FAR

Standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet

(senast ändrad genom FAR N 2020:21)

Denna standard för kvalitetssäkring avser skatterådgivningsverksamhet bedriven av auktoriserade skatterådgivare som är medlemmar i FAR.

Skatterådgivare som är verksamma i ett revisionsföretag omfattas även av ISQC 1 och skatterådgivare som är verksamma i ett redovisningsföretag omfattas även av Reko 210 och Reko 220.

1.Syftet är att lägga fast standarder för och ge vägledning om:

 • allmänna riktlinjer och rutiner för intern kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet,

 • intern kvalitetssäkring av ett enskilt skatterådgivningsuppdrag, och

 • förekomsten av och periodiciteten för skatterådgivningsverksamhetens egen kvalitetssäkring.

(FAR N 2020:21)

2.Riktlinjer och rutiner för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamheten ska finnas fastställda såväl för hela skatterådgivningsverksamheten som för enskilda skatterådgivningsuppdrag.

(FAR N 2020:21)

3.Skatterådgivningsverksamheten ska ha skriftliga rutiner för kvalitetssäkring som är utformade så att alla uppdrag utförs enligt dessa regler.

(FAR N 2020:21)

4.De riktlinjer för kvalitetssäkring som en skatterådgivningsverksamhet har fastställt ska omfatta nedanstående punkter. I mindre skatterådgivningsverksamheter kan mer informella metoder användas för att dokumentera att dessa följs.

 1. Ledningsansvar för kvalitetssäkring: Företagsledningen ansvarar för att ledningen av skatterådgivningsverksamheten handhas på ett ändamålsenligt sätt. I detta ansvar ingår att en kvalitetsansvarig person eller grupp av personer utses. Denna person/grupp är internt ansvarig för kvalitetsrutiner och för att uppdrag som utförs kontrolleras på ett sätt som säkerställer att uppställda kvalitetskrav uppnås.

 2. Yrkesetiska krav: Skatterådgivaren och dennes medarbetare ska följa de yrkesetiska regler som fastställts av FAR.

 3. Antagande och omprövning av uppdrag: En skatterådgivare ska bara anta och behålla ett uppdrag när kunskapen om uppdragsförhållandena visar att tillämpliga lagar och regler samt relevanta yrkesetiska krav kommer att kunna uppfyllas. En ytterligare förutsättning är att nödvändiga resurser i form av den kompetens och tid som uppdraget kräver finns eller kan skaffas.

 4. Uppdragsavtal: Villkor för uppdrag ska definieras i ett skriftligt uppdragsavtal. Uppdragsavtalet ska undertecknas eller på annat sätt skriftligen bekräftas av båda parter för att klargöra vad som har överenskommits mellan parterna.

 5. Professionell skicklighet och kompetens: Skatterådgivaren och dennes medarbetare ska ha de färdigheter och den professionella kompetens samt det engagemang som krävs för att omsorgsfullt kunna utföra sina arbetsuppgifter. I detta ingår att skatterådgivaren ska genomgå sådan vidareutbildning som föreskrivs av FAR1.

 6. Arbetets utförande: Varje uppdrag ska ha en utsedd uppdragsansvarig som ska kontrollera att uppdraget utförs i enlighet med skatterådgivningsföretagets system för kvalitetssäkring, tillämpliga lagar och regler samt god yrkessed inklusive FARs krav. Se i övrigt EtikR 3 Skattetjänster.

 7. Rapportering: Utfört arbete ska rapporteras enligt vad som framgår av uppdragsavtalet eller som i annan form har överenskommits med uppdragsgivaren. Rapportering ska ske på ett överskådligt och lättförståeligt sätt för uppdragsgivaren och med beaktande av uppdragsgivarens kunskaper och erfarenhet av skatterätt. Ställningstaganden eller rådgivning där rättsläget kan bedömas som osäkert eller som bedöms kunna komma att ifrågasättas av Skatteverket, domstolar eller andra myndigheter, ska särskilt uppmärksammas i rapporten till uppdragsgivaren.

 8. Skatterådgivarens dokumentation: Skatterådgivarens dokumentation ska arkiveras i läsbar form fysiskt eller elektroniskt. Den dokumentation skatterådgivaren upprättar för egen räkning ska arkiveras i minst 10 år.

 9. Säkerhetskopiering: Skatterådgivningsverksamheten ska ha rutiner för hur och med vilket intervall relevant elektroniskt lagrad information ska säkerhetskopieras.

 10. Uppdragsgivarens material: Det ska finnas betryggande rutiner för att i förekommande fall ta emot, förvara och lämna tillbaka uppdragsgivarens material i de fall sådant material erhållits i original. Sådant material som skatterådgivaren har tagit emot från uppdragsgivaren för att kunna utföra uppdraget ska bearbetas och lämnas tillbaka utan onödigt dröjsmål.

 11. Avslut eller uppsägning av uppdrag: Skatterådgivningsföretaget ska i förekommande fall tillämpa fastställda rutiner vid avslut eller uppsägning av uppdrag.

 12. Uppföljning av kvalitetssäkring: Skatterådgivningsföretaget ska ha system som löpande och minst vart tredje år utvärderar att de riktlinjer och rutiner för intern kvalitetssäkring, som rådgivningsföretaget har beslutat om, är relevanta och ändamålsenliga och att de efterlevs. Denna process ska även innefatta regelbundet återkommande kontroll av utförda skatterådgivningstjänster. Sådan kontroll ska ske genom att minst ett avslutat uppdrag för varje auktoriserad skatterådgivare granskas minst vart tredje år.

 13. Rapporteringspliktiga arrangemang: Skatterådgivningsverksamheten ska ha erforderlig kunskap och rutiner på plats för att säkerställa att lagen (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang samt 33 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) kan efterlevas.

Se FARs rekommendation EtikR 4 Vidareutbildning.

(FAR N 2020:21)

5.Skatterådgivningsverksamhetens rutiner för kvalitetssäkring ska delges alla medarbetare, så att det säkerställs att rutinerna följs på ett betryggande sätt.

6.Skatterådgivaren ska genomföra de åtgärder för kvalitetssäkring som, med hänsyn till rådgivningsverksamhetens riktlinjer och rutiner, är lämpliga för det enskilda rådgivningsuppdraget.

Tillämpningsanvisningar

T1.Ett aktivt arbete med intern kvalitetssäkring är betydelsefullt för skatterådgivningsverksamhetens resursanvändning och effektivitet. En väl fungerande organisation stimulerar ett ökat ansvarstagande genom en klar rollfördelning. Detta i sin tur tydliggör vilken kunskap respektive medarbetare förväntas ha och/eller skaffa sig, vilket medför att riskerna i uppdragen minskar. Genom att skatterådgivningsverksamheten arbetar med intern kvalitetssäkring tydliggörs dessa faktorer, vilket i slutändan leder till en mer effektiv verksamhet.

(FAR N 2020:21)

T2.Målsättningen är att rutiner och riktlinjer för intern kvalitetssäkring säkerställer att:

 • skatterådgivningsverksamheten och dess personal följer denna standard, och

 • rapporter och andra leveranser till uppdragsgivaren är rimlighetsbedömda och kvalitetssäkrade.

(FAR N 2020:21)

T3.Skatterådgivningsverksamhetens rutiner och riktlinjer för sin interna kvalitetssäkring omfattar följande områden:

 • professionella krav såsom yrkesmässig objektivitet, integritet och tystnadsplikt,

 • planer for medarbetarnas kompetensutveckling,

 • bemanning av uppdrag, delegering samt användning av specialistkompetens,

 • antagande och omprövning av uppdrag, och

 • uppföljning av det interna kvalitetssäkringsarbetet.

(FAR N 2020:21)

T4.Det ska finnas en utsedd person eller grupp av personer som är ansvarig för det interna kvalitetsarbetet. Denna person/grupp ska se till att alla medarbetare i skatterådgivningsverksamheten känner till rutiner och riktlinjer för kvalitetssäkring, samt vilket ansvar respektive medarbetare har. Utbildning eller annan typ av genomgång av rutiner och riktlinjer ska ske regelbundet, lämpligen minst en gång per år.

(FAR N 2020:21)

T5.I förekommande fall ska det finnas rutiner som säkerställer att material som tas emot från uppdragsgivaren förvaras på ett sätt som uppfyller gällande lagstiftning och de krav som skatterådgivningsverksamheten fastställt, både avseende elektronisk arkivering och arkivering av fysiska dokument. Dessutom ska det finnas rutiner som förhindrar att obehöriga kan få tillgång till uppdragsgivarens material.

(FAR N 2020:21)

Kvalitetssäkring av enskilda uppdrag

T6.För varje uppdrag ska en uppdragsansvarig person utses. Varje uppdrag ska även, där det är lämpligt och möjligt, ha minst två personer knutna till sig så att kontinuitet och kunskapsöverföring i uppdraget säkerställs.

T7.Kvalitetssäkringsarbetet ska vara väl inarbetat i de arbetsmetoder som skatterådgivningsverksamheten har beslutat ska gälla för alla uppdrag. Vilka rutiner som tillämpas på det enskilda uppdraget och hur omfattande intern kvalitetssäkring som krävs är upp till den enskilda rådgivningsverksamheten att bedöma utifrån uppdragets omfattning, komplexitet och risknivå.

(FAR N 2020:21)

T8.För enskilda uppdrag är det lämpligt att en regelbunden intern kvalitetssäkring sker genom att uppdraget gås igenom och kvaliteten i det utförda arbetet bedöms (till exempel genom en annan skatterådgivare). En sådan process är även ett stöd inför den externa kvalitetskontroll som utförs av FAR. Områden som bör analyseras vid denna kvalitetssäkring är till exempel att:

 • medarbetaren har tillräcklig kompetens för att utföra arbetsuppgifterna,

 • medarbetaren förstår och följer givna instruktioner,

 • medarbetaren arbetar i enlighet med planeringen av uppdraget och villkoren i uppdragsavtalet,

 • frågor som uppstår under arbetets gång diskuteras med uppdragsgivaren och dokumenteras,

 • utfört arbete är väl dokumenterat på ett sådant sätt att det i efterhand utan svårighet går att följa och kontrollera hur olika frågor är behandlade, och

 • rätt information når rätt mottagare vid rätt tidpunkt.

(FAR N 2020:21)

T9.Delegering till medarbetare ska ske på ett sätt som säkerställer att arbetet utförs med omsorg och av personer med den kompetens som uppgiften kräver. I detta ingår att informera medarbetarna om vilket arbete de ska utföra och vad målet med uppdraget är. En övergripande bild av uppdragsgivarens verksamhet ska också förmedlas, så att medarbetarna kan förstå olika frågeställningar.

(FAR N 2020:21)

T10.Den som är uppdragsansvarig är ansvarig för att uppdraget utförs enligt skatterådgivningsverksamhetens kvalitetsrutiner samt att medarbetare i uppdraget följer dessa rutiner. En medarbetare i ett uppdrag har ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete och för att genast konsultera den uppdragsansvarige om något är oklart.

(FAR N 2020:21)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:21

Dessa ändringar gäller från och med den 1 januari 2021.

Ändringsförteckning

FAR N 2020:21
Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...