1 Inledning

1.1Syftet med denna rekommendation är att ge vägledning om god revisionssed vid granskning av finansiell information i prospekt som upprättas i enlighet med prospektförordningen (EU) 2017/1129, de delegerade förordningarna (EU) 2019/979 och (EU) 2019/980, lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EUs prospektförordning (”ProspKompL”) samt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

(FAR N 2019:30)

1.2Bestämmelserna om prospekt återfinns bland annat i prospektförordningen, de delegerade förordningarna och ProspKompL. Genom bestämmelser i dessa förordningar och denna lag regleras bl.a. ett prospekts utformning och innehåll samt under vilka förutsättningar ett prospekt ska godkännas och offentliggöras. Ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen kan användas i andra länder inom unionen utan särskild prövning i varje land, om Finansinspektionen utfärdar ett Europapass. Finansinspektionen är behörig myndighet för granskning och godkännande av prospekt samt övrig tillsyn av att prospektreglerna följs.

(FAR N 2019:30)

1.3I prospektförordningen samt den delegerade förordningen (EU) 2019/980 (i fortsättningen benämnd ”den delegerade förordningen”) omnämns revisorn på ett antal ställen i anknytning till kraven på revision eller annan granskning av revisor. Någon internationell standard för granskning av finansiell information i prospekt har ännu inte tagits fram, vilket innebär att varje nation får skapa sin egen standard fram till dess det finns en gemensam standard.

(FAR N 2019:30)

1.4Revisorn ska enbart uttala sig om viss definierad finansiell information i prospektet och inte om prospektet i dess helhet.

1.5Den granskning som ska utföras av revisorn finns beskriven i den delegerade förordningen. Den delegerade förordningens regler tas inte in i lagtexten (ProspKompL), eftersom dessa ändå är gällande i Sverige. I lagtexten finns dock en hänvisning till prospektförordningen, eftersom förordningen innehåller regler som kompletterar lagtexten.

(FAR N 2019:30)

1.6Prospekt kan granskas av antingen den ordinarie bolagsstämmovalda revisorn (independent auditor), i fortsättningen benämnd bolagets valda revisor, eller en revisor som bolagsstämman utser särskilt för detta ändamål (independent accountant). Den som fått uppdraget kallas fortsättningsvis för ”den rapporterande revisorn”. Den rapporterande revisorn ska ha tillräcklig erfarenhet och kunskap för att åta sig uppdraget.

1.7Den rapporterande revisorns granskning utmynnar i olika former av uttalanden kopplat till de olika delarna av den finansiella informationen i prospekt. Även om den rapporterande revisorns formella ansvar inte innefattar att utfärda något uttalande om någon annan information i prospekt som inte definieras nedan, ska den rapporterande revisorn ta del av denna information med avseende på om den är förenlig med den information som revisorn uttalar sig om.

(RevP 2016:12)

1.8Finansiell information i prospekt kan delas in i:

 • historisk finansiell information,

 • framtidsinriktad information/prognoser,

 • proformainformation,

 • delårsinformation,

 • övrig finansiell information.

1.9Delårsinformation kan vara:

 • fullständiga finansiella rapporter,

 • finansiella rapporter i sammandrag.

1.10I den delegerade förordningen finns det inget krav på att delårsinformation eller prognoser ska granskas av revisor. (Noteras ska dock att det vid nystartad verksamhet krävs att det finns reviderad finansiell information vilken kan omfatta en kortare period än 12 månader).

Om företagsledningen och styrelsen kommer överens med revisorn om granskning av delårsinformation, kan denna utföras med rimlig säkerhet av fullständiga finansiella rapporter (revision – ISA 700) eller med begränsad säkerhet (översiktlig granskning – ISRE 2400 respektive ISRE 2410).

Om delårsinformation har granskats ska revisorns rapport biläggas.

Om företagsledningen och styrelsen kommer överens med revisorn om granskning av prognoser ska denna granskning utföras enligt ISAE 3400 The examiniation of prospective financial information medan rapportering bör ske enligt ISAE 3000 (omarbetad) Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information. Se vidare Bilaga 2 Frivillig granskning av prognoser.

(FAR N 2019:30)

1.11Regler för när erbjudandehandling ska upprättas i s.k. takeover-situationer finns i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden samt Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) och Nordic Growth Markets (NGM) regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på reglerad marknad.

(FAR N 2019:30)

1.12Vid upprättande av erbjudandehandling enligt Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden ska takeover-reglerna tillämpas. Dessa ställer inte längre gående krav på revisorsgranskning än vad som följer av tillämpliga prospektregler. Granskning och avrapportering ska således följa relevanta regler och praxis, vilket innebär i överensstämmelse med denna rekommendation.

(RevP 2017:22)

1.13Om målbolagets styrelse accepterar erbjudandet upprättas erbjudandehandlingen efter samråd med målbolagets styrelse. Budgivarens revisor ska granska och uttala sig om, i förekommande fall, redovisningen av den tilltänkta sammanslagna verksamheten (den s.k. proformaredovisningen). Granskning och rapportering avseende proformaredovisningen av budgivarens revisor ska ske i enlighet med avsnitt 4 Proformaredovisning i denna rekommendation.

(RevP 2017:22)

1.14har upphävts genom RevP 2017:22.

1.15I de fall målbolagets styrelse motsätter sig erbjudandet eller av andra skäl inte vill medverka vid erbjudandehandlingens upprättande, ska detta anges i erbjudandehandlingen. Det ska då också framgå att uppgifterna om målbolaget grundats på information som är offentlig, t.ex. årsredovisningar och liknande.

1.16Om målbolagets styrelse inte givit dess revisor i uppdrag att granska finansiell information i erbjudandehandlingen, t.ex. på grund av att styrelsen motsatt sig budgivarens erbjudande, kan målbolagets revisor inte delta i granskningen av erbjudandehandlingen.

1.17Budgivarens revisor har, då målbolagets styrelse motsatt sig erbjudandet, en begränsning i sina möjligheter att granska och uttala sig om historisk finansiell information som intas i erbjudandehandlingen avseende målbolaget och som ingår i och påverkar upprättandet av en eventuell redovisning av den tilltänkta sammanslagna verksamheten (den s.k. proformaredovisningen).

(FAR N 2019:30)

1.18I den delegerade förordningen finns det inget krav på att den rapporterande revisorn ska lämna något uttalande om övrig finansiell information i prospekt, t.ex. flerårsöversikter, kondenserad information och nyckeltal.

(FAR N 2019:30)

1.19I vissa fall efterfrågar ”underwriters” ett uttalande från den rapporterande revisorn om sådan information i form av ett s.k. Comfort Letter. Det finns inte någon internationell standard för Comfort Letters, och Comfort Letters behandlas inte heller i denna rekommendation. Om ett Comfort Letter efterfrågas, bör den rapporterande revisorn iaktta särskild aktsamhet i fråga om innehåll och utformning. Tillämplig standard avseende rapportering och granskning i dessa fall är bl.a. ISRS 4400 (omarbetad) Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse.

(FAR N 2021:24)

1.19aVid notering på ej reglerad marknad krävs oftast inte ett prospekt i enlighet med prospektförordningen och den delegerade förordningen. Det kan dock förekomma krav på revisorsgranskning av information (såsom proformaredovisning) som presenteras i de dokument som upprättas (t.ex. ett informationsmemorandum) i anslutningen till noteringen. Granskning och rapportering av denna information kan ske med vägledning av denna rekommendation och underliggande ISAE-standarder.

(FAR N 2022:18)

Generella principer för uppdrag att utföra granskning av finansiell information i prospekt

1.20Det är viktigt att den rapporterande revisorn beaktar sitt ansvar enligt gällande regelverk, särskilt med hänsyn till möjligheterna att använda prospektet inom hela EES-området.

1.21Den rapporterande revisorn ska utföra granskning enligt denna rekommendation.

1.22Den rapporterande revisorn ska vid prospektgranskning beakta standarder som har utfärdats av IAASB och antagits som ISA. De ISA som är tillämpliga är främst Planering (ISA 300, ISA 315), Väsentlighet (ISA 320), Villkor för revisionsuppdrag (ISA 210), Dokumentation (ISA 230), Revisionsbevis (ISA 500), Uttalande från företagsledningen (ISA 580), Användning av annan revisor/specialist (ISA 600, ISA 620), Fortsatt drift (ISA 570) och Händelser efter räkenskapsårets slut (ISA 560). Även ISA 560 (punkt 12), ISA 700, ISA 800 och ISA 805 kan bli aktuella om revisorn ska uttala sig om historisk finansiell information. Dessutom är ISRE 2400 och ISRE 2410 av särskild relevans vid utförande av prospektgranskning, liksom ISAE 3000, ISAE 3400 och ISAE 3420.

(FAR N 2019:30)

1.23Den rapporterande revisorn ska iaktta god revisorssed och de etiska regler som styr revisorns professionella ansvar i ISA 220. Etiska regler för revisorns professionella ansvar avser:

 1. oberoende,

 2. integritet,

 3. objektivitet,

 4. professionell kompetens och omsorg,

 5. tystnadsplikt,

 6. professionellt uppträdande.

Etiska regler finns bland annat i revisorslagen (2001:883) samt god revisorssed i Sverige i övrigt.

(RevP 2016:12)

1.24Uppdragsbrev specifikt framtaget för dessa situationer finns inte utan vi hänvisar till dem som framtagits av FAR för revision med tillhörande Allmänna villkor.

(RevP 2016:12)

2 Historisk finansiell information

Krav enligt den delegerade förordningen

2.1Av bilaga 1 p. 18.3 till den delegerade förordningen framgår att historisk finansiell information som hänför sig till hela räkenskapsår ska vara granskad av en oberoende revisor i enlighet med de revisionsstandarder som gäller i den aktuella medlemsstaten, eller en likvärdig standard, och vara föremål för ett uttalande om att den historiska finansiella informationen ger en rättvisande bild för registreringsdokumentet.

(FAR N 2019:30)

2.2Av bilagan framgår att historisk finansiell information ska presenteras för de senaste tre räkenskapsåren (eller så länge som emittenten bedrivit verksamhet om denna period är kortare än tre år) samt att den reviderade historiska finansiella informationen för de senaste två räkenskapsåren ska sammanställas och presenteras på ett sätt som är konsekvent i förhållande till den årsredovisning som närmast kommer att publiceras och med hänsyn till redovisningsstandarder och redovisningsprinciper samt lagstiftning för årsredovisningar.

2.3Följande situationer kan uppkomma när historisk finansiell information ska presenteras:

 • Tidigare publicerad information återanvänds genom att man inkluderar offentliga årsredovisningar i oförändrat skick för de senaste tre räkenskapsåren med tillhörande revisionsberättelser för de tre senaste räkenskapsåren avseende dessa årsredovisningar.

 • Den finansiella informationen i tidigare publicerad historisk finansiell information återanvänds men presentationen omarbetas genom att exempelvis den finansiella informationen för tre räkenskapsår presenteras bredvid varandra och/eller att den finansiella informationen presenteras utan förvaltningsberättelse. En ny revisorsrapport avseende nya (eller omarbetade) historiska finansiella rapporter lämnas för den justerade historiska finansiella informationen.

 • Ny finansiell information upprättas, presenteras och rapporteras, vilket bl.a. kan göras på något av följande sätt:

  • historisk finansiell information för två eller tre räkenskapsår omarbetas som en följd av att tillämpade redovisningsprinciper förändrats och/eller bytts,

  • historisk finansiell information omarbetas på grund av tidigare omarbetningar inklusive borttagande av delar av publicerad årsredovisning,

  • historisk finansiell information kompletteras med ytterligare räkningar (t.ex. kassaflödesanalys) eller ytterligare tilläggsupplysningar (t.ex. segmentsinformation), eller

  • emittenten är ett nytt bolag med befintlig verksamhet, t.ex. som en följd av en avknoppning (s.k. Carve-out) från ett större företag.

En ny revisorsrapport avseende nya (eller omarbetade) historiska finansiella rapporter lämnas för den justerade historiska finansiella informationen.

Beroende på storlek av emittent och transaktionstyp kan lättnader i ovanstående bli tillämpliga enligt den delegerade förordningen.

(FAR N 2019:30)

Mål med granskningen av historisk finansiell information

2.4Målet med granskning av historisk finansiell information i ett prospekt är att den rapporterande revisorn ska kunna uttala sig om att den historiska informationen är upprättad i enlighet med den delegerade förordningen, att den historiska finansiella informationen för de senaste två räkenskapsåren är upprättad enligt de redovisningsprinciper som kommer att tillämpas i den årsredovisning som närmast kommer att publiceras samt att den historiska finansiella informationen ger en rättvisande bild av den finansiella ställningen utifrån syftet med prospektet.

(FAR N 2019:30)

Rättvisande bild

2.5För att kunna bedöma om den historiska finansiella informationen i prospektet ger en rättvisande bild av den finansiella ställningen ska den rapporterande revisorn

 1. förstå syftet med prospektet,

 2. förvissa sig om att den historiska finansiella informationen i prospektet är upprättad i enlighet med ett erkänt ramverk för redovisning, samt

 3. bedöma valet av redovisningsprinciper och tillämpningen av dessa.

2.6Den delegerade förordningen anger att den historiska finansiella informationen för europeiska företag ska vara upprättad i enlighet med förordningen 1606/2002/EG, vilket innebär att företag med noterade värdepapper på reglerad marknad ska tillämpa International Financial Reporting Standards så som de antagits av EU medan övriga företag får tillämpa redovisningsregler i medlemsstaten.

(FAR N 2019:30)

2.7Om en emittent har en komplex finansiell historia, kanske inte hela dennes affärsverksamhet täcks av den egna historiska finansiella informationen, utan den kanske i stället täcks av historisk finansiell information som upprättats av ett annat företag. De fall där emittenten har en komplex finansiell historia eller har ingått ett betydande finansiellt åtagande utgör inte typfall utan kan utgöra vitt skilda situationer, varför det inte är möjligt att specificera den information som för varje tänkbart fall skulle krävas för att uppfylla standarden enligt prospektförordningen. Därför bör den ytterligare information som krävs motsvara behovet i varje enskilt fall, så att prospektet uppfyller kravet i artikel 6 i prospektförordningen.

(FAR N 2019:30)

Generella professionella överväganden

2.8Om den rapporterande revisorn är någon annan än bolagets valda revisor och den rapporterande revisorn i sitt arbete använder sig av arbetsmaterial från bolagets valda revisor, ska det framgå av den rapporterande revisorns dokumentation vilka revisionsbevis som han eller hon har fått från bolagets valda revisors arbetspapper. Den rapporterande revisorns dokumentation behöver inte innehålla en fullständig beskrivning av bolagets valda revisors slutsatser, men det ska framgå på vilket sätt bolagets valda revisor hanterat de risker som den rapporterande revisorn har identifierat i sitt arbete.

2.9Om den rapporterande revisorn är någon annan än bolagets valda revisor ska han eller hon överväga följande:

 • bolagets valda revisors professionella kompetens,

 • integriteten och erfarenheten hos bolagets valda revisor,

 • om det finns något som tyder på att bolagets valda revisor inte har följt tillämpliga krav på oberoende, samt

 • de kvalitetssäkringssystem som tillämpas inom den valda revisorns byrå.

2.10Om den rapporterande revisorn upptäcker omständigheter som kräver ändringar i en revisionsberättelse som lämnats tidigare, ska han eller hon omedelbart rapportera dessa omständigheter till dem som är ansvariga för prospektet, vanligtvis styrelsen.

2.11Om en annan revisionsbyrå utför sådant arbete i samband med prospektet som är relevant för den rapporterande revisorn, kan den rapporterande revisorn begära tillgång till sådant arbetsmaterial genom emittenten. Om den rapporterande revisorn nekas tillgång till detta, bör han eller hon överväga den påverkan detta kan få på omfattningen och inriktningen av granskningen samt innehållet i rapporten.

Granskningens inriktning och omfattning

Den historiska finansiella informationen omfattar tidigare publicerade finansiella rapporter och revisionsberättelser

2.12Om emittenten har historisk finansiell information i form av reviderade finansiella rapporter eller delårsrapporter som uppfyller den delegerade förordningens krav på historisk finansiell information, kan emittenten välja att inkludera dessa rapporter i prospektet tillsammans med redan lämnade revisionsberättelser eller granskningsrapporter. I dessa situationer behöver inget nytt utlåtande lämnas, och därför blir denna rekommendation avseende historisk finansiell information inte tillämplig. Revisionsberättelser ska presenteras i anslutning till de historiska finansiella rapporter och förvaltningsberättelser som avses.

(FAR N 2019:30)

2.13Om den rapporterade revisorn vid prospektgranskningen upptäcker att de tidigare historiska finansiella rapporterna är bristfälliga, exempelvis om en väsentlig felaktighet upptäcks i de historiska finansiella rapporterna och företagsledningen inte åtgärdar felen, ska han eller hon diskutera detta med företagsledningen. Om ledningen bestämmer sig för att inte åtgärda felen i de historiska finansiella rapporterna, ska den rapporterande revisorn överväga vidare åtgärder.

(FAR N 2018:17)

Den historiska finansiella informationen har omarbetats på grund av ändrade redovisningsprinciper, tillkommande upplysningar eller ändrad presentationsform

2.14När den historiska finansiella informationen som presenteras i prospektet har omarbetats eller utökats (se inledningstext till avsnittet Historisk finansiell information), ska den rapporterande revisorn lämna ett nytt uttalande trots att en revision redan har utförts för de perioder som den historiska finansiella informationen omfattar. Följande granskningsåtgärder ska vidtas:

 1. Den rapporterande revisorn ska säkerställa att den finansiella informationen som han eller hon ska uttala sig om är presenterad i enlighet med alla relevanta regelverk.

 2. För att bedöma inriktningen på och omfattningen av de granskningsåtgärder som måste vidtas ska den rapporterande revisorn bedöma risken för att den finansiella informationen innehåller väsentliga felaktigheter. Den rapporterande revisorn ska göra sin bedömning, dels för de finansiella rapporterna som helhet, dels för väsentliga balansposter och transaktioner.

 3. Den rapporterande revisorn ska skaffa sig tillräcklig förståelse av redovisningssystem, redovisningsdokumentation och kontrollmiljö för att kunna bedöma hur dessa påverkar möjligheten att få tillförlitliga revisionsbevis.

 4. Den rapporterande revisorn ska begära skriftliga uttalanden från företagsledningen om att företagsledningen ansvarar för att sammanställa och presentera den historiska finansiella informationen och att de justeringar som har gjorts för att omarbeta årsredovisningar från tidigare år är nödvändiga och riktiga samt att inga ytterligare justeringar är nödvändiga. Vid begäran om uttalanden från företagsledningen ska den rapporterande revisorn beakta uttalanden som han eller hon fått redan tidigare inom ramen för revisionen.

(FAR N 2018:17)

Ansvar och rapportering

Ansvarsfördelning

2.15I sitt uttalande avseende historisk finansiell information som tagits in i ett prospekt ska den rapporterande revisorn beskriva omfattningen av sitt ansvar genom att i uttalandet tydligt ange att

 1. det är styrelsen och verkställande direktören som ansvarar för att ta fram den historiska finansiella informationen,

 2. den rapporterande revisorn är ansvarig för att lämna ett uttalande om den historiska finansiella informationen.

(FAR N 2019:30)

Grund för uttalande

2.16Den rapporterande revisorn ska förklara grunderna för sitt uttalande genom att i rapporten inkludera

 1. ett uttalande om att revisionen, om så är fallet, har utförts enligt ISA, och

 2. ett uttalande om att revisorn är oberoende.

(FAR N 2019:30)

Utformning av uttalande

2.17Den rapporterande revisorns uttalande ska innehålla ett tydligt uttalande om att den historiska finansiella informationen ger en rättvisande bild i enlighet med tillämpat ramverk för redovisning av resultat, ställning och kassaflöde.

2.18Om den rapporterande revisorn bedömt att hans eller hennes uttalande i prospektet inte behöver innehålla en upprepning av ett eventuellt tidigare uttalande med avvikelse från standardutformningen avseende avgivna finansiella rapporter, ska det tydligt anges i uttalandet hur den omständighet som föranledde den tidigare avvikelsen har undanröjts. Detta ska i enlighet med Finansinspektionens praxis även anges i prospektet.

2.19Om bolagets revisor har avböjt att lämna revisionsberättelse eller lämnat en revisionsberättelse med avvikelse från standardutformningen, ska den rapporterande revisorn lämna besked om detta och motivet för avvikelsen. Anmärkningar eller motsvarande ska återges i sin helhet i prospektet.

2.20I bilaga 1 lämnas två exempel på revisors rapport avseende finansiella rapporter över historisk finansiell information. Det första exemplet avser nya eller omarbetade finansiella rapporter upprättade enligt ett generellt ramverk (exempelvis IFRS) och då tillämpas ISA 700. I regel blir det endast fråga om ett uttalande avseende koncernredovisningen och då endast del 1 av revisors rapport eftersom något uttalande om ansvarsfrihet eller förslag om behandling av vinst eller förlust inte är aktuellt. Om de omarbetade finansiella rapporterna enbart avser tillkommande upplysningar till historiska finansiella rapporter ska revisorn tillämpa ISA 560 Efterföljande händelser, punkt 12. Enligt punkt 12 a kan revisorn då välja att ändra revisorsrapporten så att den inbegriper ytterligare datum som begränsas till den gjorda ändringen. Se exemplet i punkt 2.21 nedan som baseras på punkt A13 i ISA 560. Alternativt kan revisorn lämna en ny eller ändrad rapport enligt punkt 12 b i ISA 560. Observera att i detta fall så ska denna rapport innefatta ett uttalande i ett stycke med upplysningar av särskild betydelse eller ett stycke med övriga upplysningar där det framgår att revisorns granskningsåtgärder avseende efterföljande händelser endast gäller den ändring som beskrivs i den aktuella noten till de finansiella rapporterna. Det andra exemplet i bilaga 1 avser när ändring eller tillägg gjorts av enskild räkning (t.ex. kassaflödesanalys) varvid strukturen följer exempel 1 i ISA 805 (omarbetad) Särskilda överväganden – revisioner av enskilda finansiella rapporter och särskilda delar, konton eller poster i finansiell rapport. I det fall nya finansiella rapporter inte upprättats enligt ett generellt ramverk så ska revisors rapport upprättas enligt ISA 800 (omarbetad) Särskilda överväganden – revisioner av finansiella rapporter upprättade enligt ramverk för särskilt syfte. Detta kan bli aktuellt då det aktuella ramverket inte behandlar den speciella situation som de finansiella rapporterna upprättats enligt (exempelvis skulle detta kunna bli aktuellt vid en ”carve-out”-situation eller då kombinerade finansiella rapporter presenteras).

(FAR N 2021:24)

Revisors rapport avseende tillkommande upplysningar till finansiella rapporter över historisk finansiell information

2.21Detta exempel avser det fall då revisorn, i enlighet med ISA 560 punkt 12 a, väljer att ändra tidigare avgiven revisors rapport så att den inbegriper ett ytterligare datum som begränsas till den gjorda ändringen.

Exempel

[Text enl. tidigare angiven revisionsberättelse]

Ort den DD månad ÅÅÅÅ, med undantag för not Y som gäller per den DD månad ÅÅÅÅ [datum för slutförandet av granskningsåtgärderna som endast gäller ändringen som beskrivs i not Y]

[Namn på revisionsföretaget]

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

(FAR N 2021:24)

3.1–3.14har upphävts genom FAR N 2019:30. [Se bilaga 2 avseende frivillig granskning av prognoser.]

4 Proformaredovisning

Krav enligt den delegerade förordningen

4.1Detaljerade krav på proformaredovisning och vilken minimiinformation som ska presenteras i prospekt finns i den delegerade förordningen.

(FAR N 2019:30)

4.2Av den delegerade förordningens ingress p. 9 framgår följande: "Investerare bör kunna förstå den situation som föreligger hos en emittent med en komplex finansiell historik och de förväntade effekterna av en transaktion som innefattar ett betydande finansiellt åtagande. Det bör därför anges att sådana emittenter måste ta med ytterligare information i sina prospekt angående detta." Enligt bilaga 1 punkt 18.4.1 i den delegerade förordningen uppfylls detta krav normalt genom proformaredovisning. Vid emission av aktierelaterade instrument krävs proformaredovisning vid betydande bruttoförändringar av en eller flera indikatorer1 på omfattningen av emittentens verksamhet till följd av en viss transaktion. Proformaredovisning kan även bli aktuell för företag med komplex finansiella historik liksom i samband med transaktioner som innefattar ett betydande finansiellt åtagande.

Exempel på indikatorer kan vara balansomslutning, omsättning/intäkter eller nettoresultat (eller andra parametrar som FI kan bestämma från fall till fall).

(FAR N 2021:24)

4.3I bilaga 1 p. 18.4.1 i den delegerade förordningen ställs krav på att proformaredovisningen ska åtföljas av en rapport från en oberoende revisor. Detta kompletteras med specifika krav i den delegerade förordningens bilaga 20 avsnitt 3, där det framgår att det i den rapporterande revisorns uttalande ska anges att enligt hans eller hennes uppfattning

 1. proformaredovisningen har sammanställts korrekt utifrån den angivna grundvalen,

 2. den grundval som avses i led a överensstämmer med emittentens redovisningsprinciper.

(FAR N 2019:30)

4.4Det finns för närvarande inget erkänt internationellt ramverk för hur proformaredovisning ska upprättas. De regler som anges i bilaga 20 i den delegerade förordningen är dock relativt detaljerade och kan utgöra grunden för ett ramverk.

(FAR N 2019:30)

4.5Den delegerade förordningen kräver således positiva uttalanden från den rapporterande revisorn om att proformaredovisningen har upprättats enligt reglerna i förordningen. Den rapporterande revisorn ska därför inhämta tillräckligt med revisionsbevis för att med rimlig säkerhet säkerställa att proformaredovisningen har sammanställts på ett korrekt sätt. Vid denna granskning ska revisorn tillämpa och rapportera enligt ISAE 3420 Bestyrkandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i prospekt, när det gäller granskningens inriktning och omfattning.

(FAR N 2019:30)

4.6har upphävts genom FAR N 2019:30.

Rapportering

Grund för uttalande

4.7Den rapporterande revisorn ska förklara grunderna för sitt uttalande genom att i rapporten inkludera en sammanfattande beskrivning av det arbete som utförts av revisorn.

Utformning av uttalande

4.8Den rapporterande revisorn ska inte lämna ett uttalande om något av följande förhållanden föreligger och effekten av förhållandet – enligt revisorns bedömning – är eller kan bli väsentligt:

 1. begränsning i revisorns arbete,

 2. styrelsen har inte tillämpat kriterierna i bilaga 20 i den delegerade förordningen.

(FAR N 2019:30)

4.9Den delegerade förordningen kräver ett positivt och icke modifierat uttalande. Följden av detta är att om den rapporterande revisorns slutsats är att det inte går att lämna ett uttalande enligt standardutformningen, ska revisorn, tillsammans med mottagare av rapporten, överväga om proformaredovisningen kan ändras så att han eller hon kan lämna ett uttalande enligt standardutformningen eller om proformaredovisningen bör utelämnas från prospektet och kraven på information om effekter av transaktionen kan lämnas på ett annat sätt. Ett exempel på en rapport avseende proformaredovisning med ett positivt och icke modifierat uttalande, i enlighet med den delegerade förordningen, lämnas i bilaga 1, exempel 3.

(FAR N 2019:30)

4.10Det uttalande som lämnas i enlighet med den delegerade förordningen innebär inte något uttalande avseende den finansiella information som ligger till grund för proformaredovisningen. Det ska särskilt noteras att den rapporterande revisorn inte förnyar eller uppdaterar något uttalande som den rapporterande revisorn kan ha lämnat avseende den underliggande finansiella informationen.

(FAR N 2019:30)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:12

Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2016 eller senare.

2017:22

Ändringarna ska tillämpas för revisors rapporter som dateras den 1 januari 2018 eller senare.

2018:17

Ändringarna ska tillämpas för revisors rapporter som dateras den 1 januari 2019 eller senare.

2019:30

Ändringarna ska tillämpas för revisors rapporter som dateras den 1 januari 2020 eller senare.

2020:14

Ändringarna ska tillämpas för revisors rapporter som dateras den 1 juni 2020 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2020:29

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

2021:24

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2022.

2022:18

Ändringarna ska tillämpas för revisors rapporter som dateras den 1 januari 2023 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

Avseende ISQM 1 har revisionsbyrån krav att tillämpa denna fr.o.m. 15 december 2022. Om uppdraget har påbörjats innan den 15 december 2022 får hänvisning göras till ISQM i revisorns rapportering.

Bilaga 1 Exempelsamling revisors rapporter

Exempel 1 RevR 5

Exempel 1 Revisors rapport avseende nya (eller omarbetade) finansiella rapporter över historisk finansiell information

Detta exempel avser nya eller omarbetade finansiella rapporter upprättade enligt ett generellt ramverk (exempelvis IFRS) och baseras i tillämpliga delar på ISA 700 och RevR 700.2

Om revisors rapport avser ett företag av allmänt intresse måste tillägg till rapporten göras i enlighet med ISA 701/RevR 701.

(FAR N 2020:29)

Rapport från oberoende revisor

Till styrelsen i ABC AB (publ), org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om koncernredovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av koncernredovisningen för ABC AB (publ) för den period om tre räkenskapsår som slutar den DD månad ÅÅÅÅ. [Bolagets koncernredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]

Enligt min (vår) uppfattning har koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den DD månad ÅÅÅ3, DD månad ÅÅÅ2 samt DD månad ÅÅÅ1 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för vart och ett av de tre räkenskapsår som slutar den DD månad ÅÅÅ3 enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Annan information än koncernredovisningen

Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av [rapport X (men innefattar inte prospektet)].

Mitt (Vårt) uttalande avseende koncernredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av koncernredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera koncernen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av koncernens interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av koncernredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om koncernredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 • inhämtar jag (vi) tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag (Vi) ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag (Vi) är ensam(t) ansvarig(a) för mina (våra) uttalanden.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Exempel 2 Oberoende revisors rapport avseende enskild finansiell rapport över historisk finansiell information

Exempel 2 RevR 5

Detta exempel avser när ändring eller tillägg gjorts av enskild räkning (i detta fall en kassaflödesanalys) varvid strukturen följer exempel 1 i ISA 805 (omarbetad) Särskilda överväganden – revisioner av enskilda finansiella rapporter och särskilda delar, konton eller poster i finansiell rapport.

Rapport från oberoende revisor

Till styrelsen i ABC AB (publ), org.nr xxxxxx-xxxx

Uttalande

Jag (Vi) har utfört en revision av kassaflödesanalysen för ABC-koncernen (koncernen) för den period om tre räkenskapsår som slutar den DD månad ÅÅÅÅ och de tillhörande noterna, tillsammans ”den finansiella rapporten”, som har tagits fram för att föras in i prospekt daterat ÅÅ-MM-DD på s. x–y.

Enligt min (vår) uppfattning ger den bifogade finansiella rapporten en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens kassaflöde för vart och ett av de tre räkenskapsår som slutar den DD månad ÅÅÅÅ enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen av den finansiella rapporten” i min (vår) rapport. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att den finansiella rapporten upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en finansiell rapport som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av den finansiella rapporten ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera koncernen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

De som har ansvar för bolagets styrning har ansvaret för tillsynen av koncernens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida den finansiella rapporten som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisors rapport som innehåller mitt (vårt) uttalande. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet när en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i denna finansiella rapport.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • Identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporten, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder med anledning av dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mitt (vårt) uttalande. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • Skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av koncernens interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i koncernens interna kontroll.

 • Utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens eventuella uppskattningar i redovisningen samt tillhörande upplysningar.

 • Drar jag (vi) en slutsats om det riktiga i styrelsens och verkställande direktörens användning av antagandet om fortsatt drift och, baserat på de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor måste jag (vi) i revisors rapport fästa uppmärksamheten på de relevanta upplysningarna i den finansiella rapporten, eller, om dessa upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtades fram till datumet för revisors rapport. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att koncernen inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • Utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i den finansiella rapporten, däribland upplysningar, och om den finansiella rapporten återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) kommunicerar med styrelsen avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierar under revisionen.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

(FAR N 2021:24)

Exempel 3 Oberoende revisors bestyrkanderapport om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt

Exempel 3 RevR 5

Detta exempel avser när proformainformation ingår i prospektet och baseras på ISAE 3420 Bestyrkandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt.

Oberoende revisors bestyrkanderapport om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt

Till styrelsen i (ABC AB, org.nr xxxxxx-xxxx)

Rapport om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt

Jag (Vi) har slutfört mitt (vårt) bestyrkandeuppdrag att rapportera om styrelsens sammanställning av finansiell proformainformation för ABC AB (”bolaget”). Den finansiella proformainformationen består av [proformabalansräkningen per [datum]], [proformaresultaträkningen för perioden fram till den [datum]] och tillhörande noter [som återfinns på sidorna x–y i det prospekt som är utfärdat av bolaget]. De tillämpliga kriterierna som är grunden utifrån vilken styrelsen har sammanställt den finansiella proformainformationen är angivna i den delegerade förordningen (EU) 2019/980 och beskrivs i [not X].

Den finansiella proformainformationen har sammanställts av styrelsen för att illustrera effekten av [händelsen eller transaktionen] [som anges i not X] på bolagets finansiella ställning per [datum (proformabalansräkningens datum)] och bolagets/dess finansiella resultat för perioden fram till [datum (proformaresultaträkningens slutdatum)] som om [händelsen eller transaktionen] hade ägt rum den [datum (proformabalansräkningens datum)] respektive [datum (proformaresultaträkningens startdatum)]. Som del av processen har information om bolagets finansiella ställning och finansiella resultat hämtats av styrelsen från bolagets finansiella rapporter för den period som slutade [datum], om vilka [[en revisors rapport]/[en rapport om en översiktlig granskning]]/[ingen revisors rapport eller rapport om översiktlig granskning] har publicerats.3

I de fall revisors rapport eller rapport om översiktlig granskning har modifierats, ska hänvisning göras till var modifieringen finns beskriven i prospektet.

Styrelsens ansvar för den finansiella proformainformationen

Styrelsen är ansvarig för sammanställningen av den finansiella proformainformationen i enlighet med kraven i den delegerade förordningen (EU) 2019/980.

Mitt (Vårt) oberoende och min (vår) kvalitetsstyrning

Jag (Vi) har följt krav på oberoende och andra yrkesetiska krav i Sverige, som bygger på grundläggande principer om hederlighet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, sekretess och professionellt uppträdande.

Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 14, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

ISQM 1 Kvalitetsstyrning för revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om huruvida den finansiella proformainformationen, i alla väsentliga avseenden, har sammanställts korrekt av styrelsen i enlighet med den delegerade förordningen (EU) 2019/980, på de angivna grunderna samt att dessa grunder överensstämmer med bolagets redovisningsprinciper.

Jag (Vi) har utfört uppdraget enligt International Standard on Assurance Engagements ISAE 3420 Bestyrkandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt, som har utfärdats av International Auditing and Assurance Standards Board. Standarden kräver att revisorn planerar och utför åtgärder i syfte att skaffa sig rimlig säkerhet om huruvida styrelsen har sammanställt, i alla väsentliga avseenden, den finansiella proformainformationen i enlighet med den delegerade förordningen.

För detta uppdrags syfte, är jag (vi) inte ansvarig(a) för att uppdatera eller på nytt lämna rapporter eller lämna uttalanden om någon historisk information som har använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen, inte heller har jag (vi) under uppdragets gång utfört någon revision eller översiktlig granskning av den finansiella information som har använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen.

Syftet med finansiell proformainformation i ett prospekt är enbart att illustrera effekten av en betydelsefull händelse eller transaktion på bolagets ojusterade finansiella information som om händelsen hade inträffat eller transaktionen hade genomförts vid en tidigare tidpunkt som har valts i illustrativt syfte. Därmed kan jag (vi) inte bestyrka att det faktiska utfallet för händelsen eller transaktionen per [datum5 respektive datum6 ] hade blivit som den har presenterats.

Ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet, att rapportera om huruvida den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna, innefattar att utföra åtgärder för att bedöma om de tillämpliga kriterier som används av styrelsen i sammanställningen av den finansiella proformainformationen ger en rimlig grund för att presentera de betydande effekter som är direkt hänförliga till händelsen eller transaktionen, samt att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att:

 • Proformajusteringarna har sammanställts korrekt på de angivna grunderna.

 • Den finansiella proformainformationen avspeglar den korrekta tillämpningen av dessa justeringar på den ojusterade finansiella informationen.

 • De angivna grunderna överensstämmer med bolagets redovisningsprinciper.

De valda åtgärderna beror på revisorns bedömning, med beaktande av hans eller hennes förståelse av karaktären på bolaget, händelsen eller transaktionen för vilken den finansiella proformainformationen har sammanställts, och andra relevanta uppdragsförhållanden.

Uppdraget innefattar även att utvärdera den övergripande presentationen av den finansiella proformainformationen.

Jag (Vi) anser att de bevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

Avser datumet när transaktionen redovisas i proformaresultaträkningen, dvs. om transaktionen genomförs i november 202X men i proformaresultaträkningen redovisas transaktionen som om den skedde 1 januari 202X, då är det 1 januari 202X som anges.

Avser datumet för när transaktionen redovisas i proformabalansräkningen om sådan upprättas. Dvs. det bör vara datum för själva proformabalansräkningen.

Uttalande

Enligt min (vår) uppfattning har den finansiella proformainformationen sammanställts, i alla väsentliga avseenden, enligt de grunder som anges på s. x-y och dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]

A.A

Auktoriserad/Godkänd revisor

(FAR N 2022:18)

Bilaga 2 Frivillig granskning av prognoser

Krav enligt den delegerade förordningen

1.I bilaga 1 avsnitt 11 i den delegerade förordningen anges att om emittenten har offentliggjort resultatprognos eller förväntat resultat (som ännu inte har realiserats och som fortfarande gäller) ska denna prognos eller detta förväntade resultat tas med i registreringsdokumentet. Det finns dock inget krav på revisorsgranskning i den delegerade förordningen.

Om företagsledningen och styrelsen kommer överens med revisorn att granskning av prognoser ska ske, ska denna granskning utföras enligt ISAE 3400 The examination of prospective financial information, medan rapportering bör ske enligt ISAE 3000 (omarbetad) Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information.

(FAR N 2019:30)

2.I bilaga 1 avsnitt 11 i den delegerade förordningen finns ett antal grundläggande principer för upprättande av prognoser:

 1. Det måste finnas en tydlig åtskillnad mellan antaganden om de faktorer som medlemmarna i emittentens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan kan påverka och antagandena om de faktorer som ligger helt utanför deras kontroll.

 2. Antagandena måste vara rimliga, lätta att förstå för investerarna, specifika och exakta och får inte avse den generella riktigheten hos de uppskattningar som ligger till grund för prognosen.

 3. I fråga om en prognos ska antagandena uppmärksamma investerarna på osäkra faktorer som i väsentlig utsträckning skulle kunna ändra prognosens utfall.

Vidare krävs enligt punkt 11.3 att det i prospektet görs ett uttalande om att prognosen är jämförbar med den historiska finansiella informationen och att de principer som tillämpats är i överensstämmelse med de redovisningsprinciper som tillämpas av emittenten.

(FAR N 2019:30)

Mål med granskningen av prognoser

3.Målet med granskning av prognoser är att den rapporterande revisorn ska bedöma om prognosen är upprättad i enlighet med den delegerade förordningen med tillämpning av ESMAs Riktlinjer om informationskrav enligt prospektförordningen och utföra andra granskningsåtgärder för att kunna lämna ett uttalande enligt ovan.

(FAR N 2021:24)

4.Revisorsrapporten avseende prognoser ska endast inkluderas i ett prospekt när emittenten använt ett erkänt ramverk för att upprätta prognoser. De grundläggande principerna för ett sådant ramverk anges i ESMAs Riktlinjer om informationskrav enligt prospektförordningen.

(FAR N 2021:24)

Granskningens inriktning och omfattning

5.Vid sin bedömning av om prognosen är upprättad enligt de principer som anges i prospektet ska den rapporterande revisorn, i enlighet med den befintliga internationella standarden avseende granskning av prognoser ISAE 3400 p. 13–16, säkerställa att han eller hon

 1. har tillräcklig kunskap om verksamheten för att kunna bedöma om alla de viktiga antaganden som behövs för att upprätta prognosen har identifierats och också inhämta information om företagets rutiner för att upprätta prognoser,

 2. bedömer i vilken grad det är berättigat att förlita sig på företagets historiska finansiella information,

 3. överväger de faktiska omständigheterna och hur granskningen av prognosen påverkas om revisionsberättelsen för de historiska finansiella rapporterna för en tidigare period avviker från standardutformningen eller om företaget befinner sig i en etableringsfas, samt

 4. bedömer den tidsperiod som prognosen omfattar och att den inte är längre än att företagsledningen har rimlig grund för sina antaganden.

(FAR N 2019:30)

Granskningsåtgärder

6.Av ISAE 3400 p. 17 framgår att när den rapporterande revisorn bestämmer granskningsåtgärdernas karaktär, omfattning och förläggning i tiden ska han eller hon bl.a. överväga:

 1. sannolikheten för väsentliga fel,

 2. den kunskap som revisorn skaffat sig från tidigare uppdrag,

 3. kompetensen hos företagsledningen och styrelsen när det gäller att upprätta prognoser,

 4. graden av påverkan på prognosen som företagsledningens och styrelsens bedömningar har, samt

 5. relevansen och tillförlitligheten i de underliggande uppgifterna.

(FAR N 2019:30)

7.Av ISAE 3400 p. 2 framgår att vid ett uppdrag att granska hur prognoser har upprättats ska den rapporterande revisorn skaffa sig tillräckliga och ändamålsenliga bevis för att prognosen är

 1. baserad på antaganden av företagsledningen vid upprättande av den prognosticerade finansiella informationen som inte är orimliga. I de fall dessa antaganden är hypotetiska, att de är förenliga med informationens syfte,

 2. upprättad på ett riktigt sätt på basis av antagandena,

 3. presenterad på ett riktigt sätt och upplysningar lämnade om alla väsentliga antaganden, samt

 4. upprättad på ett sätt som är förenligt med företagets historiska finansiella rapporter och i enlighet med de redovisningsprinciper som företaget tillämpar.

(FAR N 2019:30)

8.Av ISAE 3400 p. 26 framgår vilka granskningsåtgärder den rapporterande revisorn ska vidta för att bedöma hur prognosen presenteras.

(FAR N 2019:30)

Ansvar och rapportering

Ansvarsfördelning

9.I sitt uttalande avseende hur prognoser som tagits in i ett prospekt har upprättats ska den rapporterande revisorn beskriva omfattningen av sitt ansvar genom att i uttalandet tydligt ange att

 1. det är styrelsen och företagsledningen som ansvarar för prognosen och de antaganden som gjorts, och

 2. den rapporterande revisorns ansvar är att lämna ett uttalande avseende sammanställningen av prognoser och att rapportera sitt uttalande till mottagaren av rapporten.

(FAR N 2019:30)

Grund för uttalande

10.Den rapporterande revisorn ska förklara grunderna för sitt uttalande genom att i rapporten inkludera:

 1. en sammanfattande beskrivning av det arbete som utförts av revisorn, samt

 2. en upplysning om att revisorn inte lämnar ett uttalande om att prognosen kommer att överensstämma med det faktiska utfallet, eftersom prognoser handlar om antaganden som är relaterade till framtiden och därmed kan påverkas av oförutsedda händelser.

(FAR N 2019:30)

Utformning av uttalande

11.Den rapporterande revisorn ska inte lämna ett uttalande om något av följande förhållanden föreligger och effekten av förhållandet – enligt revisorns bedömning – är eller kan bli väsentligt:

 1. begränsning i revisorns arbete, företagsledningen har inte följt kraven enligt den delegerade förordningen och ESMAs Riktlinjer om informationskrav enligt prospektförordningen,

 2. vid upprättandet av prognoser i prospektet.

(FAR N 2021:24)

12.Ett exempel på en rapport avseende prognoser med ett positivt och icke modifierat uttalande, i enlighet med ISAE 3000, lämnas nedan.

(FAR N 2019:30)

Exempel 1 Oberoende revisors rapport avseende prognos

Exempel 1 Bilaga 2 RevR 5

Detta exempel avser när prognos ingår i prospektet och där företagsledning och styrelse kommit överens med revisorn om att denna prognos ska granskas. Rapportens struktur baseras på ISAE 3000 (omarbetad) Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information.

Oberoende revisors rapport avseende prognos

Till styrelsen i (ABC-bolaget, org.nr xxxxxx-xxxx)

Jag (Vi) har fått i uppdrag att lämna en rapport om styrelsens resultatprognos för ABC-bolaget (”företaget”) och dess dotterbolag (tillsammans ”koncernen”) för de år som avslutas DD månad ÅÅÅ1 och DD månad ÅÅÅ2 (”resultatprognosen”).

Prognosen och de väsentliga antaganden som den bygger på har upprättats av ABC-bolagets styrelse för att uppfylla kraven i den delegerade förordningen (EU) 2019/980 om prospekt, bilaga 1, avsnitt 11.

Styrelsens ansvar för resultatprognosen

Det är styrelsen som har ansvar för att upprätta och presentera resultatprognosen, inklusive de antaganden som framgår av not [X] ”Grund för upprättande av resultatprognos” i enlighet med kraven i den delegerade förordningen (EU) 2019/980, bilaga 1 punkterna 11.2 och 11.3 och vägledningen ”ESMAs Riktlinjer om informationskrav enligt prospektförordningen”. I dessa krävs att resultatprognosen ska presenteras på ett sätt som är både jämförbart med den historiska finansiella informationen och förenlig med koncernens redovisningsprinciper.

Mitt (Vårt) oberoende och min (vår) kvalitetsstyrning

Jag (Vi) har följt kraven på oberoende och andra yrkesetiska krav i Sverige, som bygger på grundläggande principer om hederlighet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, sekretess och professionellt uppträdande.

Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 17, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

ISQM 1 Kvalitetsstyrning för revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om resultatprognosen har sammanställts av styrelsen i enlighet med den grund för upprättande av resultatprognos som beskrivits ovan och att denna grund är förenlig med koncernens redovisningsprinciper.

Jag (Vi) har utfört uppdraget i enlighet med International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (omarbetad) Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information samt ISAE 3400 Granskning av framtida finansiell information (“The Examination of Prospective Financial Information”) som har utfärdats av International Auditing and Assurance Standards Board.

Mitt (Vårt) arbete inkluderade utvärdering av styrelsens processer för sammanställningen av resultatprognosen och utvärdera om grunden för den redovisning som används för resultatprognosen överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper.

Jag (Vi) planerade och utförde mitt (vårt) arbete för att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att resultatprognosen har presenterats på ett sätt som är jämförbart med den historiska finansiella informationen och att de redovisningsprinciper som används för resultatprognosen är i överensstämmelse med koncernens redovisningsprinciper.

Jag (Vi) anser att de bevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

Uttalande

Eftersom resultatprognosen avser framtiden och har upprättats med grund i antaganden om framtida händelser och åtgärder som till sin natur är mycket osäkra, kan jag (vi) inte uttala mig (oss) om det verkliga utfallet av de resultat som prognosticeras kommer att motsvara de som visas i resultatprognosen. Avvikelserna kan komma att bli väsentliga.

Enligt min (vår) uppfattning har koncernens resultatprognos för de år som avslutas DD månad ÅÅÅ1 och DD månad ÅÅÅ2, i allt väsentligt, upprättats och presenterats på ett sätt som är jämförbart med den historiska finansiella informationen för koncernen och är också förenlig med koncernens redovisningsprinciper.

Övriga upplysningar

Resultatprognosen och min (vår) rapport om den har utarbetats för det syfte som anges i det inledande stycket och är därför inte lämplig för ett annat ändamål.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

(FAR N 2022:18)