1 Inledning

1.1Skyldigheten för en tidigare revisor att lämna nyvald revisor de upplysningar som behövs om företagets angelägenheter har historiskt tillämpats på olika sätt. Det finns i relevant lagstiftning och annan befintlig normgivning inget krav på att tidigare revisor ska ge nyvald revisor tillgång till den förras revisionsdokumentation.

(FAR N 2022:14)

1.2Tillämpningen av nämnda skyldighet har aktualiserats genom EUs revisionspaket (med dels ändringar i revisorsdirektivet (2006/43/EG)), dels en ny revisorsförordning (537/2014/EU) för de företag som sedan den 17 juni 2016 är s.k. PIE (Public Interest Entities) eller företag av allmänt intresse som är det svenska begreppet. För dessa företag tillkommer genom artikel 11.2 g i revisorsförordningen en utökad upplysningsplikt som bl.a. innebär att även en nyvald revisor ska kommunicera förändringar av vald revisionsstrategi till revisionsutskottet jämfört med tidigare år. Detta ställer krav på en god förståelse av den tidigare revisorns ansats och ökar behovet av informationsutbyte mellan tidigare och nyvald revisor. Dessutom innebär tillgång till tidigare revisors dokumentation att nyvald revisors granskning av ingående balanser i de flesta fall underlättas, och med obligatorisk byrårotation för företag av allmänt intresse kommer frekvensen av revisorsbyten sannolikt att öka.

(FAR N 2022:14)

1.3FAR har bedömt att det är lämpligt att lämna en rekommendation i fråga om tillämpning av regelverket. Denna rekommendation är tillämplig i revision av samtliga juridiska personer i Sverige.

2 FARs uppfattning

2.1FAR anser att tidigare revisor normalt ska bereda nyvald revisor möjlighet att få tillgång till revisionsdokumentation i enlighet med denna rekommendation. Det ska påpekas att genomgång av väsentliga arbetspapper är en av flera tänkbara åtgärder för att skaffa tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. Vilken/vilka åtgärd(er) som väljs är en fråga för revisorns professionella bedömning. Genomgång av arbetspapper är således inte ett generellt krav.

(FAR N 2022:14)

3 Regelverk

3.1har upphävts genom RevP 2017:16.

3.2Kommunikation mellan nyvald och tidigare revisor berörs bl.a. i följande lagar och standarder:

  • 9 kap. 46 § aktiebolagslagen (2005:551)

  • 8 kap. 50 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

  • 36 § revisionslagen (1999:1079)

  • Artikel 18 förordning (EU) nr 537/2014

  • ISA 300 Planering av revision av finansiella rapporter, p. 13 och p. A 22

  • ISA 510 Förstagångsrevisioner – ingående balanser, p. 6 och p. A 4

  • EtikU 2 Tystnadsplikt och upplysningsskyldighet, p. 3.6

(FAR N 2022:14)

3.3Av lagarna framgår att tidigare revisor är skyldig att lämna en ny revisor de upplysningar som behövs om företagets angelägenheter. Motsvarande upplysningsskyldighet gäller även gentemot en medrevisor, en lekmannarevisor, en särskild granskare och, om företaget är försatt i konkurs, konkursförvaltaren. FARs bedömning av praxis är att i begreppet upplysningar om företagets angelägenheter ligger också upplysningar om genomförandet av revisionen.

(FAR N 2022:14)

3.4Av standarderna kan särskilt framhållas ISA 510 p. 6 c i där det framgår att om föregående års finansiella rapporter har varit föremål för revision kan tillgång till den tidigare revisorns arbetspapper vara av stor betydelse för att inhämta bevis avseende de ingående balanserna.

4 Tillgång till revisionsdokumentation

4.1En tidigare revisor ska normalt ge en nyvald revisor tillgång till relevanta delar av sin revisionsdokumentation. Tillgången till och genomgången av den tidigare revisorns arbetspapper ska avse de områden som bedöms som de mest väsentliga delarna/posterna i revisionen för att den nyvalda revisorn ska kunna genomföra revisionen av ingående balanser i enlighet med ISA 510 och, i förekommande fall, kunna uppfylla kraven enligt artikel 11 i revisorsförordningen. Relevanta områden för sådan genomgång kan – beroende på revisorns professionella bedömning – bland annat innefatta revisionsplanering och riskbedömning, områden som bedöms ha betydande risk och kommunikation med ledning och styrelse.

(FAR N 2022:14)

4.2Normalt bör tidigare och nyvald revisor komma överens om, innan tillgång till arbetspapper sker, vilka områden som ska/behöver tillhandahållas samt att tidigare revisor och/eller den som han eller hon utsett är närvarande vid den nyvalda revisorns genomgång av överenskommen revisionsdokumentation.

(FAR N 2022:14)

4.3Det finns ingen skyldighet för tidigare revisor att tillåta att den nyvalda revisorn kopierar och tar med arbetspapper från genomgången.

(FAR N 2022:14)

4.4Nyvald revisor ska beakta och respektera om den tidigare revisorn i undantagsfall, med hänvisning till för den tidigare revisorn affärskritisk information, inte ger tillgång till viss information.

(FAR N 2022:14)

Särskilda EU-regler vid revision av företag av allmänt intresse

4.5Av artikel 18 i revisorsförordningen framgår vidare att tidigare revisor ska ge nyvald revisor tillgång till tidigare års kompletterande rapporter som tillställts revisionsutskottet i enlighet med artikel 11 i den förordningen. Tidigare revisor ska också kunna visa att sådana upplysningar har lämnats till den nyvalda revisorn.

(FAR N 2022:14)

5 Särskilda omständigheter

5.1Särskilda omständigheter i samband med ett revisorsbyte kan vara t.ex. myndighets pågående granskningsärende, framförda eller befarade skadeståndsanspråk eller i andra situationer där informationstillgången skulle kunna ha en negativ påverkan på den tidigare revisorn. Normalt sett är detta ovanligt och bör inte utgöra något hinder för att nyvald revisor ska få tillgång till revisionsdokumentation som inte berör de områden som diskuteras ovan.

(FAR N 2022:14)

6 Formalia

6.1Eftersom kommunikationen mellan tidigare och nyvald revisor till stora delar har en grund i ovan angivna lagrum och revisionsstandarder, behövs enligt FARs uppfattning normalt ingen tillkommande formalia i form av godkännande från kund, sekretessförbindelser eller skadebegränsningsavtal.

(FAR N 2022:14)

6.2Det kan dock finnas mycket speciella situationer där tidigare revisor ändå vill begära att överenskommelsen sker i skriftlig form, till exempel i de fall som beskrivs i punkt 5.1.

(FAR N 2022:14)

6.3Det ska noteras att avgående revisor inte kan lämna information eller ge tillgång till revisionsdokumentation förrän ny revisor blivit utsedd av bolagstämma eller annat behörigt organ. Det kan emellertid förekomma att tillträdande revisor, innan denna blivit vald av bolagsstämma eller annat behörigt organ, finner anledning att begära tillgång till avgående revisors revisionsdokumentation. I dessa fall måste avgående revisor först lösas från tystnadsplikten genom att erhålla skriftligt godkännande av behörigt organ, vilket vad gäller aktiebolag utgörs av samtliga ägare. Utöver detta godkännande kan avgående revisorn i dessa situationer även bedöma att sekretessförbindelser och/eller skadebegränsningsavtal med tillträdande revisor ska ingås.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:4

Ändringarna ska tillämpas vid val av ny revisor som sker den 1 januari 2017 eller senare.

2017:16

Ändringarna ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

2018:12

Ändringarna ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

2019:14

Ändringarna ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

2022:14

Ändringarna ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Ändringsförteckning

RevP 2016:4

RevP 2017:16

FAR N 2018:12

FAR N 2019:14

FAR N 2022:14