Detta RedU är avsett att tillämpas av stiftelser som tillämpar BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) eller BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).1

Enligt 6 kap. 1 § 5 BFL behöver inte årsredovisning upprättas i stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av att tillgångarna överstiger 1,5 Mkr. Sådana stiftelser får enligt 6 kap. 3 § BFL i stället upprätta årsbokslut.

1 Inledning

1.1En stiftelse får enligt 2 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) placera sin förmögenhet gemensamt med andra stiftelser, ofta benämnt samförvaltning. Ett skäl till detta är att uppnå en mer effektiv förvaltning av kapitalet.

1.2Uttalandet behandlar endast stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078), BFL, och inte de stiftelser som enbart är skyldiga att föra räkenskaper enligt 3 kap. 2 § stiftelselagen.

2 Frågeställning

2.1Uttalandet behandlar särskilda frågeställningar som uppkommer i stiftelser med gemensamt placerad förmögenhet.

2.2En frågeställning är vad som gäller för den löpande bokföringen i stiftelser med gemensamt placerad förmögenhet.

2.3En annan frågeställning är vad som gäller för avslutande av bokföringen och upprättande av årsredovisning i en stiftelse som ingår i en samförvaltning respektive för samförvaltningen.

3 Normgivning

Löpande bokföring

3.1Enligt 4 kap. 4 § BFL innebär bokföringsskyldigheten att om ett företag bedriver flera verksamheter ska det ha en löpande bokföring som omfattar samtliga verksamheter. Enligt andra stycket får företag som bedriver flera verksamheter ha en bokföring för varje enskild verksamhet om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed.

I BFNAR 2013:2 Bokföring punkt 2.21 anges att särskilda skäl för flera bokföringar finns om en stiftelse har placerat förmögenhet gemensamt med annan stiftelse och gemensam bokföring upprättas för den gemensamma förmögenhetsförvaltningen.

3.2Enligt 4 kap. 5 § BFL får ett företag ha gemensam bokföring med någon annan bokföringsskyldig endast för gemensamt bedriven verksamhet och endast om det är förenligt med god redovisningssed.

Av BFNAR 2013:2 punkt 2.23 framgår att en stiftelse får ha gemensam bokföring med någon annan om den gemensamma bokföringen är ordnad på ett sådant sätt att det utan svårighet går att bedöma ställningen i varje enskild stiftelse.

Av BFNAR 2013:2 punkt 2.24 framgår att samtliga stiftelser ansvarar för att bokföringsskyldigheten fullgörs för den gemensamma bokföringen.

I kommentartexten anges att gemensam bokföring kan förekomma för förmögenhet som en stiftelse har gemensamt placerad med en annan stiftelse.

3.3En avkastningsstiftelse som har gemensam bokföring med andra avkastningsstiftelser för gemensamt placerad förmögenhet får enligt BFNAR 2013:2 punkt 5.11 ha en serie av verifikationsnummer eller andra identifieringstecken som är gemensam för förmögenhetsförvaltningens bokföring och den egna verksamhetens bokföring. Det ska i bokföringssystemet gå att kontrollera att den gemensamma verifikationsserien som helhet är obruten för de bokföringar som omfattas av serien.

Av kommentartexten framgår att verifikationsserien blir bruten i både den egna bokföringen och i bokföringen för den gemensamma förmögenhetsförvaltningen.

Avslutande av bokföringen samt upprättande av årsredovisning

3.4En stiftelse som är bokföringsskyldig enligt BFL ska som huvudregel (6 kap. 1 § 5 BFL) avsluta bokföringen med en årsredovisning.2

Upprättas årsbokslut tillämpas BFNAR 2017:3 Årsbokslut (K2/K3).

3.5K2 punkt 5.13 innebär att stiftelser med förmögenhet som samförvaltas med andra stiftelsers förmögenhet ska lämna upplysning om detta förhållande i förvaltningsberättelsen.

3.6Enligt K3 punkt 36.37 ska stiftelser som har en gemensam bokföring med andra stiftelser redovisa sin andel enligt K3 punkt 15.7. Enligt K2 punkt 9.2 ska ett företag redovisa tillgångar som det äger. Detta innebär att respektive stiftelse ska redovisa sin andel av tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader i respektive post i balans- respektive resultaträkningen.

3.7Enligt K3 punkt 36.37 ska en stiftelse som klassificeras som ett större företag lämna upplysning om den sammanlagda gemensamma förmögenheten och avkastningen av den.

4 Slutsats

Löpande bokföring

4.1En avkastningsstiftelse som har gemensam bokföring med andra avkastningsstiftelser för gemensamt placerad förmögenhet får ha en serie av verifikationsnummer som är gemensam för förmögenhetsförvaltningens bokföring och den egna verksamhetens bokföring. Det ska i bokföringssystemet gå att kontrollera att den gemensamma verifikationsserien som helhet är obruten för de bokföringar som omfattas av serien. Det är bara avkastningsstiftelser som får ha en gemensam verifikationsserie med andra företag. Tillämpas ovanstående så innebär det att verifikationsserien blir bruten i både den egna bokföringen och i bokföringen för den gemensamma förmögenhetsförvaltningen. (Se vidare BFNAR 2013:2 – allmänt råd 5.11.)

Notera särskilt att ovanstående inte innebär att en stiftelse med gemensamt placerad förmögenhet endast kan ha en bokföring (en huvudbok). En stiftelse med gemensamt placerad förmögenhet måste ha två bokföringar (två huvudböcker), en för den egna verksamheten och en för den gemensamt placerade förmögenheten.

(FAR N 2021:37)

Avslutande av bokföringen samt upprättande av årsredovisning

4.2Vad som gäller för avslutande av bokföringen i stiftelse som ingår i en samförvaltning framgår av årsredovisningslagen (1995:1554), K3 och K2.

4.3Även stiftelser som tillämpar K3 bör enligt FAR ange i förvaltningsberättelsen att förmögenheten samförvaltas med andra stiftelser.

4.4FAR anser att det är lämpligt att även stiftelser som inte klassificeras som större lämnar upplysning om den gemensamma förmögenheten och avkastningen av den, oavsett vilket regelverk som tillämpas.

4.5För stiftelser som tillämpar K3 ska upplysningen lämnas i not eller i förvaltningsberättelsen.

För stiftelser som tillämpar K2 ska upplysningen lämnas i förvaltningsberättelsen.

(FAR N 2021:37)

4.6Eftersom samförvaltningen inte är en egen juridisk person, utan enbart en gemensam verksamhet med gemensam bokföring, finns inget krav på att avsluta den gemensamma bokföringen med en årsredovisning.

Ikraftträdande

2018:23

Dessa ändringar ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2021:37

Dessa ändringar träder i kraft den 1 januari 2022. Tidigare tillämpning är tillåten.

Ändringsförteckning

RedP 2017:5

FAR N 2018:23

FAR N 2021:37