1 Ordinarie medlemskap i FAR

Allmänna bestämmelser

1.1En ordinarie medlem i FAR ska:

 • Vara verksam i ett revisionsföretag, ett redovisningsföretag, ett skatterådgivningsföretag eller ha nära anknytning till den verksamhet som bedrivs i revisions- och rådgivningsbranschen.

 • Ha gjort sig känd för redbarhet och i övrigt bedömas lämplig.

 • Förklara sig vilja följa FARs stadgar.

 • Förklara sig vilja följa FARs regler för god yrkessed.

Utöver detta gäller särskilda bestämmelser för respektive medlemskategori.

(FAR N 2022:22)

Kvalitetskontroll

1.2Revisorer och de ordinarie medlemmar som erhållit en titel genom FAR ska genomgå FARs kvalitetskontroll minst vart sjätte år.

Vidareutbildning

1.3En ordinarie medlem i FAR ska upprätthålla och fördjupa sin kompetens genom vidareutbildning. Vidareutbildningen ska omfatta minst 120 timmar per treårsperiod och minst 20 timmar per år. Vidareutbildningen ska vara anpassad för den enskilda medlemmens behov. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara.

Återaktivering av medlemskap

1.4Om de allmänna bestämmelserna i 1.1 är uppfyllda, får en tidigare ordinarie medlem, som på egen begäran har lämnat medlemskapet i FAR, återinträda som ordinarie medlem utan att uppfylla de särskilda bestämmelserna som gäller för respektive medlemskategori. Ansökan om återaktivering ska göras inom fem år från utträdet.

(FAR N 2020:46)

1.5Återinträde som revisorsmedlem förutsätter att sökanden är auktoriserad eller godkänd av Revisorsinspektionen.

1.6Återinträde enligt ovan förutsätter att sökanden är beredd att genomgå FARs kvalitetskontroll inom ett år.

Särskilda bestämmelser för revisorer

Invalskrav

1.7En revisor som vill bli medlem i FAR ska:

 • Uppfylla villkoren enligt de allmänna bestämmelserna i 1.1.

 • Vara av Revisorsinspektionen auktoriserad eller godkänd revisor (kvalificerad revisor).

Dubbla titlar

1.8En medlem som är revisor kan erhålla titeln auktoriserad redovisningskonsult genom att genomgå en av FAR anordnad Rekokurs. Detta gäller också för en medlem som upphör att vara revisor, om de allmänna bestämmelserna enligt 1.1 är uppfyllda.

1.9En revisor med dubbla titlar ska vara beredd att, utöver kvalitetskontroll för revisionsverksamhet, även genomgå kvalitetskontroll för redovisningsverksamhet.

1.10En revisor som har haft dubbla titlar men har avsagt sig titeln auktoriserad redovisningskonsult får återaktivera densamma utan att genomgå Rekokurs enligt ovan, så länge hans eller hennes medlemskap i FAR består.

Särskilda bestämmelser för auktoriserade skatterådgivare FAR

Invalskrav

1.11För att bli medlem i FAR som auktoriserad skatterådgivare ska sökanden:

 • Uppfylla villkoren enligt de allmänna bestämmelserna i 1.1.

 • Ha genomgått FARs etikutbildning för skatterådgivare.

 • Ha godkänt resultat vid muntlig examen hos auktorisationsrådet för skatterådgivare.

1.12För att kvalificera sig för muntlig examination krävs följande:

 • Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng.

 • Ha fem års praktik som skatterådgivare, varav minst tre år som extern rådgivare. Minst 75 % av arbetstiden ska avse extern skatterådgivning.

Särskilda bestämmelser för auktoriserade redovisningskonsulter FAR

Invalskrav

1.13För att bli medlem i FAR som auktoriserad redovisningskonsult ska sökanden:

 • Uppfylla villkoren enligt de allmänna bestämmelserna i 1.1.

 • Ha genomgått en av FAR anordnad Rekokurs.

 • Uppnå godkänt resultat i en av FAR anordnad redovisningskonsultexamen.

1.14För att kvalificera sig för FARs redovisningskonsultexamen krävs något av följande (alt. 1, 2 eller 3):

 1. Examen från universitet eller högskola

  • Sökanden ska ha akademisk examen om minst 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier).

  • Sökanden ska ha tre års praktik som extern redovisningskonsult.

 2. Eftergymnasial utbildning

  • Sökanden ska ha av FAR godkänd eftergymnasial utbildning med relevant inriktning om minst två år, motsvarande 120 högskolepoäng (400 Yh-poäng).

   I utbildningen ska ingå

   • företagsekonomi,

   • skatt, och

   • juridik.

  • Sökanden ska ha tre års praktik som extern redovisningskonsult.

 3. Dokumenterad erfarenhet som redovisningskonsult

  • Sökanden ska ha minst sju års praktik inom redovisningsområdet, varav de senaste tre åren som extern konsult.

  • Sökanden ska vara beredd att genomgå FARs kvalitetskontroll för redovisningsverksamhet inom ett år.

Byte av branschorganisation

1.15En sökande som är (eller fram till nyligen var) medlem som auktoriserad redovisningskonsult i en annan av FAR erkänd branschorganisation samt uppfyller de allmänna bestämmelserna i 1.1 kan ansöka om övergång till FAR utan att genomgå examen för redovisningskonsulter.

1.16Byte enligt ovan förutsätter att sökanden är beredd att genomgå FARs kvalitetskontroll för redovisningsverksamhet inom ett år.

Särskilda bestämmelser för auktoriserade lönekonsulter FAR

Invalskrav

1.17För att bli medlem i FAR som auktoriserad lönekonsult ska sökanden:

 • Uppfylla villkoren enligt de allmänna bestämmelserna i 1.1.

 • Ha genomgått en av FAR anordnad Rekokurs.

 • Uppnå godkänt resultat i en av FAR anordnad lönekonsultexamen.

1.18För att kvalificera sig för FARs lönekonsultexamen krävs något av följande (alt. 1, 2 eller 3):

 1. Examen från universitet eller högskola

  • Sökanden ska ha akademisk examen om minst 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier).

  • Sökanden ska ha tre års praktik som konsult inom lönehanteringsområdet.

 2. Eftergymnasial utbildning

  • Sökanden ska ha av FAR godkänd eftergymnasial utbildning med relevant inriktning om minst ett år, motsvarande 60 högskolepoäng (200 Yh-poäng).

   I utbildningen ska ingå

   • lönehantering och lönesystem,

   • arbetsrätt,

   • personalekonomi, och

   • personalarbetets innehåll och processer.

  • Sökanden ska ha tre års praktik som konsult inom lönehanteringsområdet.

 3. Dokumenterad erfarenhet som lönekonsult

  • Sökanden ska ha minst sex års praktik inom löneområdet, varav de senaste tre åren som extern konsult.

  • Sökanden ska vara beredd att genomgå FARs kvalitetskontroll för lönekonsultverksamhet inom ett år.

Byte av branschorganisation

1.19Sökanden som är (eller fram till nyligen var) medlem som auktoriserad lönekonsult i en annan av FAR erkänd branschorganisation och uppfyller villkoren i de allmänna bestämmelserna i 1.1 kan ansöka om övergång till FAR utan att delta i lönekonsultexamen.

1.20Byte enligt ovan förutsätter att sökanden är beredd att genomgå FARs kvalitetskontroll för lönekonsultverksamhet inom ett år.

Särskilda bestämmelser för övriga medlemmar

Invalskrav

1.21Övriga sökanden till medlemskap i FAR ska:

 • Uppfylla villkoren enligt de allmänna bestämmelserna i 1.1.

 • Ha akademisk examen om minst 180 högskolepoäng med ett innehåll som är relevant för det specialistområde som vederbörande verkar inom.

 • Ha fem års praktik inom relevant specialistområde.

Dispens

1.22Om särskilda skäl föreligger kan dispens medges.

2 Basmedlemskap i FAR

2.1En fysisk person som är basmedlem i FAR ska:

 • Vara verksam i ett revisionsföretag, ett redovisningsföretag eller ha nära anknytning till den verksamhet som bedrivs i revisions- och rådgivningsbranschen. Revisions- eller redovisningsföretaget ska ha minst en anställd med ordinarie medlemskap i FAR.

2.2Om särskilda skäl föreligger kan dispens medges.

3 Studentmedlemskap i FAR

3.1En studentmedlem i FAR ska:

 • Studera vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.

3.2Studentmedlemskapet kan behållas i upp till ett år efter avslutade studier.

4 Definitioner

4.1Ord i kursiv stil ovan definieras enligt följande:

Akademisk examen

Med akademisk examen likställs annan likvärdig teoretisk utbildning inhämtad vid svenskt eller utländskt universitet eller högskola. Som kvalificerande räknas även sådana kurser vid andra läroanstalter som sökanden fått tillgodoräkna sig inom ramen för universitets- eller högskolestudierna.

Eftergymnasial ­utbildning

Med eftergymnasial utbildning menas – förutom utbildning på universitets- och högskolenivå – Yh-utbildningar eller motsvarande branschutbildning. FAR avgör vilka utbildningar som godkänns.

Nära anknytning

Vad som avses med företag med nära anknytning till revisions- och rådgivningsbranschen definieras av styrelsen. För närvarande har endast renodlade skatterådgivnings- och lönekonsultverksamheter bedömts utgöra verksamheter med nära anknytning.

Praktik

Praktiken ska till väsentlig del avse kvalificerade, relevanta och allsidigt sammansatta uppdrag. Praktik som ligger mer än 15 år tillbaka i tiden kan inte tillgodoräknas.

Redovisnings­företag

Den huvudsakliga verksamheten i företaget är redovisningskonsultverksamhet och redovisningsverksamhet ingår i verksamhetsbeskrivningen.

Revisionsföretag

Ett företag där en eller flera kvalificerade revisorer utövar revisionsverksamhet samt företag som ingår i ett revisionsnätverk.

Skatterådgivningsföretag

Den huvudsakliga verksamheten i företaget är skatterådgivning och skatterådgivning ingår i verksamhetsbeskrivningen.

(FAR N 2022:22)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

StyrP 2017:3

 1. Dessa regler träder i kraft den 1 oktober 2017.

 2. Medlemmar invalda före reglernas ikraftträdande berörs inte av de delar av reglerna som handlar om inval.

 3. Dessa regler ersätter de tidigare regelverken Invalskrav för medlemskap i FAR och Förnyelse av titeln auktoriserad redovisningskonsult.

FAR N 2018:1

 1. Ändringarna i avsnitt 1.1. träder i kraft den 12 juni 2018.

 2. Övriga ändringar träder i kraft den 1 november 2018.

FAR N 2020:46

Denna ändring träder i kraft den 1 januari 2021.

FAR N 2022:22

Denna ändring träder i kraft den 11 november 2022.