FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

FFFS 2011:14 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

(senast ändrad genom FFFS 2021:18)

Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för

 1. bankaktiebolag,

 2. medlemsbanker,

 3. sparbanker,

 4. kreditmarknadsbolag,

 5. kreditmarknadsföreningar,

 6. värdepappersbolag,

 7. fondbolag,

 8. försäkringsaktiebolag,

 9. försäkringsföreningar,

 10. ömsesidiga riksförsäkringsbolag,

 11. börser,

 12. auktoriserade marknadsplatser,

 13. clearingorganisationer,

 14. institut för elektroniska pengar,

 15. inlåningsföretag,

 16. finansiella institut, och

 17. AIF-förvaltare.

FFFS (2013:22)

Uppgifter som ska lämnas till Finansinspektionen

2 §Bankaktiebolag, medlemsbanker, sparbanker, kreditmarknadsbolag, kreditmarknadsföreningar, värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsaktiebolag, försäkringsföreningar, ömsesidiga riksförsäkringsbolag, börser, auktoriserade marknadsplatser, clearingorganisationer, institut för elektroniska pengar och AIF-förvaltare, ska i förekommande fall lämna Finansinspektionen allmän registerinformation och uppgifter om kvalificerade innehav, dotterföretag, dotterdotterföretag och andra ägarintressen enligt bilagan.

Uppgifter om regelansvarig och klagomålsansvarig behöver endast lämnas av juridiska personer som är skyldiga att ha sådana enligt lag, förordning eller föreskrifter.

FFFS (2013:22)

3 §Uppgifterna ska lämnas årligen, senast den 30 juni, samt så snart registrerade förhållanden har ändrats.

4 §Svenska finansiella institut som är juridiska personer och inlåningsföretag, ska i förekommande fall lämna Finansinspektionen uppgifter om ägares kvalificerade innehav enligt bilagan.

Uppgifterna ska lämnas årligen, senast den 30 juni.

Undantag

5 §Finansinspektionen beslutar om undantag från dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Allmänna råd

De uppgifter som enligt 2–4 §§ ska lämnas till Finansinspektionen, bör rapporteras via den tjänst som finns på myndighetens webbplats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2011:14

 1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 maj 2011, då Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:17) om rapportering av kvalificerat innehav och ägarintressen ska upphöra att gälla.

 2. I fråga om understödsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) får fortsätta att utöva verksamheten eller är under likvidation, gäller den gamla författningen.

2021:18

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juli 2021.

Bilaga Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

Allmän registerinformation

Kontaktuppgifter

Ange besöksadress, om annan än postadressen, och webbadress om sådan finns, samt e-postadress.

Regelansvarig

Ange namn, befattning, e-postadress, telefonnummer till de personer som utsetts till regelansvariga.

Klagomålsansvarig

Ange namn, befattning, e-postadress, telefonnummer till de personer som utsetts till klagomålsansvariga.

Övriga kontakter

Ange namn, e-postadress, telefonnummer till de personer eller funktioner, som har ett särskilt ansvar att hantera kontakter mellan Finansinspektionen och institutet.

Ägares kvalificerade innehav

För varje ägare med ett kvalificerat innehav i institutet ska följande uppgifter lämnas:

 • person- eller organisationsnummer alternativt utländskt identifikationsnummer,

 • ägarens innehav uttryckt i procentuella andelar av kapital respektive röstetal, både direkt och indirekt ägande ska inkluderas, och

 • datum då ägaren får ett kvalificerat innehav i institutet.

Om ägaren inte är ett svenskt institut enligt 1 § ska även följande uppgifter lämnas:

 • namn eller firma,

 • säte där företaget är registrerat; ort och landskod,

 • verksamhetskod enligt tabellen nedan, och

 • verksamhetsbeskrivning; huvudsaklig inriktning i kortfattad form.

Om institutet lämnar dessa uppgifter genast efter att ha fått kännedom om dem, har det uppfyllt plikten att anmäla ägare med ett kvalificerat innehav i institutet.

Om institutet årligen bekräftar uppgifterna har det fullgjort skyldigheten att årligen anmäla ägare med ett kvalificerat innehav i företaget.

Dotterföretag och andra ägarintressen

Varje företag i vilket institutet har ett direkt eller indirekt innehav på 20 procent eller mer av rösterna eller kapitalet, ska placeras på korrekt nivå i organisationsstrukturen. Institutet ska även lämna följande uppgifter för ett sådant företag:

 • svenskt organisationsnummer alternativt utländskt identifikationsnummer,

 • ägarandel uttryckt i procentuella andelar av kapital respektive röstetal,

 • datum då institutet börjar att direkt eller indirekt inneha 20 procent eller mer av kapital eller röstetal i företaget,

 • datum då institutet upphör att direkt eller indirekt inneha 20 procent eller mer av kapital eller röstetal i företaget,

 • konsolidering i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 eller försäkringsgrupp, dvs. om företaget beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,

 • konsolidering i en konsoliderad situation enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, dvs. om företaget beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,

 • datum när företaget börjat beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,

 • datum när företaget slutat beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,

 • konsolideringsmetod; vilken metod som används när företaget beaktas vid beräkning av gruppbaserat kapital,

 • konsolidering i koncern, dvs. om företaget ingår i koncernredovisningen,

 • datum när företaget börjat beaktas vid beräkning av koncernredovisningen, och

 • datum när företaget slutat beaktas vid beräkning av koncernredovisningen.

Om företaget inte är ett svenskt institut enligt 1 § ska även följande uppgifter lämnas:

 • firma,

 • säte där företaget är registrerat; ort och landskod,

 • verksamhetskod enligt tabellen nedan, och

 • verksamhetsbeskrivning; huvudsaklig inriktning i kortfattad form.

Tabell

Verksamhetskod och verksamhetsbeskrivning

Kod

Verksamhetsbeskrivning

Finansföretag

Ett företag som inte är kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att
a) förvärva aktier eller andelar, och
b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 15 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Holdingföretag med finansiell verksamhet

Ett företag som omfattas av definitionen i artikel 4.1 (20) i förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och som inte är ett blandat finansiellt holdingföretag.

Holdingföretag med blandad verksamhet

Ett företag som omfattas av definitionen i artikel 4.1 (22) i förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut.

Värdepappersinriktat holdingföretag

Ett företag som omfattas av definitionen i artikel 4.1 (23) i förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag.

Försäkringsholdingföretag

Ett företag som omfattas av definitionen i 1 kap. 12 § 3 försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Anknutet företag

Ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag.

Fastighet

Ett svenskt eller utländskt anknutet företag som äger eller förvaltar fast egendom.

Utländskt institut

Ett utländskt institut motsvarande ett svenskt institut enligt 1 §.

Övrigt

FFFS (2021:18)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...