Innehåll

FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2002:11 Skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

(senast ändrad genom FFFS 2018:23)

1 §Dessa föreskrifter reglerar skyldigheten att elektroniskt lämna uppgifter om handel med finansiella instrument till Finansinspektionen och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Finansinspektionens rätt att få uppgifterna följer av 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

FFFS (2018:23)

2 §Föreskrifterna gäller för företag som

  1. deltar i handeln på en reglerad marknad enligt 14 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

  2. driver värdepappersrörelse med stöd av 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 § eller 4 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden,

  3. driver en reglerad marknad eller en handelsplattform med stöd av 12 kap. 2 § eller 13 kap. 12 § andra stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden, eller

  4. tillhandahåller en datarapporteringstjänst som APA-leverantör eller CTP-leverantör med stöd av 10 kap. 1 § lagen om värdepappersmarknaden.

För sådana transaktioner som anges i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, och som avser finansiella instrument som är upptagna till handel eller handlas på en reglerad marknad eller handelsplattform, gäller 9 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

FFFS (2017:3)

3 §På Finansinspektionens begäran ska företagen elektroniskt lämna uppgifter om handel med aktier eller optioner med aktier som underliggande tillgång enligt bilaga.

4 §Finansinspektionen beslutar om undantag från dessa föreskrifter om det finns särskilda skäl.

5 §Information och referensuppgifter för finansiella instrument som ska lämnas till Finansinspektionen enligt artiklarna 22.1 och 27.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014, ska i stället lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Uppgifterna ska lämnas i det format som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/585 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller datastandarder och format för referensuppgifter för finansiella instrument och tekniska åtgärder för de arrangemang som ska inrättas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och de behöriga myndigheterna.

FFFS (2017:3)

6 §När uppgifter lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) enligt 5 § tillämpas inte 3 och 4 §§.

FFFS (2017:3)

Bilaga

[Bilagan beskriver proceduren för elektronisk rapportering och återges ej här; red.anm.]

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...