FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD

FFFS 2000:9 Kontokort och automattjänster

Tillämpningsområde

Dessa allmänna råd tillämpas på kreditinstitut vid hantering och användning av kontokort. Råden omfattar inte kort som endast är avsedda för elektroniska pengar.

Med kontokort avses ett kort som kan användas i automat eller som betalningsmedel. Kontokortet kan ge tillgång till ett eller flera konton med eller utan kredit. Det förutsätter en avtalsrelation mellan kortutgivare och kortinnehavare och kan vara förenat med olika funktioner. Med automattjänst avses tjänst i uttags-, insättnings- eller växlingsautomat samt så kallad serviceautomat.

Kontokort

Allmänt

1 §Av 9 § konsumentkreditlagen (SFS 1992:830) framgår att särskilda regler gäller om skriftlighet för avtal om kredit i konsumentförhållanden. Även i andra fall bör avtal om kontokort vara skriftliga eller vara dokumenterade på annat sätt som innebär att mottagaren kan antas ha varaktig tillgång till avtalet. Innan avtalet ingås bör sökanden ha fått klar och tydlig information om avtalets innebörd. Avtalet bör innehålla fullständiga villkor med angivande av kortinnehavarens rättigheter och förpliktelser. I avtalet bör det anges vem som är kortutgivare samt vem eller vilka som är kontohavare. Avtalets löptid bör också framgå av avtalet. Sökanden bör erhålla en kopia av avtalet.

Villkor

2 §De villkor som gäller i avtalsförhållandet bör vara klart och tydligt utformade. Uppgift om samtliga tjänster som avtalsförhållandet innefattar bör framgå vid avtalets ingående.

Villkorsändring

3 §Förutsättningarna för kortutgivarens rätt att ändra i villkoren bör framgå av kortavtalet. Kortutgivaren bör i god tid informera kortinnehavaren innan en villkorsändring görs, om ändringen inte kan anses sakna betydelse för kortinnehavaren. Om kortinnehavaren inte godkänner förändring i villkoren bör denne ges rätt att utan särskild avgift frånträda avtalet innan ändringen börjar gälla.

Uppsägning

4 §Villkoren för en uppsägning av kortavtalet bör anges i avtalet.

Ansvar och behörighet

5 §Ansvarsfördelningen mellan kortutgivare och kortinnehavare bör framgå av kortavtalet. Eventuella medkontohavares och extrakortinnehavares ansvar och behörighet bör också framgå.

Förvaring av kontokort och kod

6 §Av villkoren bör framgå hur kortinnehavaren skall hantera kontokort och behörighetskod (s.k. PIN-kod).

Kontoutdrag

7 §Kortutgivaren bör redovisa transaktionerna på kortinnehavarens konto genom att regelbundet tillhandahålla denne skriftliga kontoutdrag per post. Sådan redovisning kan på kortinnehavarens begäran ske på annat sätt eller underlåtas. Om transaktionen avser utländsk valuta bör tillämpad omräkningskurs redovisas för kunden.

Avgifter

Allmänt

8 §Senast i samband med ansökningstillfället bör sökanden få information om vilka avgifter som debiteras för kortet, storleken på dessa samt uppgift om när och hur de ska betalas. Om särskild avgift används för transaktioner med utländsk valuta bör detta framgå. Beträffande årsavgift för kortet bör det av villkoren framgå om den återbetalas eller inte vid uppsägning till förtida upphörande av kortavtalet.

Avgiftsändring

9 §Innan en avgiftsändring görs bör kortutgivaren i god tid informera kortinnehavaren om ändringen. Om kortinnehavaren inte godkänner ändringen bör denne ges rätt att utan särskild avgift frånträda avtalet.

Spärrning av kort

10 §Kortutgivaren bör genom tydlig information upplysa kortinnehavaren om hur, när och till vem en spärranmälan ska göras. Kontoavtalet bör reglera de villkor som gäller för spärranmälan både inom Sverige och från utlandet. Kortutgivare bör utan särskild kostnad erbjuda kortinnehavare spärrmöjlighet genom dygnetruntservice.

På begäran bör kortutgivaren skriftligen bekräfta att en spärranmälan mottagits.

Automattjänst

Information

11 §Institut som tillhandahåller tjänst i automat bör i nära anslutning till automaten eller genom information i automatens bildfönster lämna information om hur tjänsten ska genomföras.

Om tjänsten avbryts bör meddelande om detta visas i bildfönstret. Avgifter eller annan information av särskild betydelse vid användandet av automaten bör framgå av de villkor som kunden tillhandahålls.

Kvitto

12 §Efter avslutad tjänst i automat bör kunden få ett kvitto på transaktionen. Om kvitto tillfälligtvis inte kan lämnas bör kontohavaren informeras om detta innan tjänsten påbörjas.

Reklamationer

Allmänt

13 §Av kontokortsvillkoren bör det framgå hur en reklamation skall göras och till vem den skall riktas.

Institutets utredning

Allmänt

14 §Om en kontohavare reklamerar en korttjänst bör det kontoförande institutet göra en teknisk utredning om det inte finns synnerliga skäl mot det. Den bör genomföras skyndsamt och resultatet bör delges kortinnehavaren utan dröjsmål. Institutet bör stå för utredningskostnaden.

Teknisk utredning

15 §Den tekniska utredningen enligt 14 § innebär t.ex. att institutet skall granska den dokumentation hos automatägaren som utvisar automatsystemets funktionssätt vid transaktionstillfället. Denna information utgör underlag för reklamerad kontodebitering. Till dokumentationen hör bl.a. automatjournal, behandlingshistorik, tömningsrapport och sedelavstämningsrapport.

Institutets ställningstagande

Bifall vid reklamation

16 §Om institutet vid sitt ställningstagande bifaller reklamationen bör det reklamerade beloppet omgående återbetalas.

Avslag vid reklamation

17 §Om en reklamation avslås bör institutet informera kunden om resultatet av sin undersökning samt även motivera sitt ställningstagande. Sådan information bör lämnas skriftligen såvida kunden inte avstår från detta.

Prövning av tvist

18 §Institutet bör upplysa kortinnehavaren om möjligheten att få en reklamation som avslagits prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol. Denna information bör ges senast i samband med att reklamationen avvisas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...