1 §Dessa föreskrifter gäller för följande företag:

  1. Värdepappersbolag som

    • handlar med finansiella instrument för egen räkning utan att samtidigt ha tillstånd att både lämna kunder kredit och ta emot kunders medel på konto enligt 2 kap. 2 § 2 och 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

    • tillhör sektor S.125, Andra finansförmedlare utom försäkringsbolag och pensionsinstitut, enligt European System of Accounts 2010 (ESA 2010) och Standard för institutionell sektorindelning 2014 (INSEKT 2014).

  2. Filialer till utländska värdepappersbolag som

    • driver verksamhet i Sverige som är anmäld till Finansinspektionen med stöd av artikel 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument, och

    • handlar med finansiella instrument för egen räkning enligt avsnitt A 3 i bilaga I till direktivet, men inte lämnar krediter till investerare enligt avsnitt B 2 i bilaga I till direktivet.

FFFS (2015:2)

2 §Ett företag ska rapportera uppgifter dels för det enskilda företaget, dels totalt för företagets samtliga filialer utanför Sverige.

3 §Uppgifterna ska lämnas till Statistiska centralbyrån per den sista i varje kvartal enligt blanketten Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag, se bilaga 1.

Anvisningar till blanketten finns i bilaga 2.

4 §Uppgifterna ska ha kommit in till Statistiska centralbyrån senast den 15:e bankdagen i efterföljande kvartal. Uppgifterna kommer att lämnas till Sveriges riksbank och Finansinspektionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:19

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2020. [Ändringarna avser bilaga 2 vilken ej återges här; red.anm.]

[Bilagorna med blanketten och anvisningarna återges ej här; red.anm.]