Allmänt

God yrkessed kommer till uttryck i yrkesetiska regelverk och praxis. Den goda seden utvecklas i takt med de förändringar som sker i samhället och i revisions- och rådgivningsbranschen, såväl nationellt som internationellt. FARs etiska regler omfattar IESBAs Etikkod (Etikkoden) samt FARs rekommendationer och uttalanden (EtikR och EtikU) (FARs regler om yrkesetik). De senare utarbetas och uppdateras av FARs Specialistgrupp Etik, som också ansvarar för att översätta ändringar i Etikkoden.

Fram till 2014 kom de grundläggande etiska reglerna för FARs medlemmar främst till uttryck genom nio regler med tillhörande anvisningar i FARs rekommendation EtikR 1 Yrkesetiska regler. EtikR 1 upphävdes 2016. Innebörden av reglerna återfinns emellertid även fortsättningsvis antingen i Etikkoden eller i FARs rekommendationer och uttalanden.

Ändringar 2022

FARs Specialistgrupp Etik uppdaterar löpande FARs regler om yrkesetik och ändringarna publiceras i FAR Online. Medlemsvolymen kommer ut en gång årligen i tryckt format. Etikreglerna i 2022 års Medlemsvolym innehåller huvudsakligen följande ändringar:

 • EtikR 3 Skattetjänster har uppdaterats och omstrukturerats med tillagd inledning samt nya rubriker och underrubriker med syfte att göra rekommendationen mer pedagogisk. Uppdateringarna avser främst tystnadsplikt för skatterådgivare, vilka har lagts till i relevanta delar av rekommendationen. En ny kapitelrubrik avseende DAC 6 har lagts till med utökade rekommendationer.

 • EtikR 5 Grundutbildning och lärandemål för revisorer har uppdaterats med justeringar av lärandemålen föranledda av ändringar i IES. Exemplet på utbildningsplan har dessutom uppdaterats med anledning av Revisorsinspektionens uppdaterade vägledning Ansöka om godkännande av utbildningsplan.

 • EtikU 5 Revisorers verksamhet har genomgått en större omarbetning och uppdatering med bl.a. tillägg av Revisorsinspektionens praxis avseende verksamhet som har naturligt samband med revisionsverksamhet.

 • EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har uppdaterats, främst med anledning av Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2021:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som gäller från och med 1 januari 2022.

 • I övrigt har sedan förra upplagan några mindre justeringar av redaktionell karaktär gjorts i EtikR 4 Vidareutbildning, EtikU 3 Allmänt om medlems yrkesutövning och särskilt om arvode, EtikU 9 Revisorns kommunikation med styrelse och revisionsutskott i företag av allmänt intresse i frågor om revisorns opartiskhet och självständighet, EtikU 10 Revisorns åtgärder vid sen årsredovisning samt EtikU 14 EUs förordning om revision av företag av allmänt intresse – arvodesbegränsningar och förbjudna tjänster.

Etikkoden

En internationell etikkod för yrkesverksamma inom revision, redovisning och rådgivning

The International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) är det ledande internationella yrkesetiska regelverket för revisons- och rådgivningsbranschen. Som medlem i den internationella branschorganisationen International Federation of Accountants (IFAC) har FAR åtagit sig att verka för att FARs medlemmar, så långt möjligt med hänsyn till nationella förutsättningar, följer denna kod som publiceras i The IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants. För att öka förståelsen för kodens innehåll och göra det mer lättillgängligt har FAR översatt koden till svenska med titeln IESBAs Etikkod (Etikkoden). Den engelska originaltexten finns tillgänglig på IFACs webbplats.1

https://www.ethicsboard.org/iesba-code.

Den internationella branschorganisationen IFAC och etikorganet IESBA

IFAC grundades 1977 och består för närvarande av över 175 medlemsorganisationer och associerade medlemsföretag i mer än 130 länder och jurisdiktioner, och representerar närmare 3 miljoner enskilda medlemmar inom revisions- och redovisningsbranschen. IFAC tillgodoser allmänhetens intresse genom att bidra till utvecklingen av starka och hållbara företag, marknader och ekonomier. IFAC förespråkar transparens, ansvarsskyldighet och jämförbarhet för finansiell rapportering; hjälper till att utveckla branschen; och kommunicerar vikten och värdet av revisions- och redovisningsprofessionen till den globala finansiella infrastrukturen.

Främst genom sitt stöd till det oberoende organet International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) bidrar IFAC till utvecklingen, antagandet och införandet av internationella etikstandarder av hög kvalitet. Utan inblandning av IFAC fastställer IESBA sin egen dagordning samt utarbetar och godkänner handböcker, standarder och andra publikationer som IFAC publicerar och äger rättigheterna till.

IESBAs Etikkod 20192

2018 utkom en ny upplaga av Etikkoden (IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants, 2018 Edition) där strukturen hade omarbetats från grunden. Etikkoden i dess nya struktur trädde i kraft den 15 juni 2019.

Till strukturändringarna kom förtydliganden av den metodik som används i koden, särskilt avseende tillämpningen av det principbaserade ramverket.

 • Ett förbättrat och mer framträdande principbaserat ramverk.

 • Tydligare och bättre anpassade bestämmelser rörande motåtgärder till hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna och mot oberoende.

 • Utökade bestämmelser om oberoende som rör långvarig anknytning av personal till en revisions- eller bestyrkandekund.

 • Tydlig vägledning för medlemmar (Professional Accountants in Public Practice) att relevanta bestämmelser för medarbetare (Professional Accountants in Business) i del 2 av Etikkoden är tillämpliga på dem.

 • Utökade bestämmelser om att erbjuda eller acceptera förmåner.

 • Nytt tillämpningsmaterial för att betona vikten av att förstå fakta och omständigheter när professionellt omdöme används.

 • Nytt tillämpningsmaterial för att förklara hur efterlevnaden av de grundläggande principerna stöder en professionellt skeptisk inställning vid en revision eller ett annat bestyrkandeuppdrag.

IFAC antog den nya Etikkoden i juni 2018 och hänvisar till den som "the 2018 International Code of Ethics". Den trädde emellertid i kraft först 2019, varför den i FARs utgåva benämns "IESBAs Etikkod 2019" eller "2019 års Etikkod".

Etikkoden i förhållande till övriga FAR-regler

Etikkoden slår fast fem grundläggande principer (integritet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, tystnadsplikt samt professionellt uppträdande) som är avsedda att styra medlemmarnas agerande och förhållningssätt. Samma principer genomsyrar även FARs etikrekommendationer och -uttalanden.

God yrkessed innebär att en FAR-medlem ska sträva efter att i varje enskilt fall beakta det för situationen strängaste regelverket. I denna bedömning måste medlemmen, utöver Etikkoden samt FARs rekommendationer och uttalanden, beakta även andra regler (t.ex. lagstiftning, Revisorsinspektionens beslut och föreskrifter och domstolars uttalanden) i den mån de är strängare än FARs yrkesetiska regler.

Revisorsinspektionen har i ett allmänt uttalande den 3 juli 2020 (dnr 2020-971) slagit fast att en revisor vid sin prövning enligt 21 a § revisorslagen ska beakta Etikkoden avsnitt 4A. Enligt uttalandet skulle förhållandet att en revisor inte har följt avsnitt 4A i en oberoendefråga innebära ett åsidosättande av svensk god revisorssed. För FARs revisorsmedlemmar innebär detta i första hand att en revisor för att upprätthålla god revisorssed har att följa oberoendereglerna i Etikkoden. Det innebär också att när det gäller situationer som Revisorsinspektionen har tagit ställning till och gjort en strängare bedömning än vad som följer av Etikkoden, äger Revisorsinspektionens tolkning av god sed företräde framför Etikkodens föreskrifter.

Etikkoden 2019 är uppdelad i en inledande vägledning till Etikkoden och förord samt fyra huvuddelar som innehåller regler och tillämpningsmaterial. I den inledande vägledningen beskrivs hur Etikkoden är uppbyggd hur den är tänkt att användas.

Översättningen av vissa grundläggande begrepp i Etikkoden

Etikkoden är i originalversion skriven på engelska. Vissa för Etikkoden grundläggande engelska termer saknar motsvarighet i det svenska språket. För Etikkoden centrala begrepp definieras i ordlistan som finns sist i Etikkoden.

Ett grundläggande begrepp i den engelska originalversionen är ”professional accountant”. Med termen torde avses alla som i sin yrkesutövning arbetar med utgångspunkt i ekonomisk redovisning och någon svensk motsvarighet till detta generiska begrepp finns inte. Engelskans ”accountant” kan således översättas både med ”revisor” och ”redovisningskonsult”. ”Tax accountant” kan översättas till svenska med ”skatterådgivare”. Även andra rådgivare eller anställda som är verksamma inom revisions- och redovisningsbranschen kan i ett engelskspråkigt sammanhang ha beteckningen ”accountant”.

I den engelska originalversionen används begreppen ”professional accountant in public practice” (medlem, oavsett kategori (t.ex. revision, skatter eller konsultverksamhet) i ett medlemsföretag som erbjuder professionella tjänster) och ”professional accountant in business” (person som arbetar med professionell aktivitet inom områden som handel, industri, tjänster, offentlig sektor, utbildning, ideell sektor, tillsynsorgan eller yrkesorganisationer, som kan vara anställd, underleverantör, delägare, styrelsemedlem, ägare/företagsledare eller volontär). Båda dessa begrepp saknar svensk motsvarighet. Eftersom FAR (åtminstone för närvarande eller bara undantagsvis) inte har några medlemmar i den senare kategorin översätts ”professional accountant in public practice” – liksom ”professional accountant” – med ”medlem” i del 1 och 3. ”Professional accountant in business”, som Etikkodens del 2 särskilt vänder sig till, översätts med ”medarbetare”.

FAR har i andra IFAC-publikationer (t.ex. ISA, International Standards on Auditing) översatt ”professional accountant” med ”revisor” eftersom dessa publikationer avser standarder för revision. Enligt Etikkodens ordlista definieras ”professional acccountant” som ”en person som är medlem i ett medlemsorgan i IFAC” (dvs. t.ex. en medlem i FAR). Eftersom Etikkoden riktar sig till samtliga medlemmar i FAR, har ”professional accountant” i enlighet med detta översatts med ”medlem”. Del 4A och 4B behandlar oberoendefrågor i samband med utövande av revisions-, översiktlig gransknings- och andra bestyrkandeuppdrag. För att understryka att det rör sig om bestyrkandeuppdrag har ”professional accountant” i dessa avsnitt översatts med ”revisor”, men reglerna ska tillämpas av samtliga medlemmar vid sådana uppdrag.

Ett annat centralt begrepp i den engelska originalversionen är ”firm”. Enligt ordlistan avses härmed:

 1. En enmansbyrå, ett handelsbolag eller ett aktiebolag bestående av medlemmar.

 2. Ett företag som kontrollerar sådana parter genom ägande, ledning eller på annat sätt.

 3. Ett företag som kontrolleras av sådana parter genom ägande, ledning eller på annat sätt.

”Firm” har översatts med ”medlemsföretag” i delarna 1–3, och med ”revisionsföretag” i del 4.

Aktuell information om Etikkoden finns på www.ethicsboard.org.