Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för

 1. bankaktiebolag,

 2. medlemsbanker,

 3. sparbanker,

 4. kreditmarknadsbolag,

 5. kreditmarknadsföreningar,

 6. värdepappersbolag,

 7. fondbolag,

 8. försäkringsaktiebolag,

 9. försäkringsföreningar,

 10. ömsesidiga riksförsäkringsbolag,

 11. börser,

 12. auktoriserade marknadsplatser,

 13. clearingorganisationer,

 14. institut för elektroniska pengar,

 15. inlåningsföretag,

 16. finansiella institut, och

 17. AIF-förvaltare.

FFFS (2013:22)

Uppgifter som ska lämnas till Finansinspektionen

2 §Bankaktiebolag, medlemsbanker, sparbanker, kreditmarknadsbolag, kreditmarknadsföreningar, värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsaktiebolag, försäkringsföreningar, ömsesidiga riksförsäkringsbolag, börser, auktoriserade marknadsplatser, clearingorganisationer, institut för elektroniska pengar och AIF-förvaltare, ska i förekommande fall lämna Finansinspektionen allmän registerinformation och uppgifter om kvalificerade innehav, dotterföretag, dotterdotterföretag och andra ägarintressen enligt bilagan.

Uppgifter om regelansvarig och klagomålsansvarig behöver endast lämnas av juridiska personer som är skyldiga att ha sådana enligt lag, förordning eller föreskrifter.

FFFS (2013:22)

3 §Uppgifterna ska lämnas årligen, senast den 30 juni, samt så snart registrerade förhållanden har ändrats.

4 §Svenska finansiella institut som är juridiska personer och inlåningsföretag, ska i förekommande fall lämna Finansinspektionen uppgifter om ägares kvalificerade innehav enligt bilagan.

Uppgifterna ska lämnas årligen, senast den 30 juni.

Undantag

5 §Finansinspektionen beslutar om undantag från dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Allmänna råd

De uppgifter som enligt 2–4 §§ ska lämnas till Finansinspektionen, bör rapporteras via den tjänst som finns på myndighetens webbplats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2011:14

 1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 maj 2011, då Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:17) om rapportering av kvalificerat innehav och ägarintressen ska upphöra att gälla.

 2. I fråga om understödsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) får fortsätta att utöva verksamheten eller är under likvidation, gäller den gamla författningen.

2021:18

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juli 2021.

Bilaga Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

Allmän registerinformation

Kontaktuppgifter

Ange besöksadress, om annan än postadressen, och webbadress om sådan finns, samt e-postadress.

Regelansvarig

Ange namn, befattning, e-postadress, telefonnummer till de personer som utsetts till regelansvariga.

Klagomålsansvarig

Ange namn, befattning, e-postadress, telefonnummer till de personer som utsetts till klagomålsansvariga.

Övriga kontakter

Ange namn, e-postadress, telefonnummer till de personer eller funktioner, som har ett särskilt ansvar att hantera kontakter mellan Finansinspektionen och institutet.

Ägares kvalificerade innehav

För varje ägare med ett kvalificerat innehav i institutet ska följande uppgifter lämnas:

 • person- eller organisationsnummer alternativt utländskt identifikationsnummer,

 • ägarens innehav uttryckt i procentuella andelar av kapital respektive röstetal, både direkt och indirekt ägande ska inkluderas, och

 • datum då ägaren får ett kvalificerat innehav i institutet.

Om ägaren inte är ett svenskt institut enligt 1 § ska även följande uppgifter lämnas:

 • namn eller firma,

 • säte där företaget är registrerat; ort och landskod,

 • verksamhetskod enligt tabellen nedan, och

 • verksamhetsbeskrivning; huvudsaklig inriktning i kortfattad form.

Om institutet lämnar dessa uppgifter genast efter att ha fått kännedom om dem, har det uppfyllt plikten att anmäla ägare med ett kvalificerat innehav i institutet.

Om institutet årligen bekräftar uppgifterna har det fullgjort skyldigheten att årligen anmäla ägare med ett kvalificerat innehav i företaget.

Dotterföretag och andra ägarintressen

Varje företag i vilket institutet har ett direkt eller indirekt innehav på 20 procent eller mer av rösterna eller kapitalet, ska placeras på korrekt nivå i organisationsstrukturen. Institutet ska även lämna följande uppgifter för ett sådant företag:

 • svenskt organisationsnummer alternativt utländskt identifikationsnummer,

 • ägarandel uttryckt i procentuella andelar av kapital respektive röstetal,

 • datum då institutet börjar att direkt eller indirekt inneha 20 procent eller mer av kapital eller röstetal i företaget,

 • datum då institutet upphör att direkt eller indirekt inneha 20 procent eller mer av kapital eller röstetal i företaget,

 • konsolidering i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 eller försäkringsgrupp, dvs. om företaget beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,

 • konsolidering i en konsoliderad situation enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, dvs. om företaget beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,

 • datum när företaget börjat beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,

 • datum när företaget slutat beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,

 • konsolideringsmetod; vilken metod som används när företaget beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,

 • konsolidering i koncern, dvs. om företaget ingår i koncernredovisningen,

 • datum när företaget börjat beaktas vid beräkning av koncernredovisningen, och

 • datum när företaget slutat beaktas vid beräkning av koncernredovisningen.

Om företaget inte är ett svenskt institut enligt 1 § ska även följande uppgifter lämnas:

 • firma,

 • säte där företaget är registrerat; ort och landskod,

 • verksamhetskod enligt tabellen nedan, och

 • verksamhetsbeskrivning; huvudsaklig inriktning i kortfattad form.

Tabell

Verksamhetskod och verksamhetsbeskrivning

Kod

Verksamhetsbeskrivning

Finansföretag

Ett företag som inte är kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att
a) förvärva aktier eller andelar, och
b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 15 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Holdingföretag med finansiell verksamhet

Ett företag som omfattas av definitionen i artikel 4.1 (20) i förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och som inte är ett blandat finansiellt holdingföretag.

Holdingföretag med blandad verksamhet

Ett företag som omfattas av definitionen i artikel 4.1 (22) i förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut.

Värdepappersinriktat holdingföretag

Ett företag som omfattas av definitionen i artikel 4.1 (23) i förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag.

Försäkringsholdingföretag

Ett företag som omfattas av definitionen i 1 kap. 12 § 3 försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Anknutet företag

Ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag.

Fastighet

Ett svenskt eller utländskt anknutet företag som äger eller förvaltar fast egendom.

Utländskt institut

Ett utländskt institut motsvarande ett svenskt institut enligt 1 §.

Övrigt

FFFS (2021:18)