Inledning

Tillämpningsområde

1.Denna rekommendation gäller för revisorns rapportering i samband med lagstadgade revisioner av års- och koncernredovisningar för företag av allmänt intresse i enlighet med definition i 2 § p. 9 revisorslagen (2001:883). Vad gäller revisionsberättelsens utformning ska hela rekommendationen tillämpas för samtliga företag av allmänt intresse med undantag av punkterna 50A (som enbart gäller företag med värdepapper noterade på reglerad marknad) och 50B (som enbart gäller för företag med aktier noterade på reglerad marknad). Beträffande revisorns övriga rapportering finns, i enlighet med vad som framgår av rekommendationen, vissa delar som endast gäller för börsnoterade företag eller för finansiella företag av allmänt intresse.

(FAR N 2024:2)

2.Vad gäller revisionsberättelsens utformning baseras rekommendationen i huvudsak på, kompletterar och ska läsas tillsammans med RevR 700 Revisionsberättelsens utformning, ISA 700 Bilda sig en uppfattning om och uttala sig om finansiella rapporter, ISA 701 Kommunikation av särskilt betydelsefulla områden i rapport från oberoende revisor samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG (revisorsförordningen).

(RevP 2017:5)

3.Beträffande modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen baseras rekommendationen på, kompletterar och ska läsas tillsammans med RevR 705 Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen, ISA 705 Modifierat uttalande i rapport från oberoende revisor, ISA 706 Stycken med upplysningar av särskild betydelse och stycken med övriga upplysningar i rapport från oberoende revisor samt ISA 570 Fortsatt drift.

(RevP 2017:5)

4.Som framgår av ISA 700 punkt 31 kan revisorn på frivillig basis kommunicera för revisionen särskilt betydelsefulla områden i revisionsberättelsen även för andra företag än de för vilka detta är ett krav.1 Vid sådan frivillig kommunikation ska endast punkterna 37–48, punkt 56A samt punkterna 65–69 i denna rekommendation tillämpas.

Denna möjlighet att på frivillig basis kommunicera för revisionen särskilt betydelsefulla områden bör framgå av uppdragsbrevet. Se även ISA 700 punkt A37.

(RevP 2017:5)

5.har upphävts genom RevP 2017:5.

6.har upphävts genom RevP 2017:5.

7.har upphävts genom RevP 2017:5.

8.har upphävts genom RevP 2017:5.

Syfte och bakgrund

Syfte

9.Syftet med denna rekommendation är att lägga fast standarder för och ge vägledning om formen för och innehållet i en svensk revisionsberättelse som lämnas som ett resultat av en lagstadgad revision av års- och koncernredovisningar för ett företag av allmänt intresse. Rekommendationen syftar även till att redogöra för de särskilda krav som gäller övrig rapportering från revisorer i företag av allmänt intresse.

Bakgrund till revisionsberättelsens utformning

10.ISA 700 behandlar bland annat formen för och innehållet i den revisors rapport som lämnas till följd av en revision av finansiella rapporter. RevR 700 kompletterar bland annat ISA 700 och behandlar, med utgångspunkt i denna och andra standarder och med ytterligare anpassningar till svenska förhållanden, formen för och innehållet i en revisionsberättelse som lämnas för samtliga svenska juridiska personer.

11.Revisorsförordningen reglerar revisionsberättelsens innehåll för samtliga företag av allmänt intresse, medan vissa regler i ISA 700 endast gäller för de företag av allmänt intresse som även är börsnoterade. De senare reglerna avser beskrivningen av för revisionen särskilt betydelsefulla områden, där ISA 701 ger kompletterande vägledning.

12.Enligt FARs uppfattning motsvarar reglerna i ISA 701 och relevanta delar av ISA 700 i allt väsentligt reglerna i revisorsförordningen, varför denna rekommendation i dessa delar ska tillämpas för samtliga företag av allmänt intresse, vare sig dessa är börsnoterade eller inte. Se vidare punkterna 37–48 samt 65–69.

13.Reglerna i ISA 700, ISA 701 och revisorsförordningen innebär i sammanfattning att revisionsberättelsen för ett företag av allmänt intresse ska innehålla, i tillägg till det innehåll som följer av RevR 700, följande:

 • en beskrivning av för revisionen särskilt betydelsefulla områden,

 • en bekräftelse av att revisionsberättelsen är förenlig med den rapport revisorn tillställer det granskade företagets revisionsutskott och för vars innehåll revisorsförordningen innehåller särskilda regler,

 • en försäkran om att revisorn inte tillhandahållit några av de enligt revisorsförordningens artikel 5.1 förbjudna icke-revisionstjänsterna,

 • vissa kompletterande upplysningar rörande styrelsens, verkställande direktörens och revisorns ansvar, och

 • vissa upplysningar om hur revisorn har utsetts och hur länge revisorn innehaft revisionsuppdraget.

(FAR N 2018:5)

14.Det finns även kompletterande regler i ISA 720 Revisorns ansvar avseende annan information, RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten och i RevR 18 Revisorns granskning av Esef-rapporten som berör revisionsberättelsens innehåll och utformning för börsnoterade företag.

(FAR N 2022:9)

15.ISA 705 och ISA 706 ger vägledning om formen för och hur innehållet i revisionsberättelsen påverkas när revisorn gör ett modifierat uttalande respektive lämnar upplysningar. ISA 570 ger ytterligare vägledning kring revisionsberättelsens utformning vad gäller modifierade uttalanden och upplysningar hänförliga till fortsatt drift.

16.RevR 705 kompletterar ISA 705 och ISA 706 med anpassningar till svenska förhållanden avseende bland annat de modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar som kan erfordras som ett resultat av förvaltningsrevisionen. RevR 705 gäller för revisionsberättelser för samtliga svenska juridiska personer.

17.Delar av ISA 705, ISA 706 och ISA 570 är direkt hänförliga till beskrivningar i revisionsberättelsen av för revisionen särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 701. Det följer av punkt 12 att dessa delar ska tillämpas för samtliga företag av allmänt intresse.

18.Revisorsförordningen kräver i undantagsfall att revisorn ska lämna vissa upplysningar i revisionsberättelsen om tjänster som revisorn tillhandahållit det granskade företaget. Undantagen gäller dels när det granskade företaget inte upplyst i årsredovisningen om de tjänster som den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget tillhandahållit företaget eller dess dotterföretag utöver den lagstadgade revisionen, dels när revisorn genom förbiseende, utan att det påverkar revisorns självständighet och opartiskhet, tillhandahållit sådana förbjudna icke-revisionstjänster som avses i revisorsförordningens artikel 5.1.

(RevP 2017:5)

Bakgrund till revisorns övriga rapportering

19.Vid fullgörandet av den lagstadgade revisionen har eller kan revisorn enligt lag eller god revisionssed i övrigt ha även andra rapporteringsskyldigheter än de som fullgörs genom lämnandet av revisionsberättelsen. Sådan rapporteringsskyldighet föreligger till företaget eller dess företrädare, men kan också föreligga till företagets ägare eller andra intressenter.

20.I denna rekommendation redogörs för den övriga rapporteringsskyldighet som endast berör företag av allmänt intresse.

Definitioner

21.De termer som används i denna rekommendation definieras i International Standards on Auditing (ISA) eller i svensk lagstiftning. Vissa termer i ISA har anpassats till svenska förhållanden2 och beskrivs vad gäller revisionsberättelsens utformning närmare i RevR 700. Nedan definieras och diskuteras vissa för denna rekommendation centrala termer, och i övrigt hänvisas till ISA och relevant lagstiftning.

Till exempel används i Sverige ”revisionsberättelse” i stället för ”revisors rapport”.

22.Med ett börsnoterat företag avses ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad3.

Enligt ISA 700 och ISA 701 ska revisorn kommunicera för revisionen särskilt betydelsefulla områden i revisionsberättelsen för noterade företag (listed entity i de engelska originalen).

23.I enlighet med 2 § punkt 9 revisorslagen (2001:883) avses med ett företag av allmänt intresse

 1. företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad,

 2. företag som har tillstånd att bedriva rörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 3. värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 4. företag som har tillstånd att bedriva rörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), utom sådana företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 § i den lagen, och

 5. företag som har tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

(FAR N 2020:27)

24.Med för revisionen särskilt betydelsefulla områden avses i enlighet med ISA 701 punkt 8 de områden som enligt revisorns professionella bedömning var de mest betydelsefulla i revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden. De väljs ut från de områden som kommunicerats med styrelsen (se även punkt 26 nedan).

25.Med de som har ansvaret för företagets styrning avses enligt ISA 260 punkt 10 (a) den eller de personer eller den eller de organisationer (t.ex. en förvaltare) som har ansvar för att utöva tillsyn över företagets strategiska inriktning samt förpliktelser som sammanhänger med företagets skyldigheter. I ett svenskt företag innebär detta styrelsen. Termen förekommer i flera ISA som är av betydelse för revisorns rapportering, både vad avser revisionsberättelsens utformning och revisorns övriga rapportering.

26.En annan term av betydelse för revisorns rapportering är styrelsens revisionsutskott. Bland annat ska revisorn enligt revisorsförordningen överlämna en särskild skriftlig rapport till revisionsutskottet4. Införlivandet av revisorsförordningen i svensk lagstiftning har även inneburit att svensk lag kräver att styrelsen i alla företag av allmänt intresse ska ha ett revisionsutskott5.

Förutom att revisorn alltså har vissa rapporteringskrav direkt till revisionsutskottet, kommunicerar revisorn normalt även i övrigt i första hand med revisionsutskottet. Denna kommunikation ersätter dock inte revisorns kommunikation direkt med styrelsen. Revisorn har att säkerställa att styrelsen, genom revisorns eller revisionsutskottets försorg, får del av revisorns rapportering till revisionsutskottet. Se EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan för ytterligare vägledning.

Se 8 kap. 49 a § aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) och motsvarande regler i andra lagar som gäller andra företag av allmänt intresse. Se även punkterna 32–33.

27.Revisionsutskottet har, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, vissa i lag angivna uppgifter vad gäller bland annat den finansiella rapporteringen och revisionen.

28.Revisionsutskottets uppgifter får under vissa förutsättningar fullgöras av styrelsen i sin helhet. I sådana fall måste utformningen av revisorns rapportering anpassas.

29.I denna rekommendation används termen revisor för att beteckna både en personvald revisor och ett valt revisionsföretag.

Revisionsberättelsens utformning

Inledning

30.I det följande ges vägledning kring de kompletteringar till RevR 700 som krävs vid utformningen av revisionsberättelsen för ett företag av allmänt intresse. De beskrivs i den ordning de normalt ska placeras i revisionsberättelsen.

31.Bilaga 1 innehåller exempel på hur revisionsberättelsen kan utformas för att uppfylla kraven enligt denna rekommendation. Exemplen baseras på moderbolag som upprättar koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards så som de antagits av EU och i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) respektive lagen (1995:150) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL).

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

32.Enligt revisorsförordningens artikel 10.2 e) ska revisionsberättelsen innehålla en bekräftelse av att revisionsuttalandet är förenligt med den kompletterande rapport som ska överlämnas till revisionsutskottet i enlighet med artikel 11 (se punkterna 88–89). Stycket kan ha följande utformning och bör normalt placeras sist i avsnittet ”Uttalanden”:

Mina (Våra) uttalanden i denna rapport om årsredovisningen [och koncernredovisningen] är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 11.

33.Om styrelsen har beslutat att inte inrätta något revisionsutskott, och revisionsutskottets uppgifter därför fullgörs av styrelsen i sin helhet6, ska den kompletterande rapporten enligt revisorsförordningens artikel 11.1 överlämnas till styrelsen. I sådana fall ska revisionsberättelsens utformning anpassas därefter.

Se 8 kap. 49 a § ABL och motsvarande regler i andra lagar som gäller andra företag av allmänt intresse.

Grund för uttalanden

34.Enligt revisorsförordningens artikel 10.2 f) ska revisorn i revisionsberättelsen lämna en försäkran om att de förbjudna icke-revisionstjänster som avses i artikel 5.1 inte har tillhandahållits av revisorn eller av medlemmar i det nätverk som revisorn tillhör.

35.Försäkran omfattar både moderföretaget av allmänt intresse, dess moderföretag inom EU och dess kontrollerade företag7 inom EU. Vissa medlemsstater inom EU kan ha gjort tillägg till eller medgivit undantag8 från de förbjudna icke-revisionstjänsterna i artikel 5.1, vilket innebär att en viss tjänst kan vara tillåten i en medlemsstat men förbjuden i en annan. Ett svenskt moderföretag av allmänt intresses moderföretag eller dotterföretag i ett annat EU-land får endast tillhandahållas tjänster som är tillåtna med beaktande av det andra EU-landets nationella regelverk9.

”Kontrollerat företag” definieras i EtikU 14 EUs förordning om revision av företag av allmänt intresse – revisorns opartiskhet och självständighet, kapitel 3.

T.ex. får enligt 21 b § revisorslagen en svensk revisor, under vissa angivna förutsättningar, tillhandahålla vissa av de i artikel 5.1 angivna förbjudna icke-revisionstjänsterna.

EtikU 14 kapitel 5 ger ytterligare information och vägledning.

36.Revisorns försäkran lämnas som en komplettering till det stycke om revisorns oberoende som kommuniceras i avsnittet ”Grund för uttalanden” enligt RevR 700. Stycket kan då i sin helhet utformas som följer, med kompletteringen understruken:

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på min (vår) bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Att försäkran lämnas baserat på revisorns bästa kunskap och övertygelse speglar att den till sin natur inte kan lämnas med absolut säkerhet. Det innebär inte att revisorn kan lämna försäkran utan att ha gjort vad som i detta avseende rimligen ankommer på revisorn. Försäkran baseras på att, vilket framgår av styckets inledning, revisorn fullgjort sitt yrkesetiska ansvar enligt god revisorssed i Sverige. Detta innefattar bland annat att revisionsföretaget ska ha riktlinjer och rutiner för att endast acceptera uppdrag att tillhandahålla icke-revisionstjänster som inte påverkar revisorns opartiskhet och självständighet, eller som på annat sätt står i strid med lagar eller andra författningar10.

Se ISQM 1 Kvalitetsstyrning för revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster punkt 30 ff. och IESBAs Etikkod avsnitt 600 Utföra andra tjänster än bestyrkandetjänster åt en revisionskund.

För revisionen särskilt betydelsefulla områden

37.Enligt ISA 700 punkt 30 ska revisionsberättelsen beskriva för revisionen särskilt betydelsefulla områden, vilket ska ske i enlighet med ISA 701. Som framgår av punkt 24 definierar ISA 701 dessa som de områden som enligt revisorns professionella bedömning var de mest betydelsefulla i revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden, och de väljs ut från de områden som kommunicerats med styrelsen.

38.Vad gäller de finansiella rapporterna uttalar sig revisorn både om årsredovisningen och i förekommande fall om koncernredovisningen. Revisorn ska därför i förekommande fall kommunicera för revisionen särskilt betydelsefulla områden både för årsredovisningen och för koncernredovisningen.

39.Av ISA 701 punkterna 910 framgår att vid bedömningen enligt punkt 37 ska revisorn beakta

 • områden med högre bedömda risker för väsentliga felaktigheter, eller betydande risker som identifierats enligt ISA 31511,

 • betydande bedömningar av revisorn avseende områden i de finansiella rapporterna som innefattade betydande bedömningar av företagsledningen, däribland uppskattningar i redovisningen som har identifierats som att de har en hög osäkerhet, och

 • effekten på revisionen av betydelsefulla händelser eller transaktioner som inträffat under perioden.

ISA 315 Identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter genom att förstå företaget och dess miljö.

(RevP 2017:5)

40.I tillämpliga fall ska enligt ISA 701 punkt 13 beskrivningen av varje särskilt betydelsefullt område innehålla en hänvisning till relevanta upplysningar i årsredovisningen, och därutöver beskriva

 • varför frågan ansågs vara särskilt betydelsefull under revisionen och därför fastställdes vara ett särskilt betydelsefullt område, och

 • hur frågan behandlades under revisionen.

41.Som konstaterats i punkt 12 uppställer revisorsförordningens artikel 10.2 c) i allt väsentligt samma krav som ISA enligt punkterna 39–40 ovan. Enligt revisorsförordningen ska revisorn till stöd för sitt uttalande i revisionsberättelsen tillhandahålla

 • en beskrivning av de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, inklusive bedömda risker för väsentliga felaktigheter på grund av bedrägeri,

 • en sammanfattning av revisorns åtgärder till följd av dessa risker, och

 • de viktigaste iakttagelserna med anledning av dessa risker, i förekommande fall.

När det är tillämpligt ska revisionsberättelsen också innehålla en tydlig hänvisning till de relevanta uppgifterna i årsredovisningen.

42.Både ISA 701 och revisorsförordningen ställer krav på att högre eller viktiga bedömda risker för väsentliga felaktigheter ska beskrivas. Som framgått ska enligt ISA 701 revisorn även beakta betydelsefulla händelser eller transaktioner liksom områden med stora inslag av bedömningar från företagets och därmed även från revisorns sida. FARs uppfattning är att skälet till att dessa områden ska beaktas är att de i regel medför en högre inneboende risk och därmed kan utgöra högre/viktiga risker för väsentliga felaktigheter. FAR anser därför att ISA 701s krav enligt punkterna 39–40 ovan motsvarar kraven i revisorsförordningen enligt punkt 41.

43.Av ISA 701 punkt A46 framgår att vid beskrivningen av hur ett särskilt betydelsefullt område hanterats under revisionen, kan revisorn beskriva en indikation på resultatet av granskningsåtgärderna eller viktiga observationer med avseende på frågan. Som framgår av punkt 41 ovan ska revisorn enligt revisorsförordningen i förekommande fall beskriva de viktigaste iakttagelserna. God revisionssed i Sverige innebär därför att revisorn i förekommande fall12ska beskriva de viktigaste iakttagelserna.

FARs tolkning av ”i förekommande fall” är inte att iakttagelser måste beskrivas för varje särskilt betydelsefullt område, utan endast då revisorn till styrelsen kommunicerat iakttagelser rörande ett visst betydelsefullt område som är så viktiga att de enligt revisorns professionella omdöme bör framgå i beskrivningen av det särskilt betydelsefulla området.

44.Beskrivningen enligt punkt 43 ovan kräver omsorg för att undvika att revisorn ger intrycket att den förmedlar ett separat uttalande om ett enskilt särskilt betydelsefullt område eller på något sätt ifrågasätter revisorns uttalande om de finansiella rapporterna som helhet (se ISA 701 punkt A51).

45.Ytterligare vägledning vid revisorns professionella bedömning av vilka områden som är särskilt betydelsefulla och hur dessa ska beskrivas finns i ISA 701.

(RevP 2017:5)

46.Beskrivningen av de särskilt betydelsefulla områdena ska lämnas i ett separat avsnitt under egen rubrik. Det kan utformas som följer.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt min (vår) professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen [och koncernredovisningen] för den aktuella perioden, och innefattar bland annat de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i mitt (vårt) ställningstagande till, årsredovisningen [och koncernredovisningen] som helhet, men jag (vi) gör inga separata uttalanden om dessa områden.

[Rubrik särskilt betydelsefullt område 1]

[Beskrivning av särskilt betydelsefullt område 1]

[Rubrik särskilt betydelsefullt område 2]

[Beskrivning av särskilt betydelsefullt område 2]

47.Om revisorn enligt ISA 701 punkt 16 fastställer att det inte finns några för revisionen särskilt betydelsefulla områden att kommunicera13 ska avsnittet enligt punkt 46 ändras och kan lyda som följer14:

Särskilt betydelsefulla områden

Jag (Vi) har fastställt att det inte finns några för revisionen särskilt betydelsefulla områden som behöver kommuniceras i revisionsberättelsen.

Se ISA 701 punkt A57 för vägledning kring när detta kan bli aktuellt.

Om det inte finns några andra särskilt betydelsefulla områden än dem som gett upphov till modifierade uttalanden enligt ISA 705 eller en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets fortsatta drift enligt ISA 570, ska avsnittet lyda enligt punkt 67.

48.Såvida det inte redan framgår av sammanhanget, ska det av beskrivningen av varje för revisionen särskilt betydelsefullt område framgå om det berör koncernredovisningen och/eller moderbolagets årsredovisning.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

49.ISA 720 beskriver revisorns ansvar för att läsa och rapportera om annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen. Nedan framgår ett exempel på hur inledningen till avsnittet om "Annan information än årsredovisningen [och koncernredovisningen]" kan utformas om den andra informationen består av information som dels ingår i ett dokument i vilket årsredovisningen (och koncernredovisningen) ingår och dels av ett dokument i vilket årsredovisningen (och koncernredovisningen) inte ingår.

Annan information än årsredovisningen [och koncernredovisningen]

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen [och koncernredovisningen] och återfinns på sidorna [A–B]. Den andra informationen består även av [ersättningsrapporten och rapport X] som jag (vi) inhämtade före datumet för denna revisionsberättelse. Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för denna andra information.

(FAR N 2022:9)

50.För närmare vägledning hänvisas till ISA 720. Exemplen i bilaga 1 till denna rekommendation baseras på förutsättningen att all sådan annan information har erhållits vid tidpunkten för revisionsberättelsens datering. I RevR 700 bilaga 3 finns en översikt över vanligt förekommande rapporter och i vilka fall dessa kan utgöra annan information.

(FAR N 2022:9)

50A.I ISA 720 punkt 22 (b) (ii) finns särskilda regler för börsnoterade företag som handlar om revisionsberättelsens utformning när sådan annan information ännu inte erhållits vid tidpunkten för revisionsberättelsens datering.

(FAR N 2020:27)

50B.Enligt RevR 8 utgör ersättningsrapporten annan information och ska granskas i enlighet med ISA 720.

I de fall ersättningsrapporten har avgivits den dag revisionsberättelsen avges finns två alternativ:

 • Om ersättningsrapporten ingår i årsredovisningsdokumentet så ska även de sidor som omfattar ersättningsrapporten anges under rubrik ”Annan information”.

 • Om ersättningsrapporten publiceras separat så ska den istället refereras till under rubriken ”Annan information”.

I de fall ersättningsrapporten inte kommer att finnas tillgänglig förrän efter datumet för revisionsberättelsen, ska revisorn vidta åtgärder enligt ISA 720 samt i revisionsberättelsen under avsnittet ”Annan information” lägga in upplysning om att ersättningsrapporten väntas bli inhämtad senare.

(FAR N 2022:9)

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

51.Av ISA 700 punkt 35 och punkt A44 framgår att då de som har ansvaret för att övervaka företagets finansiella rapportering inte utgörs av samma personer som de som har ansvaret för och upprättar den finansiella rapporteringen, ska detta framgå av revisionsberättelsen.

52.Enligt svensk lag ska revisionsutskottet i ett företag av allmänt intresse, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka den finansiella rapporteringen15.

Se 8 kap. 49 b § ABL och motsvarande regler i andra lagar som gäller andra företag av allmänt intresse. Revisionsutskottet har även andra uppgifter än den enligt punkt 52.

53.Denna särskilda uppgift ska därför beskrivas i revisionsberättelsen. Stycket kan ha följande lydelse och placeras sist i avsnittet ”Styrelsens och verkställande direktörens ansvar”:

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

54.Om styrelsen inte har något revisionsutskott, eller om revisionsutskottets uppgifter fullgörs av styrelsen i sin helhet, ska stycket enligt punkt 53 inte ingå i revisionsberättelsen.

Revisorns ansvar

55.Enligt ISA 700 punkt 40 (b) och (c) ska revisionsberättelsen för bolag som omfattas av denna standard innehålla en beskrivning av revisorns ansvar för kommunikation med styrelsen.

(FAR N 2023:21)

56.Beskrivningen ska framgå av två stycken som placeras längst ned i avsnittet ”Revisorns ansvar”. De kan ha nedanstående lydelse.

Jag (Vi) måste också förse styrelsen med ett uttalande om att jag (vi) har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka mitt (vårt) oberoende, samt i tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att eliminera hoten eller motåtgärder som har vidtagits.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer jag (vi) vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen [och koncernredovisningen], inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Jag (Vi) beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan.

Styckena kan placeras i bilaga till revisionsberättelsen eller på Revisorsinspektionens webbplats enligt vad som framgår av RevR 700 punkterna 42–44 och 54–56.

(FAR N 2020:27)

56A.Enligt ISA 701 punkt 14 (b) kan revisorn i ytterst sällsynta fall avstå från att kommunicera ett för revisionen särskilt betydelsefullt område i revisionsberättelsen till följd av att revisorn bedömer att de negativa konsekvenserna av att göra det rimligen skulle väntas vara större än allmänintresset av sådan kommunikation. Någon motsvarande möjlighet till avstående finns inte i revisorsförordningen, det vill säga vid revision av företag av allmänt intresse. Då revisorsförordningen nu trätt i kraft föreligger därmed inte någon sådan möjlighet för revisorer i börsnoterade företag.

För det fall revisorn på frivillig basis kommunicerar för revisionen särskilt betydelsefulla områden i revisionsberättelsen (se punkt 4) finns dock denna möjlighet. Det innebär att vid frivillig kommunikation av för revisionen särskilt betydelsefulla områden ska sista meningen i beskrivningen av revisorns ansvar enligt ovan kompletteras så att den lyder:

Jag (Vi) beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan eller när, i ytterst sällsynta fall, jag (vi) bedömer att en fråga inte ska kommuniceras i revisionsberättelsen på grund av att de negativa konsekvenserna av att göra det rimligen skulle väntas vara större än allmänintresset av denna kommunikation.

(RevP 2017:5)

57.Av revisorsförordningens artikel 10.2 d) framgår att det i revisionsberättelsen ska lämnas en förklaring av i vilken utsträckning den lagstadgade revisionen ansågs kunna upptäcka oegentligheter inklusive bedrägeri. FARs bedömning är att detta krav täcks av avsnittet om ”Revisorns ansvar” enligt RevR 700 och att någon ytterligare förklaring därför inte är erforderlig.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Bolagsstyrningsrapport

58.Enligt 6 kap. 6 § ÅRL ska aktiebolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad upprätta en bolagsstyrningsrapport. Vägledning kring revisorns granskning av och rapportering om bolagsstyrningsrapporten återfinns i RevR 16. Revisorns rapportering är beroende av dels var företaget placerar bolagsstyrningsrapporten, dels av granskningens inriktning och omfattning.

(FAR N 2020:27)

59.Då revisorn utför en lagstadgad granskning av bolagsstyrningsrapporten och företaget valt att placera den i förvaltningsberättelsen måste revisionsberättelsens utformning anpassas16. Detta påverkar främst avsnitten i ”Rapport om andra krav enligt lagar och författningar” men till viss del även ”Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen”. Dessa skrivningar ingår inte i exemplen i bilaga 1, utan för vägledning hänvisas till exempel 1A i RevR 16.

I de fall revisorn genomför en lagstadgad granskning av bolagsstyrningsrapporten, oavsett var företaget valt att placera den, omfattas bolagsstyrningsrapporten även av det ansvar som revisorn har för annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen enligt ISA 720 (se ISA 720 punkt A3).

(FAR N 2020:27)

Revisionsberättelsens avslutning

60.Av revisorsförordningens artikel 10.2 a–b) framgår att det i revisionsberättelsen ska anges av vem eller vilket organ de lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen har utsetts, liksom datum för utnämningen och den totala sammanhängande period som uppdraget varat, inklusive tidigare förlängningar och nyförordnanden.

61.Stycket kan ha följande form och bör placeras omedelbart före revisionsberättelsens undertecknande:

[Namn på revisionsföretaget alternativt personvald revisor], [adress], utsågs till ABC ABs revisor av bolagsstämman den DD månad ÅÅÅÅ och har varit bolagets revisor sedan DD månad ÅÅÅÅ.

62.Styckets utformning måste i förekommande fall anpassas. Det gäller till exempel då revisionsuppdraget innehafts av en personvald revisor och övergått till det revisionsföretag vid vilket revisorn är anställd, eller då revisionsuppdraget övergår från en personvald revisor till en annan personvald revisor anställd vid samma revisionsföretag.

63.Om revisorn innehaft revisionsuppdraget längre än företaget varit ett företag av allmänt intresse kan stycket kompletteras med en avslutande mening som kan lyda: ”ABC AB har varit ett företag av allmänt intresse sedan DD månad ÅÅÅÅ”.

Modifierade uttalanden och upplysningar i revisionsberättelsen

Inledning

64.Detta avsnitt behandlar de modifierade uttalanden, upplysningar eller anmärkningar i revisionsberättelsen som endast berör företag av allmänt intresse. Avsnittet behandlar dels ISAs regler kring samspelet mellan särskilt betydelsefulla områden och vissa uttalanden och upplysningar, dels revisorsförordningens krav på att i undantagsfall lämna vissa upplysningar om tjänster som revisorn tillhandahållit det granskade företaget.

Modifierade uttalanden och upplysningar i enlighet med ISA

65.Av både ISA 705 punkt 29 och revisorsförordningen17 framgår att när revisorn avstår från att uttala sig om de finansiella rapporterna, ska revisionsberättelsen inte innehålla något avsnitt om för revisionen särskilt betydelsefulla områden. Om revisorn avstår från att uttala sig om antingen årsredovisningen eller koncernredovisningen, ska dock revisionsberättelsen i förekommande fall innehålla en beskrivning av för revisionen särskilt betydelsefulla områden hänförliga till den av års- eller koncernredovisningarna som revisorn uttalar sig om.

Se punkt 41 varav framgår att enligt revisorsförordningen ska revisorn till stöd för sitt uttalande i revisionsberättelsen lämna information motsvarande den i ISA 701 (se punkt 42). Avstår revisorn från att uttala sig behöver sådan information alltså inte lämnas.

66.Enligt ISA 701 punkt 15 så utgör en fråga som ger upphov till ett modifierat uttalande, eller en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets fortsatta drift, per definition ett särskilt betydelsefullt område. Frågan eller osäkerhetsfaktorn ska dock inte beskrivas i avsnittet ”Särskilt betydelsefulla områden”. I stället ska revisorn rapportera om dessa frågor enligt ISA 705 och ISA 570 och i avsnittet om särskilt betydelsefulla områden hänvisa dit från avsnitten ”Grund för uttalanden” respektive ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”. Dessa hänvisningar kan, beroende på omständigheterna, utformas i enlighet med punkterna 67–68.

67.Om det inte finns några andra särskilt betydelsefulla områden kan hänvisningen lyda som följer (se ISA 701 punkt A58 kompletterad med vägledning i RevR 705 punkterna 67–68):

Särskilt betydelsefulla områden

Förutom för den fråga som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden eller avsnittet Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift har jag (vi) fastställt att det inte finns några andra för revisionen särskilt betydelsefulla områden som jag (vi) behöver kommunicera i revisionsberättelsen.

68.Om det finns andra särskilt betydelsefulla områden kan hänvisningarna beroende på omständigheterna lyda som följer (se exempel 1 i bilagorna till ISA 570 respektive ISA 705 kompletterad med vägledning i RevR 705 punkterna 67–68):

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden är de områden som enligt min (vår) professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i mitt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men jag (vi) gör inga separata uttalanden om dessa områden. Utöver det förhållande som beskrivs i avsnittet [Grund för uttalanden/Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift] har jag (vi) fastställt att de förhållanden jag (vi) beskriver nedan är de särskilt betydelsefulla områden som jag (vi) ska kommunicera i revisionsberättelsen.

[Beskrivning av varje särskilt betydelsefullt område enligt punkt 46 ovan]

69.ISA 706 punkterna A1A3 (även ISA 701 punkt A8) diskuterar förhållandet mellan beskrivningar av för revisionen särskilt betydelsefulla områden och stycken med upplysningar av särskild betydelse. ISA 706 innehåller också i punkterna A16A17 vägledning vad gäller placeringen i revisionsberättelsen av stycken rörande särskilt betydelsefulla områden, upplysningar av särskild betydelse och övriga upplysningar. Bilaga 3 till ISA 706 innehåller ett exempel på en revisionsberättelse som innehåller dessa tre stycken.

Upplysningar i undantagsfall enligt revisorsförordningen

70.Enligt revisorsförordningens artikel 10.2 g) ska revisorn i revisionsberättelsen ange eventuella tjänster utöver den lagstadgade revisionen som tillhandahållits det granskade företaget och dess dotterföretag av den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget, och som inte har upplysts om i årsredovisningen. Upplysningskravet omfattar inte tjänster som tillhandahållits av andra revisorer i nätverket. Skulle revisorn vid sin granskning uppmärksamma att sådana upplysningar saknas18, ska revisorn i första hand informera företaget om detta förhållande och verka för att årsredovisningen kompletteras. Om företaget inte kompletterar årsredovisningen ska revisorn i stället lämna upplysningar om sådana tjänster i revisionsberättelsen. Upplysningarnas utformning är en fråga för revisorns professionella omdöme baserat på relevanta fakta och omständigheter.

Enligt nuvarande svensk redovisningspraxis lämnas normalt sett inte dessa upplysningar även om de ingått som en delmängd i de upplysningar om icke-revisionstjänster som tillhandahållits av den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget och dess nätverk. Det är därför viktigt att företagen uppmärksammas på att om företaget inte lämnar upplysningarna måste revisorn lämna dem i revisionsberättelsen.

(RevP 2017:5)

71.Som framgår av punkterna 34–36 ska revisorn enligt revisorsförordningen lämna en försäkran om att de förbjudna icke-revisionstjänster som avses i revisorsförordningens artikel 5.1 inte har tillhandahållits. Från tid till annan kan det inträffa att revisionsföretaget genom förbiseende, och utan att det påverkar revisorns opartiskhet och självständighet, tillhandahållit sådana tjänster19. Skulle detta inträffa ska revisorn i revisionsberättelsen redogöra för detta förhållande, vilka motåtgärder som vidtagits och grunden för bedömningen att detta inte påverkat revisorns opartiskhet och självständighet20. Den exakta utformningen av denna redogörelse är en fråga för revisorns professionella bedömning baserat på relevanta fakta och omständigheter i enlighet med revisorns yrkesetiska ansvar enligt god revisorssed i Sverige.

Om bedömningen är att tillhandahållandet av tjänsten har påverkat revisorns självständighet och opartiskhet ska revisorn inte lämna någon revisionsberättelse, utan istället avgå från revisionsuppdraget.

Analysen och bedömningen av att tillhandahållandet av tjänsten inte påverkat revisorns självständighet och opartiskhet ska göras i samråd med och kommuniceras till revisionsutskottet.

Revisorns övriga rapportering

Inledning

72.I samband med fullgörandet av den lagstadgade revisionen av års- och koncernredovisningarna har revisorn även andra rapporteringsskyldigheter än den som fullgörs genom avlämnandet av revisionsberättelsen.

73.RevR 9 och EtikU 9 sammanfattar vissa övriga rapporteringsskyldigheter, men det finns även annan normgivning med bestämmelser om revisorns övriga rapportering.

74.I det följande redogörs för de delar av revisorns övriga rapportering som enbart21 berör företag av allmänt intresse. Redogörelsen omfattar enbart den rapportering som krävs i samband med fullgörandet av den lagstadgade revisionen av årsredovisningen. Den beaktar därmed inte de särskilda rapporteringskrav som kan uppkomma i samband med till exempel prospekt utgivna av det granskade företaget.

Rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen enligt punkterna 79–80 föreligger även för vissa företag som inte är företag av allmänt intresse enligt vad som framgår av RevR 100.

Rapportering till ägare och andra intressenter

Bolagsstyrningsrapport

75.Som nämnts i punkt 58 ska vissa företag av allmänt intresse upprätta en bolagsstyrningsrapport, för vilken vägledning kring revisorns granskning och rapportering återfinns i RevR 16. Revisorns rapportering är dels beroende av var företaget valt att placera bolagsstyrningsrapporten, dels granskningens inriktning och omfattning.

(FAR N 2020:27)

76.I de fall företaget valt att placera bolagsstyrningsrapporten skild från årsredovisningen, ska revisorn rapportera i ett särskilt yttrande ställt till bolagsstämman. För vägledning kring utformningen av detta yttrande hänvisas till RevR 16, exempel 2A och 2B.

(FAR N 2020:27)

Ersättningar till ledande befattningshavare

77.I företag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad ska enligt 8 kap. 51 § ABL styrelsen upprätta ett förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Riktlinjerna ska föreläggas bolagsstämman för beslut. Riktlinjerna ska enligt 6 kap. 1 a § ÅRL intas i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

(FAR N 2020:27)

78.Företagets revisor ska enligt 8 kap. 54 § ABL granska efterlevnaden av de av bolagsstämman antagna riktlinjerna och rapportera resultatet i ett yttrande ställt till bolagsstämman. Ytterligare vägledning vad gäller revisorns granskning och formen för och innehållet i yttrandet återfinns i RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag.

(RevP 2017:2)

Rapportering till Finansinspektionen

79.Enligt den rörelselagstiftning som gäller för finansiella företag ska revisorn omgående rapportera till Finansinspektionen (FI) om revisorn vid fullgörandet av sitt uppdrag får kännedom om förhållanden som

 1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar företagets verksamhet,

 2. kan påverka företagets fortsatta drift negativt, eller

 3. kan leda till att revisorn avstyrker att balans- eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning i revisionsberättelsen.

80.En stor del av de finansiella företag som omfattas av denna rapporteringsskyldighet är företag av allmänt intresse. För ytterligare vägledning kring rapporteringsskyldigheten hänvisas till RevR 100 Revision av finansiella företag.

Närvaro vid bolagsstämman

81.Enligt Svensk kod för Bolagsstyrning (”Koden”) kap. III punkt 1.2 ska minst en av revisorerna i aktiebolag vars aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige närvara vid bolagets bolagsstämma.

(RevP 2017:2)

82.Även om Koden inte uttryckligen kräver det, har en praxis för bolagsstämmor etablerats enligt vilken revisorn normalt i ett anförande redogör för det gångna årets revision. Innehållet i ett sådant anförande är en fråga för revisorns professionella omdöme men får i normalfallet förutsättas beröra de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena enligt punkt 46 ovan.

(RevP 2017:2)

83.Vid sitt anförande och vid sina svar på eventuella frågor från aktieägarna har revisorn att bland annat beakta sin lagstadgade tystnadsplikt.

(RevP 2017:5)

Rapportering till företaget och dess företrädare

Rapportering till styrelsen och revisionsutskottet

84.Det följer av god revisionssed att revisorn ska kommunicera viktigare iakttagelser i samband med revisionen till företagets styrelse. ISA 260 Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning och ISA 265 Kommunikation om brister i den interna kontrollen till dem som har ansvar för företagets styrning och företagsledningen innehåller regler för och vägledning kring sådan kommunikation, och ISA 260 innehåller referenser till andra ISA som även de innehåller regler kring sådan kommunikation.

85.Med undantag av vad som framgår av punkt 90 ställer ISA 260 och ISA 265 inga särskilda krav för företag av allmänt intresse. ISA 260 ger därutöver exempel på när det kan vara lämpligt att revisorn i olika stadier av revisionen kommunicerar kring för revisionen särskilt betydelsefulla områden.

86.Enligt ISA 701 punkt 17 ska revisorn till styrelsen kommunicera de områden som revisorn bedömt vara de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. I tillämpliga fall ska revisorn i stället kommunicera att bedömningen är att det inte finns några sådana särskilt betydelsefulla områden att beskriva i revisionsberättelsen.

87.RevR 100 uppställer, för de företag av allmänt intresse som är finansiella företag, ytterligare krav på innehållet i revisorns rapportering till styrelsen. Till stor del överensstämmer dessa krav med de som framgår av ISA 260 och ISA 265, men RevR 100 uppställer i punkt 4.2 även dessa tillkommande krav:

 • iakttagelser som i förekommande fall diskuterats med FI, och

 • sådana väsentliga iakttagelser som föranleder ett modifierat uttalande eller anmärkning i revisionsberättelsen och en formell rapportering till FI, varvid sådana iakttagelser som har lyfts fram i eventuell tidigare rapportering och som skulle kunnat påverka uttalanden i revisionsberättelsen, men som har åtgärdats av företaget, ska beskrivas särskilt.

(FAR N 2020:27)

88.Enligt revisorsförordningens artikel 11.1 ska revisorn senast i samband med revisionsberättelsens avlämnande överlämna en kompletterande rapport till revisionsutskottet. Denna rapport ska vara skriftlig, dateras och undertecknas av den valde, eller vid byråval huvudansvarige, revisorn. Om revisionsutskottets uppgifter fullgörs av styrelsen i sin helhet överlämnas rapporten i stället till företagets styrelse.

(RevP 2017:5)

89.Rapporten ska innehålla åtminstone de uppgifter som framgår av revisorsförordningens artikel 11.2. Flera av dessa uppgifter har redan tidigare omfattats av revisorns rapporteringsskyldighet, medan andra uppgifter är nya. I bilaga 2 återfinns revisorsförordningens artikel 11 i sin helhet.

Särskild rapportering om revisorns självständighet och opartiskhet

90.Enligt ISA 260 punkt 17 ska revisorn, för börsnoterade företag, lämna ett uttalande till styrelsen om efterlevnad av relevanta yrkesetiska krav på oberoende. Av samma punkt framgår också att revisorn ska informera styrelsen om sammanlagda arvoden för revisionstjänster och andra tjänster som revisionsföretaget utfört.

91.Av revisorsförordningen artikel 6.2 a) framgår att revisorn årligen ska lämna en skriftlig försäkran om sin opartiskhet och självständighet till revisionsutskottet. Denna försäkran ska enligt revisorsförordningens artikel 11.2 a) ingå i den kompletterande rapporten till revisionsutskottet enligt punkt 88. Det är därför viktigt att revisorns försäkran antingen ingår i den kompletterade rapporten (t.ex. som en bilaga) eller intas i densamma genom hänvisning.

92.I bilaga till EtikU 9 finns ett exempel på en skriftlig försäkran till revisionsutskottet. För att uppfylla kravet i ISA 260 på kommunikation om dessa frågor med styrelsen bör revisorn se till att den skriftliga försäkran även kommer styrelsen till del.

(RevP 2017:5)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:2

Rekommendationen ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2016 eller senare. Vissa delar gäller först för räkenskapsår som påbörjas den 17 juni 2016 eller senare.

2017:2

Ändringarna träder i kraft den 22 februari 2017.

2017:5

Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2017 eller senare.

2018:5

Ändringarna ska tillämpas för revision av räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2020:27

Ändringarna ska tillämpas för revision av räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2021 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2022:9

Ändringarna ska tillämpas för revision av räkenskapsår som börjar den 1 januari 2023 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2023:21

Ändringarna gäller för revision av räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2024 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2024:2

Ändringarna gäller för revision av räkenskapsår som påbörjas den 1 mars 2024 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

Bilaga 1 Exempel på utformning av revisionsberättelser i företag av allmänt intresse

Nedan ges fyra exempel på hur en fullständig revisionsberättelse i företag av allmänt intresse kan utformas för att uppfylla kraven enligt denna rekommendation. Exempel 1a baseras på ett bolag som upprättar årsredovisning i enlighet med ÅRL. Övriga exempel baseras på ett moderbolag som upprättar koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards så som de antagits av EU, och i enlighet med ÅRL (exempel 1b), ÅRKL (exempel 2) respektive ÅRFL (exempel 3). I exemplen förutsätts att:

 • revisorns slutsats är att inget av uttalandena behöver modifieras och att det inte heller krävs några upplysningar eller anmärkningar,

 • revisorn kommunicerar för revisionen särskilt betydelsefulla områden,

 • revisorn väljer att inte beskriva några delar av revisorns ansvar i bilaga,

 • företagets styrelse har inrättat ett revisionsutskott,

 • jämförelsetalen har varit föremål för revision av samma revisor,

 • det inte krävs något uttalande om granskning av bolagsstyrningsrapporten i revisionsberättelsen,

 • all den andra information som omfattas av revisorns granskning enligt ISA 720 finns intagen i det dokument i vilket revisionsberättelsen ingår och har erhållits vid tidpunkten för revisionsberättelsens datering, och

 • företaget inte upprättar någon lagstadgad hållbarhetsrapport enligt 6 kap. 10 § ÅRL (se RevR 12 Revisorns yttrande om hållbarhetsrapporten för information om hållbarhetsrapporten).

Följande exempel finns:

 • Exempel 1a Aktiebolag som tillämpar ÅRL utan koncernredovisning

 • Exempel 1b Aktiebolag som tillämpar ÅRL med koncernredovisning

 • Exempel 2 Bankaktiebolag som tillämpar ÅRKL med koncernredovisning

 • Exempel 3 Försäkringsaktiebolag som tillämpar ÅRFL med koncernredovisning

(FAR N 2023:21)

Exempel 1a Aktiebolag som tillämpar ÅRL utan koncernredovisning

Exempel 1a RevR 701

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ABC AB (publ), org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ABC AB (publ) för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [Bolagets årsredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ABC ABs finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för bolaget.22

Mina (Våra) uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till bolagets revisionsutskott23 i enlighet med revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 11.

Rådet för finansiell rapportering (Rådet) har fastställt att Rapport över finansiell ställning vid årets slut ska benämnas balansräkning i moderbolagets årsredovisning. Rådet har vidare avgjort att företaget ska upprätta dels en separat resultaträkning, dels en rapport över totalresultatet. Revisorns uttalande om fastställande ska enbart avse den separata resultaträkningen.

Om styrelsen beslutat att inte inrätta något revisionsutskott, och revisionsutskottets uppgifter därför fullgörs av styrelsen i sin helhet, byts ordet "revisionsutskott" ut mot "styrelsen".

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på min (vår) bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt min (vår) professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i mitt (vårt) ställningstagande till, årsredovisningen som helhet, men jag (vi) gör inga separata uttalanden om dessa områden.

[Rubrik särskilt betydelsefullt område 1]

[Beskrivning av särskilt betydelsefullt område 1]

[Rubrik särskilt betydelsefullt område 2]

[Beskrivning av särskilt betydelsefullt område 2]

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

[Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.24]

Om revisionsutskottets uppgifter fullgörs av styrelsen i sin helhet, ska detta stycke inte ingå i revisionsberättelsen.

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Jag (Vi) måste också förse styrelsen med ett uttalande om att jag (vi) har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka mitt (vårt) oberoende, samt i tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att eliminera hoten eller motåtgärder som har vidtagits.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer jag (vi) vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Jag (Vi) beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för ABC AB (publ) för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.]

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma]25 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

[Namn på revisionsföretaget alternativt personvald revisor], [adress], utsågs till ABC ABs revisor av bolagsstämman den DD månad ÅÅÅÅ och har varit bolagets revisor sedan den DD månad ÅÅÅÅ.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]26

A.A

Auktoriserad revisor

Texten inom hakparentes ska ingå i de fall styrelsen föreslår vinstutdelning.

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2020:27)

Exempel 1b Aktiebolag som tillämpar ÅRL med koncernredovisning

Exempel 1b RevR 701

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ABC AB (publ), org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för ABC AB (publ) för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget27 och koncernen28.

Mina (Våra) uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott29 i enlighet med revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 11.

Rådet för finansiell rapportering (Rådet) har fastställt att Rapport över finansiell ställning vid årets slut ska benämnas balansräkning i moderbolagets årsredovisning. Rådet har vidare avgjort att företaget ska upprätta dels en separat resultaträkning, dels en rapport över totalresultatet. Revisorns uttalande om fastställande ska enbart avse den separata resultaträkningen.

Enligt IAS 1 punkt 10 utgörs en fullständig finansiell rapport av bland annat Rapport över finansiell ställning per periodens slut och Rapport över totalresultat för perioden. Av IAS 1 punkt 10 framgår också att ett företag kan använda andra benämningar än de som används i IAS 1, t.ex. balansräkning istället för Rapport över finansiell ställning vid periodens slut eller resultaträkning istället för Rapport över totalresultat för perioden. I revisionsberättelsen ska revisorn använda den benämning som företaget har valt i koncernredovisningen för dessa rapporter. Om ett företag väljer att i enlighet med IAS 1 punkt 81 B redovisa sina intäkts- och kostnadsposter i två rapporter, dels en separat rapport över resultatet, dels en rapport över totalresultatet, så ska uttalandet om fastställelse avse endast den rapport som behandlar resultatet.

Om styrelsen beslutat att inte inrätta något revisionsutskott, och revisionsutskottets uppgifter därför fullgörs av styrelsen i sin helhet, byts ordet ”revisionsutskott” ut mot ”styrelsen”.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på min (vår) bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt min (vår) professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i mitt (vårt) ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men jag (vi) gör inga separata uttalanden om dessa områden.

[Rubrik särskilt betydelsefullt område 1]

[Beskrivning av särskilt betydelsefullt område 1]

[Rubrik särskilt betydelsefullt område 2]

[Beskrivning av särskilt betydelsefullt område 2]

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

[Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.30]

Om revisionsutskottets uppgifter fullgörs av styrelsen i sin helhet, ska detta stycke inte ingå i revisionsberättelsen.

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 • inhämtar jag (vi) tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag (Vi) ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag (Vi) är ensam(t) ansvarig(a) för mina (våra) uttalanden.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Jag (Vi) måste också förse styrelsen med ett uttalande om att jag (vi) har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka mitt (vårt) oberoende, samt i tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att eliminera hoten eller motåtgärder som har vidtagits.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer jag (vi) vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Jag (Vi) beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för ABC AB (publ) för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.]

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma]31 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

[Namn på revisionsföretaget alternativt personvald revisor], [adress], utsågs till ABC ABs revisor av bolagsstämman den DD månad ÅÅÅÅ och har varit bolagets revisor sedan DD månad ÅÅÅÅ.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]32

A.A

Auktoriserad revisor

Texten inom hakparentes ska ingå i de fall styrelsen föreslår vinstutdelning.

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2023:21)

Exempel 2 Bankaktiebolag som tillämpar ÅRKL

Exempel 2 RevR 701

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ABC AB (publ), org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för ABC AB (publ) för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget33 och koncernen34.

Mina (Våra) uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen35 är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott36 i enlighet med revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 11.

Rådet för finansiell rapportering (Rådet) har fastställt att Rapport över finansiell ställning vid årets slut ska benämnas balansräkning i moderbolagets årsredovisning. Rådet har vidare avgjort att företaget ska upprätta dels en separat resultaträkning, dels en rapport över totalresultatet. Revisorns uttalande om fastställande ska enbart avse den separata resultaträkningen.

Enligt IAS 1 punkt 10 utgörs en fullständig finansiell rapport av bland annat Rapport över finansiell ställning per periodens slut och Rapport över totalresultat för perioden. Av IAS 1 punkt 10 framgår också att ett företag kan använda andra benämningar än de som används i IAS 1, t.ex. balansräkning istället för Rapport över finansiell ställning vid periodens slut eller resultaträkning istället för Rapport över totalresultat för perioden. I revisionsberättelsen ska revisorn använda den benämning som företaget har valt i koncernredovisningen för dessa rapporter. Om ett företag väljer att i enlighet med IAS 1 punkt 81 B redovisa sina intäkts- och kostnadsposter i två rapporter, dels en separat rapport över resultatet, dels en rapport över totalresultatet, så ska uttalandet om fastställelse avse endast den rapport som behandlar resultatet.

Exemplet baseras på att företaget upprättar koncernredovisning. Skulle så inte vara fallet ska orden ”och koncernredovisningen” (vid denna nothänvisning och i efterföljande stycken) inte tas med i revisionsberättelsen.

Om styrelsen beslutat att inte inrätta något revisionsutskott, och revisionsutskottets uppgifter därför fullgörs av styrelsen i sin helhet, byts ordet ”revisionsutskott” ut mot ”styrelsen”.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på min (vår) bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt min (vår) professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i mitt (vårt) ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men jag (vi) gör inga separata uttalanden om dessa områden.

[Rubrik särskilt betydelsefullt område 1]

[Beskrivning av särskilt betydelsefullt område 1]

[Rubrik särskilt betydelsefullt område 2]

[Beskrivning av särskilt betydelsefullt område 2]

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

[Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.37]

Om revisionsutskottets uppgifter fullgörs av styrelsen i sin helhet, ska detta stycke inte ingå i revisionsberättelsen.

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 • inhämtar jag (vi) tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag (Vi) ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag (Vi) är ensam(t) ansvarig(a) för mina (våra) uttalanden.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Jag (Vi) måste också förse styrelsen med ett uttalande om att jag (vi) har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka mitt (vårt) oberoende, samt i tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att eliminera hoten eller motåtgärder som har vidtagits.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer jag (vi) vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Jag (Vi) beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för ABC AB (publ) för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.]

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma]38 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

[Namn på revisionsföretaget alternativt personvald revisor], [adress], utsågs till ABC ABs revisor av bolagsstämman den DD månad ÅÅÅÅ och har varit bolagets revisor sedan DD månad ÅÅÅÅ.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]39

A.A

Auktoriserad revisor

Texten inom hakparentes ska ingå i de fall styrelsen föreslår vinstutdelning.

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2020:27)

Exempel 3 Försäkringsaktiebolag som tillämpar ÅRFL

Exempel 3 RevR 701

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ABC AB (publ), org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för ABC AB (publ) för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget40 och koncernen41.

Mina (Våra) uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen42 är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott43 i enlighet med revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 11.

Rådet för finansiell rapportering (Rådet) har fastställt att Rapport över finansiell ställning vid årets slut ska benämnas balansräkning i moderbolagets årsredovisning. Rådet har vidare avgjort att företaget ska upprätta dels en separat resultaträkning, dels en rapport över totalresultatet. Revisorns uttalande om fastställande ska enbart avse den separata resultaträkningen.

Enligt IAS 1 punkt 10 utgörs en fullständig finansiell rapport av bland annat Rapport över finansiell ställning per periodens slut och Rapport över totalresultat för perioden. Av IAS 1 punkt 10 framgår också att ett företag kan använda andra benämningar än de som används i IAS 1, t.ex. balansräkning istället för Rapport över finansiell ställning vid periodens slut eller resultaträkning istället för Rapport över totalresultat för perioden. I revisionsberättelsen ska revisorn använda den benämning som företaget har valt i koncernredovisningen för dessa rapporter. Om ett företag väljer att i enlighet med IAS 1 punkt 81 B redovisa sina intäkts- och kostnadsposter i två rapporter, dels en separat rapport över resultatet, dels en rapport över totalresultatet, så ska uttalandet om fastställelse avse endast den rapport som behandlar resultatet.

Exemplet baseras på att företaget upprättar koncernredovisning. Skulle så inte vara fallet ska orden ”och koncernredovisningen” (vid denna nothänvisning och i efterföljande stycken) inte tas med i revisionsberättelsen.

Om styrelsen beslutat att inte inrätta något revisionsutskott, och revisionsutskottets uppgifter därför fullgörs av styrelsen i sin helhet, byts ordet ”revisionsutskott” ut mot ”styrelsen”.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på min (vår) bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt min (vår) professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i mitt (vårt) ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men jag (vi) gör inga separata uttalanden om dessa områden.

[Rubrik särskilt betydelsefullt område 1]

[Beskrivning av särskilt betydelsefullt område 1]

[Rubrik särskilt betydelsefullt område 2]

[Beskrivning av särskilt betydelsefullt område 2]

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

[Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.44]

Om revisionsutskottets uppgifter fullgörs av styrelsen i sin helhet, ska detta stycke inte ingå i revisionsberättelsen.

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 • inhämtar jag (vi) tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag (Vi) ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag (Vi) är ensam(t) ansvarig(a) för mina (våra) uttalanden.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Jag (Vi) måste också förse styrelsen med ett uttalande om att jag (vi) har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka mitt (vårt) oberoende, samt i tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att eliminera hoten eller motåtgärder som har vidtagits.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer jag (vi) vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Jag (Vi) beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för ABC AB (publ) för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.]

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma]45 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

[Namn på revisionsföretaget alternativt personvald revisor], [adress], utsågs till ABC ABs revisor av bolagsstämman den DD månad ÅÅÅÅ och har varit bolagets revisor sedan DD månad ÅÅÅÅ.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]46

A.A

Auktoriserad revisor

Texten inom hakparentes ska ingå i de fall styrelsen föreslår vinstutdelning.

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2020:27)

Bilaga 2 Revisorsförordningens artikel 11 om innehållet i revisorns rapport till revisionsutskottet

Artikel 11 Kompletterande rapport till revisionskommittén

 1. Lagstadgade revisorer eller revisionsföretag som utför lagstadgad revision av företag av allmänt intresse ska, senast när den revisionsberättelse som avses i artikel 10 läggs fram, överlämna en kompletterande rapport till det granskade företagets revisionskommitté. Medlemsstaterna får dessutom kräva att denna kompletterande rapport läggs fram för det granskade företagets förvaltnings- eller kontrollorgan.

  Om det granskade företaget inte har någon revisionskommitté ska den kompletterande rapporten överlämnas till det organ som utför motsvarande uppgifter inom det granskade företaget. Medlemsstaterna får tillåta att revisionskommittén lämnar ut denna rapport till tredje part i enlighet med nationell rätt.

 2. Den kompletterande rapporten ska vara skriftlig. Den ska innehålla en redogörelse för resultaten av den lagstadgade revision som utförts och ska åtminstone innehålla följande uppgifter:

  1. En förklaring om opartiskhet och självständighet i enlighet med artikel 6.2 a.

  2. Om den lagstadgade revisionen utförts av ett revisionsföretag ska rapporten ange varje nyckelrevisor som deltagit i revisionen.

  3. Om den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget har ordnat så att hans, hennes eller dess granskning utförs av en annan lagstadgad revisor eller ett annat revisionsföretag som inte ingår i samma nätverk, eller har anlitat externa sakkunniga, ska detta anges i rapporten som även ska intyga att den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget tagit emot en bekräftelse från den andra lagstadgade revisorn eller det andra revisionsföretaget och/eller den externa sakkunnige avseende deras opartiskhet och självständighet.

  4. En beskrivning av typen, frekvensen och omfattningen i fråga om kommunikationen med revisionskommittén eller det organ som utför motsvarande uppgifter inom det granskande företaget, ledningsorganet och förvaltnings- eller kontrollorganet inom det granskade företaget, tillsammans med uppgifter om datumen för mötena med dessa organ.

  5. En beskrivning av omfattningen av revisionen och under vilken period denna utfördes.

  6. Om mer än en lagstadgad revisor eller mer än ett revisionsföretag har utsetts, en beskrivning av fördelningen av arbetsuppgifter mellan de lagstadgade revisorerna och/eller revisionsföretagen.

  7. En beskrivning av den metod som använts, inbegripet vilka poster i balansräkningen som faktiskt verifierats och vilka poster som har verifierats grundat på system- och internkontrollgranskning, inklusive en förklaring av eventuella betydande variationer i förhållandena mellan system- och internkontrollgranskning jämfört med föregående år, även om föregående års lagstadgade revision utfördes av andra lagstadgade revisorer eller revisionsföretag.

  8. Angivande av den kvantitativa väsentlighetsnivå som tillämpats för att utföra den lagstadgade revisionen för de finansiella rapporterna som helhet och vid behov väsentlighetsnivån eller väsentlighetsnivåerna för särskilda klasser av transaktioner, kontosaldon eller upplysningar samt angivande av de kvalitativa faktorer som beaktats vid fastställandet av väsentlighetsnivån.

  9. Rapportering om och förklaring av bedömningar beträffande händelser eller förhållanden som identifierats under revisionens gång och som kan kasta betydande osäkerhet över det granskade företagets förmåga att fortsätta verksamheten och huruvida de utgör en väsentlig osäkerhetsfaktor, samt en sammanfattning av alla garantier, stödbrev (comfort letters), offentliga ingripanden och andra stödåtgärder som har beaktats i bedömningen av det granskade företagets förmåga till fortsatt drift.

  10. Rapportering om eventuella betydande brister i det granskade företagets eller, när det gäller koncernredovisning, moderföretagets interna finansiella kontrollsystem och/eller i redovisningssystemet. För varje sådan betydande brist ska den kompletterande rapporten innehålla uppgifter om huruvida ledningen åtgärdat bristen i fråga.

  11. Rapportering om alla betydande förhållanden som inbegriper faktiska eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar eller stadgar som identifierats under revisionen, såvitt de bedöms vara relevanta för revisionskommitténs möjligheter att utföra sina uppgifter.

  12. Rapportering om och bedömning av de värderingsmetoder som har tillämpats på de olika posterna i årsredovisningen eller årsbokslutet eller koncernredovisningen, inklusive alla följder av ändringar av metoderna.

  13. Vid lagstadgad revision av koncernredovisning, en förklaring av konsolideringens omfattning och de uteslutningskriterier som av det granskade företaget tillämpas på eventuella företag som inte ingår i koncernredovisningen, och huruvida dessa kriterier är i överensstämmelse med ramverket för finansiell rapportering.

  14. I tillämpliga fall angivande av eventuella revisionsåtgärder som utförts av revisorer från ett tredjeland, lagstadgade revisorer, revisionsföretag eller revisionsföretag från ett tredjeland när det gäller lagstadgad revision av koncernredovisning som genomförts av andra än medlemmar i samma nätverk som revisorn för koncernredovisningen tillhör.

  15. En uppgift om huruvida alla förklaringar och dokument som begärts har överlämnats av det granskade företaget.

  16. Rapportering om

   1. eventuella betydande svårigheter som uppstått under den lagstadgade revisionens gång,

   2. eventuella viktiga frågor till följd av den lagstadgade revisionen som diskuterats eller varit föremål för skriftväxling med ledningen,

   3. eventuella andra frågor som den lagstadgade revisionen gett upphov till och som enligt revisorns professionella bedömning är av betydelse för tillsynen av den finansiella rapporteringen.

  Medlemsstaterna får fastställa ytterligare krav på innehållet i den kompletterande rapporten till revisionskommittén.

  På begäran av en lagstadgad revisor, ett revisionsföretag eller revisionskommittén ska de lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen diskutera viktiga frågor som kommer upp till följd av revisionen och behandlas i den kompletterande rapporten till revisionskommittén, särskilt med avseende på led j i första stycket, med det granskade företagets revisionskommitté, förvaltningsorgan eller, i tillämpliga fall, kontrollorgan.

 3. Om mer än en lagstadgad revisor eller mer än ett revisionsföretag har anlitats samtidigt och om de är oeniga om granskningsåtgärder, redovisningsregler eller andra frågor som rör utförandet av den lagstadgade revisionen, ska de ange grunderna för detta i den kompletterande rapporten till revisionskommittén.

 4. Den kompletterande rapporten till revisionskommittén ska dateras och undertecknas. Om den lagstadgade revisionen utförs av ett revisionsföretag ska den kompletterande rapporten till revisionskommittén undertecknas av de lagstadgade revisorer som utför den lagstadgade revisionen för revisionsföretagets räkning.

 5. De lagstadgade revisorerna eller revisionsföretagen ska på begäran och i enlighet med nationell rätt utan dröjsmål överlämna den kompletterande rapporten till de behöriga myndigheter som avses i artikel 20.1.