1 Inledning

1.1FAR:s medlemmar ska uppnå och bibehålla professionell kompetens och skicklighet på den nivå som krävs för att säkerställa att en kund får kompetent professionell service. Detta är en av de grundläggande etikprinciperna som framgår av IESBA:s Etikkod (p. 110.1A c). För att bli medlem i FAR ställs krav på grundutbildning och praktik. Kraven framgår av villkoren i Medlemskap i FAR.1 Att medlemmen upprätthåller och fördjupar sina teoretiska kunskaper genom vidareutbildning är en förutsättning för att bibehålla sin professionella kompetens och skicklighet.

Se även EtikR 5 Grundutbildning och lärandemål för revisorer.

1.2Den internationella branschorganisationen IFAC (International Federation of Accountants) har utfärdat standarder för utbildning, IES (International Education Standards). FAR har åtagit sig att verka för att IFAC:s regler genomförs i Sverige så långt som möjligt med hänsyn till nationella förutsättningar. Genom att följa denna rekommendation bedömer FAR att medlemmarna uppfyller IFAC:s standard för vidareutbildning, IES 7 Continuing Professional Development.

1.3Kvalificerade revisorer har som medlemmar i FAR att följa denna rekommendation. För kvalificerade revisorer finns därutöver särskilda bestämmelser om fortbildning i 13 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Dessa regler behandlas separat i punkterna 3.7–3.9 nedan. Särskilda krav ställs på revisorer som är licensierade för revision av finansiella företag (se p. 3.10 nedan).

2 Planering och dokumentation

2.1Den höga komplexiteten och förändringstakten i såväl branschnära frågor som i samhället i stort innebär att en medlems kontinuerliga vidareutbildning måste bedrivas på ett välstrukturerat sätt. Den planerade vidareutbildningen behöver löpande prövas och uppdateras i förhållande till nya bestämmelser, den tekniska utvecklingen och medlemmens egna arbetsförhållanden.

2.2Vidareutbildning kan avse fördjupning av grundläggande kunskaper, uppdatering och/eller specialisering inom ett visst område. Fördjupning innebär att medlemmen utvecklar sina kunskaper inom de ämnesområden som ingår i grundutbildningen. Uppdatering är sådan utbildning som huvudsakligen syftar till att vidmakthålla medlemmens kompetensnivå med hänsyn till förändringar i regelverk eller teknisk utveckling. Medlemmen måste uppdatera sina kunskaper under hela den tid som han eller hon är yrkesverksam, och behovet styrs av utvecklingen inom respektive område. Specialisering avser sådan utbildning som en medlem genomgår för att utveckla särskild kompetens inom ett visst område.

2.3En medlem ska i samband med planeringen sätta av nödvändig tid för vidareutbildningen. Medlemmen ska dokumentera såväl planerad som faktiskt genomförd utbildning. Dokumentationen ska visa att medlemmen löpande planerat och deltagit i nödvändiga utbildningar/utbildningsaktiviteter. Endast effektiv utbildningstid får tillgodoräknas som vidareutbildningstimmar, vilket innebär att eventuell restid och måltidspauser inte kan räknas in. Ett exempel på hur planerad samt genomförd vidareutbildning kan dokumenteras finns som bilaga till denna rekommendation.

2.4En medlem som i samband med FAR:s kvalitetskontroll blir ombedd att ställa sin dokumentation för vidareutbildning till förfogande ska kunna presentera denna. Av dokumentationen ska framgå hur medlemmen har uppnått eller upprätthållit sin kompetens utifrån arbetsuppgifter, uppdrags- och kundstruktur, specialisering och andra relevanta förhållanden. Kursintyg eller motsvarande underlag ska kunna uppvisas.

3 Krav på medlemmar och särskilda krav för revisorer

Samtliga medlemmar

3.1Vidareutbildningen ska omfatta minst 120 timmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara, dvs. det ska finnas dokumentation som visar att utbildningen har genomförts av medlemmen. Av dokumentationen ska tiden för genomförandet samt innehållet i utbildningen framgå.

3.2Vid längre uppehåll i yrkesutövningen, som exempelvis vid föräldraledighet eller sjukskrivning, kan undantag från timkraven göras. Dock bör medlemmen kunna visa att han eller hon i sin planering av vidareutbildningen har kompenserat för uppehållet så att kraven på 120 timmar per treårsperiod i möjligaste mån uppfylls.

3.3Som vidareutbildning räknas olika aktiviteter som tillför medlemmen teoretiska kunskaper. Det kan till exempel vara interna och externa kurser samt seminarier, digitala utbildningar, självstudier, undervisning, annat utvecklingsarbete, forskning och publicistisk verksamhet.

3.4Nedan ges exempel på utbildning som FAR och RI godtar som verifierbar vidareutbildning. Se punkterna 3.7–3.9 om revisorer.

 • Externa kurser och seminarier med kursintyg eller motsvarande hos FAR och andra välrenommerade utbildningsinstitut.

 • Företagsinterna kurser och seminarier. Vid internt anordnade kurser ska kursdokumentation kunna presenteras.

 • Digitala utbildningar (exempelvis webbinarier, streamade seminarier och e-kurser) med kursintyg eller motsvarande.

Det bör noteras att endast de exempel som ges i de tre första punkterna accepteras av RI som verifierbar utbildning, dvs. kurser med kursintyg, se punkterna 3.7–3.9 om revisorer.

(FAR N 2023:8)

3.5Icke-verifierbar utbildning är olika former av självstudier (dvs. läsa nyhetsbrev, artiklar, facklitteratur eller regeluppdateringar) samt deltagande i konferenser eller seminarier där deltagandet inte med lätthet kan verifieras. Nedan lämnas ytterligare exempel på vidareutbildning som kan vara svår att verifiera. De kan i vissa fall räknas som verifierbara utifrån FAR:s syn. En bedömning får göras från fall till fall.

 1. Vid medverkan som lärare eller handledare kan förberedelse- och genomförandetid i rimlig omfattning tillgodoräknas. Sådan tid får dock inte utgöra merparten av den redovisade tiden.

 2. Delaktighet i professionella kommittéer och liknande, t.ex. medverkan i FAR:s operativa, strategi- eller specialistgrupper, detta kan verifieras genom en närvarouppställning i skrivet protokoll.

 3. Författande av artiklar, vägledningar och böcker med branschspecifik inriktning, kan tillgodoräknas i rimlig omfattning.

(FAR N 2023:8)

3.6Innehållet i utbildningen ska vara avpassad för den enskilda medlemmens professionella behov. Medlemmen använder sin professionella bedömning för att avgöra vilka behov som finns. Det är främst områden inom den professionella kompetensen som kan tillgodoräknas som vidareutbildning. Medlemmen kan också vilja utbilda sig inom områden som inte alltid ingår i grundutbildningen, som t.ex. personlig utveckling, ledarskap samt affärsutveckling. Ämnen som ligger utanför det branschspecifika kunskapsområdet men som ändå bidrar till medlemmens professionella kompetens får därför inräknas som vidareutbildningstimmar. Vid planeringen av sin vidareutbildning bör medlemmen dock alltid beakta behovet av löpande uppdatering för att upprätthålla den grundläggande kompetensnivån.

(FAR N 2021:40)

Revisorer

3.7Kvalificerade revisorer ska utöver de krav på vidareutbildning som FAR ställer på sina medlemmar även uppfylla kravet på fortbildning som framgår av förordningen (1995:665) om revisorer. Revisorsinspektionen (RI) anger i 13 § av sina föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet att fortbildningen ska omfatta minst 100 verifierbara timmar per femårsperiod inom 19 angivna ämnesområden2, se p. 3.9 nedan. Detta överensstämmer med FAR:s krav på 60 verifierbara vidareutbildningstimmar per treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Det är inte nödvändigt att under en femårsperiod genomgå fortbildning inom alla 19 ämnesområden, men för att fortbildningen ska vara långsiktigt allsidig rekommenderar dock RI att studierna bedrivs inom fler än ett ämnesområde. Det är denna del av fortbildningen som omfattas av RI:s kontroll. Som utgångspunkt bör en tredje part kunna både intyga och bekräfta att revisorn har genomgått viss fortbildning för att den ska kunna anses vara verifierbar.

https://www.revisorsinspektionen.se/for-revisorer/fortbildning/.

(FAR N 2023:8)

3.8Föreskrifterna anger dessutom att fortbildningen ska vara inom de ämnesområden som avses i 2 § första stycket och 6 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om revisorsexamen. Ämnena är desamma som ska ingå i grundutbildningen för revisorer.

3.9De ämnesområden som får tillgodoräknas som fortbildning enligt RI:s föreskrifter är

 1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper,

 2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och koncernredovisning,

 3. internationella redovisningsstandarder,

 4. räkenskapsanalys,

 5. intern redovisning och ekonomistyrning,

 6. riskhantering och intern kontroll,

 7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande,

 8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer,

 9. internationella revisionsstandarder,

 10. yrkesetik och oberoende,

 11. associationsrätt och företagsstyrning,

 12. obeståndsrätt och förmögenhetsbrott,

 13. beskattningsrätt,

 14. civilrätt och handelsrätt,

 15. arbetsrätt och socialrätt,

 16. informationsteknik och datorsystem,

 17. organisationslära och nationalekonomi,

 18. matematik och statistik, och

 19. grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag.

3.10RI:s krav kontrolleras vid ansökan om förnyelse av titeln som godkänd eller auktoriserad revisor. Vid ansökan om förnyelse ska underlag som visar att vidareutbildningskravet är uppfyllt ges in till myndigheten.

(FAR N 2021:40)

Licensierade revisorer

3.11För revisorer som är licensierade för revision av finansiella företag finns ett tillkommande krav på 60 timmars relevant vidareutbildning (varav 40 timmar ska vara verifierbara) per treårsperiod. För licensiering krävs således sammanlagt 180 timmars vidareutbildning per treårsperiod, varav 100 timmar ska vara verifierbara. Detta framgår av FAR:s regelverk Licensiering av revisorer i finansiella företag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:4

Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2017.

2018:2

Ändringarna träder i kraft den 5 februari 2018.

2019:1

Ändringarna träder i kraft den 15 februari 2019.

2020:5

Dessa ändringar träder i kraft den 15 februari 2020.

2021:9

Dessa ändringar träder i kraft den 1 mars 2021. Tidigare tillämpning är tillåten.

2021:40

Dessa ändringar träder i kraft den 1 januari 2022. Tidigare tillämpning är tillåten.

2023:8

Dessa ändringar träder i kraft den 1 juni 2023.

Exempel Formulär för personlig planering och uppföljning

Vidareutbildningsformulär

Utbildningsår

2023

Namn

Lisa Flitig

Titel

Auktoriserad revisor/Auktoriserad redovisningskonsult

Sektionstillhörighet

Sektion revision

Analysera behoven

Roll samt kort arbetsbeskrivning

Auktoriserad revisor/Auktoriserad redovisningskonsult och ansvarig för fem medarbetare.
Kunderna består huvudsakligen av ägarledda aktiebolag.

Vad behöver göras?

Uppdatera mig om förändringar i ISQM 1.
Uppdatera mig på årets skattenyheter.
Uppdatera mig på BFN:s pågående normgivningsarbete.
Fördjupa mina kunskaper om utformningen av revisionsberättelsen.
Ha minst 20 verifierbara timmar/år.

Planera och agera

Planerade aktiviteter

1. Ta del av FAR:s Nyhetsbrev
2. Läsa artiklar i Balans
3. Delta i digitala webbinarier
4. Delta i FAR:s Redovisningsdagen
5. Delta i FAR:s Fåmansföretagardagen
6. Läsa ISA/Reko samt genomföra FAR:s kurs Avvikande revisionsberättelser

Genomförda aktiviteter

Dokumenterade i bilaga 1.

Genomförda timmar

Dokumenterade i bilaga 2.

Utvärdera/reflektera

Inverkan på arbetsuppgifter och ansvar

1. Jag har inhämtat information om de förändringar som skett i och med införandet av ISQM 1.
2. Jag är informerad om årets skattenyheter. Jag har diskuterat förändringarna med de kunder som påverkas av förändringarna. Vidare har jag i samband med planeringsmöten informerat mina medarbetare om årets nyheter och vikten av att dessa beaktas i årets revision.

Aktiviteter för nästa år

1. Fortsätta att läsa FAR:s Nyhetsbrev och Balans för att upprätthålla kunskaperna samt få kännedom om förändringar i redovisning, revision och skatter.
2. Läsa om ytterligare bestämmelser och ändringar som påverkar relevanta områden/kategorier av kunder.

Signerat och daterat

Lisa Flitig ÅÅÅÅ-MM-DD

(FAR N 2023:8)

Bilaga 1 Dokumentation av genomförda utbildningsaktiviteter för utbildningsåret 2023

Namn: Lisa Flitig

Verifierbar utbildning (kurser/seminarier m.m.)

Arrangör

Ämne

Timmar

Varav verifierbart

Övriga kommentarer

FAR

Redovisningsdagen

6

6

FAR

Fåmansföretagardagen

7

7

FAR

Avvikande revisionsberättelser

7

7

Summering

20

Icke verifierbar utbildning (nyhetsbrev, branschtidningar m.m.)

Utfärdare/utgivare

Ämne

Timmar

Övriga kommentarer

IAASB

ISA

12

BFN

K2 och K3

 7

SKV

www.skatteverket.se
Skattenyheter

10

Tillväxtverket

www.tillvaxtverket.se

5

FAR

Balans

20

Summering

54

(FAR N 2023:8)

Bilaga 2 Årssammanställning över genomförda utbildningstimmar

Namn: Lisa Flitig

År

Verifierbar utbildning

Ej ver.

Summa utbildningstimmar

Anm./
Uppföljning

Ack 3 år

Per år

Senaste 3 år

Tim>60 på 3 år?

Timmar per år

Per år

Tim>20 per år?

Sum

Tim>120?

2016

35

35

Nej

0

35

Ja

35

Nej

Medlem 2016

2017

47

82

Ja

20

67

Ja

102

Nej

Medlem 2016

2018

0

82

Ja

21

21

Ja

123

Ja

2019

45

92

Ja

18

63

Ja

151

Ja

2020

16

61

Ja

23

39

Ja

123

Ja

2021

24

85

Ja

44

68

Ja

170

Ja

2022

20

60

Ja

49

69

Ja

176

Ja

2023

20

64

Ja

54

74

Ja

211

Ja

2024

40

Nej

Ja

143

Ja

Planera min. 16 tim. verifierbar utbildning

2025

(FAR N 2023:8)