1 Inledning

1.1Syftet med detta uttalande är att ge vägledning kring revisorns agerande om bostadsrättsförening redovisar en skuld som långfristig trots att den enligt det av föreningen tillämpade regelverket (K2 eller K3) ska klassificeras som kortfristig skuld.

2 Bakgrund

2.1Bostadsrättsföreningar finansierar normalt förvärv av fastighet genom upplåning från finansiella institut. Dessa lån kan förfalla till betalning under nästkommande räkenskapsår eller senare. Ofta är avsikten inte att lånen som förfaller till betalning ska lösas i sin helhet utan att de ersätts med nytt lån. God redovisningssed ställer dock krav på att skulder som förfaller till betalning nästkommande räkenskapsår ska redovisas som kortfristiga, om inte bindande avtal finns vid balansdagen innebärande att föreningen har en ovillkorad rätt att senarelägga skuldens reglering i minst tolv månader efter balansdagen. FAR har dock noterat att revisorer har hanterat situationen olika om en bostadsrättsförening redovisar en skuld som långfristig fastän den skulle redovisats som kortfristig. I syfte att få en enhetlig praxis har detta uttalande utfärdats.

3 Revisorns agerande när en skuld är felaktigt klassificerad

3.1Klassificeringsfelet understiger övergripande väsentlighet för årsredovisningen som helhet men överstiger uppenbart betydelselöst belopp.

Revisorns agerande:

  1. Felet tas upp i listan över ej rättade felaktigheter som ska bifogas uttalandet från ledningen.

3.2Klassificeringsfelet överstiger övergripande väsentlighet för årsredovisningen som helhet

Revisorns agerande:

  1. Felet tas upp i listan över ej rättade felaktigheter som ska bifogas uttalandet från ledningen.

  2. Revisorn uttalar sig med reservation om årsredovisningen i del ett med hänsyn till felaktigheten i årsredovisningen då klassificeringsfelet är väsentligt men inte av avgörande betydelse och avstyrker fastställande av balansräkningen men tillstyrker fastställande av resultaträkningen. Motiveringen lämnas i stycket grund för uttalanden.

Exempel

Texten kan lyda enligt följande:

...Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen, förutom effekterna av det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden, upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av BRF ABCs finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat [och kassaflöde] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden avstyrker jag (vi) att föreningsstämman fastställer balansräkningen. Jag (Vi) tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen.

Grund för uttalande

Av not X1 framgår det att föreningen har lån uppgående till ca xx MSEK vilka förfaller till betalning inom ett år från balansdagen, och som klassificerats som långfristiga skulder. Dessa lån skulle ha klassificerats som kortfristiga skulder i årsredovisningen varför det föreligger ett väsentligt klassificeringsfel avseende dessa skulder.

Givet att bostadsrättsföreningen infogat en not om detta, hänvisas till noten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:41

Uttalandet ska tillämpas från och med räkenskapsår som avslutas den 31 december 2020 eller senare.

Ändringsförteckning

FAR N 2020:41