1 kap. Inledning

1 §Dessa allmänna råd innehåller anvisningar om vilka uppgifter som bör lämnas av ett värdepappersinstitut – dvs. företag som fått tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse – i samband med att institutet ansöker om tillstånd av Finansinspektionen att bedriva pensionssparrörelse.

2 §Det material som ett företag ger in till inspektionen i samband med ansökan kommer att utgöra den grund på vilken ett eventuellt tillståndsbeslut baseras. I den mån den angivna grunden ändras efter det att tillstånd har meddelats kan detta komma att innebära att inspektionen finner anledning att ompröva tillståndsbeslutet. Det är således viktigt att Finansinspektionen fortlöpande hålls underrättad om de förändringar som ett pensionssparinstitut avser att vidta i förhållande till vad som har uppgivits i samband med ansökan.

2 kap. Ansökningsförfarandet

1 §Ansökan med bilagor ges in till Finansinspektionen. En kopia av ansökan med bilagor bör tillställas institutets egna revisorer samt i förekommande fall den av Finansinspektionen förordnade revisorn. Uppgift om huruvida så har skett bör lämnas i samband med att ansökan inlämnas till inspektionen. Ansökan bör följa dessa allmänna råds uppställning avseende rubriksättningen.

2 §Till ansökan bör bifogas:

  • kopia av protokoll från den bolagsstämma eller sparbanksstämma där beslut har fattats om att ändra bolagsordningen eller sparbanksreglementet till att också innefatta pensionssparrörelse,

  • kopia av bolagsordningen eller sparbanksreglementet i dess nya lydelse,

  • kopia av protokoll från styrelsemöte vid vilket ansökan har godkänts,

  • kopia av institutets formulär till pensionssparavtal,

  • kopia av det informationsmaterial institutet avser att använda sig av gentemot sina kunder i pensionssparrörelsen,

  • yttrande från den som är ansvarig för internrevisionen inom institutet särskilt såvitt avser de frågor som berörs nedan i 3 kap 7 §.

3 kap. Verksamhetsplan

1 §Till ansökan om tillstånd skall enligt 1 kap 6 § lagen om individuellt pensionssparande fogas en plan för den tilltänkta verksamheten.

Verksamhetsplanen bör innehålla uppgifter under de rubriker som nämns i nedanstående paragrafer.

Sparformer

2 §Värdepappersinstitutet bör i verksamhetsplanen ange vilken eller vilka sparformer institutet avser att tillhandahålla inom ramen för pensionssparrörelsen och hur dessa är tänkta att utformas. I den mån institutet avser att förmedla någon sparform som institutet inte självt tillhandahåller (t.ex. ett värdepappersbolags förmedling av inlåning till ett bankinstitut, eller förmedling av andelar i värdepappersfond och allemansfond) bör detta särskilt anges och formerna härför beskrivas. I sådana fall bör institutet lämna en noggrann beskrivning av hur förmedlingen kommer att organiseras. Institutet bör också bifoga de avtal som slutits med annat företag i detta hänseende.

Organisation, administration m.m.

3 §Av verksamhetsplanen bör framgå pensionssparrörelsens organisatoriska placering inom värdepappersinstitutet. Härvid bör anges vem eller vilka som är närmast ansvariga för pensionssparrörelsens bedrivande och vederbörandes kompetens härför. Vidare bör redogöras för den tilltänkta bemanningen. I detta sammanhang bör bl.a. redovisas den juridiska expertis institutet har tillgång till för de frågeställningar av juridisk art som kan uppkomma inom pensionssparrörelsen.

Institutet bör redogöra för sina rutiner avseende bokföring, registrering och förvaring av fondpapper som är hänförliga till pensionssparrörelsen. Institutet bör härvid särskilt redogöra för vilka rutiner som tillämpas för att avskilja kundernas medel inom pensionssparandet från institutets egna medel, och vilka rutiner som finns för att hindra kontoinnehavaren eller annan från att direkt disponera medlen.

Institutet bör också redogöra för de rutiner som kommer att tillämpas i samband med att pensionen skall börja utbetalas.

Institutet bör vidare redogöra för de rutiner som kommer att tillämpas vid överflyttning av pensionssparavtal till annat pensionssparinstitut.

Av verksamhetsplanen bör framgå vilka rutiner institutet har för redovisning och betalning av avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Aktiekapital och motsvarande, försäkring och ekonomi

4 §Av verksamhetsplanen bör framgå vilka överväganden institutet gjort beträffande storleken på aktiekapital, grundfond, garantifond eller liknande, med hänsyn till den planerade utvidgningen av institutets verksamhet.

På motsvarande sätt bör framgå institutets överväganden beträffande behov av försäkring för skadeståndsskyldighet avseende pensionssparrörelsen. Ett värdepappersbolag och ett utländskt värdepappersföretag bör i samband härmed visa att den försäkring som har tecknats i enlighet med 5 kap 5 § lagen om värdepappersrörelse omfattar även den tilltänkta pensionssparrörelsen.

Av verksamhetsplanen bör vidare framgå hur institutet bedömer att pensionssparrörelsens bedrivande kommer att påverka institutets ekonomiska förhållanden.

Delverksamhet som uppdras åt annan

5 §För det fall institutet avser att uppdra åt ett annat företag att utföra något eller några av de moment som ingår i pensionssparrörelsen bör institutet lämna en noggrann redogörelse för uppdragets omfattning samt de omständigheter som ligger till grund för det avsedda uppdraget. Härvid bör särskilt redogöras för hur kundernas intressen med avseende på bl.a. sekretess kommer att tillgodoses, liksom för den löpande kontrollen av den verksamhet som för pensionssparinstitutets räkning bedrivs av uppdragstagaren.

Pensionssparavtal, informationsmaterial m.m.

6 §Institutet bör närmare kommentera innehållet i det eller de pensionssparavtal institutet avser använda sig av. Om avtalet avviker från ett för branschen gemensamt framtaget avtal bör sådana avvikelser klargöras och motiveras. Kopia av avtalet bör bifogas ansökan till Finansinspektionen.

Institutet bör redogöra för det informationsmaterial institutet har för avsikt att använda sig av, liksom för omfattningen av den rådgivning och vägledning institutet kommer att erbjuda sina kunder.

Tekniska resurser m.m.

7 §Institutet bör i verksamhetsplanen lämna de uppgifter som anses relevanta när det gäller säkerhet och kontroll i användningen av datorstöd i pensionssparrörelsen.

Verksamhetsplanen bör härvid bl.a. innefatta dels en allmän och dels en ingående teknisk beskrivning av de datasystem institutet avser att använda sig av i pensionssparrörelsen. I detta sammanhang bör bl.a. dokumenteras systemens förmåga att särskilja de olika sparformerna från varandra samt från sådana sparmedel och andra tillgångar som inte är hänförliga till pensionssparrörelsen. De revisionsmässiga kontrollfunktioner som finns i systemet och som möjliggör att skilda transaktioner och rörelser kan följas bör anges. Ett yttrande i dessa avseenden från den som är ansvarig för internrevisionen inom institutet bör bifogas ansökan.

De institut som avser att tillhandahålla sparformen andelar i värdepappersfond och allemansfond bör kunna visa att det fondbolag som förvaltar fonden har administrativa och tekniska resurser att hålla isär pensionssparandet från det vanliga fondsparandet så att en separat redovisning kan ske av de bundna andelar som tillhör pensionssparandet.

Kontroll och revision

8 §Av verksamhetsplanen bör framgå institutets överväganden och beslutade rutiner avseende löpande kontroll och intern revision av pensionssparrörelsen.