FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

FFFS 2013:8 Normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv

(senast ändrad genom FFFS 2015:23)

1 kap. Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för skadeförsäkringsföretag som driver skadeförsäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Föreskrifterna ska också tillämpas på skadeförsäkringsrörelse som utländska försäkringsgivare bedriver i en filial i Sverige och som omfattas av 39 kap. 6 och 8 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

FFFS (2015:19)

2 kap. Avsättning till säkerhetsreserv

1 §Ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv får per balansdagen inte redovisas till ett högre belopp än vad som framgår av 2–5 §§.

Företaget får inte göra avsättning till säkerhetsreserven för kända oreglerade skador avseende sjukränta, livränta eller för försäkring där premien bestämts för längre tid än tio år. Däremot får företaget göra avsättning till säkerhetsreserv för sjuk- och livränta som avser okända skador.

2 §Den maximala säkerhetsreserven i ett skadeförsäkringsföretag utgörs av det högsta av

 1. summan av de maximibelopp per försäkringsgren som följer av 4 och 5 §§, eller

 2. 100 prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110).

Företaget får endast göra avsättning till säkerhetsreserv för sådan försäkring som ryms under de försäkringsgrenar som anges i 4 §.

De allmänna råden till 2 § har upphävts genom FFFS 2015:23.

FFFS (2015:23)

3 §Ett skadeförsäkringsföretag ska beräkna maximalt avsättningsbelopp (maximibeloppet) för en försäkringsgren enligt 4 § som andelar av premieinkomst och avsättning för oreglerade skador, i båda fallen för egen räkning.

4 §För att bestämma maximibeloppet för en försäkringsgren gäller följande formler.

Premieinkomsten anges med P och avsättning för oreglerade skador med E.

a. Direkt försäkring i Sverige, utom kreditförsäkring och borgensförsäkring

Försäkring som avser:

– sjuk- och olycksfallsförsäkring:

0,10P+0,20E

– trygghetsförsäkring vid arbetsskada:

0,00P+0,45E

– hem- och villaförsäkring:

0,50P+0,25E

– företags- och fastighetsförsäkring:

0,50P+0,20E

– motorfordonsförsäkring:

0,75P+0,40E

– trafikförsäkring:

0,25P+0,15E

– sjöfartsförsäkring:

2,00P+0,20E

– luftfartsförsäkring:

2,00P+0,15E

– transportförsäkring:

0,50P+0,40E

– avgångsbidragsförsäkring:

0,30P+0,15E

– hagelskadeförsäkring:

1,20P+0,15E

– husdjursförsäkring:

0,50P+1,00E

– arbetslöshetsförsäkring:

3,00P+0,00E

b. Direkt försäkring i utlandet, utom kreditförsäkring och borgensförsäkring

Direkt försäkring som av ett svenskt skadeförsäkringsföretag meddelas genom gränsöverskridande verksamhet eller från ett fast driftsställe (filial eller agentur) i utlandet:

1,50P+0,45E

c. Direkt försäkring kredit och borgen i Sverige eller utlandet

6,00P+0,00E

d. Mottagen återförsäkring

Om återförsäkringen är avgiven från ett svenskt försäkringsföretag som ingår i samma koncern som det mottagande skadeförsäkringsföretaget, tillämpas samma formel för maximibelopp som gäller om affären behålls i det avgivande företaget, dvs. enligt a, b eller c. Med koncern avses här en koncern enligt aktiebolagslagen (2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar eller försäkringsrörelselagen (2010:2043).

I annat fall gäller följande:

– kreditåterförsäkring:

6,00P+0,00E

– övrig försäkring:

1,50P+0,45E

FFFS (2015:19)

5 §Trots det som anges i 4 § får maximibeloppet för krigsrisker beräknas som 2P+0,00E. Maximibeloppet för atomförsäkring beräknas som det högsta av beloppen 10P+0,00E och högsta individuella ansvarighetsbeloppet för egen räkning.

6–7 §§har upphävts genom FFFS 2015:23.

3 kap. Upplösning av säkerhetsreserv

1 §För ett skadeförsäkringsföretag som tillämpar bestämmelserna i 2 kap. 4–5 §§ gäller följande.

Om säkerhetsreserven (S) vid redovisningsperiodens ingång är större än det maximala belopp (M) som beräknats vid periodens utgång, enligt reglerna i 2 kap. 1–5 §§, ska överskjutande belopp (Ö = S – M) upplösas.

Denna obligatoriska upplösning (Ö) av säkerhetsreserven (S) jämställs med ett bidrag för att täcka eventuell förlust (F), dvs. när resultaträkningens post I.10 ”Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat” efter återläggning av post I.6 ”Återbäring och rabatter” (efter avgiven återförsäkring) är ett negativt belopp (F).

Om den obligatoriska upplösningen (Ö) är 0, eller är mindre än förlusten (F), får en ytterligare frivillig upplösning (U) göras. Det sammanlagda upplösta beloppet (Ö + U) får dock inte vara större än förlusten (F).

2 §har upphävts genom FFFS 2015:23.

3 §Ett skadeförsäkringsföretag ska redovisa den upplösta säkerhetsreserven under post III.11 ”Bokslutsdispositioner”.

4 kap. Särskilda bestämmelser om säkerhetsreserven

1 §Det som anges i 2–3 kap. gäller för ett skadeförsäkringsföretag som verkar under normala förhållanden och har ett normalt bestånd.

Finansinspektionen kan dock besluta om undantag från dessa bestämmelser, om det finns särskilda skäl.

Allmänna råd

Exempel på när ett undantag kan ges från reglerna är om det i beståndet ingår

 • flerårsbetalda försäkringar eller försäkringstyper med ett mycket oregelbundet skadeförlopp, t.ex. återförsäkring av typen ”Excess of Loss”, dvs. återförsäkring där försäkringsersättningen grundas på den del av en skada som överstiger en viss nivå som anges i återförsäkringsavtalet,

 • försäkringar som grundas på kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, eller

 • försäkringar som är beroende av utländsk lagstiftning.

2 §Om det finns synnerliga skäl kan Finansinspektionen besluta om undantag från principen enligt 3 kap. om att upplösning av säkerhetsreserven endast får göras för att täcka förluster avseende posten I.10 ”Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat”.

Allmänna råd

Ett exempel är när årets förlust i ett skadeförsäkringsaktiebolag efter maximal upplösning av säkerhetsreserven enligt 3 kap. 1 § är så stor att det egna kapitalet är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Ett annat fall är när stora skadeutbetalningar leder till avsevärda förluster i finansrörelsen i det icke-tekniska resultatet, genom att t.ex. tillgångar måste avyttras vid en olämplig tidpunkt och till ett värde som väsentligt understiger det bokförda värdet.

3 §Om ett skadeförsäkringsföretag inte uppfyller solvenskapitalkravet enligt 8 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043), får företaget lösa upp hela eller delar av säkerhetsreserven för att täcka underskottet.

Ett skadeförsäkringsföretag ska underrätta Finansinspektionen innan en upplösning av säkerhetsreserven görs enligt första stycket.

FFFS (2015:19)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015:19

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 2 kap. 4 § och i övrigt den 1 januari 2016, och tillämpas på räkenskapsår som påbörjas respektive dag för ikraftträdande eller senare.

2015:23

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2016 eller senare.

 2. Ett skadeförsäkringsföretag som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter tillämpar bestämmelsen i 2 kap. 2 § första stycket 3 i den äldre lydelsen får göra nedsättningar av säkerhetsreserven så att den senast per den 31 december 2019 uppgår till det belopp som följer av 2 kap. 2 § första stycket 1 och 2 enligt följande. Säkerhetsreserven får per den 31 december 2017 motsvara maximalt två gånger det högsta faktiska självbehållet för enskild risk och per den 31 december 2018 motsvara maximalt en gång det högsta faktiska självbehållet för enskild risk.

 3. Ett skadeförsäkringsföretag som har gjort avsättningar till säkerhetsreserven enligt 2 kap. 6 § i den äldre lydelsen får minska säkerhetsreserven genom årliga nedsättningar så att den senast den 31 december 2019 uppgår till det belopp som följer av 2 kap. 2 § första stycket 1 och 2.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...