Ändamål

Allmänt

1 § FAR är en ideell förening för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister verksamma inom den svenska revisions- och rådgivningsbranschen eller personer med nära anknytning till denna.

Syfte

FAR ska tillvarata medlemmarnas allmänna yrkesintressen genom att leda utvecklingen av professionella och regulatoriska frågor i syfte att bidra till branschens affärsmässiga förutsättningar samt skapa värde och förtroende inom näringsliv och samhälle.

Verksamhet

FAR ska tillgodose sitt syfte genom att bl.a.

 1. utfärda regler för god yrkessed som medlemmarna har att följa vid utövandet av sin verksamhet,

 2. ge stöd till medlemmarna i form av utbildning, rådgivning, hjälpmedel och tjänster av annat slag, samt

 3. bedriva opinionsbildning.

Organisation

Allmänt

2 § FAR ska vara organiserad med utgångspunkt i att revisions- och rådgivningsbranschen består av både små och stora företag och att branschens företag tillhandahåller tjänster inom olika områden.

Organ

FARs organ ska vara stämman (årsstämma eller extra stämma), styrelsen, valberedningen, kvalitetsnämnderna, disciplinnämnden och revisorn.

Generalsekreterare

FAR ska ha en anställd generalsekreterare med ett sekretariat i Stockholm.

Generalsekreteraren ska leda FARs löpande arbete samt handlägga och fatta beslut i de angelägenheter som följer av styrelsens instruktion för generalsekreteraren.

Dotterföretag

Styrelsen kan bestämma att FAR ska bedriva verksamhet i dotterföretag.

Medlemmarna

Medlemskap

3 § En medlem i FAR ska vara ordinarie medlem, basmedlem eller studentmedlem.

Grundförutsättningar för ordinarie medlemskap

4 § Den som vill bli ordinarie medlem i FAR ska

  • vara verksam i ett revisionsföretag1 (begreppet revisionsföretag i dessa stadgar omfattar också ett företag som ingår i ett nätverk2),

  • vara verksam i ett redovisningsföretag (begreppet redovisningsföretag i dessa stadgar definieras av styrelsen från tid till annan),

  • vara verksam i ett skatterådgivningsföretag (begreppet skatterådgivningsföretag i dessa stadgar definieras av styrelsen från tid till annan), eller

  • enligt styrelsens bedömning från tid till annan ha nära anknytning till den verksamhet som bedrivs i revisions- och rådgivningsbranschen,

 1. ha gjort sig känd för redbarhet och i övrigt bedömas vara lämplig,

 2. ha förklarat sig vilja följa dessa stadgar, samt

 3. i tillämpliga fall ha förklarat sig vilja följa FARs regler för god yrkessed.

Revisorer

5 § Utöver vad som följer av 4 § ska en medlem som är revisor vara auktoriserad eller godkänd av Revisorsinspektionen.

Övriga medlemmar

6 § Medlemmar som inte är revisorer ska, utöver vad som följer av 4 §, uppfylla de krav på kompetensnivå och erfarenhetsnivå som styrelsen fastställer.

Basmedlemskap

7 § Den som är verksam i ett revisions-, redovisnings- eller skatterådgivningsföretag eller har nära anknytning till den verksamhet som bedrivs i revisions- och rådgivningsbranschen och som inte uppfyller kraven för ordinarie medlemskap ska i enlighet med de regler som styrelsen fastställer från tid till annan kunna erhålla basmedlemskap. Sådant medlemskap ska även kunna erbjudas företag som har anställda med ett ordinarie medlemskap i FAR.

Studentmedlemskap

Den som studerar vid universitet, högskola eller yrkeshögskola och som inte uppfyller kraven för ordinarie medlemskap ska i enlighet med de regler som styrelsen fastställer från tid till annan kunna erhålla studentmedlemskap.

Ansökan

8 § Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan.

Skyldigheter

9 § Med medlemskapet följer bl.a. skyldighet att

Medlemsavgift

1. betala den medlemsavgift som stämman har fastställt och som ska debiteras det företag eller den organisation där en ordinarie medlem eller en fysisk person som är basmedlem är verksam. Beträffande basmedlemskap för företag samt studentmedlemskap ska medlemmen själv debiteras medlemsavgiften (avgiften får vara olika för ordinarie medlemskap, basmedlemskap och studentmedlemskap),

Kvalitetskontroll

2. såvitt avser medlemmar som är revisorer samt medlemmar som innehar en auktorisationstitel utfärdad av FAR, genomgå kvalitetskontroll, samt

Yrkestitlar m.m.

3. följa FARs anvisningar avseende bl.a. användning av yrkestitlar och logotyp.

Serviceavgift

För ordinarie medlemskap samt för fysiska personer som är basmedlemmar ska, förutom medlemsavgift, serviceavgift utgå till FAR AB för de tjänster bolaget tillhandahåller. Serviceavgiften ska debiteras det företag eller den organisation medlemmen är verksam i (om inte särskilda skäl föranleder annat) och utgå med belopp som årsstämman fastställer efter förslag från styrelsen. Serviceavgift kan även uttas av studenter.

Debiteringsprinciper

Efter styrelsens förslag bestämmer stämman vilka principer som ska gälla för fastställande av medlems- och serviceavgifter.

Förslagsrätt

Med ordinarie medlemskap följer bl.a. rätt att lämna förslag till kandidater till valen vid årsstämman. För att ett sådant förslag ska kunna beaktas vid närmast följande årsstämma krävs att det kommer in till FAR senast den 1 maj.

Undantag från medlems- och serviceavgift

10 § För den som inträder som medlem när mer än halva räkenskapsåret har gått ska halva medlems- respektive serviceavgiften betalas. För en medlem som utträder under räkenskapsåret ska hel medlems- respektive serviceavgift betalas.

Om det finns särskilda skäl får styrelsen helt eller delvis medge befrielse från serviceavgiften.

Utträde

11 § En medlem utträder genom att anmäla sitt utträde till styrelsen.

En medlem ska anses ha utträtt om styrelsen finner att

 1. stipulerade avgifter för medlemmen inte har betalats senast fyra veckor efter den dag då anmodan om betalning skickats,

 2. en ordinarie medlem inte har fullgjort sin skyldighet enligt 9 § att genomgå kvalitetskontroll enligt underrättelse från kvalitetsnämnd enligt 39 §,

 3. medlemmen upphör att vara verksam i ett revisions-, redovisnings- eller skatterådgivningsföretag eller ha nära anknytning till den verksamhet som bedrivs i revisions- och rådgivningsbranschen,

 4. ordinarie medlem inte uppfyller de krav som gäller för det ordinarie medlemskapet,

 5. ordinarie medlem inte längre uppfyller de krav för medlemskap som anges i 4 § 2, eller

 6. medlem med basmedlemskap eller studentmedlemskap inte uppfyller de krav som gäller för medlemskapet.

Kommunikation

12 § Om det enligt styrelsens bedömning finns anledning att anta att en ordinarie medlem inte längre uppfyller kraven för medlemskap enligt 4 § 2 ska medlemmen få tillfälle att yttra sig.

Uteslutning

13 § En medlem kan uteslutas ur föreningen efter beslut av disciplinnämnden. Närmare bestämmelser om detta finns i 47 §.

Revisionsföretag har i dessa stadgar samma innebörd som i revisorslagen (2001:883).

Nätverk har i dessa stadgar samma innebörd som i revisorslagen.

Räkenskapsår

Räkenskapsår

14 § Räkenskapsåret ska omfatta tiden från den 1 maj till den 30 april.

Stämman

Funktion

15 § Vid stämman utövar medlemmarna sin rätt att överlägga och besluta om föreningens angelägenheter.

Olika former

Stämman kan vara en årsstämma eller en extra stämma.

Stämman ska hållas på dag och ort i Sverige som styrelsen bestämmer med iakttagande av dessa stadgar. Årsstämma ska hållas senast den 31 oktober.

Kallelsen

Kallelse, föredragningslista och underlag får skickas till medlemmarna i den form styrelsen bestämmer.

Rösträtt vid stämman

16 § Varje ordinarie medlem har en röst. Basmedlem och studentmedlem har ingen rösträtt men har närvaro- och yttranderätt vid stämma. En frånvarande medlem får företrädas av en annan medlem genom en skriftlig fullmakt. En medlem får dock företräda högst en frånvarande medlem om inte styrelsen har meddelat annat.

Styrelsen kan besluta om att vid stämma på distans enligt 16 § andra stycket tillåta poströstning.

Deltagande på distans

Styrelsen får bestämma att medlemmar ska ha rätt och att medlemmar måste delta i en stämma från annan plats än den där stämman faktiskt äger rum.

Styrelsen får även bestämma att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på något annat sätt följa förhandlingarna vid stämman.

Förslagsrätt

En ordinarie medlem får föreslå ändringar i valberedningens förslag. Ett sådant förslag ska anmälas till FAR senast två veckor före stämman och skickas av FAR till medlemmarna senast tio dagar före stämman. Förslag får dock väckas direkt vid stämman, om någon kandidat som valberedningen har föreslagit inte kan väljas.

Omröstning m.m.

17 § Omröstningar ska vara öppna, om inte annat följer av andra stycket.

Vid personval ska omröstningarna vara slutna om någon begär det.

Om det inte föreskrivs något annat i dessa stadgar, gäller som stämmans beslut den mening som mer än hälften av de närvarande röstberättigade röstar för. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av stämmans ordförande. Vid personval sker dock avgörandet genom lottning.

Ärenden som inte är upptagna på föredragningslistan till en stämma får inte avgöras på stämman.

Protokoll

Vid en stämma ska det föras protokoll som justeras av stämmans ordförande och två medlemmar.

Årsstämman

Kallelsen

18 § En kallelse ska skickas till samtliga medlemmar senast fyra veckor före årsstämman. Till kallelsen ska fogas det protokoll från valberedningen som innefattar valberedningens förslag.

Föredragningslistan

En ordinarie medlem har rätt att få ett ärende upptaget på föredragningslistan, om medlemmen begär detta skriftligen hos styrelsen senast den 15 augusti.

Föredragningslistan ska skickas till alla medlemmar senast två veckor före stämman. Till föredragningslistan ska fogas det underlag som hör till respektive ärende och, i sådana fall som avses i andra stycket, ett yttrande från styrelsen.

Styrelseledamots ­rösträtt

19 § En styrelseledamot får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för sådana förvaltningsåtgärder som styrelseledamoten är ansvarig för, och inte heller vid val av revisor.

Öppnande

20 § Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande. Därefter väljs en ordförande för stämman.

Ärenden

Årsstämman ska

 1. upprätta närvaroförteckning och röstlängd,

 2. välja två justeringspersoner, som vid behov också ska fungera som rösträknare,

 3. pröva om stämman blivit behörigen sammankallad,

 4. behandla årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelserna för FAR och koncernen,

 5. besluta om

  1. fastställande av resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna,

  2. dispositioner beträffande FARs vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och generalsekreteraren, samt

  4. medlemsavgiften till FAR för det innevarande verksamhetsåret, såvida inte beslut om denna medlemsavgift redan har fattats vid en extra stämma,

 6. besluta om serviceavgift till FAR AB för det innevarande verksamhetsåret, såvida inte beslut om denna serviceavgift redan har fattats vid en extra stämma,

 7. besluta om arvoden till ledamöter i organ som väljs av stämman,

 8. besluta om arvoden till medlemmar som deltar aktivt i FAR-arbete och som är verksamma i ett mindre revisions-, redovisnings- eller skatterådgivningsföretag,

 9. bestämma antalet ledamöter i styrelsen och välja ordförande, första vice ordförande, andra vice ordförande och ledamöter,

 10. bestämma antalet ledamöter i valberedningen,

 11. behandla respektive kvalitetsnämnds redogörelse,

 12. bestämma antalet ledamöter i kvalitetsnämnderna samt välja ordförande, vice ordförande och ledamöter,

 13. behandla disciplinnämndens redogörelse,

 14. bestämma antalet ledamöter i disciplinnämnden samt välja ordförande, vice ordförande och ledamöter,

 15. välja revisor, samt

 16. behandla ärenden på begäran av styrelsen eller någon enskild medlem enligt 18 § andra stycket.

Extra stämma

Begäran

21 § En extra stämma ska hållas för att behandla ett eller flera särskilda ärenden när styrelsen, valberedningen eller föreningens revisor anser att det behövs, eller när minst 150 ordinarie medlemmar begär det skriftligen och anger skälet till sin begäran.

Tid för stämman

En stämma som har begärts av valberedningen, revisorn eller ett tillräckligt antal medlemmar ska hållas inom åtta veckor från den dag då framställningen kom in till FAR.

Kallelse

En kallelse ska skickas till samtliga medlemmar senast tre veckor före stämman. I kallelsen ska anges vilka ärenden som föranlett att stämman har sammankallats. Till kallelsen ska i tillämpliga fall fogas styrelsens yttrande eller annat underlag i respektive ärende.

Styrelsen

Uppgift

22 § Styrelsen ska företräda FAR, tillvarata medlemmarnas och branschens intressen samt besluta om regler för god yrkessed. Styrelsen ska utse generalsekreteraren och utfärda instruktion för denna.

Information

Styrelsen ska se till att samtliga ordinarie medlemmar informeras om beslutade regler för god yrkessed.

Antal ledamöter m.m.

23 § Styrelsen ska bestå av en ordförande, en första vice ordförande och en andra vice ordförande samt ytterligare minst åtta och högst tolv övriga ledamöter, samtliga valda av stämman. Ledamöterna ska vara ordinarie medlemmar. Den som utses till ordförande måste kunna representera samtliga medlemskategorier.

Mandattid

Mandattiden för ledamöterna ska vara ett år.

Allsidig sammansättning

Styrelsen ska vara allsidigt sammansatt med hänsyn till medlemskategori, storlek på revisions-, redovisnings- eller skatterådgivningsföretag, kön samt geografisk spridning.

Ej valbar

24 § Den som är ledamot i valberedningen, någon av kvalitetsnämnderna, disciplinnämnden eller den som är revisor i FAR eller verksam i samma företag som revisorn eller revisorssuppleanten, är inte valbar till ledamot i styrelsen.

Ersättningsval

25 § Om ordföranden, någon av de två vice ordförandena eller en annan styrelseledamot skulle avgå eller bli förhindrad att utföra sitt uppdrag, får valberedningen besluta att en ny ledamot ska väljas vid en extra stämma.

Säte

26 § Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

Sammanträden

27 § Ordföranden ska se till att styrelsen sammanträder när det behövs. Styrelsen ska sammankallas om minst fyra ledamöter begär det.

Beslutförhet m.m.

28 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av samtliga styrelseledamöter är närvarande, däribland ordföranden eller någon av de vice ordförandena. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, men vid personval avgörs frågan genom lottning.

Omröstning

Omröstningar inom styrelsen ska vara öppna.

Protokoll

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll som justeras av ordföranden och minst en ledamot.

Arbetsordning

29 § Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete.

Utvärdering

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt arbete.

Räkenskaper

Styrelsen ska se till att FAR för räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i lag och god redovisningssed.

Årsredovisning

Styrelsen ska upprätta en årsredovisning och i förekommande fall en koncernredovisning för varje räkenskapsår i enlighet med vad som föreskrivs i årsredovisningslagen (1995:1554).

Valberedningen

Uppgift

30 § Valberedningens uppgift ska vara att förbereda stämmans val av ledamöter i styrelsen, kvalitetsnämnderna och disciplinnämnden samt av revisor.

När valberedningen förbereder valen till närmast förestående årsstämma, ska den se till att den har tillgång till sådana kandidatförslag som enligt 9 § sista stycket ska beaktas av valberedningen.

Valberedningen ska årligen utvärdera ledamöternas insatser i FARs stämmoorgan.

Antal ledamöter

31 § Valberedningen ska bestå av minst åtta och max tolv ledamöter, samtliga valda av stämman. Ledamöterna ska vara ordinarie medlemmar.

Mandattid

Mandattiden ska vara ett år.

Ordförande

Valberedningen ska utse en ordförande och en vice ordförande inom sig.

Ej valbar

32 § Den som är ledamot i styrelsen eller någon av kvalitetsnämnderna eller disciplinnämnden eller den som är revisor i FAR är inte valbar till ledamot i valberedningen.

Allsidig samman­sättning

Vid valet av ledamöter i valberedningen ska stämman se till att valberedningen blir allsidigt sammansatt med hänsyn till medlemskategori, storlek på revisions-, redovisnings- eller skatterådgivningsföretag, kön samt geografisk spridning.

Sammanträden

33 § Valberedningen ska sammanträda någon gång efter den 1 maj men före den 1 juli för att förbereda de val som ska ske vid årsstämman. För detta sammanträde gäller särskilda bestämmelser enligt 38 §.

Ordföranden i valberedningen är i övrigt skyldig att sammankalla valberedningen när minst tre ledamöter begär det.

Kallelse

34 § Ordföranden i valberedningen ska se till att en kallelse och en föredragningslista skickas i god tid före varje sammanträde.

Valberedningen ska kalla ordföranden i styrelsen och generalsekreteraren till ett sammanträde för att få information om FARs verksamhet. Dessa får inte delta i valberedningens beslut.

Beslutförhet m.m.

35 § Valberedningen är beslutför om mer än hälften av samtliga ledamöter är närvarande, däribland ordföranden eller vice ordföranden. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. Vid val av ordförande och vice ordförande i valberedningen sker dock avgörandet genom lottning.

Omröstning

Omröstningar inom valberedningen ska vara öppna.

Protokoll

36 § Vid valberedningens sammanträden ska det föras protokoll som justeras av ordföranden och minst två ledamöter.

Utelämnande

Protokollet får inte innehålla uppgifter om sådana kandidater som valberedningen har diskuterat men som inte har kommit upp på förslag.

Arbetsordning

37 § Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

Särskilda ­bestämmelser

38 § När det gäller sammanträdet enligt 33 § första stycket ska valberedningen

 1. se till att det till kallelsen fogas uppgifter om befintliga ledamöter i styrelsen, kvalitetsnämnderna och disciplinnämnden samt om revisorn, eventuella avsägelser och stadgemässiga förhinder mot omval samt förslag som har kommit in från enskilda medlemmar,

 2. se till att det vid sammanträdet upprättas förslag till ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelsen, kvalitetsnämnderna och disciplinnämnden samt till revisor,

 3. föreslå så många kandidater som enligt valberedningens mening bör väljas till de olika stämmoorganen,

 4. eftersträva en så allsidig sammansättning som möjligt i de olika organen med undantag för revisorn, samt

 5. se till att det i protokollet tas in uppgifter om namnen på de personer som valberedningen har föreslagit och de kandidater som har föreslagits av enskilda medlemmar.

Kvalitetsnämnder

Uppgift

39 § Respektive kvalitetsnämnd ska leda föreskriven kvalitetskontroll och övervaka att medlem fullgör sin skyldighet enligt 9 § att genomgå kvalitetskontroll.

Riktlinjer

Respektive kvalitetsnämnd ska utfärda för kvalitetskontrollen erforderliga riktlinjer och tillämpningsanvisningar. Dessa ska bl.a. reglera frågan med vilken periodicitet kvalitetskontrollen ska ske.

Underrättelse

Om en medlem skulle vägra att genomgå kvalitetskontroll, ska kvalitetsnämnden underrätta styrelsen om detta.

Redogörelse

Respektive kvalitetsnämnd ska lämna en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman.

Antal ledamöter m.m.

40 § Respektive kvalitetsnämnd ska bestå av en ordförande, en vice ordförande samt minst två och högst sex andra ledamöter, samtliga valda av stämman. Ledamöterna ska, med det undantag som följer av 41 §, vara ordinarie medlemmar.

Mandattid

Mandattiden ska vara ett år.

Särskild kompetens m.m.

41 § En av ledamöterna i respektive kvalitetsnämnd får vara eller ha varit ordinarie domare. Han eller hon ska vara väl förtrogen med det arbete som medlemmarna i FAR utför.

Ej valbar

Den som är ledamot i styrelsen, valberedningen eller disciplinnämnden eller den som är revisor i FAR, är inte valbar till ledamot i respektive kvalitetsnämnd.

Sammanträden

42 § Ordföranden i respektive kvalitetsnämnd ska vara skyldig att sammankalla kvalitetsnämnden när minst två ledamöter begär det.

Beslutförhet m.m.

43 § Respektive kvalitetsnämnd är beslutför när mer än hälften av samtliga ledamöter är närvarande, däribland ordföranden eller vice ordföranden och, i förekommande fall, den ledamot som har domarerfarenhet. Som kvalitetsnämndens beslut ska den mening gälla som mer än hälften av de närvarande röstar för. Vid lika röstetal ska den mening gälla som biträds av ordföranden.

Omröstning

Omröstningar inom respektive kvalitetsnämnd ska vara öppna.

Protokoll

Vid respektive kvalitetsnämnds sammanträden ska det föras protokoll som justeras av ordföranden och minst en annan ledamot.

Arbetsordning

Respektive kvalitetsnämnd ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

Tystnadsplikt

Ledamöter i respektive kvalitetsnämnd, ledamöter i styrelsen och anställda hos FAR får inte till obehöriga yppa vad som under kvalitetskontrollen har kommit fram om en enskild medlem eller om det företag där medlemmen är verksam.

Disciplinnämnden

Uppgift

44 § Disciplinnämndens uppgift ska vara att handlägga disciplinärenden.

Redogörelse

Disciplinnämnden ska lämna en redogörelse för sin verksamhet till årsstämman.

Publicering

Disciplinnämnden ska i anonymiserad form publicera beslut om disciplinära åtgärder till vägledning för medlemmarna.

Upptagande av ­anmälan

45 § Disciplinnämnden ska ta upp en anmälan rörande en ordinarie medlem, om anmälan görs av någon kvalitetsnämnd eller den som anmält medlemmen är berörd av att medlemmen följer god yrkessed. Disciplinnämnden får dock avstå från att ta upp en anmälan om den enligt disciplinnämndens bedömning inte skulle komma att medföra strängare påföljd än en erinran.

Disciplinnämnden får inte pröva en anmälan som avses i första stycket första meningen om ärendet ligger inom Revisorsinspektionens tillsynsområde.

Utredning

46 § Om disciplinnämnden tar upp en anmälan till behandling, ska den utreda om medlemmen har brustit i sin skyldighet att följa god yrkessed.

Kommunikation

Disciplinnämnden ska ge medlemmen tillfälle att yttra sig över det som har lagts honom eller henne till last. Medlemmen som har rätt att föra sin talan inför disciplinnämnden är skyldig att inställa sig inför disciplinnämnden om nämnden begär det.

Uteslutning

47 § Om disciplinnämnden efter genomförd utredning skulle finna att medlemmen uppsåtligen har gjort orätt eller annars handlat oredligt, ska disciplinnämnden utesluta medlemmen ur FAR.

Varning

Om disciplinnämnden i sådana fall som avses i första stycket skulle finna att det föreligger förmildrande omständigheter, ska disciplinnämnden i stället ge medlemmen en varning.

Erinran/varning

Om den utredning som disciplinnämnden genomför skulle visa att medlemmen har åsidosatt sina plikter på något annat sätt än det som avses i första stycket, ska disciplinnämnden ge medlemmen en varning eller, om det kan anses tillräckligt, en erinran.

Uteslutning

Om disciplinnämnden i sådana fall som avses i tredje stycket skulle finna att omständigheterna är synnerligen försvårande, ska disciplinnämnden i stället utesluta medlemmen ur FAR.

Beslut med skäl

48 § Ett beslut om disciplinär åtgärd ska innehålla de skäl som har bestämt utgången.

Underrättelse

Ett beslut om disciplinär åtgärd ska skickas till medlemmen, anmälaren och berörd kvalitetsnämnd.

Underrättelse vid ­uteslutning

Den uteslutna medlemmen ska underrättas genom att beslutet skickas till medlemmen. Sådan underrättelse får ske i digital form. Om den uteslutna medlemmen är revisor ska också Revisorsinspektionen informeras.

Överklagande

49 § En medlem som har uteslutits ur FAR kan överklaga beslutet till styrelsen. Överklagandet ska vara skriftligt. Det ska ha kommit in till FAR inom fyra veckor från den dag då medlemmen underrättades om beslutet.

Prövningen

Styrelsens prövning av ett överklagande får endast avse frågan om det finns synnerliga skäl för att medlemmen ska få förbli medlem. Om styrelsen skulle finna att så är fallet, ska styrelsen upphäva disciplinnämndens beslut om uteslutning och i stället ge medlemmen en varning.

Information

Styrelsens beslut ska skickas till klaganden och disciplinnämnden. Om styrelsens beslut skulle innebära att disciplinnämndens beslut upphävs, ska styrelsens beslut skickas till alla som har fått del av disciplinnämndens beslut.

Laga kraft

50 § Ett beslut av disciplinnämnden om någon annan påföljd än uteslutning träder i kraft omedelbart.

Ett beslut av disciplinnämnden om att utesluta en medlem träder i kraft vid överklagandetidens utgång.

Styrelsens beslut efter överklagande enligt 49 § träder i kraft när medlemmen har informerats om beslutet. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Tystnadsplikt

51 § Ledamöter i disciplinnämnden, ledamöter i styrelsen och kvalitetsnämnderna samt anställda hos FAR får inte yppa till obehöriga vad som har kommit fram i ett disciplinärende.

Antal ledamöter

52 § Disciplinnämnden ska bestå av en ordförande, en vice ordförande samt minst tre och högst åtta andra ledamöter, samtliga valda av stämman. Ledamöter ska, med det undantag som följer av 53 §, vara ordinarie medlemmar.

Mandattid

Mandattiden ska vara ett år.

Särskild kompetens

53 § Ordföranden och vice ordföranden i disciplinnämnden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Båda ska vara väl förtrogna med det arbete som medlemmarna i FAR utför.

Ej valbar

Den som är ledamot i styrelsen, valberedningen eller i någon kvalitetsnämnd eller den som är revisor i FAR, är inte valbar till ledamot i disciplinnämnden.

Sammanträden

54 § Ordföranden i disciplinnämnden ska vara skyldig att sammankalla disciplinnämnden när minst två ledamöter begär det.

Beslutförhet m.m.

55 § Disciplinnämnden är beslutför när mer än hälften av samtliga ledamöter är närvarande, däribland ordföranden eller vice ordföranden. Vid behandlingen av ett ärende bör om möjligt minst en av de närvarande ledamöterna vara medlem i den medlemskategori som ärendet avser.

Beslut

Som disciplinnämndens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

Omröstning

Omröstningar inom disciplinnämnden ska vara öppna.

Protokoll

Vid disciplinnämndens sammanträden ska det föras protokoll som justeras av ordföranden och minst en annan ledamot.

Arbetsordning

Disciplinnämnden ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

Revisorn

Antal revisorer

56 § Till FARs revisor ska stämman antingen välja en eller två auktoriserade eller godkända revisorer, eller ett registrerat revisionsbolag. Vid val av auktoriserad eller godkänd revisor ska stämman även välja en eller två suppleanter.

Bestämmelser i dessa stadgar om revisor gäller i tillämpliga fall även revisorssuppleant.

Ej valbar

Den som är ledamot i styrelsen, valberedningen, någon kvalitetsnämnd eller disciplinnämnden är inte valbar till revisor eller revisorssuppleant.

Ändring m.m.

Stadgeändring

57 § Ett beslut att ändra dessa stadgar är giltigt endast om det har fattats vid två på varandra följande stämmor.

För ändring av bestämmelserna i 1 och 57 §§ krävs att minst en av de två stämmorna är en årsstämma och att beslutet vid den andra av de två på varandra följande stämmorna har biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

Omröstning

Omröstningen vid stämman ska vara sluten om någon begär det.

Kallelse

Kallelsen till den andra stämman får inte skickas innan den första stämman har hållits.

Upplösning

58 § Ett beslut om upplösning av FAR är giltigt under samma förutsättningar som enligt 57 § gäller för att ett beslut om ändring av bestämmelserna i 1 § eller 57 § ska vara giltigt.

I sådana fall som avses i första stycket ska den andra stämman även besluta om dispositionen av FARs egendom. Ett sådant beslut får inte innebära att egendomen fördelas bland medlemmarna.

Ikraftträdande

Dessa stadgar i ovanstående lydelse har antagits på extra stämma den 26 oktober 2022.

Versionshistorik

Nedanstående bilagor är jämförelser av stadgarna mot respektive föregående version.

Version 2022-10-26

Version 2021-10-25