Siffrorna inom parentes refererar till motsvarande artiklar i försäkringsredovisningsdirektivet 91/674/EEG.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 §Dessa föreskrifter och allmänna råd ska tillämpas av ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043), om de har undantag från lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Finansinspektionen anger i föreskrifterna och de allmänna råden vilka undantag som medges från lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

I föreskrifterna anges vilka regler som ett företag, trots att det har fått undantag, ska tillämpa i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

FFFS (2019:24)

Allmänna råd

Villkoren för att få undantag framgår av 1 kap. 1 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

FFFS (2019:24)

Definitioner

2 §I dessa föreskrifter och allmänna råd betyder

 1. företag: ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar,

 2. försäkringsavtal: avtal om försäkring enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), och

 3. godkända internationella redovisningsstandarder: internationella redovisningsstandarder som antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IAS-förordningen).

2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisningen

Resultatanalysen

1 §Med undantag från 2 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag får den information som ska framgå av resultatanalysen, lämnas direkt i resultaträkningen eller i en not till resultaträkningen.

Allmänna råd

En resultatanalys måste, enligt 2 kap. 1 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, upprättas och ingå i årsredovisningen, när rörelsen i ett ömsesidigt försäkringsbolag eller i en försäkringsförening omfattar flera försäkringsgrenar. I 6 kap. 2 § finns bestämmelser om resultatanalysens innehåll. Det framgår av bilaga 5 vad som är att betrakta som olika försäkringsgrenar i ett företag.

En försäkringsförening som har undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043), och som har flera verksamhetsgrenar, bör lämna upplysningar om dem i resultatanalysen enligt bestämmelserna om försäkringsgrenar för livförsäkringsrörelse vid tillämpning av 6 kap. 2 § och bilaga 5.

FFFS (2020:20)

Repor och andra återköpstransaktioner

2 §Om det har förekommit repor eller andra återköpstransaktioner ska ett företag tillämpa 2 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

FFFS (2019:24)

Övertagna försäkringsbestånd

3 §Om ett företag övertar försäkringstekniska avsättningar från ett annat försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag ska det tillämpa 2 kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

FFFS (2019:24)

3 kap. Balansräkning och resultaträkning

Balansräkningen

1 §Med undantag från det som anges i 3 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, får balansräkningen upprättas enligt bilaga 1. Balansräkningens poster ska ha det innehåll som anges i bilaga 3.

Ett företag ska infoga posterna C.III.6a Derivat (positivt värde) och HH.IV.a Derivat (negativt värde) i uppställningsformen för balansräkningen, om det inte är lämpligare att redovisa derivaten under någon annan post.

Resultaträkningen

2 §Med undantag från 3 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag får resultaträkningen upprättas enligt bilaga 2. Resultaträkningens poster ska ha det innehåll som anges i bilaga 4.

En försäkringsförening som har undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska tillämpa uppställningsform II Resultaträkning för livförsäkringsrörelse.

FFFS (2020:20)

Sammanslagning av poster

3 §Bestämmelsen i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag behöver inte tillämpas. Poster i balansräkningen eller resultaträkningen vars belopp är obetydliga, med hänsyn till kravet på rättvisande bild, får slås samman med någon annan lämplig post.

FFFS (2016:12)

Allmänna råd

Enligt 3 kap. 2 § andra stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, måste vissa uppräknade poster tas upp i balansräkningen och resultaträkningen, även om postens belopp är obetydligt. Paragrafen medger undantag från detta s.k. sammanslagningsförbud. Företaget får i stället redovisa sådana posters belopp som är obetydliga i en annan näraliggande lämplig post i balansräkningen respektive resultaträkningen, se även bilaga 3 allmänna råd och bilaga 4 allmänna råd.

FFFS (2016:12)

Upplysningar om väsentliga delposter i en not

4 §Bestämmelsen i 3 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag om tillämpning av 3 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) behöver inte tillämpas. I stället får betydelsefulla delposter anges i en not till berörd post i balansräkningen eller resultaträkningen, se 3 kap. 4 § tredje stycket tredje meningen årsredovisningslagen.

Allmänna råd

Enligt 3 kap. 4 § tredje stycket tredje meningen årsredovisningslagen, ska de poster som redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen, ytterligare delas upp i vissa fall. Detta är bland annat fallet om delar av posten tillkommit på ett sådant sätt eller har en sådan storlek att en redovisning av delposten behövs för att ge en rättvisande bild. Paragrafen medger att sådana delposter i stället anges i en not till balansräkningsposten eller resultaträkningsposten.

Försäkringstekniska avsättningar i utländsk valuta

5 §Om förpliktelser enligt försäkringsavtal är i utländsk valuta ska ett företag tillämpa 3 kap. 8 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

FFFS (2019:24)

Pensionsförpliktelser till anställda

6 §Om det finns särskilda pensionsförpliktelser till egna anställda, ska ett företag tillämpa 3 kap. 10 § första och andra styckena Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

FFFS (2019:24)

4 kap. Värderingsregler

Värdering av placeringstillgångar

1 §Placeringstillgångar ska värderas till anskaffningsvärde eller, i förekommande fall, verkligt värde i enlighet med 4 kap. lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, om inte annat följer av detta kapitel.

Allmänna råd

Om ett företag värderar finansiella instrument i enlighet med 4 kap. lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, och således avstår från att konsekvent tillämpa anskaffningsvärdemetoden enligt 2 §, bör det tillämpa följande godkända internationella redovisningsstandarder:

 1. IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering.

 2. IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

 3. IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar.

 4. IFRS 13 Värdering till verkligt värde.

Av definitionen i 1 kap. 2 § följer att avtal om försäkring enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska redovisas som försäkringsavtal även om avtalet inte överför betydande försäkringsrisk.

FFFS (2013:7)

Utgifter för eget utvecklingsarbete

1 a §Ett försäkringsföretag som tar upp utgifter för företagets eget utvecklingsarbete som en immateriell anläggningstillgång, enligt 4 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, ska överföra motsvarande belopp från fritt eget kapital till en fond för utvecklingsutgifter, jämför 4 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554).

FFFS (2016:12)

Allmänna råd

I ömsesidiga livförsäkringsbolag och livförsäkringsföreningar som inte får dela ut vinst bör överföringen till en fond för utvecklingsutgifter ske från konsolideringsfonden eller från en annan bunden fond.

FFFS (2016:12)

Värdering av alla finansiella instrument enligt anskaffningsvärdemetoden

2 §Finansiella instrument får värderas med utgångspunkt i anskaffningsvärdet (anskaffningsvärdemetoden) om alla finansiella instrument värderas enligt denna metod. Detta gäller i stället för det som anges i 4 kap. 2 § 12 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

FFFS (2016:12)

Värdering av byggnader och mark till verkligt värde

3 §Om byggnader och mark värderas till verkligt värde, ska detta värde bestämmas enligt 4 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstpensionsföretag.

FFFS (2019:24)

Allmänna råd

Byggnader och mark får värderas enligt anskaffningsvärdemetoden eller till verkligt värde enligt 4 kap. 5 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Ett företag som värderar byggnader och mark till verkligt värde bör även tillämpa de godkända internationella redovisningsstandarderna IAS 40 Förvaltningsfastigheter och IFRS 13 Värdering till verkligt värde. Hänvisningarna till andra internationella redovisningsstandarder bör dock inte tillämpas.

FFFS (2013:7)

Förutbetalda anskaffningskostnader

4 §Med undantag från det som anges i 4 kap. 8 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, behöver inte kostnader som har samband med tecknande av försäkringsavtal tas upp som en tillgång.

Om kostnader för tecknande av försäkringsavtal tas upp som en tillgång enligt 4 kap. 8 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, ska företaget tillämpa 4 kap. 4 och 5 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

FFFS (2019:24)

Värdering av försäkringstekniska avsättningar

5 §Försäkringstekniska avsättningar ska redovisas enligt 4 kap. 9 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Vid redovisningen av försäkringstekniska avsättningar, ska 4 kap. 6–9, 11–14 och 16 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag tillämpas.

En försäkringsförening som har undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska när den redovisar försäkringstekniska avsättningar tillämpa 4 kap. 6–10 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag. När försäkringsföreningen tillämpar femte stycket i denna paragraf behöver den dock inte tillämpa 4 kap. 6 § tredje stycket samma föreskrifter om att beräkning av försäkringstekniska avsättningar ska utföras av en aktuarie.

En försäkringsförening som anges i tredje stycket, och som har beräknat premiereserv enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar, ska beräkna denna enligt bestämmelserna i 4 kap. 10 § om ej intjänade premier och kvardröjande risker i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

Vid tillämpningen av andra–fjärde styckena får avsättningarna redovisas med de förenklingar som är godtagbara med tanke på förhållandena i det enskilda fallet.

FFFS (2022:9)

6 §har upphävts genom FFFS 2016:12.

Säkerhetsreserv

7 §Bestämmelser om avsättningar till och upplösningar av säkerhetsreserver finns i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv och i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2021:4) om livförsäkringsföretags och tjänstepensionsföretags beräkning av säkerhetsreserv.

FFFS (2021:5)

5 kap. Noter m.m.

Undantag från krav på upplysningar

1 §Ett företag får utelämna upplysningar enligt 5 kap. 40 § tredje stycket och 41 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) om personer i företagets ledning, med undantag från 5 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Med undantag från 5 kap. 3 och 5 §§ lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, får upplysningar om tillgångar och resultaträkningens poster utelämnas.

FFFS (2016:12)

Allmänna råd

Paragrafen innehåller undantag från vissa bestämmelser om tilläggsupplysningen enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Företaget lämnar alltså, i tillämpliga delar, övriga upplysningar som följer av årsredovisningslagen med vissa anpassningar, se 5 kap. 1, 2 och 4 §§ lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

Särskilda upplysningar för en försäkringsförening

1 a §En försäkringsförening som har undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska, i en not till balansräkningen, lämna en upplysning om de viktigaste beräkningsantagandena för de försäkringstekniska avsättningarna.

En försäkringsförening som har redovisat försäkringstekniska avsättningar enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar, ska i en not till balansräkningen upplysa om hur försäkringsfonden har hanterats vid tillämpningen av dessa föreskrifter. Upplysning ska lämnas i en not om det inte framgår på en annan plats i årsredovisningen.

FFFS (2020:20)

Pensionsförpliktelser till anställda

2 §Om det finns särskilda pensionsförpliktelser till egna anställda, ska företaget lämna upplysningar om hur dessa förpliktelser har täckts.

Ett företag vars redovisade pensionsskuld i balansräkningen eller kapital i särskilt avskiljda tillgångar (i pensionsstiftelse eller motsvarande) överstiger kapitalvärdet av pensionsförpliktelserna till anställda, ska lämna upplysningar om överskottet i en not.

Föreskriftsenlighet

3 §Ett företag ska i sin årsredovisning ange författningsrubrik samt författningsnummer till de av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, som det tillämpat. Företaget ska även ange hur det har upprättat sin årsredovisning och koncernredovisning enligt dessa föreskrifter.

Allmänna råd

Företaget bör närmare ange vilken normgivning på redovisningsområdet som det har tillämpat utöver lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och dessa föreskrifter och allmänna råd.

6 kap. Förvaltningsberättelse och resultatanalys

Särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen

1 §Flerårsöversikten enligt 6 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag behöver enbart avse räkenskapsåret och de tre föregående räkenskapsåren.

Sådana upplysningar som ska lämnas i flerårsöversikten för tiden innan företaget började tillämpa dessa föreskrifter och allmänna råd, behöver inte lämnas, om det finns särskilda skäl. Företaget ska då ange att upplysningarna har utelämnats och skälen för detta. Det följer av 3 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag att jämförelseuppgifter får utelämnas i andra fall, om det finns särskilda skäl, jämför 3 kap. 5 § och 5 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554).

FFFS (2016:12)

Allmänna råd

Flerårsöversikten bör ställas upp i schematisk form och minst innehålla följande uppgifter:

 1. Premieintäkt, om företaget är ett ömsesidigt skadeförsäkringsbolag eller en skadeförsäkringsförening.

 2. Premieinkomst, om företaget är en livförsäkringsförening eller en försäkringsförening som har undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

 3. Årets resultat.

 4. Konsolideringskapital.

Konsolideringskapital utgörs av eget kapital som har redovisats i balansräkningen, obeskattade reserver, förlagslån samt övervärden och undervärden i placeringstillgångar som inte har redovisats till verkligt värde i balansräkningen. När övervärden och undervärden som inte redovisas i balansräkningen tas med i konsolideringskapitalet görs detta utan beaktande av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar och skulder som i redovisningen har påverkat eget kapital återläggs vid beräkningen av konsolideringskapitalet.

Kapitalbas och schablonmässigt kapitalkrav beräknas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2020:13) om vissa försäkringsföreningar som har undantag. Upplysningar om kapitalbas och schablonmässigt kapitalkrav lämnas endast av de försäkringsföreningar som omfattas av de föreskrifterna.

FFFS (2022:9)

Upplysningar om medlemmar

1 a §En försäkringsförening som har undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043), ska lämna upplysningar i förvaltningsberättelsen om medlemsantal och väsentliga förändringar i medlemsantalet sedan föregående räkenskapsår.

FFFS (2020:20)

Resultatanalys

2 §Med vissa undantag från 6 kap. 3 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag behöver resultatanalysen enbart innehålla de upplysningar som framgår av bilaga 5.

Allmänna råd

Den information som resultatanalysen ska innehålla får lämnas direkt i resultaträkningen eller i en not, se 2 kap. 1 §.

7 kap. Delårsrapport

Allmänna råd

Om en delårsrapport upprättas, bör företaget tillämpa dels 2–4 kap., dels följande punkter i de allmänna råden i 8 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstpensionsföretag:

 1. Punkt 2 om årsredovisningslagens tillämpning.

 2. Punkt 6 om ändrade redovisningsprinciper.

FFFS (2019:24)

8 kap. Redovisning av avgiven återförsäkring

Tillägg av poster i balansräkningen och resultaträkningen

1 §Om avgiven återförsäkring finns ska balansräkningen kompletteras med de poster som anges i bilaga 6. Resultaträkningen ska kompletteras med de poster som anges i bilaga 7.

De kompletterande posterna i balansräkningen och resultaträkningen ska ha det innehåll som anges i bilaga 8 och bilaga 9.

Allmänna råd

Parenteser med orden ”efter avgiven återförsäkring” får i årsredovisningen ersättas med förkortningen f.e.r. (för egen räkning).

Kompletterande värderingsregler

2 §Om avgiven återförsäkring finns ska företaget tillämpa 4 kap. 2 och 3 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

FFFS (2019:24)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2011:27

 1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 maj 2011 och ska tillämpas av försäkringsföretag som erhållit beslut om dispens enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag första gången i årsredovisningar för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2010.

 2. Genom föreskrifterna upphävs Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:18) om förenklad årsredovisning i företag som har dispens.

 3. I fråga om understödsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) får fortsätta att utöva verksamheten eller är under likvidation, gäller den gamla författningen.

2019:24

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2020.

2020:20

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 november 2020.

2021:5

Dessa föreskrifter träder i kraft den 6 juli 2021.

2022:9

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2023.

Bilaga 1 Uppställningsform för balansräkningen

Tillgångar

A.

Tecknat ej inbetalt garantikapital

B.

Immateriella tillgångar

C.

Placeringstillgångar

I

Byggnader och mark

II

Placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

III

Andra finansiella placeringstillgångar

1.

Aktier och andelar

2.

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

3.

Andelar i investeringspooler

4.

Lån med säkerhet i fast egendom

5.

Övriga lån

6.

Utlåning till kreditinstitut

7.

Övriga finansiella placeringstillgångar

F.

Fordringar

I–II

Fordringar avseende försäkring

III

Övriga fordringar

G.

Andra tillgångar

I

Materiella tillgångar och varulager

II

Kassa och bank

III

Övriga tillgångar

H.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I

Upplupna ränte- och hyresintäkter

II

Förutbetalda anskaffningskostnader

III

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital, avsättningar och skulder

AA.

Eget kapital

I

Garantikapital

I.a

Verksamhetskapital

I.b

Förlagsinsatser

III

Uppskrivningsfond

IV

Konsolideringsfond

V

Andra fonder

1.

Reservfond

3.

Fond för verkligt värde

4.

Fond för utvecklingsutgifter

5.

Övriga fonder

VI

Balanserad förlust

VII

Årets resultat

BB.

Obeskattade reserver

CC.

Efterställda skulder

DD.

Försäkringstekniska avsättningar

1.

Ej intjänade premier och kvardröjande risker

2.

Livförsäkringsavsättning

3.

Oreglerade skador

4.

Återbäring och rabatter

6.

Övriga försäkringstekniska avsättningar

FF.

Andra avsättningar

1.

Pensioner och liknande förpliktelser

2.

Skatter

3.

Övriga avsättningar

HH.

Skulder

I–II

Skulder avseende försäkring

V

Övriga skulder

II.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

FFFS (2016:12)

Bilaga 2 Uppställningsform för resultaträkningen

I.

Resultaträkning för skadeförsäkringsrörelse

 1.

Premieintäkt (+/–)

a)

varav Premieinkomst (+)

b)

varav Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker (+/–)

 2.

Kapitalavkastning, netto (+/–)

a)

varav Kapitalavkastning, intäkter (+)

b)

varav Orealiserade vinster på placeringstillgångar (+)

c)

varav Kapitalavkastning, kostnader (–)

d)

varav Orealiserade förluster på placeringstillgångar (–)

 3.

Övriga tekniska intäkter (+)

 4.

Försäkringsersättningar (+/–)

a)

varav Utbetalda försäkringsersättningar (–)

b)

varav Förändring i Avsättning för oreglerade skador (+/–)

 5.

Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar (+/–)

 6.

Återbäring och rabatter (–)

 7.

Driftskostnader (–)

 8.

Övriga tekniska kostnader (–)

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

 9.

Övriga intäkter (+)

10.

Övriga kostnader (–)

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

11.

Bokslutsdispositioner (+/–)

Resultat före skatt

12.

Skatt på årets resultat (+/–)

13.

Övriga skatter (–)

14.

Årets resultat

II.

Resultaträkning för livförsäkringsrörelse

 1.

Premieinkomst (avgifter och bidrag) (+)

 2.

Kapitalavkastning, intäkter (+)

 3.

Orealiserade vinster på placeringstillgångar (+)

 4.

Övriga tekniska intäkter (+)

 5.

Försäkringsersättningar (+/–)

a)

varav Utbetalda försäkringsersättningar (+)

b)

varav Förändring i Avsättning för oreglerade skador (+/–)

 6.

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (+/–)

a)

Livförsäkringsavsättning (+/–)

b)

Avsättning för ej intjänade premier och kvarvarande risker (+/–)

aa)

varav Överföringar från fria fonder (+)

bb)

varav Överföring till fria fonder (–)

c)

Övriga försäkringstekniska avsättningar (+/–)

 7.

Återbäring och rabatter (–)

 8.

Driftskostnader (–)

 9.

Kapitalavkastning, kostnader (–)

10.

Orealiserade förluster på placeringstillgångar (–)

11.

Övriga tekniska kostnader (–)

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat

12.

Övriga intäkter (+)

13.

Övriga kostnader (–)

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

14.

Bokslutsdispositioner (+/–)

Resultat före skatt

15.

Skatt på årets resultat (+/–)

16.

Övriga skatter (–)

17.

Årets resultat

FFFS (2020:20)

Bilaga 3 Innehållet i balansräkningens poster

Allmänna råd

Posterna som framgår av bilaga 1 ska finnas i balansräkningen om företaget har aktuella slag av tillgångar, skulder eller eget kapital.

En post vars belopp är obetydligt med hänsyn till kravet på rättvisande bild får slås samman med och ingå i en annan lämplig post, se 3 kap. 3 §. Poster vars belopp är obetydliga bör ändå redovisas, om samma post redovisades i balansräkningen för närmast föregående räkenskapsår. Detta behöver dock inte alltid tillämpas första gången dessa föreskrifter och allmänna råd tillämpas.

Betydelsefulla delar av de poster som ska finnas i balansräkningen enligt bilaga 1 redovisas för sig direkt i balansräkningen eller i en not, se 3 kap. 4 §.

I balansräkningen får poster som enligt beteckningen i bilaga 1 närmast föregås av arabiska siffror slås samman, trots att de inte avser obetydliga belopp. Exempelvis får Aktier och andelar (C.III.1) slås samman med en eller flera andra poster avseende Andra finansiella placeringstillgångar. Detta förutsätter dock att dessa sammanslagna poster särredovisas i en not.

FFFS (2016:12)

Tillgångar

Post A – Tecknat ej inbetalt garantikapital

1 §Posten omfattar ömsesidiga försäkringsbolags fordringar som avser ännu inte fullgjorda betalningar för tecknat garantikapital.

Post B – Immateriella tillgångar

2 §(6) Posten omfattar

 • goodwill som förvärvats mot vederlag,

 • balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande,

 • koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter och tillgångar,

 • hyresrätter och liknande rättigheter, och

 • förskott avseende immateriella tillgångar.

FFFS (2016:12)

Allmänna råd

Vad som får redovisas som immateriell anläggningstillgång och vad som är goodwill anges i 4 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, jämför 4 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554).

FFFS (2016:12)

Post C.I – Byggnader och mark

3 §Posten omfattar

 • byggnader och mark,

 • byggnad under uppförande, och

 • erlagd handpenning avseende byggnader och mark.

Allmänna råd

Posten omfattar också fastigheter där den egna verksamheten bedrivs.

Post C.II – Placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

4 §Här redovisas

 1. innehav av aktier och andelar samt teckningsrätter och delrätter på aktier i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i, och

 2. obligationer och andra räntebärande värdepapper (inklusive nollkupongs- och diskonteringsinstrument) emitterade av koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag eller övriga företag som det finns ett ägarintresse i samt lån till sådana företag.

FFFS (2016:12)

Allmänna råd

Posten blir endast aktuell om företaget har dotterföretag eller intresseföretag eller har andelar i gemensamt styrda företag eller övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

Intresseföretag, gemensamt styrda företag och ägarintresse är definierade i 1 kap. 4 a5 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554).

FFFS (2016:12)

Post C.III.1 – Aktier och andelar

5 §Här redovisas innehav av aktier och andelar samt teckningsrätter och delrätter på aktier.

Allmänna råd

Andra aktieoptioner än teckningsrätter och delrätter redovisas, om de har ett positivt värde, antingen i denna post, eller i posten Derivat (post C.III.6a), se 3 kap. 1 § andra stycket.

Andelar i s.k. blandade värdepappersfonder får ingå i denna post, om det bokförda värdet på de förvaltade tillgångarna till minst hälften utgörs av aktier eller aktierelaterade instrument.

Post C.III.2 – Obligationer och andra räntebärande värdepapper

6 §(9) Här redovisas sådana omsättningsbara obligationer och andra räntebärande värdepapper (inklusive nollkupongs- och diskonteringsinstrument) som emitterats av kreditinstitut, andra företag eller offentliga organ.

Allmänna råd

Vid gränsdragningen mellan posten C.III.2 och posterna C.III.4–6 bör det primära kriteriet vara om företagets fordran är omsättningsbar eller överlåtbar. Placeringar som motsvaras av löpande skuldebrev bör därför normalt redovisas i posten Obligationer och andra räntebärande värdepapper (C.III.2), medan enkla skuldebrev normalt redovisas som lån i posterna Lån med säkerhet i fast egendom (C.III.4), Övriga lån (C.III.5) eller Utlåning till kreditinstitut (C.III.6).

Andelar i så kallade blandade värdepappersfonder får ingå i denna post om det bokförda värdet på de förvaltade tillgångarna till mer än hälften utgörs av räntebärande värdepapper eller liknande instrument.

Post C.III.3 – Andelar i investeringspooler

7 §(10) Posten omfattar företagets andel i en investering som är gemensam med andra företag eller pensionsfonder och som förvaltas av en eller flera av dessa företag eller pensionsfonder.

Post C.III.4 – Lån med säkerhet i fast egendom

8 §(11) Här redovisas lån vars säkerheter helt eller delvis utgörs av inteckningar i fast egendom. Om företaget har tagit emot flera säkerheter för ett lån, ska lånet redovisas i denna post om minst hälften av säkerheternas värde utgörs av fast egendom.

Post C.III.5 – Övriga lån

9 §(12) Här redovisas lån med andra erhållna säkerheter än fast egendom, exempelvis livförsäkringslån.

Post C.III.6 – Utlåning till kreditinstitut

10 §(13) Här redovisas sådan utlåning till kreditinstitut (banker, kreditmarknadsbolag, finansbolag och hypoteksinstitut) där insatta medel är disponibla först efter en viss uppsägningstid.

Tillgodohavanden utan någon sådan begränsning ska, oavsett om de är räntebärande eller ej, tas upp under posten Kassa och bank (G.II).

Allmänna råd

Marknadsbevis är exempel på utlåning till kreditinstitut. Hit hör också sådana medel som försäkringsföretaget kan säga upp direkt men där detta i så fall medför ett kompensationskrav till den externa kreditgivaren i form av räntekompensation eller en likvärdig ersättning.

Post C.III.6a – Derivat

11 §Företaget ska infoga posten i uppställningsformen för balansräkningen, om det inte är lämpligare att redovisa derivat under någon annan post, se 3 kap. 1 § andra stycket.

Allmänna råd

Posten omfattar derivat som har ett positivt bokfört värde.

Derivat som har ett negativt värde, ska som huvudregel redovisas under Skulder som post HH.IV.a Derivat, se 35 §.

Bestämmelserna innebär att aktie– och ränterelaterade finansiella instrument inte behöver redovisas tillsammans med motsvarande underliggande instrument. Teckningsrätter (teckningsoptioner) och delrätter redovisas under posten Aktier och andelar (C.III.1).

Post C.III.7 – Övriga finansiella placeringstillgångar

12 §(13) Under denna post redovisas sådana finansiella placeringstillgångar som inte omfattas av 5–11 §§.

Post F.I–II – Fordringar avseende försäkring

13 §(6) Här redovisas fordringar hos försäkringstagare, försäkringsförmedlare och andra försäkringsföretag.

Post G.I – Materiella tillgångar och varulager

14 §(6) Posten omfattar materiella tillgångar, såsom maskiner och inventarier, förskott som avser materiella tillgångar samt varulager.

Post G.II – Kassa och bank

15 §(12) Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Post G.III – Övriga tillgångar

16 §(16) Här redovisas andra tillgångar som inte kan placeras i posterna G.I eller G.II.

Post H.I – Upplupna ränte- och hyresintäkter

17 §(17) Denna post omfattar ränta och hyra som på balansdagen är intjänad men ännu inte inbetald.

Post H.II – Förutbetalda anskaffningskostnader

18 §(18) Posten omfattar sådana anskaffningskostnader för försäkringsavtal som tagits upp som tillgång enligt 4 kap. 8 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Allmänna råd

Posten blir endast aktuell om företaget väljer redovisningsprincipen att ta upp anskaffningskostnader som tillgång enligt nämnda paragraf.

Post H.III – Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19 §Posten omfattar sådana utgifter som bokförts under räkenskapsåret men som utgör kostnader för perioder efter balansdagen, samt sådana intäkter som bokförts under räkenskapsåret men som utgör inkomster efter balansdagen.

Eget kapital, avsättningar och skulder

Post AA.I – Garantikapital

20 §(19) Posten omfattar sådant kapital som i ömsesidiga försäkringsbolag tecknats av garanter.

Post AA.I.a – Verksamhetskapital

20 a §Posten omfattar sådant kapital som enligt lag räknas som eget kapital vid bildande av en försäkringsförening enligt 13 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Post AA.I.b – Förlagsinsatser

20 b §Posten omfattar sådana förlagsinsatser som får tillskjutas i ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar enligt 11 kap. 1 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Endast betalda förlagsinsatser får redovisas under denna post, jämför 3 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och 3 kap. 6 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554).

FFFS (2020:20)

Allmänna råd

Ej inbetalda insatser i ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar får inte tas upp som tillgång.

Post AA.III – Uppskrivningsfond

21 §(20) Posten omfattar belopp som satts av till en uppskrivningsfond enligt bestämmelserna i 4 kap. 12 §§ lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, jfr 4 kap. 6 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Post AA.IV – Konsolideringsfond

21 a §Posten omfattar konsolideringsfond i ömsesidiga livförsäkringsbolag och livförsäkringsföreningar enligt 12 kap. 70 § och 13 kap. 22 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Post AA.V.1 – Reservfond

21 b §Posten omfattar reservfond i ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar enligt 12 kap. 71 § och 13 kap. 24 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), jämför 13 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

FFFS (2020:20)

Post AA.V.3 – Fond för verkligt värde

22 §I denna post redovisas värdeförändringar på vissa finansiella instrument enligt 4 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, jämför 4 kap. 14 d § årsredovisningslagen (1995:1554).

Här redovisas även värdeförändringar på andra placeringstillgångar (Tillgångar, post C) än finansiella instrument och fastigheter som dels värderas till verkligt värde enligt 4 kap. 5 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, dels inte redovisas direkt i resultaträkningen.

FFFS (2016:12)

Allmänna råd

Posten blir endast aktuell om företaget väljer den redovisningsprincip som innebär att värdera finansiella instrument till verkligt värde.

FFFS (2016:12)

Post AA.V.4 – Fond för Utvecklingsutgifter

22 a §I denna post redovisas överföring från fritt eget kapital eller från konsolideringsfonden. Överföringen motsvarar utgifter för företagets eget utvecklingsarbete som har tagits upp som immateriell anläggningstillgång, se 4 kap. 1 a §.

FFFS (2016:12)

Post AA.V.5 – Övriga fonder

22 b §En försäkringsförening som har undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och som värderat försäkringstekniska avsättningar enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar, ska här redovisa fria dispositions- eller överskottsfonder som förekommer enligt stadgarna.

FFFS (2020:20)

Post AA.VI – Balanserad förlust

23 §Här redovisar företaget förluster från tidigare räkenskapsår.

Post AA.VII – Årets resultat

24 §Här redovisas nettovinst eller nettoförlust för räkenskapsåret.

Post BB – Obeskattade reserver

25 §Här redovisas obeskattade reserver såsom säkerhetsreserv och ackumulerade överavskrivningar.

Post CC – Efterställda skulder

26 §(21) I denna post ska sådana skulder redovisas som, vare sig de representeras av värdepapper eller inte, i händelse av likvidation eller konkurs, enligt avtal ska återbetalas först efter det att övriga borgenärer tillgodosetts.

Post DD.1 – Ej intjänade premier och kvardröjande risker

27 §(25, 26) Här redovisar ömsesidiga skadeförsäkringsbolag och skadeförsäkringsföreningar avsättningar som motsvarar företagets ansvarighet för försäkringsfall, förvaltningskostnader och andra kostnader under resten av avtalsperioden för löpande försäkringsavtal.

En försäkringsförening som har undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043), och som har redovisat en försäkringsfond bestående av premiereserv och överskott, ska redovisa dessa under denna post.

Med kvardröjande risker menas risken för att försäkringsavtalens ersättningskrav och kostnader inte kommer att kunna täckas av ej intjänade och förväntade premier efter räkenskapsårets utgång.

Försäkringstekniska avsättningar för skadelivräntor och sjukräntor ska redovisas under posten Oreglerade skador (DD.3).

FFFS (2020:20)

Post DD.2 – Livförsäkringsavsättning

28 §(27) Ömsesidiga livförsäkringsbolag och livförsäkringsföreningar som värderar försäkringstekniska avsättningar enligt 4 kap. 9 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, ska här redovisa avsättningar för försäkringsfall, förvaltningskostnader och andra kostnader för löpande försäkringsavtal under den resterande avtalsperioden. Beloppet ska redovisas inklusive eventuell garanterad återbäring. Företaget ska beakta värdet av de ytterligare premier som försäkringstagarna ska betala. Med garanterad återbäring menas sådan återbäring som utgör visst eller vissa i framtiden utfallande nominellt eller realt bestämda belopp som försäkringstagaren eller någon annan ersättningsberättigad har en ovillkorlig rätt till.

FFFS (2016:12)

Post DD.3 – Oreglerade skador

29 §(28) Här redovisas försäkringsföretagets uppskattade slutliga kostnad för att tillgodose alla krav som beror på händelser som har inträffat före räkenskapsårets utgång med avdrag för belopp som företaget redan betalat med anledning av ersättningskrav. I beloppet ska företaget räkna in beräknade framtida driftskostnader för att reglera inträffade men vid balansdagen ännu inte slutreglerade skador samt eventuell återbäring som förfallit till betalning.

Avsättningar för inträffade men ännu inte inrapporterade skador (IBNR) ska baseras på företagets erfarenhet och skadeutfall och omfatta kostnader för inträffade men för företaget okända skador.

Posten ska också innefatta avsättningar för skadelivräntor och sjukräntor samt avsättningar för framtida särskild löneskatt på ersättning från sjukpensionsförsäkring under förtidspensionstiden.

Post DD.4 – Återbäring och rabatter

30 §(29) Här redovisar ömsesidiga skadeförsäkringsbolag och skadeförsäkringsföreningar avsättningar för ej förfallen återbäring samt rabatter till försäkringstagare eller andra förmånstagare.

Post DD.6 – Övriga försäkringstekniska avsättningar

31 §(26) Under denna post redovisas försäkringstekniska avsättningar som inte redovisas i posterna DD.1–DD.4.

Post FF.1 – Pensioner och liknande förpliktelser

32 §Posten omfattar avsättningar enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och andra avsättningar för ersättningar till anställda efter avslutad anställning.

Allmänna råd

Avsättningar för sådana finansiella garantier som inte redovisas som derivat kan tas upp under post FF.3 Övriga avsättningar.

Post FF.2 – Skatter

33 §Posten omfattar avsättningar för inkomstskatt, avkastningsskatt, uppskjuten skatt och därmed jämförliga skatter.

Allmänna råd

Skulder avseende källskatt, mervärdesskatt, fastighetsskatt m.fl. redovisas som post HH.V Övriga skulder.

Post HH.I–II – Skulder avseende försäkring

34 §Här redovisas skulder till försäkringstagare, försäkringsförmedlare och försäkringsföretag avseende försäkring.

Post HH.IV.a – Derivat

35 §(6) Försäkringsföretag ska infoga denna post i uppställningsformen för balansräkningen, om det inte är lämpligare att redovisa derivat under någon annan post, se 3 kap. 1 § andra stycket.

Allmänna råd

Posten omfattar derivat som har ett negativt bokfört värde.

Derivat med positivt värde redovisas som huvudregel under Placeringstillgångar som post C.III.6a Derivat, se 11 §.

Bestämmelserna innebär att aktie- och ränterelaterade finansiella instrument inte behöver redovisas tillsammans med motsvarande underliggande instrument.

Post HH.V – Övriga skulder

36 §Under denna post redovisas skulder som inte kan placeras under någon annan post, exempelvis skulder till mottagande part vid s.k. äkta återköpstransaktion.

Post II – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

37 §Posten omfattar kostnader som avser räkenskapsåret men som innebär utgifter först efter balansdagen samt inkomster som bokförts under räkenskapsperioden men som utgör intäkter för perioder efter balansdagen.

38 §har upphävts genom FFFS 2016:12.

Bilaga 4 Innehållet i resultaträkningens poster

Allmänna råd

Posterna som framgår av bilaga 2 ska finnas i resultaträkningen om företaget har aktuella slag av intäkter och kostnader.

Poster, vars belopp är obetydliga med hänsyn till kravet på rättvisande bild, får slås samman med och ingå i en annan näraliggande lämplig post, se 3 kap. 3 §. En post vars belopp är obetydligt bör dock ändå redovisas om samma post redovisades i balansräkningen för närmast föregående räkenskapsår.

Betydelsefulla delar av de poster som ska finnas i resultaträkningen, enligt bilaga 2, ska redovisas för sig direkt i balansräkningen eller i en not, se 3 kap. 4 §.

FFFS (2016:12)

Post I.1.a – Premieinkomst

1 §(35) Ömsesidiga försäkringsbolag, och försäkringsföreningar som bedriver skadeförsäkringsrörelse, ska som premieinkomst redovisa den totala bruttopremien för direkt försäkring som inbetalats eller kan tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång.

Som premieinkomst räknas också premier för försäkringsperioder som påbörjas först efter räkenskapsårets utgång, om de enligt avtal förfaller till betalning under räkenskapsåret.

Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkringsperioden efter avdrag för sedvanliga kundrabatter och omfattar bland annat

 1. ej aviserade premier som kan beräknas först vid räkenskapsårets utgång,

 2. terminspremier som betalas in halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis samt ersättningar från försäkringstagare för utgifter som företaget haft i samband med att försäkringsavtalet tecknades,

 3. företagets andel av det totala premiebeloppet vid koassurans, och

 4. ersättningar från andra försäkringsföretag som avser övertagna försäkringstekniska avsättningar enligt 2 kap. 3 § och som inte redovisas över balansräkningen.

I posten ska också inräknas de belopp som beräknas inbetalas när det gäller dels förnyelsepremier som försäkringstagaren inte har bekräftat, dels premier för nytecknade försäkringsavtal.

Annullationer ska reducera premieinkomsten så snart beloppet är känt. Tilläggspremier ska räknas in med de belopp som de beräknas inflyta med.

Posten ska redovisas exklusive skatter och andra offentliga avgifter som belastar försäkringspremien.

Allmänna råd

Vilka belopp som kan tillgodoföras räkenskapsåret bestäms av innehållet i respektive avtal, oavsett om premierna har aviserats eller inte vid bokslutstillfället. Som premieinkomst ska företaget ta upp samtliga premier där ansvarighet inträtt. Enligt första stycket bär försäkringsföretaget ansvar när försäkringsperioden börjat löpa eller premien förfallit till betalning. Ett exempel på det senare är vissa konsumentförsäkringar (teve/radio och vitvaror) som tecknas och betalas vid inköpstillfället trots att försäkringsskyddet inträder först efter det att den sedvanliga garantin löpt ut.

Tidsperioden för vilken försäkringsföretaget bär ansvar framgår normalt av försäkringsavtalet. För en terminspremie som aviseras och/eller förfaller till betalning först efter räkenskapsårets utgång avgörs frågan om ansvarighet av om motsvarande termin är att betrakta som ett nytt försäkringsavtal eller som en delbetalning av en årspremie. Om försäkringsföretaget enligt avtalet har en möjlighet att ändra villkoren vid varje termin, bör avtalet normalt betraktas som ett nytt avtal.

Paragrafens första stycke innebär att vissa premier inte kommer att räknas in i premieinkomsten. Det gäller premier som betalats in under räkenskapsåret men vars förfallodag inträffar och vars försäkringsperiod inleds efter räkenskapsårets utgång. En sådan premie betraktas som ett förskott och redovisas som skuld till försäkringstagaren.

Belopp som uttaxerats på försäkringstagare i ömsesidiga försäkringsföretag enligt 12 kap. 2 § samt i försäkringsföreningar enligt 13 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), ska tas upp som premieinkomst det år förlusten uppstått och uttaxeringen avser att täcka.

Post II.1 – Premieinkomst (avgifter och bidrag)

2 §Ömsesidiga livförsäkringsbolag och livförsäkringsföreningar, samt försäkringsföreningar som har undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043), ska som premieinkomst redovisa under räkenskapsåret inbetalda belopp enligt försäkringsavtal, oavsett om dessa helt eller delvis avser ett senare räkenskapsår.

Denna post omfattar

 1. tilläggspremier vid terminsbetalningar samt ersättningar från försäkringstagare för utgifter som försäkringsföretaget har haft,

 2. företagets andel av det totala premiebeloppet vid koassurans, och

 3. ersättningar från andra försäkringsföretag som avser övertagna försäkringstekniska avsättningar och fonder enligt 2 kap. 3 § och som inte redovisas över balansräkningen.

Posten får omfatta återbäring som gottskrivits i form av premiereduktion.

Posten ska redovisas exklusive skatter och andra offentliga avgifter som belastar försäkringspremien.

FFFS (2020:20)

Post I.1.b – Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

3 §(37) Ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som bedriver skadeförsäkringsverksamhet ska i denna post redovisa årets förändring av posten Ej intjänade premier och kvardröjande risker (DD.1).

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser omräknats till balansdagens valutakurs kan redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust under posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

Post I.4.a respektive II.5.a – Utbetalda försäkringsersättningar

4 §(38) Posten omfattar alla försäkringsersättningar som har betalats till försäkringstagare eller andra förmånstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat. Som utbetald försäkringsersättning redovisas också återköp.

I posten ingår även driftskostnader för skadereglering.

De utbetalda ersättningarna ska minskas med värdet av sådan egendom som försäkringsföretaget övertagit vid skadereglering och likaså med de belopp som försäkringsföretaget räknar med att återvinna genom regress eller någon annan åtgärd.

Allmänna råd

Exempel på driftskostnader för utbetalda försäkringsersättningar är interna och externa kostnader för besiktning och värdering av inträffade skador, utgifter för att ersätta skadad egendom eller för sjukvård, rehabilitering et cetera vid personskada, arvoden till personal och andra konsulter samt övriga kostnader för reglering av skador eller ersättningar.

Post I.4.b respektive II.5.b – Förändring i Avsättning för oreglerade skador

5 §Årets förändring av posten Oreglerade skador (DD.3) redovisas i denna post.

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser omräknats till balansdagens valutakurs kan redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

Post II.6.b – Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

5 a §Försäkringsföreningar som har undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043), ska i denna post redovisa årets förändring av avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker. Överskott som enligt föreningens stadgar får föras mellan fonder i eget kapital, samt ej intjänade premier och kvardröjande risker, ska specificeras i post aa respektive bb.

Överföring av årets vinst, eller överföringar från ej intjänade premier och kvardröjande risker för att täcka årets förlust eller en balanserad förlust enligt föreningens stadgar, redovisas som en vinstdisposition inom balansräkningen.

FFFS (2020:20)

Allmänna råd

Posten motsvarar den förändring av premiereserven som understödsföreningar redovisade enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:18) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens.

FFFS (2020:20)

Post I.5 respektive II.6.c – Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar

6 §Årets förändring av posten Övriga försäkringstekniska avsättningar (DD.6) redovisas i denna post.

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser omräknats till balansdagens valutakurs kan redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

Post I.6 respektive II.7 – Återbäring och rabatter

7 §Posten omfattar ömsesidiga skadeförsäkringsbolags samt skadeförsäkringsföreningars återbäring och rabatter som har betalats ut under räkenskapsåret, eller som ska betalas ut till försäkringstagare eller andra förmånstagare. Posten omfattar också återbäring under året i form av premiereduktion.

Posten inkluderar årets förändring av posten Återbäring och rabatter (DD.4).

FFFS (2020:20)

Allmänna råd

Här kan också försäkringsföreningar redovisa återbäring som har gottskrivits i form av premiereduktion.

Här kan också en försäkringsförening som har undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043) redovisa återbäring.

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser har omräknats till balansdagens valutakurs kan redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

FFFS (2020:20)

Post I.7 respektive II.8 – Driftskostnader

8 §(34, 40, 41) Posten omfattar följande kostnader:

 1. Anskaffningskostnader.

 2. Förändring i posten Förutbetalda anskaffningskostnader (+/–).

 3. Administrationskostnader.

Med anskaffningskostnader menas driftskostnader som ett försäkringsföretag har haft för att teckna försäkringsavtal. Posten omfattar såväl direkta kostnader som anskaffningsprovisioner, kostnader för att upprätta försäkringsavtal och att föra in försäkringsavtalet i beståndet, som indirekta kostnader som annonskostnader och administrativa kostnader för att handlägga offerter och utfärda försäkringsbrev.

Med förändring i posten Förutbetalda anskaffningskostnader (+/–) menas avsättningar till samt av- och nedskrivning av posten Förutbetalda anskaffningskostnader (H.II) som tagits upp som tillgång enligt 4 kap. 8 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Med administrationskostnader menas sådana driftskostnader för premieuppbörd, förvaltning av bestånd, hantering av återbäring och rabatter som inte kan relateras till skadereglerings-, anskaffnings- eller kapitalförvaltningskostnader.

Allmänna råd

I posten redovisas gemensamma driftskostnader för personaladministration, it, ekonomi/finans/juridik, generell marknadsföring, revision, företagsledning och styrelse, avgifter till Finansinspektionen m.m.

Post I.2.a respektive II.2 – Kapitalavkastning, intäkter

9 §(34, 42) Posten avser avkastning på placeringstillgångar, exempelvis

 • hyresintäkter från byggnader och mark,

 • utdelning på aktier och andelar,

 • ränteintäkter m.m.,

 • valutakursvinster, netto,

 • återförda nedskrivningar, och

 • realisationsvinster, netto.

Med hyresintäkter från byggnader och mark menas intäkter av fastigheter upptagna i posten C.I (Byggnader och mark).

Räntebidrag ska inte räknas in i hyresintäkterna utan ses som en räntesubvention.

Med utdelning på aktier och andelar menas utdelning på aktier och andelar som redovisas i posterna C.II (Placeringar i koncernföretag och intresseföretag) samt C.III.1 (Aktier och andelar).

Med ränteintäkter m.m. menas ränteintäkter på räntebärande placeringstillgångar som tjänats in under räkenskapsåret, inklusive ränteintäkter för belopp upptagna i posten G.II (Kassa och bank).

Den mottagande parten i en äkta återköpstransaktion ska ta upp den periodiserade mellanskillnaden mellan köpeskilling i avistaledet och terminsledet.

Med valutakursvinster, netto menas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar som förklaras av förändringar i valutakurser.

Allmänna råd

Värdeförändringar på tillgångar och skulder i utländsk valuta bör delas upp i en del som kan hänföras till värdeförändringen och en annan del som kan hänföras till den värdeförändring som förklaras av valutakursförändringar.

Posten omfattar också valutakursförändringar som förklaras av att balansposters ingående balanser räknats om till balansdagens valutakurs.

Återförda nedskrivningar omfattar belopp som återförts efter tidigare nedskrivningar, om nedskrivningen tidigare kostnadsförts i någon av posterna I.2.c och II.9 Kapitalavkastning, kostnader.

Realisationsvinster, netto avser vinster vid avyttring av placeringstillgångar.

Vid värdering till anskaffningsvärde bör realisationsvinsten vara den positiva skillnaden mellan försäljningspris och bokfört värde.

Vid värdering till verkligt värde bör realisationsvinsten vara den positiva skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga tillgångar det historiska anskaffningsvärdet. Tidigare orealiserade värdeförändringar förs som justeringspost i posterna Orealiserade vinster på placeringstillgångar (I.2.b och II.3) respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar (I.2.d och II.10).

Realisationsvinster på andra tillgångar än placeringstillgångar redovisas i posten I.9 och II.12 Övriga intäkter.

Post I.2.b och II.3 – Orealiserade vinster på placeringstillgångar

10 §(44) Vid värdering till verkligt värde ska företaget i denna post redovisa positiva värdeförändringar under året. Vid avyttring redovisas här återläggning av tidigare redovisade men orealiserade värdeförändringar.

Orealiserade vinster redovisas netto per tillgångsslag.

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av valutakursförändringar redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

Post II.6.a – Livförsäkringsavsättning

11 §Försäkringsföreningar och ömsesidiga försäkringsbolag som driver livförsäkringsrörelse – samt försäkringsföreningar som har undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och som värderar försäkringstekniska avsättningar enligt 4 kap. 9 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag – ska i denna post redovisa årets förändring av posten Livförsäkringsavsättning (DD.2). I årets förändring ingår garanterad återbäring som har gottskrivits under året till följd av bestämmelser i försäkringsavtal. Vidare ingår värdeförändringar på garanterad återbäring som har avsatts under tidigare år.

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser har räknats om till balansdagens valutakurs redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

FFFS (2020:20)

Post I.2.c respektive II.9 – Kapitalavkastning, kostnader

12 §(34, 42) Posten avser kostnader för placeringstillgångar i form av

 1. driftskostnader för byggnader och mark,

 2. kapitalförvaltningskostnader,

 3. räntekostnader m.m.,

 4. valutakursförluster, netto,

 5. av- och nedskrivningar, och

 6. realisationsförluster, netto.

Allmänna råd

Med driftskostnader för byggnader och mark menas kostnader för fastigheter upptagna under Byggnader och mark (C.I) avseende fastighetsförvaltningen, inklusive underhåll, hyresgästanpassningar, tomträttsavgäld och fastighetsskatt. Däremot ingår inte räntekostnader och andra finansiella kostnader, avskrivningar eller central administration.

Med kapitalförvaltningskostnader menas driftskostnader som kan hänföras till finansförvaltningen.

Med räntekostnader m.m. menas bland annat räntekostnader för fastighetslån, reducerade med eventuella räntebidrag.

Den överförande parten i en äkta återköpstransaktion ska ta upp den periodiserade mellanskillnaden mellan köpeskillingen i avistaledet och terminsledet.

Med valutakursförluster, netto menas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar som förklaras av förändringar i valutakurser.

Värdeförändringar på tillgångar och skulder i utländsk valuta delas upp i en del som kan hänföras till värdeförändringen och en annan del som kan hänföras till den värdeförändring som förklaras av valutakursförändringar.

Posten omfattar också sådana valutakursförändringar som förklaras av att balansposters ingående balanser räknats om till balansdagens valutakurs.

Med av- och nedskrivningar menas värdejusteringar enligt 4 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Realisationsförluster, netto avser förluster vid avyttring av placeringstillgångar.

Vid värdering till anskaffningsvärde bör realisationsförlusten vara den negativa skillnaden mellan försäljningspriset och det bokförda värdet.

Vid värdering till verkligt värde bör realisationsförlusten vara den negativa skillnaden mellan försäljningspriset och anskaffningsvärdet. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga tillgångar det historiska anskaffningsvärdet. Tidigare orealiserade värdeförändringar förs som justeringspost i posterna Orealiserade vinster på placeringstillgångar (I.2.b och II.3) respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar (I.2.d och II.10).

Realisationsförluster på andra tillgångar än placeringstillgångar redovisas i posten Övriga kostnader (I.10 respektive II.13).

Post I.2.d respektive II.10 – Orealiserade förluster på placeringstillgångar

13 §(44) Vid värdering till verkligt värde ska företaget i denna post redovisa negativa värdeförändringar under året. Vid avyttring redovisas här återläggning av tidigare redovisade men orealiserade värdeförändringar.

Orealiserade förluster redovisas netto per tillgångsslag.

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av valutakursförändringar redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

Posterna I.9 och I.10 respektive II.12 och II.13 – Övriga intäkter respektive Övriga kostnader

14 §Här redovisas sådana rörelseintäkter respektive rörelsekostnader som inte ska redovisas i någon annan post.

Post I.12 respektive II.15 – Skatt på årets resultat

15 §Här redovisas skatt på årets resultat samt uppskjuten skatt.

Med skatt på årets resultat menas i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag och skadeförsäkringsföreningar inkomstskatt samt i ömsesidiga livförsäkringsbolag och livförsäkringsföreningar inkomstskatt och, i förekommande fall, avkastningsskatt, i den mån avkastningsskatt inte redovisas som driftskostnad.

Bilaga 5 Resultatanalysens uppställningsform och innehåll

1 §Resultatanalysen ska upprättas enligt följande.

Skadeförsäkringsrörelse

Hem- och villaförsäkring

Företags- och fastighetsförsäkring

Sjöfartsförsäkring

Husdjursförsäkring

Summa försäkring av svenska risker

Summa direkt försäkring av ev. utländska risker

Premieintäkt

Premieinkomst

Kapitalavkastning, intäkter

Kapitalavkastning, kostnader

Försäkringsersättningar

Driftskostnader

Tekniskt resultatLivförsäkringsrörelse

Pensionsförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Dödsfallsförsäkring

Summa försäkringar

Premieinkomster

Kapitalavkastning, intäkter

Kapitalavkastning, kostnader

Försäkringsersättningar

Driftskostnader

Tekniskt resultat

FFFS (2020:20)

Bilaga 6 Komplettering av balansräkningen om återförsäkring avgivits

Tillgångar

– – –

E.

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

1.

Ej intjänade premier och kvardröjande risker

2.

Livförsäkringsavsättning

3.

Oreglerade skador

4.

Återbäring och rabatter

5.

Övriga försäkringstekniska avsättningar

– – –

F.

Fordringar

I

Fordringar avseende direkt försäkring

II

Fordringar avseende återförsäkring

– – –

Eget kapital, avsättningar och skulder

– – –

DD.

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

– – –

GG.

Depåer från återförsäkrare

– – –

HH.

Skulder

I

Skulder avseende direkt försäkring

II

Skulder avseende återförsäkring

– – –

II.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I

Återförsäkrares andel av Förutbetalda anskaffningskostnader

II

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Bilaga 7 Komplettering av resultaträkningen om återförsäkring avgivits

I.

Resultaträkning för skadeförsäkringsrörelse

1.

Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring)

a)

varav Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)

b)

varav Premier för avgiven återförsäkring (–)

c)

varav Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker (+/–)

d)

varav Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker (+/–)

– – –

3.

Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

4.

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

a)

varav Utbetalda försäkringsersättningar (–)

aa)

Före avgiven återförsäkring

bb)

Återförsäkrares andel (–)

b)

varav Förändring i Avsättning för oreglerade skador (+/–)

aa)

Före avgiven återförsäkring

bb)

Återförsäkrares andel (–)

5.

Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)

aa)

Före avgiven återförsäkring

bb)

Återförsäkrares andel (–)

6.

Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

– – –

II.

Resultaträkning för livförsäkringsrörelse

1.

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)

a)

varav Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)

b)

varav Premier för avgiven återförsäkring (–)

– – –

4.

Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

5.

Försäkringsersättningar (+/–)

a)

varav Utbetalda försäkringsersättningar (–)

aa)

Före avgiven återförsäkring

bb)

Återförsäkrares andel (–)

b)

varav Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring)

aa)

Före avgiven återförsäkring

bb)

Återförsäkrares andel (–)

6.

Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)

a)

Livförsäkringsavsättning (+/–)

aa)

Före avgiven återförsäkring

bb)

Återförsäkrares andel (–)

b)

Avsättning för ej intjänade premier och kvarvarande risker (+/–)

aa)

Före avgiven återförsäkring

bb)

Återförsäkrares andel (–)

c)

Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)

aa)

Före avgiven återförsäkring

bb)

Återförsäkrares andel (–)

7.

Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

FFFS (2020:20)

Bilaga 8 Innehållet i balansräkningens poster om avgiven återförsäkring

Allmänna råd

Posterna enligt bilaga 6 ska finnas i balansräkningen om företaget tecknat återförsäkring och har aktuella slag av intäkter och kostnader.

De allmänna råden i inledningen till bilaga 3 gäller även för poster avseende återförsäkring.

Tillgångar

Post E – Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

1 §(24) Posterna E.1–E.5 omfattar återförsäkrares andel av de försäkringstekniska avsättningar som tas upp under posten DD Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring).

Post F.I – Fordringar avseende direkt försäkring

2 §(6) Här redovisas fordringar hos försäkringstagare, försäkringsförmedlare och andra försäkringsföretag avseende direkt försäkring.

Post F.II – Fordringar avseende återförsäkring

3 §(6) Här redovisas fordringar hos försäkringsförmedlare och andra försäkringsföretag avseende återförsäkring.

Eget kapital, avsättningar och skulder

Post GG – Depåer från återförsäkrare

4 §(32) Ett företag som avgivit återförsäkring ska under denna post redovisa ett belopp som motsvarar värdet på kontanter eller andra värdehandlingar som deponerats av försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt återförsäkringsavtal eller som försäkringsföretaget hållit inne av samma skäl.

Försäkringsföretaget som mottagit värdehandlingen får inte, oavsett om det står som ägare eller ej, redovisa något annat belopp än vad företaget är skyldigt enligt depositionen.

Post HH.I – Skulder avseende direkt försäkring

5 §Här redovisas skulder till försäkringstagare, försäkringsförmedlare och försäkringsföretag avseende direkt försäkring.

Post HH.II – Skulder avseende återförsäkring

6 §Här redovisas skulder till försäkringsförmedlare och försäkringsföretag avseende återförsäkring.

Post II.I – Återförsäkrares andel av Förutbetalda anskaffningskostnader

7 §Om ett försäkringsföretag har återförsäkrat en sådan förpliktelse för vilken anskaffningskostnader tagits upp i posten Förutbetalda anskaffningskostnader (H.II), ska den återförsäkrade andelen redovisas i denna post.

Bilaga 9 Innehållet i resultaträkningens poster om avgiven återförsäkring

Allmänna råd

De poster som framgår av bilaga 7 ska finnas i resultaträkningen om företaget tecknat återförsäkring och har aktuella slag av intäkter och kostnader. Av bilagan framgår också vilka poster som enligt bilaga 2 ska redovisas före och efter avgiven återförsäkring.

De allmänna råden till bilaga 4 gäller även för poster avseende återförsäkring.

Post I.1.b respektive II.1.b – Premier för avgiven återförsäkring

1 §(36) Ett försäkringsföretag som avgivit återförsäkring ska i denna post redovisa belopp som betalats ut under räkenskapsåret eller belopp som tagits upp som en skuld till försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt ingångna återförsäkringsavtal, inklusive portföljpremier.

Försäkringsföretaget ska göra avdrag för belopp som gottskrivits på grund av portföljåterdragning eller en förändring av återförsäkrares andel av proportionella återförsäkringsavtal.

Post I.1.d – Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

2 §(37) Årets förändring av posten Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar för ej intjänade premier och kvardröjande risker (E.1) ska redovisas i denna post.

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser omräknats till balansdagens valutakurs redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

Post I.4.a.bb respektive II.5.a.bb – Återförsäkrares andel av Utbetalda försäkringsersättningar

3 §(38) Posten omfattar återförsäkrares andel av det belopp som försäkringsföretaget tagit emot från återförsäkrare eller tagit upp som fordran på återförsäkrare enligt ingångna återförsäkringsavtal.

Post I.4.b.bb respektive II.5.b.bb – Återförsäkrares andel av Förändring i Avsättning för oreglerade skador

4 §Årets förändring av posten Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar för oreglerade skador (E.3) redovisas i denna post.

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser omräknats till balansdagens valutakurs redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

Post I.5.bb respektive II.6.c.bb – Återförsäkrares andel av Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar

5 §Årets förändring av posten Återförsäkrares andel av Övriga försäkringstekniska avsättningar (E.5) redovisas i denna post.

FFFS (2020:20)

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser omräknats till balansdagens valutakurs redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

Post I.6 respektive II.7 – Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

6 §(39) Posten inkluderar, utöver årets förändring av posterna Avsättning för återbäring och rabatter (DD.4) även Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar för återbäring och rabatter (E.4).

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser omräknats till balansdagens valutakurs redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

Post I.7 respektive II.8 – Driftskostnader

7 §(34, 40, 41) Om återförsäkring förekommit ska posten även omfatta följande kostnader:

 1. Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring (–).

 2. Förändring i posten Förutbetalda anskaffningskostnader (+/–). Här ingår Avsättningar till samt av- och nedskrivning av posten Återförsäkrares andel av förutbetalda anskaffningskostnader (II.I), om sådana anskaffningskostnader tagits upp som tillgång enligt 4 kap. 8 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

 3. Administrationskostnader (–). Här ingår även driftskostnader för avgiven återförsäkring som inte kan relateras till skadereglerings-, anskaffnings- eller kapitalförvaltningskostnader.

Post II.6.a.bb – Återförsäkrares andel av Livförsäkringsavsättning

8 §Ömsesidiga livförsäkringsbolag och livförsäkringsföreningar, samt försäkringsföreningar som har undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och som värderar försäkringstekniska avsättningar enligt 4 kap. 9 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, redovisar här årets förändring av posten Återförsäkrares andel av Övriga försäkringstekniska avsättningar för Livförsäkringsavsättning.

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser har räknats om till balansdagens valutakurs, redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

FFFS (2020:20)

Post II.6.b – Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

8 a §Årets förändring av posten Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar för ej intjänade premier och kvardröjande risker (E.1) för försäkringsföreningar som har undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043), ska redovisas i denna post.

FFFS (2020:20)

Allmänna råd

Förändringar som förklaras av att avsättningsposternas ingående balanser har omräknats till balansdagens valutakurs, redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust i posten Kapitalavkastning, intäkter (I.2.a respektive II.2) eller Kapitalavkastning, kostnader (I.2.c respektive II.9).

FFFS (2020:20)