1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för följande företag

 • aktiebolag och ekonomiska föreningar som ansöker om tillstånd att ge ut elektroniska pengar,

 • juridiska personer som ansöker om undantag från tillståndsplikt att ge ut elektroniska pengar,

 • institut för elektroniska pengar samt registrerade utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

I föreskrifterna finns bestämmelser om

 • ansökan om tillstånd att ge ut elektroniska pengar (2 kap.),

 • ansökan om undantag från tillståndsplikt (3 kap.),

 • gränsöverskridande verksamhet för institut för elektroniska pengar (4 kap.),

 • ägar- och ledningsprövning (5 kap.),

 • övriga anmälningspliktiga förfaranden (6 kap.),

 • organisatoriska krav för institut för elektroniska pengar (7 kap.),

 • uppdragsavtal (8 kap.),

 • skydd av medel som har tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar (9 kap.), och

 • rapportering av uppgifter till Finansinspektionen (10 kap.).

2 §Ett företag som utöver att ge ut elektroniska pengar avser att tillhandahålla betaltjänster ska lämna uppgifter för betaltjänstverksamheten enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.

Definitioner

3 §Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter och allmänna råd har samma betydelse som i 1 kap. 2 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Beräkning av utestående skulder

4 §Genomsnittligt utestående skulder hänförliga till elektroniska pengar beräknas per den första kalenderdagen i varje månad, och ska användas under den kalendermånaden.

Den genomsnittligt utestående skulden beräknas som summan av det sammanlagda beloppet av utgivna elektroniska pengar vid slutet av varje kalenderdag under de senaste sex månaderna, fördelat på antalet kalenderdagar under den aktuella sexmånadersperioden.

2 kap. Ansökan om tillstånd att ge ut elektroniska pengar

1 §Bestämmelserna i detta kapitel gäller för aktiebolag och ekonomiska föreningar som ansöker om tillstånd att ge ut elektroniska pengar enligt 2 kap. 1 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Ett sådant företag ska i sin ansökan om tillstånd lämna de uppgifter som anges i 2–7 §§.

Allmänna råd

Företaget bör använda det ansökningsformulär som finns på Finansinspektionens webbplats.

2 §Ett företag ska i sin ansökan ange företagets namn, organisationsnummer och huvudkontorets adress. Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare för företaget.

FFFS (2018:7)

2 a §Till ansökan ska ett företag bifoga sin bolagsordning eller sina stadgar.

FFFS (2018:7)

Ägarförhållanden

3 §Ett företag ska i sin ansökan lämna en beskrivning över ägarförhållandena i företaget.

Företaget ska även bifoga de uppgifter för ägarprövning som framgår av 5 kap. 2 §.

Vidare ska företaget lämna uppgifter om vilka fysiska eller juridiska personer som det har, eller förväntas få, nära förbindelser med enligt 1 kap. 3 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Om företaget tillhör samma grupp som ett annat institut för elektroniska pengar, betalningsinstitut, kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsföretag, ska dessa företag anges med namn och organisationsnummer.

Allmänna råd

Beskrivningen över ägarförhållandena får vara översiktlig och kan t.ex. utgöras av en ägar- eller koncernskiss där namn och person-/organisationsnummer samt ägarandelar anges.

Ledningsförteckning

4 §Ett företag ska i sin ansökan lämna uppgifter om vilka ledamöter och eventuella suppleanter som ingår i dess styrelse. Det ska även framgå vem som är styrelsens ordförande. Företaget ska vidare ange vem som är verkställande direktör eller motsvarande om sådan har utsetts, samt vem som är dennes eventuella ställföreträdare. Det ska också framgå vilken person som är ansvarig för verksamheten med elektroniska pengar, samt vem som är dennes eventuella ersättare.

Företaget ska för de personer som anges i första stycket även bifoga de uppgifter för ledningsprövning som framgår av 5 kap. 4 §.

Ekonomiska förhållanden

5 §Ett företag ska i sin ansökan lämna en prognos för de tre närmast kommande verksamhetsåren. Prognosen ska omfatta

 1. balans- och resultaträkning,

 2. beräkning av kapitalkrav, och

 3. beräkning av kapitalbas.

Företaget ska redovisa vilka antaganden prognosen bygger på. Det ska särskilt ange vilka antaganden om genomsnittet av utestående skulder hänförliga till elektroniska pengar som prognosen bygger på.

Företaget ska i prognosen redogöra för hur det avser att finansiera verksamheten med utgivning av elektroniska pengar.

FFFS (2018:7)

5 a §Ett företag ska till sin ansökan bifoga underlag som visar att det har ett startkapital som minst motsvarar 350.000 euro.

FFFS (2018:7)

Pågående domstolsprocess eller skiljeförfarande

6 §Ett företag ska i sin ansökan ange om det är part i en pågående domstolsprocess eller ett skiljeförfarande som kan innebära en ekonomisk osäkerhet och risk för företagets verksamhet med utgivning av elektroniska pengar och lämna närmare uppgifter om detta.

Verksamhetsplan

7 §Ett företag ska till sin ansökan bifoga en verksamhetsplan som är upprättad enligt 8–22 §§.

FFFS (2018:7)

Företagets verksamhet

8 §I ett företags verksamhetsplan ska det finnas

 1. en utförlig beskrivning av den verksamhet med utgivning av elektroniska pengar som företaget avser att bedriva, och

 2. flödesscheman som visar de administrativa processer som finns för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar.

Organisation

9 §I verksamhetsplanen ska det ingå en schematisk översikt av hur verksamheten i företaget ska organiseras. Översikten ska visa vem som är ansvarig för respektive område eller funktion.

Verksamhetsplanen ska även innehålla en närmare beskrivning av de olika områdena eller funktionerna i verksamheten med utgivning av elektroniska pengar samt en övergripande redogörelse för de åtgärder som utförs inom respektive del.

Närliggande tjänster och annan verksamhet

10 §Om ett företag även tillhandahåller, eller avser att tillhandahålla, närliggande tjänster och driva annan verksamhet än sådan som avser utgivning av elektroniska pengar, ska företaget i verksamhetsplanen särskilt redogöra för denna verksamhet och dess omfattning.

Företaget ska även uppge hur det säkerställer att dess finansiella sundhet och Finansinspektionens möjligheter att utöva tillsyn över företaget inte försämras av att det tillhandahåller, eller avser att tillhandahålla, annan verksamhet än utgivning av elektroniska pengar.

Skydd av medel som tas emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar

11 §Ett företag ska i verksamhetsplanen redogöra för hur det avser att uppfylla kravet på att skydda sådana medel som det tar emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar enligt 3 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar samt 9 kap. dessa föreskrifter.

Uppdragsavtal

12 §Om ett företag har uppdragit, eller avser att uppdra, åt någon annan att utföra ett visst arbete eller vissa operativa funktioner som ingår i dess verksamhet med utgivning av elektroniska pengar, ska företaget i sin verksamhetsplan lämna uppgifter om till vem det ger, eller avser att ge, ett uppdrag samt redogöra för uppdragets omfattning.

Företaget ska i verksamhetsplanen även redogöra för hur det säkerställer att

 1. det följer de villkor som framgår av 3 kap. 29 § andra stycket lagen (2011:755) om elektroniska pengar och 8 kap. dessa föreskrifter, och

 2. det i övrigt följer lagen om elektroniska pengar och andra författningar som reglerar verksamheten.

Företaget ska till verksamhetsplanen även bifoga de uppdragsavtal som det har ingått, eller avser att ingå, som gäller funktioner som är av väsentlig betydelse för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar.

Ombud

13 §Det ska framgå av ett företags verksamhetsplan om det avser att anlita ombud för att tillhandahålla betaltjänster eller distribution och inlösen av elektroniska pengar.

Om företaget avser att anlita ombud för att tillhandahålla betaltjänster, ska också redogöra för hur det avser att genomföra kontroller av ombudet.

FFFS (2018:7)

Gränsöverskridande verksamhet

14 §Det ska framgå av ett företags verksamhetsplan om det avser att ge ut elektroniska pengar genom att gränsöverskrida med verksamhet på det sätt som anges i 3 kap. 19, 20, 22 och 24 §§ lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Informationssystem och säkerhetsfrågor

15 §Ett företag ska i sin verksamhetsplan ange hur dess it-verksamhet för utgivning av elektroniska pengar ska vara organiserad. Företaget ska dels översiktligt beskriva systemens funktioner och användningsområden, dels redogöra för vilka funktioner för sekretesskydd som det använder i verksamheten med utgivning av elektroniska pengar för att hindra obehöriga att ta del av information om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

Företaget ska även ange om det delar lokaler och teknisk utrustning med andra, samt hur det, i förekommande fall, avser att hantera sekretessfrågor i verksamheten med utgivning av elektroniska pengar med anledning av detta.

Regelefterlevnad

16 §Det ska framgå av verksamhetsplanen hur ett företag avser att säkerställa att det följer de regler som gäller för utgivning av elektroniska pengar.

Verksamhetsplanen ska vidare innehålla en redogörelse för hur funktionen för regelefterlevnad ska vara utformad och hur dess arbete ska bedrivas.

Företaget ska även bifoga en separat instruktion för regelefterlevnad enligt 7 kap. 6 §.

Riskhantering och riskkontroll

17 §Det ska framgå av verksamhetsplanen hur ett företag avser att identifiera, mäta, styra, internt rapportera och kontrollera de risker som verksamheten med utgivning av elektroniska pengar är förknippad med.

Verksamhetsplanen ska vidare innehålla en redogörelse för hur funktionen för riskkontroll ska vara utformad och hur dess arbete ska bedrivas.

Företaget ska även bifoga en separat instruktion för riskhantering enligt 7 kap. 9 §.

17 a §Ett företag ska i sin verksamhetsplan ange de verksamheter som är kritiska för att det ska kunna upprätthålla driften av verksamheten och de beredskapsplaner som finns.

FFFS (2018:7)

Internrevision

18 §Ett företag som har en funktion för internrevision enligt 7 kap. 11 § ska i verksamhetsplanen redogöra för hur denna funktion ska vara utformad och hur dess arbete ska bedrivas.

Klagomålshantering

19 §Verksamhetsplanen ska innehålla uppgifter om vilka rutiner enligt 7 kap. 12 § som ett företag avser att tillämpa för att hantera klagomål som rör dess verksamhet med utgivning av elektroniska pengar.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

20 §Ett företag ska till sin ansökan bifoga en allmän riskbedömning, interna regler och rutiner upprättade enligt bestämmelserna i 2–6 kap. lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 2 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det ska framgå av verksamhetsplanen om företagets betaltjänster omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006. Om företagets betaltjänster omfattas ska det framgå hur företaget avser följa förordningen.

FFFS (2019:12)

Händelser av väsentlig betydelse

21 §Ett företag ska i verksamhetsplanen redogöra för vilka rutiner det har för att rapportera händelser av väsentlig betydelse till Finansinspektionen enligt 10 kap. 4 och 5 §§.

Insamling av statistiska uppgifter

22 §Ett företag ska i sin verksamhetsplan ange hur det samlar in statistiska uppgifter om verksamhetens drift, transaktioner och svikliga förfaranden.

FFFS (2018:7)

3 kap. Ansökan om undantag från tillståndsplikt

1 §Bestämmelserna i detta kapitel gäller för juridiska personer som ansöker om att undantas från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Allmänna råd

En juridisk person bör använda det formulär för ansökan om undantag från tillståndsplikt som finns på Finansinspektionens webbplats.

2 §En juridisk person ska när den ansöker om undantag från tillståndsplikt lämna uppgifter enligt 2 kap. 2 och 6 §§.

Ansökan ska därutöver innehålla de uppgifter som anges i 3–8 §§.

3 §Ansökan ska innehålla en prognos över det förväntade genomsnittet av utestående skulder hänförliga till elektroniska pengar för de två första verksamhetsåren. Det ska redovisas vilka antaganden prognosen bygger på.

4 §Ansökan ska innehålla en beskrivning över ägarförhållandena i den juridiska personen.

Ansökan ska även innehålla en förteckning över vilka fysiska eller juridiska personer som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i den juridiska personen.

Förteckningen ska innehålla

 1. uppgifter som identifierar ägaren, samt uppgifter om dennes verksamhet,

 2. uppgifter som identifierar styrelse- och ledningspersoner i ägaren, deras utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag, samt anseende,

 3. en beskrivning av ägarkedjan, och

 4. uppgifter om ägarens anseende.

Allmänna råd

Beskrivningen över ägarförhållandena får vara översiktlig och kan t.ex. utgöras av en ägar- eller koncernskiss där namn och person-/organisationsnummer samt ägarandelar anges.

Uppgifter enligt tredje stycket bör lämnas i de formulär för ägarprövning som finns på Finansinspektionens webbplats.

5 §En juridisk person ska i sin ansökan lämna uppgifter om vilka ledamöter och eventuella suppleanter eller motsvarande som ska ingå i dess styrelse samt vem som ska vara styrelsens ordförande. Det ska också anges vem som ska vara verkställande direktör eller motsvarande om sådan har utsetts, samt vem som är dennes eventuella ställföreträdare. Det ska även framgå vilken person som ska vara ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar samt vem som är dennes eventuella ersättare.

En juridisk person ska bifoga uppgifter för ledningsprövning enligt 5 kap. 5 § för de personer som anges i första stycket.

6 §En juridisk person ska bifoga en verksamhetsplan som är upprättad enligt 2 kap.:

 • 8–13 §§,

 • 15 §,

 • 16 § första stycket,

 • 17 § första stycket, och

 • 20 §.

7 §En juridisk person ska i verksamhetsplanen ange vilka rutiner den har dels för att övervaka att den vid varje tidpunkt uppfyller villkoren för att undantas från tillståndsplikt enligt 2 kap. 3 lagen (2011:755) om elektroniska pengar, dels för att underrätta Finansinspektionen enligt 2 kap. 4 § andra stycket samma lag.

8 §En juridisk person ska i verksamhetsplanen redogöra för vilka rutiner den har för att fastställa att storleken på genomsnittligt utestående skulder hänförliga till elektroniska pengar inte överstiger fem miljoner euro.

Det ska även framgå hur det säkerställs att rapporteringen av dessa uppgifter kommer in till Finansinspektionen enligt 10 kap. 8 §.

4 kap. Verksamhet i andra länder

1 §Ett institut för elektroniska pengar som avser att distribuera elektroniska pengar, lösa in elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster genom ombud i ett annat land inom EES ska, när det underrättar Finansinspektionen enligt 3 kap. 19 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar, använda bilaga III till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2055 av den 23 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för samarbete och utbyte av information mellan behöriga myndigheter vad gäller betalningsinstituts utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster.

När institutet underrättar Finansinspektionen om vilken dag det avser att påbörja verksamheten i det andra landet, ska det använda bilaga VI till kommissionens förordning.

FFFS (2018:7)

2 §Ett institut för elektroniska pengar som avser att ge ut elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster genom en filial i ett annat land inom EES, ska när det underrättar Finansinspektionen enligt 3 kap. 20 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar, använda bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2055 av den 23 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för samarbete och utbyte av information mellan behöriga myndigheter vad gäller betalningsinstituts utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster.

När institutet underrättar Finansinspektionen om vilken dag det avser att påbörja verksamhet i det andra landet, ska det använda bilaga VI till kommissionens förordning.

FFFS (2018:7)

3 §Ett institut för elektroniska pengar som avser att ge ut elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster genom gränsöverskridande verksamhet i ett annat land inom EES ska, när det underrättar Finansinspektionen enligt 3 kap. 22 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar, använda bilaga V till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2055 av den 23 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för samarbete och utbyte av information mellan behöriga myndigheter vad gäller betalningsinstituts utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster.

FFFS (2018:7)

4 §När ett institut för elektroniska pengar underrättar Finansinspektionen enligt 1–3 §§, ska institutet även komma in med en översättning av blanketterna som är på engelska eller på ett språk som är officiellt i det land etableringen avser.

FFFS (2018:7)

5 kap. Ägar- och ledningsprövning

1 §Bestämmelserna i detta kapitel anger vilka uppgifter som ska lämnas till Finansinspektionen i samband med en ägar- eller ledningsprövning.

Ägarprövning

2 §En ansökan om tillstånd att förvärva eller öka ett kvalificerat innehav i ett institut för elektroniska pengar ska göras enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2023:12) om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag.

FFFS (2023:15)

3 §När en registrerad utgivare får kännedom om att en fysisk eller juridisk person avser att förvärva eller har förvärvat ett kvalificerat innehav i den registrerade utgivaren ska den snarast anmäla detta till Finansinspektionen.

En sådan anmälan ska innehålla

 1. uppgifter som identifierar förvärvaren,

 2. uppgifter som identifierar styrelse- och ledningspersoner i förvärvaren, deras utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag, samt anseende,

 3. en beskrivning av ägarkedjan före och efter förvärvet,

 4. uppgifter om förvärvarens anseende,

 5. uppgifter om storlek på, tidpunkt för, och syfte med förvärvet, och

 6. uppgifter om hur förvärvet ska finansieras.

När en registrerad utgivare får kännedom om en ändring i ledningen hos en juridisk person som har ett kvalificerat innehav i den registrerade utgivaren ska denne snarast anmäla detta till Finansinspektionen.

Anmälan enligt tredje stycket ska innehålla uppgifter som identifierar en ny styrelse- och ledningsperson, samt uppgifter om dennes utbildning, arbetslivserfarenhet, andra uppdrag och anseende.

Allmänna råd

En registrerad utgivare bör använda de formulär för ägarprövning som finns på Finansinspektionens webbplats.

Ledningsprövning i institut för elektroniska pengar

4 §Ett institut för elektroniska pengar ska snarast anmäla en ändring av dess styrelse eller ledande befattningshavare enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2023:12) om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag.

Vid byte av ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar, eller dennes ersättare, ska motsvarande uppgifter enligt första stycket lämnas för denna person.

FFFS (2023:15)

Ledningsprövning i registrerad utgivare

5 §En registrerad utgivare ska snarast anmäla en ändring av dess styrelse, ledande befattningshavare eller ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar, eller dennes ställföreträdare.

En sådan anmälan ska innehålla uppgifter som identifierar styrelse- och ledningspersoner, samt uppgifter om deras utbildning, arbetslivserfarenhet, andra uppdrag och anseende.

Allmänna råd

En registrerad utgivare bör använda det formulär för ledningsprövning som finns på Finansinspektionens webbplats.

6 kap. Övriga anmälningspliktiga förfaranden

1 §I detta kapitel finns bestämmelser om övriga anmälningspliktiga förfaranden enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Uppdragsavtal

2 §Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare ska i en anmälan enligt 3 kap. 29 § första stycket lagen (2011:755) om elektroniska pengar lämna de uppgifter om uppdragsavtal som anges i 2 kap. 12 §.

Institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren ska lämna anmälan till Finansinspektionen senast en månad innan avtalet ska träda i kraft.

Närliggande tjänster och annan verksamhet

3 §Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare som avser att tillhandahålla betaltjänster, närliggande tjänster eller driva annan verksamhet än utgivning av elektroniska pengar, ska anmäla detta till Finansinspektionen. Även förändringar i utbudet av tjänster eller verksamhet ska anmälas.

En anmälan som avser tillhandahållande av betaltjänster ska för institut för elektroniska pengar innehålla de uppgifter som anges i 4 kap. 2 och 3 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer, och för registrerade utgivare de uppgifter som anges i 4 kap. 4 och 5 §§ samma föreskrifter.

En anmälan som avser närliggande tjänster eller annan verksamhet än utgivning av elektroniska pengar ska innehålla de uppgifter som anges i 2 kap. 10 §.

Institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren ska göra en anmälan enligt första stycket senast en månad innan den planerade förändringen.

4 §har upphävts genom (FFFS 2018:7).

Väsentliga förändringar i åtgärder för att skydda medel

5 §Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare som avser att genomföra väsentliga ändringar av sina åtgärder för att skydda medel som har tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar, ska senast en månad i förväg lämna Finansinspektionen uppgifter kring förändringen på det sätt som anges i 2 kap. 11 §.

7 kap. Organisatoriska krav för institut för elektroniska pengar

1 §I detta kapitel finns bestämmelser om hur ett institut för elektroniska pengar ska organisera sin verksamhet med utgivning av elektroniska pengar samt vilka rutiner det ska ha för att uppfylla kravet på tillräckliga styr- och kontrollformer för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar enligt 2 kap. 6 § 2 a lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Allmänna organisatoriska krav

2 §Ett institut för elektroniska pengar ska ha

 1. dokumenterade beslutsrutiner som tydligt anger rapporteringsvägar samt en organisationsstruktur som tydligt fördelar funktioner och ansvarsområden,

 2. kontrollmekanismer som säkerställer att beslut och rutiner följs på alla nivåer inom institutet, och

 3. en effektiv rapportering och spridning av information internt i institutet.

Institutet ska när det tillämpar första stycket ta hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten av verksamheten med utgivning av elektroniska pengar.

3 §Ett institut för elektroniska pengar ska ha rutiner för att minimera riskerna att, till följd av t.ex. missbruk av medel, bedrägerier, bristande administration, bristfällig dokumentation eller försumlighet, inte kunna fullgöra sina åtaganden till innehavare av elektroniska pengar.

4 §Ett institut för elektroniska pengar ska övervaka och regelbundet utvärdera sina interna kontrollmekanismer, instruktioner och rutiner som införts enligt 2 och 3 §§, för att säkerställa att de är aktuella, effektiva och lämpliga. Institutet ska dessutom vidta åtgärder för att rätta till eventuella brister.

5 §Styrelsen och den verkställande direktören ska säkerställa att de får regelbundna, åtminstone årliga, skriftliga rapporter om dels de områden som omfattas av bestämmelserna i detta kapitel om regelefterlevnad och riskkontroll, dels i tillämpliga fall om internrevision. Rapporterna ska bland annat innehålla uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits vid brister.

Regelefterlevnad (compliance)

6 §Ett institut för elektroniska pengar ska ha aktuella och lämpliga instruktioner och rutiner i syfte att upptäcka de risker som finns för att institutet inte ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar och andra författningar som reglerar institutets verksamhet med utgivning av elektroniska pengar.

Institutet ska även införa lämpliga rutiner och vidta åtgärder för att minimera dessa risker.

Institutet ska när det tillämpar första stycket ta hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten av verksamheten med utgivning av elektroniska pengar.

7 §Ett institut för elektroniska pengar ska ha en effektiv funktion för regelefterlevnad.

Funktionen ska ansvara för att

 1. kontrollera och bedöma om de åtgärder och rutiner som ska införas enligt 6 § andra stycket är lämpliga och effektiva,

 2. utvärdera de åtgärder som har vidtagits för att rätta till eventuella brister i institutets regelefterlevnad, samt

 3. ge råd och stöd till den som är ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar och för den som är ombud, i syfte att driva verksamheten enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar samt andra författningar som reglerar institutets verksamhet med utgivning av elektroniska pengar.

8 §För att funktionen för regelefterlevnad ska kunna fullgöra sina uppgifter korrekt, ska styrelsen och den verkställande direktören ansvara för att

 1. funktionen har de befogenheter, resurser och den sakkunskap som krävs samt tillgång till all relevant information,

 2. utse en person som ansvarar för funktionen och för all rapportering till företagsledningen om regelefterlevnad enligt kraven i 5 §,

 3. den som ingår i funktionen arbetar oberoende och inte deltar i utförandet av den verksamhet som de kontrollerar, och

 4. metoden för att fastställa ersättning till en anställd som ingår i funktionen inte äventyrar, eller sannolikt kan komma att äventyra, dess objektivitet.

Finansinspektionen kan besluta om undantag från kraven enligt första stycket 3 och 4 om det med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet inte är proportionerligt att kraven ställs och att institutets funktion för regelefterlevnad är effektiv även utan att kraven uppfylls.

FFFS (2018:7)

Riskhantering

9 §Ett institut för elektroniska pengar ska ha instruktioner och rutiner för riskhantering i syfte att identifiera och hantera de risker som finns i dess verksamhet med utgivning av elektroniska pengar.

10 §Ett institut för elektroniska pengar ska ha en effektiv funktion för riskkontroll som arbetar oberoende. Institutet ska utse en person som ansvarar för funktionen och för att tillhandahålla rapporter och ge råd till styrelsen och den verkställande direktören enligt kraven i 5 §.

Funktionen ska ansvara för att

 1. kontrollera att instruktioner och rutiner enligt 9 § är aktuella, lämpliga och effektiva,

 2. genomföra de instruktioner och rutiner som anges i 9 §,

 3. kontrollera i vilken utsträckning institutet, dess anställda och ombud följer instruktioner och rutiner för att hantera risker enligt 9 §,

 4. kontrollera att institutet vidtar lämpliga och effektiva åtgärder för att rätta till brister i instruktioner och rutiner eller i de anställdas och ombudens tillämpning av dessa.

Finansinspektionen kan besluta om undantag från kraven enligt andra stycket 3 och 4, om det med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet inte är proportionerligt att kraven ställs och institutets funktion för riskkontroll är effektiv även utan att kraven uppfylls.

FFFS (2018:7)

Funktion för internrevision

11 §Ett institut för elektroniska pengar ska ha en funktion för internrevision om det är lämpligt och rimligt med hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten av verksamheten med utgivning av elektroniska pengar. Funktionen ska vara åtskild från och oberoende av institutets övriga funktioner och verksamhet med utgivning av elektroniska pengar.

Funktionen för internrevision ska

 1. ha en aktuell revisionsplan för att undersöka och bedöma om institutets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva,

 2. utfärda rekommendationer på grundval av det arbete som har utförts enligt 1,

 3. kontrollera hur dessa rekommendationer följs, och

 4. tillhandahålla rapporter vad gäller internrevisionsfrågor till styrelsen och den verkställande direktören enligt kraven i 5 §.

Klagomålshantering

12 §Ett institut för elektroniska pengar ska ha effektiva och öppet redovisade rutiner för att snabbt och på ett rimligt sätt kunna hantera klagomål som rör dess verksamhet med utgivning av elektroniska pengar.

Institutet för elektroniska pengar ska bevara uppgifter om sådana klagomål och de åtgärder som har vidtagits för att rätta till dessa.

Bevarande av uppgifter

13 §Ett institut för elektroniska pengar ska bevara relevanta uppgifter enligt det som anges i 3 kap. 9 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar, och följande:

 1. verksamhetsplan enligt 2 kap. 8 §,

 2. interna regler, rutiner, instruktioner, och rapporter för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar, och

 3. underlag för ansökningar, anmälningar, underrättelser och rapportering till Finansinspektionen.

8 kap. Uppdragsavtal

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur ett institut för elektroniska pengar och en registrerad utgivare ska handla när det ingår, hanterar och säger upp uppdragsavtal som är av väsentlig betydelse för dess verksamhet med utgivning av elektroniska pengar.

2 §Ett uppdragsavtal ska vara skriftligt och tydligt reglera institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivarens respektive uppdragstagarens rättigheter och skyldigheter.

Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare ska vidta nödvändiga åtgärder för att i uppdragsavtalet säkerställa att

 1. uppdragstagaren har den kompetens, kapacitet och de tillstånd som krävs enligt lag för att utföra den utlagda verksamheten på ett tillförlitligt och professionellt sätt och hantera risker i samband med detta,

 2. institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren kan bedöma och övervaka hur väl uppdragstagaren utför sina uppgifter,

 3. institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren kan vidta lämpliga åtgärder om uppdragstagaren inte utför den utlagda verksamheten på det sätt som anges i 1,

 4. uppdragstagaren underrättar institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren om händelser som väsentligt kan påverka uppdragstagarens möjlighet att utföra den utlagda verksamheten enligt 1,

 5. uppdragsavtalet kan sägas upp utan att detta påverkar kontinuiteten eller kvaliteten i verksamheten hos institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren,

 6. uppdragstagaren samarbetar med Finansinspektionen när det gäller den utlagda verksamheten,

 7. institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren, institutets revisorer och Finansinspektionen har tillgång till uppgifter om den utlagda verksamheten samt till uppdragstagarens lokaler, och att Finansinspektionen kan utöva tillsyn,

 8. uppdragstagaren skyddar all konfidentiell information som avser institutet för elektroniska pengar, den registrerade utgivaren eller dess kunder, samt att

 9. institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren och uppdragstagaren har en beredskapsplan för att återställa verksamheten efter oförutsedda händelser samt utföra återkommande tester av rutinerna för säkerhetskopiering, om det är nödvändigt med hänsyn till den verksamhet som har lagts ut.

3 §Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare ska ha de resurser och den kunskap som krävs för att dels hantera risker i samband med att verksamhet läggs ut, dels övervaka den utlagda verksamheten.

9 kap. Skydd av medel som har tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur ett institut för elektroniska pengar och en registrerad utgivare ska hantera medel som de har tagit emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar enligt 3 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

2 §Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare som enligt 3 kap. 7 § andra stycket lagen (2011:755) om elektroniska pengar väljer att deponera medel på särskilt konto, ska säkerställa att kontot kan identifieras separat från konton som används för medel som tillhör institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren.

3 §Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare som enligt 3 kap. 7 § andra stycket lagen (2011:755) om elektroniska pengar väljer att investera medel i likvida tillgångar med låg risk, får endast göra det i tillgångar som omfattas av tabell 1 andra raden i artikel 336.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. Medel får dock inte investeras i andra kvalificerade värdepapper enligt definitionen i punkt 4 samma artikel.

FFFS (2014:26)

10 kap. Rapportering av uppgifter till Finansinspektionen

1 §Detta kapitel innehåller bestämmelser om de upplysningar och uppgifter som ett institut för elektroniska pengar och en registrerad utgivare fortlöpande ska lämna till Finansinspektionen.

Påbörjad verksamhet

2 §Ett institut för elektroniska pengar ska skriftligen informera Finansinspektionen när det påbörjar sin verksamhet med utgivning av elektroniska pengar.

Ändringar i verksamhetsplanen

3 §Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare ska löpande uppdatera verksamhetsplanen med de ändringar som sker i verksamheten.

Institutet för elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren ska utan dröjsmål lämna uppgifter till Finansinspektionen om ändringar i verksamhetsplanen som är av större betydelse.

Händelser av väsentlig betydelse

4 §Ett institut för elektroniska pengar ska utan dröjsmål rapportera sådana händelser till Finansinspektionen som kan äventyra institutets stabilitet eller som kan innebära att institutet inte uppfyller sina åtaganden mot innehavare av elektroniska pengar.

Institutet för elektroniska pengar ska vidare utan dröjsmål rapportera sådana händelser till Finansinspektionen som kan medföra att ett större antal innehavare av elektroniska pengar orsakas betydande ekonomisk skada.

Institutet för elektroniska pengar ska också ange vilka åtgärder som det har vidtagit med anledning av händelsen.

Allmänna råd

Ett institut för elektroniska pengar bör använda det formulär för rapportering av händelser av väsentlig betydelse som finns på Finansinspektionens webbplats.

4 a §Bestämmelser om rapportering av allvarliga operativa incidenter eller säkerhetsincidenter för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare finns i 6 kap. 4 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer.

FFFS (2018:7)

5 §Om en revisor i ett institut för elektroniska pengar vidtar sådana åtgärder som anges i 9 kap. 43 och 44 §§ aktiebolagslagen (2005:551) ska institutet för elektroniska pengar genast informera Finansinspektionen om detta.

Periodisk rapportering för institut för elektroniska pengar

6 §Ett institut för elektroniska pengar ska två gånger per år lämna Finansinspektionen uppgifter om kapitalbas och kapitalkrav.

Uppgifter för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav ska gälla förhållandena den 30 juni respektive den 31 december (balansdagar), och lämnas i svenska kronor.

Vid omräkning från annan valuta ska den avistakurs tillämpas som gäller på balansdagen.

7 §Ett institut för elektroniska pengar ska lämna uppgifterna via Finansinspektionens webbtjänst periodisk rapportering på myndighetens webbplats på det sätt som närmare anvisas där.

Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 21 januari respektive den 21 juli. Vid årsbokslut ska uppgifterna ha kommit in senast den femtonde dagen i den andra månaden efter balansdagen.

Periodisk rapportering för registrerade utgivare

8 §En registrerad utgivare ska två gånger per år lämna Finansinspektionen uppgifter om de genomsnittligt utestående skulderna hänförliga till elektroniska pengar.

Uppgifterna ska gälla förhållandena den 1 januari respektive den 1 juli (balansdagar), och lämnas i svenska kronor.

Vid omräkning från en annan valuta ska den avistakurs tillämpas som gäller på balansdagen.

9 §En registrerad utgivare ska lämna uppgifter via Finansinspektionens webbtjänst periodisk rapportering på myndighetens webbplats på det sätt som närmare anvisas där.

Uppgifterna ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den 10 januari respektive den 10 juli.

Undantag

10 §Finansinspektionen beslutar om undantag från bestämmelserna i 6 och 8 §§ om det finns särskilda skäl.

FFFS (2014:26)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2023:15

Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 juli 2023.