FARS UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR

RedU 11 Stiftelser med gemensamt placerad förmögenhet

(senast ändrat genom FAR N 2018:23 [uttalandet har genomgått större förändringar, varför inga referenser satts ut på ändrade punkter])

Enligt 6 kap. 1 § 5 BFL behöver inte årsredovisning upprättas i stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av att tillgångarna överstiger 1,5 Mkr. Sådana stiftelser får enligt 6 kap. 3 § BFL i stället upprätta årsbokslut.

Detta RedU är avsett att tillämpas av stiftelser som tillämpar BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) eller BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).1

1 Inledning

1.1En stiftelse får enligt 2 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) placera sin förmögenhet gemensamt med andra stiftelser, ofta benämnt samförvaltning. Ett skäl till detta är att uppnå en mer effektiv förvaltning av kapitalet.

1.2Uttalandet behandlar endast stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078), BFL, och inte de stiftelser som enbart är skyldiga att föra räkenskaper enligt 3 kap. 2 § stiftelselagen.

2 Frågeställning

2.1Uttalandet behandlar särskilda frågeställningar som uppkommer i stiftelser med gemensamt placerad förmögenhet.

2.2En frågeställning är vad som gäller för den löpande bokföringen i stiftelser med gemensamt placerad förmögenhet.

2.3En annan frågeställning är vad som gäller för avslutande av bokföringen och upprättande av årsredovisning i en stiftelse som ingår i en samförvaltning respektive för samförvaltningen.

3 Normgivning

Löpande bokföring

3.1Enligt 4 kap. 4 § BFL innebär bokföringsskyldigheten att om ett företag bedriver flera verksamheter ska det ha en löpande bokföring som omfattar samtliga verksamheter. Enligt andra stycket får företag som bedriver flera verksamheter ha en bokföring för varje enskild verksamhet om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed.

I BFNAR 2013:2 Bokföring punkt 2.21 anges att särskilda skäl för flera bokföringar finns om en stiftelse har placerat förmögenhet gemensamt med annan stiftelse och gemensam bokföring upprättas för den gemensamma förmögenhetsförvaltningen.

3.2Enligt 4 kap. 5 § BFL får ett företag ha gemensam bokföring med någon annan bokföringsskyldig endast för gemensamt bedriven verksamhet och endast om det är förenligt med god redovisningssed.

Av BFNAR 2013:2 punkt 2.23 framgår att en stiftelse får ha gemensam bokföring med någon annan om den gemensamma bokföringen är ordnad på ett sådant sätt att det utan svårighet går att bedöma ställningen i varje enskild stiftelse.

Av BFNAR 2013:2 punkt 2.24 framgår att samtliga stiftelser ansvarar för att bokföringsskyldigheten fullgörs för den gemensamma bokföringen.

I kommentartexten anges att gemensam bokföring kan förekomma för förmögenhet som en stiftelse har gemensamt placerad med en annan stiftelse.

3.3En avkastningsstiftelse som har gemensam bokföring med andra avkastningsstiftelser för gemensamt placerad förmögenhet får enligt BFNAR 2013:2 punkt 5.11 ha en serie av verifikationsnummer eller andra identifieringstecken som är gemensam för förmögenhetsförvaltningens bokföring och den egna verksamhetens bokföring. Det ska i bokföringssystemet gå att kontrollera att den gemensamma verifikationsserien som helhet är obruten för de bokföringar som omfattas av serien.

Av kommentartexten framgår att verifikationsserien blir bruten i både den egna bokföringen och i bokföringen för den gemensamma förmögenhetsförvaltningen.

Avslutande av bokföringen samt upprättande av årsredovisning

3.4En stiftelse som är bokföringsskyldig enligt BFL ska som huvudregel (6 kap. 1 § 5 BFL) avsluta bokföringen med en årsredovisning.2

Upprättas årsbokslut tillämpas BFNAR 2017:3 Årsbokslut (K2/K3).

3.5K2 punkt 5.13 innebär att stiftelser med förmögenhet som samförvaltas med andra stiftelsers förmögenhet ska lämna upplysning om detta förhållande i förvaltningsberättelsen.

3.6Enligt K3 punkt 36.37 ska stiftelser som har en gemensam bokföring med andra stiftelser redovisa sin andel enligt K3 punkt 15.7. Enligt K2 punkt 9.2 ska ett företag redovisa tillgångar som det äger. Detta innebär att respektive stiftelse ska redovisa sin andel av tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader i respektive post i balans- respektive resultaträkningen.

3.7Enligt K3 punkt 36.37 ska en stiftelse som klassificeras som ett större företag lämna upplysning om den sammanlagda gemensamma förmögenheten och avkastningen av den.

4 Slutsats

Löpande bokföring

4.1Vad som gäller för den löpande bokföringen i stiftelser med gemensamt placerad förmögenhet framgår av BFL och BFNAR 2013:2. Detta innebär att en stiftelse med gemensamt placerad förmögenhet har två bokföringar, en för den egna verksamheten och en för den gemensamt placerade förmögenheten.

Avslutande av bokföringen samt upprättande av årsredovisning

4.2Vad som gäller för avslutande av bokföringen i stiftelse som ingår i en samförvaltning framgår av årsredovisningslagen (1995:1554), K3 och K2.

4.3Även stiftelser som tillämpar K3 bör enligt FAR ange i förvaltningsberättelsen att förmögenheten samförvaltas med andra stiftelser.

4.4FAR anser att det är lämpligt att även stiftelser som inte klassificeras som större lämnar upplysning om den gemensamma förmögenheten och avkastningen av den, oavsett vilket regelverk som tillämpas.

4.5Upplysningen ska lämnas i not eller bilaga till stiftelsens årsredovisning. Stiftelser som tillämpar K2 får även lämna upplysningen i förvaltningsberättelsen. Bilagan kan benämnas årssammanställning eller årssammandrag.

4.6Eftersom samförvaltningen inte är en egen juridisk person, utan enbart en gemensam verksamhet med gemensam bokföring, finns inget krav på att avsluta den gemensamma bokföringen med en årsredovisning.

Ikraftträdande

2018:23

Dessa ändringar ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

Ändringsförteckning

RedP 2017:5

FAR N 2018:23

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...