Innehåll

FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2002:8 Förteckning över vissa innehav av finansiella instrument

(senast ändrad genom FFFS 2018:22)

1 §Auktoriserade marknadsplatser ska föra en förteckning enligt 13 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Förteckningen ska åtminstone innehålla uppgift om

  • den anmälningsskyldiges namn, befattning och personnummer eller, om personnummer saknas, annat identifieringsnummer,

  • emittent, antal eller värde samt typ av finansiellt instrument som den anmälningsskyldige och dennes närstående personer äger,

  • innehav och ändring i innehavet, tidpunkt och storlek avseende innehav och ändring av innehav,

  • vilken persons innehav som ändrats och, om ändringen avser en närstående enligt 12 § lagen om anmälningsskyldighet, anknytning till den anmälningsskyldige, och

  • datum för när anmälan gjorts till arbetsgivaren eller uppdragsgivaren.

För optioner ska anges om det är en köp- eller säljoption som har utfärdats, förvärvats eller överlåtits. Dessutom ska anges den underliggande tillgången, antal, löptid, slutdag samt lösenpriset. Motsvarande uppgifter ska anges för terminer.

FFFS (2018:22)

2 §Den som är skyldig att föra förteckning enligt 1 § ska besluta vilka anställda och uppdragstagare som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 12 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet. Grunderna för hur personkretsen som omfattas av anmälningsskyldighet har bestämts ska dokumenteras.

De allmänna råden till 2 § har upphävts genom FFFS 2018:22.

FFFS (2018:22)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...