FARS REKOMMENDATIONER I REVISIONSFRÅGOR

RevR 15 Revisorns rapporteringsskyldighet enligt 6 kap. 23 § FFFS 2017:2 Värdepappersrörelse (f.d. RevU 15)

(senast ändrad genom FAR N 2022:26)

1 Inledning

1.1Syftet med denna rekommendation är att ge vägledning dels om revisorns granskning av om ett värdepappersbolags, ett kreditinstituts1 eller ett fondbolags2 åtgärder och rutiner kring skyddet av kunders finansiella instrument och medel är lämpligt utformade, dels om rapporteringen av genomförd granskning.

Ett kreditinstitut får efter tillstånd av FI bedriva värdepappersrörelse. Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden är tillämplig på kreditinstitutets värdepappersrörelse. Ett kreditinstitut definieras i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som en bank eller ett kreditmarknadsföretag.

Rapporteringsskyldigheten i 6 kap. 23 § FFFS 2017:2, samt reglerna om skydd av kunders finansiella instrument i 9 kap. 40, 41 och 43 §§ lagen om värdepappersmarknaden och i 6 kap. 1–22 §§ FFFS 2017:2, är endast tillämplig på ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument och endast avseende den verksamheten.

(FAR N 2020:31)

2 Bakgrund

2.1Värdepappersbolag, kreditinstitut och fondbolag ska säkerställa att deras externa revisorer, åtminstone en gång per år, granskar att bolagets eller kreditinstitutets åtgärder och rutiner kring skyddet av kunders tillgångar är lämpliga, detta enligt bestämmelserna i 6 kap. 23 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

(RevP 2018:2)

2.2När värdepappersbolag, kreditinstitut och fondbolag bedriver värdepappersrörelse, ska de tillvarata sina kunders intressen. I 9 kap. 40–41 och 43 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns det särskilda regler om skyddet av kunders finansiella instrument och medel. 6 kap. 1–22 §§ FFFS 2017:2 innehåller mer detaljerade regler om skyddet av en kunds finansiella instrument och medel.

(RevP 2018:2)

3 Revisorns granskning

3.1Revisorn bör kontrollera att värdepappersbolaget, kreditinstitutet eller fondbolaget har utformat lämpliga åtgärder och rutiner för att säkerställa att bolaget eller kreditinstitutet

 1. har upprättat sådana register och redovisning som är nödvändiga för att omgående kunna skilja tillgångar som värdepappersbolaget, kreditinstitutet eller fondbolaget innehar för en kunds räkning från dels de tillgångar som det innehar för andra kunders räkning, dels sina egna tillgångar,

 2. har rutiner för att inhämta godkännande från en kund i de fall kundens finansiella instrument inte ska hållas avskilda från bolaget eller institutet enligt 9 kap. 40 § lagen om värdepappersmarknaden,

 3. har rutiner för att löpande föra register och redovisning över de finansiella instrument och medel som bolaget eller institutet innehar för en kunds räkning,

 4. har rutiner för att regelbundet stämma av sin interna redovisning och registerhållning med motsvarande registrering hos en tredje part som förvarar tillgångarna,

 5. har rutiner för att säkerställa att kunders finansiella instrument som placerats hos en tredje part, i enlighet med 6 kap. 6–9 §§ FFFS 2017:2, kan identifieras separat från dels värdepappersbolagets, kreditinstitutets eller fondbolagets egna finansiella instrument, dels från den tredje partens finansiella instrument genom konton med olika benämningar i den tredje partens redovisning eller genom andra likvärdiga åtgärder som ger samma skyddsnivå,

 6. har rutiner för att säkerställa att kundmedel som i enlighet med 6 kap. 10–13 §§ FFFS 2017:2 placeras i en centralbank, ett kreditinstitut eller en bank som auktoriserats i ett land utanför EES eller en godkänd penningmarknadsfond omgående sätts på ett konto eller konton som kan identifieras separat från de konton som används för medel som tillhör värdepappersbolaget eller fondbolaget,

 7. har lämpliga organisatoriska rutiner för att minimera riskerna för förlust eller värdeminskning av kundtillgångar, eller av rättigheter som är förenade med dessa tillgångar, till följd av missbruk av tillgångarna, bedrägerier, dålig administration, bristande dokumentation eller försumlighet,

 8. har genomfört utvärderingen av tredje part och rutinerna enligt 6 kap. 6 § andra stycket FFFS 2017:2,

 9. har genomfört omprövningen av instituten och arrangemangen enligt 6 kap. 11 § FFFS 2017:2,

 10. har inrättat system och kontroller enligt 6 kap. 15 § FFFS 2017:2, och

 11. har rutiner för att säkerställa att värdepappersinstitutet inte ingår avtal om säkerhetsöverlåtelse (återköpsavtal) av finansiella instrument, valuta eller sådana fordringar som avses i 8 kap. 10 § andra stycket konkurslagen (1987:672) med icke-professionella kunder i syfte att säkra eller täcka kundens aktuella eller framtida, faktiska eller villkorade eller presumtiva förpliktelser (9 kap. 43 § lagen om värdepappersmarknaden).

(FAR N 2020:31)

3.2För en revisor som granskar ett kreditinstitut eller värdepappersbolag med tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 83 lagen om värdepappersmarknaden behöver granskningen i samband med punkterna ovan inte omfatta kontroll av att en kunds medel hålls avskilda från institutets eller bolagets tillgångar. Det innebär framför allt att punkten sex inte behöver granskas. Beträffande finansiella instrument gäller dock granskningsområdena enligt ovan.

Tillståndet enligt 2 kap. 2 § första stycket 8 avser tillstånd att ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen.

4 Rapportering

4.1Revisorn ska rapportera resultatet av sin granskning till bolaget eller institutet, lämpligen i samband med att revisionsberättelsen lämnas eller senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

4.2Om revisorn finner att värdepappersbolaget, kreditinstitutet eller fondbolaget saknar lämpliga åtgärder och rutiner, ska han eller hon rapportera detta till Finansinspektionen genom att skicka en kopia av ett avvikande uttalande till Finansinspektionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:19

Ändringarna ska tillämpas från och med räkenskapsår som avslutas den 31 december 2016 eller senare.

2018:2

Ändringarna ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.

2020:31

Ändringarna ska tillämpas för revisors rapporter som dateras den 1 januari 2021 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2022:26

Ändringarna ska tillämpas för revisors rapporter som dateras den 1 januari 2023 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

Avseende ISQM 1 har revisionsbyrån krav att tillämpa denna fr.o.m. 15 december 2022. Om uppdraget har påbörjats innan den 15 december 2022 får hänvisning göras till ISQM i revisorns rapportering.

Ändringsförteckning

RevP 2016:19

RevP 2018:2

FAR N 2020:31

FAR N 2022:26

Bilaga Exempel på revisorns rapport

Exempel RevR 15

Revisors rapport avseende 6 kap. 23 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

Till [bolagets namn]/styrelsen i [bolagets namn]

Jag (Vi) har granskat om bolagets åtgärder och rutiner i enlighet med 9 kap. 40, 41 och 43 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 6 kap. 1–22 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse är lämpligt utformade.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att lämpliga åtgärder och rutiner i enlighet med 9 kap. 40, 41 och 43 §§ lagen om värdepappersmarknaden och 6 kap. 1–22 §§ FFFS 2017:2 finns.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) ansvar är att granska åtgärderna och rutinerna hos bolaget så att jag (vi) kan lämna en skriftlig rapport enligt 6 kap. 23 § FFFS 2017:2. Denna revisorsrapport har endast till syfte att fullgöra det krav som ställs i 6 kap. 23 § FFFS 2017:2 och får inte användas för något annat ändamål.

Jag (Vi) har utfört granskningen i enlighet med FARs rekommendation RevR 15 Revisorns rapportskyldighet enligt 6 kap. 23 § FFFS 2017:2 Värdepappersrörelse. Denna rekommendation kräver att jag (vi) följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att med begränsad säkerhet kunna uttala mig (oss) om huruvida bolagets åtgärder och rutiner är lämpligt utformade. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Jag (Vi) är oberoende i förhållande till Bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har begränsats till en översiktlig analys av bolagets åtgärder och rutiner samt förfrågningar hos bolagets personal. Granskningen har omfattat att bolaget [exempel på granskningsområden]

 • har upprättat register och redovisning som är nödvändiga för att omgående kunna skilja tillgångar som värdepappersinstitutet4 innehar för en kunds räkning från dels de tillgångar som det innehar för andra kunders räkning, dels sina egna tillgångar,

 • har rutiner för att inhämta godkännande från en kund i de fall kundens finansiella instrument inte ska hållas avskilda från bolaget eller institutet enligt 9 kap. 40 § lagen om värdepappersmarknaden,

 • har rutiner för att löpande föra register och redovisning över de finansiella instrument och medel som bolaget eller institutet innehar för en kunds räkning,

 • har rutiner för att regelbundet stämma av sin interna redovisning och registerhållning med motsvarande registrering som en tredje part som förvarar tillgångarna för,

 • har rutiner för att säkerställa att kunders finansiella instrument som placerats hos en tredje part, i enlighet med 6 kap. 6–9 §§ FFFS 2017:2, kan identifieras separat från dels värdepappersinstitutets egna finansiella instrument, dels från den tredje partens finansiella instrument genom konton med olika benämningar i den tredje partens redovisning eller genom andra likvärdiga åtgärder som ger samma skyddsnivå,

 • har rutiner för att säkerställa att kundmedel som i enlighet med 6 kap. 10–13 §§ FFFS 2017:2 placeras i en centralbank, ett kreditinstitut eller en bank som auktoriserats i ett land utanför EES eller en godkänd penningmarknadsfond omgående sätts på ett konto eller konton som kan identifieras separat från de konton som används för medel som tillhör värdepappersbolaget eller fondbolaget,

 • har lämpliga organisatoriska rutiner för att minimera riskerna för förlust eller värdeminskning av kundtillgångar, eller av rättigheter som är förenade med dessa tillgångar, till följd av missbruk av tillgångarna, bedrägerier, dålig administration, bristande dokumentation eller försumlighet,

 • har genomfört utvärderingen av tredje part och rutinerna enligt 6 kap. 6 § andra stycket FFFS 2017:2,

 • har genomfört omprövningen av instituten och arrangemangen enligt 6 kap. 11 § FFFS 2017:2,

 • har inrättat system och kontroller enligt 6 kap. 15 § FFFS 2017:2, och

 • har rutiner för att säkerställa att värdepappersinstitutet inte ingår avtal om säkerhetsöverlåtelse (återköpsavtal) av finansiella instrument, valuta eller sådana fordringar som avses i 8 kap. 10 § andra stycket konkurslagen (1987:672) med icke-professionella kunder i syfte att säkra eller täcka kundens aktuella eller framtida, faktiska eller villkorade eller presumtiva förpliktelser (9 kap. 43 § lagen om värdepappersmarknaden).

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig (oss) att skaffa mig (oss) en sådan säkerhet att jag (vi) blir medveten(-na) om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Uttalandet baserat på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som ett uttalande baserat på en revision har.

Jag (Vi) anser att de bevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

Uttalande

Grundat på min (vår) översiktliga granskning anser jag (vi) att det inte kommit fram några omständigheter som ger mig (oss) anledning att anse att bolaget inte har utformat lämpliga åtgärder och rutiner enligt 9 kap. 40, 41 och 43 §§ lagen om värdepappersmarknaden samt 6 kap. 1–22 §§ FFFS 2017:2.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Värdepappersbolag, kreditinstitut eller fondbolag med tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden.

(FAR N 2022:26)