1.Kapitalmarknadsbolag i Europa ska sedan den 1 januari 2005 rapportera den primära finansiella redovisningen för koncernen i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) istället för att tillämpa lokala redovisningsstandarder. Ett införande av IFRS kommer att innebära att bolagens styrelser ställs inför ett antal ställningstaganden. Det krävs dessutom en utökad granskningsinsats av bolagets revisor för att säkerställa att införandet av IFRS gjorts på ett korrekt sätt.

2.Detta uttalande avser inte att behandla alla frågeställningar som kan bli aktuella i samband med ett IFRS-införande utan enbart vissa aspekter av revisorns rapportering.

3.Att IFRS införs innebär även att jämförelseperioden(-erna) måste redovisas i enlighet med IFRS. I de flesta fall innebär detta således – för bolag med kalenderår som räkenskapsår – att den 1 januari 202X–1 (året innan övergångsåret) är den egentliga tidpunkten för övergången till IFRS. Bolagen måste alltså också räkna om jämförelsetalen för 202X–1 till IFRS.

(FAR N 2021:20)

4.I flera fall kommer delårsrapporter under 202X (övergångsåret) att bli föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. I andra fall kommer enbart årsredovisningen för 202X att revideras. Oavsett hur omfattande granskningen av delårsrapporterna blir, är det viktigt för bolagets ledning och styrelse att se till att de delårsrapporter och bokslutskommunikéer som lämnas har kvalitetssäkrats. I annat fall finns det en risk för att felaktigheter vid införandet av IFRS upptäcks först när årsredovisningen för 202X revideras.

(FAR N 2021:20)

5.Som ett led i kvalitetssäkringen av att information som lämnas externt är korrekt kan bolagets styrelse uppdra åt bolagets revisor att, som ett tillkommande uppdrag, granska den IFRS-anpassade informationen för 202X–1 innan den offentliggörs under 202X. Denna granskning kan resultera i antingen att revisorn lämnar en rapport till styrelsen eller att revisorn avrapporterar sin granskning tillsammans med den offentliggjorda informationen. Den finansiella informationen i enlighet med IFRS för 202X–1 (om räkenskapsåret är kalenderår) måste dock vara reviderad senast i samband med att årsredovisningen för 202X offentliggörs.

(FAR N 2021:20)

6.Viktiga faktorer att beakta vid granskning av en öppningsbalansräkning:

  • Öppningsbalansräkningen måste revideras. I en översiktlig granskning får revisorn inte tillräckliga revisionsbevis för att kunna förvissa sig om att styrelsen valt och tillämpat IFRS korrekt.

  • Delårsrapporter under 202X kan granskas översiktligt av bolagets revisor endast om öppningsbalansräkningen reviderats dessförinnan.

(FAR N 2021:20)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:18

Ändringarna ska tillämpas från och med räkenskapsår som avslutas den 31 december 2016 eller senare.

2021:20

Dessa ändringar ska tillämpas för granskning av bolagsstyrningsrapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2022 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

Ändringsförteckning

RevP 2016:18

FAR N 2021:20