FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

FFFS 2010:1 Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

(senast ändrad genom FFFS 2020:19)

1 §Dessa föreskrifter gäller för följande företag:

  1. Värdepappersbolag som

    • handlar med finansiella instrument för egen räkning utan att samtidigt ha tillstånd att både lämna kunder kredit och ta emot kunders medel på konto enligt 2 kap. 2 § 2 och 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

    • tillhör sektor S.125, Andra finansförmedlare utom försäkringsbolag och pensionsinstitut, enligt European System of Accounts 2010 (ESA 2010) och Standard för institutionell sektorindelning 2014 (INSEKT 2014).

  2. Filialer till utländska värdepappersbolag som

    • driver verksamhet i Sverige som är anmäld till Finansinspektionen med stöd av artikel 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument, och

    • handlar med finansiella instrument för egen räkning enligt avsnitt A 3 i bilaga I till direktivet, men inte lämnar krediter till investerare enligt avsnitt B 2 i bilaga I till direktivet.

FFFS (2015:2)

2 §Ett företag ska rapportera uppgifter dels för det enskilda företaget, dels totalt för företagets samtliga filialer utanför Sverige.

3 §Uppgifterna ska lämnas till Statistiska centralbyrån per den sista i varje kvartal enligt blanketten Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag, se bilaga 1.

Anvisningar till blanketten finns i bilaga 2.

4 §Uppgifterna ska ha kommit in till Statistiska centralbyrån senast den 15:e bankdagen i efterföljande kvartal. Uppgifterna kommer att lämnas till Sveriges riksbank och Finansinspektionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:19

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2020. [Ändringarna avser bilaga 2 vilken ej återges här; red.anm.]

[Bilagorna med blanketten och anvisningarna återges ej här; red.anm.]

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...