Dessa allmänna råd upphör att gälla från och med den 1 november 2020. Äldre allmänna råd gäller dock för understödsföreningar, som enligt 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen får fortsätta att driva sin verksamhet till utgången av år 2020.

Enligt 1 § lagen (1972:262) om understödsföreningar får understödsförening inte bedriva affärsmässig försäkringsrörelse. I lagen ges inte någon definition på begreppet affärsmässig försäkringsrörelse utan det har överlämnats åt tillsynsmyndigheten att med ledning av de faktiska förhållandena i varje särskilt fall avgöra om en understödsförenings verksamhet kan betecknas som affärsmässigt driven försäkringsrörelse.

Anskaffningsprovision

Avser förening att utge ersättning för att förvärva nya medlemmar (anskaffningsprovision) bör, för att föreningen ej skall anses bedriva affärsmässig försäkringsrörelse, vid kapitalförsäkring gälla att ersättning för att förvärva nya medlemmar, beräknad i förhållande till kapitalförsäkringsbeloppet, inte överstiger 1,5 %.

Övrigt beträffande förvärvande av nya medlemmar (nya försäkringar)

För att förvärva nya medlemmar (nya försäkringar) får understödsförening inte begagna sig av heltidsanställda agenter. Med heltidsanställd skall därvid jämställas den, som har full sysselsättning för föreningens räkning endast under viss eller vissa perioder av året.

Anställd hos föreningen får i sin anställning i begränsad omfattning delta i eller själv bedriva anskaffningsarbete. Såsom anskaffningsarbete räknas inte den information om föreningen beträffande medlemskap m.m. som vid förfrågningar lämnas av anställd hos föreningen. Ersättning för sådan information ingår normalt i den lön eller i det arvode som den anställde uppbär av föreningen.

Uppdrag att arbeta för förvärvande av nya medlemmar (eller nya försäkringar) bör endast lämnas åt den, som har den kunskap och erfarenhet som krävs för att uppdraget skall kunna utföras på ett lämpligt sätt.

      

Uppstår tveksamhet i vad mån visst inslag i en förenings verksamhet kan anses innebära affärsmässig drift av försäkringsrörelse bör frågan underställas Finansinspektionen för beslut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:16

Finansinspektionens allmänna råd (1993:6) om avgränsning av understödsförenings verksamhet gentemot affärsmässigt driven försäkringsrörelse upphävs från och med den 1 november 2020. Äldre allmänna råd gäller dock för understödsföreningar, som enligt 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen får fortsätta att driva sin verksamhet till utgången av år 2020.