FAR – BRANSCHORGANISATIONEN FÖR REVISORER, REDOVISNINGSKONSULTER, SKATTERÅDGIVARE, LÖNEKONSULTER OCH SPECIALISTER

Licensiering av revisorer i finansiella företag

(senast ändrad genom FAR N 2020:38)

Villkor för licensiering

1 §Med finansiella företag avses företag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn och omfattas av RevR 100 Revision av finansiella företag. Med finansiella företag avses även filialer som är registrerade hos FI och som är filialer till institutstyper som omfattas av RevR 100. För samtliga dessa företag gäller att den som är personvald revisor eller den som utsetts till huvudansvarig revisor ska vara licensierad.

I ISA 220 Kvalitetskontroll för revision av finansiella rapporter framgår bl.a. de krav som ställs på ansvarig revisor angående uppdragsteamets sammansättning samt ledning, övervakning och utförande av uppdraget.

(FinP 2018:1)

2 §För att bli licensierad finansiell revisor eller för att erhålla fortsatt licensiering ska sökanden under de tre år som närmast föregår ansökan ha utövat revisionsverksamhet, övriga bestyrkandeuppdrag eller annan granskning enligt särskild överenskommelse i finansiella företag omfattande minst 600 timmar. I Lagen om utländska filialer 12 § tredje stycket anges att revisorn i en filial ska ha den kompetens som enligt lag gäller för revisorn i ett svenskt företag av motsvarande slag. Filialer omfattas ej av RevR 100 då de ej är tillståndspliktiga i Sverige. Mot bakgrund av kravet på kompetens får dock timmarna inkluderas i timkravet.

Sökanden ska också senast i samband med ansökan ha erhållit auktorisation enligt kraven i revisorslagen (2001:883).

Licensiering medges vid godkännandet för en tid av tre år.

(FAR N 2020:38)

Vidareutbildning

3 §Revisorer i finansiella företag ska i den omfattning som följer av god revisorssed genomgå vidareutbildning som är relevant för revisionen av ett finansiellt företag såsom revision, redovisning, rörelselagstiftning, Finansinspektionens regelverk m.m. Vidareutbildningen ska, utöver FARs generella vidareutbildningskrav, omfatta minst 60 timmar per treårsperiod, varav 40 timmar ska avse sådan verksamhet som Revisorsinspektionen godtar som verifierbar utbildning. Revisorer ska på begäran från FAR ange omfattningen av fullgjord vidareutbildning och ge in underlag som visar att vidareutbildningskravet är uppfyllt.

(FAR N 2020:38)

Ansökan om licensiering

4 §Ansökan om licensiering ska göras på särskilt ansökningsformulär. Beslut om licensiering fattas av FARs styrelse eller den som styrelsen utser.

I ansökan ska sökanden redogöra för den tid och de uppdrag samt genomförd vidareutbildning som gör att sökanden uppfyller kraven för licensiering av revisorer i finansiella företag.

Ansökan ska vara godkänd och underskriven av verkställande direktören på det revisionsföretag där sökanden är anställd/verkar.

(FinP 2016:1)

Ansökan om fortsatt licensiering

5 §Ansökan om fortsatt licensiering ska ges in till FAR senast tre månader före utgången av pågående giltighetstid. I ansökan ska sökanden redogöra för den tid och de uppdrag som gör att sökanden uppfyller kraven på arbetad tid och vidareutbildning enligt 3 §.

En revisor som inte meddelats fortsatt licensiering när giltighetstiden gått ut, tillåts behålla pågående uppdrag som revisor i finansiella företag fram till den årsstämma som hålls närmast efter det att licensieringen har upphört.

Om det finns särskilda skäl kan FARs styrelse eller den som FARs styrelse utser besluta om dispens från licensieringskraven och årsvis förlänga licensieringen.

(FinP 2016:1)

Kvalitetskontroll

6 §Efterlevnaden av reglerna ovan ska följas upp vid FARs behandling av ansökningar eller i samband med den kvalitetskontroll som FAR eller Revisorsinspektionen genomför.

(FAR N 2020:38)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:1

Dessa ändringar ska tillämpas i denna lydelse från och med den 1 januari 2017.

2018:1

Dessa ändringar ska tillämpas i denna lydelse från och med den 1 januari 2019.

2020:38

Dessa ändringar ska tillämpas i denna lydelse från och med den 1 januari 2021.

Ändringsförteckning

FinP 2016:1

FinP 2018:1

FAR N 2020:38

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...