Samtliga mallar är hämtade från respektive regelverk. I sidfoten av mallen ser du när den är senast ändrad.

Revisionsberättelsens standardutformning

Dessa exempel är hämtade från RevR 700

Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern Exempel 1 RevR 700

Revisionsberättelse i aktiebolag för moderbolag som upprättar koncernredovisning i enlighet med årsredovisningslagen, kassaflödesanalys upprättas för både moderbolag och koncern Exempel 2 RevR 700

Revisionsberättelse i aktiebolag för moderbolag som ej är noterat på en reglerad marknad men som upprättar koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen Exempel 3 RevR 700

Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern – jämförelsetal reviderade av tidigare revisor Exempel 4 RevR 700

Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern – jämförelsetal inte reviderade Exempel 5 RevR 700

Revisionsberättelse i värdepappersbolag som inte är företag av allmänt intresse Exempel 6 RevR 700

Revisionsberättelse i värdepappersfond Exempel 8 RevR 700

Generisk mall för revisionsberättelse med omodifierat uttalande enligt revisionslagen Exempel 9 RevR 700

Revisionsberättelse i handelsbolag Exempel 10 RevR 700

Revisionsberättelse i ideell förening som avslutar sin bokföring med en årsredovisning och vars stadgar föreskriver att föreningsstämman ska ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Exempel 11 RevR 700

Revisionsberättelse i en pensions- eller personalstiftelse Exempel 12 RevR 700

Revisionsberättelse i vanlig stiftelse som upprättar årsredovisning samt insamlingsstiftelse och kollektivavtalsstiftelse Exempel 13 RevR 700

Revisionsberättelse i vanlig stiftelse som upprättar årsbokslut (gäller i vissa fall för familjestiftelser) Exempel 14 RevR 700

Revisionsberättelse i vanlig stiftelse med räkenskapsår som avslutas med en sammanställning Exempel 15 RevR 700

Revisionsberättelse i EES-filial Exempel 16 RevR 700

Revisionsberättelse i utländsk filial (icke EES-filial) Exempel 17 RevR 700

Revisionsberättelse i ekonomisk förening Exempel 18 RevR 700

Revisionsberättelse i bostadsrättsföreningar Exempel 19 RevR 700

Kompletterande mallar för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse

Dessa exempel är hämtade från RevR 701

Aktiebolag som tillämpar ÅRL utan koncernredovisning Exempel 1a RevR 701

Aktiebolag som tillämpar ÅRL med koncernredovisning Exempel 1b RevR 701

Bankaktiebolag som tillämpar ÅRKL Exempel 2 RevR 701

Försäkringsaktiebolag som tillämpar ÅRFL Exempel 3 RevR 701

Revisorns kommunikation med styrelse och revisionsutskott i företag av allmänt intresse i frågor om revisorns opartiskhet och självständighet

Detta exempel är hämtat från EtikU 9

Revisorns skriftliga försäkran om opartiskhet och självständighet till revisionsutskottet/styrelsen i företag av allmänt intresse EtikU 9 Bilaga

Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen

Dessa exempel är hämtade från RevR 705

Revisionsberättelse med avvikande mening i del 1 och del 2 med anledning av att revisorn är oense med företagsledningen Exempel 1 RevR 705

Revisionsberättelse med reservationsuttalande om årsredovisningen respektive avstående från uttalande om resultaträkningen i del 1 på grund av osäkerhet om ingående balans Exempel 2 RevR 705

Revisionsberättelse med upplysning om väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift i del 1 och uttalande med avvikande mening endast i del 2 Exempel 3 RevR 705

Revisionsberättelse med begränsningar och avstående från uttalande i del 2 Exempel 4 RevR 705

Revisionsberättelse med anmärkning i del 2 Exempel 5 RevR 705

Revisionsberättelse som i del 1 upplyser om väsentlig felaktighet i annan information Exempel 6 RevR 705

Utförande av granskningsuppdrag i Sverige

Dessa exempel är hämtade från FARs Ramverk för utförande av granskningsuppdrag Sverige

Rapportering med rimlig säkerhet Exempel 1 FAR Ramverk

Rapportering med begränsad säkerhet Exempel 2 FAR Ramverk

Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen

Dessa exempel är hämtade från RevR 9

Revisorsyttrande enligt 2 kap. 19 § ABL över stiftelseurkunden för apportegendomens tillförande, nytta och värde m.m. Exempel 1 RevR 9

Revisorsyttrande enligt ABL över styrelsens redogörelse för apportegendomen Exempel 2a RevR 9

Revisorsyttrande enligt ABL över styrelsens redogörelse för apportegendomen Exempel 2b RevR 9

Revisorsyttrande enligt ABL över styrelsens redogörelse för kvittning Exempel 3 RevR 9

Revisorns yttrande enligt ABL över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden Exempel 4 RevR 9

Revisorsyttrande över betalning av emitterade aktier i publika bolag enligt ABL Exempel 5 RevR 9

Revisorsyttrande enligt 15 kap. 39 § ABL vid konvertering Exempel 6 RevR 9

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § ABL över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning Exempel 7 RevR 9

Revisorns yttrande enligt 19 kap. 24 § ABL över styrelsens redogörelse och förslag vid beslut om förvärv av egna aktier på bolagsstämma där årsredovisning inte behandlas Exempel 8 RevR 9

Revisorns yttrande enligt 7 kap. 35 § ABL över upplysning som kan medföra väsentlig skada och som begärts av aktieägare Exempel 9 RevR 9

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket ABL om huruvida bolagsstämman bör besluta enligt förslaget om minskning av aktiekapitalet Exempel 10 RevR 9

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § ABL över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m. Exempel 11 RevR 9

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 24 § ABL över huruvida minskningen av aktiekapitalet medför någon fara för borgenärerna m.m. Exempel 12a RevR 9

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 35 § ABL över huruvida minskningen av reservfonden medför någon fara för borgenärerna m.m. Exempel 12b RevR 9

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 30 § ABL över huruvida vinstudelning medför någon fara för borgenärerna m.m. Exempel 12c RevR 9

Revisorsyttrande enligt 26 kap. 3 § ABL vid byte av bolagskategori Exempel 13 RevR 9

Revisorsyttrande enligt 1 kap. 15 § sista stycket aktiebolagsförordningen vid nyemission med lägre teckningskurs än de tidigare aktiernas kvotvärde Exempel 14 RevR 9

Revisorsyttrande över särskild granskning enligt 10 kap. 21 § ABL Exempel 15 RevR 9

Anmälningsskyldighet vid förtida avgång för avgående revisor samt upplysning av tillträdande revisor (avgående revisor) Exempel 16 RevR 9

Anmälningsskyldighet vid förtida avgång för avgående revisor samt upplysning av tillträdande revisor (tillträdande revisor) Exempel 19a RevR 9

Anmälningsskyldighet vid förtida avgång för avgående revisor samt upplysning av tillträdande revisor (tillträdande revisor) Exempel 19b RevR 9

Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag

Dessa exempel är hämtade från RevR 8

Uttalande till revisorn avseende ersättningar till ledande befattningshavare Exempel 1 RevR 8

Förslag till revisorsyttrande i det fall årsstämman inte antagit några riktlinjer under perioden från räkenskapsårets början till dess att årsstämman antagit riktlinjer Exempel 2 RevR 8

Bestyrkande av hållbarhetsinformation

Dessa exempel är hämtade från RevR 6

Uttalande med olika grader av säkerhet i bestyrkandet Exempel 1 RevR 6

Översiktlig granskning Exempel 2 RevR 6

Kombinerad rapportering från granskning av både hållbarhetsredovisning och lagstadgad hållbarhetsrapport Exempel 3 RevR 6

Granskning av finansiell information i prospekt

Dessa exempel är hämtade från RevR 5

Revisors rapport avseende nya (eller omarbetade) finansiella rapporter över historisk finansiell information Exempel 1 RevR 5

Oberoende revisors rapport avseende enskild finansiell rapport över historisk finansiell information Exempel 2 RevR 5

Oberoende revisors bestyrkanderapport om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt Exempel 3 RevR 5

Oberoende revisors rapport avseende prognos Exempel 1 Bilaga 2 RevR 5

Granskning av fusionsplan

Dessa exempel är hämtade från RevR 4

Förslag till revisorsyttrande om absorption Exempel 1 RevR 4

Förslag till revisorsyttrande om absorption där samtliga aktieägare samtyckt till ett begränsat yttrande Exempel 2 RevR 4

Förslag till revisorsyttrande avseende överlämnade tillgångar Exempel 3 RevR 4

Förslag till revisorsyttrande om absorption av ett helägt dotterbolag Exempel 4 RevR 4

Förslag till revisorsyttrande vid fara för att borgenärerna inte ska få sina fordringar betalda Exempel 5 RevR 4

Revisorns begränsade yttrande över delningsplan Exempel 6 RevR 4

Revisorns fullständiga yttrande över delningsplan Exempel 7 RevR 4

Överlåtelse av tillgångar Exempel 8 RevR 4

Granskning av kontrollbalansräkning

Dessa exempel är hämtade från RevR 1

Yttrande med omodifierat uttalande Exempel 1 RevR 1

Yttrande med uttalande med reservation Exempel 2 RevR 1

Yttrande med uttalande med avvikande mening Exempel 3 RevR 1

Gemensam revision

Dessa exempel är hämtade från RevR 17

Revisionsberättelse i ideell förening som utsett en kvalificerad revisor och en icke-kvalificerad revisor att gemensamt lämna en revisionsberättelse baserad på revisionslagen. Exempel 1 RevR 17

Revisionsberättelse i trossamfundet Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar som utsett en auktoriserad revisor och en icke-kvalificerad revisor att gemensamt lämna en revisionsberättelse baserad på revisionslagen och kyrkoordningen. Exempel 2 RevR 17

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten

Dessa exempel är hämtade från RevR16

Rapportering i revisionsberättelsen efter lagstadgad granskning RevR 16 Exempel 1A

Rapportering i revisionsberättelsen efter utökad omfattning av granskningen RevR 16 Exempel 1B

Rapportering i särskilt yttrande efter lagstadgad granskning RevR 16 Exempel 2A

Rapportering i särskilt yttrande efter utökad omfattning av granskningen RevR 16 Exempel 2B

Revisorns rapporteringsskyldighet enligt 6 kap. 23 § FFFS 2017:2 Värdepappersrörelse

Detta exempel är hämtat från RevR 15

Exempel på revisorns rapport Exempel RevR 15

Revisorns intyg avseende uppgifterna i ett företags ansökan om att få förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands

Detta exempel är hämtat från RevU 7

Revisorns ställningstagande Exempel RevU 7

Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag

Dessa exempel är hämtade från RevR 13

Exempel avseende redovisning enligt 25 kap. 33 § första stycket ABL Exempel 1 RevR 13

Exempel avseende årsredovisning enligt 25 kap. 37 § ABL, som avser det räkenskapsår under vilket bolaget trätt i likvidation Exempel 2 RevR 13

Exempel avseende årsredovisning enligt 25 kap. 37 § ABL, som avser räkenskapsåret efter det räkenskapsår under vilket bolaget trätt i likvidation Exempel 3 RevR 13

Exempel avseende slutredovisning enligt 25 kap. 40 § ABL Exempel 4 RevR 13

Exempel avseende yttrande enligt 25 kap. 45 § ABL Exempel 5 RevR 13

Exempel avseende slutredovisning enligt 23 kap. 4 § ABL Exempel 6 RevR 13

Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Dessa exempel är hämtade från RevR 12

Revisionsberättelse för ett moderbolag noterat på reglerad marknad och vars hållbarhetsrapport ingår i förvaltningsberättelsen Exempel 1.1 RevR 12

Revisionsberättelse för aktiebolag utan koncern och vars hållbarhetsrapport ingår i förvaltningsberättelsen Exempel 1.2 RevR 12

Rapportering i särskilt yttrande Exempel 2 RevR 12

Yttrande som del av revisionsberättelsen när hållbarhetsrapporten är så ofullständig att den inte kan anses ha upprättats (se exempel 1.1 och 1.2 för placering) Exempel 3.1 RevR 12

Separat yttrande när hållbarhetsrapporten är så ofullständig att den inte kan anses ha upprättats Exempel 3.2 RevR 12

Yttrande som del av revisionsberättelsen när någon hållbarhetsrapport inte alls har upprättats (se exempel 1.1 och 1.2 för yttrandets placering) Exempel 3.3 RevR 12