FAR – BRANSCHORGANISATIONEN FÖR REVISORER, REDOVISNINGSKONSULTER, SKATTERÅDGIVARE, LÖNEKONSULTER OCH SPECIALISTER

Medlemskap i FAR

(senast ändrad genom FAR N 2020:46)

1 Ordinarie medlemskap i FAR

Allmänna bestämmelser

1.1En ordinarie medlem i FAR ska:

 • Vara verksam i ett revisionsföretag, ett redovisningsföretag eller ha nära anknytning till den verksamhet som bedrivs i revisions- och rådgivningsbranschen.

 • Ha gjort sig känd för redbarhet och i övrigt bedömas lämplig.

 • Förklara sig vilja följa FARs stadgar.

 • Förklara sig vilja följa FARs regler för god yrkessed.

Utöver detta gäller särskilda bestämmelser för respektive medlemskategori.

Kvalitetskontroll

1.2Revisorer och de ordinarie medlemmar som erhållit en titel genom FAR ska genomgå FARs kvalitetskontroll minst vart sjätte år.

Vidareutbildning

1.3En ordinarie medlem i FAR ska upprätthålla och fördjupa sin kompetens genom vidareutbildning. Vidareutbildningen ska omfatta minst 120 timmar per treårsperiod och minst 20 timmar per år. Vidareutbildningen ska vara anpassad för den enskilda medlemmens behov. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara.

Återaktivering av medlemskap

1.4Om de allmänna bestämmelserna i 1.1 är uppfyllda, får en tidigare ordinarie medlem, som på egen begäran har lämnat medlemskapet i FAR, återinträda som ordinarie medlem utan att uppfylla de särskilda bestämmelserna som gäller för respektive medlemskategori. Ansökan om återaktivering ska göras inom fem år från utträdet.

(FAR N 2020:46)

1.5Återinträde som revisorsmedlem förutsätter att sökanden är auktoriserad eller godkänd av Revisorsinspektionen.

1.6Återinträde enligt ovan förutsätter att sökanden är beredd att genomgå FARs kvalitetskontroll inom ett år.

Särskilda bestämmelser för revisorer

Invalskrav

1.7En revisor som vill bli medlem i FAR ska:

 • Uppfylla villkoren enligt de allmänna bestämmelserna i 1.1.

 • Vara av Revisorsinspektionen auktoriserad eller godkänd revisor (kvalificerad revisor).

Dubbla titlar

1.8En medlem som är revisor kan erhålla titeln auktoriserad redovisningskonsult genom att genomgå en av FAR anordnad Rekokurs. Detta gäller också för en medlem som upphör att vara revisor, om de allmänna bestämmelserna enligt 1.1 är uppfyllda.

1.9En revisor med dubbla titlar ska vara beredd att, utöver kvalitetskontroll för revisionsverksamhet, även genomgå kvalitetskontroll för redovisningsverksamhet.

1.10En revisor som har haft dubbla titlar men har avsagt sig titeln auktoriserad redovisningskonsult får återaktivera densamma utan att genomgå Rekokurs enligt ovan, så länge hans eller hennes medlemskap i FAR består.

Särskilda bestämmelser för auktoriserade skatterådgivare FAR

Invalskrav

1.11För att bli medlem i FAR som auktoriserad skatterådgivare ska sökanden:

 • Uppfylla villkoren enligt de allmänna bestämmelserna i 1.1.

 • Ha genomgått FARs etikutbildning för skatterådgivare.

 • Ha godkänt resultat vid muntlig examen hos auktorisationsrådet för skatterådgivare.

1.12För att kvalificera sig för muntlig examination krävs följande:

 • Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng.

 • Ha fem års praktik som skatterådgivare, varav minst tre år som extern rådgivare. Minst 75 % av arbetstiden ska avse extern skatterådgivning.

Särskilda bestämmelser för auktoriserade redovisningskonsulter FAR

Invalskrav

1.13För att bli medlem i FAR som auktoriserad redovisningskonsult ska sökanden:

 • Uppfylla villkoren enligt de allmänna bestämmelserna i 1.1.

 • Ha genomgått en av FAR anordnad Rekokurs.

 • Uppnå godkänt resultat i en av FAR anordnad redovisningskonsultexamen.

1.14För att kvalificera sig för FARs redovisningskonsultexamen krävs något av följande (alt. 1, 2 eller 3):

 1. Examen från universitet eller högskola

  • Sökanden ska ha akademisk examen om minst 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier).

  • Sökanden ska ha tre års praktik som extern redovisningskonsult.

 2. Eftergymnasial utbildning

  • Sökanden ska ha av FAR godkänd eftergymnasial utbildning med relevant inriktning om minst två år, motsvarande 120 högskolepoäng (400 Yh-poäng).

   I utbildningen ska ingå

   • företagsekonomi,

   • skatt, och

   • juridik.

  • Sökanden ska ha tre års praktik som extern redovisningskonsult.

 3. Dokumenterad erfarenhet som redovisningskonsult

  • Sökanden ska ha minst sju års praktik inom redovisningsområdet, varav de senaste tre åren som extern konsult.

  • Sökanden ska vara beredd att genomgå FARs kvalitetskontroll för redovisningsverksamhet inom ett år.

Byte av branschorganisation

1.15En sökande som är (eller fram till nyligen var) medlem som auktoriserad redovisningskonsult i en annan av FAR erkänd branschorganisation samt uppfyller de allmänna bestämmelserna i 1.1 kan ansöka om övergång till FAR utan att genomgå examen för redovisningskonsulter.

1.16Byte enligt ovan förutsätter att sökanden är beredd att genomgå FARs kvalitetskontroll för redovisningsverksamhet inom ett år.

Särskilda bestämmelser för auktoriserade lönekonsulter FAR

Invalskrav

1.17För att bli medlem i FAR som auktoriserad lönekonsult ska sökanden:

 • Uppfylla villkoren enligt de allmänna bestämmelserna i 1.1.

 • Ha genomgått en av FAR anordnad Rekokurs.

 • Uppnå godkänt resultat i en av FAR anordnad lönekonsultexamen.

1.18För att kvalificera sig för FARs lönekonsultexamen krävs något av följande (alt. 1, 2 eller 3):

 1. Examen från universitet eller högskola

  • Sökanden ska ha akademisk examen om minst 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier).

  • Sökanden ska ha tre års praktik som konsult inom lönehanteringsområdet.

 2. Eftergymnasial utbildning

  • Sökanden ska ha av FAR godkänd eftergymnasial utbildning med relevant inriktning om minst ett år, motsvarande 60 högskolepoäng (200 Yh-poäng).

   I utbildningen ska ingå

   • lönehantering och lönesystem,

   • arbetsrätt,

   • personalekonomi, och

   • personalarbetets innehåll och processer.

  • Sökanden ska ha tre års praktik som konsult inom lönehanteringsområdet.

 3. Dokumenterad erfarenhet som lönekonsult

  • Sökanden ska ha minst sex års praktik inom löneområdet, varav de senaste tre åren som extern konsult.

  • Sökanden ska vara beredd att genomgå FARs kvalitetskontroll för lönekonsultverksamhet inom ett år.

Byte av branschorganisation

1.19Sökanden som är (eller fram till nyligen var) medlem som auktoriserad lönekonsult i en annan av FAR erkänd branschorganisation och uppfyller villkoren i de allmänna bestämmelserna i 1.1 kan ansöka om övergång till FAR utan att delta i lönekonsultexamen.

1.20Byte enligt ovan förutsätter att sökanden är beredd att genomgå FARs kvalitetskontroll för lönekonsultverksamhet inom ett år.

Särskilda bestämmelser för övriga medlemmar

Invalskrav

1.21Övriga sökanden till medlemskap i FAR ska:

 • Uppfylla villkoren enligt de allmänna bestämmelserna i 1.1.

 • Ha akademisk examen om minst 180 högskolepoäng med ett innehåll som är relevant för det specialistområde som vederbörande verkar inom.

 • Ha fem års praktik inom relevant specialistområde.

Dispens

1.22Om särskilda skäl föreligger kan dispens medges.

2 Basmedlemskap i FAR

2.1En fysisk person som är basmedlem i FAR ska:

 • Vara verksam i ett revisionsföretag, ett redovisningsföretag eller ha nära anknytning till den verksamhet som bedrivs i revisions- och rådgivningsbranschen. Revisions- eller redovisningsföretaget ska ha minst en anställd med ordinarie medlemskap i FAR.

2.2Om särskilda skäl föreligger kan dispens medges.

3 Studentmedlemskap i FAR

3.1En studentmedlem i FAR ska:

 • Studera vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.

3.2Studentmedlemskapet kan behållas i upp till ett år efter avslutade studier.

4 Definitioner

4.1Ord i kursiv stil ovan definieras enligt följande:

Akademisk examen

Med akademisk examen likställs annan likvärdig teoretisk utbildning inhämtad vid svenskt eller utländskt universitet eller högskola. Som kvalificerande räknas även sådana kurser vid andra läroanstalter som sökanden fått tillgodoräkna sig inom ramen för universitets- eller högskolestudierna.

Eftergymnasial ­utbildning

Med eftergymnasial utbildning menas – förutom utbildning på universitets- och högskolenivå – Yh-utbildningar eller motsvarande branschutbildning. FAR avgör vilka utbildningar som godkänns.

Nära anknytning

Vad som avses med företag med nära anknytning till revisions- och rådgivningsbranschen definieras av styrelsen. För närvarande har endast renodlade skatterådgivnings- och lönekonsultverksamheter bedömts utgöra verksamheter med nära anknytning.

Praktik

Praktiken ska till väsentlig del avse kvalificerade, relevanta och allsidigt sammansatta uppdrag. Praktik som ligger mer än 15 år tillbaka i tiden kan inte tillgodoräknas.

Redovisnings­företag

Den huvudsakliga verksamheten i företaget är redovisningskonsultverksamhet och redovisningsverksamhet ingår i verksamhetsbeskrivningen.

Revisionsföretag

Ett företag där en eller flera kvalificerade revisorer utövar revisionsverksamhet samt företag som ingår i ett revisionsnätverk.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

StyrP 2017:3

 1. Dessa regler träder i kraft den 1 oktober 2017.

 2. Medlemmar invalda före reglernas ikraftträdande berörs inte av de delar av reglerna som handlar om inval.

 3. Dessa regler ersätter de tidigare regelverken Invalskrav för medlemskap i FAR och Förnyelse av titeln auktoriserad redovisningskonsult.

FAR N 2018:1

 1. Ändringarna i avsnitt 1.1. träder i kraft den 12 juni 2018.

 2. Övriga ändringar träder i kraft den 1 november 2018.

FAR N 2020:46

Denna ändring träder i kraft den 1 januari 2021.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...