FARS UTTALANDEN I REVISIONSFRÅGOR

RevU 18 Revisorns agerande vid felaktig klassificering av skulder i bostadsrättsföreningar

(infört genom FAR N 2020:41)

1 Inledning

1.1Syftet med detta uttalande är att ge vägledning kring revisorns agerande om bostadsrättsförening redovisar en skuld som långfristig trots att den enligt det av föreningen tillämpade regelverket (K2 eller K3) ska klassificeras som kortfristig skuld.

2 Bakgrund

2.1Bostadsrättsföreningar finansierar normalt förvärv av fastighet genom upplåning från finansiella institut. Dessa lån kan förfalla till betalning under nästkommande räkenskapsår eller senare. Ofta är avsikten inte att lånen som förfaller till betalning ska lösas i sin helhet utan att de ersätts med nytt lån. God redovisningssed ställer krav på att skulder som förfaller till betalning nästkommande räkenskapsår ska redovisas som kortfristiga, om inte bindande avtal finns vid balansdagen innebärande att föreningen har en ovillkorad rätt att senarelägga skuldens reglering i minst tolv månader efter balansdagen. FAR har dock noterat att revisorer har hanterat situationen olika om en bostadsrättsförening redovisar en skuld som långfristig fastän den skulle redovisats som kortfristig. I syfte att få en enhetlig praxis har detta uttalande utfärdats.

3 Revisorns agerande när en skuld är felaktigt klassificerad

3.1Klassificeringsfelet understiger övergripande väsentlighet för årsredovisningen som helhet men överstiger uppenbart betydelselöst belopp.

Revisorns agerande:

  1. Felet tas upp i listan över ej rättade felaktigheter som ska bifogas uttalandet från ledningen.

3.2Klassificeringsfelet överstiger övergripande väsentlighet för årsredovisningen som helhet

Revisorns agerande:

  1. Felet tas upp i listan över ej rättade felaktigheter som ska bifogas uttalandet från ledningen.

  2. Revisorn uttalar sig med reservation om årsredovisningen i del ett med hänsyn till felaktigheten i årsredovisningen då klassificeringsfelet är väsentligt men inte av avgörande betydelse och avstyrker fastställande av balansräkningen men tillstyrker fastställande av resultaträkningen. Motiveringen lämnas i stycket grund för uttalanden.

Exempel

Texten kan lyda enligt följande:

...Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen, förutom effekterna av det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden, upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av BRF ABCs finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat [och kassaflöde] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden avstyrker jag (vi) att föreningsstämman fastställer balansräkningen. Jag (Vi) tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen.

Grund för uttalande

Av not X1 framgår det att föreningen har lån uppgående till ca xx MSEK vilka förfaller till betalning inom ett år från balansdagen, och som klassificerats som långfristiga skulder. Dessa lån skulle ha klassificerats som kortfristiga skulder i årsredovisningen varför det föreligger ett väsentligt klassificeringsfel avseende dessa skulder.

Givet att bostadsrättsföreningen infogat en not om detta, hänvisas till noten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:41

Uttalandet ska tillämpas från och med räkenskapsår som avslutas den 31 december 2020 eller senare.

Ändringsförteckning

FAR N 2020:41

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...