datum, eller i särskilda fall innevarande dag. Detta i enlighet med avsnitt B 1.6 samt B 1.7.

ES möjlighet att utföra tjänster för Finansiella Instrument förutsätter att samma Finansiella Instrument som omfattas av det bekräftade uppdraget till ES även finns kontofört i Avstämningsregistret på Avstämningsdagen.

Under uppdragets gång respektive det Finansiella Instrumentets löptid kan uppgifter i order, villkor etc. behöva ändras. Under förutsättning att det är tekniskt möjligt att processa i VPC-systemet kan uppgifter i lämnade uppdrag ändras under uppdragets gång. Vilka uppgifter och antalet uppgifter som kan ändras under pågående löptid är begränsat, varför samråd med ES alltid bör ske innan uppgifter ändras. Se även avsnitt A 3 avseende att om villkoren för ett kontofört Finansiellt Instrument ändras åligger det Emittenten att omgående inge villkoren till ES för godkännande av fortsatt kontoföring av det Finansiella Instrumentet efter ändringen.

Termen aktieägare ska i tillämpliga fall avse ägare/innehavare av andra Finansiella Instrument.

B 1.1 Planering av uppdrag och beställningar

Av Emittenten till ES meddelad kontaktperson alternativt av Emittent eller annan part anlitat Emissionsinstitut eller annat behörigen befullmäktigat ombud är behörigt att företräda Emittenten gentemot ES vad avser uppdrag och beställningar. Ett flertal uppdrag ska lämnas till ES av Emissionsinstitut, såsom anges i avsnitt B 4.2.3 nedan.

Vissa beställningar och uppdrag lämnas via IssuerCorner. IssuerCorner och de villkor som gäller för tjänsterna finns att tillgå på ES hemsida.

B 1.1.1 Emittenten ska i ett tidigt skede samråda med ES

Emittenten ska i ett tidigt skede samråda med ES för att säkerställa att den planerade åtgärden är tidsmässigt och tekniskt genomförbar. Med Emittent avses i denna bestämmelse även annat bolag som via ett anlitat Emissionsinstitut exempelvis riktar ett erbjudande till aktieägarna eller ägare av andra Finansiella Instrument än aktier i ett ES-registrerat bolag.

Emittenten alternativt Emissionsinstitutet bestämmer efter samråd med ES:

 • vilka av ES tjänster avseende Bolagshändelser eller ägarinformation som ska användas,

 • hur dessa ES tjänster ska användas med hänsyn tagen till ES tekniska möjligheter och eventuella begränsningar,

 • vilka moment inom ES tjänster som ankommer på Emittenten, Emissionsinstitutet eller i förekommande fall ES att genomföra,

 • villkor för Bolagshändelse såsom utbytes- eller tilldelningsrelation, och

 • tidplan för genomförandet inkluderat i förekommande fall Avstämningsdag, Utsökningsdag, utbetalningsdag och andra relevanta dagar.

När den gemensamma planeringen är klar ska Emittenten eller Emissionsinstitutet lämna in en skriftlig beställning av uppdraget till ES enligt ES vid var tid gällande uppdragsblanketter. Ett flertal uppdrag kan registreras som preliminära.

B 1.2 Prospekt, anmälningssedlar och avitext

Emittenten eller annat bolag som via anlitat Emissionsinstitut riktar ett erbjudande till aktieägarna i ett ES-registrerat bolag utformar i förekommande fall det Prospekt som beskriver Bolagshändelsen samt anmälningssedel i de fall sådan ska användas.

Avisering avseende Vp-konton sker i enlighet med ES Allmänna Villkor avsnitt B 4.1. I beställningen till ES ska anges vilken avisering som ska ske och vilken avitext som ska användas. I samtliga fall som avisering ska ske så ska en förklarande avitext på både svenska och engelska anges i uppdraget till ES.

B 1.3 Ansvar för registrerade uppgifter

Emittenten ansvarar gentemot ES för innehållet i de beställningar och uppdrag som lämnas till ES även om uppdraget inkommer från ett Emissionsinstitut. ES ansvarar för att uppgifter som erhållits från Emittenten registreras i VPC-systemet enligt Emittentens instruktioner och i enlighet med LKF. I de fall Emissionsinstitut anlitats ska detta kontrollera och godkänna registrerade uppgifter i VPC-systemet.

Om ES registrerat Emittentens uppdrag avseende kontant utbetalning och Emittenten därefter lämnar ett kompletterande betalningsuppdrag efter sista tidpunkt för ingivande av bekräftat utbetalningsuppdrag enligt avsnitt B 1.7 nedan för att korrigera eller makulera det första uppdraget har ES, förutsatt att komplettering respektive korrigering är möjlig för ES att utföra, rätt att utkräva vitesbelopp av Emittenten.

B 1.4 Reservering av ISIN

ES kan, på begäran av Emittent alternativt Emissionsinstitut, reservera ISIN för vissa Finansiella Instrument, dock inte för t.ex. teckningsrätt (TR) eller betald tecknad aktie (BTA). Begäran om reservering av ISIN ska inges till ES senast kl. 15.30 innevarande dag för att ES ska kunna säkerställa reservering under den dagen.

B 1.5 Status på emissionsuppdrag eller uppdrag om kontant utbetalning

B 1.5.1 Preliminärt emissions- eller utbetalningsuppdrag

Ett uppdrag avseende Emissionshändelse eller kontant utbetalning, nedan benämnt emissions- eller utbetalningsuppdrag, till ES som innehåller den information som vid tillfället är tillgänglig och offentliggjord. Även texter till avier och emissionsredovisningar ska, i förekommande fall, inkluderas.

B 1.5.2 Bekräftat emissions- eller utbetalningsuppdrag

Ett emissions- eller utbetalningsuppdrag till ES som innehåller all efterfrågad information för att kunna verkställas. Informationen ska vara beslutad, (bekräftad) och, i förekommande fall, registrerad av Bolagsverket. I den mån ett verkställande av emissions- eller utbetalningsuppdraget kräver att Prospekt formellt har godkänts så krävs sådant godkännande för att uppdraget ska uppnå status bekräftat. Avser emissions- eller utbetalningsuppdrag Skuldförbindelse eller andra Finansiella Instrument än aktier ska villkoren för det Finansiella Instrumentet vara slutliga och underskrivna.

B 1.6 Ingivande av emissionsuppdrag

Om inte annat anges i detta ES Emittentregelverk ska samtliga preliminära emissionsuppdrag vara ES tillhanda snarast efter att Emissionshändelsen har offentliggjorts enligt tillämplig lag. Sådant offentliggörande behöver i förhållande till ingivande av uppdrag till ES dock senast ske kl. 15.00, fem (5) Bankdagar före Avstämningsdagen.

Bekräftade emissionsuppdrag ska vara ES tillhanda snarast efter att förutsättningar för sådan status har uppfyllts, dock senast kl. 15.00, en (1) Bankdag före Avstämningsdagen.

Avser emissionsuppdraget något av följande:

 • ökning eller minskning av emitterat antal eller belopp, inkluderat andra Finansiella Instrument än aktier enligt B 6,

 • riktad nyemission enligt B 4.5,

 • apportemission enligt B 4.6,

 • uppköpserbjudande enligt B 4.7,

 • konvertering enligt B 4.9, eller

 • omvandling enligt B 4.18.2,

ska sådant uppdrag, med status bekräftat, inges till ES senast kl. 15.00 innevarande dag för att ES ska kunna genomföra uppdraget innan kl. 17.00 samma dag.

B 1.7 Ingivande av uppdrag avseende kontant utbetalning

B 1.7.1 Preliminära utbetalningsuppdrag

Om inte annat anges i detta ES Emittentregelverk ska samtliga preliminära utbetalningsuppdrag vara ES tillhanda snarast efter att beslutet om kontant utbetalning har offentliggjorts enligt tillämplig lag. Avseende exempelvis aktieutdelning sammanfaller detta med när förslaget till aktieutdelning offentliggörs via kallelse till bolagsstämma.

För kontant utbetalning av ränta och inlösen avseende Skuldförbindelser anses preliminära uppdrag vara ingivna till ES om för ES nödvändiga uppgifter framgår av villkor för berört Finansiellt Instrument. Detta förutsatt att uppgifterna framgår av de villkor som ingivits till ES i samband med registrering och Emission av det Finansiella Instrumentet.

B 1.7.2 Bekräftade utbetalningsuppdrag

Bekräftade utbetalningsuppdrag ska om inget annat anges i detta ES Emittentregelverk vara ES tillhanda snarast efter att förutsättningar för sådan status har uppfyllts, dock senast enligt avsnitt B 1.7.2.1 respektive B 1.7.2.2 nedan.

B 1.7.2.1 Utbetalningsuppdrag avseende Finansiella Instrument emitterade inom AM-delen

Typ av utbetalningsuppdrag

Antal Bankdagar före Avstämningsdagen som bekräftat utbetalningsuppdrag senast ska vara ES tillhanda.

– Amortering av Skuldförbindelse

7 (kl. 15.00)

– Förtida inlösen – oavsett typ av Finansiellt Instrument
– Utbetalning vid inlösen (ej Skuldförbindelse)1

5 (kl. 15.00)

– Utdelning på aktie i avstämningsbolag och för börshandlad fond
– Utbetalning vid inlösen av warrant eller korgbevis
– Ränteutbetalning för Skuldförbindelse
– Utbetalning vid inlösen av Skuldförbindelse
– Annan utbetalning

1 (kl. 15.00)

– Ränteutbetalning för Skuldförbindelse2
– Utbetalning vid inlösen av Skuldförbindelse2

0 (kl. 13.00)

– Utbetalning vid inlösen av warrant eller korgbevis4

0 (kl. 16.30)

Såvida inget annat framgår i detta ES Emittentregelverk.

För utbetalningsuppdrag lämnat via BondPayments inom ES tjänst IssuerCorner.

För utbetalningsuppdrag lämnat via BondPayments inom ES tjänst IssuerCorner.

För utbetalningsuppdrag lämnat via ES Plug & Clear.

B 1.7.2.2 Utbetalningsuppdrag avseende Finansiella Instrument emitterade inom PM-delen

Typ av utbetalningsuppdrag

Antal Bankdagar före dag då fastställande av utbetalningsmottagare sker som bekräftat utbetalningsuppdrag ska vara ES tillhanda.

– Ränteutbetalning för Skuldförbindelse
– Utbetalning vid inlösen av Skuldförbindelse

0 (kl. 15.00)

B 1.8 Legal Entity Identifier (LEI)

Emittenten ansvarar för att tillhandahålla ES sin Legal Entity Identifier (LEI) innan ES kan åta sig att låta kontoföra några nya Finansiella Instrument i Avstämningsregistret för Emittenten. Detta även om Emittenten initierat Emissionshändelsen före ikraftträdandet av detta ES Emittentregelverk. LEI ska valideras varför det åligger Emittenten att inge dokumentation till ES för att styrka sin LEI inklusive dess status. Emittenten ansvarar för att fortlöpande därefter även informera ES om eventuella förändringar av LEI, inklusive dess status.

B 2 Ägarinformation

Ägarförteckningar är en sammanställning av innehavare av Finansiella Instrument för en viss Emittent. ES framställer Ägarförteckningar per Utsökningsdag eller i förekommande fall Avstämningsdag enligt lag och efter beställning.

Det finns tre typer av Ägarförteckningar för direktregistrerade ägare respektive Förvaltare av Finansiella Instrument, dvs. ägare respektive Förvaltare med Finansiella Instrument kontoförda på Vp-konton: Aktiebok, Skuldbok och Övrig Bok.

Om Emittenten vill ta del av uppgift om förvaltarregistrerade ägare, dvs. ägare som låtit förvaltarregistrera Finansiella Instrument hos Förvaltare, finns möjlighet att beställa en Förvaltarförteckning avseende berörda ägare och Finansiella Instrument. Förvaltarförteckningen kan framställas tillsammans med en Aktiebok, Skuldbok och Övrig Bok.

För Emittent som har aktie, eller annat Aktierelaterat Överlåtbart Värdepapper som kan ingå i Aktiebok enligt B 2.1 nedan, upptagen till handel på en Reglerad Marknad, finns även möjlighet att beställa en Intermediärförteckning.

Då uppdateringar i Aktiebok, Skuldbok och Övrig Bok görs automatiskt och kontinuerligt kan ES av tekniska skäl inte framställa en Aktiebok, Skuldbok eller Övrig Bok avseende historiska förhållanden avseende andra datum än sådana där ES redan har framställt en Aktiebok, Skuldbok eller Övrig Bok på begäran av Emittenten eller enligt lag. Ej heller Förvaltarförteckning eller Intermediärförteckning kan avse historiska förhållanden vid andra tidpunkter än sådana där ES redan har sammanställt en Förvaltarförteckning på begäran av Emittenten eller enligt lag respektive en Intermediärförteckning på begäran av Emittenten.

ES är inte personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som finns i Aktiebok, Skuldbok, Övrig Bok, Förvaltarförteckning eller Intermediärförteckning när sådan bok eller förteckning levererats till Emittent eller annan beställare. Alla referenser till uppgifternas källa ska hänvisa till respektive bok eller förteckning.

B 2.1 Aktiebok

En Aktiebok innehåller uppgifter från Avstämningsregistret5 om personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer, namn, postadress till ägare respektive Förvaltare samt uppgift om typ och sort av berörda Finansiella Instrument, antal per berörd sort, summa antal, innehav i procent av totalt antal samt innehavets röstvärde. I Aktieboken redovisas ägare respektive Förvaltare av aktier (AK) och interimsaktier (IA), samt, om så har begärts av Emittenten, av Emittentens styrelse tilldelade betalda tecknade aktier (BTA) och/eller obetalda tecknade aktier (OTA).

I Aktieboken redovisas också uppgifter om eventuellt förekommande omvandlings-, inlösen- och hembudsförbehåll avseende Avstämningsbolag. I förekommande fall finns i Aktieboken även en specifikation av rösträtten för aktier som befinner sig under hembudsprövning. Detta förutsätter att Emittenten i bolagsordningen har angett att köparen alternativt säljaren ska inneha rösträtten under hembudsprövningen.

Vidare redovisas, i tillägg till Aktieboken, som summaposter dels aktier som är under hembudsprövning och bokförda på tillfälligt hembudskonto, dels Finansiella Instrument registrerade på emittentkonto, se avsnitt A 3.3.2.

Uppgifter som avförts ur Aktieboken och Förvaltarförteckningen avseende aktier bevaras av ES i minst tio (10) år.

I samband med bolagsstämma och rösträttsregistrering enligt ABL kan den s.k. bolagsstämmoaktieboken (se avsnitt B 4.1) utöver uppgifter från Avstämningsregistret även innehålla uppgifter om ägare som låtit förvaltarregistrera Finansiella Instrument.

B 2.2 Skuldbok och Övrig Bok

En Skuldbok respektive Övrig Bok består av uppgifter från Avstämningsregistret för visst Finansiellt Instrument som inte omfattas av Aktiebok och redovisar uppgifter rörande personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer, namn, postadress till ägare respektive Förvaltare samt uppgift om typ och sort av berörda Finansiella Instrument samt antal eller belopp av innehavda Finansiella Instrument.

Uppgifter avseende innehållet i Skuldbok eller Övrig Bok får lämnas ut till Emittenten endast om denne förbehållit sig rätten därtill i villkor för utfärdade Finansiella Instrument eller i Prospekt eller annat liknande dokument. Emittent av fondandelar behöver dock inte i villkoren särskilt förbehålla sig rätt till insyn avseende direktregistrerade innehavare. De Emittenter som emitterat Skuldförbindelse före 1996-04-01 har för dessa Skuldförbindelser insyn i Skuldboken, såvida de inte i villkoren för Skuldförbindelsen har avstått från den rätten. Emittenten kan dock inte förbehålla sig rätten till insyn i Skuldboken för Finansiella Instrument emitterade under ett så kallat PM-program.

Uppgifter avseende innehållet i Skuldbok, dvs. ägare och Förvaltare av Skuldförbindelser, får lämnas ut till Administrerande Institut eller Agent endast om villkoren för utfärdade Finansiella Instrument eller Prospekt innehåller entydig bestämmelse därom samt under förutsättning att Agent respektive Administrerande Institut har slutit separat avtal därom med ES, med form och innehåll godtagbart för ES. ES har dock ingen skyldighet att ingå sådant avtal med Agent eller Administrerande Institut och har alltid rätt att säga upp det i enlighet med villkoren för avtalet ifråga.

Om förutsättningarna i föregående stycke för utlämnande av Skuldbok till Agent eller Administrerande Institut är uppfyllda medger Emittenten att Agenten/Administrerande Institutet har en självständig rätt till Skuldboken som Emittenten inte kan invända mot i förhållande till ES. Emittenten ska omedelbart informera ES om Agentens eller Administrerande Instituts uppdrag upphör samt ifall annan Agent eller annat Administrerande Institut utses.

Emittentens förbehåll om insyn i Skuldbok eller Övrig Bok kan inte avse annat än som ovan redovisat avseende innehåll i Skuldbok respektive Övrig Bok, dvs. kan inte avse rätt att från ES utfå uppgifter om pantsättningar och andra inskränkningar i rätten att förfoga över Finansiella Instrument eller betalning på grund av detta.

B 2.3 Förvaltarförteckning

Förvaltare är gentemot ES skyldiga att föra förteckning över ägare som låtit förvaltarregistrera Finansiella Instrument. Förvaltarförteckning innehåller uppgifter om namn, personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer, postadress samt antal innehavda Finansiella Instrument eller sammanlagt belopp av innehavda Finansiella Instrument avseende förvaltarregistrerade ägare.

På begäran av ES ska Förvaltare i enlighet med LKF lämna uppgifter om de som låtit förvaltarregistrera Finansiella Instrument via denne till ES.

B 2.4 Offentlig Aktiebok och offentlig Förvaltarförteckning

ES svarar enligt lag för framtagande av offentlig Aktiebok och offentlig Förvaltarförteckning avseende aktier i Avstämningsbolag. Offentlig Aktiebok och offentlig Förvaltarförteckning avseende aktier i Avstämningsbolag får inte vara äldre än tre månader och ska innehålla uppgifter om aktieägare som har fler än femhundra aktier, d.v.s. 501 eller fler aktier. ES framställer den offentliga Aktieboken och den offentliga Förvaltarförteckningen avseende aktier i Avstämningsbolag fyra gånger per år, per den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december.

Den offentliga Aktieboken och den offentliga Förvaltarförteckningen avseende aktier i Avstämningsbolag ska vara tillgängliga för allmänheten hos både ES och Emittenten.

Förvaltarna rapporterar uppgifter avseende samtliga förvaltarregistrerade aktier i Avstämningsbolag, dvs. även innehav om femhundra aktier eller färre då en förvaltarregistrerad aktieägare kan ha innehav av berörda aktier i Avstämningsbolag hos flera olika Förvaltare. Vid sammanställningen summeras de inrapporterade innehaven från samtliga Förvaltare och i utskriften redovisas endast innehav större än femhundra aktier. Om en direktregistrerad aktieägares innehav är fördelat på flera Vp-konton summeras även dessa innehav vid framställandet av den offentliga Aktieboken.

Allmänheten har rätt att mot ersättning för ES kostnader beställa en kopia av den offentliga Aktieboken och den offentliga Förvaltarförteckningen avseende aktier i Avstämningsbolag från ES eller från Emittenten. Om en beställning avser en annan tidpunkt än de tidpunkter som ES enligt ovan baserat på lagkrav framställer offentlig Aktiebok respektive offentlig Förvaltarförteckning avseende aktier i Avstämningsbolag så informerar ES berörd Emittent om att en beställning har skett.

B 2.5 Intermediärförteckning

Intermediärförteckning innehåller uppgifter från Intermediärer om ägare, och i förekommande fall andra Intermediärer, till aktier och sådana Aktierelaterade Finansiella Instrument som kan förekomma i Aktiebok och som är upptagna till handel på en Reglerad Marknad. Förteckningen innehåller uppgifter om namn, personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer, postadress, och om en sådan finns, e-postadress, antal innehavda Finansiella Instrument och tidpunkten från och med vilken de Finansiella Instrumenten innehas, om det begärs.

B 2.6 Beställning och leverans

B 2.6.1 Beställning och leverans till Emittent

Beställning och leverans till Emittent av Aktiebok, Skuldbok och Övrig Bok samt leverans av Förvaltarförteckning och Intermediärförteckning sker elektroniskt via IssuerCorner. Detta avser även offentlig Aktiebok och offentlig Förvaltarförteckning avseende aktier i Avstämningsbolag.

Leverans förutsätter att samma Finansiella Instrument som omfattas av beställningen finns kontofört i Avstämningsregistret per Utsökningsdagen eller Avstämningsdagen.

Emittentens beställning av Aktiebok6, Skuldbok och Övrig Bok måste göras i IssuerCorner senast kl. 15.00 på Utsökningsdagen eller Avstämningsdagen. Leverans av beställd bok sker då en (1) Bankdag efter Utsökningsdagen eller Avstämningsdagen. Leverans av offentlig Aktiebok avseende aktier i Avstämningsbolag framtagen av ES per datum enligt avsnitt B 2.4 sker även det en (1) Bankdag efter Utsökningsdagen.

Emittentens beställning av en Förvaltarförteckning måste vara ES tillhanda senast kl.15.00 två (2) Bankdagar före Utsökningsdagen. Leverans av Förvaltarförteckningen sker fyra (4) Bankdagar efter Utsökningsdagen. Leverans av offentlig Förvaltarförteckning avseende aktier i Avstämningsbolag framtagen av ES per datum enligt avsnitt B 2.4 sker sex (6) Bankdagar efter Utsökningsdagen.

Emittentens beställning av en Intermediärförteckning måste vara ES tillhanda senast kl.15.00 två (2) Bankdagar före Utsökningsdagen. Utsökningsdagen ska i enlighet med internationella standarder tidigast anges till den tionde (10) Bankdagen och senast anges till den trettionde (30) kalenderdagen efter det datum Emittentens beställning är ES tillhanda. Leverans av Intermediärförteckningen sker två (2) Bankdagar efter Utsökningsdagen, om Emittenten inte begär att tidpunkten från och med vilken de Finansiella Instrumenten innehas ska inkluderas i Intermediärförteckningen. Om Emittenten begär att tidpunkten från och med vilken de Finansiella Instrumenten innehas ska inkluderas i Intermediärförteckningen sker leverans elva (11) Bankdagar efter Utsökningsdagen.

Beställning av bolagsstämmoaktiebok ska istället ske i enlighet med avsnitt B 4.1.1.

B 2.6.2 Beställning och leverans till Agent/Administrerande Institut

I de fall då Agent eller Administrerande Institut har självständig insyn i Skuldbok sker beställning av Skuldbok genom skriftlig begäran (i enlighet med vad som föreskrivs mellan Emittent och ES i avsnitt A 2.7). Sådan beställning ska inkomma till ES senast kl. 15.00 på dagen för utsökning. Leverans av Skuldbok sker då en (1) Bankdag efter Utsökningsdagen. Närmare detaljer avseende beställning och leverans av Skuldbok regleras enligt separat avtal mellan ES och Agent respektive ES och Administrerande Institut (se punkt B 2.2).

B 2.7 Adressuppgifter

B 2.7.1 Beställning och leverans till Emittent

Adressuppgifter över direktregistrerade ägare och Förvaltare av Finansiella Instrument kan beställas av Emittenten via IssuerCorner. Emittentens beställning av adressuppgifter måste göras i IssuerCorner senast kl. 15.00 på dagen för utsökning. Leverans av adressuppgifter sker då en (1) Bankdag efter Utsökningsdagen. För att Emittenten ska kunna få uppgifter om adresser till ägare av andra Finansiella Instrument än aktier gäller att Emittenten i villkoren för det Finansiella Instrumentet förbehållit sig rätten till insyn i Skuldboken eller Övrig Bok. Adressuppgifterna omfattar i förekommande fall adresser till ombud eller förmyndare för omyndig ägare. Leverans av adressuppgifter sker via IssuerCorner. Leverans förutsätter att samma Finansiella Instrument som omfattas av beställningen finns i Avstämningsregistret per Utsökningsdagen.

B 2.7.2 Beställning och leverans till Agent/Administrerande Institut

I de fall då Agent eller Administrerande Institut har självständig insyn i Skuldbok sker beställning av adressuppgifter till ägare av andra Finansiella Instrument än aktier genom skriftlig begäran (i enlighet med vad som föreskrivs mellan Emittent och ES i avsnitt A 2.7). Sådan beställning ska inkomma till ES senast kl. 15.00 på dagen för utsökning. Leverans av adressuppgifter sker då en (1) Bankdag efter Utsökningsdagen. Närmare detaljer avseende beställning och leverans av adressuppgifter till ägare av andra Finansiella Instrument än aktier regleras enligt separat avtal mellan ES och Agent respektive Administrerande Institut (se punkt B 2.2).

B 2.8 Meddelanderutin

ES meddelanderutin är en tjänst varigenom Emittenten har möjlighet att rikta kort information till vissa kategorier av direktregistrerade aktieägare eller ägare av andra Finansiella Instrument än aktier. Emittenten har med denna tjänst möjlighet att rikta meddelandet till ägare med exempelvis ett antal eller belopp av Finansiellt Instrument inom visst intervall eller som har postadress inom vissa postnummer.

Tjänsten ES meddelanderutin levereras antingen i filformat eller i pappersform. Filformat underlättar om Emittenten vid något tillfälle i samband med exempelvis ett anmälningsförfarande vill gå ut med en påminnelse med anmälningssedel som därmed kan förtryckas med för ärendet nödvändig information.

Väljer Emittenten leverans i pappersform kan informationstexten bestå av maximalt nio rader om vardera sextio tecken. Meddelandeavin kan också samkuverteras med andra bilagor, dock endast via extern distributör. ES kan hantera en meddelanderutin per Emittent och Bankdag innebärandes att om en Emittent önskar rikta meddelanden med separata innehåll till ägare av Finansiella Instrument så behöver det ske per separata Bankdagar.

Då information i meddelandet omfattar uppgifter som omfattas av sekretess ska distribution av meddelande till innehavare av Finansiellt Instrument ske via extern distributör eller via ES.

Ingivande av uppdrag till ES avseende meddelanderutin ska följa reglerna angivna i avsnitt B 1.6.

B 3 Utbetalningar7

Se avsnitt C för övergångsbestämmelser gällande för detta avsnitt B 3.

B 3.1 Allmänt om kontant utbetalning via ES

Emittenten kan inge uppdrag till ES avseende distribution av kontant utbetalning (utbetalning) såsom aktieutdelning, ränta, återbetalning av kapitalbelopp (inlösen) eller annan utbetalning avseende Finansiella Instrument som omfattas av ES kontoföring. Utbetalning ska på uppdrag av Emittenten ske till de mottagare som på Avstämningsdagen enligt Avstämningsregistret och i förekommande fall även Aktieboken är berättigade därtill.

Se avsnitt B 1.7 ovan för när i förhållande till Avstämningsdag som ingivande av uppdrag om kontant utbetalning ska vara ES tillhanda. Genom att ge in ett bekräftat utbetalningsuppdrag enligt B 1.7.2 ovan auktoriserar Emittenten ES att – i förekommande fall – distribuera utbetalning från det utbetalningskonto som Emittenten anmält till ES enligt B 3.3.1.1 nedan. Detta genom att för Emittentens räkning förmedla betalningsinstruktioner till Emittentens Likvidbank via ES Clearing och Avveckling. Emittenten godkänner vidare att Emittentens utbetalningskonto debiteras i enlighet med uppdraget. Som framgår av B 3.3.1 nedan åligger det Emittenten i dessa fall att vid var tid tillse att utbetalningskonto öppnats hos samt att relevant dokumentation tecknas med dess Likvidbank.8

ES kan ta emot uppdrag om att distribuera utbetalning i Svenska kronor (SEK), Euro (EUR) eller i vissa fall även Annan valuta.

ES innehåller svensk skatt (preliminärskatt och/eller kupongskatt) för exempelvis aktieutdelning samt för ränteutbetalning som distribueras genom ES i enlighet med avsnitt A 6. ES lämnar Emittenten redovisning för utbetalda belopp. ES åtaganden förutsätter att Emittent fullgjort sina åtaganden gentemot ES i enlighet med detta ES Emittentregelverk.

Undantag gällande att utbetalningskontot ska vara öppnat hos Likvidbank kan i vissa fall förekomma i förhållande till annat utbetalningskonto som Likvidbank bekräftat kan användas för betalningar enligt detta avsnitt B 3. Vidare kan respektive Likvidbank ha interna bestämmelser avseende vilka utbetalningskonton som kan användas för dessa betalningar. Emittenten måste därför alltid kontrollera med sin bank vad som gäller för denne.

B 3.2 Kontant utbetalning via ES Clearing och Avveckling avseende finansiella instrument emitterade inom AM- alternativt PM-delen

ES distribuerar utbetalning via ES Clearing och Avveckling. Processen ser olika ut beroende på om det Finansiella Instrumentet i fråga är emitterat och på Avstämningsdagen kontofört inom AM-delen eller PM-delen.

Finansiella Instrument som emitteras inom PM-delen utgörs av Skuldförbindelser kontoförda som certifikat under vp-typen diskonteringsinstrument (DI) och vissa obligationer av vp-typen RB, vanligen utgörande olika typer av säkerställda obligationer (bostadsobligationer). För vidare information om Finansiella Instrument inom respektive delmarknad, se avsnitt A 3 ovan samt i ES Allmänna villkor avsnitt C 1.5.

Utbetalning via ES Clearing och Avveckling avseende Finansiella Instrument emitterade inom AM-delen benämns vidare ”kontant utbetalning AM-delen”.

Utbetalning via ES Clearing och Avveckling avseende Finansiella Instrument emitterade inom PM-delen benämns vidare ”kontant utbetalning PM-delen”.

B 3.2.1 Vilket distributionssätt gäller per vp-typ/valuta och delmarknad

Typ av Finansiellt Instrument eller Valuta

Kontant utbetalning AM-delen

Kontant utbetalning PM-delen

Certifikat – vp-typen DI
(Företags-, bank-, kommuncertifikat etc.)

X

Obligationer – vp-typen RB
(Endast de RB som aktivt emitterats inom PM-delen. T.ex. säkerställda obligationer (bostadsobligationer))

X

Alla kontanta utbetalningar i Annan valuta oavsett vp-typ

X

Aktier – vp-typen AK

X

Obligationer – vp-typen RB
(De RB som ej aktivt emitterats inom PM-delen)

X

Andra Finansiella Instrument än specificerat ovan

X

B 3.2.2 Kontant utbetalning AM-delen

Utbetalning i valutorna SEK respektive EUR avseende Finansiella Instrument som emitterats och på Avstämningsdagen kontoförs inom AM-delen, samt i förekommande fall utbetalning i Annan valuta, sker enligt beskrivning i ES Allmänna villkor C 8.

B 3.2.3 Kontant utbetalning PM-delen

Utbetalning i valutorna SEK respektive EUR avseende Finansiella Instrument som emitterats och på Avstämningsdagen kontoförs inom PM-delen sker enligt beskrivning i ES Allmänna villkor avsnitt C 6.

B 3.3 Emittentens tillhandahållande av likvid

Emittent ska tillhandahålla likvid på olika sätt beroende på om kontant utbetalning ska ske som kontant utbetalning AM-delen eller som kontant utbetalning PM-delen.

B 3.3.1 Emittentens tillhandahållande av likvid för kontant utbetalning AM-delen

För att ES ska kunna åta sig att på uppdrag av Emittenten distribuera utbetalning inom AM-delen måste Emittenten ha adekvat avtal och relation med, och ett utbetalningskonto hos, en bank som deltar som Likvidbank enligt ES Allmänna villkor.9 ES ansvarar inte för utbetalning som inte kan genomföras på grund av brister i förhållandet mellan Likvidbanken och Emittenten.

Undantag gällande att utbetalningskontot ska vara öppnat hos Likvidbank kan i vissa fall förekomma i förhållande till annat utbetalningskonto som Likvidbank bekräftat kan användas för betalningar enligt detta avsnitt B 3. Vidare kan respektive Likvidbank ha interna bestämmelser avseende vilka utbetalningskonton som kan användas för dessa betalningar. Emittenten måste därför alltid kontrollera med sin bank vad som gäller för denne.

B 3.3.1.1 Om utbetalningskonto

Alla Emittenter ska vid anslutning till ES ange ett s.k. utbetalningskonto som ska användas vid utbetalning som utförs på Emittentens uppdrag enligt detta ES Emittentregelverk. Utbetalningskontot ska vara ett bankkonto och vara öppnat av Emittenten hos en bank som deltar som Likvidbank enligt ES Allmänna villkor.9 För information om vilka banker som deltar som Likvidbanker enligt ES Allmänna villkor, inklusive uppgifter om för vilken valuta och avseende vilken delmarknad (AM-delen respektive PM-delen) banken deltar, se ES hemsida www.euroclear.com. Vid angivande av utbetalningskonto medger Emittenten att ES skickar all nödvändig information om utbetalningskontot, samt om kommande utbetalningsuppdrag, till aktuell Likvidbank samt att ES kan informera om att Emittenten angivit denne som Likvidbank.

Emittenter som lämnar uppdrag till ES att initiera distribution av utbetalning som medför att utbetalning ska ske i fler än en valuta, t.ex. i både EUR och SEK, ska ange ett utbetalningskonto per valuta.

Angivet utbetalningskonto kan under vissa förutsättningar ändras av Emittenten via IssuerCorner, se även 3.9 nedan. Sådan ändring ska ske i god tid innan den Avstämningsdag som ska tillämpas för en utbetalning. Emittenten ska alltid säkerställa att den bank som är kontohållare för sådant utbetalningskonto har godkänt att berört konto används för kontant utbetalning enligt detta ES Emittentregelverk, samt att alla ändringar avseende det angivna utbetalningskontot har meddelats till och godkänts av denne.

Har Emittenten flera Finansiella Instrument för vilka utbetalningar ska ske som kontant utbetalning AM-delen används samma utbetalningskonto för alla utbetalningar i samma valuta. Har Emittenten exempelvis både obligationer och aktier kontoförda inom AM-delen och uppdrar Emittenten till ES att distribuera både ränta och aktieutdelning så krävs att Emittenten krediterar samma utbetalningskonto för båda utbetalningarna, om båda utbetalningarna sker i samma valuta.

Det åligger Emittenten att säkerställa med den bank där Emittentens utbetalningskonto öppnats att samtliga förutsättningar uppfyllts för ES att via ES Clearing och Avveckling begära debitering av utbetalningskontot i enlighet med Emittentens uppdrag om utbetalning. Se även 3.1 ovan.

Undantag gällande att utbetalningskontot ska vara öppnat hos Likvidbank kan i vissa fall förekomma i förhållande till annat utbetalningskonto som Likvidbank bekräftat kan användas för betalningar enligt detta avsnitt B 3. Vidare kan respektive Likvidbank ha interna bestämmelser avseende vilka utbetalningskonton som kan användas för dessa betalningar. Emittenten måste därför alltid kontrollera med sin bank vad som gäller för denne.

B 3.3.2 Emittentens tillhandahållande av likvid för kontant utbetalning PM-delen

För kontant utbetalning via inom PM-delen ska utbetalning och likvidhantering ske i enlighet med avsnitt C 6 i ES Allmänna villkor. Där är det Emittentens Emissionsinstitut/Clearingmedlem som låter registrera ett s.k. avvecklingsutrymme för Emittenten för att möjliggöra utbetalning.

3.3.3 Tidsfrist för Emittentens tillhandahållande av likvid på utbetalningsdagen

I enlighet med tillämpliga standarder för processande av Bolagshändelser som avser kontant utbetalning ska Emittenten tillse att tillräcklig likvid finns på Emittentens utbetalningskonto och därmed kan göras tillgänglig av Likvidbanken i VPC-systemet så att kontant utbetalning via ES Clearing och Avveckling kan ske snarast möjligt, men senast kl. 12.00, på den utbetalningsdag som följer av Emittentens uppdrag och detta avsnitt B 3. Det innebär att Emittenten måste säkerställa med den bank som är kontohållare för det av Emittenten enligt 3.3.1.1 ovan angivna utbetalningskontot att så kan ske, samt vid vilken tidpunkt tillräcklig likvid i det syftet måste finnas på utbetalningskontot.

B 3.4 Täckningskontroll

B 3.4.1 Täckningskontroll för kontant utbetalning AM-delen

För utbetalningar som ska ske som kontant utbetalning AM-delen ska Emittenten tillse att tillräcklig likvid finns tillgängligt i VPC-systemet så att täckningskontroll kan ske i enlighet med avsnitt C 8 i ES Allmänna villkor (samt enligt 3.3.3 ovan). Det innebär att Emittenten måste säkerställa med den bank som är kontohållare för det av Emittenten enligt 3.3.1.1 ovan angivna utbetalningskontot att så kan ske, samt vilken tidpunkt för tillhandahållande av likvid som då måste tillämpas av Emittenten.

I de fall kontant utbetalning inte kan ske på den utbetalningsdag och inom den tid som följer av Emittentens uppdrag och detta avsnitt B 3 och detta beror på att Emittenten inte har fullgjort sina skyldigheter enligt detta ES Emittentregelverk har ES rätt att utkräva vitesbelopp av Emittenten i enlighet med ES prislista för Emittenter.

B 3.4.2 Täckningskontroll för kontant utbetalning PM-delen

För utbetalningar som ska ske som kontant utbetalning PM-delen ska Emittenten tillse, genom sitt Emissionsinstitut/Clearingmedlem, att tillräcklig likvid finns tillgängligt i VPC-systemet i enlighet med avsnitt B 3.2.3 ovan.

I de fall kontant utbetalning inte kan ske på den utbetalningsdag och inom den tid som följer av Emittentens uppdrag och detta avsnitt B 3 och detta beror på att Emittenten inte har fullgjort sina skyldigheter enligt detta ES Emittentregelverk har ES rätt att utkräva vitesbelopp av Emittenten.

B 3.5 Utbetalningsdag i förhållande till Avstämningsdag

I enlighet med tillämpliga standarder för processande av Bolagshändelser, och avseende aktieutdelning i avstämningsbolag även i enlighet med ABL, så ska utbetalningsdagen inträffa så snart som möjligt efter Avstämningsdagen.

Förhållandet mellan Avstämningsdag för kontant utbetalning och utbetalningsdag varierar beroende på:

 • Typ av kontant utbetalning

 • Om berört Finansiellt Instrument emitterats inom AM- eller PM-delen

 • Vilken valuta som kontant utbetalning, huvudsakligen, ska ske i

B 3.5.1 Kontanta utbetalningar i SEK för Finansiellt Instrument emitterat inom AM-delen

Typ av kontant utbetalning

Utbetalningsdagen infaller antal Bankdagar efter Avstämningsdagen

Aktieutdelning i Avstämningsbolag och utdelning för börshandlad fond

3

Utbetalning vid förfall av warrant eller korgbevis

4

– Ränteutbetalning för Skuldförbindelse
– Utbetalning vid förfall/återbetalning av Skuldförbindelse
– Amortering av Skuldförbindelse

5

Annan utbetalning

3 eller 511

Val mellan 3 eller 5 Bankdagar efter Avstämningsdagen styrs av vilken typ av kontant utbetalning som ES uppdras att hantera via tjänsten Annan utbetalning.

B 3.5.2 Kontanta utbetalningar i SEK för Finansiellt Instrument emitterat inom PM-delen

Typ av kontant utbetalning

Utbetalningsdagen infaller antal Bankdagar efter Avstämningsdagen

Utbetalning vid förfall/återbetalning av Skuldförbindelse

1 eller 012

Ränteutbetalning för Skuldförbindelse

1 eller 013

För denna typ av kontant utbetalning tillämpas inte principen för avstämningsdag fullt ut eftersom hänsyn i vissa fall även tas till affär som avvecklas på utbetalningsdagen.

För denna typ av kontant utbetalning tillämpas inte principen för avstämningsdag fullt ut eftersom hänsyn i vissa fall även tas till affär som avvecklas på utbetalningsdagen.

B 3.5.3 Kontanta utbetalningar i EUR

Typ av kontant utbetalning

Utbetalningsdagen infaller antal Bankdagar efter Avstämningsdagen

Kontanta utbetalningar i EUR

5

B 3.5.4 Kontanta utbetalningar i Annan valuta

Typ av kontant utbetalning

Utbetalningsdagen infaller antal Bankdagar efter Avstämningsdagen

Utbetalning vid förfall av warrant eller korgbevis

4

B 3.6 Utbetalningsdag i förhållande till förfallodag

Utbetalningsdagen sammanfaller normalt med förfallodagen. Om förfallodagen infaller på en dag som inte är Bankdag flyttas utbetalningsdagen fram till närmast efterföljande Bankdag eller enligt angivna villkor för Finansiellt Instrument.

B 3.7 Distribution av utbetalning till mottagare

Distribution av kontant utbetalning till de enligt Avstämningsdagen behöriga mottagarna sker på olika sätt beroende på om utbetalning sker som kontant utbetalning AM-delen eller som kontant utbetalning PM-delen.

B 3.7.1 Distribution av kontant utbetalning AM-delen

På utbetalningsdagen distribueras kontant utbetalning AM-delen via ES Clearing och Avveckling i enlighet med avsnitt C 8 i ES Allmänna villkor. Det är inom denna process initialt respektive Kontoförande Institut, som registrerats som sådant för de per Avstämningsdagen relevanta Vp-kontona, som mottar kontant utbetalning via ES Clearing och Avveckling.

Slutförande av processen, inkluderat insättning på behörig mottagares s.k. avkastningskonto (sådant t ex. bankkonto i enlighet med ES Allmänna villkor som på Avstämningsdagen fanns registrerat på Vp-konto) sker därefter genom Kontoförande Instituts försorg på utbetalningsdagen, förutsatt att Emittenten hade likvid på utbetalningskontot och förutsatt att ES täckningskontroll för distributionen fått positiva svar.

Kontant utbetalning kommer dock inte distribueras avseende Vp-konto där en s.k. kontospärr i enlighet med avsnitt B 6.5 i ES Allmänna villkor fanns registrerad per Avstämningsdagen, se avsnitt 3.10.1.5 nedan.

B 3.7.2 Distribution av kontant utbetalning PM-delen

På utbetalningsdagen distribueras kontant utbetalning via ES Clearing och Avveckling i enlighet med avsnitt C 6 i ES Allmänna villkor. Det är inom denna process Emittentens Emissionsinstitut och dess Clearingmedlem som hanterar distribution av kontant utbetalning till mottagarna.

B 3.8 Tidpunkt för uppdrag avseende kontant utbetalning

Se avsnitt B 1.7 ovan avseende ingivande av uppdrag avseende kontant utbetalning.

B 3.9 Gränssnitt för uppdrag avseende kontant utbetalning

Om inte annat anges i detta ES Emittentregelverk ska uppdrag och beställningar ingivas till ES skriftligt i enlighet med avsnitt B 1 ovan. För flertalet utbetalningsuppdrag skickar ES ett skriftligt underlag till Emittenten. ES tillhandahåller även ett antal blanketter för utbetalningsuppdrag via ES hemsida. Dessa kan användas för ingivande av utbetalningsuppdrag till ES. I förekommande fall kan beställning av kontant utbetalning istället ske via IssuerCorner eller ES Plug & Clear.

B 3.9.1 IssuerCorner

Utbetalningsuppdrag avseende aktieutdelning för avstämningsbolag ska ingivas via IssuerCorner. Utbetalningsuppdrag avseende ränta och inlösen avseende Skuldförbindelse emitterade inom AM-delen ska i förekommande fall ingivas via IssuerCorner och BondPayments.

B 3.9.1.1 BondPayments

Utbetalningsuppdrag avseende Skuldförbindelser emitterade inom AM-delen ska för de Emittenter som har registrerats för ES tjänst BondPayments ingivas till ES via BondPayments. BondPayments nås via IssuerCorner.

B 3.9.2 ES Plug & Clear

Utbetalningsuppdrag avseende warranter och korgbevis som emitterats inom AM-delen via ES Plug & Clear ska ingivas till ES via ES Plug & Clear.

B 3.10 Exempel på utbetalningar

Nedan följer beskrivningar av exempel på sådana kontanta utbetalningar som ES kan ta emot uppdrag att utföra. Beskrivningarna har som utgångspunkt att utbetalningsvalutan är SEK. I de fall utbetalningsvalutan ska vara EUR tillkommer i förekommande fall process för växling av delar av sådan utbetalning till SEK, vilken beskrivs nedan i ett separat avsnitt.

B 3.10.1 Aktieutdelning

Uppdrag avseende aktieutdelning lämnas av Emittenten, förutsatt att Emittenten är ett avstämningsbolag, till ES via tjänsten IssuerCorner.

I samband med att förslag till aktieutdelning offentliggörs via t.ex. kallelse till bolagsstämma ska ett preliminärt utdelningsuppdrag lämnas till ES i enlighet med B 1.7 ovan.

När bolagsstämman fattat beslut om utdelning ska Emittenten snarast därefter lämna ett bekräftat uppdrag avseende aktieutdelning till ES. Detta för att antingen bekräfta eller ändra uppgifterna i det preliminära uppdraget. Det bekräftade uppdraget ska vara ES tillhanda enligt B 1.7 ovan.

Avstämningsdagen för aktieutdelning i avstämningsbolag infaller typiskt sett två (2) Bankdagar efter dagen för bolagsstämman. Förhållandet kan dock avvika om Emittenten på berörd bolagsstämma beslutar om fler än en aktieutdelning med separata Avstämnings- och utbetalningsdagar. Förhållandet mellan Avstämningsdag och utbetalningsdag framgår av avsnitt B 3.5 ovan.

ES ska via ES Clearing och Avveckling vidarebefordra instruktion till Emittentens Likvidbank att på utbetalningsdagen debitera utbetalningskontot i enlighet med Emittentens uppdrag och ovan beskriven procedur för kontant utbetalning AM-delen. Även sådan svensk skatt enligt A 6 ovan debiteras utbetalningskontot på utbetalningsdagen.

B 3.10.1.1 Utbetalning till utdelningsberättigad

På utbetalningsdagen distribueras utdelningsbelopp enligt avsnitt B 3.7 ovan.

B 3.10.1.2 Emittentens egna aktier

Aktier som av Emittenten anses vara egna aktier kan undantas från aktieutdelning. Emittenten ska i det preliminära utdelningsuppdraget, för att ES ska kunna administrera undantaget, uppge aktieslag för innehavet av egna aktier samt på vilket eller vilka Vp-konton innehavet finns registrerat så att innehavet kan undantas i samband med Avstämningsdagen. Skulle det aktuella innehavet vara förvaltarregistrerat kan nämnda undantag inte genomföras inom ramen för ES tjänst. Förändras innehavets storlek under tiden fram till dess den definitiva beställningen görs ska det aktuella innehavet anges/uppdateras i den definitiva beställningen.

B 3.10.1.3 Aktieägare som ska undantas från utdelning

Om någon aktieägare, annan än sådan som omfattas av eget innehav enligt ovan, ska undantas från utdelning, måste den aktieägarens innehav tillfälligt omvandlas till något slag av aktie som inte per Avstämningsdagen genererar aktieutdelning t.ex. AK U (aktie utan utdelningsrätt).

Den aktieägare som ska undantas från aktieutdelning måste kontakta sitt Kontoförande Institut och i god tid före Avstämningsdagen för berörd aktieutdelning föra över sina aktier till ett av ES särskilt anvisat Vp-konto. Därefter genomför ES omvandling till det slag av aktie som inte medför rätt till aktieutdelning. Bolagsstämman bör i förekommande fall i sitt beslut om Avstämningsdag för utdelning ta hänsyn till att det kan krävas ett antal extra dagar för överföring av aktier och omvandling, varför Avstämningsdagen i sådana fall kan behöva sättas till en senare tidpunkt än två (2) Bankdagar efter bolagsstämman.

B 3.10.1.4 Utbetalning avseende aktier som kontoförs som fondaktierätter

Aktieutdelning distribueras typiskt sett inte till fondaktierätter. Utdelning för sådana aktier som kontoförs som fondaktierätter återredovisas till Emittenten på utbetalningsdagen till det av Emittenten anmälda bankkontot för slutredovisning av utbetalningsmedel.

B 3.10.1.5 Slutredovisning av aktieutdelning

Om kontant utbetalning avseende ett eller vissa specifika innehav eller vissa specifika mottagare ej kan ske, t.ex. på grund av att en kontospärr enligt B 6.5 i ES Allmänna villkor fanns registrerat på Vp-kontot per Avstämningsdagen slutredovisas den utbetalningen som ej kunnat förmedlas till, eller returnerats av, Kontoförande Institut från ES tillbaka till Emittenten efter som längst 10 år efter Avstämningsdagen.

B 3.10.2 Utbetalningar avseende Skuldförbindelser inom AM-delen

Kontant utbetalning avseende Skuldförbindelser som har emitterats inom AM-delen sker enligt beskrivning för kontant utbetalning AM-delen ovan.

B 3.10.2.1 Ränta och inlösen avseende Skuldförbindelse emitterade inom AM-delen

Avstämningsdag och utbetalningsdag för ränteutbetalning och inlösen av Skuldförbindelse emitterade inom AM-delen sker typisk sett enligt villkor för berört Finansiellt Instrument. Förhållande mellan Avstämningsdag och utbetalningsdag framgår av avsnitt B 3.5 ovan. Utbetalningsdagen sammanfaller normalt med förfallodagen. Om förfallodagen infaller på en dag som inte är Bankdag flyttas utbetalningsdagen fram till närmast efterföljande Bankdag eller enligt angivna villkor för Finansiellt Instrument. I de fall då Skuldförbindelse ska inlösas före ursprunglig förfallodag, s.k. förtida inlösen, ska även Avstämningsdagen tidigareläggas parallellt. Sådant uppdrag avseende förtida inlösen ska vara ES tillhanda enligt avsnitt B 1.7 ovan. I samband med inlösen av Finansiellt Instrument emitterat inom AM-delen så avregistreras berört Finansiellt Instrument från Vp-konto per Avstämningsdagen.

B 3.10.2.2 Amortering på Skuldförbindelse emitterad inom AM-delen

Förhållandet mellan Avstämningsdag och utbetalningsdag för amortering framgår av avsnitt B 3.5 ovan. Om förfallodagen infaller på en dag som inte är Bankdag flyttas utbetalningsdagen fram till närmast efterföljande Bankdag.

B 3.10.3 Inlösen av warranter (WT) och korgbevis (KRG)

Förhållandet mellan Avstämningsdag och utbetalningsdagen framgår av avsnitt B 3.5 ovan. Utbetalningsdagen sammanfaller normalt med förfallodagen. Om förfallodagen infaller under en dag som inte är Bankdag flyttas utbetalningsdagen fram till närmast efterföljande Bankdag eller enligt angivna villkor för Finansiellt Instrument. I de fall då Finansiellt Instrument ska inlösas före ursprunglig förfallodag, s.k. förtida inlösen, ska även Avstämningsdagen tidigareläggas parallellt. Sådant uppdrag avseende förtida inlösen ska vara ES tillhanda enligt avsnitt B 1.7 ovan.

B 3.10.3.1 Inlösen av warranter och korgbevis via ES Plug & Clear

Emittent som tecknat avtal med ES om att använda ES Plug & Clear ska inge uppdrag om inlösen till ES i ett s.k. CSV-format inom ramen för ES Plug & Clear. En annan fördel med ES Plug & Clear är att uppdraget kan inges närmare Avstämningsdagen än uppdrag som inges på annat sätt, enligt avsnitt B 1.7 ovan.

B 3.10.3.2 Inlösen av warranter och korgbevis via ES Plug & Clear och utbetalning i Annan valuta

Uppdrag avseende kontant utbetalning i Annan valuta avseende inlösen för warranter och/eller korgbevis kan under vissa förutsättningar inges till ES via ES Plug & Clear. Sådan utbetalning sker då via ES Clearing och Avveckling enligt ovan.

B 3.10.4 Annan utbetalning för Finansiellt Instrument emitterat inom AM-delen

ES kan under vissa förutsättningar hantera vissa typer av kontanta utbetalningar via tjänsten annan utbetalning avseende vissa Finansiella Instrument emitterade inom AM-delen. Annan utbetalning är en tjänst som ES kan tillhandahålla utöver fördefinierade processer för kontant utbetalning av t.ex. aktieutdelning, ränta eller inlösen. Tjänsten annan utbetalning inkluderar därmed viss flexibilitet vilken kräver att Emittenten i uppdrag till ES inkluderar fler uppgifter än vanligt, t.ex. vilken typ av utbetalning det är som Emittenten vill få distribuerad av ES, vilken hantering av svensk skatt som ska ske, vilken typ av kontrolluppgift som ska upprättas av ES etc.

B 3.10.5 Utbetalningar avseende Skuldförbindelser inom PM-delen

Kontant utbetalning avseende Skuldförbindelser som är emitterade inom PM-delen sker via ES Clearing och Avveckling enligt beskrivning för kontant utbetalning PM-delen ovan.

Avseende inlösen av Finansiellt Instrument emitterat inom PM-delen avregistreras berört Finansiellt Instrument från Vp-konto per utbetalningsdagen.

B 3.10.6 Kontant utbetalning i EUR för Finansiella Instrument utgivna inom AM-delen

Kontant utbetalning i EUR följer ovan beskriven process för kontant utbetalning AM-delen, med nedan angivna tillägg för sådan växling av EUR till SEK som i förekommande fall är nödvändig. Notera förhållandet mellan Avstämningsdag och utbetalningsdag vid kontant utbetalning i EUR enligt avsnitt B 3.5 ovan.

B 3.10.6.1 Växling av EUR till SEK

Delar av kontant utbetalning AM-delen som ska ske i EUR kan i förekommande fall behöva växlas till SEK. Skälen till växlingsbehov kan vara att behörig mottagare av den kontanta utbetalningen ej har möjlighet att ta emot EUR enligt uppgifter på Vp-kontot, om det s.k. avkastningskontot som registrerats på Vp-kontot ej är avsett för EUR. Ytterligare skäl kan vara att ES i förekommande fall enligt avsnitt A 6 ovan ska innehålla preliminär- och/eller kupongskatt från berörd kontant utbetalning. Sådan skatt behöver redovisas till Skatteverket som SEK. Förvaltare ges även i förekommande fall möjlighet att avseende förvaltarregistrerade Finansiella Instrument begära att del av belopp i EUR ska växlas till SEK. Vidare kommer sådan utbetalning som inte kan slutföras till mottagare på grund av att kontospärr enligt avsnitt B 3.7.1 ovan och avsnitt C 6.5 i ES Allmänna villkor att växlas till SEK innan sådant belopp återredovisas till Emittenten.

Det åligger Emittenten14 att i förekommande fall ombesörja eventuell växling från EUR till SEK enligt villkoren för växlingsförfarandet enligt nedan.

För Utländska Aktier och andra Finansiella Instrument där ES inte är Issuer CSD ombesörjs växling typiskt sett av ES, om ej annat framgår av Anslutningsavtal.

B 3.10.6.2 Emittent behöver utbetalningskonto för både EUR och SEK

Om utbetalning ska ske i EUR ska Emittenten, på grund av behoven att växla EUR till SEK och genomföra utbetalning i både EUR och SEK ha ett utbetalningskonto för respektive valuta.

B 3.10.6.3 Underlag för växling

ES kan på Bankdagen efter Avstämningsdagen se om, och i förekommande fall hur stort, växlingsbehov som föreligger avseende mottagare av kontant utbetalning för Finansiella Instrument kontoförda på Vp-konto. ES ger därutöver även Förvaltarna en möjlighet att under nedan angiven tid efter Avstämningsdagen rapportera till ES hur stor del av beloppet i EUR de önskar växla till SEK avseende förvaltarregistrerade Finansiella Instrument.

Det leder till att ES, efter kl. 12.00 två (2) dagar efter Avstämningsdagen, kan utläsa hur stor del av utbetalningen som ska växlas till SEK. ES meddelar Emittenten hur stort belopp i EUR som ska växlas till SEK.

Senast kl. 12.00 tre (3) dagar efter Avstämningsdagen ska Emittenten ha informerat ES om den växlingskurs mellan EUR och SEK som ES ska tillämpa, samt totalt belopp att utbetala i både EUR och SEK. Utbetalningsbeloppen i både EUR och SEK ska finnas tillgängliga på Emittentens respektive utbetalningskonto enligt avsnitt B 3.3 ovan.

B 4 Tjänster för bolagsstämma och övriga Bolagshändelser – svenska aktier

B 4.1 Bolagsstämma

B 4.1.1 Beställning av bolagsstämmoaktiebok

Bolagsstämmoaktiebok är en Aktiebok till vilken Förvaltare ges möjlighet att i samband med en bolagsstämma rösträttsregistrera ägare som låtit förvaltarregistrera aktier, i enlighet med ABL. I en bolagsstämmoaktiebok kan därför, till skillnad från annan typ av Aktiebok, även uppgifter om förvaltarregistrerade ägare framgå.

Emittenten ska inge beställning av bolagsstämmoaktieboken till ES, elektroniskt via IssuerCorner, så snart styrelsen fastställt och offentliggjort datum för bolagsstämma. Sådant offentliggörande och beställning behöver i förhållande till ES senast ske 28 kalenderdagar före stämman.

Även för extra bolagsstämma gäller att Emittenten ska inge beställning av bolagsstämmoaktieboken till ES så snart styrelsen fastställt och offentliggjort datum för bolagsstämma. Sådant offentliggörande och beställning behöver i förhållande till ES senast ske 14 kalenderdagar innan stämman.

Efter det att ES har registrerat beställningen av bolagsstämmoaktiebok öppnas rösträttsrutinen, dvs. den rutin varigenom Förvaltare har möjlighet att rösträttsregistrera den som äger förvaltarregistrerade aktier.

I det fall Emittenten väljer att ställa in en bolagsstämma ska ES omgående informeras därom.

Det är av stor vikt att Emittenten inger beställning av bolagsstämmoaktiebok så tidigt som möjligt så att Förvaltare får tillräcklig tid på sig att rösträttsregistrera ägare av förvaltarregistrerade aktier. En konsekvens av att Emittenten inger beställning av bolagsstämmoaktiebok för sent kan vara att ägare av förvaltarregistrerade aktier inte hinner rösträttsregistrera sina innehav och därigenom förlorar sin rätt att delta och rösta på bolagsstämma.

B 4.1.2 Avstämningsdag för och leverans av bolagsstämmoaktiebok

Bolagsstämmoaktieboken sammanställs per den dag som infaller sex (6) Bankdagar före bolagsstämman, s.k. Avstämningsdag för bolagsstämmoaktiebok.

Bolagsstämmoaktieboken levereras elektroniskt till Emittenten via IssuerCorner, leverans sker tredje (3) Bankdagen efter Avstämningsdagen.

B 4.1.3 Innehåll i bolagsstämmoaktiebok

I bolagsstämmoaktieboken redovisas ägare och Förvaltare15 av aktier (AK) och interimsaktier (IA), samt, om så har begärts av Emittenten, av Emittentens styrelse tilldelade obetalda tecknade aktier (OTA), och/eller betalda tecknade aktier (BTA). Uppgifter om direktregistrerade ägare och Förvaltare avseende icke tilldelade OTA och BTA lämnas i en särskild förteckning.

I bolagsstämmoaktieboken redovisas även uppgifter om förekommande omvandlingsförbehåll, hembudsförbehåll och inlösenförbehåll. Vidare redovisas som summaposter även aktier som är under hembudsprövning och bokförda på tillfälligt hembudskonto samt Finansiella Instrument registrerade på emittentkontot. I förekommande fall finns i bolagsstämmoaktieboken en specifikation av rösträtten för aktier som befinner sig under hembudsprövning. Detta förutsätter att det i Emittentens bolagsordning angivits att köparen alternativt säljaren ska inneha rösträtten under hembudsprövningen.

Bolagsstämmoaktieboken ska enligt lag finnas tillgänglig för aktieägarna på bolagsstämman, men är inte en offentlig aktiebok. Bolagsstämmoaktieboken ska arkiveras av Emittenten i tio (10) år.

Förvaltarregistrerade Finansiella Instrument som inte rösträttsregistrerats redovisas under respektive Förvaltare i bolagsstämmoaktieboken.

B 4.1.4 Beställning av utsändande av kallelse till bolagsstämma

Utsändande av kallelse till bolagsstämman, såväl ordinarie som extra bolagsstämma, kan ske via ES efter Emittentens beställning till ES. Sådan beställning kan lämnas till ES så snart styrelsen fastställt och offentliggjort datum för bolagsstämma.

Utsändande av kallelse till bolagsstämma beställs elektroniskt av Emittenten via IssuerCorner.

B 4.2 Emissionshändelser

Beskrivningen av ES tjänster inom Emissionshändelser avser om inget annat sägs nedan svenska aktier i Avstämningsbolag.

Under vissa förutsättningar kan även tjänster för Utländska Aktier enligt avsnitt B 5 och tjänster för andra Finansiella Instrument än aktier enligt avsnitt B 6 inkludera nedan beskrivna tjänster. I förekommande fall hänvisas särskilt till avsnitt B 1 och B 1.1 innan Emittent fattar beslut omfattande sådana tjänster. Termen aktieägare ska i tillämpliga fall avse ägare/innehavare av andra Finansiella Instrument.

B 4.2.1 Kategorier av Emissionshändelser

Emissionshändelse kan avse antingen en:

 • distribution, eller

 • reorganisation.

En distribution är en Emissionshändelse där Finansiella Instrument, kontant utbetalning eller en kombination av dessa distribueras till behöriga mottagare enligt Aktiebok och Avstämningsregister per viss Avstämningsdag avseende underliggande Finansiellt Instrument, utan att antal/nominellt belopp av underliggande Finansiellt Instrument ändras eller ersätts.

En reorganisation är en Emissionshändelse där Finansiella Instrument, kontant utbetalning eller en kombination av dessa distribueras till behöriga mottagare enligt Aktiebok och Avstämningsregister per viss Avstämningsdag avseende underliggande Finansiellt Instrument och därmed ersätter underliggande Finansiellt Instrument.

Emissionshändelse kan vidare vara:

 • tvingande, utan något val, för aktieägare,

 • tvingande, med ett (eller flera) val, för aktieägare, eller

 • frivillig för aktieägare.

B 4.2.2 Endast en typ av Emissionshändelse per Emittent och Avstämningsdag

I VPC-systemet genomförs Emissionshändelser per Emittent och inte per Finansiellt Instrument. Det finns därför en begränsning till att, i flera fall, kunna genomföra endast en Emissionshändelse av viss typ per Emittent per Avstämningsdag. Det är exempelvis endast möjligt att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare per Emittent per Avstämningsdag eller en fondemission per Emittent per Avstämningsdag.

Under förutsättning att det avser olika typer av Emissionshändelser kan dock fler än en Emissionshändelse genomföras per Emittent per Avstämningsdag. Exempelvis kan både en split och en fondemission genomföras för en Emittent per samma Avstämningsdag.

B 4.2.3 Anlitande av Emissionsinstitut

Vid frivilliga Emissionshändelser och Emissionshändelser som är tvingande men där aktieägaren har ett eller flera val ska ett Emissionsinstitut anlitas av Emittenten för svarshantering av ägarnas val inom Emissionshändelsen. Dessutom ska för vissa tvingade Emissionshändelser där inget val för aktieägaren föreligger ett Emissionsinstitut anlitas av Emittenten för hantering av delar av Emissionshändelsen gentemot ES. Exempel på sådana delar av Emissionshändelse kan vara försäljning av Finansiellt Instrument avseende ersättning för fraktioner eller för att stödja process för innehållande av kupongskatt vid t.ex. värdepappersutdelning enligt B 4.15. På uppdrag av Emittenten ansvarar Emissionsinstitutet bland annat för svarshantering avseende instruktion från innehavare av teckningsrätt om teckning av aktier i nyemission, hantering av försäljning av överskjutande exempelvis teckningsrätter eller i förekommande fall särbehandling av aktieägare bosatta i de länder som är undantagna från erbjudandet. I förekommande fall ska upprättande av avräkningsnota, kontrolluppgift och eventuell kontantutbetalning handhas av Emissionsinstitutet.

Exempel över Emissionshändelser där Emissionsinstitut ska anlitas:

 • nyemission med företrädesrätt för befintliga ägare,

 • riktad nyemission,

 • uppköpserbjudande,

 • inköpserbjudande,

 • minskning av aktiekapital genom frivillig inlösen,

 • sammanläggning i vissa fall.

B 4.2.4 Generella regler avseende vissa utländska aktieägare

För att aktieägare som är bosatta i vissa länder t.ex. USA, Japan eller Kanada ska få teckna sig för aktier eller delta i andra Emissionshändelser ankommer det på Emittenten att söka erforderliga tillstånd hos myndighet i dessa länder. Om Emittenten valt att inte söka erforderligt tillstånd hos utländsk myndighet krävs att Emissionsinstitutet i förekommande fall särbehandlar aktieägare bosatta i de länder där sådant tillstånd krävs.

B 4.2.5 Sekretess vid distribution

Av sekretesskäl gentemot t.ex. panthavare, ombud etc. kan distribution av t.ex. Emissionsredovisning vid olika typer av Emissionshändelser och andra utskick inte ske inom Emittentens egen organisation varför en Emittent i sådana fall måste anlita en extern distributör. Sådan distributör måste dock ingå ett särskilt sekretessavtal med ES.

B 4.2.6 Villkor för Emissionshändelse i VPC-systemet

Villkor för en Emissionshändelse anges i VPC-systemet som X:Y där X avser det antal/belopp av Finansiellt Instrument som utgör avkastning eller av annan anledning krediteras till följd av Emissionshändelsen och Y avser antal/belopp av underliggande Finansiellt Instrument. I VPC-systemet kan X respektive Y endast, avseende antal, anta heltal utan decimaler. Exempelvis kan villkoret för en distribution anges som 2:5, dvs. 2 nya för varje innehav av 5, men inte som 1:2,5.

Om inte annat anges i detta ES Emittentregelverk gäller att X respektive Y kan anta värden, utan decimal, mellan 1–999.

B 4.2.7 Antal/belopp av Finansiellt Instrument vid beslut respektive Avstämningsdag

Emittenten ansvarar för att det antal/belopp av aktier eller andra Finansiella Instrument som är kontoförda av ES per Avstämningsdagen för en Emissionshändelse överensstämmer med det antal/belopp som låg till grund för Emittentens beslut avseende Emissionshändelsen. Emittentens ansvar omfattar t.ex. att tillse att antalet aktier inte har ökat genom konvertering (se avsnitt B 4.9) eller utnyttjande av teckningsoption (se avsnitt B 4.18.4) per Avstämningsdagen på ett sätt som beslutet om Emissionshändelsen inte inkluderade.

B 4.2.8 Utbetalning i samband med Emissionshändelser

ES åtar sig inte att hantera betalning i samband med Emissionshändelser såsom minskning av aktiekapital med återbetalning till aktieägare eller utbetalning av ersättning vid avrundning av annat än pengar i svensk valuta utan att särskild överenskommelse om hanteringen därav först träffats med Emittenten.

B 4.2.9 Överföringar av Finansiella Instrument vid reorganisationer

En reorganisation innebär, om inte annat anges i detta ES Emittentregelverk, att det Finansiella Instrument som ska ersättas erhåller en sista tillåten bokföringsdag för överföringsuppdrag. Den sista tillåtna bokföringsdagen är normalt samma dag som Avstämningsdagen för reorganisationen. Exempelvis gäller i nyemission att BTA erhåller en sista tillåten bokföringsdag per den dag som anges som Avstämningsdag för omvandling av BTA till aktie med vp-typ AK.

B 4.2.10 Kontoföring i Avstämningsregister efter registrering hos Bolagsverket

För Aktierelaterat Överlåtbart Värdepapper gäller, om inte annat anges i detta ES Emittentregelverk, i samband med Emissionshändelser, såsom vid initial kontoföring enligt A 3.2.1, att exempelvis höjning eller minskning av antalet kontoförda aktier i Avstämningsregistret ska föregås av motsvarande registrering hos Bolagsverket.

B 4.3 Nyemission

En nyemission innebär att en Emittent ökar sitt aktiekapital genom att nytt kapital tillförs antingen i form av kontanta medel eller i form av annan egendom. ES erbjuder tjänster för nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare per en viss Avstämningsdag och riktad nyemission (riktad till en annan krets än befintliga aktieägare per en viss Avstämningsdag, dvs. utan företrädesrätt).

Om Emittenten har några aktuella konverteringsordrar (se avsnitt B 4.9) eller kontoförda teckningsoptioner som kan utnyttjas för nyteckning av aktier (se avsnitt B 4.18.4) ska Emissionsinstitutet i förekommande fall göra erforderliga justeringar av dessa.

B 4.4 Nyemission med företräde

Vid nyemission med företräde erbjuds aktieägarna rätt att mot kontant betalning teckna nya aktier i förhållande till sitt innehav av aktier per Avstämningsdagen. Aktieägarna erhåller teckningsrätter (TR) som ger rätt att teckna nya aktier enligt vissa villkor.

Vid nyemission med företräde av andra Finansiella Instrument än aktier ska Emittenten träffa en särskild överenskommelse med ES om eventuella ytterligare rutiner för att det slutliga Finansiella Instrumentet ska bokföras på ägarens Vp-konto. De teckningsrätter som då förekommer är teckningsrätter (TRV) avseende svenska depåbevis och uniträtter (UR).

I den fortsatta framställningen används ordet ”teckningsrätt” gemensamt för teckningsrätter och uniträtter. Likaså används aktie synonymt med Finansiellt Instrument, BTA (betald tecknad aktie) synonymt med BTU (betald tecknad unit) i förekommande fall och OTA (obetald tecknad aktie) synonymt med OTU (obetald tecknad unit) i förekommande fall.

För avstämningsbolag ska teckningsrätter kontoföras i Avstämningsregister enligt 11 kap. 8 § ABL. Även t.ex. OTA respektive BTA ska för avstämningsbolag kontoföras i Avstämningsregister enligt 4 kap. 2 § LKF.

B 4.4.1 Teckning

ES tjänster avseende nyemission med företräde är utformade för att teckning av nya aktier sker mot kontant betalning till ett bestämt pris i SEK per aktie, där priset uttrycks i kronor och hela ören.

Den vanligaste metoden för teckning är att aktieägarna tecknar sig för nya aktier genom att erlägga betalning. ES framställer i dessa fall en Emissionsredovisning med förtryckt inbetalningsavi som används för teckning genom betalning samt om teckning ska göras av det maximala antalet nya aktier som tilldelningen av teckningsrätter enligt villkor för nyemissionen tillåter.

Används metoden teckning via anmälan framställer ES en Emissionsredovisning utan förtryckt inbetalningsavi. Aktieägaren skickar in sin instruktion om teckning av nya aktier till Emissionsinstitutet som registrerar denna i Avstämningsregistret varpå de utnyttjade teckningsrätterna på Vp-kontot omvandlas till obetalda tecknade aktier (OTA).

När betalning ska göras sänder ES ut förtryckta inbetalningsavier till aktietecknarna.

När betalningen för de nytecknade aktierna tagits emot och registrerats av Emissionsinstitutet omvandlas de utnyttjade teckningsrätterna, alternativt OTA om teckning via anmälan tillämpas, på Vp-kontot till betalda tecknade aktier (BTA).

B 4.4.2 Uppdrag till ES avseende nyemission och hantering av teckningsrätter

Nyemissionsuppdraget till ES ska innehålla uppgifter enligt ES vid var tid gällande mall för uppdrag avseende sådan Emissionshändelse. Detta kan inkludera uppgift om på vilket sätt teckning ska ske, genom betalning eller via anmälan, och hur teckningsrätter under respektive efter teckningstiden ska hanteras, exempelvis om ersättning utbetalas för ej utnyttjade teckningsrätter efter teckningstiden eller om de förfaller och blir värdelösa. Nyemissionsuppdraget till ES ska även innehålla information om emissionsvillkoret medför att det utfärdas överskjutande, i förhållande till emissionsvillkoret, teckningsrätter vid tilldelning. Emittenten kan då erbjuda central försäljning av sådana teckningsrätter via ett Emissionsinstitut.

B 4.4.3 Avstämning och tilldelning av teckningsrätter

På Avstämningsdagen gör ES en avstämning av Emittentens Aktiebok och Avstämningsregister för fastställande av vilka som ska erhålla teckningsrätter samt fördelningen av teckningsrätter till Vp-konton.

ES framställer Emissionsredovisning till varje per Avstämningsdagen registrerad Kontohavare eller i förekommande fall annan rättighetshavare. ES levererar Emissionsredovisningarna till den distributör Emittenten har angivit på emissionsuppdraget.

B 4.4.4 Beslut om tilldelning

När teckningen är avslutad ska Emittentens styrelse besluta om tilldelning av nya aktier till aktietecknarna. Beslutet ska därefter genast anmälas till ES. Sådan anmälan medför att BTA alternativt OTA, men inte BTU, förs in i Aktieboken.

B 4.4.5 Registrering av nyemission hos Bolagsverket – omvandling av BTA till AK

För att slutföra nyemissionen i VPC-systemet ska Emissionsinstitut lämna uppdrag om omvandling av BTA till aktie med vp-typ AK till ES. ES kan inte ta emot sådant uppdrag tidigare än en (1) Bankdag efter att samtliga teckningsrätter inom relevant emission antingen utnyttjats för teckning eller avregistrerats från Avstämningsregistret. För att genomföra omvandlingen av BTA till aktie med vp-typ AK ska aktiekapitalhöjningen vara registrerad hos Bolagsverket.

Emittenten ansvarar för att uppdrag till ES om omvandling av BTA till AK uppnår status bekräftat emissionsuppdrag enligt B 1.5.2 senast enligt B 1.6 ovan. Detta inkluderar att aktiekapitalhöjningen har registrerats hos Bolagsverket senast kl. 15.00 en (1) Bankdag före Avstämningsdagen för omvandlingen.

B 4.4.6 Delregistrering

Enligt ABL ges aktiebolag möjlighet att under emissionens löptid begära delregistrering av nyemissionen hos Bolagsverket. Om emissionsvillkoren specificerar ett lägsta belopp som aktiekapitalet kan ökas med så får inte delregistrering ske med mindre än att detta lägsta belopp är till fullo tecknat och betalt.

För det fall en Emittent avser att delregistrera en nyemission ska Emittenten i ett tidigt skede samråda med ES för att säkerställa att den planerade åtgärden är tidsmässigt och tekniskt genomförbar. Emittenten och ES ska träffa särskild överenskommelse avseende vilka rutiner som ska användas och en tidplan för genomförandet.

Avseende den sista delregistreringen som ska ske för en nyemission gäller även vad som föreskrivs i B 4.4.5.

B 4.4.7 Tidsschema vid nyemission med företräde

Dag

Händelse

Dag  0

Avstämningsdag för nyemissionen.

Dag  2

Distribution av teckningsrätter. ES framställer Emissionsredovisning.

B 4.5 Riktad nyemission

Vid en riktad nyemission utan företrädesrätt, har inte Emittentens aktieägare företrädesrätt till teckning, utan rätten att mot kontant betalning eller annat vederlag teckna nya aktier riktas mot en annan målgrupp. Vid riktad nyemission kontoför ES därför inte teckningsrätter.

B 4.5.1 Teckning

Under Emissionens teckningstid hanteras all teckning av ett Emissionsinstitut.

B 4.5.2 Beslut om tilldelning

När teckningen är avslutad ska Emittentens styrelse besluta om tilldelning av nya aktier till aktietecknarna. Först när den definitiva tilldelningen är beslutad, registreras uppgifter om de som får tilldelning vid Emissionen i VPC-systemet. Tilldelningen kan bokföras som betalda tecknade aktier (BTA) på de tilldelades Vp-konton.

B 4.6 Apportemission

Vid apportemission i VPC-systemet erbjuds ägare av Finansiella Instrument utgivna av en Emittent (av ES kallat målbolaget) att teckna aktier i ett annat bolag (av ES kallat köparbolaget) i förhållande till sitt innehav i målbolaget och som betalning överlåta sina Finansiella Instrument i målbolaget. De Finansiella Instrumenten i målbolaget blir, när erbjudandet accepterats, s.k. apportegendom. Om köparbolaget beslutar att fullfölja affären, överförs apportegendomen i målbolaget till köparbolaget och målbolagets ägare får de nyemitterade aktierna.

Ofta är flera typer av Finansiella Instrument föremål för erbjudandet i en apportemission. Ibland är en del av dessa inte registrerade i VPC-systemet. Exempelvis kan målbolagets aktier vara registrerade i VPC-systemet, men inte dess konvertibler eller teckningsoptioner. Sådana, icke ES-registrerade, Finansiella Instrument som ingår i erbjudandet hanteras utanför ES.

För det fall de nyemitterade aktierna ska distribueras till målbolagets ägare i VPC-systemet, ska Emittenten av dessa vara ansluten till ES. Ytterligare överenskommelse träffas med ES om vederlaget för apportegendomen utgörs av andra Finansiella Instrument än aktier.

Om kontant ersättning eller befintliga, som inte nyemitteras inom erbjudandet, Finansiella Instrument erbjuds av köparbolaget som vederlag för målbolagets Finansiella Instrument är åtgärden ett s.k. uppköpserbjudande, se avsnitt B 4.7.

B 4.6.1 Emissionsredovisning

På uppdrag av köparbolaget framställer ES en Emissionsredovisning som ES levererar till den distributör som köparbolaget angivit på emissionsuppdraget. Emissionsredovisningen kan levereras elektroniskt eller i pappersform.

B 4.6.2 Teckning och apportreservering

Målbolagets ägare tecknar sig för köparbolagets erbjudande via anmälan hos Emissionsinstitutet. På grundval av den anmälan apportreserverar Emissionsinstitutet Finansiellt Instrument i målbolaget. Detta innebär att de Finansiella Instrument i målbolaget som lämnas som likvid överförs till ett nyöppnat Vp-konto (ett s.k. apportkonto) för innehavaren. Detta Vp-konto öppnas automatiskt vid reserveringen och kan endast användas för apportreserverade Finansiella Instrument. Apportreservering kan inte omfatta Finansiella Instrument som finns bokförda på makulerings- eller omläggningskonton. (Om makulerings- och omläggningskonto, se ES Allmänna villkor.)

B 4.6.3 Överföringar av reserverade Finansiella Instrument

Apportreserverade Finansiella Instrument är bokförda på ett apportkonto. Det går inte att registrera affärsinsättningar, affärsuttag eller överföringar på ett apportkonto.

B 4.6.4 Beslut om tilldelning

När anmälningstiden gått ut och apportreserveringen är genomförd ska köparbolaget besluta om erbjudandet ska fullföljas eller dras tillbaka. Om köparbolaget väljer att inte fullfölja köpet, återgår de apportreserverade innehaven till de ursprungliga kontona.

Om köparbolaget, efter att teckningen och apportreserveringen är genomförd, beslutar att fullfölja erbjudandet ska köparbolagets styrelse besluta om tilldelning av aktier. För delregistrering, se avsnitt B 4.4.5.

B 4.7 Uppköpserbjudande

Vid uppköpserbjudande i VPC-systemet erbjuds ägare av Finansiella Instrument utgivna av en Emittent (av ES kallat målbolaget) att avyttra Finansiella Instrument i målbolaget till ett annat bolag (av ES kallat köparbolaget) och som betalning erhålla kontant ersättning och/eller befintliga aktier och/eller andra Finansiella Instrument från köparbolaget.

Om vederlaget enbart består av kontant ersättning behöver inte köparbolaget vara anslutet till ES som Emittent. ES måste dock få uppgifter om köparbolaget för att kunna hantera uppdraget. Samtliga ES-avgifter för tjänster som ES utför i samband med att ett icke ES-anslutet bolag riktar ett erbjudande till aktieägare i ett ES-anslutet bolag ska gentemot ES bäras av det anlitade Emissionsinstitutet för köparbolagets räkning.

Utbetalning av kontant ersättning till aktieägare handhas av det anlitade Emissionsinstitutet.

B 4.7.1 Emissionsredovisning

På uppdrag av köparbolaget framställer ES en Emissionsredovisning som ES levererar till den distributör som köparbolaget angivit på emissionsuppdraget. Emissionsredovisningen kan levereras elektroniskt eller i pappersform.

B 4.7.2 Teckning och reservering

Målbolagets ägare accepterar köparbolagets erbjudande via anmälan hos Emissionsinstitutet. På grundval av denna reserverar Emissionsinstitutet Finansiella Instrument i målbolaget. Detta innebär att de Finansiella Instrument i målbolaget som lämnas som likvid överförs till ett nyöppnat Vp-konto (ett s.k. apportkonto) för innehavaren. Detta Vp-konto öppnas automatiskt vid reserveringen och kan endast användas för reserverade Finansiella Instrument. Reservering kan inte omfatta aktier som finns kontoförda på makulerings- eller omläggningskonton. (Om makulerings- och omläggningskonto, se ES Allmänna villkor). När anmälningstiden gått ut och reserveringen är genomförd ska köparbolaget besluta om erbjudandet ska fullföljas eller dras tillbaka. Om det uppköpande bolaget väljer att inte fullfölja köpet, återgår de reserverade innehaven till de ursprungliga kontona.

B 4.7.3 Överföringar av reserverade Finansiell Instrument

Reserverade aktier och andra Finansiella Instrument är bokförda på ett apportkonto. Det går inte att registrera affärsinsättningar, affärsuttag eller överföringar på ett apportkonto.

B 4.8 Fondemission

En fondemission innebär att ett bolag ökar sitt aktiekapital utan att aktieägarna tillskjuter något nytt kapital. En fondemission kan ske med eller utan utgivande av nya aktier.

B 4.8.1 Fondemission utan att antalet aktier påverkas

Vid fondemission utan utgivande av nya aktier sker ingen ändring i Avstämningsregister eller av andra hos ES registrerade uppgifter.

B 4.8.2 Fondemission med utgivande av aktier

Vid fondemission genom utgivande av nya aktier ökar antalet aktier på innehavarnas Vp-konton i enlighet med emissionsvillkoren. När tilldelning i fondemissionen beräknas blir resultatet, beroende på emissionsvillkoren (se exempel nedan), inte alltid ett jämnt antal nya aktier för varje ägare. Resten tilldelas då som fondaktierätter, även kallade överskjutande fondaktierätter. När fondaktierätterna kontoförs på respektive ägares Vp-konto kontoförs de på samma sätt i VPC-systemet som aktier.

I en fondemission med villkoret 3:1 innebär det att aktieägaren får tre (3) nya aktier för en (1) gammal varför innehavet efter fondemission blir fyra (4) aktier. I en fondemission med villkoret 2:5 innebär det att aktieägaren erhåller två (2) fondaktierätter för varje gammal aktie. Varje helt 5-tal fondaktierätter omvandlas därefter med automatik till en (1) ny aktie. Detta innebär att det för fem (5) gamla aktier erhålls tio (10) fondaktierätter som automatiskt omvandlas till två (2) nya aktier.

Fondemission med utgivande av aktier är dock bara genomförbar om den, totalt per vp-sort, i enlighet med emissionsvillkoren, resulterar i ett antal emitterade aktier som är ett heltal utan decimaler. Ett emissionsvillkor 2:5 kräver därför att antalet aktier före fondemissionen är jämnt delbart med i detta exempel 5.

B 4.8.2.1 Fondemission med utgivande av aktier – Avstämningsdag efter den 25 september 2023

Fondemission med utgivande av aktier med Avstämningsdag efter den 25 september 2023 är vidare bara genomförbar om inga överskjutande fondaktierätter kvarstår i Avstämningsregistret efter fondemissionens genomförande. En fondemission med utgivande av aktier är därför bara genomförbar enligt villkor som innebär att:

 • varje (1) befintlig/gammal aktie av relevant vp-sort ska erhålla minst en (1) eller fler hela nya aktier, exempelvis 1:1, 2:1, 3:1 etc., eller

 • beslut om fondemission förenas med beslut om försäljning av överskjutande fondaktierätter enligt ABL, för det fall beslutet avser fondemission med villkor som inte föreskriver att varje (1) befintlig/gammal aktie av relevant vp-sort ska erhålla minst en (1) eller fler hela nya aktie/r. Se även B 4.8.3 nedan.

Beslutet om fondemission ska utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och får inte verkställas i Avstämningsregistret före registreringen.

Om Emittenten har några aktuella uppdrag enligt B 4.9 eller B 4.18.4 ska dessa i förekommande fall justeras före Avstämningsdagen.

B 4.8.2.2 Fondemission med utgivande av aktier – genomförda före den 25 september 2023

Avseende tidigare genomförda fondemissioner som resulterat i att överskjutande fondaktierätter kvarstår kontoförda på ägares respektive Förvaltares Vp-konton gäller att när antalet fondaktierätter på ett konto motsvaras av till aktier växlingsbart antal, kan växling ske hos Kontoförande Institut på uppdrag av innehavaren av fondaktierätten.

Fondaktierätter är inte aktier varför fondaktierätter från tidigare fondemissioner måste växlas till aktier för att vara berättigade att delta i en ny fondemissionen. Innehavare ska vända sig till sitt Kontoförande Institut för växling av fondaktierätterna.

En Emittent som har genomfört sådan fondemission och som därför har fondaktierätter kontoförda i Avstämningsregistret kan även inleda preskription av rätten till nya aktier för att på så sätt tillse att inga överskjutande fondaktierätter kvarstår i Avstämningsregistret. Se B 4.18.3.2 nedan om detta förfarande.

B 4.8.3 Försäljning av överskjutande fondaktierätter

Bolaget kan i bolagsstämmobeslutet föreskriva att överskjutande fondaktierätter ska försäljas centralt. På detta sätt undviks att överskjutande fondaktierätter kvarstår efter fondemissionen. Central försäljning av överskjutande rätter innebär att den överskjutande fondaktierätten automatiskt debiteras Vp-kontot och krediteras Emissionsinstitutet för att säljas.16 Efter försäljningen erhåller berörd innehavare ekonomisk kompensation för det åsatta värdet. Beloppet redovisas till innehavarens avkastningskonto på motsvarande sätt som för kontant utbetalning enligt avsnitt B 3. I de fall överskjutande fondaktierätter uppstår och central försäljning inte genomförs kvarstår dessa på Vp-konton tills de antingen växlas till aktier enligt ovan eller preskriberas.

Försäljningen avser de aktier som de sammanlagda överskjutande fondaktierätterna lagts samman till.

B 4.8.4 Tidsschema vid fondemission

Dag

Händelse

Dag  0

Avstämningsdag för fondemission.

Dag  1

Tilldelning av nya aktier.

B 4.9 Konvertering

Konvertibler (KV) kan konverteras till aktier genom ES tjänst konvertering i enlighet med villkoren för det Finansiella Instrumentet. Efter hand som Finansiella Instrument konverteras höjs Emittentens aktiekapital. För det fall en Emittent har förvärvat en konvertibel utställd av Emittenten upphör denna att gälla. Det åligger därför Emittenten att överföra en förvärvad konvertibel till ES för avregistrering.

B 4.9.1 Anlitande av Emissionsinstitut

Emittenten ska anlita ett Emissionsinstitut för handläggning av konverteringen till aktier. Om två olika Emissionsinstitut ansvarar för konvertering av olika konvertibler, som dock genererar samma sort av interimsaktie, måste Emittenten tillse att anmälan till Bolagsverket om ökat aktiekapital sker i samförstånd med båda Emissionsinstituten. Ändringen av aktiekapitalet ska vara registrerad hos Bolagsverket innan de nya aktierna kontoförs.

B 4.9.2 Konverteringsförlopp

Emissionsinstitutet ska på uppdrag av Emittenten registrera villkoren för konvertering för ett kalenderår i taget. Detta ska vara gjort före årets början. Villkoren för konverteringen anger till vilket Finansiellt Instrument som konverteringen ska ske. Vidare anger villkoren när det är tillåtet att konvertera och när det eventuellt råder konverteringsstopp då konvertering inte kan ske. Emittenten ska ge Emissionsinstitutet uppdrag att se till att konvertering sker i enlighet med villkoren.

I VPC-systemet innebär registrering av begärda konverteringar att interimsaktier påförs ägarnas Vp-konton i utbyte mot det konvertibla Finansiella Instrumentet. Interimsaktier förs omedelbart in i Aktieboken, som vp-typ IA, och berättigar ägaren att utöva aktieägares rätt. De nya aktierna kan föras in i Aktieboken, som vp-typ AK, när Bolagsverket registrerat kapitalökningen och ES har erhållit ett sådant uppdrag från Emissionsinstitutet. Samtidigt förs interimsaktierna bort ur Aktieboken.

B 4.9.3 Konvertering i samband med tvångsinlösen

Det åligger Emittenten att omgående underrätta ES och Emissionsinstitutet om att ett påkallande av tvångsinlösensförfarande som omfattar konvertibler har skett. Vidare ska Emittenten, i god tid före det att konvertibel i förekommande fall förfaller till slutbetalning, meddela ES om vilka villkor som ska gälla för förlängning av villkoren för konvertibeln. Emissionsinstitutet ansvarar för att konverteringskalendern justeras i erforderlig utsträckning.

B 4.9.4 Ersättning för överskjutande belopp

Efter konvertering kan en del av konvertibelns nominella belopp på Vp-kontot kvarstå. Det överskjutande beloppet kan kvarstå på Vp-kontot tills konvertibeln förfaller till slutbetalning eller så kan Emittenten överenskomma med Emissionsinstitutet om att återbetala överskjutande belopp till innehavaren. Emittents utbetalning av kontant ersättning sker i sådana fall helt utanför VPC-systemet.

B 4.9.5 Överföringar av Finansiella Instrument i samband med konvertering

Stopp för registrering i VPC-systemet av överföringar med interimsaktier införs i samband med att nya aktier ska kontoföras, som vp-typ AK. Sista möjliga bokföringsdag för överföringar ska vara Avstämningsdagen då utsökning sker av innehav av interimsaktien inför kontoföring av aktie.

B 4.10 Minskning av aktiekapital och reservfonden

Minskning av aktiekapitalet kan genomföras med eller utan indragning av aktier och med eller utan återbetalning till aktieägarna. Avseende minskning med återbetalning till aktieägarna, oavsett om det avser med eller utan indragning av aktier, åtar sig ES inte att hantera betalning av annat än pengar i svensk valuta utan att särskild överenskommelse om hanteringen därav först träffats med Emittenten.

B 4.10.1 Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier med återbetalning

För det fall en Emittent avser att genomföra minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier med återbetalning, ska Emittenten i ett tidigt skede samråda med ES för att säkerställa att den planerade åtgärden är tidsmässigt och tekniskt genomförbar. Emittenten och ES ska träffa särskild överenskommelse avseende vilka rutiner som ska användas och en tidplan för genomförandet.

Utöver de uppgifter som anges i ABL, ska uppdraget till ES, för den praktiska hanteringen inkludera en Avstämningsdag för berättigande för återbetalning till aktieägarna. Sådan Avstämningsdag får inte infalla före det att minskningen har registrerats vid Bolagsverket.

B 4.10.2 Minskning av aktiekapitalet genom frivillig indragning av aktier med återbetalning

Med frivillig indragning av aktier med återbetalning (i fortsättningen kallat frivillig inlösen) avses en minskning av aktiekapitalet som genomförs genom att den enskilde aktieägaren ges tillfälle att acceptera ett erbjudande om frivillig inlösen. I det fall Emittentens aktier är upptagna till handel på en Reglerad Marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och styrelsen har bemyndigats att exempelvis fastställa Avstämningsdag för berättigande till deltagande i erbjudandet, ska Emittenten meddela ES omedelbart efter det att styrelsen fattat beslut, dock senast så att bekräftat emissionsuppdrag är ES tillhanda enligt B 1.6.

Emittenten ska anlita ett Emissionsinstitut för handläggningen av frivillig inlösen. Emissionsinstitutet beställer en värdepappersinbokning där varje aktie berättigar till en speciell rätt (SR). I samband med frivillig inlösen benämns SR ”inlösenrätt”. Emissionsinstitutet ska, i förekommande fall, upprätta och distribuera en anmälningssedel till berörda aktieägare med ett erbjudande om frivillig inlösen. Reservering av aktier och/eller utnyttjande av inlösenrätter sker av Emissionsinstitutet. Praktiskt går detta till på så sätt att de aktier som enligt anmälan ska inlösas och de utnyttjade inlösenrätterna överförs från aktieägarens Vp-konto till ett spärrat konto i Kontohavarens namn med samma tekniska lösning i VPC-systemet som avseende uppköpserbjudande.

Emissionsinstitutet ska sedan ersätta de aktier och inlösenrätter som anmälts för inlösen mot inlösenaktier (AK IL). Inlösenaktierna tillhör en separat vp-sort och ISIN och är de aktier som kommer omfattas av minskningen.

Utöver de uppgifter som anges i ABL ska uppdraget till ES, för ES praktiska hantering, inkludera en Avstämningsdag då minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier ska ske. Denna Avstämningsdag får inte infalla före det att minskningen har registrerats och verkställts vid Bolagsverket enligt ABL.

ES minskar aktiekapitalet per Avstämningsdagen för minskning i och med att inlösenaktierna avregistreras och kontant ersättning kan utbetalas tre (3)17 Bankdagar därefter.

Avser kontant utbetalning i SEK.

B 4.10.3 Minskning av aktiekapitalet genom tvingande indragning av aktier

Med tvingande indragning av aktier avses minskning av aktiekapitalet utan att den enskilde aktieägaren ges särskilt tillfälle att acceptera erbjudandet om indragningen. Tvingande indragning av aktier kan ske med eller utan återbetalning. Tvingande indragning av aktier med återbetalning kallas även tvingande inlösen.

Utöver de uppgifter som anges i ABL ska uppdraget till ES, för ES praktiska hantering, inkludera en Avstämningsdag då minskning av aktiekapitalet genom tvingande indragning av aktier ska ske. Denna Avstämningsdag får inte infalla före det att minskningen har registrerats och verkställts vid Bolagsverket enligt ABL.

B 4.10.4 Minskning av reservfonden

För det fall en Emittent avser att genomföra en minskning av reservfonden för återbetalning till aktieägarna och Emittenten önskar uppdra åt ES att distribuera återbetalningen, ska Emittenten i ett tidigt skede samråda med ES för att säkerställa att den planerade åtgärden är tekniskt och praktiskt genomförbar. Emittenten och ES ska träffa särskild överenskommelse avseende vilka rutiner som ska användas och en tidplan för genomförandet.

Förutom de uppgifter som anges i ABL ska, för ES praktiska hantering, bolagsstämmans beslut innehålla en Avstämningsdag för berättigande till återbetalning. Avstämningsdagen får inte infalla före det att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till minskningen.

B 4.11 Split – uppdelning av aktier och byte av vp-sort

En Emittent kan öka antalet aktier utan att öka aktiekapitalet. Detta kallas ”split” och innebär att en aktie delas upp på två eller flera aktier. ES kan medverka vid följande:

 • split,

 • byte av värdepapperssort, samt

 • split med byte av värdepapperssort.

Följande Finansiella Instrument kan omfattas av split:

 • aktier (alla Emittentens sorter av aktier),

 • fondaktierätter,

 • teckningsrätter,

 • betalda teckande aktier,

 • interimsaktier,

 • svenska depåbevis, samt

 • flera Finansiella Instrument av typen antalspapper.

I rutinen ”byte av vp-sort” kan även Finansiella Instrument kontoförda som beloppspapper enligt avsnitt A 3.1.1 såsom Skuldförbindelse delta.

I beskrivningen av splitrutinen nedan kallas alla Finansiella Instrument för aktier om sammanhanget inte kräver att det Finansiella Instrumentet specificeras närmare.

B 4.11.1 Split

Split benämns i ABL uppdelning av aktier. Det vanligaste fallet av split är när samtliga sorter av aktier, samt även interimsaktier och fondaktierätter, deltar i spliten och villkoret är att ett Finansiellt Instrument av en viss sort delas upp på ett visst antal nya Finansiella Instrument med ny ISIN.

Värdet för X, i villkor enligt avsnitt B 4.2.6, kan för split anta värden från 2 t.o.m. 99.999. Värdet för Y kan för split endast vara 1. I en split med villkoret 3:1 innebär det att aktieägaren efter split har tre aktier, med en ny ISIN, för varje på Avstämningsdagen innehav av aktie med befintlig ISIN. Split förändrar inte aktieägarens totala andel av aktiekapitalet, eftersom aktiernas kvotvärde skrivs ned i samma utsträckning som aktiernas antal ökar.

B 4.11.2 Byte av värdepapperssort

Med stöd av bolagsstämmobeslut kan en Emittent byta alla aktier av en sort mot aktier av en annan sort. Detta kallas ”byte av vp-sort”. Villkoret vid byte av vp-sort är alltid 1:1. Om det finns kontoförda fondaktierätter i den gamla aktiesorten, måste det även finnas fondaktierätter i den nya sorten.

Se även avsnitt B 4.18.2 för omvandling – byte av vp-sort för enstaka innehav.

B 4.11.3 Split med byte av värdepapperssort

En Emittent kan, om bolagsordningen så tillåter, genomföra en split genom vilken en aktie av en aktiesort byts ut mot aktier av annan eller andra sorter. Denna typ av split kallas ”split med byte av värdepapperssort”. Samtliga sorter av aktier, även interimsaktier, måste delta i spliten. Hanteringen av eventuella kontoförda fondaktierätter avgörs från fall till fall.

I en split med byte av värdepapperssort med villkor 3:1 innebär det att aktieägaren får tre nya aktier av t.ex. B-aktie för en gammal A-aktie.

Dock kan andra Emissionshändelser förekomma hos samma Emittent med samma Avstämningsdag. I sådant fall genomförs andra Emissionshändelser separat med samma registerläge som utgångspunkt.

Om villkoren föreskriver att en aktiesort helt ska försvinna stoppas det Finansiella Instrumentet för registrering av överföringar med bokföringsdag senare än per Avstämningsdagen.

B 4.11.4 Tidsschema vid split

Dag

Händelse

Dag  0

Avstämningsdag.

Dag  1

Tilldelning av nya Finansiella Instrument.

B 4.12 Sammanläggning av aktier

Sammanläggning av aktier, ibland även kallat omvänd split, innebär att aktieägarna vid utbyte av samtliga gamla aktier tilldelas ett färre antal nya aktier med ny ISIN. Om det finns aktier för okända ägare i bolaget hanteras dessa enligt överenskommelse mellan bolaget och ES och i förekommande fall ett Emissionsinstitut. ES kan inte hantera en sammanläggning om det per Avstämningsdagen finns kontoförda fondaktierätter härrörande från tidigare fondemissioner i Emittentens Avstämningsregister.

Villkoret för en sammanläggning uttrycks som Y:X där Y avser det antal/belopp av Finansiellt Instrument som kvarstår efter sammanläggningen och X avser antal/belopp av underliggande Finansiellt Instrument. Y antar vanligen värdet 1, men kan anta värden utan decimal mellan och inklusive 1–998. I fall då värdet för Y inte är lika med 1 krävs särskilt att Emittenten samråder med ES enligt avsnitt B 1.1.1 ovan. X kan anta värden utan decimal mellan och inklusive 2–99.999 när värdet på Y är lika med 1. I fall då värdet på Y inte är lika med 1 kan X anta värden utan decimal mellan och inklusive 2–999.

Sammanläggning innebär som ovan nämnt att antalet aktier ska reduceras. Reduceringen sker enligt villkoret så att Y antal aktier kvarstår efter sammanläggning för varje X antal per Avstämningsdagen. Villkoret ska innehålla uppgift om huruvida avrundning uppåt eller nedåt ska tillämpas.

Villkoret 1:10 innebär under förutsättning att avrundning sker uppåt att varje påbörjat 10-tal aktier per Avstämningsdagen resulterar i en (1) aktie efter sammanläggningen. I den mån avrundning ska ske nedåt innebär samma villkor att varje helt 10-tal aktier per Avstämningsdagen resulterar i en (1) aktie efter sammanläggningen.

Om beslutet avseende sammanläggning innebär att avrundning nedåt ska tillämpas så ska överskjutande aktier övergå i bolagets ägo och därefter, om möjligt, försäljas. Den influtna likviden ska därefter, efter eventuellt avdrag för försäljningskostnader, distribueras till dem som omfattades av avrundningen nedåt. Försäljningen ska hanteras av ett Emissionsinstitut.

Om villkoren för sammanläggningen istället stipulerar att avrundning uppåt ska ske fordras att någon aktieägare ställer upp med de aktier (garantiaktier) som kommer att behövas för utjämning av enskilda innehav ej jämt delbara med det värde som åsätts X. Emittenten ska tillse att det antal aktier (garantiaktier) som behövs för att genomföra tilldelning enligt villkoren för sammanläggningen finns disponibla på av ES angivet Vp-konto senast kl. 15.00 Bankdagen innan Avstämningsdagen för sammanläggningen. ES-registrerade aktieägare tilldelas med automatik nya aktier. För förvaltarregistrerade aktieägare rapporterar Förvaltaren till ES vid avrundning uppåt vilket antal extra aktier som de underliggande innehavarna är berättigade till.

B 4.12.1 Tidsschema vid sammanläggning

Dag

Händelse

Dag  0

Avstämningsdag.

Dag  1

Tilldelning av nya Finansiella Instrument.

B 4.13 Inköpserbjudande

Ett inköpserbjudande innebär att aktieägarna i ett aktiebolag (av ES kallat moderbolaget) erbjuds att köpa aktier, eller andra Finansiella Instrument, i ett annat aktiebolag (nedan kallat dotterbolaget). Ett inköpserbjudande kan endast avse befintliga aktier eller andra Finansiella Instrument i dotterbolaget. Ägarna i moderbolaget tilldelas inköpsrätter i förhållande till sitt aktieinnehav i moderbolaget. Inköpserbjudande kan inte användas om moderbolaget vill erbjuda ägarna i dotterbolaget att delta i en nyemission av aktier i moderbolaget.

I VPC-systemet innebär ett inköpserbjudande att inköpsrätter påförs Vp-konton i förhållande till innehav av Finansiella Instrument som omfattas av erbjudandet. De inköpsrätter som utnyttjas ersätts senare med de köpta Finansiella Instrumenten.

B 4.13.1 Förberedelser hos moderbolaget

Ett Emissionsinstitut ska alltid anlitas för att registrera anmälningarna, hantera likvider för de köpta Finansiella Instrumenten och övriga tjänster som moderbolaget och Emissionsinstitutet träffat avtal om.

Inköpsrätterna kan hanteras på olika sätt och i emissionsuppdraget till ES ska framgå vad som gäller för dessa, såsom t.ex. om central försäljning av överskjutande inköpsrätter vid tilldelningen ska ske, och om ersättning utbetalas för ej utnyttjade inköpsrätter.

När anmälningstiden är slut kan kvarvarande inköpsrätter hanteras på två sätt:

 • samtliga kvarvarande rätter avregistreras utan ersättning, eller

 • kvarvarande rätter avyttras av Emissionsinstitutet och innehavarna får ersättning via ES för rätterna.

Om moderbolaget har emitterat några konvertibla Finansiella Instrument där konvertering pågår ska ansvarigt Emissionsinstitut kontaktas för att hantera detta.

Utnyttjande av inköpsrätter för köp eller avyttring av inköpsrätter kan utlösa kupongskatteskyldighet, vilket i förekommande fall fullt ut är moderbolagets skyldighet att hantera och reglera gentemot Skatteverket.

B 4.13.2 Tilldelning

När innehavarna av inköpsrätter betalat de Finansiella Instrumenten registrerar Emissionsinstitutet förvärven i VPC-systemet, varvid inköpsrätterna ersätts med de köpta Finansiella Instrumenten. Emissionsinstitutet hanterar således både anmälan om köp och likvid för de köpta Finansiella Instrumenten innan registrering sker hos ES.

B 4.13.3 Tidsschema vid inköpserbjudande

Dag

Händelse

Dag  0

Avstämningsdag.

Dag  2

Tilldelning av inköpsrätter. ES framställer Emissionsredovisning (utan förtryckt inbetalningskort).

B 4.14 Delning

B 4.14.1 Delning

Delning genomförs genom att ett överlåtande bolags samtliga tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag, varvid det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation (nedan benämnt ”fullständig delning”) eller genom att en del av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses (nedan benämnt ”partiell delning”). Framställningen nedan avser endast fullständig delning. För det fall en Emittent avser genomföra en partiell delning ska ES i god tid kontaktas särskilt för överenskommelse om en sådan delning kan genomföras med medverkan av ES.

De övertagande bolagen erbjuder det överlåtande bolagets aktieägare antingen kontant ersättning, befintliga aktier i de överlåtande bolagen eller en kombination av dessa. ES tjänst delning förutsätter att deltagande aktier kontoförs av ES. Om ersättningen enbart består av pengar behöver inte övertagande bolag vara anslutna till ES som Emittent. ES måste emellertid få uppgifter om överlåtande bolag för att kunna hantera uppdraget. För att påbörja ett uppdrag från ett icke ES-anslutet bolag ska överlåtande bolag ställa för ES godkända garantier eller därmed jämställt åtagande avseende ES avgifter.

B 4.14.2 Delningsplan

För att verkställa delningsplanen ska styrelserna i de övertagande bolagen gemensamt anmäla delningen för registrering hos Bolagsverket. ES ska underrättas därom i god tid så att ES kan anpassa verkställandet av delningen med Bolagsverkets registrering.

B 4.15 Värdepappersutdelning

En bolagsstämma kan om vissa förutsättningar föreligger enligt ABL, besluta om att genomföra en sakutdelning. Aktieägarna i den utdelande Emittenten (nedan kallat moderbolaget) erhåller då aktier i ett eller flera bolag (nedan kallat dotterbolaget) i förhållande till sitt aktieinnehav. ES tjänst värdepappersutdelning förutsätter att deltagande aktier kontoförs av ES.

B 4.15.1 Skattekonsekvenser vid värdepappersutdelning

Förutom vad som gäller i allmänhet enligt detta ES Emittentregelverk avseende kontakt och samråd med ES ska moderbolaget på ett tidigt stadium kontakta ES för att diskutera de skattemässiga konsekvenserna av genomförandet. Detta gäller framför allt på grund av hanteringen av kupongskatt, se även avsnitt A 6.2.

En värdepappersutdelning utlöser normalt en skyldighet att innehålla och rapportera svensk kupongskatt avseende värdet av de Finansiella Instrument som per Avstämningsdagen distribueras till i Sverige begränsat skattskyldiga mottagare. Om kupongskatt ska innehållas och redovisas för en värdepappersutdelning så är en förutsättning för ES möjlighet att medverka till värdepappersutdelningen, och därmed åta sig ansvar för innehållande och redovisning av kupongskatt, att moderbolaget anlitar ett Emissionsinstitut för att bidra i hanteringen av kupongskatt.

Moderbolaget förbinder sig att lämna uppgift om skatterättsligt värde av de utdelade Finansiella Instrumenten till ES enligt avsnitt A 6.2.

B 4.15.1.1 Lex Asea – värdepappersutdelning som är skattefri vid utdelningstillfället

En värdepappersutdelning kan under vissa förutsättningar (s.k. Lex Asea) enligt svensk skattelagstiftning vara undantagen från beskattning vid utdelningstillfället. Om Emittenten erhållit ett förhandsbesked från Skatteverket som utvisar att det tilltänkta förfarandet vid utdelningstillfället är skattefritt (s.k. Lex Asea) ska detta tillställas ES som underlag för uppdrag avseende värdepappersutdelning som uppfyller reglerna för Lex Asea.

Moderbolaget förbinder sig i enlighet med detta ES Emittentregelverk, avsnitt A 6.2, att hålla ES skadeslöst och ersätta ES för varje utlägg och kostnad som ES kan komma att åsamkas för det fall moderbolaget i uppdraget avseende värdepappersutdelning till ES angett att förutsättningar för Lex Asea är uppfyllda men att Skatteverket vid en slutlig prövning av skattefrågan finner att förutsättningarna för en vid utdelningstillfället skattefri utdelning inte uppfyllts.

B 4.15.2 Tidsschema vid värdepappersutdelning

Dag

Händelse

Dag  0

Avstämningsdag.

Dag  2

Distribution av utdelade Finansiella Instrument i dotterbolaget.

B 4.16 Tvångsinlösen– inlösen av minoritetsaktier

Om ett aktiebolag (av ES kallat köparbolaget) har förvärvat mer än 90 % av aktierna i ett annat bolag (av ES kallat målbolaget), har köparbolaget enligt lag rätt att lösa in de återstående aktierna i målbolaget. Köparbolaget har också rätt till eventuella aktier för okända ägare i målbolaget. I det fall en eller flera aktier i målbolaget vid tillfället för tvångsinlösen är kontoförda som fondaktierätter ska köparbolaget särskilt instruera ES hur dessa fondaktierätter ska hanteras. Ömsesidighet föreligger på så sätt att minoritetsaktieägarna kan påfordra att köparbolaget löser in deras aktier. ABL reglerar hur inlösen av konvertibler och teckningsoptioner ska ske.

ES rutiner för hantering av tvångsinlösen bygger bl.a. på att samtliga utestående aktier ska inlösas vid en och samma tidpunkt. Om så inte är fallet exempelvis om dom eller beslut i frågan om inlösen inte vunnit laga kraft gentemot samtliga aktieägare, kan ES endast efter skriftlig överenskommelse åta sig att hantera inlösen. Köparbolaget eller minoritetsaktieägarna kan få frågan om förhandstillträde och lösenbelopp prövad av skiljenämnd. Efter beslut om förhandstillträde avregistreras minoritetsaktieägarnas aktier och registreras på köparbolagets Vp-konto.

B 4.16.1 Köparbolagets förberedelser

Följande handlingar ska bifogas uppdraget till ES:

 • kopia av beslut/dom om tvångsinlösen, och

 • i förekommande fall handling som styrker att dom har vunnit laga kraft.

Det åligger vidare köparbolaget att omgående underrätta ES och Emissionsinstitutet om att ett påkallande av tvångsinlösensförfarande som omfattar konvertibler eller teckningsoptioner har skett.

B 4.16.2 Tvångsinlösen med förhandstillträde

Då tiden mellan väckande av talan om tvångsinlösen och slutlig dom avseende lösenbeloppet kan vara lång, kan köparbolaget begära att aktierna ska registreras på denne samtidigt som en fordringsrätt ska distribueras till minoritetsaktieägarnas Vp-konton. Denna rätt motsvarar värdet av en aktie i målbolaget och benämns av ES som TIA vilket är en förkortning av ”rätt till lösenbelopp för TvångsInlöst Aktie”. Innehav av fondaktierätter berättigar normalt inte till TIA, däremot till en del av lösenbelopp.

Om särskild skiljedom på medgivet belopp meddelats och domen om förhandstillträde vunnit laga kraft, alternativt att skiljemännen beslutat att skiljedomen gäller även om den inte har vunnit laga kraft, gör ES på uppdrag av köparbolaget en utbetalning motsvarande medgivet beloppet. När slutlig skiljedom om lösenbeloppet meddelats gör ES, i förekommande fall, på uppdrag av köparbolaget en slutbetalning av lösenbelopp till innehavare av TIA. Samtidigt avregistreras TIA från berörda Vp-konton.

B 4.16.3 Tvångsinlösen utan förhandstillträde

Är lösenbeloppet redan fastställt i skiljedom kan köparbolaget ge ES i uppdrag att samtidigt som överföring av aktierna från minoritetsaktieägarna till köparbolaget sker, utan att däremellan distribuera TIA, betala ut lösenbeloppet till minoritetsaktieägarna.

B 4.17 Fusion

En fusion kan genomföras antingen genom att två eller flera överlåtande bolag bildar ett nytt, övertagande bolag (kombination) eller genom att ett överlåtande bolag går upp i ett övertagande bolag (absorption). Framställningen nedan avser endast fusion genom absorption.

Det övertagande bolaget erbjuder det överlåtande bolagets aktieägare ersättning (fusionsvederlag) för deras aktier i det överlåtande bolaget. ES tjänst fusion förutsätter att deltagande aktier kontoförs av ES. Om det övertagande bolagets ersättning till det överlåtande bolagets ägare ska bestå av nyemitterade aktier, ska beslut fattas om en nyemission enligt ABL och i tillämpliga delar genomföras enligt ES rutiner för utgivande av dessa aktier.

Om ersättningen består enbart av pengar behöver inte övertagande bolag vara anslutet till ES som Emittent. ES måste emellertid få uppgifter om övertagande bolag för att kunna hantera uppdraget. För att påbörja ett uppdrag från ett icke ES-anslutet bolag ska övertagande bolag ställa för ES godkända garantier eller därmed jämställt åtagande avseende ES avgifter.

B 4.17.1 Genomförande av fusionsplanen

Övertagande bolag ska i god tid innan verkställandet och registrering av fusionsplanen hos Bolagsverket underrätta ES därom så att ES kan anpassa verkställandet av fusionen med Bolagsverkets registrering. Utöver de uppgifter som anges i ABL ska uppdraget till ES, för ES praktiska hantering, inkludera en Avstämningsdag för fusion. Avstämningsdagen får inte infalla före det att fusionen har registrerats och verkställts vid Bolagsverket enligt ABL.

B 4.18 Övriga tjänster – svenska Finansiella Instrument

B 4.18.1 Hembud

Aktier i Avstämningsbolag kan i Emittentens bolagsordning omfattas av hembudsförbehåll enligt ABL. I VPC-systemet registreras i förekommande fall sådant hembudsförbehåll på Emittentens aktier. Aktier med hembudsförbehåll (nedan kallat hembudsaktier) kan endast kontoföras i VPC-systemet på s.k. ägarkonto. De kan inte registreras under Förvaltare ”i ägares ställe”, s.k. förvaltarregistrering.

När en registrering av ett förvärv av hembudsaktier sker i VPC-systemet, och det inte avser en överföring av aktier mellan två konton tillhörande samma Kontohavare, öppnas automatiskt ett temporärt ”hembudskonto” för förvärvaren. Ett brev framställs med automatik till Emittentens styrelse angående övergången av hembudsaktierna till ny ägare. Brevet innehåller uppgifter om förvärvaren, antal aktier och förvärvsdatum samt två alternativa svarsformulär varav Emittenten ska återsända ett till ES:

 • uppgift om att ny ägare godkänns alternativt,

 • begäran om omregistrering till lösningsberättigad.

För det fall förvärvet återgått eller att det pågår en tvist ska Emittenten skriftligen meddela ES detta.

Eftersom hembudskontot öppnas automatiskt vid varje överföringsuppdrag åligger det Emittenten att skyndsamt meddela ES om hembudsprövningen och på vilket eller vilka Vp-konto(n) aktierna ska registreras.

Emittenten har möjlighet att i sin bolagsordning ange att förvärvaren alternativt överlåtaren av aktier med hembudsförbehåll ska ha rösträtt för aktierna under hembudsprövningen. För det fall Emittentens bolagsordning inte innehåller sådan uppgift innebär detta att ingen har rösträtt för aktien under hembudsprövningen.

I en särskild bok utöver Emittentens Aktiebok noteras en summapost för de aktier som är under hembudsprövning. I det fall rösträtten för aktierna under hembudsprövningen tillhör förvärvaren alternativt överlåtaren kompletteras summaposten med en särskild specifikation av rösträtten.

När en registrering av ett förvärv av hembudsaktier har skett i VPC-systemet och ES skickat brev till Emittenten enligt ovan utan att Emittenten, inom sex (6) månader, återsänt svarsformulär eller meddelat skriftligen angående återgånget förvärv eller tvist, äger ES rätt att skicka påminnelsebrev. Lämnar Emittenten inget besked inom 90 dagar kommer ytterligare påminnelsebrev skickas. Dessa kan skickas varje kvartal tills Emittenten meddelar ES till vilket eller vilka Vp-konto(n) aktierna ska registreras. ES har rätt, att vid varje påminnelsebrev, utkräva vitesbelopp i enlighet med ES prislista för Emittenter.

B 4.18.2 Omvandling – Byte av vp-sort av enstaka innehav

Omvandling genomförs när ett innehav av ett slag ska omvandlas till ett annat Finansiellt Instrument av samma värdepapperstyp men en annan värdepapperssort, t.ex. då en innehavares A-aktier ska omvandlas till B-aktier.

Omvandlingsrutinen används för enstaka innehav. När omvandling ska göras för alla innehav av ett Finansiellt Instrument, används istället rutinen ”byte av värdepapperssort”. Följande Finansiella Instrument kan ingå i tjänsten omvandling:

 • aktier,

 • Skuldförbindelse,

 • interimsaktier, och

 • svenska depåbevis.

B 4.18.2.1 Förberedelser hos emittenten

Emittenten ska utse ett Emissionsinstitut som ska hantera överföringen av de Finansiella Instrument som omvandlingen berör. Överföringen ska ske av Emissionsinstitutet till ett särskilt Vp-konto anvisat av ES. Därefter genomför ES omvandlingen och återför Finansiella Instrumenten till Emissionsinstitutet för vidare befordran till innehavarna av det Finansiella Instrumenten.

B 4.18.3 Preskription av rätten till aktier

Avseende dels aktier i Avstämningsbolag för vilka ingen har införts som aktieägare eller förvaltare till inom i ABL föreskriven tid efter att Avstämningsförbehållet registrerades och dels aktier från en fondemission som ingen har riktat anspråk på inom i ABL föreskriven tid kan Emittenten besluta om att preskribera rätten till dessa aktier.

Förfarandet sker i enlighet med bestämmelser om Aktiebok respektive fondemission i ABL.

B 4.18.3.1 Preskription av rätten till aktier för okända ägare

Aktier som kontoförs på emittentkonto enligt avsnitt A 3.3.2 och som anses vara aktier med okända ägare kan omfattas av ett preskriptionsförfarande. Preskriptionsförfarandet av aktier för okända ägare kan enligt ABL inledas tidigast fem (5) år efter det att bolaget registrerades som Avstämningsbolag. Förfarandet inleds med en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt den eller de tidningar som Emittenten beslutat. Kungörelsen ska uppmana aktiens ägare att anmäla sig till Emittenten och innehålla en upplysning om att rätten till aktien går förlorad om sådan anmälan inte görs. Försäljningsdagen får infalla tidigast ett år efter det att anmaningen kungjorts. Aktierätten övergår därmed till en fordran på ersättning. De aktier som berörs av preskriptionsförfarandet säljs av det värdepappersinstitut Emittenten har angivit på beställningen till ES.

Efter försäljningen räknas ersättningen för varje preskriberad aktie ut och utbetalas enligt överenskommelse mellan Emittenten och värdepappersinstitutet.

B 4.18.3.2 Preskription av rätten till aktier från fondemission

Del av aktiekapital som efter en fondemission fortsatt kontoförs som fondaktierätt som inte omvandlats till en aktie kan även dessa bli föremål för preskription. För preskription av rätten till aktier härrörande till fondemission gäller enligt ABL att sådan preskription tidigast får inledas fem (5) år efter det att emissionsbeslutet registrerats hos Bolagsverket. Förfarandet inleds med en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt den eller de tidningar som Emittenten beslutat. Styrelsen skall uppmana den som har rätt till en fondaktie att ta ut den inom ett år. Den berättigade skall underrättas om att han eller hon annars förlorar rätten till aktien. Försäljningsdagen får infalla tidigast ett år efter det att anmaningen kungjorts. Aktierätten övergår därmed till en fordran på ersättning. De fondaktierätter som berörs av preskriptionsförfarandet omvandlas till aktier som säljs av det värdepappersinstitut Emittenten har angivit på beställningen till ES.

Efter försäljningen räknas ersättningen för varje fondaktierätt ut och utbetalas till de ägare respektive Förvaltare som hade fondaktierätterna kontoförda på Vp-konton. Avseende eventuella fondaktierätter på emittentkontot, som därför hade okända ägare, utbetalas ersättning enligt överenskommelse mellan Emittenten och det av Emittenten anlitade värdepappersinstitutet.

B 4.18.4 Utnyttjande av teckningsoption för nyteckning av aktier

Teckningsoptioner (TO) kan utnyttjas för nyteckning av aktier i enlighet med villkoren för det Finansiella Instrumentet. Sådant utnyttjande av teckningsoption för nyteckning får inte ske så att aktier förs in i Aktieboken före det att styrelsen för berörd Emittent fattat beslut om tilldelning av de nytecknade aktierna enligt reglering i ABL.

Emissionsinstitut ska överenskomma med ES vilken tjänst som ska användas för att åstadkomma utnyttjande av teckningsoptionerna på Vp-konton utan att aktierna förs in i Aktieboken före så får ske enligt ABL.

B 4.18.4.1 Överföringar av Finansiella Instrument i samband med utnyttjande av teckningsoptioner

Stopp för registrering i VPC-systemet av överföringar med nytecknade aktier införs i samband med att nya aktier ska kontoföras, som vp-typ AK. Sista bokföringsdag ska vara den Bankdag som avstämning sker av innehav av nytecknade aktier (med vp-typ IA eller BTA) inför kontoföring av aktie (med vp-typ AK).

B 5 Tjänster utländska aktier

B 5.1 Allmänt

Detta kapitel avser Utländska Aktier som kontoförs av ES i Avstämningsregister som ES-registrerade Utländska Aktier via CSD-Länk i ES roll som Investor CSD.

B 5.1.1  Utländska aktier och ES-registrerade Utländska Aktier

Under förutsättning att Anslutningsavtal är undertecknat och att CSD-Länk är upprättad samt att i förekommande fall övriga formella förutsättningar är uppfyllda, åtar sig ES i rollen som Investor CSD att på begäran av Emittenten eller av innehavare av Utländska Aktier, som inte är ES-registrerade Utländska Aktier, att i VPC-systemet kontoföra ytterligare Utländska Aktier utgivna av Emittenten, vilka därefter kommer behandlas som ES-registrerade Utländska Aktier. Detta förutsätter att motsvarande antal Utländska Aktier samtidigt inkluderats till CSD-Länken.

Under förutsättning att Anslutningsavtal är undertecknat och att CSD-Länk är upprättad samt att i förekommande fall övriga formella förutsättningar är uppfyllda, åtar sig ES vidare i rollen som Investor CSD att på begäran av Emittenten eller av innehavare av ES-registrerade Utländska Aktier avregistrera ES-registrerade Utländska Aktier från VPC-systemet. Detta förutsätter att motsvarande antal Utländska Aktier samtidigt avregistreras från CSD-Länken.

Andra rutiner avseende överföringar av aktier till och från ES ska överenskommas separat i Anslutningsavtalet.

B 5.2 Bolagshändelser

B 5.2.1 Allmänt

Med iakttagande av för Emittenten gällande rätt, vilken avseende kontoföringen av ES- registrerade Utländska Aktier är svensk rätt, samt föreskrifter i Emittentens bolagsordning och med beaktande av vad som är praktiskt möjligt och rimligt ska Emittenten i samråd med ES besluta om vilka datum som gäller för fastställandet av exempelvis Avstämningsdag för att bestämma vilka som ska anses behöriga att bl.a. få delta i Bolagshändelser, få mottaga utdelning och andra rättigheter belöpande på ES-registrerade Utländska Aktier samt få erhålla bolagsinformation och liknande.

Emittenten ska i vissa fall anlita ett Emissionsinstitut. Krav på när ett Emissionsinstitut ska anlitas av Emittenten framgår av avsnitt A 5 och gäller huvudsakligen vid frivilliga Bolagshändelser där aktieägaren har ett eller flera val men även för vissa tvingande Bolagshändelser där inget val för aktieägaren föreligger inkluderat vissa utbetalningar enligt B 3.

Efter samråd med ES ska Emittenten informera innehavare av ES-registrerade Utländska Aktier om den särbehandling av dessa som kan komma i fråga avseende tidpunkten för anmälan till bolagsstämma, Avstämningsdag och utbetalningsdag för utbetalning av utdelning, den valuta i vilken ägare av ES-registrerade Utländska Aktier erhåller utdelning samt andra likartade frågor, om sådan särbehandling erfordras på grund av tekniska, legala, praktiska eller andra skäl. Emittenten ansvarar för utformandet och tillhandahållandet av blanketter och informationsmaterial som kan behövas för att innehavare av ES-registrerade Utländska Aktier ska kunna delta i Bolagshändelser, såsom att utöva rösträtt på bolagsstämma eller, avseende t.ex. skattefrågor, ta emot utdelning från Emittenten.

ES förbinder sig att inte utnyttja de eventuella formella rättigheter, såsom rösträtt eller ekonomiska rättigheter, som kan följa av Emittentens bolagsordning eller gällande rätt i Emittentens hemland för de Utländska Aktier som innehas av ES i CSD-Länk i vidare mån än vad som krävs för att uppfylla sina skyldigheter enligt Anslutningsavtalet och detta ES Emittentregelverk.

B 5.2.2 Bolagsstämma

I samband med att Emittenten håller bolagsstämma åtar sig ES att iaktta rutiner samt vidta åtgärder som framgår av Anslutningsavtalet för att göra det möjligt för innehavare av ES-registrerade Utländska Aktier att delta i och utöva sin rösträtt vid bolagsstämma.

B 5.2.3 Utdelning

ES åtar sig att iaktta särskilda rutiner samt vidta åtgärder för att fastställa vem som har rätt till kontant utdelning och för att distribuera kontant utdelning. Sådana rutiner och åtgärder framgår av Anslutningsavtalet.

För att ES ska åta sig att distribuera utdelning i annan form än kontant utdelning enligt ovan, erfordras särskild överenskommelse mellan ES och Emittenten. En förutsättning för en sådan överenskommelse är att Emittenten i god tid kontaktar ES och lämnar erforderlig information om den planerade utdelningen.

B 5.2.4 Övriga åtgärder

ES åtar sig att, efter särskild överenskommelse med Emittenten i varje särskilt fall, utföra andra Bolagshändelser inom ES verksamhetsområde än de som angetts ovan, exempelvis fondemissioner, nyemissioner, uppdelning och sammanläggning av aktier. Åtagandet gäller under förutsättning dels att det enligt ES bedömning finns tekniska möjligheter att i VPC-systemet utföra Bolagshändelsen såsom att i förekommande fall registrera nya ES-registrerade Utländska Aktier eller andra Finansiella Instrument, tillämpa utbytesrelationer eller andra åtgärder nödvändiga för att utföra Bolagshändelsen, dels att sådana åtgärder lagligen kan ske i Sverige. I ES bedömning av om det finns tekniska möjligheter att i VPC-systemet utföra Bolagshändelsen ingår förutsättningen att de förfaringssätt för Bolagshändelser avseende svenska aktier i Avstämningsbolag som framgår av avsnitt B 1, B 4.2 samt B 3 ska i möjligaste mån tillämpas även för motsvarande tjänster på ES-registrerade Utländska Aktier.

Om det, på grund av att parterna träffat en särskild överenskommelse om sådan Bolagshändelse, i Avstämningsregistret ska införas uppgifter om rättigheter, såsom fondaktie- eller teckningsrätter, i samband med exempelvis fond- respektive nyemission, ska vad i som föreskrivits i Anslutningsavtalet avseende de ES-registrerade Utländska Aktierna i relevanta delar tillämpas på sådana rättigheter. Dock gäller som huvudregel att sådana rättigheter, såsom tecknings- eller fondaktierätter, inte kan registreras medförande rätt till utdelning eller rösträtt samt att sådana rättigheter inte kan omfattas av möjligheten enligt B 5.1.1 ovan att kontoföra ytterligare rättigheter efter den initiala kontoföringen.

Om det, på grund av att parterna träffat en särskild överenskommelse om sådan Bolagshändelse, inkluderas att ägarna till ES-registrerade Utländska Aktier erbjuds t.ex. teckningsrätter i en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ska Emittenten (eller av denna anlitat Emissionsinstitut) lämna ES tillräcklig information om hur många av de teckningsrätter, som initialt tilldelats ägarna till ES-registrerade Utländska Aktier per tillämpad Avstämningsdag, som har utnyttjats för teckning samt därmed hur många nya aktier som har tecknats av ägare till ES-registrerade Utländska Aktier. Emittenten (eller av denna anlitat Emissionsinstitut) ansvarar i enlighet med avsnitt B 4.2.3 ovan för att uppgiften om antalet utnyttjade rättigheter och, i förekommande fall, antalet nya aktier som därmed tecknats är korrekt samt att den teckning som anmälts avseende ES-registrerade Utländska Aktier har anmälts av innehavare av rättigheter som var behöriga att utnyttja dessa för exempelvis nyteckning av aktier i fråga om nyemission, samt säkerställa att övriga formella förutsättningar är uppfyllda. Därefter ska ES vidta rimliga åtgärder för att teckna det antal Utländska Aktier som Emittenten (eller av denna anlitat Emissionsinstitut) meddelat. Meddelanden till ES enligt ovan ska lämnas till ES i god tid före det att anmälan om teckning av aktier och utnyttjande av de teckningsrätter som tilldelats avseende de Utländska Aktier som omfattas av CSD-Länken senast måste genomföras.

ES kan normalt inte åta sig att hantera den kontanta teckningslikvid som härrör till en sådan Bolagshändelse, varken inom VPC-systemet eller inom CSD-Länken. Emittenten ansvarar istället för att det anlitade Emissionsinstitutet ansvarar för att dels ta emot sådan ifrån innehavare av teckningsrätter i VPC-systemet, dels att därefter överföra sådan likvid inom CSD-Länken till behörig mottagare utsedd av Emittenten så att betalning för tecknade Utländska Aktier sker på korrekt sätt.

B 5.3 Skatter

ES kan normalt inte åta sig att innehålla eller redovisa utländsk skatt. Se vidare avsnitt A 6 angående svensk skatt och angående utländsk skatt både avsnitt A 6 i detta ES Emittentregelverk samt ES Allmänna villkor avsnitt B 8.4 och B 8.5.

B 6 Tjänster för andra Finansiella Instrument än aktier

B 6.1 Allmänt

Innan Emission av ett Finansiellt Instrument kan ske ska Emittenten anslutas till ES och det Finansiella Instrumentet registreras hos ES. Nedanstående kapitel reglerar registrering av det Finansiella Instrumentets attribut, såsom namn, typ, sort, ränteperiod, förfallodag etc. i VPC-systemet och i förekommande fall generering av ISIN av andra Finansiella Instrument än aktier. Om inte annat sägs nedan gäller vad som allmänt föreskrivs om ansökan och anslutning till ES i avsnitt A 3 samt vad som föreskrivs om ingivande av emissionsuppdrag respektive uppdrag om kontant utbetalning i avsnitt B 1.6 respektive B 1.7. För regler avseende kontant utbetalning, se avsnitt B 3. För andra Bolagshändelser se vidare avsnitt B 4.2.

En Emittent av andra Finansiella Instrument än aktier ska utse ett Emissionsinstitut för Emission av Finansiellt Instrument.

För det fall villkoren för ett Finansiellt Instrument föreskriver utbetalning i annan form än kontant utbetalning, åligger det Emittenten att anlita ett Emissionsinstitut för sådan hantering.

B 6.2 Exempel på andra finansiella instrument än aktier

Exempel på vp-typer som andra Finansiella Instrument än aktier kan registreras som i VPC-systemet:

 • Aktieindexobligation (AIO),

 • Börshandlad fond (FA),

 • Konvertibler (KV),

 • Korgbevis (KRG),

 • Köpoption (KO),

 • Omvänd konvertibel (OKV),

 • Premieobligationer (PO),

 • Räntebärande lån (RB),

 • Diskonteringsinstrument (DI),

 • Svenskt depåbevis (SDB),

 • Teckningsoptioner (TO), samt

 • Warrant (WT).

B 6.3 Särskilt om registrering av vissa typer av finansiella instrument

B 6.3.1 Registrering av Finansiella Instrument av vp-typerna aktieindexobligation (AIO), räntebärande lån (RB) eller korgbevis (KRG)

Inför registrering av attributen i VPC-systemet avseende nytt Finansiellt Instrument av vp-typ aktieindexobligation (AIO), räntebärande lån (RB) eller korgbevis (KRG) ska Emittent inkomma med slutliga villkor senast kl. 10.00, en (1) Bankdag innan den dag Emission av det Finansiella Instrumentet ska ske i VPC-systemet.

Om de villkor ES erhöll från Emittent enligt ovan var slutliga men ej undertecknade ska Emittent komplettera med undertecknade slutliga villkor senast kl. 15.00 den dag Emission av det Finansiella Instrumentet ska ske i VPC-systemet. Se även avsnitt B 1.6 avseende ingivande av emissionsuppdrag.

B 6.3.2 Registrering och Emission av Finansiella Instrument av vp-typerna warranter (WT) och korgbevis (KRG) via ES Plug & Clear

Inom ES Plug & Clear kan Emittent, under förutsättning att Emittenten har slutit separat avtal därom med ES, vid registrering och Emission förse ES med instruktioner i ett s.k. CSV-format. Instruktionen ska skickas till ES via ES Plug & Clear senast kl. 16.30 för att registrering och Emission ska kunna ske samma Bankdag. Närmare bestämmelser om formatet, samt om innehåll och övriga detaljer avseende instruktioner regleras i nämnda avtal med Emittent samt i tillämplig rutinbeskrivning (se avsnitt A 5.1).

B 6.4 Uppdrag avseende registrering av PM-program

I det uppdrag som Emittenten ska lämna till ES avseende registrering av PM-program ska framgå vilket som är ledande Emissionsinstitut enligt avsnitt A 5.6. Först efter mottagande av sådant uppdrag kan ES registrera PM-program i VPC-systemet. Efter registreringen kan Emission ske. Om behov föreligger ska samråd ske med ES om tidplanering avseende registrering och Emission av ett PM-program.

En Emittent kan ge ut Finansiella Instrument under ett eller flera PM-program. VPC-systemet kan endast hantera en valuta per program. Ett PM-program upprättas för antingen diskonteringsinstrument (DI) eller obligation (RB).

B 6.4.1 PM-program för diskonteringsinstrument

PM-program för vp-typen diskonteringsinstrument (DI) omfattar antingen ett eller flera diskonteringsinstrument. Ett PM-program kan avse t.ex. statsskuldväxlar, bankcertifikat, riksbankscertifikat, företagscertifikat eller kommuncertifikat. Om PM-program omfattar flera diskonteringsinstrument ska dessa inlösas vid olika förfallodagar.

B 6.4.2 PM-program för räntebärande lån

PM-program för vp-typen räntebärande lån (RB) omfattar antingen ett eller flera räntebärande lån. Ett PM-program kan avse t.ex. statsobligationer eller säkerställda obligationer (bostadsobligationer). Om PM-program omfattar flera räntebärande lån kan dessa inlösas vid en och samma förfallodag.

B 6.4.3 Rambelopp för ett PM-program

Rambelopp för ett PM-program utgör det högsta sammanlagda nominella belopp av Finansiella Instrument som vid var tid får vara emitterat. Inlöst nominellt belopp kan emitteras i nytt Finansiellt Instrument.

Om Finansiella Instrument, enligt villkoren för ett PM-program, kan ges ut i både SEK och EUR och ett rambelopp uttryckt i en av valutorna eller motvärdet av den andra valutan gäller för PM-programmet, ska av tekniska skäl för registreringen i VPC-systemet anges vilket rambelopp som ska gälla för Emissioner i respektive valuta. ES kan på begäran av Emittenten ändra fördelningen mellan SEK och EUR för det rambelopp som registrerats i VPC-systemet.

ES kan på begäran av Emittenten höja eller sänka rambelopp som registrerats för PM-program, om sådan förändring är möjlig enligt villkoren för PM-program.

C Övergångsbestämmelser

För denna version 2023:2 av Euroclear Swedens Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut, vilken träder ikraft den 25 september 2023, gäller följande övergångsbestämmelse.

Från och med den 26 september 2023 kommer sådana uppdrag avseende kontant utbetalning som lämnas av Emittent till ES enligt avsnitt B 1.7 i detta ES Emittentregelverk och som avser Finansiella Instrument kontoförda inom AM-delen inte längre att hanteras via Bankgirot. Sådana uppdrag avseende kontant utbetalning kommer istället att hanteras via ES Clearing och Avveckling. För mer information, se avsnitt B 3 ovan i jämförelse med avsnitt B 3 i Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut, Euroclear Sweden, version 2023:1.

Ovan nämnda förändring innebär att Euroclear Swedens Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut version 2023:1 ska tillämpas för samtliga uppdrag avseende kontant utbetalning med utbetalningsdag18 till och med den 25 september 2023. För uppdrag avseende kontant utbetalning med utbetalningsdag18 från och med den 26 september 2023 gäller i stället denna Euroclear Swedens Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut version 2023:2.

Uppdrag avseende kontant utbetalning som avser Finansiella Instrument kontoförda inom AM-delen med utbetalningsdag den 25 September 2023 kommer meddelas till Bankgirot den 22 September 2023. För tydlighet skull anges att rättning av uppgifter i sådant bekräftat uppdrag inte kommer kunna göras.

I enlighet med vad som framgår av det bekräftade uppdraget som lämnats till ES enligt avsnitt B 1.7 i detta ES Emittentregelverk