1 §Auktoriserade marknadsplatser ska föra en förteckning enligt 13 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Förteckningen ska åtminstone innehålla uppgift om

  • den anmälningsskyldiges namn, befattning och personnummer eller, om personnummer saknas, annat identifieringsnummer,

  • emittent, antal eller värde samt typ av finansiellt instrument som den anmälningsskyldige och dennes närstående personer äger,

  • innehav och ändring i innehavet, tidpunkt och storlek avseende innehav och ändring av innehav,

  • vilken persons innehav som ändrats och, om ändringen avser en närstående enligt 12 § lagen om anmälningsskyldighet, anknytning till den anmälningsskyldige, och

  • datum för när anmälan gjorts till arbetsgivaren eller uppdragsgivaren.

För optioner ska anges om det är en köp- eller säljoption som har utfärdats, förvärvats eller överlåtits. Dessutom ska anges den underliggande tillgången, antal, löptid, slutdag samt lösenpriset. Motsvarande uppgifter ska anges för terminer.

FFFS (2018:22)

2 §Den som är skyldig att föra förteckning enligt 1 § ska besluta vilka anställda och uppdragstagare som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 12 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet. Grunderna för hur personkretsen som omfattas av anmälningsskyldighet har bestämts ska dokumenteras.

FFFS (2018:22)

De allmänna råden till 2 § har upphävts genom FFFS 2018:22.