FAR har utarbetat rekommendationer och uttalanden i ett antal redovisningsfrågor. Dessa rekommendationer och uttalanden vänder sig dels till de personer som ska upprätta årsredovisning, dels till revisorskåren.

Syftet med rekommendationerna och uttalandena är att beskriva vad som ska anses utgöra god redovisningssed, att tolka vissa bestämmelser i lag samt vid behov tillhandahålla kompletterande vägledning vid tillämpning av BFNs allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) samt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Det ligger därför i sakens natur att varje fråga som uppstår om att avvika från FARs rekommendationer och uttalanden på någon väsentlig punkt måste prövas omsorgsfullt. God redovisningssed är en rättslig standard som grundas på lag, normgivning och praxis. Den innebär en skyldighet att följa lagen och de redovisningsprinciper som anges i lagen. Särskild betydelse tillmäts också allmänna råd och rekommendationer från normgivande organ såsom Bokföringsnämnden (BFN).

FAR gör även i vissa undantagsfall uttalanden rörande tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) ifråga om särsvenska frågor där vägledning saknas från Rådet för finansiell rapportering.

Med stöd av bemyndigande från FARs styrelse har FARs operativa grupp Finansiell rapportering – Redovisning beslutat om dessa rekommendationer och uttalanden.

Tillämplig normgivning

BFN har utvecklat och fortsätter att utveckla regelverk som tillsammans med reglerna för noterade företag avser fyra olika kategorier av företag (K1–K4). Utöver nedanstående allmänna råd har BFN även givit ut BFNAR 2017:3 Årsbokslut, som tillämpas vid upprättande av årsbokslut som inte är i förenklad form, och BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset, som får tillämpas vid upprättande av årsbokslut eller årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning.

K1

För den första kategorin företag (K1) finns ett allmänt råd och vägledning för enskilda näringsidkare (BFNAR 2006:1) och ett för ideella föreningar och trossamfund (BFNAR 2010:1) som upprättar förenklat årsbokslut. K1 finns ännu inte för handelsbolag som ägs av fysiska personer eller övriga företagsformer som får upprätta förenklat årsbokslut.

K2

För den andra kategorin företag (K2) finns ett allmänt råd och vägledning för årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10). Dessa företag får välja att tillämpa K2 eller huvudregelverket K3, se nedan. K2 får inte tillämpas av mindre, publika aktiebolag och inte heller av mindre företag som är moderföretag i en större koncern, oavsett om koncernredovisning upprättas eller ej.

K3

För den tredje kategorin företag (K3) tillämpas BFNs huvudregelverk (BFNAR 2012:1) om upprättande av årsredovisning och koncernredovisning. Detta ska tillämpas av större icke-noterade företag och får på frivillig grund även tillämpas av mindre företag. K3 ska även tillämpas av företag som är publika aktiebolag (oavsett storlek) samt av företag som är moderföretag i en större koncern (även om moderföretaget är mindre och även om det finns ett överordnat moderföretag som upprättar och avger koncernredovisning). Vilka företag som är undantagna från att tillämpa K3 framgår av K3 punkt 1.3.

K4 – IFRS och RFR

Den fjärde kategorin (K4) är företag som tillämpar IFRS i sin koncernredovisning och som ligger utanför BFNs normgivningsområde vad gäller årsredovisningen. Istället är det Rådet för finansiell rapportering som ansvarar för rekommendationer och uttalanden avseende kompletterande regler för upprättande av koncernredovisning enligt IFRS, och för redovisning i juridisk person. Moderföretag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS ska tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Svenska dotterföretag, som omfattas av en koncernredovisning upprättad enligt IFRS, får enligt BFNAR 2012:3 välja att tillämpa RFR 2. Vid upprättande av koncernredovisning enligt IFRS måste även tillämpliga delar i årsredovisningslagen (ÅRL) följas. RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner beskriver kraven på en svensk koncernredovisning utöver kraven i IFRS.