Detta RedU riktar sig enbart till företag som tillämpar IAS 19 Ersättningar till anställda.

1 Inledning

1.1Ett stort antal företag i Sverige har sina pensioner enligt ITP 2 försäkrade i Alecta. Införandet av IAS 19 Ersättningar till anställda väckte olika frågor om hur företag bör redovisa ITP 2 försäkrad i Alecta. FAR har därför utarbetat detta uttalande för att ge vägledning i denna redovisningsfråga.

(RedP 2017:3)

1.2I bokslutet bör företag redovisa ITP 2 försäkrad i Alecta som en avgiftsbestämd plan och lämna de upplysningar som IAS 19 kräver i ett sådant fall.

(RedP 2017:3)

1.3För räkenskapsår som inleds den 1 januari 2013 eller senare ska ett företag som tillämpar IFRS tillämpa den omarbetade IAS 19 som antogs av EU i juni 2012. Den omarbetade IAS 19 innehåller nya upplysningskrav avseende planer som omfattar flera arbetsgivare. Detta RedU lämnar därför ett exempel för hur upplysningar kan utformas. Under kapitel 3 visas exempel på hur upplysningar kan utformas för ett företag som tillämpar IAS 19.

(RedP 2017:3)

Kapitel 2har upphävts genom RedP 2017:3.

3 Exempel på hur dessa upplysningar kan utformas

3.1För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda pensionsåtaganden för ålders- och familjepension (alternativt familjepension) genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10 Redovisning av pensionsplanen ITP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 20XX har bolaget inte haft tillgång till information för att kunna redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen inte varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid. Förväntade avgifter nästa rapportperiod för ITP 2-försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till XX Mkr (20YY: YY Mkr). Koncernens andel av de sammanlagda avgifterna till planen och koncernens andel av det totala antalet aktiva medlemmar i planen uppgår till xx respektive vv procent (20YY: yy respektive zz procent).

3.2Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 175 procent. I syfte att stärka konsolideringsnivån om den bedöms vara för låg, kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Om konsolideringsnivån överstiger 150 procent kan premiereduktioner införas. Vid utgången av 20XX uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån1 till xx procent (20YY: yy procent).

Alecta publicerar information om sin kollektiva konsolideringsnivå på sin webbplats.

(FAR N 2020:15)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:15

Dessa ändringar träder i kraft den 1 juni 2020.

Ändringsförteckning

RedP 2017:3

FAR N 2020:15