Villkor för licensiering

1 §Med finansiella företag avses företag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn och omfattas av RevR 100 Revision av finansiella företag. Med finansiella företag avses även filialer som är registrerade hos FI och som är filialer till institutstyper som omfattas av RevR 100. För samtliga dessa företag gäller att den som är personvald revisor eller den som utsetts till huvudansvarig revisor ska vara licensierad.

I ISA 220 Kvalitetskontroll för revision av finansiella rapporter framgår bl.a. de krav som ställs på ansvarig revisor angående uppdragsteamets sammansättning samt ledning, övervakning och utförande av uppdraget.

(FinP 2018:1)

2 §För att bli licensierad finansiell revisor eller för att erhålla fortsatt licensiering ska sökanden under de tre år som närmast föregår ansökan ha utövat revisionsverksamhet, övriga bestyrkandeuppdrag eller annan granskning enligt särskild överenskommelse i finansiella företag omfattande minst 600 timmar. I Lagen om utländska filialer 12 § tredje stycket anges att revisorn i en filial ska ha den kompetens som enligt lag gäller för revisorn i ett svenskt företag av motsvarande slag. Filialer omfattas ej av RevR 100 då de ej är tillståndspliktiga i Sverige. Mot bakgrund av kravet på kompetens får dock timmarna inkluderas i timkravet.

Sökanden ska också senast i samband med ansökan ha erhållit auktorisation enligt kraven i revisorslagen (2001:883).

Licensiering medges vid godkännandet för en tid av tre år.

(FAR N 2020:38)

Vidareutbildning

3 §Revisorer i finansiella företag ska i den omfattning som följer av god revisorssed genomgå vidareutbildning som är relevant för revisionen av ett finansiellt företag såsom revision, redovisning, rörelselagstiftning, Finansinspektionens regelverk m.m. Vidareutbildningen ska, utöver FARs generella vidareutbildningskrav, omfatta minst 60 timmar per treårsperiod, varav 40 timmar ska avse sådan verksamhet som Revisorsinspektionen godtar som verifierbar utbildning. Revisorer ska på begäran från FAR ange omfattningen av fullgjord vidareutbildning och ge in underlag som visar att vidareutbildningskravet är uppfyllt.

(FAR N 2020:38)

Ansökan om licensiering

4 §Ansökan om licensiering ska göras på särskilt ansökningsformulär. Beslut om licensiering fattas av FARs styrelse eller den som styrelsen utser.

I ansökan ska sökanden redogöra för den tid och de uppdrag samt genomförd vidareutbildning som gör att sökanden uppfyller kraven för licensiering av revisorer i finansiella företag.

Ansökan ska vara godkänd och underskriven av verkställande direktören på det revisionsföretag där sökanden är anställd/verkar.

(FinP 2016:1)

Ansökan om fortsatt licensiering

5 §Ansökan om fortsatt licensiering ska ges in till FAR senast tre månader före utgången av pågående giltighetstid. I ansökan ska sökanden redogöra för den tid och de uppdrag som gör att sökanden uppfyller kraven på arbetad tid och vidareutbildning enligt 3 §.

En revisor som inte meddelats fortsatt licensiering när giltighetstiden gått ut, tillåts behålla pågående uppdrag som revisor i finansiella företag fram till den årsstämma som hålls närmast efter det att licensieringen har upphört.

Om det finns särskilda skäl kan FARs styrelse eller den som FARs styrelse utser besluta om dispens från licensieringskraven och årsvis förlänga licensieringen.

(FinP 2016:1)

Kvalitetskontroll

6 §Efterlevnaden av reglerna ovan ska följas upp vid FARs behandling av ansökningar eller i samband med den kvalitetskontroll som FAR eller Revisorsinspektionen genomför.

(FAR N 2020:38)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:1

Dessa ändringar ska tillämpas i denna lydelse från och med den 1 januari 2017.

2018:1

Dessa ändringar ska tillämpas i denna lydelse från och med den 1 januari 2019.

2020:38

Dessa ändringar ska tillämpas i denna lydelse från och med den 1 januari 2021.

Ändringsförteckning

FinP 2016:1

FinP 2018:1

FAR N 2020:38