FARS REKOMMENDATIONER I ETIKFRÅGOR

EtikR 4 Vidareutbildning

(senast ändrad genom FAR N 2021:9)

1 Inledning

1.1FARs medlemmar ska uppnå och bibehålla professionell kompetens och skicklighet på den nivå som krävs för att säkerställa att en kund får kompetent professionell service. Detta är en av de grundläggande etikprinciperna som framgår av IESBAs Etikkod (p. 110.1A c). För att bli medlem i FAR ställs krav på grundutbildning och praktik. Kraven framgår av villkoren i Medlemskap i FAR.1 Att medlemmen upprätthåller och fördjupar sina teoretiska kunskaper genom vidareutbildning är en förutsättning för att bibehålla sin professionella kompetens och skicklighet.

Se även EtikR 5 Grundutbildning och lärandemål för revisorer.

1.2Den internationella branschorganisationen IFAC (International Federation of Accountants) har utfärdat standarder för utbildning, IES (International Accounting Education Standards). FAR har åtagit sig att verka för att IFACs regler genomförs i Sverige så långt som möjligt med hänsyn till nationella förutsättningar. Genom att följa denna rekommendation bedömer FAR att medlemmarna uppfyller IFACs standard för vidareutbildning, IES 7 Continuing Professional Development.

1.3Kvalificerade revisorer har som medlemmar i FAR att följa denna rekommendation. För kvalificerade revisorer finns därutöver särskilda bestämmelser om fortbildning i 13 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Dessa regler behandlas separat i punkterna 3.7–3.9. Särskilda krav ställs på revisorer som är licensierade för revision av finansiella företag (se p. 3.10).

2 Planering och dokumentation

2.1Den höga komplexiteten och förändringstakten i såväl branschnära frågor som i samhället i stort innebär att en medlems kontinuerliga vidareutbildning måste bedrivas på ett välstrukturerat sätt. Den planerade vidareutbildningen behöver löpande prövas och uppdateras i förhållande till nya bestämmelser, den tekniska utvecklingen och medlemmens egna arbetsförhållanden.

2.2Vidareutbildning kan avse fördjupning av grundläggande kunskaper, uppdatering och/eller specialisering inom ett visst område. Fördjupning innebär att medlemmen utvecklar sina kunskaper inom de ämnesområden som ingår i grundutbildningen. Uppdatering är sådan utbildning som huvudsakligen syftar till att vidmakthålla medlemmens kompetensnivå med hänsyn till förändringar i regelverk eller teknisk utveckling. Medlemmen måste uppdatera sina kunskaper under hela den tid som han eller hon är yrkesverksam, och behovet styrs av utvecklingen inom respektive område. Specialisering avser sådan utbildning som en medlem genomgår för att utveckla särskild kompetens inom ett visst område.

2.3En medlem ska i samband med planeringen sätta av nödvändig tid för vidareutbildningen. Medlemmen ska dokumentera såväl planerad som faktiskt genomförd utbildning. Dokumentationen ska visa att medlemmen löpande planerat och deltagit i nödvändiga utbildningar/utbildningsaktiviteter. Endast effektiv utbildningstid får tillgodoräknas som vidareutbildningstimmar, vilket innebär att eventuell restid och måltidspauser inte kan räknas in. Ett exempel på hur planerad samt genomförd vidareutbildning kan dokumenteras finns som bilaga till denna rekommendation.

2.4En medlem som i samband med FARs kvalitetskontroll blir ombedd att ställa sin dokumentation för vidareutbildning till förfogande ska kunna presentera denna. Av dokumentationen ska framgå hur medlemmen har uppnått eller upprätthållit sin kompetens utifrån arbetsuppgifter, uppdrags- och kundstruktur, specialisering och andra relevanta förhållanden. Kursintyg eller motsvarande underlag ska kunna uppvisas.

3 Krav på medlemmar och särskilda krav för revisorer

Samtliga medlemmar

3.1Vidareutbildningen ska omfatta minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara, dvs. det ska finnas dokumentation som visar att utbildningen har genomförts av medlemmen. Av dokumentationen ska tiden för genomförandet samt innehållet i utbildningen framgå.

3.2Vid längre uppehåll i yrkesutövningen, som exempelvis vid föräldraledighet eller sjukskrivning, kan undantag från timkraven göras. Dock bör medlemmen kunna visa att han eller hon i sin planering av vidareutbildningen har kompenserat för uppehållet så att kraven på 120 timmar per treårsperiod i möjligaste mån uppfylls.

3.3Som vidareutbildning räknas olika aktiviteter som tillför medlemmen teoretiska kunskaper. Det kan till exempel vara interna och externa kurser samt seminarier, digitala utbildningar, självstudier, undervisning, annat utvecklingsarbete, forskning och publicistisk verksamhet.

3.4Nedan ges exempel på utbildning som FAR godtar som verifierbar vidareutbildning.2

 • Externa kurser och seminarier hos FAR och andra välrenommerade utbildningsinstitut med kursintyg eller motsvarande.

 • Företagsinterna kurser och seminarier. Vid internt anordnade kurser ska kursdokumentation kunna presenteras.

 • Digitala utbildningar (exempelvis webbinarier, streamade seminarier och e-kurser) med kursintyg eller motsvarande.

 • Delaktighet i professionella kommittéer och liknande med teknisk inriktning, t.ex. medverkan i FARs policy- och specialistgrupper.

 • Vid medverkan som lärare eller handledare kan förberedelse- och genomförandetid i rimlig mån tillgodoräknas. Sådan tid får dock inte utgöra merparten av den redovisade tiden.

 • Författande av artiklar, vägledningar och böcker med teknisk inriktning.

Det bör noteras att endast de exempel som ges i de tre första punkterna accepteras av RI som verifierbar utbildning, dvs. kurser med kursintyg, se punkterna 3.7–3.9 om revisorer.

3.5Icke-verifierbar utbildning är olika former av självstudier (dvs. läsa nyhetsbrev, artiklar, facklitteratur eller regeluppdateringar) samt deltagande i konferenser eller seminarier där deltagandet inte med lätthet kan verifieras.

3.6Innehållet i utbildningen ska vara avpassad för den enskilda medlemmens professionella behov. Medlemmen använder sin professionella bedömning för att avgöra vilka behov som finns. Det är främst områden inom den professionella kompetensen som kan tillgodoräknas som vidareutbildning. Medlemmen kan också vilja utbilda sig inom områden som inte alltid ingår i grundutbildningen, som t.ex. personlig utveckling, ledarskap, affärsutveckling samt informationsteknik och digitalisering. Ämnen som ligger utanför det branschspecifika kunskapsområdet men som ändå bidrar till medlemmens professionella kompetens får därför inräknas som vidareutbildningstimmar. Vid planeringen av sin vidareutbildning bör medlemmen dock alltid beakta behovet av löpande uppdatering för att upprätthålla den grundläggande kompetensnivån.

Revisorer

3.7Kvalificerade revisorer ska utöver de krav på vidareutbildning som FAR ställer på sina medlemmar även uppfylla kravet på fortbildning som framgår av förordningen (1995:665) om revisorer. Revisorsinspektionen (RI) anger i 13 § av sina föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet att fortbildningen ska omfatta minst 100 verifierbara timmar per femårsperiod. Detta överensstämmer med FARs krav på 60 verifierbara vidareutbildningstimmar per treårsperiod. Dock räknas endast kurser med kursintyg som verifierbar utbildning enligt RI.

3.8Föreskrifterna anger dessutom att fortbildningen ska vara inom de ämnesområden som avses i 2 § första stycket och 6 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om revisorsexamen. Ämnena är desamma som ska ingå i grundutbildningen för revisorer.

3.9De ämnesområden som får tillgodoräknas som fortbildning enligt RIs föreskrifter är

 1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper,

 2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och koncernredovisning,

 3. internationella redovisningsstandarder,

 4. räkenskapsanalys,

 5. intern redovisning och ekonomistyrning,

 6. riskhantering och intern kontroll,

 7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande,

 8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer,

 9. internationella revisionsstandarder,

 10. yrkesetik och oberoende,

 11. associationsrätt och företagsstyrning,

 12. obeståndsrätt och förmögenhetsbrott,

 13. beskattningsrätt,

 14. civilrätt och handelsrätt,

 15. arbetsrätt och socialrätt,

 16. informationsteknik och datorsystem,

 17. organisationslära och nationalekonomi,

 18. matematik och statistik, och

 19. grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag.

3.10RIs krav kontrolleras i samband med FARs kvalitetskontroll samt vid ansökan om förnyelse av titeln som godkänd eller auktoriserad revisor. Vid ansökan om förnyelse ska underlag som visar att vidareutbildningskravet är uppfyllt ges in till myndigheten.

Licensierade revisorer

3.11För revisorer som är licensierade för revision av finansiella företag finns ett tillkommande krav på 60 timmars relevant vidareutbildning (varav 40 timmar ska vara verifierbara) per treårsperiod. För licensiering krävs således sammanlagt 180 timmars vidareutbildning per treårsperiod, varav 100 timmar ska vara verifierbara. Detta framgår av FARs regelverk Licensiering av revisorer i finansiella företag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:4

Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2017.

2018:2

Ändringarna träder i kraft den 5 februari 2018.

2019:1

Ändringarna träder i kraft den 15 februari 2019.

2020:5

Dessa ändringar träder i kraft den 15 februari 2020.

2021:9

Dessa ändringar träder i kraft den 1 mars 2021. Tidigare tillämpning är tillåten.

Ändringsförteckning

EtikP 2017:4

EtikP 2018:2

FAR N 2019:1

FAR N 2020:5

FAR N 2021:9

Exempel Formulär för personlig planering och uppföljning

Vidareutbildningsformulär

Utbildningsår

2021

Namn

Lisa Flitig

Titel

Auktoriserad revisor/Auktoriserad redovisningskonsult

Sektionstillhörighet

Sektion revision

Analysera behoven

Roll samt kort arbetsbeskrivning

Auktoriserad revisor/Auktoriserad redovisningskonsult och ansvarig för fem medarbetare.
Kunderna består huvudsakligen av ägarledda aktiebolag.

Vad behöver göras?

Hålla mig uppdaterad om aktuella stödåtgärder pga. Covid-19.
Uppdatera mig på årets skattenyheter.
Uppdatera mig på BFNs pågående normgivningsarbete.
Fördjupa mina kunskaper om utformningen av revisionsberättelsen.

Planera och agera

Planerade aktiviteter

1. Ta del av FARs Nyhetsbrev
2. Läsa artiklar i Balans och Resultat
3. Delta i digitala webbinarium
4. Delta i FARs Redovisningsdagen
5. Delta i FARs Fåmansföretagardagen
6. Läsa ISA/Reko samt genomföra FARs kurs Avvikande revisionsberättelser

Genomförda aktiviteter

Dokumenterade i bilaga 1.

Utvärdera/reflektera

Inverkan på arbetsuppgifter och ansvar

1. Jag har inhämtat information om de olika företagarstöden som kommit m.a.a. Covid-19.
2. Jag är informerad om årets skattenyheter. Jag har diskuterat förändringarna med de kunder som påverkas av förändringarna. Vidare har jag i samband med planeringsmöten informerat mina medarbetare om årets nyheter och vikten av att dessa beaktas i årets revision.

Aktiviteter för nästa år

1. Fortsätta att läsa FARs Nyhetsbrev, Resultat och Balans för att upprätthålla kunskaperna samt få kännedom om förändringar i redovisning, revision och skatter.
2. Läsa om ytterligare bestämmelser och ändringar som påverkar relevanta områden/kategorier av kunder.

Signerat och daterat

Lisa Flitig ÅÅÅÅ-MM-DD

Bilaga 1 Dokumentation av genomförda utbildningsaktiviteter för utbildningsåret 2021

Namn: Lisa Flitig

Verifierbar utbildning (kurser/seminarier m.m.)

Arrangör

Ämne

Timmar

Varav verifierbart

Övriga kommentarer

FAR

Redovisningsdagen

6

6

FAR

Fåmansföretagardagen

7

7

FAR

Avvikande revisionsberättelser

7

7

Icke verifierbar utbildning (nyhetsbrev, branschtidningar m.m.)

Utfärdare/utgivare

Ämne

Timmar

Övriga kommentarer

IAASB

ISA

12

BFN

K2 och K3

 7

SKV

www.skatteverket.se
Skattenyheter

10

Tillväxtverket

www.tillvaxtverket.se

5

FAR

Balans/Resultat

20

Bilaga 2 Årssammanställning över genomförda utbildningstimmar

Namn: Lisa Flitig

År

Verifierbar utbildning

Ej ver.

Summa utbildningstimmar

Anm./
Uppföljning

Ack 3 år

Per år

Senaste 3 år

Tim>60 på 3 år?

Timmar per år

Per år

Tim>20 per år?

Sum

Tim>120?

2015

35

35

Nej

0

35

Ja

35

Nej

Medlem 2015

2016

47

82

Ja

20

67

Ja

102

Nej

Medlem 2015

2017

0

82

Ja

21

21

Ja

123

Ja

2018

45

92

Ja

18

63

Ja

151

Ja

2019

16

61

Ja

23

39

Ja

123

Ja

2020

24

85

Ja

44

68

Ja

170

Ja

2021

20

60

Ja

49

69

Ja

176

Ja

2022

44

Nej

Nej

137

Ja

Planera min. 16 tim. verifierbar utbildning

2023

2024

(FAR N 2021:9)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...