FARS UTTALANDEN I REVISIONSFRÅGOR

RevU 12 Övergång till finansiell rapportering enligt IFRS

(senast ändrat genom RevP 2016:18)

1.Kapitalmarknadsbolag i Europa ska sedan den 1 januari 2005 rapportera den primära finansiella redovisningen för koncernen i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) istället för att tillämpa lokala redovisningsstandarder. Ett införande av IFRS kommer att innebära att bolagens styrelser ställs inför ett antal ställningstaganden. Det krävs dessutom en utökad granskningsinsats av bolagets revisor för att säkerställa att införandet av IFRS gjorts på ett korrekt sätt.

2.Detta uttalande avser inte att behandla alla frågeställningar som kan bli aktuella i samband med ett IFRS-införande utan enbart vissa aspekter av revisorns rapportering.

3.Att IFRS införs innebär även att jämförelseperioden(-erna) måste redovisas i enlighet med IFRS. I de flesta fall innebär detta således – för bolag med kalenderår som räkenskapsår – att den 1 januari 200X–1 (året innan övergångsåret) är den egentliga tidpunkten för övergången till IFRS. Bolagen måste alltså också räkna om jämförelsetalen för 200X–1 till IFRS.

4.I flera fall kommer delårsrapporter under 200X (övergångsåret) att bli föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. I andra fall kommer enbart årsredovisningen för 200X att revideras. Oavsett hur omfattande granskningen av delårsrapporterna blir, är det viktigt för bolagets ledning och styrelse att se till att de delårsrapporter och bokslutskommunikéer som lämnas har kvalitetssäkrats. I annat fall finns det en risk för att felaktigheter vid införandet av IFRS upptäcks först när årsredovisningen för 200X revideras.

5.Som ett led i kvalitetssäkringen av att information som lämnas externt är korrekt kan bolagets styrelse uppdra åt bolagets revisor att, som ett tillkommande uppdrag, granska den IFRS-anpassade informationen för 200X–1 innan den offentliggörs under 200X. Denna granskning kan resultera i antingen att revisorn lämnar en rapport till styrelsen eller att revisorn avrapporterar sin granskning tillsammans med den offentliggjorda informationen. Den finansiella informationen i enlighet med IFRS för 200X–1 (om räkenskapsåret är kalenderår) måste dock vara reviderad senast i samband med att årsredovisningen för 200X offentliggörs.

6.Viktiga faktorer att beakta vid granskning av en öppningsbalansräkning:

  • Öppningsbalansräkningen måste revideras. I en översiktlig granskning får revisorn inte tillräckliga revisionsbevis för att kunna förvissa sig om att styrelsen valt och tillämpat IFRS korrekt.

  • Delårsrapporter under 200X kan granskas översiktligt av bolagets revisor endast om öppningsbalansräkningen reviderats dessförinnan.

(RevP 2016:18)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:18

Ändringarna ska tillämpas från och med räkenskapsår som avslutas den 31 december 2016 eller senare.

Ändringsförteckning

RevP 2016:18

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...