Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter ska tillämpas vid beräkning av kapitalvärde enligt 3 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2 §Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka antaganden som ska användas vid beräkningen av kapitalvärdet när det gäller

  1. ränta,

  2. avkastningsskatt,

  3. dödlighet,

  4. sjuklighet, samt

  5. säkerhet och driftskostnader.

Definitioner

3 §I dessa föreskrifter betyder tjänstepensionsförsäkring detsamma som i 58 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Försäkringstekniska grunder

4 §Kapitalvärdet ska beräknas med ledning av de försäkringstekniska grunder som anges i bilagan.

Trots första stycket får kapitalvärdet beräknas med ledning av sådana antaganden som används vid beräkning av premie för likartad förmån inom en tjänstepensionsförsäkring, om en sådan beräkning inte leder till ett värde som är lägre än det lägsta värde som följer av antagandena i bilagan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:5

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2020.

  2. Äldre föreskrifter får tillämpas för räkenskapsår som avslutas senast den 31 december 2020.

Bilaga Försäkringstekniska grunder

Antagande om ränta

Antagande om ränta uttrycks som en räntefot i procent före eventuellt avdrag för avkastningsskatt.

Finansinspektionen beräknar och fastställer räntefoten varje år. Uppgift om denna räntefot publiceras på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se, efter utgången av september månad varje år.

Beräkning av räntefot som ska tillämpas för åtaganden som inte innebär utfästelse om framtida värdesäkring eller indexuppräkning, grundas på nominella statsobligationer.

Beräkning av räntefot som ska tillämpas för åtaganden som innebär utfästelse om framtida värdesäkring eller indexuppräkning, grundas på realränteobligationer och nominella marknadsräntor för statsskuldväxlar som reducerats med beaktande av utvecklingen av konsumentprisindex.

Räntefoten beräknas på följande sätt

Underlag för att beräkna räntefoten består av nollkupongsräntor, som beräknats vid varje månadsskifte. Med nollkupongsränta avses lång marknadsränta för statsobligationer med tillägg för värdet av framtida kupongräntor.

Räntefoten r utgör ett medeltal av nollkupongsräntorna under de senaste tolv månaderna. Följande formel används vid beräkningen:

FFFS20070024_bild1

där värdet r12 avser den nollkupongsränta som gäller den 30 september och värdet rj är motsvarande ränta vid månadsskiftet 12 – j månader tidigare, där j = 0,1,2,...,11.

Räntefoten avrundas till närmaste tiondels procent.

Trots det som anges ovan får en arbetsgivare tillämpa det antagande om ränta som används vid beräkning av premie för likartad förmån inom tjänstepensionsförsäkring, om en sådan beräkning inte leder till ett lägre värde än det som följer av antagandet ovan.

Antagande om avdrag för avkastningsskatt

Är arbetsgivaren skyldig att betala avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, ska räntefoten reduceras med ett avdrag för avkastningsskatt.

Finansinspektionen beräknar och fastställer avdraget varje år och meddelar det på www.fi.se, efter utgången av september månad varje år.

Avdraget beräknas på följande sätt

Beräknad räntefot för åtaganden som inte innebär utfästelse om framtida värdesäkring eller indexuppräkning, multipliceras med aktuell skattesats för tjänstepensionsförsäkring enligt inkomstskattelagen (1999:1229), och avrundas därefter till närmaste tiondels procent. Sådan beräknad belastning dras därefter av från räntefoten för såväl åtaganden som innebär utfästelse om framtida värdesäkring eller indexuppräkning som för åtaganden som inte gör det.

Tillämpar arbetsgivaren det antagande om ränta som används vid beräkning av premie för likartad förmån inom tjänstepensionsförsäkring, ska avdrag för avkastningsskatt ske på ett likartat sätt som vid en sådan premieberäkning.

Antagande om dödlighet för ålderspension

Dödlighetsintensiteten µx per år vid åldern x år antas vara given av följande formler.*

FFFS20070024_bild2

där w= 97 och k= 0,03.

Parametrarna a, b och c beror av kön och födelseår enligt följande tabeller:

Parametrar för kvinnor

Födelseår

–1919

192y

193y

194y

195y

196y

197y

198y

1990–

103a

3,1

2,7

2,1

1,4

1,1

1,1

1,1

1,0

0,662

106 b

2,048

1,362

1,005

1,176

0,887

0,406

0,130

0,092

0,245

c

0,124

0,128

0,130

0,127

0,129

0,137

0,150

0,154

0,143

Parametrar för män

Födelseår

–1919

192y

193y

194y

195y

196y

197y

198y

1990–

103a

3,1

3,4

2,5

1,7

1,5

1,3

1,1

1,0

0,623

106b

25,228

11,807

5,385

3,095

1,205

0,464

0,161

0,063

0,054

c

 0,100

 0,107

0,115

0,120

0,130

0,140

0,152

0,163

0,165

där y = 0,1,...,9.

* Så kallad Makehammodell med korrektion i höga åldrar. Överlevelsefunktionen

lx

i denna modell ges av följande formel:

FFFS20070024_bild6

Antagande för efterlevandepension

Kapitalvärde för efterlevandepension beräknas i de fall det kan finnas efterlevande med rätt till efterlevandepension vid dödsfall, samt från och med den tidpunkt då arbetstagaren har avlidit och det finns efterlevande med rätt till efterlevandepension.

När det gäller efterlevandepension tillämpas samma antaganden om dödlighet som vid ålderspension.

Är familjeförhållandena kända i det enskilda fallet, ska de beaktas vid beräkningen. Om familjeförhållandena inte är kända men det kan finnas en framtida rätt till efterlevandepension, antas åldersskillnaden mellan man och kvinna vara fyra år, där mannen antas vara äldst.

Sannolikheten g(x) att ha vuxen efterlevande förmånstagare antas vara

FFFS20070024_bild3

Förmånstagares civilstånd antas vara oförändrat efter den försäkrades dödsfall.

Det antas att efterlevande barn kommer att uppnå slutåldern, om denna är bestämd.

Antagande om sjuklighet för sjukpension

För en arbetstagare som är x år vid tidpunkten för att den insjuknar, antas sannolikheten för att han eller hon fortfarande ska vara ersättningsberättigad för sjukpension t år senare vara

FFFS20070024_bild4

för t> 0,25 där

FFFS20070024_bild5

för i = 1,2 och 3, samt

FFFS20070024_bild7

och där ai, bi, ci och di är konstanter enligt tabellerna nedan.

Parametrar för kvinnor

i

ai

bi

ci

di

1

47,9138

–46,9342

0,000225

2,1132

2

23,9747

–34,3621

0,000046

0,228

3

10,6129

–0,00002

0,144

0,2316

4

0,011676

Parametrar för män

i

ai

bi

ci

di

1

54,8588

–46,9342

0,0023

1,992

2

187

–194,8

–0,00062

1,9032

3

0,4999

–0,0033

0,081

0,6888

4

0,006168

Den faktiska graden av arbetsoförmåga i det enskilda fallet ska beaktas.

Om utgående sjukpension ska reduceras med samtidigt utgående motsvarande förmåner från den allmänna försäkringen, ska det antas att dessa börjar betalas ut 15 månader efter det att rätten till sjukpension har inträtt.

Kapitalvärde för sjukpension som inte är under utbetalning sätts till 0 (noll).

Säkerhets- och driftskostnadsbelastning

Vid beräkning av kapitalvärde belastas för säkerhet och driftskostnader dels genom att den ränteintensitet som svarar mot antagandet om räntefot efter avdrag för avkastningsskatt sänks, dels genom att beräknat kapitalvärde ökas, enligt följande tabell:

Ålders- och
efterlevandepension

Sjukpension

Sänkning av ränteintensitet

0,002

0,003

Ökning av kapitalvärde

5 %

10 %

FFFS (2020:5)