1 Allmänt

Tillämpning

1.1Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan revisorn (”Revisorn”) och uppdragsgivaren (”Företaget”) (tillsammans ”Parterna”) vid Revisorns utförande av revision och tilläggsuppdrag som är reglerade i lag samt revisionsrådgivning som kan hänföras till sådana uppdrag, om inte något annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

1.2Med Revisorn avses antingen en personvald revisor eller ett valt registrerat revisionsbolag.

Uppdragsavtal

1.3Dessa allmänna villkor utgör tillsammans med uppdragsbrevet uppdragsavtalet (”Uppdragsavtalet”) mellan Parterna. Uppdragsbrevet ska bekräftas skriftligen av Företaget.

Företrädesordning

1.4Vid eventuella motstridigheter mellan å ena sidan uppdragsbrevet och å andra sidan dessa allmänna villkor ska uppdragsbrevet ha företräde.

Begreppet Företagsledningen

1.5Med ”Företagsledningen” avses i det följande den eller de som svarar för Företagets organisation och förvaltningen av Företagets angelägenheter samt den eller de som har hand om den löpande förvaltningen.

2 Revisorns ansvar att följa god revisors- och revisionssed

Revisionens syfte

2.1Revisionen syftar bl.a. till att granska Företagets ekonomiska information till marknaden. Revisorn granskar dels Företagets årsredovisning, eller i förekommande fall, enbart årsbokslut och bokföring (räkenskapsrevision), dels Företagsledningens förvaltning (förvaltningsrevision).

Revisionens utförande

2.2Revisorn kommer att utföra revisionsuppdraget och eventuella lagstadgade tilläggsuppdrag i enlighet med de krav som följer av revisionslagen (1999:1079) eller annan tillämplig associationsrättslig lagstiftning och revisorslagen (2001:883), International Standards on Auditing samt god revisors- och revisionssed i Sverige. Revisorn ska informera Företaget om eventuella ändringar i kraven som har väsentlig betydelse för arbetets inriktning och omfattning. Revisorn planerar och genomför revisionen för att i rimlig grad försäkra sig om att årsredovisningen, och i förekommande fall, koncernredovisningen eller årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisorn genomför granskningen i den omfattning som Revisorn bedömer är nödvändig för att kunna göra ett uttalande. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att bedöma redovisningsprinciperna och Företagsledningens tillämpning av dem, att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som Företagsledningen gjort när den upprättat årsredovisningen, och i förekommande fall, koncernredovisningen eller årsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen, och i förekommande fall, koncernredovisningen eller årsbokslutet. I uppdraget ingår, där det är föreskrivet, också att lämna ett uttalande om Företagsledningens förvaltning av Företaget samt eventuellt ett uttalande om ansvarsfrihet för Företagsledningen eller om Företagsledningens ersättningsskyldighet mot Företaget. Till grund för sitt uttalande om ansvarsfrihet eller ersättningsskyldighet kommer Revisorn att ta del av väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i Företaget. Revisorn kommer även att granska om Företagsledningen har handlat i strid med tillämplig associationsrättslig lagstiftning, årsredovisningslagen (1995:1554), bokföringslagen (1999:1078) eller, i förekommande fall, bolagsordningen/stadgarna/förordnandet eller motsvarande bestämmelser.

Revisionens begränsningar

2.3Revisionen baseras i viss omfattning på urval och har även andra inneboende begränsningar. Detta förhållande, tillsammans med de begränsningar som finns inbyggda i systemen för redovisning och intern kontroll, medför en risk för att felaktiga uppgifter i årsredovisningen, och i förekommande fall, koncernredovisningen eller årsbokslutet, som är väsentliga och som har sin orsak i oegentligheter och fel, inte upptäcks. Motsvarande gäller avseende oegentligheter och fel i Företagsledningens förvaltning.

3 Företagets och Företagsledningens ansvar och medverkan

Företagsledningens ansvar

3.1Företagsledningen har bl.a. ansvar för att

 • förvalta Företaget och därmed bl.a. skydda Företagets tillgångar,

 • fastställa och tillämpa lämpliga redovisningsprinciper,

 • vidta åtgärder för att se till att Företagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att den kontrolleras på ett betryggande sätt. Motsvarande gäller också avseende Företagets skyldigheter i fråga om skatter och avgifter,

 • upprätta och vidmakthålla intern kontroll som bedöms nödvändig för upprättandet av finansiella rapporter,

 • förebygga och upptäcka oegentligheter och fel genom att införa lämpliga redovisningssystem och system för intern kontroll,

 • identifiera och analysera affärsmässiga risker i Företagets verksamhet,

 • upprätta årsredovisning, och i förekommande fall, koncernredovisning eller årsbokslut inom lagstadgad tid och med de upplysningar som krävs,

 • informera Revisorn om identifierad eller misstänkt bristande efterlevnad av lagar och förordningar

  1. som inbegriper finansiella oegentligheter,

  2. som direkt påverkar fastställandet av väsentliga belopp och upplysningar i Företagets finansiella rapporter, och/eller

  3. som inte har någon direkt inverkan på belopp och upplysningar i den finansiella rapporteringen men vars efterlevnad är grundläggande för Företagets verksamhet, dess förmåga att fortsätta sin verksamhet eller för att undvika väsentliga påföljder,

 • informera Revisorn, vid kännedom om

  1. obehörig åtkomst till IT-system som antingen har inträffat eller där det finns skäl att anta att det kan ha inträffat fram till dagen för revisionsberättelsens avgivande, i den utsträckning som det är skäligen sannolikt att sådan obehörig åtkomst, enskilt eller aggregerat om det rör sig om flera incidenter, kan få en väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna, i varje enskilt fall eller aggregerat om det rör sig om flera incidenter, och

  2. angrepp mot Företagets IT-system vid vilket Företaget betalat eller överväger att betala lösensumman, oavsett lösensummans storlek,

 • genast informera Revisorn om Företaget avser att notera sina överlåtbara värdepapper på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform (MTF) utanför Sverige, och

 • genast informera Revisorn om Företaget avser att översända en rapport eller skrivelse som Revisorn har tillhandahållit Företaget över årsredovisningen och i förekommande fall koncernredovisningen till myndighet eller motsvarande utanför Sverige, oaktat att sådan rapport eller skrivelse får lämnas ut till tredje man enligt punkten 7.3 nedan.

Företagsledningens medverkan

3.2Företagsledningen ska

 • ge Revisorn tillfälle att genomföra granskningen och i rätt tid lämna Revisorn alla de upplysningar och det biträde som Revisorn bedömer vara nödvändigt för att uppdraget ska kunna fullgöras enligt lag och god revisionssed,

 • medverka till att i rätt tid ta fram sådana uttalanden som Revisorn ska inhämta från Företaget enligt god revisionssed,

 • ansvara för att sådana förhållanden som Företagsledningen bedömer har betydelse för revisionen i rätt tid delges Revisorn för kännedom, samt

 • ge Revisorn tillgång till de personer inom Företaget som Revisorn bedömer att det är nödvändigt att inhämta information från.

Företagets ansvar

3.3Företaget ansvarar för att den information som Företagsledningen och övriga företrädare för Företaget lämnar till Revisorn är korrekt och fullständig samt att informationen kan läggas till grund för Revisorns arbete i enlighet med uppdraget.

3.4Företaget får inte vidta åtgärder som begränsar Revisorns möjlighet att utföra revisionsuppdraget i enlighet med gällande lagar och god revisionssed.

4 Åtgärder enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism

4.1Revisorn har enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism en skyldighet att inför antagandet av revisionsuppdraget identifiera Företagets företrädare och varje fysisk person som, direkt eller indirekt, äger mer än 25 procent av Företaget eller av annan anledning har ett bestämmande inflytande över Företaget (”Verklig huvudman”) samt inhämta och bevara relevant dokumentation om detta. Företaget ska utan dröjsmål lämna den information som Revisorn efterfrågar och informera Revisorn om de förändringar som sker vad gäller Företagets företrädare och Verklig huvudman i förhållande till den information som lämnats till Revisorn inför antagandet av uppdraget.

4.2Revisorn ska i enlighet med lag, i den omfattning som är motiverad med beaktande av identifierade risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, kontrollera och dokumentera att de transaktioner som utförs stämmer överens med den kunskap som Revisorn har om Företaget, dess affärs- och riskprofil och, om det behövs, varifrån dess ekonomiska medel kommer. Vid misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism är Revisorn skyldig att rapportera misstankarna till Polismyndigheten. Revisorn kan inte hållas ansvarig för eventuell skada som förorsakats Företaget, direkt eller indirekt, till följd av att Revisorn fullföljer sin lagstadgade skyldighet.

5 Behandling av personuppgifter

5.1Inför antagandet av och med anledning av uppdraget kan Revisorn, eventuella nätverksföretag eller annan som anlitas av Revisorn, komma att insamla, använda, överföra, lagra eller på annat sätt behandla information som kan avse en identifierad eller identifierbar fysisk person (”Personuppgifter”) i de jurisdiktioner de bedriver verksamhet. Revisorn åtar sig att behandla Personuppgifterna i enlighet med de krav som följer av gällande rätt.

6 Revisionsuppdragets bemanning m.m.

Ledningen av uppdraget

6.1Om Företaget har utsett ett registrerat revisionsbolag till Revisor, utser revisionsbolaget en av de verksamma revisorerna i revisionsbolaget att vara huvudansvarig för revisionen. Revisionsbolaget har rätt att efter samråd med Företaget utse en ny huvudansvarig revisor. Om Företaget har utsett en auktoriserad eller godkänd revisor till Revisor, leds uppdraget av denna.

Revisionsteamet

6.2Revisorn utser de personer som ska ingå i revisionsteamet och har rätt att vid behov konsultera specialister. Revisorn har även rätt att anlita nätverksföretag eller annan för utförandet av delar av revisionen.

7 Dokumentation m.m.

Uppdragsdokumentation

7.1Revisorn ska dokumentera sitt arbete i enlighet med gällande lag och god revisionssed i Sverige och bevara dokumentationen i minst tio (10) år efter avslutat uppdrag. Den ska förvaras på sådant sätt att den inte blir tillgänglig för obehöriga.

Äganderätten till dokumentationen

7.2Dokumentationen är Revisorns egendom. Revisorn behöver inte lämna ut dokumentationen till Företaget, eller någon annan, om detta inte följer av författning eller myndighetsbeslut.

Utlämnande av rapporter och skrivelser till tredje man

7.3De rapporter och skrivelser som Revisorn tillhandahåller Företaget inom ramen för uppdraget, med undantag för revisionsberättelser och övriga yttranden som är avsedda för tredje man, får endast användas av Företaget för internt bruk och får således inte lämnas ut till tredje man utan Revisorns skriftliga samtycke. Utlämnande får ske om det följer av författning eller myndighetsbeslut att rapporterna och skrivelserna ska lämnas ut. I sådana fall åtar sig Företaget att informera Revisorn om utlämnandet.

Utkast till rapporter och skrivelser

7.4Utkast till rapporter och skrivelser som Revisorn tillhandahåller Företaget utgör inte Revisorns slutliga ställningstagande. Företaget äger inte rätt att förlita sig på utkast till rapporter och skrivelser eller beräkningar som görs på preliminära underlag. Revisorn ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma på grund av att Företaget i något avseende har förlitat sig på ett utkast.

Återlämnande av egendom

7.5När uppdraget upphör, ska Parterna lämna tillbaka egendom, t.ex. dokument, programvara och annan utrustning som tillhör den andra Parten.

8 Tystnadsplikt

Allmänt

8.1Revisorn har tystnadsplikt enligt lag och god revisorssed avseende sådan information om Företaget som kommer fram i samband med revisionen. Från tystnadsplikten undantas sådana upplysningar som är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot Revisorns tystnadsplikt.

8.2Vidare gäller att Revisorn har rätt och ibland skyldighet att lämna information om Företaget

 • om det följer av författning, professionell skyldighet (t.ex. gentemot FAR eller annan som anlitas av FAR i samband med disciplinärenden och kvalitetskontroller) eller myndighetsbeslut,

 • till eventuella nätverksföretag eller annan som anlitas av Revisorn eller nätverksföretag

  • för utförandet av uppdraget,

  • i syfte att kontrollera och upprätthålla Revisorns opartiskhet och självständighet samt utföra kvalitetskontroller och övriga riskhanteringsåtgärder,

  • i administrativt syfte (såsom internredovisning, finansiell rapportering, nyttjande av IT-tjänster och/eller för att utföra administrativa stödtjänster), och

 • till Revisorns försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Revisorn ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.

Medarbetares m.fl. tystnadsplikt

8.3Revisorn svarar för att medarbetare och specialister samt eventuella nätverksföretag, externa IT-leverantörer m.fl. som får del av information om Företaget iakttar tystnadsplikten.

9 Arvode, utlägg m.m.

Allmänt

9.1Om inte något annat särskilt avtalats i uppdragsbrevet, ska nedanstående gälla för arvode, utlägg och kostnader, tillkommande skatter och avgifter m.m.

Beräkning av arvode

9.2Arvodet för uppdraget kommer att debiteras enligt de beräkningsgrunder som anges i uppdragsbrevet. Om sådana beräkningsgrunder saknas, kommer Revisorn att debitera ett skäligt arvode och då ta hänsyn till bl.a. resursåtgång inklusive specialistkunskap, komplexitet i uppdraget, forskning och know-how som utvecklats av Revisorn, användning av teknik och strukturkapital. Hänsyn kommer även att tas till om uppdraget varit så brådskande att arbetet behövt utföras efter ordinarie arbetstid, på helger eller under semesterperioder.

9.3Om uppdragsbrevet anger ett beräknat arvode, ska Revisorn underrätta Företaget om det beräknade arvodet väsentligt kommer att överskridas.

9.4Ökade arbetsinsatser som är en följd av att Företaget brustit i sina åtaganden, till exempel genom att tillhandahålla ofullständig eller bristfällig information alternativt ofullständigt eller bristfälligt material eller tillhandahållit informationen eller materialet för sent, ingår inte i ett beräknat arvode.

Prisjustering, utlägg och skatter

9.5Revisorn har rätt att för löpande uppdrag göra sådana prisjusteringar som kan hänföras till allmänna pris- eller kostnadsförändringar.

9.6Utöver arvode har Revisorn rätt till ersättning för utlägg och kostnader i samband med uppdraget, såsom bl.a. ansöknings- och registreringsavgifter, tillsynsmyndighets avgifter för kvalitetskontroll samt utlägg för resor, kost och logi.

9.7Företaget ska betala Revisorn den mervärdesskatt eller skatt av annat slag som ska tas ut med anledning av uppdraget.

10 Fakturering och betalningsvillkor m.m.

Fakturering och betalningsvillkor

10.1Om inte annat särskilt avtalats i uppdragsbrevet ska följande gälla. Revisorn fakturerar Företaget löpande baserat på det arbete som utförts och de utlägg som gjorts. Företaget ska betala senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning tas dröjsmålsränta ut enligt räntelagen (1975:635).

10.2Revisorn får dock alltid fakturera Företaget a conto månadsvis eller kvartalsvis baserat på uppskattat årsarvode. Revisorn ska alltid underrätta Företaget om eventuella förändringar i faktureringsvillkoren.

Rätt till förskott m.m. vid försenad betalning

10.3Om Företaget inte betalar förfallna fakturor i rätt tid, får Revisorn begära förskottsbetalning av uppskattat arvode för återstående revisionsarbete avseende det aktuella räkenskapsåret. Revisorn har rätt att inte påbörja revisionsarbetet avseende ett nytt räkenskapsår förrän samtliga Revisorns fordringar på grund av det tidigare räkenskapsårets revisionsarbete slutreglerats av Företaget.

10.4Revisorn har även rätt till förskottsbetalning av uppskattat arvode för lagstadgade tilläggsuppdrag. Revisorn har rätt att inte påbörja arbetet med sådana tilläggsuppdrag förrän Företaget har betalat förskottet.

Specifikation

10.5Revisorn ska på begäran av Företaget lämna specifikation över utfört arbete.

11 Rekrytering och anställning av personal

11.1Revisorns opartiskhet och självständighet kan hotas om Företaget påbörjar rekrytering eller anställer person som medverkat eller medverkar i revisionsuppdraget. Detta kan antingen försena fullgörandet av uppdraget eller leda till att Revisorn måste avbryta uppdraget i förtid i enlighet med punkten 12.2. Företaget åtar sig att inte utse någon som i egenskap av revisor har medverkat i revisionsuppdraget till styrelseledamot, verkställande direktör eller någon annan ledande befattningshavare hos Företaget om inte minst ett år har gått sedan han eller hon senast medverkade i revisionsuppdraget. Är Företaget ett företag av allmänt intresse gäller tiden avseende den som varit vald revisor eller huvudansvarig för uppdraget till dess att två år har gått sedan han eller hon senast medverkade i revisionsuppdraget.

12 Uppdragets upphörande i förtid

12.1Företaget har rätt att avbryta uppdraget i förtid om det finns saklig grund för detta.

12.2Revisorn har i enlighet med lag och god revisorssed rätt och ibland även skyldighet att avbryta uppdraget i förtid. Om Revisorn under sådana förutsättningar avbrutit uppdraget, ska Revisorn få full ersättning av Företaget för nedlagt arbete och övriga upplupna kostnader på grund av revisionsuppdraget.

12.3Revisorn har rätt att frånträda revisionsuppdraget i förtid, om Företaget är i dröjsmål med betalning av revisionsarvodet eller arvode för något annat uppdrag som Revisorn åtagit sig att utföra för Företaget. Revisorn har även rätt att frånträda uppdraget om Företaget begår ett annat väsentligt avtalsbrott gentemot Revisorn. Om Revisorn frånträder uppdraget enligt detta stycke, ska Företaget ersätta Revisorn enligt reglerna i punkt 12.2.

12.4Om uppdraget upphör av sådana skäl som anges i punkt 12.2 eller 12.3, har Företaget inte rätt till någon ersättning från Revisorn.

12.5Om Revisorn avsäger sig uppdraget i förtid utan något objektivt godtagbart skäl är Företaget berättigat till skälig ersättning för den direkta skada som Företaget åsamkats. Ersättningsskyldigheten är dock i så fall begränsad till 25 procent av arvodet för ett räkenskapsår, dock högst 25 prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

13 Ersättningsansvar och försäkring

13.1Revisorns ersättningsansvar till följd av eventuella försummelser i uppdraget regleras i 37 § revisionslagen eller i för uppdraget tillämplig associationsrättslig lagstiftning. Inga andra påföljder än skadestånd kan utgå. Revisorn ska ha försäkring för den ersättningsskyldighet som Revisorn kan ådra sig i sin revisionsverksamhet. Försäkringen ska uppfylla Revisorsinspektionens krav. Ett eventuellt ersättningsanspråk ska framställas skriftligen utan dröjsmål och grunden för anspråket ska anges.

14 Övriga villkor

14.1Ingen av Parterna får överlåta sina rättigheter, skyldigheter eller fordringar enligt Uppdragsavtalet. Revisorn äger dock rätt att överlåta fordringar avseende fakturerade arvoden till revisionsföretaget, ett nätverksföretag eller annan som anlitas för att driva in fordringar.

14.2Ingen av Parterna får använda eller hänvisa till den andra Partens logotyp eller varumärke utan att i förväg inhämta den andra Partens samtycke. Revisorn får dock offentliggöra att Företaget är revisionskund till Revisorn och Företaget får lämna uppgift om vem som är Revisor i Företaget.

15 Meddelanden och elektronisk kommunikation

Meddelanden

15.1Reklamationer, uppsägningar och andra meddelanden avseende Uppdragsavtalets tillämpning samt adressändringar ska översändas genom bud, rekommenderat brev eller e-post till Parternas senast angivna adresser.

Elektronisk kommunikation

15.2Elektronisk överföring av information mellan Parterna kan inte garanteras vara säker eller fri från virus eller fel, och följaktligen kan sådan information obehörigen fångas upp, förvanskas, förloras, förstöras, försenas, komma fram i ofullständigt skick, skadas på något annat sätt eller vara riskabel att använda av någon annan anledning. Parterna är medvetna om att system och rutiner inte kan garantera att överföringar inte kommer att utsättas för risker, men båda Parter samtycker till att använda kommersiellt rimliga metoder för viruskontroll och sekretess innan information skickas elektroniskt. Parterna accepterar dessa risker och godkänner elektronisk kommunikation dem emellan.

16 Tillämplig lag

16.1Svensk lag, med undantag för dess lagvalsregler, ska tillämpas på uppdraget.

17 Tvister

17.1Tvister med anledning av uppdraget ska avgöras av svensk allmän domstol.