Denna standard för kvalitetssäkring avser skatterådgivningsverksamhet (verksamhet) bedriven av auktoriserade skatterådgivare (skatterådgivare) som är medlemmar i FAR.

1.Syftet är att lägga fast standarder för och ge vägledning om:

 • allmänna riktlinjer för intern kvalitetssäkring,

 • intern kvalitetssäkring av ett enskilt skatterådgivningsuppdrag, och

 • förekomsten av och periodiciteten för verksamhetens egen kvalitetssäkring.

(FAR N 2021:13)

2.Verksamheten ska ha skriftliga riktlinjer för kvalitetssäkring av såväl hela verksamheten som för enskilda skatterådgivningsuppdrag.

(FAR N 2021:13)

3.har upphävts genom FAR N 2021:13.

4.De riktlinjer för kvalitetssäkring som verksamheten har fastställt ska omfatta nedanstående punkter.

 1. Yrkesetiska krav: Skatterådgivare och, i förekommande fall, medarbetare ska följa de yrkesetiska regler som fastställts av FAR.

 2. Antagande och omprövning av uppdrag: En skatterådgivare ska bara anta och behålla ett uppdrag när kunskapen om uppdragsförhållandena visar att tillämpliga lagar och regler samt relevanta yrkesetiska krav kommer att kunna uppfyllas. En ytterligare förutsättning är att nödvändiga resurser i form av den kompetens och tid som uppdraget kräver finns eller kan skaffas.

 3. Uppdragsavtal: Villkor för uppdrag ska definieras i ett skriftligt uppdragsavtal. Uppdragsavtalet ska undertecknas eller på annat sätt skriftligen bekräftas av båda parter för att klargöra vad som har överenskommits.

 4. Professionell skicklighet och kompetens: Skatterådgivaren och, i förekommande fall, medarbetare ska ha de färdigheter och den professionella kompetens som krävs för att omsorgsfullt kunna utföra sina arbetsuppgifter. I detta ingår att skatterådgivaren ska genomgå sådan vidareutbildning som föreskrivs av FAR. Se i övrigt EtikR 4 Vidareutbildning.

 5. Arbetets utförande: Varje uppdrag ska ha en utsedd uppdragsansvarig som ska kontrollera att uppdraget utförs i enlighet med verksamhetens riktlinjer för kvalitetssäkring, tillämpliga lagar och regler samt god yrkessed inklusive FARs krav. Se i övrigt EtikR 3 Skattetjänster.

 6. Rapportering: Utfört arbete ska rapporteras i enlighet med vad som framgår av uppdragsavtalet eller i annan form som har överenskommits med uppdragsgivaren. Rapportering ska ske på ett överskådligt och lättförståeligt sätt med beaktande av uppdragsgivarens kunskaper och erfarenhet av skatterätt. Ställningstaganden eller rådgivning där rättsläget kan bedömas som osäkert eller som bedöms kunna komma att ifrågasättas av Skatteverket, domstolar eller andra myndigheter, ska särskilt uppmärksammas i rapporten till uppdragsgivaren.

 7. Skatterådgivarens dokumentation: Skatterådgivarens dokumentation ska arkiveras i läsbar form fysiskt eller elektroniskt. Den dokumentation skatterådgivaren upprättar för egen räkning ska arkiveras i minst tio år.

 8. Säkerhetskopiering: Verksamheten ska ha rutiner för hur och med vilket intervall relevant elektroniskt lagrad information ska säkerhetskopieras.

 9. Uppdragsgivarens material: Det ska finnas rutiner för att i förekommande fall ta emot, förvara och lämna tillbaka uppdragsgivarens material i de fall sådant material erhållits i original. Dessutom ska det finnas rutiner som förhindrar att obehöriga kan få tillgång till uppdragsgivarens material. Sådant material som skatterådgivaren har tagit emot från uppdragsgivaren för att kunna utföra uppdraget ska bearbetas och lämnas tillbaka utan onödigt dröjsmål.

 10. Avslut eller uppsägning av uppdrag: Verksamheten ska ha skriftliga riktlinjer för avslut eller uppsägning av uppdrag.

 11. Uppföljning av kvalitetssäkring: Verksamheten ska ha en process som löpande och minst vart tredje år utvärderar att de riktlinjer och rutiner för intern kvalitetssäkring, som verksamheten har beslutat om, är relevanta och ändamålsenliga och att de efterlevs. Denna process ska även innefatta regelbundet återkommande kontroll av utförda skatterådgivningstjänster. Sådan kontroll ska ske genom att minst ett avslutat uppdrag för varje skatterådgivare granskas minst vart tredje år.

(FAR N 2021:13)

5.Verksamhetens riktlinjer för kvalitetssäkring ska finnas tillgängliga och följas av samtliga medarbetare.

(FAR N 2021:13)

6.Skatterådgivaren ska genomföra de åtgärder för kvalitetssäkring som, med hänsyn till verksamhetens riktlinjer, är lämpliga för det enskilda uppdraget.

(FAR N 2021:13)

Tillämpningsanvisningar

T1.Ett aktivt arbete med intern kvalitetssäkring är betydelsefullt för att reducera verksamhetens risker samt tillhandahålla rådgivning med hög kvalitet. En väl fungerande organisation stimulerar ett ökat ansvarstagande genom en klar rollfördelning. Detta i sin tur tydliggör vilken kunskap respektive medarbetare förväntas ha och/eller skaffa sig, vilket medför att riskerna i verksamheten minskar. Genom att verksamheten arbetar med intern kvalitetssäkring tydliggörs dessa faktorer, vilket i slutändan leder till en mer effektiv kvalitetssäkring i verksamheten.

(FAR N 2021:13)

T2.Målsättningen är att rutiner och riktlinjer för intern kvalitetssäkring säkerställer att:

 • verksamheten och dess medarbetare följer denna standard, och

 • rapporter och andra leveranser till uppdragsgivaren är rimlighetsbedömda och kvalitetssäkrade.

(FAR N 2021:13)

T3.Verksamhetens riktlinjer för den interna kvalitetssäkringen omfattar följande områden:

 • professionella krav såsom yrkesmässig objektivitet, integritet och tystnadsplikt,

 • planer for medarbetarnas kompetensutveckling,

 • bemanning av uppdrag, delegering samt användning av specialistkompetens,

 • antagande och omprövning av uppdrag, och

 • uppföljning av det interna kvalitetssäkringsarbetet.

(FAR N 2021:13)

T4.Den person eller grupp av personer som är ansvarig för det interna kvalitetsarbetet ska se till att alla medarbetare i verksamheten känner till riktlinjerna för kvalitetssäkring samt vilket ansvar respektive medarbetare har. Utbildning eller annan typ av genomgång av riktlinjer ska ske regelbundet, lämpligen minst en gång per år.

(FAR N 2021:13)

T5.har upphävts genom FAR N 2021:13.

Kvalitetssäkring av enskilda uppdrag

T6.För varje uppdrag ska en uppdragsansvarig person utses. Varje uppdrag ska även, där det är lämpligt och möjligt, ha minst två personer knutna till sig så att kontinuitet och kunskapsöverföring i uppdraget säkerställs.

T7.Kvalitetssäkringsarbetet ska vara inarbetat i de arbetsmetoder som verksamheten har beslutat ska gälla för alla uppdrag. Vilka rutiner som tillämpas på det enskilda uppdraget och hur omfattande intern kvalitetssäkring som krävs är upp till den enskilda verksamheten att bedöma utifrån uppdragets omfattning, komplexitet och risknivå.

(FAR N 2021:13)

T8.Där så är möjligt och relevant är det lämpligt att en intern kvalitetssäkring sker genom att kvaliteten i det utförda arbetet bedöms av en annan skatterådgivare. En sådan process är även ett stöd inför den externa kvalitetskontroll som utförs av FAR. Områden som bör bedömas vid kvalitetssäkring är till exempel att:

 • medarbetaren har tillräcklig kompetens för att utföra arbetsuppgifterna,

 • medarbetaren förstår och följer givna instruktioner,

 • medarbetaren arbetar i enlighet med planeringen av uppdraget och villkoren i uppdragsavtalet,

 • frågor som uppstår under arbetets gång diskuteras med uppdragsgivaren och dokumenteras,

 • utfört arbete är väl dokumenterat på ett sådant sätt att det i efterhand utan svårighet går att följa och kontrollera hur olika frågor är behandlade,

 • rätt information når rätt mottagare vid rätt tidpunkt, och

 • osäkerhet i fråga om rättsläget tydligt uttryckts i den lämnade rådgivningen.

(FAR N 2021:13)

T9.Delegering till medarbetare ska ske på ett sätt som säkerställer att arbetet utförs med omsorg och av personer med den kompetens som uppgiften kräver. I detta ingår att informera medarbetarna om vilket arbete de ska utföra och vad målet med uppdraget är. En övergripande bild av uppdragsgivarens verksamhet ska också förmedlas, så att medarbetarna kan förstå olika frågeställningar.

(FAR N 2020:21)

T10.Den som är uppdragsansvarig är ansvarig för att uppdraget utförs enligt verksamhetens riktlinjer för kvalitet. En medarbetare i ett uppdrag har ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete och för att genast konsultera den uppdragsansvarige om något är oklart.

(FAR N 2021:13)

T11.I mindre verksamheter kan en, för verksamhetens storlek, anpassad metod användas för att dokumentera att denna standard följs.

(FAR N 2021:13)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:21

Dessa ändringar gäller från och med den 1 januari 2021.

2021:13

Dessa ändringar gäller från och med den 1 september 2021. Tidigare tillämpning uppmuntras.

Ändringsförteckning

FAR N 2020:21

FAR N 2021:13