1 §Dessa föreskrifter reglerar skyldigheten att elektroniskt lämna uppgifter om handel med finansiella instrument till Finansinspektionen.

Finansinspektionens rätt att få uppgifterna följer av 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

FFFS (2021:36)

2 §Föreskrifterna gäller för företag som

  1. deltar i handeln på en reglerad marknad enligt 14 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

  2. driver värdepappersrörelse med stöd av 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 § eller 4 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden.

För sådana transaktioner som anges i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, och som avser finansiella instrument som är upptagna till handel eller handlas på en reglerad marknad eller handelsplattform, gäller 9 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

FFFS (2021:36)

3 §På Finansinspektionens begäran ska företagen elektroniskt lämna uppgifter om handel med aktier eller optioner med aktier som underliggande tillgång enligt bilaga.

4 §Finansinspektionen beslutar om undantag från dessa föreskrifter om det finns särskilda skäl.

5 §har upphävts genom FFFS 2021:36.

6 §har upphävts genom FFFS 2021:36.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:36

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.

[Bilagan beskriver proceduren för elektronisk rapportering och återges ej här; red.anm.]