Tillämpningsområde

1 §Dessa allmänna råd gäller för revisorer som har förordnats av Finansinspektionen enligt följande bestämmelser:

 • 17 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

 • 13 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 • 8 kap. 9 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

 • 5 § förordningen (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten,

 • 10 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 • 23 kap. 7 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 • 9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, och

 • 10 kap. 7 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FFFS (2020:17)

2 §De allmänna råden är generellt utformade. Finansinspektionen kan utöver dessa lämna särskilda instruktioner som avser granskning av vissa områden.

Revisionens genomförande

3 §Revisorn arbetar på Finansinspektionens uppdrag och fullgör tillsammans med övriga revisorer i institutet uppdraget att granska institutet i den omfattning som följer av god revisionssed.

4 §Revisorn bör inte utan Finansinspektionens medgivande utföra konsulttjänster hos institutet eller ett till detta närstående företag. Detta gäller även personer som är underställda revisorn.

5 §Revisorn bör särskilt uppmärksamma institutets interna kontrollsystem i sin granskning. Revisorn bör även särskilt uppmärksamma hanteringen av de i verksamheten förekommande riskerna samt hur riktlinjer och instruktioner tillämpas.

6 §Revisorn i ett livförsäkringsbolag bör särskilt uppmärksamma transaktioner som äger rum mellan livförsäkringsbolaget och andra bolag inom samma koncern samt beslutsunderlaget till sådana transaktioner. Dessutom bör revisorn jämföra dessa med livförsäkringsbolagens egna riktlinjer.

7 §Revisorn bör kontrollera att institutet har upprättat rutiner som säkerställer att rapporteringen till Finansinspektionen är korrekt och sker i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Rapportering till Finansinspektionen

8 §Revisorn bör, utöver den rapporteringsskyldighet som gäller enligt vissa författningar, omgående informera Finansinspektionen om de erinringar som revisorerna framställer till styrelsen eller verkställande direktören enligt följande:

 • 10 kap. 35 § aktiebolagslagen (1975:1385),

 • 10 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (1982:713) och

 • 13 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Revisorn bör lämna en årsrapport över revisionen till Finansinspektionen senast tre veckor efter det att revisionen har slutförts för räkenskapsåret. Om revisionen har omfattat flera institut inom samma koncern, bör en rapport lämnas för varje enskilt institut. Därutöver bör revisorn snarast lämna Finansinspektion information, och en kopia av aktuell revisionsberättelse samt uppgifter om vilka revisorer som har utsetts av stämman.

Om revisionsberättelsen inte har lämnats inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, bör revisorn genast underrätta Finansinspektionen om detta och ange orsaken till dröjsmålet.

9 §Den årliga rapporten bör innehålla:

 • en övergripande redogörelse för hur revisionsarbetet organiserats och genomförts,

 • en redogörelse för väsentliga förändringar i institutets organisation, verksamhet eller andra förhållanden som kan inverka på institutets riskexponering,

 • en redogörelse för väsentliga brister som rör institutens interna kontroll, redovisning och förvaltning i övrigt samt för tidigare påpekade brister som inte åtgärdats,

 • en redogörelse för livförsäkringsbolagens interna transaktioner och beslutsunderlag till dessa,

 • redogörelse för väsentliga avvikelser från Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd,

 • uppgifter om övriga förhållanden, t.ex. tvister, som kan medföra risk för betydande ekonomiska konsekvenser för institutet,

 • uppgifter om årets resultat, samt en redogörelse för de verksamheter som har varit av huvudsaklig betydelse för resultatets uppkomst,

 • uppgift om antal timmar och fördelning på huvudsakliga arbetsmoment vid fullgörandet av uppdraget samt debiterat arvode, vilka kan lämnas i en separat redogörelse, samt

 • övriga uppgifter som revisorn anser bör tas med.

10 §Revisorn bör även löpande informera Finansinspektionen om sådana iakttagelser som kan vara av betydelse för myndighetens tillsyn.

Byte av revisor

11 §Om byte av revisor sker under löpande verksamhetsår, bör Finansinspektionen omgående informeras om detta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:17

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 november 2020.