1 kap. Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för

 • börser,

 • clearingorganisationer,

 • värdepappersinstitut,

 • bolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en handelsplattform och utgivare av sådana överlåtbara värdepapper, samt

 • den som upprättar prospekt eller andra dokument enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG.

FFFS (2022:2)

2 §Föreskrifterna innehåller bestämmelser om

 • ansökan om tillstånd (1 a kap.),

 • ägar- och ledningsprövning (2 kap.),

 • anmälan av vissa förvärv (2 a kap.),

 • inregistrering (3 kap.),

 • disciplinnämnd (4 kap.),

 • marknadsövervakning vid en börs (5 kap.),

 • marknadsövervakning vid ett värdepappersinstitut (6 kap.),

 • informationsplikt för utgivare av överlåtbara värdepapper (10 kap.),

 • utgivare utan säte i en stat inom EES (11 kap.),

 • prospekt och andra dokument enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (11 a kap.),

 • anmälan om och offentliggörande av uppgifter om aktieinnehav (12 kap.),

 • aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier (13 kap.), samt

 • att Aktiemarknadsnämnden beslutar i vissa frågor om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden samt kungör vissa sådana beslut (14 kap.).

FFFS (2019:10)

1 a kap. Ansökan om tillstånd

Allmänt

Tillämpningsområde

1 §Bestämmelserna i detta kapitel gäller för företag som ansöker om tillstånd att

 1. som börs driva en reglerad marknad enligt 12 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller en handelsplattform, auktionsplattform för handel med utsläppsrätter eller annan sidoverksamhet enligt 13 kap. 12 § samma lag,

 2. driva clearingverksamhet enligt 19 kap. 1 § eller sidoverksamhet enligt 20 kap. 7 § samma lag, eller

 3. driva en handelsplattform enligt 2 kap. 1 § 8 eller 9 samma lag.

När en börs ansöker om tillstånd att driva ytterligare en reglerad marknad eller en handelsplattform, auktionsplattform för handel med utsläppsrätter eller annan sidoverksamhet enligt 13 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknaden, samt när en clearingorganisation ansöker om tillstånd att driva verksamhet enligt 20 kap. 7 § samma lag tillämpas inte 7 § andra stycket och 8 § andra stycket.

När ett värdepappersinstitut ansöker om tillstånd att driva en handelsplattform enligt 2 kap. 1 § 8 eller 9 lagen om värdepappersmarknaden tillämpas inte 7–22 §§.

När en börs eller ett värdepappersinstitut som driver en MTF-plattform ansöker om att få plattformen registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag enligt 11 kap. 13 § lagen om värdepappersmarknaden tillämpas inte 7–28 §§.

FFFS (2017:5)

Ansökans utformning

2 §Ett företag ska i ansökan ange vilket eller vilka tillstånd enligt 1 § som ansökan avser.

Ansökan ska vara undertecknad av en behörig företrädare för företaget.

FFFS (2013:3)

3 §Ett företag som ansöker om tillstånd enligt 1 § första stycket 1 eller 2 ska bifoga följande till ansökan:

 1. ett styrelseprotokoll som visar att företagets styrelse har godkänt ansökan,

 2. ett registreringsbevis för företaget från Bolagsverket, eller motsvarande, som inte är äldre än två månader,

 3. ett revisorsintyg, utfärdat av en auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen, som visar att företaget har det kapital som det uppgett i enlighet med 10 § första stycket och – om företaget ansöker om tillstånd att driva en handelsplattform – att företaget uppfyller det krav på startkapital som uppställs i 3 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 4. ett utkast till bolagsordning eller stadgar, där det framgår vilken eller vilka verksamheter som företaget avser att driva, och

 5. en verksamhetsplan, upprättad i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel.

Ett företag som ansöker om tillstånd enligt 1 § första stycket 3 ska till ansökan bifoga den information som krävs enligt den delegerade förordning som Europeiska kommissionen har antagit med stöd av artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034.

FFFS (2017:5)

4 §Ett företag som ansöker om tillstånd att som börs driva en reglerad marknad ska, utöver vad som anges i 3 §, bifoga följande till ansökan:

 1. en beskrivning av arrangemang för styrning av företaget, samt en redogörelse för hur företaget uppfyller kraven när det gäller styrelsens ansvar för att fastställa, övervaka och utvärdera dessa arrangemang enligt 12 kap. 6 e § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 2. beskrivningar av de system, förfaranden och arrangemang som inrättats samt information om innehållet i eventuella avtal som företaget har ingått enligt 13 kap. 1 a1 e §§ samma lag,

 3. regler om samlokaliseringstjänster enligt 13 kap. 1 f § samma lag,

 4. en redogörelse för hur företaget uppfyller kraven för avgiftsstrukturer i 13 kap. 1 g § samma lag,

 5. en redogörelse för hur kraven på identifiering enligt 13 kap. 1 h § samma lag uppfylls,

 6. regler för minsta prisändring enligt 13 kap. 1 i § samma lag,

 7. en redogörelse för hur kraven om sunda skyddsmekanismer och adekvata resurser och reservanordningar enligt 13 kap. 1 j § samma lag uppfylls, om företaget rapporterar transaktioner för ett värdepappersinstituts räkning,

 8. en beskrivning av de rapporteringssystem för anställda som företaget tillhandahåller enligt 13 kap. 2 a § samma lag,

 9. regler för handeln på den reglerade marknaden enligt 13 kap. 6 § samma lag,

 10. en redogörelse för hur kravet på synkroniserade klockor enligt 13 kap. 6 a § samma lag uppfylls,

 11. regler om offentliga uppköpserbjudanden enligt 13 kap. 8 § samma lag,

 12. regler för vilka som får delta i handeln på den reglerade marknaden enligt 14 kap. 1 § samma lag, och

 13. regler för upptagande av finansiella instrument till handel på den reglerade marknaden enligt 15 kap. 1 § samma lag.

Utöver vad som följer av första stycket ska företaget bifoga:

 1. regler eller avtalsvillkor som reglerar utgivarnas informationsskyldighet,

 2. en policy för att främja mångfald i styrelsen enligt 8 b §, och

 3. rutiner för marknadsövervakning enligt 5 kap. 3 §.

FFFS (2017:5)

5 §Ett företag som ansöker om tillstånd att driva en handelsplattform ska, utöver vad som anges i 3 §, bifoga följande till ansökan:

 1. en beskrivning av de arrangemang som inrättats enligt 11 kap. 2 a eller 2 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 2. regler för vilka som får delta i handeln på handelsplattformen enligt 11 kap. 3 § samma lag,

 3. regler för handeln på handelsplattformen enligt 11 kap. 4 och 4 a §§ samma lag,

 4. beskrivningar av de system, förfaranden och arrangemang som inrättats samt information om innehållet i eventuella avtal som ingåtts enligt 13 kap. 1 a1 e §§ samma lag,

 5. regler om samlokaliseringstjänster enligt 13 kap. 1 f § samma lag,

 6. en redogörelse för hur företaget uppfyller kraven för avgiftsstrukturer i 13 kap. 1 g § samma lag,

 7. en redogörelse för hur kraven på identifiering enligt 13 kap. 1 h § samma lag uppfylls,

 8. regler för minsta prisändring enligt 13 kap. 1 i § samma lag,

 9. en redogörelse för hur kraven om sunda skyddsmekanismer och adekvata resurser och reservanordningar enligt 13 kap. 1 j § samma lag uppfylls, om företaget rapporterar transaktioner för ett värdepappersinstituts räkning, och

 10. en redogörelse för hur kravet på synkroniserade klockor enligt 13 kap. 6 a § samma lag uppfylls.

Utöver vad som följer av första stycket ska en börs eller ett värdepappersinstitut bifoga

 1. regler eller avtalsvillkor som reglerar utgivarnas informationsskyldighet,

 2. rutiner för marknadsövervakning enligt 6 kap. 4 §, och

 3. den beskrivning av handelsplattformens funktionssätt som krävs enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/824 av den 25 maj 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på innehållet och formatet vad gäller beskrivningen av multilaterala handelsplattformars och organiserade handelsplattformars funktionssätt och anmälan till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i det format som framgår av förordningen.

FFFS (2017:5)

5 a §En börs eller ett värdepappersinstitut som driver en MTF-plattform och som ansöker om att få plattformen registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag ska redogöra för hur företaget uppfyller kraven i

 • 11 kap. 13 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt

 • kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag och definitioner för tillämpning av det direktivet.

FFFS (2017:5)

6 §Ett företag som ansöker om tillstånd att driva clearingverksamhet ska, utöver vad som anges i 3 §, till ansökan bifoga

 1. regler för clearingverksamheten enligt 20 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

 2. regler eller avtalsvillkor som reglerar deltagandet i clearingverksamheten.

FFFS (2013:3)

Ägarförhållanden

7 §Ett företag ska i ansökan lämna en förteckning över företagets direkta och indirekta ägare.

Till ansökan ska företaget även bifoga de uppgifter för ägarprövning som framgår av 2 kap.

FFFS (2013:3)

Ledningsförteckning

8 §Ett företag ska i ansökan lämna uppgifter om vilka ledamöter och eventuella suppleanter som ingår i styrelsen. Det ska även framgå vem som är styrelsens ordförande, verkställande direktör och verkställande direktörens eventuella ställföreträdare.

För samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen, verkställande direktör och dennes eventuella ställföreträdare ska de uppgifter för ledningsprövning bifogas som framgår av 2 kap.

FFFS (2013:3)

Vissa krav när det gäller styrelsen för en börs

8 a §En börs ska avsätta tillräckligt med resurser för att utbilda styrelseledamöter.

FFFS (2017:5)

8 b §En börs ska när den tillsätter styrelseledamöter beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper och för detta ändamål ha en policy för att främja mångfald i styrelsen.

FFFS (2017:5)

Revisor

9 §Ett företag ska i ansökan ange vem som är, eller ska utses till, revisor i företaget.

FFFS (2013:3)

Ekonomiska förhållanden

10 §Ett företag ska i ansökan ange hur stort aktiekapital det har eller, om det är en ekonomisk förening, summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser. Företaget ska också redogöra för de eventuella andra finansiella resurser det har eller kan utnyttja.

Företaget ska redovisa de överväganden det gjort, och vilka risker det tagit hänsyn till, när det bedömt att kapitalet är tillräckligt i förhållande till verksamhetens art och omfattning.

Ett företag som ansöker om tillstånd att driva clearingverksamhet ska även redogöra för dess betalningsberedskap enligt 19 kap. 9 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

FFFS (2013:3)

11 §Ett företag som driver verksamhet sedan tidigare ska till ansökan bifoga kopior av de tre senaste reviderade och av stämman godkända års- och koncernredovisningarna samt därefter upprättade delårsrapporter.

FFFS (2013:3)

12 §Ett företag ska till ansökan bifoga en prognos för de tre närmaste verksamhetsåren. Prognosen ska omfatta

 1. balans- och resultaträkning,

 2. en analys av företagets kapital, samt

 3. uppgifter om hur resultatet av balans- och resultaträkningen påverkar det krav på kapitalstyrka som gäller för företaget.

Prognosen ska redovisa vilka antaganden som den bygger på.

En känslighetsanalys ska även lämnas som utvisar vilken påverkan ändrade antaganden, exempelvis för volymer, räntenivåer och räntemarginaler, får på angivna prognoser och på företagets kapital.

Företaget ska redogöra för hur det avser att finansiera verksamheten.

FFFS (2013:3)

Aktier och andelar i andra företag

13 §Ett företag ska i ansökan lämna uppgift om innehav av aktier eller andelar i andra företag.

FFFS (2013:3)

Pågående domstolsprocesser m.m.

14 §Ett företag ska i ansökan ange om det är part i en pågående domstolsprocess eller ett skiljeförfarande och, om så är fallet, lämna närmare uppgifter om detta.

FFFS (2013:3)

Verksamhetsplan

Allmänt

Företagets verksamhet

15 §En verksamhetsplan ska utförligt beskriva företagets verksamhet och hur denna svarar mot de tillstånd som företaget ansöker om. Verksamhetsplanen ska även beskriva de finansiella instrument som verksamheten kommer att omfatta.

För respektive verksamhet som företaget söker tillstånd för ska verksamhetsplanen innehålla detaljerade flödesscheman med de administrativa processer som finns för respektive verksamhet. Det ska framgå av varje flödesschema hur företagets interna styrning och kontroll kommer att vara organiserad och utföras.

FFFS (2013:3)

Organisation

16 §Verksamhetsplanen ska innehålla en schematisk översikt över hur verksamheten ska organiseras. Översikten ska visa vem som är ansvarig för respektive område eller funktion samt ange hur många personer som ska vara verksamma inom dessa områden eller funktioner.

Verksamhetsplanen ska även beskriva de olika områdena eller funktionerna samt övergripande redogöra för de åtgärder och uppgifter som utförs inom respektive del.

Det ska vidare anges om företaget har personal som även har anställning i ett annat företag, om företaget delar lokaler och teknisk utrustning med andra, samt, i förekommande fall, hur företaget avser att hantera sekretessfrågor med anledning av detta.

FFFS (2013:3)

Regelefterlevnad

17 §Verksamhetsplanen ska innehålla en redogörelse för hur företaget avser att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och regler som gäller för verksamheten.

FFFS (2013:3)

Internrevision

18 §Företaget ska i verksamhetsplanen ange om det avser att ha en funktion som granskar företagets interna styrning och kontroll samt, i förekommande fall, redogöra för hur denna funktion ska vara utformad, hur dess arbete ska bedrivas, var i organisationen funktionen ska vara placerad samt till vem funktionen ska rapportera. En instruktion för funktionens arbete ska bifogas ansökan.

FFFS (2013:3)

Uppdragsavtal

19 §Företaget ska i verksamhetsplanen redogöra för om det avser att uppdra åt någon annan att utföra arbete eller funktioner som är av väsentlig betydelse för verksamheten. Redogörelsen ska omfatta arten och omfattningen av uppdraget samt hur företaget avser att se till att den utlagda verksamheten kommer att drivas i enlighet med gällande regler för verksamheten.

FFFS (2013:3)

Tekniska system och säkerhet

20 §Av verksamhetsplanen ska det framgå hur företagets it-verksamhet ska vara organiserad, styras och följas upp. Det ska finnas en beskrivning av väsentliga it-systems funktioner och användningsområden.

Företaget ska i verksamhetsplanen även redogöra för hur det ska styra och följa upp sitt it-säkerhetsarbete. Eventuell tillämpning av etablerade standarder och ramverk ska beskrivas liksom aktuella och planerade oberoende granskningar av it-verksamheten och säkerhetsarbetet. Vidare ska verksamhetsplanen innehålla en översikt över aktuella beredskaps- och kontinuitetsplaner och, i förekommande fall, information om när dessa senast uppdaterats och testats.

FFFS (2013:3)

Händelser av väsentlig betydelse

21 §I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till eventuella riktlinjer för hantering av händelser av väsentlig betydelse, som företaget fastställt i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2013:11) om rapportering av händelser av väsentlig betydelse.

FFFS (2016:11)

Etiska riktlinjer

22 §I verksamhetsplanen ska det finnas en hänvisning till eventuella etiska riktlinjer, som företaget har antagit i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1998:22) om riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn.

FFFS (2013:3)

Särskilda bestämmelser för börsverksamhet

Deltagare

23 §Verksamhetsplanen ska innehålla information om vilka som avses delta i handeln på den reglerade marknaden och, om företaget även ansöker om tillstånd att driva en handelsplattform, uppgift om vilka som avses delta i handeln på handelsplattformen.

FFFS (2013:3)

Riskhantering

24 §Det ska framgå av verksamhetsplanen hur företaget avser att enligt 13 kap. 1 § andra stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden identifiera och hantera de risker som kan uppstå i verksamheten.

Om företaget har antagit riktlinjer eller andra interna regler för identifiering och hantering av risker ska dessa bifogas till verksamhetsplanen.

FFFS (2013:3)

Hantering av intressekonflikter

25 §Verksamhetsplanen ska innehålla en redogörelse för de intressekonflikter som företaget har identifierat och hur dessa hanteras. Verksamhetsplanen ska också innehålla en beskrivning av hur företaget uppfyller kraven i 13 kap. 1 § andra stycket 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Om företaget även ansöker om tillstånd att driva en handelsplattform ska verksamhetsplanen innehålla en beskrivning av hur företaget uppfyller kraven i 11 kap. 1 b § lagen om värdepappersmarknaden.

Om företaget har antagit riktlinjer eller andra interna regler för att identifiera och hantera intressekonflikter ska dessa bifogas verksamhetsplanen.

FFFS (2017:5)

Marknadsövervakning

26 §Verksamhetsplanen ska innehålla en beskrivning av företagets system för marknadsövervakning. Den ska också utförligt redogöra för hur funktionen för marknadsövervakning är utformad och hur dess arbete bedrivs.

FFFS (2013:3)

Disciplinnämnd

27 §Verksamhetsplanen ska innehålla information om vilka ledamöter som ska ingå i disciplinnämnden samt en meritförteckning för varje ledamot.

Företaget ska i verksamhetsplanen redogöra för hur det säkerställer att kraven i 13 kap. 15 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden uppfylls.

FFFS (2013:3)

Information före och efter handel

28 §I verksamhetsplanen ska det finnas en redogörelse för hur företaget uppfyller reglerna om information före och efter handel i artiklarna 3, 6, 8 och 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. Om företaget även ansöker om tillstånd att driva en handelsplattform ska redogörelsen också omfatta hur företaget uppfyller samma regler för handelsplattformen.

FFFS (2017:5)

Särskilda bestämmelser för clearingverksamhet

Riskhantering

29 §Bestämmelser om att verksamhetsplanen ska innehålla en beskrivning av företagets risker och hur dessa ska hanteras finns i 19 kap. 11 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

FFFS (2013:3)

Säkerhetskrav

30 §Verksamhetsplanen ska innehålla en redogörelse för de krav på säkerhet som företaget ställer enligt 20 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för deltagande i clearingverksamhet.

FFFS (2013:3)

Krav på deltagare i clearingverksamheten

31 §Verksamhetsplanen ska innehålla en redogörelse för hur företaget säkerställer att deltagare i clearingverksamheten uppfyller kraven i 21 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

FFFS (2013:3)

2 kap. Ägar- och ledningsprövning

Tillämpningsområde

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om vilka uppgifter en börs, en clearingorganisation och dess ägare ska lämna till Finansinspektionen i samband med en ägar- eller ledningsprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

FFFS (2022:2)

2 §Finansinspektionen kan besluta om undantag från att lämna viss information i bilagorna 1 a–1 c, om kraven på information inte kan anses motsvara den nytta Finansinspektionen har av informationen vid prövningen, eller om kraven inte kan anses vara anpassade till den som är förvärvare och till förvärvets art.

FFFS (2009:5)

Skriftlig information till Finansinspektionen

3 §En börs och en clearingorganisation samt deras ägare ska lämna skriftlig information till Finansinspektionen enligt 4–9 §§. Informationen ska innehålla de uppgifter som anges i bilagorna 1 a–1 c och 2.

FFFS (2016:11)

Ägarprövning

Ansökan om tillstånd att förvärva aktier

4 §En ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i en börs eller en clearingorganisation ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 a för en fysisk person, eller bilaga 1 b för en juridisk person.

När förvärvaren är en juridisk person ska bilaga 1 b användas för uppgifter om den juridiska personen och bilaga 1 c för uppgifter om styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den förvärvande juridiska personen.

FFFS (2016:11)

Ansökan om tillstånd att driva verksamhet

5 §Till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet ska för en fysisk person som äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i en börs eller en clearingorganisation bifogas de uppgifter som framgår av avsnitt 1 bilaga 1 a. Är ägaren en juridisk person ska de uppgifter som framgår av avsnitt 1 bilaga 1 b bifogas.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i ett företag som äger ett kvalificerat innehav ska till en ansökan om tillstånd att få driva verksamhet bifogas de uppgifter som framgår av bilaga 1 c.

FFFS (2016:11)

Förenklad ansökan för juridisk person under finansiell tillsyn

6 §En juridisk person som står under tillsyn av Finansinspektionen eller en behörig myndighet inom EES behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitt 1.7, 1.12 och 1.13 i bilaga 1 b, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

FFFS (2009:5)

Förenklad ansökan för juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller ingår i ett finansiellt företags ledning eller styrelse

7 §En juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller ingår i ett finansiellt företags ledning eller styrelse och som tidigare ägar- och/eller ledningsprövats av Finansinspektionen eller en behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitt 1.7, 1.12 och 1.13 i bilaga 1 b respektive avsnitt 1.2, 1.11, 1.12 och 1.13 i bilaga 1 a, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

Om en annan behörig myndighet inom EES gjort prövningen, ska den juridiska eller fysiska personen bifoga en handling som styrker detta.

FFFS (2009:5)

Ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett finansiellt företag

8 §En anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs eller en clearingorganisation ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 c. Vilka ändringar som kräver en anmälan framgår av 9 §.

FFFS (2016:11)

Ledningsprövning

9 §En börs och en clearingorganisation ska informera Finansinspektionen i samband med att nya personer utses till följande poster i företaget:

 • styrelseordförande,

 • styrelseledamot,

 • styrelsesuppleant, och

 • verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, det vill säga den som ska tjänstgöra i stället för den verkställande direktören.

Börser och clearingorganisationer ska även underrätta Finansinspektionen när antalet styrelseledamöter minskas.

När en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare utses i en börs eller en clearingorganisation ska företaget bifoga de uppgifter som framgår av bilaga 2.

FFFS (2022:2)

2 a kap. Anmälan av vissa förvärv

1 §Bestämmelserna i detta kapitel gäller för börser och clearingorganisationer som har fått tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

FFFS (2016:2)

2 §Ett förvärv av egendom där motprestationen är minst 10 miljoner kronor samt motsvarar lägst 10 procent och högst 25 procent av kapitalbasen hos det förvärvande företaget ska anmälas till Finansinspektionen. Anmälan ska ske före förvärvet.

FFFS (2016:2)

3 kap. Inregistrering

1 §Med överlåtbara värdepapper menas i detta kapitel överlåtbara värdepapper enligt 1 kap 4 § 2 a och 2 b lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 §Inregistrering av överlåtbara värdepapper vid en reglerad marknad får, om inte annat anges i 3 §, endast ske om det finns förutsättningar för en ändamålsenlig börshandel med de överlåtbara värdepapperen med hänsyn till utgivarens ekonomiska förhållanden, organisation och förmåga att fullgöra sin informationsskyldighet gentemot börsen och marknaden, samt om ansökan avser

 1. överlåtbara värdepapper som är fritt överlåtbara,

 2. överlåtbara värdepapper vars utgivare eller den som trätt i dennes ställe inte har ställt in sina betalningar, försatts i konkurs eller trätt i likvidation, och

 3. överlåtbara värdepapper vars utgivare kan uppvisa årsredovisningar och revisionsberättelser eller motsvarande historiska uppgifter för de tre senaste räkenskapsåren (emissionsprospekt som har getts ut under denna tid samt, för tiden efter den senaste årsredovisningen, halvårsrapporter och, för det fall sådana upprättats, kvartalsrapporter eller delårsredogörelser).

För aktier gäller, förutom det som anges i första stycket, att inregistrering får ske endast om ansökan om inregistrering avser

 1. aktier i bolag vars förväntade marknadsvärde – eller om detta värde inte kan uppskattas, bolagets eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för den inkomstskattesats som har gällt för bolaget det senaste räkenskapsåret – inte understiger 1 miljon euro,

 2. tecknade och tilldelade aktier där full och godtagbar betalning har lämnats,

 3. samtliga redan emitterade aktier av samma slag, och

 4. aktier som är spridda till allmänheten i större omfattning än som motsvarar 25 procent av det tecknade aktiekapitalet för samtliga aktier av samma slag.

För konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, optionsrätt till nyteckning utan samband med skuldebrev (teckningsoption), emissionsbevis, interimsbevis, vinstandelslån, kapitalandelslån eller konvertibelt vinstandelsbevis gäller, förutom vad som anges i första stycket, att inregistrering får ske endast om de överlåtbara värdepapperen getts ut av bolag vars aktier är eller samtidigt blir upptagna till handel vid en börs.

För andra skuldebrev än de som anges i tredje stycket gäller, förutom vad som anges i första stycket, att inregistrering endast får ske om ansökan om inregistrering avser

 1. lån, vars totala nominella belopp inte understiger 200.000 euro,

 2. skuldebrev, vars utgivare har fullgjort sina förpliktelser i fråga om skuldebreven, och

 3. samtliga skuldebrev som emitterats samtidigt och med samma villkor.

Om de belopp som avses i andra eller fjärde stycket uttrycks i en annan valuta, ska valutan omräknas till euro enligt växelkursen vid den tidpunkt då frågan om inregistrering avgörs.

FFFS (2017:5)

3 §Om de krav på spridning eller belopp som ställs i 2 § andra stycket inte föreligger, får inregistrering ske under förutsättning att börsen bedömer att marknadsförhållandena ändå blir tillfredsställande.

Inregistrering får även ske om sådana handlingar som avses i 2 § första stycket c kan uppvisas för färre år än tre räkenskapsår om investerarna bedöms ha tillgång till den information som de behöver för att kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om utgivaren och de överlåtbara värdepapper som är föremål för ansökan om inregistrering.

Vad som anges i 2 § andra stycket a och d gäller inte inregistrering av ytterligare aktieposter av samma slag än de som redan inregistrerats.

För inregistrering av överlåtbara värdepapper i ett utländskt företag gäller vad som föreskrivs om överlåtbara värdepapper i ett svenskt företag i tillämpliga delar.

Andelar i ett utländskt fondföretag får inregistreras vid en börs om det utländska fondföretaget driver fondverksamhet i sitt hemland och där står under tillsyn av en myndighet eller annat behörigt organ.

4 §Aktier i avstämningsbolag får inregistreras även om aktierna inte motsvaras av aktiebrev. Detsamma gäller sådana andelar i en värdepappersfond som inte motsvaras av fondandelsbevis samt andra överlåtbara värdepapper för vilka handlingar inte utfärdats, om andelarna och de andra överlåtbara värdepapperen registreras på ett sådant sätt som är likvärdigt med vad som gäller för aktier i avstämningsbolag.

Detta gäller i tillämpliga delar även för utländska överlåtbara värdepapper.

5 §har upphävts genom FFFS 2013:3.

4 kap. Disciplinnämnd

1 §Styrelsen i en börs utser ledamöterna i en disciplinnämnd. Finansinspektionen ska dessförinnan ges tillfälle att yttra sig över föreslagna ledamöter.

2 §Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden som bestämmer tid och plats för sammanträdet.

3 §Disciplinnämnden ska ta upp disciplinärenden till prövning efter att en ansökan har lämnats av börsen eller av en emittent eller en börsmedlem när det gäller det egna kontraktsförhållandet. Ärenden som gäller ett företag med ett kvalificerat innehav i börsen, ska dock tas upp efter prövning av disciplinnämndens ordförande, om det är sannolikt att nämnden kan komma att besluta om en sanktion.

Nämnden kan även ta upp disciplinärenden till prövning efter att en anmälan gjorts av en emittent eller en börsmedlem i annat fall än vad som avses i första stycket. Finansinspektionens rätt att begära nämndens prövning framgår av 13 kap. 14 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Med anmälare avses en sådan emittent eller börsmedlem som i sin anmälan hänvisar till överträdelser av börsens regler vilka inte hänför sig till det egna kontraktsförhållandet med börsen.

4 §En begäran om prövning av ett disciplinärende ska göras skriftligen och innehålla en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för denna. De skriftliga handlingar som åberopas ska samtidigt lämnas till disciplinnämnden.

Finner börsen att det finns en skälig anledning att anta att ett disciplinärende kommer initieras mot ett företag som har ett kvalificerat innehav i börsen, ska börsen överlämna handlingarna i ärendet till disciplinnämndens ordförande för prövning enligt 3 § första stycket.

Disciplinnämnden får kräva att handlingar i ärendet ska vara författade eller översatta till svenska språket.

5 §Uppfyller en ansökan om prövning inte föreskrifterna i 4 § eller är den på annat sätt ofullständig ska nämnden ge parten en möjlighet att komplettera sin ansökan.

Nämnden får avvisa en ansökan

 1. om komplettering inte inkommer inom förelagd tid, eller

 2. om ansökan är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för fortsatt handläggning av ärendet.

6 §Om en anmälan tas upp till prövning enligt 3 § andra stycket ska anmälan och det som hör till anmälan snarast överlämnas till den som anmälan avser och till dennes motpart. Ärendet ska därefter handläggas mellan de parter som framgår av 3 § första stycket.

7 §Disciplinnämnden ska, innan en disciplinåtgärd meddelas, inhämta ett yttrande från Finansinspektionen, om ärendet gäller en deltagare som står under myndighetens tillsyn. Disciplinnämnden får även i övrigt när det finns skäl till det inhämta ytterligare utredning.

8 §Förfarandet i nämnden sker skriftligen. En part ska dock ges möjlighet att muntligen framföra sina synpunkter inför nämnden. En motpart ska då ges tillfälle att närvara.

Efter nämndens beslut får handlingarna i ärendet överlämnas till anmälaren samt får anmälaren närvara vid ett sammanträde inför nämnden.

9 §Ett ärende får inte avgöras utan att den som är part har fått kännedom om en uppgift som tillförts ärendet genom någon annan än parten, och har fått tillfälle att yttra sig över den uppgiften.

10 §Disciplinnämnden ska vid sin prövning av ärenden bestå av minst fem ledamöter. Av dessa ska ordföranden vara lagfaren och ha erfarenhet som domare. Minst två ledamöter ska vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden. Ordföranden får ensam fatta beslut som inte innefattar en slutlig prövning av ärendet.

11 §Som nämndens beslut gäller den uppfattning som flest ledamöter ansluter sig till. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om det vid en överläggning till beslut finns skiljaktiga meningar ska en omröstning ske. I det sammanhanget gäller vad som anges i 18 § förvaltningslagen (1986:223) i tillämpliga delar.

12 §Disciplinnämndens beslut ska grundas på det som handlingarna innehåller och det som i övrigt har förekommit i ärendet. Beslutet ska upprättas skriftligen och de skäl till vilka beslutet grundas på ska anges.

13 §Beslutet ska skickas till parter och anmälare efter nämndens beslut samma dag som det meddelats. Om det finns en skiljaktig mening ska den bifogas beslutet.

14 §Disciplinnämnden ska vid sina sammanträden föra ett protokoll och i det anteckna disciplinnämndens ledamöter, parter och anmälare, ärendets beskaffenhet och skiljaktig mening. Ett protokoll behöver dock inte upprättas om erforderliga uppgifter framgår av ett särskilt uppsatt beslut.

5 kap. Marknadsövervakning vid en börs

Omfattning

1 §I detta kapitel finns bestämmelser om hur en börs ska utföra övervakningen enligt följande bestämmelser i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

 1. 13 kap. 7 § om handel och kursbildning.

 2. 14 kap. 7 § om deltagares efterlevnad av kraven för handeln.

 3. 15 kap. 9 § om finansiella instrument som är upptagna till handel.

 4. 15 kap. 9 § om utgivares informationsskyldighet.

FFFS (2018:19)

Resurser och kompetens

2 §En börs ska, förutom de funktioner och resurskrav som ställs i 13 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ha den kompetens som krävs för att kunna upprätthålla en effektiv övervakning enligt 1 §.

Marknadsövervakningen vid en börs ska ha kapacitet att

 1. inhämta information från utgivare och deltagare, för att få en förklaring till sådana fall som avses i 1 § 1–4 och som hänför sig till de reglerade marknader som börsen driver, och

 2. inhämta information från svenska och utländska börser, för att få en förklaring till sådana fall som avses i 1 § 1–4.

FFFS (2018:19)

3 §har upphävts genom FFFS 2018:19.

Övervakning av handel och kursbildning

4 §En börs ska i sin marknadsövervakning över handel och kursbildning enligt 1 § 1 förfoga över tekniska system som kontinuerligt och i realtid registrerar fluktuationer i kurser och omsättning och indikerar avvikande handelsmönster.

Börsen ska för respektive marknad eller finansiellt instrument definiera och i det tekniska systemet införa lämpliga gränsvärden för vad som är att anse som avvikande handelsmönster.

5 §En börs ska i sin marknadsövervakning kunna bedöma kursutvecklingen mot bakgrund av uppgifter i massmedia och i system som tillhandahåller information.

Övervakning av deltagare

6 §En börs ska i sin marknadsövervakning av deltagarna enligt 1 § 2 kunna övervaka att deltagarna löpande följer de krav som gäller för att delta i handeln på den reglerade marknaden.

Övervakning av utgivares informationsskyldighet

7 §En börs ska i sin marknadsövervakning kontrollera, enligt 1 § 4, att utgivare fullgör sina skyldigheter att lämna och offentliggöra information enligt avtal mellan börsen och utgivaren.

FFFS (2016:36)

Övervakning av finansiella instrument

8 §En börs ska i sin marknadsövervakning kontrollera enligt 1 § 3 att de finansiella instrument som är upptagna till handel uppfyller kraven för förutsättningar för upptagande till handel enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och enligt börsens regler.

Dokumentation och rapportering för övervakning

9 §Om inte annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG ska en börs dokumentera vidtagna utredningsåtgärder enligt 1 § 1–4. Dokumentationen ska förvaras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i minst tio år.

Börsen ska årligen offentliggöra en rapport om övervakningen enligt 1 § 1–4.

FFFS (2016:36)

10 §En börs ska till Finansinspektionen rapportera vidtagna utredningsåtgärder som rör ett företag som har ett kvalificerat ägande i börsen.

11 §En börs ska i sin övervakning av handel och kursbildning, utöver det som gäller enligt 13 kap. 7 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, skyndsamt informera Finansinspektionen om transaktioner med finansiella instrument som kan misstänkas strida mot författningar eller god sed som gäller på värdepappersmarknaden.

För de fall där det kan antas att en handelsorder eller transaktion utgör – eller har samband med – insiderhandel eller marknadsmanipulation, eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation, finns särskilda regler om rapporteringsskyldighet i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014.

FFFS (2017:5)

11 a §En börs ska informera Finansinspektionen snarast efter att den inlett en process för att utreda om en konstaterad överträdelse av informationsskyldigheten, enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, ska leda till en åtgärd mot en emittent. Börsen ska samtidigt överlämna dokumentation som hör till utredningen till Finansinspektionen.

Om börsen vidtar en åtgärd mot emittenten ska börsen senast dagen efter beslutet informera Finansinspektionen om det och överlämna en kopia av beslutet tillsammans med eventuell ytterligare dokumentation som hör till utredningen.

FFFS (2016:36)

12–19 §§har upphävts genom FFFS 2018:19.

6 kap. Marknadsövervakning vid ett värdepappersinstitut

Omfattning

1 §Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva en handelsplattform eller som organiserar handel med finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska organisera eller låta organisera sin marknadsövervakning på ett sådant sätt att handel som står i strid med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, andra författningar, institutets regler eller med god sed på värdepappersmarknaden kan upptäckas och utredas.

Att organisera handel genom investeringstjänsten mottagande och vidarebefordran av order syftar i dessa föreskrifter på sådan handel där en vidare kundkrets har möjlighet att delta. Handeln ska dessutom ha en sådan omfattning och frekvens att en fortlöpande omsättning uppkommer i instrumentet.

Reglerna i detta kapitel gäller även för en börs som driver en handelsplattform.

FFFS (2016:36)

Resurser och kompetens

2 §Värdepappersinstitutet ska med hänsyn till verksamhetens art och omfattning i sin marknadsövervakning förfoga över tillräckliga personella resurser och tillräcklig kompetens för att upprätthålla en effektiv övervakning enligt 1 §.

Marknadsövervakningen ska åtminstone ha kapacitet att

 1. kontinuerligt följa handeln och kursutvecklingen,

 2. bedöma kursutvecklingen mot bakgrund av uppgifter i massmedia och i system som tillhandahåller information, och

 3. inhämta information, i den mån det är möjligt, från emittenter, kunder och motparter, i syfte att få en förklaring till sådana fall som avses i 1 §.

3 §Värdepappersinstitutet ska organisera sin marknadsövervakning i verksamheten på sådant sätt att eventuella intressekonflikter beaktas.

4 §Värdepappersinstitutet ska ha skriftliga instruktioner och rutiner för hur marknadsövervakningen ska gå till.

Övervakning

5 §Ett värdepappersinstitut ska i sin marknadsövervakning förfoga över tekniska system som kontinuerligt registrerar fluktuationer i kurser och omsättning samt indikerar avvikande handelsmönster.

Värdepappersinstitutet ska för respektive marknad eller finansiellt instrument definiera och i det tekniska systemet införa lämpliga gränsvärden för vad som är att anse som avvikande handelsmönster.

Om ett värdepappersinstitut som organiserar handel genom investeringstjänsten mottagande och vidarebefordran av order, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, kan bedriva en effektiv övervakning utan ett sådant tekniskt system som anges i första stycket får övervakningen bedrivas manuellt. Värdepappersinstitutet ska dock i sin manuella övervakning ha tagit ställning till och dokumenterat vad som är att betrakta som avvikande handelsmönster.

FFFS (2016:36)

Dokumentation och rapportering

6 §Om inte annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 gäller följande: Ett värdepappersinstitut ska dokumentera vidtagna utredningsåtgärder. Gjorda iakttagelser ska sammanfattas skriftligen och vidimeras av ansvarig marknadsövervakare. Dokumentationen ska förvaras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i minst tio år.

FFFS (2016:36)

7 §Ett värdepappersinstitut ska årligen rapportera till Finansinspektionen om hur övervakningen har genomförts.

FFFS (2016:36)

8 §Ett värdepappersinstitut ska, i sin övervakning av handel och kursbildning, utöver det som gäller enligt 8 kap. 17 § tredje stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, skyndsamt informera Finansinspektionen om transaktioner med finansiella instrument som kan misstänkas strida mot författningar eller god sed som gäller på värdepappersmarknaden.

För de fall där det kan antas att en handelsorder eller transaktion utgör – eller har samband med – insiderhandel eller marknadsmanipulation, eller försök till insiderhandel eller marknadsmanipulation, finns särskilda regler om rapporteringsskyldighet i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014.

FFFS (2017:5)

9 §Ett värdepappersinstitut ska informera Finansinspektionen snarast efter att det har inlett en process för att utreda om en konstaterad överträdelse av informationsskyldigheten, enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, ska leda till en åtgärd mot en emittent. Värdepappersinstitutet ska samtidigt överlämna dokumentation som hör till utredningen till Finansinspektionen.

Om värdepappersinstitutet vidtar en åtgärd mot emittenten ska värdepappersinstitutet senast dagen efter beslutet informera Finansinspektionen om det och överlämna en kopia av beslutet tillsammans med eventuell ytterligare dokumentation som hör till utredningen.

FFFS (2016:36)

7–9 kap.har upphävts genom FFFS 2017:5.

10 kap. Informationsplikt för utgivare av överlåtbara värdepapper

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om informationsplikt för en utgivare som har Sverige som hemmedlemsstat enligt 1 kap. 79 a §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och vars överlåtbara värdepapper enligt 1 eller 2 i definitionen i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden är upptagna till handel på eller inregistrerade vid en reglerad marknad efter ansökan av utgivaren. Bestämmelserna gäller även för en utgivare som har ansökt om upptagande till handel eller inregistrering.

En utgivare av överlåtbara värdepapper enligt 1 eller 2 i definitionen i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden som inte har Sverige som hemmedlemsstat ska, om dess värdepapper är inregistrerade vid eller upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, tillämpa 8 §. Om värdepapperen inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i utgivarens hemmedlemsstat, ska utgivaren dessutom tillämpa 5 och 6 §§.

Bestämmelserna i 2, 6, 7 och 9 §§ ska tillämpas även av utgivare vars överlåtbara värdepapper enligt 1 eller 2 i definitionen i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden handlas på en handelsplattform.

FFFS (2017:5)

1 a §har upphävts genom FFFS 2016:2.

2 §Informationsplikten innebär att utgivaren fortlöpande ska ha förutsättningar att fullgöra sin informationsskyldighet. Utgivaren ska ha ekonomi- och rapporteringssystem som gör det möjligt att uppfylla informationskravet. Utgivaren ska även, för det fall det är nödvändigt, avtalsmässigt säkerställa att informationsplikten kan fullgöras.

Offentligt erbjudande om förvärv av aktier m.m.

3 §Om utgivaren förbereder att lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av aktier eller aktierelaterade finansiella instrument i ett aktiemarknadsbolag, ska utgivaren omedelbart underrätta börsen när det finns en skälig anledning till att förberedelserna kommer att leda till ett sådant erbjudande.

FFFS (2016:36)

3 a §har upphävts genom FFFS 2016:36.

4 §En utgivare ska även omedelbart underrätta börsen om den har informerats om att någon kommer att lämna dess ägare ett offentligt erbjudande om förvärv av sådana finansiella instrument som anges i 3 §.

FFFS (2016:36)

Offentliggörande m.m.

5 §En utgivare ska se till att ett offentliggörande av information enligt 17 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden sker på ett sådant sätt att informationen kan få en god spridning hos allmänheten i Sverige och i övriga stater inom EES så samtidigt som möjligt.

FFFS (2016:36)

6 §När information lämnas till medier för offentliggörande enligt 4 kap. 20 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller 17 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska det framgå att det rör sig om information som utgivaren ska offentliggöra enligt dessa lagar. Det ska även framgå vilken utgivare som informationen gäller, vad för slags information det rör sig om samt datum och tidpunkt för när informationen lämnades till medierna för offentliggörande.

Information som lämnas till medier för offentliggörande ska lämnas som oredigerad och fullständig text. Information som ska offentliggöras enligt 16 kap. 46 §§ lagen om värdepappersmarknaden, kan dock lämnas genom att utgivaren underrättar medierna om vilken webbplats, utöver lagringsfunktionen enligt 17 kap. 4 § samma lag, som informationen är tillgänglig på.

FFFS (2016:36)

7 §Informationen som offentliggörs enligt 5 § ska även snarast möjligt publiceras på utgivarens webbplats. Informationen ska finnas tillgänglig på webbplatsen under minst 3 år.

Väsentliga förändringar av tidigare offentliggjord information ska så snart som möjligt offentliggöras efter det att förändringen uppstått. Detta ska ske genom samma kanaler som användes för den ursprungliga informationen.

FFFS (2016:36)

8 §En utgivare som ska offentliggöra information enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, eller dessa föreskrifter i övrigt, ska offentliggöra informationen i enlighet med följande bestämmelser om språk.

För en utgivare som har Sverige som hemmedlemsstat gäller följande:

 1. Om utgivarens överlåtbara värdepapper enligt 1 § är upptagna till handel endast på en svensk reglerad marknad, ska informationen offentliggöras på svenska.

 2. Om utgivarens överlåtbara värdepapper enligt 1 § är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad och på en reglerad marknad i en eller flera andra stater inom EES, ska informationen offentliggöras dels på svenska, dels på antingen engelska eller på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den eller de staterna.

 3. Om utgivarens överlåtbara värdepapper enligt 1 § inte är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad utan endast på en reglerad marknad i en eller flera andra stater inom EES, ska informationen offentliggöras på svenska, engelska eller på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den eller de staterna.

 4. Om utgivaren inte har säte i en stat inom EES och dess överlåtbara värdepapper enligt 1 § huvudsakligen handlas på en handelsplats utanför EES, som motsvarar en reglerad marknad, ska informationen offentliggöras på svenska eller engelska.

 5. Om utgivaren har valt Sverige som hemmedlemsstat enligt 1 kap. 8 § första stycket eller 9 § andra stycket lagen om värdepappersmarknaden, ska informationen offentliggöras på svenska eller engelska.

 6. Om utgivaren inte har säte i en stat inom EES och har tilldelats Sverige som enda hemmedlemsstat enligt 1 kap. 9 a § första stycket lagen om värdepappersmarknaden, ska informationen – om dess överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en handelsplats utanför EES som motsvarar en reglerad marknad – offentliggöras på svenska eller engelska.

En utgivare som har en annan stat inom EES som hemmedlemsstat, ska offentliggöra informationen på svenska eller engelska.

En utgivare av överlåtbara värdepapper enligt 1 eller 2 i definitionen i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden, vars nominella värde per enhet på emissionsdagen är eller motsvarar minst 100.000 euro, ska, oavsett vad som anges i andra och tredje styckena, offentliggöra informationen på svenska, engelska eller på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna där de överlåtbara värdepapperen är upptagna till handel.

En utgivare får offentliggöra information på fler språk än de som föreskrivs i denna bestämmelse. Finansinspektionen kan besluta om undantag från bestämmelserna i andra–fjärde styckena.

Första–tredje styckena gäller inte sådan information som omfattas av 12 kap. 12 §.

FFFS (2019:10)

9 §Utgivaren får inte kombinera offentliggörande av information som ska lämnas enligt dessa föreskrifter, med marknadsföring av den egna verksamheten, om detta kan bli vilseledande.

FFFS (2016:36)

Krav på att lämna information elektroniskt

10 §Ett företag ska när det lämnar information till Finansinspektionen enligt 17 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ge in uppgifterna elektroniskt via Finansinspektionens webbplats enligt de anvisningar som lämnas där vid varje tidpunkt. Företagets identitet och informationens äkthet ska säkerställas genom att företaget använder elektronisk legitimation.

FFFS (2016:36)

10 a–16 §§har upphävts genom FFFS 2016:36.

11 kap. Utgivare utan säte i en stat inom EES

Krav på information om stämma

1 §Sådana krav i en utländsk reglering som avses i 18 kap. 8 och 9 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 5 och 11 §§ samma lag, om kraven är att en utgivare åtminstone måste informera om tid, plats och dagordning för mötet respektive stämman.

Krav på regelbunden finansiell information

2 §Sådana krav i en utländsk reglering som avses i 16 kap. 11 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska, när det gäller innehållet i en årsredovisnings förvaltningsberättelse, anses motsvara kraven i öppenhetsdirektivet, om kraven i den utländska regleringen är att förvaltningsberättelsen åtminstone ska innehålla följande uppgifter:

 1. En rättvisande redogörelse för utvecklingen av utgivarens verksamhet, resultat och ställning, tillsammans med en beskrivning av de viktigaste risker och osäkerhetsfaktorer som utgivaren står inför, på så sätt att redogörelsen utgör en balanserad och heltäckande bedömning av detta, i överensstämmelse med affärsverksamhetens storlek och komplexitet. Om det krävs för en förståelse av utgivarens utveckling, resultat eller ställning, ska bedömningen omfatta både finansiella och, i tillämpliga fall, icke-finansiella nyckeltal som är relevanta för den affärsverksamhet det gäller.

 2. Uppgifter om sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat efter räkenskapsårets slut.

 3. Uppgifter om utgivarens förväntade framtida utveckling.

3 §Sådana krav i en utländsk reglering som avses i 16 kap. 11 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska, när det gäller innehållet i delårsinformationen, anses motsvara kraven i öppenhetsdirektivet, om kraven i den utländska regleringen är att det förutom delårsinformationen krävs en kortfattad sammanställning av räkenskaperna, och delårsinformationen åtminstone måste innehålla följande information:

 1. En redogörelse avseende den period som informationen avser.

 2. Uppgifter om utgivarens förväntade framtida utveckling för räkenskapsårets återstående sex månader.

 3. För utgivare av aktier ska större transaktioner med närstående ingå om dessa uppgifter inte rapporterats löpande.

4 §har upphävts genom FFFS 2016:2.

5 §Sådana krav i en utländsk reglering som avses i 16 kap. 11 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska, när det gäller undertecknande och intygande av en årsredovisning respektive en halvårsrapport, anses motsvara dem i öppenhetsdirektivet, om kraven i den utländska regleringen är att en eller flera personer hos utgivaren är ansvariga för årsredovisningen och halvårsrapporten, och särskilt för följande:

 1. Att de finansiella rapporterna uppfyller kraven i tillämpliga rapporteringsramverk eller redovisningsstandarder.

 2. Att den beskrivning av verksamheten som ingår i förvaltningsberättelsen är rättvisande.

6 §Sådana krav i en utländsk reglering som avses i 16 kap. 11 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska, när det gäller koncernredovisning, anses motsvara dem i öppenhetsdirektivet, om kraven i den utländska regleringen inte är att moderföretaget upprättar ett årsbokslut, utan att utgivaren med säte i den staten ska lämna följande information i sin koncernredovisning:

 1. För utgivare av aktier: beräkning av utdelning och förmågan att betala vinstutdelning.

 2. För alla utgivare: i tillämpliga fall, krav på minimikapital och eget kapital samt likviditetsfrågor.

För att uppfylla kravet på likvärdighet ska utgivaren också kunna lämna den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ytterligare reviderade upplysningar som enbart innehåller information som dels relaterar till utgivarens årsbokslut, dels är relevanta uppgifter enligt första stycket a och b. Dessa upplysningar får utarbetas enligt redovisningsstandarderna i den aktuella staten.

7 §Sådana krav i en utländsk reglering som avses i 16 kap. 11 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska, när det gäller årsbokslut, anses motsvara dem i öppenhetsdirektivet, om kraven i den utländska regleringen är att en utgivare inte behöver upprätta en koncernredovisning utan ska upprätta årsbokslut, antingen enligt

 • internationella redovisningsstandarder antagna enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och tillämpbara inom gemenskapen, eller

 • nationella redovisningsstandarder i det tredjeland som motsvarar sådana standarder.

Om den finansiella informationen inte överensstämmer med sådana standarder, ska ett omräknat årsbokslut upprättas för att säkerställa likvärdigheten. Årsbokslutet måste dessutom revideras separat.

11 a kap. Prospekt och andra dokument enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129

Språket i prospekt

1 §Bestämmelserna i 2–5 §§ anger vilket språk som ett prospekt, ett tillägg till prospekt eller en prospektsammanfattning får upprättas på. De kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129.

FFFS (2019:10)

2 §Svenska är ett godtaget språk i prospekt enligt artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129.

FFFS (2019:10)

3 §Utöver vad som följer av artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 är engelska ett godtaget språk i prospekt om

 1. den som är skyldig att upprätta prospektet inte har säte i en stat inom EES och de överlåtbara värdepapper som prospektet avser huvudsakligen handlas på en handelsplats utanför EES som motsvarar en reglerad marknad,

 2. den som är skyldig att upprätta prospektet har valt Sverige som hemmedlemsstat enligt artikel 2 m ii i förordningen,

 3. en ansökan om godkännande av prospektet har överlämnats till Finansinspektionen enligt artikel 20.8 i förordningen,

 4. erbjudandet endast riktar sig till befintliga aktieägare eller om prospektet endast avser upptagande till handel på en reglerad marknad och Finansinspektionen har gett utgivaren tillstånd enligt dessa föreskrifter att på engelska offentliggöra information enligt

  1. 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

  2. artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 eller motsvarande bestämmelser före den 1 februari 2017 om upplysningar av betydelse för bedömning av kursvärdet på värdepapperen, eller

 5. prospektet avser icke-aktierelaterade värdepapper vars nominella värde per enhet är minst en miljon kronor, och erbjudandet endast riktar sig till kvalificerade investerare enligt definitionen i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

FFFS (2019:10)

4 §En prospektsammanfattning enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ska finnas tillgänglig på svenska eller, om prospektet upprättas på engelska med stöd av 3 § e, på svenska eller engelska.

FFFS (2019:10)

5 §Ett tillägg till prospekt enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ska upprättas på samma språk som prospektet.

FFFS (2019:10)

Språket i universella registreringsdokument och andra dokument som i vissa fall får användas i stället för prospekt

6 §Bestämmelserna i 7–9 §§ anger vilket språk som universella registreringsdokument, och andra dokument som i vissa fall får användas i stället för prospekt, får upprättas på. De kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129.

FFFS (2019:10)

7 §Svenska och engelska är godtagna språk i universella registreringsdokument enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129.

Ett prospekt enligt artikel 10.3 i förordningen ska i sin helhet upprättas på samma språk som ett prospekt enligt artikel 27 i förordningen och 2 och 4 §§.

FFFS (2019:10)

8 §Sådana dokument som avses i artikel 1.4 f och 1.5 första stycket e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ska upprättas på svenska.

Om Finansinspektionen har medgett att en erbjudandehandling enligt 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden får upprättas på ett annat språk än svenska får ett dokument som avses i första stycket i stället upprättas på det språket.

FFFS (2019:10)

9 §Sådana dokument som avses i artikel 1.4 g och 1.5 första stycket f och j v i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ska upprättas på samma språk som ett prospekt enligt artikel 27 i förordningen och 2 och 3 §§.

FFFS (2019:10)

Undantag

10 §Finansinspektionen kan i ett enskilt fall besluta att ett prospekt eller ett annat dokument, eller delar av ett prospekt eller ett annat dokument, får upprättas på ett annat språk än vad som följer av 2–4 och 7–9 §§.

FFFS (2019:10)

Tröskelvärde för prospektskyldighet

11 §När ett erbjudande görs i en annan valuta än euro ska beräkningen av huruvida vederlaget för erbjudna värdepapper överstiger tröskelvärdet för prospektskyldighet enligt 2 kap. 1 § lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EUs prospektförordning göras på följande sätt. Vederlaget för respektive erbjudande av värdepapper under tolv månader ska omräknas till euro enligt årsgenomsnittet för växelkursen det kalenderår som föregår erbjudandet.

FFFS (2019:10)

12 kap. Anmälan om och offentliggörande av uppgifter om aktieinnehav

Tillämpningsområde

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om skyldigheten att anmäla och offentliggöra uppgifter om ändrat innehav av aktier och andra finansiella instrument som regleras i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Aktiebolags offentliggörande och ingivande av information till Finansinspektionen

2 §När ett aktiebolag offentliggör information, enligt 4 kap. 9 § första stycket eller 18 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska det följa bestämmelserna i 10 kap. 5 och 6 §§ i dessa föreskrifter.

FFFS (2016:36)

3 §Information som avses i 4 kap. 1 § tredje stycket, 9 § första stycket och 18 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska offentliggöras på svenska, danska, norska eller engelska.

Om det finns särskilda skäl kan Finansinspektionen medge undantag från bestämmelserna i första stycket.

4 §När ett aktiebolag lämnar information till Finansinspektionen, enligt 4 kap. 21 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska det följa bestämmelserna i 10 kap. 10 § i dessa föreskrifter.

FFFS (2016:36)

Regler för innehavare

Marknadsgarant

5 §Om en marknadsgarant avser att utnyttja undantaget enligt 4 kap. 14 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska den meddela Finansinspektionen att den handlar eller avser att handla i egenskap av marknadsgarant för en viss utgivare. Ett sådant meddelande ska lämnas snarast, dock senast handelsdagen efter det att handeln har påbörjats. Marknadsgaranten ska också underrätta Finansinspektionen när den upphör att vara marknadsgarant för en viss utgivare.

Undantag från sammanläggning av innehav för vissa moderföretag

6 §För att undantag från sammanläggning av moder- och dotterföretags innehav ska få göras enligt 4 kap. 16 och 17 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska förutsättningarna under a och b vara uppfyllda.

 1. Moderföretaget får inte genom direkta eller indirekta anvisningar eller på annat sätt ingripa när ett dotterföretag som är ett fondbolag, en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder eller ett värdepappersinstitut utnyttjar de rösträtter som det innehar.

  Med direkta anvisningar avses alla anvisningar som ges av moderföretaget, eller annat av moderföretaget kontrollerat företag, och som anger hur fondbolaget, AIF-förvaltaren eller värdepappersinstitutet i enskilda fall ska utnyttja rösträtterna.

  Med indirekta anvisningar avses alla allmänna eller specifika anvisningar, oavsett form, som ges av moderföretaget, eller annat av moderföretaget kontrollerat företag, och som syftar till att inskränka fondbolagets, AIF-förvaltarens eller värdepappersinstitutets frihet att utnyttja rösträtterna, för att tillgodose vissa av moderföretagets eller annat av moderföretaget kontrollerat företags egna affärsintressen.

 2. Ett fondbolag, en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder eller ett värdepappersinstitut som är dotterföretag, ska oberoende av moderföretaget fritt kunna utnyttja de rösträtter som är knutna till de tillgångar dotterföretaget förvaltar.

FFFS (2013:16)

7 §Ett moderföretag som önskar utnyttja undantaget enligt 4 kap. 16 och 17 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska utan dröjsmål lämna följande information till Finansinspektionen:

 1. En förteckning över namnen på de dotterföretag som är fondbolag, AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder eller värdepappersinstitut, med uppgift om vilka behöriga myndigheter som har tillsyn över dem.

 2. En deklaration om att moderföretaget uppfyller villkoren enligt 6 § a med avseende på varje sådant fondbolag, sådan AIF-förvaltare eller sådant värdepappersinstitut.

FFFS (2013:16)

8 §Moderföretaget ska löpande uppdatera förteckningen enligt 7 § a.

Kort innehavstid som syftar till clearing och avveckling

9 §Den korta innehavstid som anges i 4 kap. 12 § 1 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, får uppgå till högst två handelsdagar från transaktionsdagen.

FFFS (2016:11)

Innehållet i en anmälan

10 §En anmälan om förvärv eller överlåtelse av aktier eller sådana depåbevis som omfattas av 4 kap. 2 § första stycket 1 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska innehålla uppgift om

 1. den anmälningsskyldiges namn, personnummer eller annat identitetsnummer eller, om den anmälningsskyldige är en juridisk person, firma, organisationsnummer eller annat identitetsnummer, samt adress,

 2. emittentens namn,

 3. andel av samtliga aktier samt av rösträtt efter transaktionen,

 4. antal och slag av aktier efter transaktionen,

 5. i tillämpliga fall, kedjan av kontrollerade företag genom vilka rösträtterna innehas,

 6. datum då tröskelvärdet nåddes, överskreds eller underskreds,

 7. aktieägarens identitet, även om aktieägaren enligt 4 kap. 3 § lagen om handel med finansiella instrument inte är den som har rätt att utnyttja rösträtterna, och

 8. om aktieägaren enligt 4 kap. 3 § lagen om handel med finansiella instrument inte är den som har rätt att utnyttja rösträtterna, den fysiska eller juridiska person som har rätt att utnyttja rösträtter på aktieägarens vägnar.

11 §En anmälan om förvärv eller överlåtelse av sådana finansiella instrument som avses i 4 kap. 2 § första stycket 2 eller 3 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska innehålla uppgift om

 1. den anmälningsskyldiges namn, personnummer eller annat identitetsnummer eller, om den anmälningsskyldige är en juridisk person, firma, organisationsnummer eller annat identitetsnummer och adress,

 2. innehav av rösträtt efter transaktionen,

 3. antal och slag av finansiella instrument efter transaktionen,

 4. i tillämpliga fall, kedjan av kontrollerade företag genom vilka de finansiella instrumenten innehas,

 5. datum då tröskelvärdet nåddes, överskreds eller underskreds,

 6. för instrument med en utnyttjandeperiod, i tillämpliga fall en uppgift om den dag eller tidsperiod då aktierna ska eller kan förvärvas,

 7. instrumentets löptid eller förfallodag,

 8. innehavarens identitet, och

 9. den underliggande emittentens namn.

Anmälan ska innehålla uppgift om de finansiella instrumenten är sådana som avses i 4 kap. 2 § första stycket 2 eller 3 lagen om handel med finansiella instrument och om de kan avvecklas fysiskt eller kontant.

FFFS (2016:2)

11 a §En anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument ska, utöver vad som anges i 10 och 11 §§, innehålla en uppgift om hur innehavet av rösträtt är fördelat mellan aktier och depåbevis respektive övriga finansiella instrument.

FFFS (2016:2)

Språk

12 §En anmälan som lämnas enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska vara upprättad på svenska, danska, norska eller engelska.

Om det finns särskilda skäl kan Finansinspektionen medge undantag från bestämmelserna i första stycket.

Ingivande av anmälan i elektronisk form till Finansinspektionen

13 §Om en anmälan enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument lämnas till Finansinspektionen i elektronisk form, ska detta göras via anvisad plats på Finansinspektionens webbplats och enligt de anvisningar om format och rutiner som myndigheten vid var tid lämnar. I samband med detta ska avsändarens identitet och informationens äkthet säkerställas genom användandet av elektronisk legitimation.

Undantag för aktier utgivna av bolag utan säte inom EES

14 §Sådana krav i en utländsk reglering som avses i 4 kap. 23 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska anses motsvara dem som följer av artikel 15 i öppenhetsdirektivet, om kravet är att aktiebolaget ska offentliggöra det totala antalet rösträtter och kapital för allmänheten senast 30 kalenderdagar efter det att det totala antalet ökat eller minskat.

15 §Sådana krav i en utländsk reglering som avses i 4 kap. 24 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska anses motsvara dem som följer av artikel 14 i öppenhetsdirektivet, om enligt kraven en emittent med säte i den staten ska uppfylla följande villkor:

 1. En emittent som tillåts äga högst fem procent av sina egna aktier med rösträtt ska meddela varje gång det tröskelvärdet nås, överskrids eller underskrids.

 2. En emittent som tillåts äga högst mellan fem och tio procent av sina egna aktier med rösträtt ska meddela varje gång tröskelvärdet fem procent eller det högsta tillåtna tröskelvärdet nås, överskrids eller underskrids.

 3. En emittent som tillåts äga över tio procent av sina egna aktier med rösträtt ska meddela varje gång tröskelvärdet fem procent eller tröskelvärdet tio procent nås, överskrids eller underskrids.

13 kap. Aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier

1 §Ett svenskt aktiebolag ska anmäla handel med egna aktier som sker i återköpsprogram, enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, till den börs som driver den reglerade marknad där aktierna är upptagna till handel.

FFFS (2016:36)

2 §Börsen ska på sin webbplats offentliggöra uppgifter om den handel med egna aktier som anmäls till börsen, enligt 1 § eller 4 kap. 19 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

FFFS (2016:36)

3 §har upphävts genom FFFS 2016:19.

4 §har upphävts genom FFFS 2016:36.

14 kap. Aktiemarknadsnämnden beslutar i vissa frågor om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden samt kungör vissa sådana beslut

Överlåtelse av förvaltningsuppgifter till Aktiemarknadsnämnden

1 §Aktiemarknadsnämnden ska fatta beslut i frågor som avses i 2 kap. 3 § andra stycket, 3 kap. 4 § samt 7 kap. 4 och 5 §§ lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Kungörande av Aktiemarknadsnämndens beslut

2 §Aktiemarknadsnämnden ska kungöra sådana beslut som nämnden fattar i enlighet med 7 kap. 4 och 5 §§ lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, om beslutet innebär att ansökan helt eller delvis bifalls.

Nämnden kungör beslutet genom att publicera det på sin webbplats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2012:3

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2012.

 2. En utgivare av överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 b lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, vars nominella värde per enhet på emissionsdagen motsvarade minst 50.000 euro och som tagits upp till handel på en reglerad marknad före den 31 december 2010, får under de överlåtbara värdepappernas återstående löptid offentliggöra informationen på svenska, engelska eller på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna där de överlåtbara värdepapperna är upptagna till handel.

FFFS (2014:37)

2018:19

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för övervakning av sådan regelbunden finansiell information som har offentliggjorts före ikraftträdandet.

2019:10

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 21 juli 2019.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sådana prospekt, erbjudandehandlingar eller dokument som upprättats vid fusioner eller delningar som omfattas av punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2019:415) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

2021:13

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juli 2021.

[Föreskriften ändrar ansökningsformulären i bilagorna 1 a och 1 b vilka ej återges här; red.anm.]

2022:2

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2022.

Bilaga 1 a Ansökan ägarprövning – fysisk person

En fysisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

 1. Om du avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och behöver söka tillstånd för detta.

 2. Om du har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva finansiell verksamhet. Med målbolag avses i denna punkt det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvare avses i punkten den fysiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2021:13)

Bilaga 1 b Ansökan ägarprövning – juridisk person

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

 1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och behöver söka tillstånd för detta.

 2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva finansiell verksamhet. Med målbolaget avses i denna punkt det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med förvärvaren avses i punkten den juridiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2021:13)

Bilaga 1 c Ansökan/Anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag

Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den juridiska personen lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga. Prövningen ingår i den ägarprövning som görs av den juridiska personen enligt bilaga 1 b.

En prövning ska ske i följande situationer:

 1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och behöver ansöka om tillstånd för detta.

 2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva finansiell verksamhet.

 3. Om en ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare utses eller byter position eller befattning i ägarföretaget ska detta anmälas till Finansinspektionen.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2016:23)

Bilaga 2 Ansökan/Anmälan ledningsprövning

En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i finansiella företag ska lämna uppgifter enligt denna bilaga när företaget ansöker om Finansinspektionens tillstånd. Ledningsprövningen ingår som en del i en tillståndsansökan.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om förändringar av ovanstående personkrets.

Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

[Ansökningsformuläret återges ej här; red.anm.]

FFFS (2016:23)

Bilaga 3 har upphävts genom FFFS 2009:5.