1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 §I föreskrifterna anges vilka uppgifter om ränterisk i positioner utanför handelslagret som ska rapporteras till Finansinspektionen.

Föreskrifterna gäller för följande företag:

  1. bankaktiebolag,

  2. sparbanker,

  3. medlemsbanker,

  4. kreditmarknadsbolag,

  5. kreditmarknadsföreningar, och

  6. värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

Ett företag enligt andra stycket ska dessutom tillämpa föreskrifterna på grundval av företagets konsoliderade situation enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Om företaget kontrolleras av ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag, ska företaget tillämpa föreskrifterna på grundval av det finansiella holdingföretagets eller det blandade finansiella holdingföretagets konsoliderade situation.

FFFS (2023:1)

2 §Ränteriskexponeringen ska rapporteras per den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december. Rapporten ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 30 april, 10 augusti, 31 oktober respektive den 31 januari. Sammanfaller balansdag med årsbokslutsdag ska rapporten vara Finansinspektionen tillhanda senast den tjugonde dagen i andra månaden efter balansdagen.

Uppgifterna ska lämnas via Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. Se blanketten i bilagan.

3 §I dessa föreskrifter avses med

  • ekonomiskt värde: nuvärdet av framtida kassaflöden,

  • ränterisk: risken att ogynnsamma ränterörelser leder till kapitalförluster,

  • ränterisk i övrig verksamhet: den ränterisk som uppstår i positioner utanför handelslagret.

4 §Finansinspektionen beslutar om undantag från dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

2 kap. Krav på rapportering av ränterisk

1 §Företaget ska beräkna och rapportera till Finansinspektionen vilken påverkan en plötslig förändring av det allmänna ränteläget (räntechock) får på dess ekonomiska värde.

2 §Räntechocken ska motsvara en plötslig och uthållig parallellförskjutning med 200 räntepunkter applicerad på de avkastningskurvor till vilka aktuella positioner knyts vid rapporteringstillfället.

3 §Om en sådan räntechock resulterar i att företagets ekonomiska värde faller med mer än 20 % i relation till dess kapitalbas, ska företaget lämna en redogörelse till Finansinspektionen om vilka åtgärder som krävs för att reducera en sådan potentiell nedgång.

3 kap. Grundläggande krav på ränteriskberäkning

1 §Beräkningen ska omfatta poster i övrig verksamhet som innehåller räntevillkor. Med detta avses såväl tillgångar och skuldposter i balansräkningen som långa och korta positioner som inte tas upp i balansräkningen (utombalansposter).

2 §Beräkningarna ska ske separat för varje valuta som företaget har en tillgång eller en skuld i. Företag med ränteriskexponering i fler än tio valutor behöver endast beräkna ränterisken separat för de ur ränterisksynpunkt tio viktigaste valutorna. Ränteriskerna i de övriga valutorna får beräknas som om de vore i en och samma valuta.

Ränteriskerna i de olika valutorna ska nettosummeras till en total ränterisk. Omräkning till svenska kronor ska ske med de avistakurser som gäller vid beräkningstillfället.

3 §Samtliga tillgångar, skulder och utombalansposter ska beräknas till sitt ekonomiska värde genom diskontering av framtida kassaflöden till ett nuvärde.

4 §Värderingen ska utgå från den tid som återstår till nästa räntejusteringstillfälle. För tillgångar och skulder där företaget kan ändra räntan omedelbart, till exempel sparkonton, ska räntebindningstiden antas vara en dag. Om företaget kan uppvisa empiriskt stöd för antaganden som bättre avspeglar företagets faktiska exponering, får företaget använda sina egna antaganden. Dessa ska finnas tillgängliga för Finansinspektionen.

4 kap. Arkivering

1 §De uppgifter som är underlag för rapporteringen till Finansinspektionen ska dokumenteras på ett sätt som möjliggör kontroll i efterhand. Uppgifterna ska därför sparas minst ett kalenderår efter upprättandet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:12

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juli 2021.

2023:1

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2023.

[Bilagan innehåller blankett för ränteriskrapport och återges ej här; red.anm.]